Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:"

Transkript

1 Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: , Telefaks:

2 Time Sparebank Prospekt ANSVARSERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRING FRA STYRET I TIME SPAREBANK TILRETTELEGGER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN HISTORIKK FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI Forretningsidé Økonomisk hovedmål Strategiske retningslinjer MARKEDSFORHOLD... 5 FORDELING AV BRUTTO UTLÅN SAMARBEIDSPARTNERE OG ALLIANSER FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPSPRINSIPPER Periodisering Verdipapirer Mislighold og tap på utlån og garantier Varige driftsmidler Skatt Pensjonsforpliktelser FINANSIELLE HOVEDTALL Resultatregnskap og balanse FINANSIELLE NØKKELTALL Definisjoner av nøkkeltall: Resultatanalyse LEDELSENS KOMMENTARER TIL RESULTATSTØRRELSER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Tapsutsikter LEDELSENS KOMMENTARER TIL BALANSE OG HOVEDTALL Balanse Kontanter og fordringer på sentralbanker Brutto utlån til kunder Store engasjementer Verdipapir Varige driftsmidler Innlån Likviditetslån Sertifikatlån Obligasjonsgjeld Fundingstrategi ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Beregning av kapitaldekning/kapitaldekningsregler KREDITTPOLITIKK OG BEHANDLING AV MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER Behandling av misligholdte engasjementer INTERNKONTROLL OG BALANSESTYRING Internkontroll/kvalitetssikring Balansestyring SKATTEMESSIGE FORHOLD Innledning Skattlegging av sparebanker RETTSTVISTER OG ERSTATNINGSSPØRSMÅL REVISJON ORGANISASJON OG LEDELSE

3 Time Sparebank Prospekt SELSKAPS- OG ORGANISASJONSSTRUKTUR Organisasjon ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelse til tillitsvalgte og ansatte FORSTANDERSKAPET KONTROLLKOMITE: VALGKOMITEER: Som vedlegg til prospektet følger: I. Bankens vedtekter II. Lånebeskrivelse III. Låneavtale IV. Årsrapport 2002 V. Delårsrapporter, 2. og 3. kvartal

4 Time Sparebank Prospekt ANSVARSERKLÆRINGER 1.1 Ansvarserklæring fra styret i Time Sparebank I henhold til verdipapirloven paragraf 5-10 og børsforskrift 20-4 bekrefter med dette styret i Time Sparebank at opplysningene i prospektet for obligasjonslån med ISIN nummer NO så langt vi kjenner til både er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved å vurdere spørsmålet om å akseptere tilbudet. (sign.) (sign.) (sign.) Gunnar Kluge Hermund Lende Ågot Kvåle Vold Formann (sign.) (sign.) (sign.) Eli Laland Tor Ree Arne Gravdal Banksjef Ansvarserklæring fra Time Sparebank Det blir med dette bekreftet at alle nødvendige vedtak og tillatelser i forbindelse med det særskilte låneopptaket for lån ISIN nummer NO foreligger. Banksjef er gitt fullmakt til å foreta låneopptak iht. styresak 04/07 av 5.februar Låneopptaket er foretatt av administrasjonen ved Banksjef, som har enesignatur i henhold til bankens firmaattest. Bryne, 5. februar 2004 Arne Gravdal Banksjef 1.2 Tilrettelegger Terra Fonds ASA er engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet. Som tilrettelegger har Terra Fonds ASA bistått Time Sparebank med utarbeidelse av dette dokumentet, basert på tilgjengelig finansiell informasjon samt samtaler med selskapets ledelse og styre. Tilrettelegger har søkt å gi en komplett og korrekt presentasjon av Banken. Tilrettelegger kan imidlertid ikke garantere, og garanterer ikke, at innholdet i Prospektet er korrekt og fullstendig, og påtar seg således ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for at Prospektets innhold er fullstendig og korrekt. Det er ikke gjennomført økonomisk eller juridisk due diligence i forbindelse med emiteringen av obligasjonslånet. Oslo, 28. januar 2004 Terra Fonds ASA 3

5 Time Sparebank Prospekt BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2.1 Beskrivelse av virksomheten Time Sparebank har hovedkontor på Bryne i Time kommune. Postadressen er: Postboks 325, 4349 Bryne. Bankens organisasjonsnummer er NO Time Sparebank er en frittstående og selvstendig lokalbank med kommunene Time og Hå som primærområde. Banken henvender seg imidlertid også til kunder i nabokommunene dersom geografiske og naturlige forhold tilsier det. Time Sparebank konkurrerer i primærområdet med Sparebanken1 SR, Fokus Bank og Postbanken. I Time kommune er markedsandelen ca. 60 %. I Hå kommune er markedsandelen om lag 15 %. Ved utgangen av 2003 hadde Time Sparebank en forvaltningskapital på NOK mill., mot NOK 2.179,5 mill. ved utgangen av I tillegg til hovedkontoret på Bryne, har banken avdelingskontor på Kvernaland og Undheim i Time kommune og på Varhaug i Hå kommune. Pr. 31. desember 2003 hadde banken 44 ansatte (39 årsverk). Banken betjener i alt ca kunder. Ved utgangen av 2003 var bankens utlån fordelt med 75 % på privatkunder og med 25 % på næringslivskunder. Ca 3/4 av bankens utlån til næringskunder er relatert til landbruk. Antall landbrukskunder er 550. Ved utgangen av 2003 var 70 % av bankens utlån sikret med pant i boligeiendom innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag. I bankens markedsområde er de fleste grener innen næringslivet representert. Landbruk og landbruksbasert industri er det viktigste næringsområdet, men også oljerelatert virksomhet er av betydning. Området har en godt utbygd infrastruktur innenfor transport og kommunikasjon. Time Sparebank er en frittstående og selvstendig lokalbank som har som målsetning å utnytte sitt distribusjonsapparat til å tilby de tjenester og produkter markedet etterspør innen områdene formuesforvaltning, betalingsformidling, økonomisk rådgiving, finansiering og forsikring. Bankens tjenester og produkter skal distribueres med hovedvekt på service, kvalitet og lønnsomhet. Banken er med i Terra-Gruppen AS, som er et samarbeid mellom 85 frittstående lokale sparebanker i Norge. Disse bankene er hovedaksjonær i Terraselskapene, som er gruppens leverandør av fonds- og forsikringsprodukter. Time Sparebank er underlagt Sparebankloven, Lov om Finansieringsvirksomhet, Finansavtaleloven og regnskapsloven. Time Sparebank mener å ha gode forutsetninger for fortsatt solid bankdrift kommende år. Banken er plassert i en ekspansiv region og bankens kundemasse vokser. Kvaliteten på kundemassen er etter bankens oppfatning meget bra og mislighold er på et stabilt, lavt nivå. Banken har meget bra kapitaldekning og bankens balanse oppleves som sunn. Bankens ledelse har sterkt fokus på utviklingen i de økonomiske nøkkeltall. 2.2 Historikk Time Sparebank ble dannet i Bankens hovedkontor har hele tiden ligget på Bryne, som er senteret i Time kommune. Time Sparebank ble etablert med det formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Disse midler skulle forvaltes på en trygg måte i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjaldt for sparebanker. 4

6 Time Sparebank Prospekt Forretningsidé og strategi Forretningsidé Time Sparebank skal være den foretrukne bank for Jæren. Gjennom utvikling dekke våre kunders primære behov for finansielle tjenester, bidra til en positiv utvikling på Jæren og skape gode arbeidsplasser for våre ansatte. For å møte disse utfordringer må inntjeningen være god og bidra til å sikre banken handlefrihet som frittstående sparebank Økonomisk hovedmål Time Sparebank legger stor vekt på å være en lønnsom og solid bank. Det er viktig for banken å være attraktiv for enkeltpersoner/bedrifter og større investorer. Time Sparebank har som mål å minst opprettholde dagens gode rating i markedet. Det arbeid som utføres i banken skal bidra positivt til bankens langsiktige inntjening. Fremtidige aktiviteter skal medvirke til å trygge bankens solide økonomiske stilling. Risiki skal identifiseres, vurderes og håndteres Strategiske retningslinjer Time Sparebank skal være en bank for personkunder, små og mellomstore bedrifter, samt lag og foreninger. Kommunal og annen offentlig virksomhet er interessante kunder for banken innenfor de rammer som er satt for banker av Time Sparebanks størrelse. Time Sparebank skal opprettholde en sterk lokal forankring. God lokalkunnskap skal gjennomsyre alt arbeid, enten det utføres av bankens styre, ledelse, medarbeidere eller tillitsvalgte. Som en kundeorientert bank skal Time Sparebanks tilgjengelighet tilpasses og styres ut fra kundenes individuelle behov. Bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse i forhold til de oppgaver de skal utføre. De skal være resultatorienterte, kundeorienterte og kunnskapsrike. Medarbeiderne har et eget ansvar for å ta vare på sin identitet, og samtidig et ansvar for å medvirke til et godt arbeidsmiljø. Time Sparebank skal gjennom anvendelse av moderne informasjonsteknologi sørge for lønnsomhetsorientering, effektive arbeidsrutiner, kostnads- og inntektseffektivitet og kundenes behov for informasjon. Medarbeiderne skal opptre ærlig, tillitsvekkende og fortrolig i forhold til kundene. 2.4 Markedsforhold I Time Sparebank sitt markedsområde er utviklingen innenfor landbruk, verkstedindustri og servicenæringer viktig for den økonomiske utviklingen. Alle disse næringer/bransjer er i dag preget av relativt stabile og gode vilkår. Innenfor landbruket ser vi en utvikling mot større driftsenheter og samdrift. I området er det bare en ubetydelig arbeidsledighet. Prisene på brukte bolig- og næringseiendommer har hatt en stabilt god utvikling de siste årene. Den synes å i noen grad å følge utviklingen i Stavangerområdet. 5

7 Time Sparebank Prospekt 2004 Fordeling av brutto utlån Fordeling av utlån etter personkunder og viktige næringer: Brutto utlån Garantier Ubenyttede kredittrammer Personkunder Landbruk Øvrige næringer Totalt Utlån Garantier Geografisk fordeling av utlån og garantier Rogaland fylke Oslo Andre fylker Utlandet Totalt Samarbeidspartnere og allianser Samarbeidspartnere og allianser Time Sparebank er en frittstående lokalbank. Samtidig ser en fordelen av gode samarbeids- og alliansepartnere på mange områder. Bankens høyt utviklede teknologi bygger på et årelangt og godt samarbeid med Fellesdata AS. Dette samarbeidet sikrer rasjonell behandling av massetransaksjoner, samtidig som det gir delaktighet i den raske utviklingen innenfor datateknologien. Time Sparebank er medeier i Terra-Gruppen AS, som består av 85 frittstående, sparebanker. Banken har inngått dette samarbeidet ut fra den klare forutsetningen at dette skal styrke bankens selvstendighet. Det forventes at samarbeidet i Terra-Gruppen AS blant annet vil gi stordriftsfordeler innenfor innkjøps- og driftsavtaler. Innenfor Terra-Gruppen AS er selskapene Terra Skadeforsikring AS, Terra Fonds ASA, Terra Forvaltning AS, Terra Eiendomsmegling og Actor AS datterselskaper. Gjennom disse selskapene tilbys forsikringsprodukter, fondsprodukter, forvaltningsprodukter og megler-tjenester. Det tilbys også i dag livsforsikringsprodukter gjennom Terra-systemet. 6

8 Time Sparebank Prospekt FINANSIELL INFORMASJON Tall pr er foreløpige tall for regnskapsåret, og er verken styrebehandlet eller endelig godkjent av forstanderskapet. 3.1 Regnskapsprinsipper Periodisering Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Beregnede renter ved månedsslutt blir inntektsført/ kostnadsført og ført opp i balansen som tilgodehavende/gjeld. Utbytte av aksjer/ grunnfondsbevis blir inntektsført ved mottak. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester blir tatt til inntekt når de betales Verdipapirer Verdipapirbeholdningen til banken blir delt inn i : a) aksjer & aksjefond (omløpsmidler) b) aksjer & aksjefond (anleggsmidler) c) obligasjoner (omløpsmidler) d) obligasjoner (ansvarlige lån) Aksjer & aksjefond Time Sparebank har omløpsaksjer som samlet er bokført til NOK 0,4 millioner pr Omløpsporteføljen består av aksjer som omsettes i et aktivt og likvid marked, og vurderes til virkelig verdi, lik børskurs. Aksjer klassifisert som anleggsmidler hadde en bokført verdi på NOK 8,98 mill. Anleggsporteføljen blir vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Tilknyttet selskap Jæren Eiendom AS Jæren Eiendom AS driver eiendomsmegling med kontorsted på Bryne og med avdelingskontor på Klepp. Banken eide alle aksjene i selskapet ved utgangen av 2002, men med virkning 2. februar 2003 ble 2/3 av aksjene overdradd til Klepp Sparebank og Statsautorisert eiendomsmegler Espen Strøm (med 1/3 hver). Obligasjoner Sparebankens beholdning av obligasjoner ble i 2002 omklassifisert fra anleggsmidler til omløpsmidler. Obligasjonene brukes for å oppfylle likviditetsreservekrav og for å sikre låneadgang i Norges Bank. Samtlige obligasjoner er børsnoterte, og bokført i NOK. Bokført verdi av obligasjoner var ved årsskiftet NOK 266,4 mill. Banken har samlet NOK 6,9 millioner plassert i ansvarlige lån, fordelt på to utstedere Mislighold og tap på utlån og garantier Beregnede og konstaterte tap er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Utlån bokføres til nominell verdi redusert med foretatte tapsavsetninger. Spesifiserte tapsavsetninger sammen med uspesifiserte tapsavsetninger utgjør forskjellen mellom brutto og netto utlånsvolum. Tapsavsetninger blir gjennomført når det må påregnes at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser, og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurderinger legges også vekt på kundens generelle økonomiske stilling. De samme vurderingsregler benyttes uansett om et engasjement er misligholdt eller ikke. Vurderingsreglene er de samme for person- og næringsengasjement. Et engasjement anses som misligholdt når kontoen har vært overtrukket i minst 90 dager i sammenheng, eller når avdrag og renter på nedbetalingslån ikke er betalt innen 90 dager, eller når et rammelån har vært overtrukket sammenhengende i minst 90 dager. Engasjementet vil bli vurdert ved avsetning til tap. Når tapsavsetning er foretatt blir renteregningen normalt stoppet og rente for inneværende år tilbakeført. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon er så vanskelig at sjansen for tap blir vurdert som stor. Slike lån blir behandlet på lik linje med misligholdte lån mht. spesifiserte 7

9 Time Sparebank Prospekt 2004 tapsavsetninger. Uspesifiserte tapsavsetninger er ment å dekke utlånsgrupper som anses tapsutsatt ut fra spesifikke holdepunkter (risikoutsatte bransjer, endrede konjunkturer/rammevilkår etc.) på balansedagen Varige driftsmidler Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, redusert med akkumulerte ordinære avskrivninger. De ordinære avskrivningene er basert på kostpris og antatt økonomisk levetid på driftsmidlene. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner, inventar & biler 10-30% Fast eiendom 2 % Utgifter påløper for å opprettholde anleggsmidlenes fremtidige inntjeningsevne, og blir behandlet som reparasjons- eller vedlikeholdskostnader. Disse blir utgiftsført direkte i det året de oppstår. Utgifter som øker anleggsmidlenes levetid og/eller fremtidige inntjeningsevne, blir betraktet som utgifter til forbedring. Disse blir aktivert i det året de påløper Skatt Betalbar skatt beregnes ut fra resultat før skattekostnad korrigert for permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt. Permanente forskjeller er ikke fradragsberettiget poster. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår når man har midlertidige forskjeller som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden, og som ikke er utlignet Pensjonsforpliktelser Sparebankens pensjonsordning regnskapsføres i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Time Sparebank har pensjonsforpliktelser for 40 personer som er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i et livselskap. Forpliktelsene er beregnet ut fra vanlige forsikringstekniske forutsetninger. 8

10 Time Sparebank Prospekt Finansielle hovedtall Resultatregnskap og balanse Resultatregnskap Tall i kr Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst og tap Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivinger Sum tap på utlån Nedskrivning anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Overført fra gavefondet 100 Overført til bankens fond Balanse (Tall i kr ) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsern selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld & egenkapital Betingede forpliktelser Garantier , , , , ,00 Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet , , , , ,00 Forpliktelser 0, , , , ,00 9

11 Time Sparebank Prospekt Finansielle nøkkeltall Definisjoner av nøkkeltall: Netto renteinntekter:... Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Egenkapitalrentabilitet:... Driftsresultat etter konstaterte og beregnede tap minus skatter i % av gjennomsnittlig egenkapital og ubeskattet egenkapital (100%) Tapsprosent utlån:... Utgiftsførte (konstaterte og beregnede) tap på utlån og garantier i % av brutto utlån. Utlånsprosent:... Brutto utlån i % av totale innskudd fra kunder. Kostnadsprosent:... Totale administrative kostnader i % av sum driftsinntekter eksklusiv kursgevinst/tap Resultatanalyse Forvaltningskapital pr Gjennomsnittlig forvaltningskapital Resultat i prosent av gj. snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 5,87 7,82 8,20 7,40 7,38 Rentekostnader og lignende kostnader 3,36 5,15 5,39 4,29 4,04 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,51 2,68 2,81 3,11 3,34 Utbytte og andre inntekter 0,01 0,00-0,01 0,04 0,01 Provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 0,54 0,53 0,46 0,51 0,54 Provisjonskostnader og kost. fra banktjenester 0,15 0,16 0,16 0,17 0,14 Gevinst/tap av valuta og verdipapirer 0,04-0,08-0,06 0,00 0,07 Andre driftsinntekter 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 Sum netto andre driftsinntekter 0,48 0,33 0,28 0,43 0,55 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,31 1,58 1,43 1,57 1,64 Avskrivinger 0,07 0,07 0,08 0,09 0,13 Andre driftskostnader 0,18 0,25 0,21 0,50 0,40 Sum driftskostnader 1,56 1,89 1,72 2,16 2,17 Resultat før tap og nedskrivinger 1,43 1,11 1,37 1,38 1,72 Tap på utlån, garantier m.v. 0,19 0,13 0,17 0,36 0,27 Nedskrivning av gevinst/tap på verdipapir 0,00-0,06-0,03-0,49-0,06 Skattekostnad 0,39 0,29 0,39 0,43 0,48 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,84 0,75 0,84 1,07 1,03 Nøkkeltall Driftskostnader i % av totale intekter 52,2 % 63,0 % 55,6 % 61,0 % 55,8 % Dr. kostnader i % av totale innt. ekskl kursgev./tap 52,9 % 61,4 % 54,5 % 61,0 % 56,8 % Egenkapitalrentabilitet 7,3 % 6,3 % 7,1 % 8,5 % 7,5 % Kapitaldekningsprosent 17,8 % 20,3 % 19,4 % 19,1 % 20,3 % Egenkapitalprosent 11,1 % 12,1 % 12,0 % 12,0 % 13,3 % Spesifiserte Tapsavsetninger i % av brto. utlån ,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % Uspes. Tapsavsetninger i % av brto. utlån ,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Netto utlån i % av totale innskudd fra kunder 142 % 124 % 134 % 138 % 134 % Endring i forvaltningskapital i % 17 % 6 % 7 % 21 % 12 % Endring i netto utlån i % 25 % 7 % 8 % 11 % 11 % Endring i innskudd fra kunder i % 9 % 16 % 10 % 8 % 9 % 10

12 Time Sparebank Prospekt Ledelsens kommentarer til resultatstørrelser Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (%) 2,51 2,68 2,81 3,11 3,34 Økt konkurranse i markedet har vært med på å gi press på marginene de fire siste årene. Det er et mål for banken å opprettholde marginen på dagens nivå Netto andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter (%) 0,48 0,33 0,28 0,43 0,55 Netto andre driftsinntekter var i 2002 påvirket av børsnedgang og vi tror bankens netto andre driftsinntekter vil ligge i underkant av 50 bp. av GFK de kommende år. Time Sparebank er lite eksponert mot aksjemarkedet, og har pt. Ikke planer om å endre dette Driftskostnader Sum driftskostnader Sum driftskostnader (%) 1,56 1,89 1,72 2,16 2,17 Tallene for 2002 er påvirket av at banken gjennomførte et miljøprosjekt og endringer i bankens ledelse. Vi styrer mot å holde sum driftskostnader på omkring 1,60% av GFK de kommende år Tap på utlån og garantier Årets tapskostnad fremkommer slik Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstanterte tap på utlån der det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning + Periodens konstanterte tap på utlån der det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Årets tapskostnader Det aller meste av tapskostnader som fremkommer i regnskapet, er avsetninger til uspesifiserte tapsavsetninger som følge av volumvekst på brutto utlån Tapsutsikter Banken er lokalisert i et område preget av stor aktivitet og etterspørsel etter utlånsmidler. En stor del av utlånsmidlene går til finansiering av bolig. Priser på boliger har den senere tid vært stabile og historisk har det vært svært lite tap i dette segmentet. 11

13 Time Sparebank Prospekt 2004 Næringslån utgjør ca 25% av bankens utlånsvolum. Ekspansjonen de siste årene har særlig skjedd innenfor bransjer der banken over tid har ervervet gode basiskunnskaper, og der kjennskap til lokale forhold og aktører er fremtredende. I tillegg har en i mange år brukt et risikoklassifiseringssystem for næringslivsengasjement der en ut fra ulike nøkkeltall søker å avdekke svikt på et så tidlig tidspunkt som mulig. Banken mener å ha rimelig god kontroll over tapsutviklingen gjennom det etablerte internkontrollsystemet. 3.5 Ledelsens kommentarer til balanse og hovedtall Balanse Balanse (Tall i kr ) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsern selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld & egenkapital Betingede forpliktelser Garantier , , , , ,00 Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet , , , , ,00 Forpliktelser 0, , , , , Kontanter og fordringer på sentralbanker Utgjorde ved utgangen av 2003 ca. NOK 27,5 mill. Nivået pr. årskiftet var noe høyt for å oppfylle likviditetsreservekravet på 6%. Vanligvis ligger kontantbeholdningen på under NOK 10 millioner, og det nivået har vært stabil de senere år Brutto utlån til kunder (tall i NOK) Pr Kasse-/drifte og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån

14 Time Sparebank Prospekt 2004 Brutto utlån Den gjennomsnittlige veksten pr. år den siste fireårsperioden har vært like i overkant av 7%. Banken er for tiden inne i en periode med høyere utlånsaktivitet og som overstiger denne vekstraten. En av årsakene til sterkere utlånsvekst er igangsetting av nye leilighetsprosjekt og generell høy byggeaktivitet i bankens kjerneområder geografisk. Blant annet viser tall fra Statens Kartverk at byggeaktiviteten har vært særskilt høy i Time og Hå kommune, bankens primærmarked. Restløpetiden til utlånene fordeler seg slik pr : Inntil 1 mnd. 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Brutto utlån (mill kr) Kassekreditt og byggelån er tatt med under intervallet inntil 1 år. Privatmarked For privatmarkedet deles lån inn i: 60% av forsvarlig sikkerhetsverdi (lav risiko), over 60% av sikkerhetsverdi (normal risiko) og lån uten sikkerhet (høy risiko). Kunder i privatmarkedet klassifiseres ikke. Brutto utlån Garantier Ubenyttede Spesifisert Risikoklasser kredittrammer tapsavsetning Lav risiko ) ) Normal risiko Høy risiko ) ) Totalt Brutto utlån inkluderer benyttet del av personkreditter. 1) Inklusiv garantier i forbindelse med valutalån 2) Ubenyttet del av innvilgede personkreditter Næringsliv Alle næringsengasjement gjennomgås over et visst tidsrom. Alle aksjeselskap med engasjement over kr og andre næringsdrivende med engasjement over kr klassifiseres minst en gang årlig. Kunder med høy risiko vurderes løpende og rapporteres hvert kvartal. Ved klassifisering av økonomi vektlegges følgende nøkkeltall: Likviditet: Cash flow i prosent av gjeld 50% Soliditet: Egenkapitalprosenten 50% Ved vurdering av sikkerhet legges sikkerhetsobjektets realisasjonsverdi til grunn. Basert på ovennevnte retningslinjer er næringsengasjementene plassert i følgende matrise: Ved vurdering av sikkerhet legges sikkerhetsobjektets realisasjonsverdi til grunn. Basert på ovennevnte retningslinjer er næringsengasjementene plassert i følgende matrise: Økonomi A B C D E Sikkerhet A B C D E Grønn sone (lav risiko) Gul sone (normal risiko) Mørk gul sone (CD/DC utsatte i normal risiko) Rød sone (høy risiko) 13

15 Time Sparebank Prospekt 2004 Risikoklasser Brutto utlån Garantier Ubenyttede kredittrammer Spesifisert tapsavsetning Lav risiko Normal risiko Høy risiko Totalt Engasjement prises etter risiko. Engasjement med høy risiko og dårlig klassifisering skal normalt ha høyere pris. Banken har ingen enkeltengasjement med stor risikoeksponering. Banken har hatt en betydelig engasjementsvekst på næring. Økningen i risikoklassene normal og lav er like store som økningen totalt. Dette betyr at en ved utgangen av året har en mindre andel av porteføljen innenfor høy risiko. Ingen enkeltengasjement overstiger 10% av bankens ansvarlige kapital Store engasjementer En har ingen engasjement på over 10% av bankens ansvarlige kapital. Bankens eksponering er størst innen jordbruksnæringen. I denne bransjen har banken god kompetanse og historisk sett svært lave tap. Aktiviteten og fremtidsutsiktene innen denne næringen synes tilfredsstillende. Risikoen i porteføljen vurderes derfor som rimelig lav Verdipapir Obligasjoner og sertifikater (i kr. 1000) pr : Balanseført verdi Anskaffelseskost Virkelig verdi Omløpsmidler Sum bokf. verdi obligasjoner Gjennomsnittlig rente var 7,22%. Samtlige obligasjoner er børsnoterte, og bokførte i norske kroner. Obligasjonsporteføljen er omklassifisert fra anleggsmidler til omløpsmidler i Det skal kommenteres at i løpet av 2003 er bankens beholdning betydelig redusert, til en nivå som må holdes for å tilfredsstille Norges Banks likviditetsreservekrav. Banken har ingen planer om å holde beholdningen av obligasjoner vesentlig høyere enn 6%-kravet. Pr var bokført verdi kr. 109,106 mill. Ansvarlige lån (Obligasjoner) Toten Sparebank Ansvarlige lån (Nedbetalingslån) EDB Business Partner ASA Aksjer: (i kr. 1000) Aksjer (og andre verdipapir med variabel avkastning) Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (omløpsmidler) Aksjer (anleggsmidler) SUM Eierinteresse i tilknyttet selskap Aksjer i Jæren Eiendom

16 Time Sparebank Prospekt 2004 Sum Banken eier aksjer i Terra-Gruppen, hvilket tilsvarer NOK millioner. Jæren Eiendom AS driver eiendomsmegling med kontorsted i Time Sparebanks hovedkontor. Banken eide alle aksjene i selskapet ved utgangen av 2002, men med virkning 2. februar 2003 ble 2/3 av aksjene overdradd til Klepp Sparebank og Statsautorisert eiendomsmegler Espen Strøm (med 1/3 hver) Varige driftsmidler Bankens varige driftsmidler består av ca 2,0 mill.kr i maskiner, inventar og transportmidler og ca 13,2 mill. bankbygninger og andre faste eiendommer Innlån Volumtall er ved utgangen av perioden. Prosentberegningen er hittil i perioden Volum % Volum % Volum % Banker fordring ,32 Likviditetslån , , ,61 Sertifikatlån ,22 Obligasjonsgjeld , , , Likviditetslån I denne posten finner vi innlån med gjenstående løpetid mindre enn 1 år. Banken har en kommitert trekkrettighet hos DnB og trukket av denne i posten likviditetslån. Trekkrettigheten hos DnB er på kr. 40 mill Sertifikatlån Pr. årsskiftet hadde Time Sparebank 3 sertifikatlån pålydende til sammen kr. 155 mill. Lånene forfaller i mars og april I forbindelse med emisjon av nytt obligasjonslån i februar 2004, blir kr. 50 mill. av sertifikatlånene kjøpt tilbake av banken Obligasjonsgjeld Time Sparebank har 4 obligasjonslån ved årsskiftet, på hhv. kr. 165 mill., kr. 132 mill., kr. 35 mill. og kr. 50 mill. Alle lån har 3 års løpetid opprinnelig, og de 3 førstnevnte lån forfaller i Det sistnevnte lån på kr. 50 mill. forfaller juli Lånet på kr. 132 mill. har fast rentekupong i løpetiden og banken har inngått swapavtale på kr. 132 mill. for å få flytende rentebetingelser med 3 mnd. reguleringer. De 3 andre obligasjonslånene som banken har, rentereguleres hver 3.mnd Fundingstrategi Volumtall er ved utgangen av perioden. Prosentberegningen er hittil i perioden Volum % Volum % Volum % Innskudd u. avtalt løpetid , , ,59 herav: - steingardskonto , , ,63 - jærkonto , , ,92 Innskudd m. avtalt løpetid , , ,01 herav: - boligsparing , , ,23 15

17 Time Sparebank Prospekt 2004 Totalt kundeinnskudd , , ,71 Banken har de siste årene blitt mer avhengig av ekstern funding fra pengemarkedet. Finansieringskildene er for en stor del sertifikatmarkedet, obligasjonslån, banker og penge-markedet. I en forlengelse av dette har banken utformet en konkret finansieringsstrategi for hvordan netto marginalt fundingbehov skal dekkes inn i årene som kommer. Banken ønsker å være åpen om hvordan likviditetsrisikoen er håndtert overfor eksterne aktører, som meglerforetak og investorer. 3.6 Ansvarlig kapital og kapitaldekning Beregning av kapitaldekning/kapitaldekningsregler Krav til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Til fradrag i den ansvarlige kapitalen kommer goodwill og enhver form for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (aksjer, grunnfondsbevis og ansvarlige lån) utover nærmere angitte begrensninger i forhold til bankens egen og den mottakende finansinstitusjons ansvarlige kapital. Etter kapitaldekningsreglene er balanse- og utenom balansepostene risikovektet til henholdsvis 0%, 10%, 20%, 50% og 100% av nominelt beløp. 0% vekttall gjelder i hovedsak stats- og statsgaranterte papirer. 10% vekttall gjelder statsforetak. 20% vekttall gjelder kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. 50% vekttall gjelder lån til boligformål med sikkerhet innenfor 80% av forsvarlig verdigrunnlag og 100% vekttall gjelder for øvrige aktiva. Poster utenom balansen omregnes gjennom konverteringsfaktorer til kredittekvivalenter for så å risikovektes i henhold til ovennevnte regler. Kapitaldekningen var pr var 17,8% og da var ikke årets overskudd tatt med. Ansvarlig kapital/kapitaldekning Sum egenkapital = kjernekapital Utsatt skattefordel - Pensjonsmidler Netto ansvarlig kapital Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital

18 Time Sparebank Prospekt 2004 Beregningsgrunnlag Regnskap Risikovekt Beregnings Grunnlag Beregnings Grunnlag Eiendeler % % % % % Tapsavsetninger som ikke er med i ansvarlig kapital Uspesifisert tap garantier 250 Utsatt skattefordel 688 Derivater 6 - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Sum eiendeler Utenom balansen- garantier Rente og valutarelaterte kontrakter Egenkapitalrelaterte kontrakter Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 17,78% 20,26% Overskudd av ansvarlig kapital Kredittpolitikk og behandling av misligholdte engasjementer I bankens kredittvurdering blir det lagt vekt på følgende: Kundens betalingsevne og betalingsvilje Tilfredsstillende sikkerhet Når det gjelder næringslivsengasjement, innhentes regnskap som registreres og analyseres. Nøkkeltall beregnes, og på grunnlag av disse inndeles kundene i ulike risikoklasser. Dette danner grunnlaget for utarbeidelse av rapporter på kunde- og totalnivå. Banken prioriterer næringslivskunder innenfor de næringer og bransjer der banken har mest erfaring og kompetanse. Bankens utlånsmasse fordeler seg med ca 75% på personkunder og ca 25% på næringskunder. Dette er i overensstemmelse med bankens strategi. Bankens primærmarked er kommunene Time og Hå. Time Sparebank anvender et saksgangsystem i behandlingen av kredittsaker. Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for saksbehandling, og det er delegert personlige bevilgningsfullmakter som underbygger forsvarlige beslutninger i kredittsaker. Kredittilsynet har fastsatt høyeste grense for kreditt til en kunde tilsvarende 25% av bankens ansvarlige kapital. Time Sparebank har ingen engasjement som går ut over denne grensen Behandling av misligholdte engasjementer Næringsliv Årlig blir det innlevert regnskap fra næringslivskundene. Disse blir gjennomgått og analysert, og sikkerheten vurdert. For nye kunder og de mest utsatte engasjementene er det tettere oppfølging, der banken bl.a. gjennomgår perioderesultater, likviditet, resultater og mislighold. Det blir også avholdt møter med bedriftene. Overtrekks- og restanselister blir behandlet kontinuerlig. Det blir foretatt kvartalsvis rapportering av misligholdte lån/konti til administrasjonen og styret. Tapsvurdering for misligholdte engasjementer blir gjennomgått hvert kvartal. 17

19 Time Sparebank Prospekt 2004 Personmarked Det blir foretatt en vurdering av engasjement som fremkommer av overtrekk- og restanselister. Gjennomgang foretas kontinuerlig. Rapportering av mislighold skjer kvartalsvis til administrasjonen og styret. På bakgrunn av verdien av bankens sikkerhet blir også kundens fremtidige betalingsevne vurdert for eventuell risiko for tap. Nødvendig tapsavsetning blir gjort i bankens regnskap. Oppfølging av mislighold Følgende rutine er etablert for purring/mislighold: 1. purring sendes 14 dager etter forfall eller overtrekk 2 purring sendes etter 14 nye dager etter forfall med kopi til evt. samskyldnere, pantsettere, kausjonister m.v. Inkassovarsel/oppsigelse sendes 50 dager etter forfall, og det sendes også kopi til berørte parter som nevnt ovenfor. Hvis ikke tilbakebetaling er oppnådd innen 90 dager etter forfall, oversendes saken til eksternt inkassobyrå for inndrivelse. Tapsvurdering blir gjort etter Kredittilsynets retningslinjer som nevnt ovenfor. 3.8 Internkontroll og balansestyring Internkontroll/kvalitetssikring Bankens internkontroll er etablert, gjennomført og overvåket i samsvar med internkontrollforskriften. Styret har fastsatt prinsipper for internkontrollen som blant annet omhandler: overordnede holdninger til internkontroll, organisasjon og overvåkingsansvar, prinsipper for risiko- og kontrollvurderinger, rapporteringsformer samt krav til retningslinjer, instrukser og rutiner. Ekstern bekreftelse på at internkontrollen er gjennomført og overvåket, blir gitt av bankens eksterne revisjon Balansestyring Styret i Time Sparebank har vedtatt risikoprofil/rammer mht., kursrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Time Sparebank har for tiden ingen valutarisiko. Styret har gitt totalrammer for plasseringer i obligasjoner, aksjefond, aksjer og grunnfondsbevis. Det er satt en beløpsgrense for hvor mye banken kan kjøpe av aksjer og grunnfondsbevis i et selskap. Det er satt en beløpsgrense for obligasjonsporteføljens maksimale risiko. Time Sparebak har definerte mål for innskuddsdekning. Banken er imidlertid avhengig av å finansiere et gap mellom innskudd fra kunder og utlån til kunder. Differansen finansieres via pengemarkedet. Opptak av sertifikatlån og obligasjonslån er instrumenter for å dekke likviditetsbehovet fremover. I bankens finansstrategi blir det understreket at banken til enhver tid skal ha likviditet nok til å klare sine forpliktelser 3 måneder frem i tid, basert på prognostisert balanseutvikling og utvikling av netto marginalt fundingbehov. Et annet viktig element er å få en fornuftig sammensetning på fundingporteføljen. Her tenkes på sammensetningen av kort (mindre enn 12 mnd. til forfall) og lang funding og ikke minst å ha en fornuftig struktur på forfallstidspunkt gjennom året. Størrelse på enkelt transjer eller lån vil vi også tilpasse til bankens størrelse. I dag arbeider vi ut fra at NOK 200 mill. er største transjevolum banken ønsker. Det aller meste av bankens innlån er 3 mnd. float ere. Obligasjonsgjeld på fast rente er swappet til flytende. Bankens resultat- og balanseutvikling rapporteres månedlig til styret. Videre foretas det en kvartalsvis rapportering til styret, hvor det bekreftes at eksponering mot kursrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko ligger innenfor vedtatte rammer. 18

20 Time Sparebank Prospekt Skattemessige forhold Innledning Presentasjonen nedenfor er et sammendrag basert på gjeldende norske skatteregler. Sparebanker skattlegges i det alt vesentlige tilsvarende som aksjeselskap, samt likestilte selskaper og sammenslutninger. Når det gjelder avkastning på kapital som investeres i grunnfondsbevis, behandles også slike investeringer i det alt vesentlige skattemessig likt med avkastning på aksjer Skattlegging av sparebanker Time Sparebank betaler skatt av hele overskuddet. Formuesskatt betales med 0,3% Rettstvister og erstatningsspørsmål Time Sparebank har ingen rettstvister eller erstatningsspørsmål gående Revisjon Bankens revisor velges av bankens forstanderskap. Bankens valgte revisor er Deloitte & Touche ved statsautorisert revisor Svein Sivertsen (revisornummer ). Deloitte & Touche har vært revisor for Time Sparebank fra Regnskapene som tallene er hentet fra er revidert uten bemerkninger i revisjonsberetningen. Ernst & Young ved statsautorisert revisor Bjørn Fossan var revisor i perioden

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer