Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Obligasjonslån 2004/2007. Lånet er tilrettelagt av:"

Transkript

1 Prospekt Obligasjonslån 2004/2007 Lånet er tilrettelagt av: Munkedamsv. 35, Postboks 2349 Solli, N-0201 OSLO Telefon: , Telefaks:

2 Time Sparebank Prospekt ANSVARSERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRING FRA STYRET I TIME SPAREBANK TILRETTELEGGER BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN HISTORIKK FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI Forretningsidé Økonomisk hovedmål Strategiske retningslinjer MARKEDSFORHOLD... 5 FORDELING AV BRUTTO UTLÅN SAMARBEIDSPARTNERE OG ALLIANSER FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPSPRINSIPPER Periodisering Verdipapirer Mislighold og tap på utlån og garantier Varige driftsmidler Skatt Pensjonsforpliktelser FINANSIELLE HOVEDTALL Resultatregnskap og balanse FINANSIELLE NØKKELTALL Definisjoner av nøkkeltall: Resultatanalyse LEDELSENS KOMMENTARER TIL RESULTATSTØRRELSER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Tapsutsikter LEDELSENS KOMMENTARER TIL BALANSE OG HOVEDTALL Balanse Kontanter og fordringer på sentralbanker Brutto utlån til kunder Store engasjementer Verdipapir Varige driftsmidler Innlån Likviditetslån Sertifikatlån Obligasjonsgjeld Fundingstrategi ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING Beregning av kapitaldekning/kapitaldekningsregler KREDITTPOLITIKK OG BEHANDLING AV MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER Behandling av misligholdte engasjementer INTERNKONTROLL OG BALANSESTYRING Internkontroll/kvalitetssikring Balansestyring SKATTEMESSIGE FORHOLD Innledning Skattlegging av sparebanker RETTSTVISTER OG ERSTATNINGSSPØRSMÅL REVISJON ORGANISASJON OG LEDELSE

3 Time Sparebank Prospekt SELSKAPS- OG ORGANISASJONSSTRUKTUR Organisasjon ADMINISTRASJON Lønn og godtgjørelse til tillitsvalgte og ansatte FORSTANDERSKAPET KONTROLLKOMITE: VALGKOMITEER: Som vedlegg til prospektet følger: I. Bankens vedtekter II. Lånebeskrivelse III. Låneavtale IV. Årsrapport 2002 V. Delårsrapporter, 2. og 3. kvartal

4 Time Sparebank Prospekt ANSVARSERKLÆRINGER 1.1 Ansvarserklæring fra styret i Time Sparebank I henhold til verdipapirloven paragraf 5-10 og børsforskrift 20-4 bekrefter med dette styret i Time Sparebank at opplysningene i prospektet for obligasjonslån med ISIN nummer NO så langt vi kjenner til både er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved å vurdere spørsmålet om å akseptere tilbudet. (sign.) (sign.) (sign.) Gunnar Kluge Hermund Lende Ågot Kvåle Vold Formann (sign.) (sign.) (sign.) Eli Laland Tor Ree Arne Gravdal Banksjef Ansvarserklæring fra Time Sparebank Det blir med dette bekreftet at alle nødvendige vedtak og tillatelser i forbindelse med det særskilte låneopptaket for lån ISIN nummer NO foreligger. Banksjef er gitt fullmakt til å foreta låneopptak iht. styresak 04/07 av 5.februar Låneopptaket er foretatt av administrasjonen ved Banksjef, som har enesignatur i henhold til bankens firmaattest. Bryne, 5. februar 2004 Arne Gravdal Banksjef 1.2 Tilrettelegger Terra Fonds ASA er engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet. Som tilrettelegger har Terra Fonds ASA bistått Time Sparebank med utarbeidelse av dette dokumentet, basert på tilgjengelig finansiell informasjon samt samtaler med selskapets ledelse og styre. Tilrettelegger har søkt å gi en komplett og korrekt presentasjon av Banken. Tilrettelegger kan imidlertid ikke garantere, og garanterer ikke, at innholdet i Prospektet er korrekt og fullstendig, og påtar seg således ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for at Prospektets innhold er fullstendig og korrekt. Det er ikke gjennomført økonomisk eller juridisk due diligence i forbindelse med emiteringen av obligasjonslånet. Oslo, 28. januar 2004 Terra Fonds ASA 3

5 Time Sparebank Prospekt BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2.1 Beskrivelse av virksomheten Time Sparebank har hovedkontor på Bryne i Time kommune. Postadressen er: Postboks 325, 4349 Bryne. Bankens organisasjonsnummer er NO Time Sparebank er en frittstående og selvstendig lokalbank med kommunene Time og Hå som primærområde. Banken henvender seg imidlertid også til kunder i nabokommunene dersom geografiske og naturlige forhold tilsier det. Time Sparebank konkurrerer i primærområdet med Sparebanken1 SR, Fokus Bank og Postbanken. I Time kommune er markedsandelen ca. 60 %. I Hå kommune er markedsandelen om lag 15 %. Ved utgangen av 2003 hadde Time Sparebank en forvaltningskapital på NOK mill., mot NOK 2.179,5 mill. ved utgangen av I tillegg til hovedkontoret på Bryne, har banken avdelingskontor på Kvernaland og Undheim i Time kommune og på Varhaug i Hå kommune. Pr. 31. desember 2003 hadde banken 44 ansatte (39 årsverk). Banken betjener i alt ca kunder. Ved utgangen av 2003 var bankens utlån fordelt med 75 % på privatkunder og med 25 % på næringslivskunder. Ca 3/4 av bankens utlån til næringskunder er relatert til landbruk. Antall landbrukskunder er 550. Ved utgangen av 2003 var 70 % av bankens utlån sikret med pant i boligeiendom innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag. I bankens markedsområde er de fleste grener innen næringslivet representert. Landbruk og landbruksbasert industri er det viktigste næringsområdet, men også oljerelatert virksomhet er av betydning. Området har en godt utbygd infrastruktur innenfor transport og kommunikasjon. Time Sparebank er en frittstående og selvstendig lokalbank som har som målsetning å utnytte sitt distribusjonsapparat til å tilby de tjenester og produkter markedet etterspør innen områdene formuesforvaltning, betalingsformidling, økonomisk rådgiving, finansiering og forsikring. Bankens tjenester og produkter skal distribueres med hovedvekt på service, kvalitet og lønnsomhet. Banken er med i Terra-Gruppen AS, som er et samarbeid mellom 85 frittstående lokale sparebanker i Norge. Disse bankene er hovedaksjonær i Terraselskapene, som er gruppens leverandør av fonds- og forsikringsprodukter. Time Sparebank er underlagt Sparebankloven, Lov om Finansieringsvirksomhet, Finansavtaleloven og regnskapsloven. Time Sparebank mener å ha gode forutsetninger for fortsatt solid bankdrift kommende år. Banken er plassert i en ekspansiv region og bankens kundemasse vokser. Kvaliteten på kundemassen er etter bankens oppfatning meget bra og mislighold er på et stabilt, lavt nivå. Banken har meget bra kapitaldekning og bankens balanse oppleves som sunn. Bankens ledelse har sterkt fokus på utviklingen i de økonomiske nøkkeltall. 2.2 Historikk Time Sparebank ble dannet i Bankens hovedkontor har hele tiden ligget på Bryne, som er senteret i Time kommune. Time Sparebank ble etablert med det formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Disse midler skulle forvaltes på en trygg måte i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjaldt for sparebanker. 4

6 Time Sparebank Prospekt Forretningsidé og strategi Forretningsidé Time Sparebank skal være den foretrukne bank for Jæren. Gjennom utvikling dekke våre kunders primære behov for finansielle tjenester, bidra til en positiv utvikling på Jæren og skape gode arbeidsplasser for våre ansatte. For å møte disse utfordringer må inntjeningen være god og bidra til å sikre banken handlefrihet som frittstående sparebank Økonomisk hovedmål Time Sparebank legger stor vekt på å være en lønnsom og solid bank. Det er viktig for banken å være attraktiv for enkeltpersoner/bedrifter og større investorer. Time Sparebank har som mål å minst opprettholde dagens gode rating i markedet. Det arbeid som utføres i banken skal bidra positivt til bankens langsiktige inntjening. Fremtidige aktiviteter skal medvirke til å trygge bankens solide økonomiske stilling. Risiki skal identifiseres, vurderes og håndteres Strategiske retningslinjer Time Sparebank skal være en bank for personkunder, små og mellomstore bedrifter, samt lag og foreninger. Kommunal og annen offentlig virksomhet er interessante kunder for banken innenfor de rammer som er satt for banker av Time Sparebanks størrelse. Time Sparebank skal opprettholde en sterk lokal forankring. God lokalkunnskap skal gjennomsyre alt arbeid, enten det utføres av bankens styre, ledelse, medarbeidere eller tillitsvalgte. Som en kundeorientert bank skal Time Sparebanks tilgjengelighet tilpasses og styres ut fra kundenes individuelle behov. Bankens medarbeidere skal ha høy kompetanse i forhold til de oppgaver de skal utføre. De skal være resultatorienterte, kundeorienterte og kunnskapsrike. Medarbeiderne har et eget ansvar for å ta vare på sin identitet, og samtidig et ansvar for å medvirke til et godt arbeidsmiljø. Time Sparebank skal gjennom anvendelse av moderne informasjonsteknologi sørge for lønnsomhetsorientering, effektive arbeidsrutiner, kostnads- og inntektseffektivitet og kundenes behov for informasjon. Medarbeiderne skal opptre ærlig, tillitsvekkende og fortrolig i forhold til kundene. 2.4 Markedsforhold I Time Sparebank sitt markedsområde er utviklingen innenfor landbruk, verkstedindustri og servicenæringer viktig for den økonomiske utviklingen. Alle disse næringer/bransjer er i dag preget av relativt stabile og gode vilkår. Innenfor landbruket ser vi en utvikling mot større driftsenheter og samdrift. I området er det bare en ubetydelig arbeidsledighet. Prisene på brukte bolig- og næringseiendommer har hatt en stabilt god utvikling de siste årene. Den synes å i noen grad å følge utviklingen i Stavangerområdet. 5

7 Time Sparebank Prospekt 2004 Fordeling av brutto utlån Fordeling av utlån etter personkunder og viktige næringer: Brutto utlån Garantier Ubenyttede kredittrammer Personkunder Landbruk Øvrige næringer Totalt Utlån Garantier Geografisk fordeling av utlån og garantier Rogaland fylke Oslo Andre fylker Utlandet Totalt Samarbeidspartnere og allianser Samarbeidspartnere og allianser Time Sparebank er en frittstående lokalbank. Samtidig ser en fordelen av gode samarbeids- og alliansepartnere på mange områder. Bankens høyt utviklede teknologi bygger på et årelangt og godt samarbeid med Fellesdata AS. Dette samarbeidet sikrer rasjonell behandling av massetransaksjoner, samtidig som det gir delaktighet i den raske utviklingen innenfor datateknologien. Time Sparebank er medeier i Terra-Gruppen AS, som består av 85 frittstående, sparebanker. Banken har inngått dette samarbeidet ut fra den klare forutsetningen at dette skal styrke bankens selvstendighet. Det forventes at samarbeidet i Terra-Gruppen AS blant annet vil gi stordriftsfordeler innenfor innkjøps- og driftsavtaler. Innenfor Terra-Gruppen AS er selskapene Terra Skadeforsikring AS, Terra Fonds ASA, Terra Forvaltning AS, Terra Eiendomsmegling og Actor AS datterselskaper. Gjennom disse selskapene tilbys forsikringsprodukter, fondsprodukter, forvaltningsprodukter og megler-tjenester. Det tilbys også i dag livsforsikringsprodukter gjennom Terra-systemet. 6

8 Time Sparebank Prospekt FINANSIELL INFORMASJON Tall pr er foreløpige tall for regnskapsåret, og er verken styrebehandlet eller endelig godkjent av forstanderskapet. 3.1 Regnskapsprinsipper Periodisering Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Beregnede renter ved månedsslutt blir inntektsført/ kostnadsført og ført opp i balansen som tilgodehavende/gjeld. Utbytte av aksjer/ grunnfondsbevis blir inntektsført ved mottak. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester blir tatt til inntekt når de betales Verdipapirer Verdipapirbeholdningen til banken blir delt inn i : a) aksjer & aksjefond (omløpsmidler) b) aksjer & aksjefond (anleggsmidler) c) obligasjoner (omløpsmidler) d) obligasjoner (ansvarlige lån) Aksjer & aksjefond Time Sparebank har omløpsaksjer som samlet er bokført til NOK 0,4 millioner pr Omløpsporteføljen består av aksjer som omsettes i et aktivt og likvid marked, og vurderes til virkelig verdi, lik børskurs. Aksjer klassifisert som anleggsmidler hadde en bokført verdi på NOK 8,98 mill. Anleggsporteføljen blir vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Tilknyttet selskap Jæren Eiendom AS Jæren Eiendom AS driver eiendomsmegling med kontorsted på Bryne og med avdelingskontor på Klepp. Banken eide alle aksjene i selskapet ved utgangen av 2002, men med virkning 2. februar 2003 ble 2/3 av aksjene overdradd til Klepp Sparebank og Statsautorisert eiendomsmegler Espen Strøm (med 1/3 hver). Obligasjoner Sparebankens beholdning av obligasjoner ble i 2002 omklassifisert fra anleggsmidler til omløpsmidler. Obligasjonene brukes for å oppfylle likviditetsreservekrav og for å sikre låneadgang i Norges Bank. Samtlige obligasjoner er børsnoterte, og bokført i NOK. Bokført verdi av obligasjoner var ved årsskiftet NOK 266,4 mill. Banken har samlet NOK 6,9 millioner plassert i ansvarlige lån, fordelt på to utstedere Mislighold og tap på utlån og garantier Beregnede og konstaterte tap er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Utlån bokføres til nominell verdi redusert med foretatte tapsavsetninger. Spesifiserte tapsavsetninger sammen med uspesifiserte tapsavsetninger utgjør forskjellen mellom brutto og netto utlånsvolum. Tapsavsetninger blir gjennomført når det må påregnes at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser, og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurderinger legges også vekt på kundens generelle økonomiske stilling. De samme vurderingsregler benyttes uansett om et engasjement er misligholdt eller ikke. Vurderingsreglene er de samme for person- og næringsengasjement. Et engasjement anses som misligholdt når kontoen har vært overtrukket i minst 90 dager i sammenheng, eller når avdrag og renter på nedbetalingslån ikke er betalt innen 90 dager, eller når et rammelån har vært overtrukket sammenhengende i minst 90 dager. Engasjementet vil bli vurdert ved avsetning til tap. Når tapsavsetning er foretatt blir renteregningen normalt stoppet og rente for inneværende år tilbakeført. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon er så vanskelig at sjansen for tap blir vurdert som stor. Slike lån blir behandlet på lik linje med misligholdte lån mht. spesifiserte 7

9 Time Sparebank Prospekt 2004 tapsavsetninger. Uspesifiserte tapsavsetninger er ment å dekke utlånsgrupper som anses tapsutsatt ut fra spesifikke holdepunkter (risikoutsatte bransjer, endrede konjunkturer/rammevilkår etc.) på balansedagen Varige driftsmidler Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, redusert med akkumulerte ordinære avskrivninger. De ordinære avskrivningene er basert på kostpris og antatt økonomisk levetid på driftsmidlene. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner, inventar & biler 10-30% Fast eiendom 2 % Utgifter påløper for å opprettholde anleggsmidlenes fremtidige inntjeningsevne, og blir behandlet som reparasjons- eller vedlikeholdskostnader. Disse blir utgiftsført direkte i det året de oppstår. Utgifter som øker anleggsmidlenes levetid og/eller fremtidige inntjeningsevne, blir betraktet som utgifter til forbedring. Disse blir aktivert i det året de påløper Skatt Betalbar skatt beregnes ut fra resultat før skattekostnad korrigert for permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt. Permanente forskjeller er ikke fradragsberettiget poster. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår når man har midlertidige forskjeller som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden, og som ikke er utlignet Pensjonsforpliktelser Sparebankens pensjonsordning regnskapsføres i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Time Sparebank har pensjonsforpliktelser for 40 personer som er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i et livselskap. Forpliktelsene er beregnet ut fra vanlige forsikringstekniske forutsetninger. 8

10 Time Sparebank Prospekt Finansielle hovedtall Resultatregnskap og balanse Resultatregnskap Tall i kr Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst og tap Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivinger Sum tap på utlån Nedskrivning anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Overført fra gavefondet 100 Overført til bankens fond Balanse (Tall i kr ) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsern selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld & egenkapital Betingede forpliktelser Garantier , , , , ,00 Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet , , , , ,00 Forpliktelser 0, , , , ,00 9

11 Time Sparebank Prospekt Finansielle nøkkeltall Definisjoner av nøkkeltall: Netto renteinntekter:... Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Egenkapitalrentabilitet:... Driftsresultat etter konstaterte og beregnede tap minus skatter i % av gjennomsnittlig egenkapital og ubeskattet egenkapital (100%) Tapsprosent utlån:... Utgiftsførte (konstaterte og beregnede) tap på utlån og garantier i % av brutto utlån. Utlånsprosent:... Brutto utlån i % av totale innskudd fra kunder. Kostnadsprosent:... Totale administrative kostnader i % av sum driftsinntekter eksklusiv kursgevinst/tap Resultatanalyse Forvaltningskapital pr Gjennomsnittlig forvaltningskapital Resultat i prosent av gj. snittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 5,87 7,82 8,20 7,40 7,38 Rentekostnader og lignende kostnader 3,36 5,15 5,39 4,29 4,04 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,51 2,68 2,81 3,11 3,34 Utbytte og andre inntekter 0,01 0,00-0,01 0,04 0,01 Provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 0,54 0,53 0,46 0,51 0,54 Provisjonskostnader og kost. fra banktjenester 0,15 0,16 0,16 0,17 0,14 Gevinst/tap av valuta og verdipapirer 0,04-0,08-0,06 0,00 0,07 Andre driftsinntekter 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 Sum netto andre driftsinntekter 0,48 0,33 0,28 0,43 0,55 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,31 1,58 1,43 1,57 1,64 Avskrivinger 0,07 0,07 0,08 0,09 0,13 Andre driftskostnader 0,18 0,25 0,21 0,50 0,40 Sum driftskostnader 1,56 1,89 1,72 2,16 2,17 Resultat før tap og nedskrivinger 1,43 1,11 1,37 1,38 1,72 Tap på utlån, garantier m.v. 0,19 0,13 0,17 0,36 0,27 Nedskrivning av gevinst/tap på verdipapir 0,00-0,06-0,03-0,49-0,06 Skattekostnad 0,39 0,29 0,39 0,43 0,48 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,84 0,75 0,84 1,07 1,03 Nøkkeltall Driftskostnader i % av totale intekter 52,2 % 63,0 % 55,6 % 61,0 % 55,8 % Dr. kostnader i % av totale innt. ekskl kursgev./tap 52,9 % 61,4 % 54,5 % 61,0 % 56,8 % Egenkapitalrentabilitet 7,3 % 6,3 % 7,1 % 8,5 % 7,5 % Kapitaldekningsprosent 17,8 % 20,3 % 19,4 % 19,1 % 20,3 % Egenkapitalprosent 11,1 % 12,1 % 12,0 % 12,0 % 13,3 % Spesifiserte Tapsavsetninger i % av brto. utlån ,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % Uspes. Tapsavsetninger i % av brto. utlån ,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Netto utlån i % av totale innskudd fra kunder 142 % 124 % 134 % 138 % 134 % Endring i forvaltningskapital i % 17 % 6 % 7 % 21 % 12 % Endring i netto utlån i % 25 % 7 % 8 % 11 % 11 % Endring i innskudd fra kunder i % 9 % 16 % 10 % 8 % 9 % 10

12 Time Sparebank Prospekt Ledelsens kommentarer til resultatstørrelser Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (%) 2,51 2,68 2,81 3,11 3,34 Økt konkurranse i markedet har vært med på å gi press på marginene de fire siste årene. Det er et mål for banken å opprettholde marginen på dagens nivå Netto andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter (%) 0,48 0,33 0,28 0,43 0,55 Netto andre driftsinntekter var i 2002 påvirket av børsnedgang og vi tror bankens netto andre driftsinntekter vil ligge i underkant av 50 bp. av GFK de kommende år. Time Sparebank er lite eksponert mot aksjemarkedet, og har pt. Ikke planer om å endre dette Driftskostnader Sum driftskostnader Sum driftskostnader (%) 1,56 1,89 1,72 2,16 2,17 Tallene for 2002 er påvirket av at banken gjennomførte et miljøprosjekt og endringer i bankens ledelse. Vi styrer mot å holde sum driftskostnader på omkring 1,60% av GFK de kommende år Tap på utlån og garantier Årets tapskostnad fremkommer slik Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstanterte tap på utlån der det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning + Periodens konstanterte tap på utlån der det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Årets tapskostnader Det aller meste av tapskostnader som fremkommer i regnskapet, er avsetninger til uspesifiserte tapsavsetninger som følge av volumvekst på brutto utlån Tapsutsikter Banken er lokalisert i et område preget av stor aktivitet og etterspørsel etter utlånsmidler. En stor del av utlånsmidlene går til finansiering av bolig. Priser på boliger har den senere tid vært stabile og historisk har det vært svært lite tap i dette segmentet. 11

13 Time Sparebank Prospekt 2004 Næringslån utgjør ca 25% av bankens utlånsvolum. Ekspansjonen de siste årene har særlig skjedd innenfor bransjer der banken over tid har ervervet gode basiskunnskaper, og der kjennskap til lokale forhold og aktører er fremtredende. I tillegg har en i mange år brukt et risikoklassifiseringssystem for næringslivsengasjement der en ut fra ulike nøkkeltall søker å avdekke svikt på et så tidlig tidspunkt som mulig. Banken mener å ha rimelig god kontroll over tapsutviklingen gjennom det etablerte internkontrollsystemet. 3.5 Ledelsens kommentarer til balanse og hovedtall Balanse Balanse (Tall i kr ) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsern selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld & egenkapital Betingede forpliktelser Garantier , , , , ,00 Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet , , , , ,00 Forpliktelser 0, , , , , Kontanter og fordringer på sentralbanker Utgjorde ved utgangen av 2003 ca. NOK 27,5 mill. Nivået pr. årskiftet var noe høyt for å oppfylle likviditetsreservekravet på 6%. Vanligvis ligger kontantbeholdningen på under NOK 10 millioner, og det nivået har vært stabil de senere år Brutto utlån til kunder (tall i NOK) Pr Kasse-/drifte og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån

14 Time Sparebank Prospekt 2004 Brutto utlån Den gjennomsnittlige veksten pr. år den siste fireårsperioden har vært like i overkant av 7%. Banken er for tiden inne i en periode med høyere utlånsaktivitet og som overstiger denne vekstraten. En av årsakene til sterkere utlånsvekst er igangsetting av nye leilighetsprosjekt og generell høy byggeaktivitet i bankens kjerneområder geografisk. Blant annet viser tall fra Statens Kartverk at byggeaktiviteten har vært særskilt høy i Time og Hå kommune, bankens primærmarked. Restløpetiden til utlånene fordeler seg slik pr : Inntil 1 mnd. 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Brutto utlån (mill kr) Kassekreditt og byggelån er tatt med under intervallet inntil 1 år. Privatmarked For privatmarkedet deles lån inn i: 60% av forsvarlig sikkerhetsverdi (lav risiko), over 60% av sikkerhetsverdi (normal risiko) og lån uten sikkerhet (høy risiko). Kunder i privatmarkedet klassifiseres ikke. Brutto utlån Garantier Ubenyttede Spesifisert Risikoklasser kredittrammer tapsavsetning Lav risiko ) ) Normal risiko Høy risiko ) ) Totalt Brutto utlån inkluderer benyttet del av personkreditter. 1) Inklusiv garantier i forbindelse med valutalån 2) Ubenyttet del av innvilgede personkreditter Næringsliv Alle næringsengasjement gjennomgås over et visst tidsrom. Alle aksjeselskap med engasjement over kr og andre næringsdrivende med engasjement over kr klassifiseres minst en gang årlig. Kunder med høy risiko vurderes løpende og rapporteres hvert kvartal. Ved klassifisering av økonomi vektlegges følgende nøkkeltall: Likviditet: Cash flow i prosent av gjeld 50% Soliditet: Egenkapitalprosenten 50% Ved vurdering av sikkerhet legges sikkerhetsobjektets realisasjonsverdi til grunn. Basert på ovennevnte retningslinjer er næringsengasjementene plassert i følgende matrise: Ved vurdering av sikkerhet legges sikkerhetsobjektets realisasjonsverdi til grunn. Basert på ovennevnte retningslinjer er næringsengasjementene plassert i følgende matrise: Økonomi A B C D E Sikkerhet A B C D E Grønn sone (lav risiko) Gul sone (normal risiko) Mørk gul sone (CD/DC utsatte i normal risiko) Rød sone (høy risiko) 13

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer