Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser"

Transkript

1 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler og omfatter følgende: Del 1: : Invitasjonsbrev 1 Generell informasjon 2 Konkurranseform 3 Prosedyreregler 4 Kvalifikasjonskrav 5 Tildelingskriterier 6 Tilbyders svarbilag Del 2: Kontraktsdokumenter: Kontraktsbestemmelser Bilag 1 Bankgaranti (Påkravsgaranti) Bilag 2 HMS egenerklæring Kommersielle forhold Beskrivelse av leveransen: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Oppdragsbeskrivelse Materiellbeskrivelse Rutebeskrivelse Billettering- og sanntidssystem Profilprogram Reisegaranti Passasjerstatistikk Anonymiserte opplysninger om personell hos dagens utøver I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i kontraktsdokumentene, skal kontraktsbestemmelsene gjelde foran kommersielle forhold, og kommersielle forhold skal gjelde foran beskrivelse av leveransen (vedleggene). Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. Generell informasjon i innledning i vedlegg 3 Rutebeskrivelse er gitt som bakgrunnsinformasjon, og oppdragsgiver garanterer ikke for evt. feil i opplysningene. Utøver oppfordres til å kontakte fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. Som bilag til Vedlegg 3 Rutebeskrivelse er det vedlagt produksjonsanslag, mulig vogndisponeringsplan og kart med traséer for rutene. Disse bilagene er gitt kun som informasjon i anbudskonkurransen. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for eventuelle feil i disse dokumentene og utøver oppfordres til selv å gjennomgå opplysningene. Bilagene har ingen kontraktsmessig status, og vil ikke inngå i kontraktsdokumentene. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Generell informasjon 1.1 Kontraktsområdet Kontraktsområdet omfatter ruter og skoleruter i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten. Kontraktsområdet inkluderer stamlinje 02 Holmestrand Horten Tønsberg - Borgheim-(Tenvik) Tjøme Sandøsund med tilhørende skoleruter. 1.2 Oppdragsgiver - Vestviken Kollektivtrafikk AS Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) har siden 2006 vært ansvarlig for skoleskyss og lokal kollektivtransport i Telemark og Vestfold. I 2013 hadde selskapet 14,8 mill. reisende, en omsetning på NOK 623 mill og et resultat på NOK 4 mill. 1.3 Dagens aktører I Vestfold har VKT avtaler med Tide Buss AS og Unibuss AS om lokal rutetransport. Rutene i kontraktsområdet kjøres i dag av Unibuss AS. 1.4 Offentlige planer Regional planstrategi (Vestfold fylkeskommune) Vestfold fylke er utenom Oslo Norges minste fylke med et areal på km 2. Vestfold har over innbyggere ( ) og er utenom Oslo og Akershus landets tettest befolket fylke med 108 innbyggere pr km 2. Det er ventet at folketallet i Oslofjordfylkene vil fortsette å vokse i årene framover. Vestfold fylkeskommune er en aktiv bidragsyter til arbeidet for modernisering av Vestfoldbanen og E18 gjennom fylket. Gjennom arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, legges det opp til samordning av areal- og transportplanlegging i fylket, med sikte på redusert transportbehov og styrking av klimaog miljøvennlige transportformer. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold fylkeskommune) Planen angir hovedtrekk for det regionale utbyggingsmønsteret i Vestfold. Det er etablert et plankart med langsiktige utbyggingsgrenser for byer og tettsteder. Det satses på knutepunktutvikling, kollektivtransport, sykkel og gange. Innenfor kollektivtransport skal det satses der potensiale for overgang fra bil til buss er størst. Hovedruter skal ha minst 15 minutters avganger (målsetting). I byene må frekvensen være god nok til at forbindelse med tog/ekspressbuss ikke trenger ytterligere tilpasning i tidene. Rask fremføring og direkte ruter, prioriteres på bekostning av flatedekning. Rutetider og traseer skal være enkle og forutsigbare gjennom driftsdøgnet. Ruteopplegget skal vektlegge punktlighet. Det skal legges til rette for miljøvennlig drivstoff. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 Bypakke Tønsberg (kommunene i Tønsbergregionen og Vestfold fylkeskommune) Det er gjennomført en konseptvalgutredning (2013) om helhetlige transportløsninger for Tønsbergregionen. I oppfølgingen av dette arbeidet (2014) er det vedtatt at det skal etableres en bypakke for Tønsbergregionen og kollektivtrafikken er en viktig del av bypakken. Det er anslått et investeringsbehov på 300 millioner kroner til gang- og sykkelveger, kollektivfelt, trafikkregulerende tiltak og andre fysiske tiltak for kollektivtransport. I bypakken er det videre lagt til grunn en betydelig økning av kollektivtilbudet og det er videre foreslått å benytte bompenger til finansiering. Det arbeides også for at Tønsberg skal komme med i den statlige ordningen med bymiljøavtaler. Miljøvennlig kollektivtrafikk (Vestfold fylkeskommune) Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok den følgende: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 prosent av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen den Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både fra rør og flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. 1.5 Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 2 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006, nr 402, del I og III. 3 Prosedyreregler 3.1 Roller i prosessen Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) vil være kontraktspart for de(n) tilbyder(e) som tegner kontrakt for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold, og partene betegnes i kontraktsdokumentene som oppdragsgiver og utøver. Vestfold fylkeskommune tildeler utøver de nødvendige løyver for persontrafikk i rute på de aktuelle strekninger for kontraktsperioden. Tilbyder bærer risikoen for at vilkårene for å få tildelt løyve er oppfylt. Med tilbyder forstås de(t) selskap(er) som deltar eller vurderer å delta i anbudskonkurransen Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. 3.2 Kunngjøring og registrering Det er ikke foretatt prekvalifisering av tilbydere, og konkurransen er åpen for alle interesserte leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Tilbudsinnbydelsen annonseres offentlig gjennom utlysning i Doffin Database og for EØS området i Official Journal of the EC, TED (Tenders Electronic Daily). Det kan også bli aktuelt å annonsere i lokal- og rikspresse. Det vil i utlysningen bli henvist til oppdragsgivers hjemmesider for nedlasting av konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlag og registreringsskjema blir lagt ut på oppdragsgivers hjemmesider på adressen for nedlasting. Konkurransegrunnlaget på oppdragsgivers hjemmesider vil løpende bli oppdatert med oppdragsgivers evt. korrigeringer og tilføyelser samt tilbyderes evt. spørsmål, og oppdragsgivers svar på disse. Tilbydere anbefales å registrere seg hos VKT i henhold til rutiner som er lagt ut på oppdragsgivers hjemmeside. 3.3 Informasjon om tilbudsprosessen Det vil ikke bli avholdt befaring av områdene som inngår i "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Tilbydere har ansvar for selv å gjøre seg kjent med aktuelle rutetraseer og annen infrastruktur. VKT kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 VKT forbeholder seg retten til å avvise alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Hvis tilbud ikke er levert inn i henhold til konkurransegrunnlaget, har VKT rett til å avvise tilbudet. Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet skal dekkes av tilbyder. I perioden fram til frist for innlevering av tilbudet har VKT rett til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av konkurransegrunnlaget. Eventuelle oppdateringer vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på VKTs hjemmeside. Om nødvendig vil VKT forlenge fristen for innlevering av tilbud. 3.4 Fremdriftsplan Vestviken Kollektivtrafikk AS har satt opp følgende foreløpige tidsplan for tilbudsprosessen frem til vedståelsesfristens utløp: Konkurransen kunngjøres Frist for å stille spørsmål til tilbudsgrunnlaget Frist for innlevering av tilbud , kl Tilbudsåpning , kl Vedståelsesfrist (3 måneder fra tilbudsfristen) Valg av tilbyder, som det skal inngås kontrakt med, antas å finne sted i løpet av mai 2015, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende jf. vedståelsesfristen. Oppstart av oppdraget er fredag den 1.juli Retningslinjer for spørsmål til konkurransegrunnlaget Spørsmål angående konkurransegrunnlaget skal gjøres skriftlig og oversendes pr e-post til Dersom spørsmål kommer fra tredjeparter; herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en tilbyder, skal det fremgå hvilken tilbyder tredjepart representerer. Dersom e-post ikke kan benyttes sendes spørsmålene skriftlig til: Vestviken Kollektivtrafikk AS Postboks 8 - Sentrum N 3101 Tønsberg, Norge Kontaktinformasjon for øvrig: Telefon : E-post : Kontaktperson : Trond Myhre Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 Siste frist for spørsmål er fredag Pga ferieavvikling må det påregnes at eventuelle spørsmål som sendes inn i påskeuken først blir besvart etter påsken. Relevante spørsmål og svar vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på oppdragsgivers hjemmeside, i anonymisert (omarbeidet) form ved at det ikke vil fremgå av svarene hvem som har stilt spørsmålene. VKT forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig for alle tilbydere dersom VKT vurderer spørsmålene til ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. På samme grunnlag forbeholder VKT seg også retten til å korte ned evt. omformulere spørsmål før disse besvares å gjøres tilgjengelige for alle tilbydere. 3.6 Forretningshemmeligheter Hvis tilbydere mener at tilbudet inneholder forretningshemmeligheter skal det leveres en komplett elektronisk versjon (CD eller minnepinne) av tilbudet hvor forretningshemmelighetene er sladdet (papirversjon av sladdet versjon er ikke nødvendig). Den sladdede versjonen av tilbudet skal legges på egen mappe på ovennevnte CD eller minnebrikke, og inneholde all dokumentasjon. VKT forbeholder seg retten til å vurdere om sladdede opplysninger faktisk er forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den enkelte tilbyder. VKT forbeholder seg retten til å levere ut den sladdede versjon til tredjepersoner som ber om innsyn i samsvar med offentlighetsloven. Er det ikke levert sladdet versjon forbeholder VKT seg retten til å levere ut tilbudet til tredjepersoner. 3.7 Forbehold Det er i tilbudet ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Som forbehold regnes også dersom tilbudet avviker fra kravene i tilbyders svarbilag. Tilbyder skal i samsvar med tilbyders svarbilag G bekrefte om det er tatt forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Dersom det likevel er tatt forbehold har VKT rett til å avise tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av tilbudet. Tilbud med forbehold vil også bli avvist dersom forbehold medfører at tilbud ikke kan sammenlignes med de øvrige tilbudene. VKT forbeholder seg retten til å evaluere tilbud med mindre vesentlige forbehold, og som ikke avvises, med en tilleggspris fastsatt av VKT. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 3.8 Innsendelse av tilbudet Tilbudet som sendes inn skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyder, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbudet skal være på norsk og leveres i ett eksemplar på papir slik dette er angitt i Tilbyders svarbilag. Tilbyder skal i tillegg levere en komplett versjon på minnepinne eller CD. Tilbyders samlede informasjon skal organiseres og inndeles slik det framkommer i innholdsfortegnelse og dokumentstruktur i Tilbyders svarbilag, og dette gjelder både papirkopi og elektronisk versjon. Ref. også pkt 3.6 om tilbudet inneholder forretningshemmeligheter som ønskes unntatt offentlighet. Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning til Vestviken Kollektivtrafikk AS Besøksadresse: Jens Müllersgate. 3, Tønsberg Postadresse: Postboks 8 - Sentrum N 3101 Tønsberg, Norge Tilbudet skal være merket Anbud 2016 Vestfold. Tilbudet skal være Vestviken Kollektivtrafikk AS i hende senest: Onsdag 22. april 2015 kl Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp vil bli avvist som for sent innkommet og vil bli returnert uåpnet. Dersom tilbudet leveres inn som et samarbeidsforetak (joint venture e.l.) mellom flere parter, skal kopi av avtale mellom partene, som bekrefter partenes roller, ansvar og forpliktelser i samarbeidsforetaket i forhold til oppfyllelse av vilkårene i en kontrakt mellom utøver og oppdragsgiver, vedlegges. Det stilles krav til at partene skal være solidarisk ansvarlig. 3.9 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil finne sted onsdag 22. april 2015 kl Tilbudsåpningen vil være åpen. Tilbyderne vil bli gitt anledning til å være tilstede ved åpningen med to (2) personer. VKT gir nærmere beskjed om sted. Tilbudsprotokollen er offentlig. Det samme gjelder informasjon om hvilke selskaper som har gitt tilbud. Tilbudet er bindende for tilbyder i tre (3) måneder fra siste frist for innlevering av tilbudet Avvisning Et tilbud vil bli avvist når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 3.11 Evaluering av innkomne tilbud Avklaringer av tilbudene som det vil være nødvendig å ta opp med tilbyder, vil enten bli sendt ut skriftlig eller bli tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det kan være nødvendig med avklaringsmøter, og tilbyder plikter i så fall å stille med personer som kjenner og kan besvare spørsmål om innholdet i det innsendte tilbudet. Bedre løsninger i tilbudet enn kravene i konkurransegrunnlaget vil ikke bli vektlagt ved evalueringen. Alle tilbydere vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Kontrakt vil bli inngått etter utløp av karensperiode iht. regelverket. Tilbud blir ikke returnert. VKT forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå Kontrakt(er) med evt. har inngått Kontrakt(er) med, hvilke tilbydere som deltok i konkurransen, samt i hvilket prisintervall tilbudene lå (uten kobling av pris og tilbyder for andre enn den valgte utøvers totalsum). 4 Kvalifikasjonskrav Det er satt følgende kvalifikasjonskrav som i tilbudet skal dokumenteres ved følgende bilag: Firmaattest Tilbyders svarbilag A.2 Attest for merverdiavgift Tilbyders svarbilag A.7 Skatteattest Tilbyders svarbilag A.8 Bekreftelse på bankgaranti Tilbyders svarbilag A.9 Erfaring Tilbyders svarbilag E.1 Kvalitetssikring, internkontroll Tilbyders svarbilag E.2 HMS erklæring Tilbyders svarbilag E.3 Dersom tilbyders egenkapital, finansielle stilling, økonomiske ressurser, kvalitetssikring- /internkontrollsystem og/eller erfaring vurderes som utilstrekkelig til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, har VKT rett til å avvise tilbudet. Krav til informasjon og dokumentasjon av kvalifikasjonskravene fremgår av tilbyders svarbilag. Manglende oppfyllelse av kravene kan medføre avvisning av tilbudet. Manglende dokumentasjon som knytter seg til innholdet av tilbudet, gir VKT rett til å avvise tilbudet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 5 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har den laveste prisen. Ved sammenligning mellom tilbudene vil laveste pris bli beregnet som følger: Tilbudt godtgjørelse som fremkommer i tilbyders svarbilag gruppe B.1 VKTs pristillegg for eventuelle mindre vesentlige forbehold Endringsprisene vil ikke bli tatt hensyn til i rangeringen. Tilbyders godtgjørelse ved endret produksjon er fastsatt av VKT som en matematisk konsekvens av tilbudt godtgjørelse. Tilbyders godtgjørelse ved endret produksjon vil bli beregnet for hele kontraktsområdet. 6 Tilbyders svarbilag Tilbudet skal sendes inn ved å benytte identisk struktur som i vedlagte tilbyders svarbilag. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen. Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Generell informasjon om tilbyder og kvalifikasjonskrav Informasjon om tilbyders godtgjørelse Informasjon om tilbyders rutetilbud Informasjon om tilbyders materiell Informasjon om tilbyders erfaring og profesjonalitet og systemer for kvalitetsoppfølging, m.m. Informasjon om tilbyders anlegg Informasjon om tilbyders eventuelle forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

11 Gruppe A Generell informasjon om tilbyder Bilag A.1 Bilag A.2 Tilbudsbrev Tilbyder skal vedlegge Et signert tilbudsbrev. Signert av person slik dette er nevnt i A.2 (underpunkt 4) Generelt Det settes krav om at tilbyder og eventuelle underoperatører er lovlig opprettede selskaper. Tilbyder skal angi og fremlegge: Hvilken juridisk enhet som leverer inn tilbudet. Oppdatert kopi av firmaattest fra Brønnøysund for den aktuelle juridiske enhet. Ikke eldre enn 1 måned. Det samme gjelder for alle underoperatører som eventuelt vil bli benyttet, og for deltager(e) i et eventuelt samarbeidsforetak (joint venture, e.l.) Gyldig fullmakt på at den som signerer tilbudet har fullmakt til å binde tilbyder dersom vedkommende ikke har slik rett i følge firmaattesten. Adresse (postadresse og besøksadresse) Telefon og e-post adresse Kontaktperson for spørsmål, presisering av uklare forhold, konferering og kontroll av beregninger osv. i tilbudet Bilag A.3 Eierforhold og ledelse Tilbyder skal oppgi selskapets eierforhold styrets leder daglig leder Dersom den juridiske enheten som gir inn tilbudet er eid 50 % eller mer av et annet selskap, skal tilsvarende opplysninger gis om morselskapet. Bilag A.4 Samarbeidsforetak Dersom det selskapet som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak (joint venture, e.l.) skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det stilles da krav til at partene er solidarisk ansvarlige. Dersom andre selskaper, herunder også morselskap/ konsernselskaper, vil være direkte involvert eller garantere for oppfyllelsen av en eventuell kontrakt, skal tilbyder dokumentere juridisk råderett over ressursene som det henvises til. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av

12 Bilag A.5 Bilag A.6 Bilag A.7 Bilag A.8 Bilag A.9 Bilag A.10 Bilag A.11 Underleverandør(er) Tilbyder skal angi hvor stor del av arbeidet som eventuelt vil bli utført av underleverandør(er) i så fall hvilke(n) underleverandør(er) som er valgt Årsregnskap Tilbyder skal vedlegge årsregnskap med revisorberetning, styrets beretning / årsrapport for de to siste år (2012 og 2013). Attest for merverdiavgift Tilbyder skal vedlegge attest for merverdiavgift fra skattefogden i kommunen der tilbyder har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Det samme dokumentasjonskravet gjelder for underoperatører som eventuelt vil bli benyttet i rutekjøringen. Skatteattest Tilbyder skal vedlegge skatteattest utstedt av kemner/ kommunekasserer i kommunen der tilbyder har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Det samme dokumentasjonskravet gjelder for underoperatører som eventuelt vil bli benyttet i rutekjøringen. Bankgaranti Tilbyder skal vedlegge bekreftelse fra norsk eller utenlandsk bank eller kredittinstitusjon om at bankgaranti vil bli stilt. Bankgarantien skal være en påkravsgaranti fra norsk eller utenlandsk bank eller kredittinstitusjon. Garantien skal i sin helhet være skrevet på norsk, inkludert hovedformular og betingelser. Ref Kontraktsbestemmelser art 11 Forsikring Tilbyder skal vedlegge bekreftelse på forsikringsdekning etter krav i konkurransegrunnlaget, i form av kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring vil bli tegnet og være gyldig fra kontraktens oppstart. Vedståelse Tilbyder skal vedlegge bekreftelse hvor tilbyder vedstår seg Tilbudet i 3 (tre) måneder fra tilbudsåpningen Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 12 av

13 Gruppe B Informasjon om tilbyders prisbetingelser Bilag B.1 Tilbyder skal oppgi samlet godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet, ved å fylle ut tabellen 4.1 nedenfor. Tabell 4.1: Samlet godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet (tall i NOK eks mva): Samlet godtgjørelse pr kalenderår NOK eks mva Kontraktsområdet NOK Bilag B.2 Endringspriser kontraktsområdet: Tilbyder skal beregne og oppgi krav til endring av godtgjørelse ved endret produksjon ved å fylle ut tabell 4.2 nedenfor. Tabell 4.2: Spesifisert godtgjørelse pr. rutekm ved endret produksjon for kontraktsområdet (godtgjørelse i NOK eks mva pr. rutekm): Rush Mandag - fredag og Helg Lørdag etter og søndag Øvrige tidsperioder Kontraktsområdet NOK NOK NOK Endringsprisene for endringer i ruteproduksjonen fastsettes i NOK eks mva pr. rutekilometer og framkommer gjennom en beregning ut i fra tilbudt godtgjørelse for kontraktsområdet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 13 av

14 Endringsprisene for endringer i ruteproduksjonen framkommer ved å dividere tilbudt godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet med oppdragsgivers anslag for ruteproduksjon multiplisert med angitt faktor for de ulike tidsperioder. De enkelte faktorer er angitt i Kommersielle forhold og oppdragsgivers anslag for ruteproduksjon er angitt i Vedlegg 3 Rutebeskrivelse. Beregningsformel: Tilbudt godtgjørelse NOK eks mva, beløp i tabell 4.1) Anslag rutekm X Faktor VKT forbeholder seg rett til å korrigere tilbyders oppgitte endringspriser om disse er feilberegnet fra tilbyder. Korrigerte priser vil bli ansett som bindende tilbud. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 14 av

15 Gruppe C Informasjon om tilbyders rutetilbud Bilag C.1 Tilbyders svarbilag i gruppe C utgår, og skal ikke være en del av tilbudet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 15 av

16 Gruppe D Informasjon om tilbyders materiell Bilag D.1 Tilbyders bussmateriell Tilbyder skal gi en utfyllende beskrivelse av bussmateriellet som skal benyttes i de enkelte ruter, herunder også opplysninger om antall busser i rute og beredskap mht reservemateriell. For den enkelte buss skal det minimum angis eller beskrives: (informasjonen skal angis i nevnte rekkefølge) Bussklasse Førstegangs registrering (brukte busser) Produksjonsår Utslippsnorm (Euroklasse) Drivstoff Lengde Antall aksler Gulvløsning Knelefunksjon Klimaanlegg - Varme og ventilasjon Farger og design Antall sitteplasser (eksklusive førerplass og klappseter) Antall ståplasser Setekvalitet Bilbelter Seter - avstand Seter - høyde Barnevogn/Rullestolplass Rullestolheis Antall barnevognplasser Antall klappseter ved rullestolplass Trygghetskamera Ryggekamera Alkolås Bilag D.2 Utskiftningsprogram Tilbyder skal vedlegge sitt utskiftningsprogram for bussmateriell i kontraktsperioden og for en eventuell opsjonsperiode. Billag D.3 Anskaffelsesplan Tilbyder skal vedlegge sin anskaffelsesplan for å kunne være operativ med bussmateriell fra oppstart Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 16 av

17 Gruppe E Informasjon om tilbyders erfaring og systemer for kvalitetsoppfølging, m.m. Bilag E.1 Erfaring Tilbyder skal oppgi nåværende og tidligere erfaring fra tilsvarende transportoppdrag av tilsvarende omfang, samt mulighet og evne til å fungere tilfredsstillende som kontraktsmotpart for VKT Bilag E.2 Kvalitetssikring, internkontroll Tilbyder skal vedlegge: beskrivelse av system, rutiner og utstyr som vil ligge til grunn for at oppgavene som omfattes av leveransen kan løses tilfredsstillende dokumentasjon for tilbyders system for kvalitetssikring og internkontroll, stillingsinstrukser og opplæringsordninger opplysninger om kvalitetsansvarlig for leveransen i tilbyders organisasjon Bilag E.3 HMS - egenerklæring Tilbyder skal vedlegge: egenerklæring, i samsvar med mal, om at tilbyder oppfyller lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Se Kontraktsbestemmelser, Bilag 2 Det samme dokumentasjonskravet gjelder underleverandører som eventuelt vil bli benyttet. Bilag E.4 Beredskapssystem Tilbyder skal beskrive sitt beredskapssystem med tanke på håndtering av driftsstans og forsinkelser planlagt beredskap for håndtering av kundehenvendelser og driftsavvik i oppstartsperioden Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 17 av

18 Gruppe F Bilag F.1 Bilag F.2 Informasjon om tilbyders administrasjon og bussanlegg Administrasjon Tilbyder skal beskrive sitt administrasjonsapparat lokalt og sentralt bemanning av stabsfunksjoner lokalt lokalisering av lokalt administrasjonsapparat Bussanlegg Tilbyder skal beskrive planer og løsninger for plassering, omfang for bussanlegg, bussdepot, oppstillingsplasser, påfyllingssted(er) og - rutiner for tanking av biogass. drift-, vedlikehold- og serviceapparat Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 18 av

19 Gruppe G Bilag G.1 Informasjon om tilbyders eventuelle forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget Det er i tilbudet ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Tilbyder skal i dette Bilag G.1 bekrefte at det ikke er tatt forbehold, alternativt presisere eventuelle ikke-vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Dersom det er tatt forbehold har VKT rett til å avise tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av tilbudet. Tilbud med forbehold vil også bli avvist dersom forbehold medfører at tilbud ikke kan sammenlignes med de øvrige tilbudene. VKT forbeholder seg retten til å evaluere tilbud med mindre vesentlige forbehold som ikke avvises, med en tilleggspris fastsatt av VKT. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 19 av

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransebetingelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Konkurransebetingelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 21 06.07.2010 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold består av to deler

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Grenland Telemark fylkeskommune Side 1 av 21 01.06.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Grenland består av to deler og omfatter

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: JURIDISKE BETINGELSER GENERELL INFORMASJON KOMMERSIELLE FORHOLD ANBYDERS SVARBILAG

Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: JURIDISKE BETINGELSER GENERELL INFORMASJON KOMMERSIELLE FORHOLD ANBYDERS SVARBILAG Del A 1. Dokumentene Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: Mappe 1: Del A - ANBUDSPROSEDYRE Del B - Del C - Del D - Del E - Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Vedlegg 3 - Vedlegg 4 - Vedlegg

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 20 11.06.2013 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anbudskonkurranse 2014 Vestfold består av to deler

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransebetingelser

Konkurransebetingelser Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 20 21.10.2010 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Lokal rutetransport og skoleskyss i Telemark Avtale Telemark 2011 består av to deler

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse : Dokumentstruktur 1. Generell informasjon 2. Konkurranseform og pristilbud 3. Prosedyreregler

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Dokumentstruktur... 3 Del 1: Konkurransebetingelser:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Konkurransebetingelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Konkurransebetingelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Konkurransebetingelser Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Tilbudskonkurranse 2011 minibuss Vestfold består

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland Konkurransegrunnlag Invitasjon til åpen anbudskonkurranse "Busstjenester i Ruteområdet vest kommunene Arendal,

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse 1 Orientering Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarsbygg å gjennomføre en evaluering av virksomhetens avhendingsfunksjon for å få informasjon om effektivitet,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016

ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016 _ ANBUDSKONKURRANSE Rutebåt til Østre Bolæren Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 10 13.02.2015 _ 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00 SIDE NR.: I Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/2548-15 Thorbjørn Pedersen 56 15 80 92 12078/11 M00 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger VEDRØRENDE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer