Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser"

Transkript

1 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler og omfatter følgende: Del 1: : Invitasjonsbrev 1 Generell informasjon 2 Konkurranseform 3 Prosedyreregler 4 Kvalifikasjonskrav 5 Tildelingskriterier 6 Tilbyders svarbilag Del 2: Kontraktsdokumenter: Kontraktsbestemmelser Bilag 1 Bankgaranti (Påkravsgaranti) Bilag 2 HMS egenerklæring Kommersielle forhold Beskrivelse av leveransen: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Oppdragsbeskrivelse Materiellbeskrivelse Rutebeskrivelse Billettering- og sanntidssystem Profilprogram Reisegaranti Passasjerstatistikk Anonymiserte opplysninger om personell hos dagens utøver I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i kontraktsdokumentene, skal kontraktsbestemmelsene gjelde foran kommersielle forhold, og kommersielle forhold skal gjelde foran beskrivelse av leveransen (vedleggene). Vedleggene har prioritet i angitt rekkefølge. Generell informasjon i innledning i vedlegg 3 Rutebeskrivelse er gitt som bakgrunnsinformasjon, og oppdragsgiver garanterer ikke for evt. feil i opplysningene. Utøver oppfordres til å kontakte fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser for innhenting av relevant informasjon. Som bilag til Vedlegg 3 Rutebeskrivelse er det vedlagt produksjonsanslag, mulig vogndisponeringsplan og kart med traséer for rutene. Disse bilagene er gitt kun som informasjon i anbudskonkurransen. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for eventuelle feil i disse dokumentene og utøver oppfordres til selv å gjennomgå opplysningene. Bilagene har ingen kontraktsmessig status, og vil ikke inngå i kontraktsdokumentene. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Generell informasjon 1.1 Kontraktsområdet Kontraktsområdet omfatter ruter og skoleruter i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten. Kontraktsområdet inkluderer stamlinje 02 Holmestrand Horten Tønsberg - Borgheim-(Tenvik) Tjøme Sandøsund med tilhørende skoleruter. 1.2 Oppdragsgiver - Vestviken Kollektivtrafikk AS Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) har siden 2006 vært ansvarlig for skoleskyss og lokal kollektivtransport i Telemark og Vestfold. I 2013 hadde selskapet 14,8 mill. reisende, en omsetning på NOK 623 mill og et resultat på NOK 4 mill. 1.3 Dagens aktører I Vestfold har VKT avtaler med Tide Buss AS og Unibuss AS om lokal rutetransport. Rutene i kontraktsområdet kjøres i dag av Unibuss AS. 1.4 Offentlige planer Regional planstrategi (Vestfold fylkeskommune) Vestfold fylke er utenom Oslo Norges minste fylke med et areal på km 2. Vestfold har over innbyggere ( ) og er utenom Oslo og Akershus landets tettest befolket fylke med 108 innbyggere pr km 2. Det er ventet at folketallet i Oslofjordfylkene vil fortsette å vokse i årene framover. Vestfold fylkeskommune er en aktiv bidragsyter til arbeidet for modernisering av Vestfoldbanen og E18 gjennom fylket. Gjennom arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, legges det opp til samordning av areal- og transportplanlegging i fylket, med sikte på redusert transportbehov og styrking av klimaog miljøvennlige transportformer. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold fylkeskommune) Planen angir hovedtrekk for det regionale utbyggingsmønsteret i Vestfold. Det er etablert et plankart med langsiktige utbyggingsgrenser for byer og tettsteder. Det satses på knutepunktutvikling, kollektivtransport, sykkel og gange. Innenfor kollektivtransport skal det satses der potensiale for overgang fra bil til buss er størst. Hovedruter skal ha minst 15 minutters avganger (målsetting). I byene må frekvensen være god nok til at forbindelse med tog/ekspressbuss ikke trenger ytterligere tilpasning i tidene. Rask fremføring og direkte ruter, prioriteres på bekostning av flatedekning. Rutetider og traseer skal være enkle og forutsigbare gjennom driftsdøgnet. Ruteopplegget skal vektlegge punktlighet. Det skal legges til rette for miljøvennlig drivstoff. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 Bypakke Tønsberg (kommunene i Tønsbergregionen og Vestfold fylkeskommune) Det er gjennomført en konseptvalgutredning (2013) om helhetlige transportløsninger for Tønsbergregionen. I oppfølgingen av dette arbeidet (2014) er det vedtatt at det skal etableres en bypakke for Tønsbergregionen og kollektivtrafikken er en viktig del av bypakken. Det er anslått et investeringsbehov på 300 millioner kroner til gang- og sykkelveger, kollektivfelt, trafikkregulerende tiltak og andre fysiske tiltak for kollektivtransport. I bypakken er det videre lagt til grunn en betydelig økning av kollektivtilbudet og det er videre foreslått å benytte bompenger til finansiering. Det arbeides også for at Tønsberg skal komme med i den statlige ordningen med bymiljøavtaler. Miljøvennlig kollektivtrafikk (Vestfold fylkeskommune) Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok den følgende: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 prosent av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen den Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både fra rør og flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. 1.5 Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 2 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006, nr 402, del I og III. 3 Prosedyreregler 3.1 Roller i prosessen Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) vil være kontraktspart for de(n) tilbyder(e) som tegner kontrakt for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold, og partene betegnes i kontraktsdokumentene som oppdragsgiver og utøver. Vestfold fylkeskommune tildeler utøver de nødvendige løyver for persontrafikk i rute på de aktuelle strekninger for kontraktsperioden. Tilbyder bærer risikoen for at vilkårene for å få tildelt løyve er oppfylt. Med tilbyder forstås de(t) selskap(er) som deltar eller vurderer å delta i anbudskonkurransen Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. 3.2 Kunngjøring og registrering Det er ikke foretatt prekvalifisering av tilbydere, og konkurransen er åpen for alle interesserte leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Tilbudsinnbydelsen annonseres offentlig gjennom utlysning i Doffin Database og for EØS området i Official Journal of the EC, TED (Tenders Electronic Daily). Det kan også bli aktuelt å annonsere i lokal- og rikspresse. Det vil i utlysningen bli henvist til oppdragsgivers hjemmesider for nedlasting av konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlag og registreringsskjema blir lagt ut på oppdragsgivers hjemmesider på adressen for nedlasting. Konkurransegrunnlaget på oppdragsgivers hjemmesider vil løpende bli oppdatert med oppdragsgivers evt. korrigeringer og tilføyelser samt tilbyderes evt. spørsmål, og oppdragsgivers svar på disse. Tilbydere anbefales å registrere seg hos VKT i henhold til rutiner som er lagt ut på oppdragsgivers hjemmeside. 3.3 Informasjon om tilbudsprosessen Det vil ikke bli avholdt befaring av områdene som inngår i "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Tilbydere har ansvar for selv å gjøre seg kjent med aktuelle rutetraseer og annen infrastruktur. VKT kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 VKT forbeholder seg retten til å avvise alle tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Hvis tilbud ikke er levert inn i henhold til konkurransegrunnlaget, har VKT rett til å avvise tilbudet. Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet skal dekkes av tilbyder. I perioden fram til frist for innlevering av tilbudet har VKT rett til å foreta rettelser, suppleringer, eller endringer av konkurransegrunnlaget. Eventuelle oppdateringer vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på VKTs hjemmeside. Om nødvendig vil VKT forlenge fristen for innlevering av tilbud. 3.4 Fremdriftsplan Vestviken Kollektivtrafikk AS har satt opp følgende foreløpige tidsplan for tilbudsprosessen frem til vedståelsesfristens utløp: Konkurransen kunngjøres Frist for å stille spørsmål til tilbudsgrunnlaget Frist for innlevering av tilbud , kl Tilbudsåpning , kl Vedståelsesfrist (3 måneder fra tilbudsfristen) Valg av tilbyder, som det skal inngås kontrakt med, antas å finne sted i løpet av mai 2015, dog slik at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende jf. vedståelsesfristen. Oppstart av oppdraget er fredag den 1.juli Retningslinjer for spørsmål til konkurransegrunnlaget Spørsmål angående konkurransegrunnlaget skal gjøres skriftlig og oversendes pr e-post til Dersom spørsmål kommer fra tredjeparter; herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en tilbyder, skal det fremgå hvilken tilbyder tredjepart representerer. Dersom e-post ikke kan benyttes sendes spørsmålene skriftlig til: Vestviken Kollektivtrafikk AS Postboks 8 - Sentrum N 3101 Tønsberg, Norge Kontaktinformasjon for øvrig: Telefon : E-post : Kontaktperson : Trond Myhre Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 Siste frist for spørsmål er fredag Pga ferieavvikling må det påregnes at eventuelle spørsmål som sendes inn i påskeuken først blir besvart etter påsken. Relevante spørsmål og svar vil bli gjort tilgjengelig for alle tilbydere på oppdragsgivers hjemmeside, i anonymisert (omarbeidet) form ved at det ikke vil fremgå av svarene hvem som har stilt spørsmålene. VKT forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig for alle tilbydere dersom VKT vurderer spørsmålene til ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. På samme grunnlag forbeholder VKT seg også retten til å korte ned evt. omformulere spørsmål før disse besvares å gjøres tilgjengelige for alle tilbydere. 3.6 Forretningshemmeligheter Hvis tilbydere mener at tilbudet inneholder forretningshemmeligheter skal det leveres en komplett elektronisk versjon (CD eller minnepinne) av tilbudet hvor forretningshemmelighetene er sladdet (papirversjon av sladdet versjon er ikke nødvendig). Den sladdede versjonen av tilbudet skal legges på egen mappe på ovennevnte CD eller minnebrikke, og inneholde all dokumentasjon. VKT forbeholder seg retten til å vurdere om sladdede opplysninger faktisk er forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den enkelte tilbyder. VKT forbeholder seg retten til å levere ut den sladdede versjon til tredjepersoner som ber om innsyn i samsvar med offentlighetsloven. Er det ikke levert sladdet versjon forbeholder VKT seg retten til å levere ut tilbudet til tredjepersoner. 3.7 Forbehold Det er i tilbudet ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Som forbehold regnes også dersom tilbudet avviker fra kravene i tilbyders svarbilag. Tilbyder skal i samsvar med tilbyders svarbilag G bekrefte om det er tatt forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Dersom det likevel er tatt forbehold har VKT rett til å avise tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av tilbudet. Tilbud med forbehold vil også bli avvist dersom forbehold medfører at tilbud ikke kan sammenlignes med de øvrige tilbudene. VKT forbeholder seg retten til å evaluere tilbud med mindre vesentlige forbehold, og som ikke avvises, med en tilleggspris fastsatt av VKT. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 3.8 Innsendelse av tilbudet Tilbudet som sendes inn skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyder, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbudet skal være på norsk og leveres i ett eksemplar på papir slik dette er angitt i Tilbyders svarbilag. Tilbyder skal i tillegg levere en komplett versjon på minnepinne eller CD. Tilbyders samlede informasjon skal organiseres og inndeles slik det framkommer i innholdsfortegnelse og dokumentstruktur i Tilbyders svarbilag, og dette gjelder både papirkopi og elektronisk versjon. Ref. også pkt 3.6 om tilbudet inneholder forretningshemmeligheter som ønskes unntatt offentlighet. Tilbudet skal leveres/sendes i lukket innpakning til Vestviken Kollektivtrafikk AS Besøksadresse: Jens Müllersgate. 3, Tønsberg Postadresse: Postboks 8 - Sentrum N 3101 Tønsberg, Norge Tilbudet skal være merket Anbud 2016 Vestfold. Tilbudet skal være Vestviken Kollektivtrafikk AS i hende senest: Onsdag 22. april 2015 kl Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp vil bli avvist som for sent innkommet og vil bli returnert uåpnet. Dersom tilbudet leveres inn som et samarbeidsforetak (joint venture e.l.) mellom flere parter, skal kopi av avtale mellom partene, som bekrefter partenes roller, ansvar og forpliktelser i samarbeidsforetaket i forhold til oppfyllelse av vilkårene i en kontrakt mellom utøver og oppdragsgiver, vedlegges. Det stilles krav til at partene skal være solidarisk ansvarlig. 3.9 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil finne sted onsdag 22. april 2015 kl Tilbudsåpningen vil være åpen. Tilbyderne vil bli gitt anledning til å være tilstede ved åpningen med to (2) personer. VKT gir nærmere beskjed om sted. Tilbudsprotokollen er offentlig. Det samme gjelder informasjon om hvilke selskaper som har gitt tilbud. Tilbudet er bindende for tilbyder i tre (3) måneder fra siste frist for innlevering av tilbudet Avvisning Et tilbud vil bli avvist når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 3.11 Evaluering av innkomne tilbud Avklaringer av tilbudene som det vil være nødvendig å ta opp med tilbyder, vil enten bli sendt ut skriftlig eller bli tatt opp direkte i avklaringsmøter. Tilbyder må påregne at det kan være nødvendig med avklaringsmøter, og tilbyder plikter i så fall å stille med personer som kjenner og kan besvare spørsmål om innholdet i det innsendte tilbudet. Bedre løsninger i tilbudet enn kravene i konkurransegrunnlaget vil ikke bli vektlagt ved evalueringen. Alle tilbydere vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Kontrakt vil bli inngått etter utløp av karensperiode iht. regelverket. Tilbud blir ikke returnert. VKT forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå Kontrakt(er) med evt. har inngått Kontrakt(er) med, hvilke tilbydere som deltok i konkurransen, samt i hvilket prisintervall tilbudene lå (uten kobling av pris og tilbyder for andre enn den valgte utøvers totalsum). 4 Kvalifikasjonskrav Det er satt følgende kvalifikasjonskrav som i tilbudet skal dokumenteres ved følgende bilag: Firmaattest Tilbyders svarbilag A.2 Attest for merverdiavgift Tilbyders svarbilag A.7 Skatteattest Tilbyders svarbilag A.8 Bekreftelse på bankgaranti Tilbyders svarbilag A.9 Erfaring Tilbyders svarbilag E.1 Kvalitetssikring, internkontroll Tilbyders svarbilag E.2 HMS erklæring Tilbyders svarbilag E.3 Dersom tilbyders egenkapital, finansielle stilling, økonomiske ressurser, kvalitetssikring- /internkontrollsystem og/eller erfaring vurderes som utilstrekkelig til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, har VKT rett til å avvise tilbudet. Krav til informasjon og dokumentasjon av kvalifikasjonskravene fremgår av tilbyders svarbilag. Manglende oppfyllelse av kravene kan medføre avvisning av tilbudet. Manglende dokumentasjon som knytter seg til innholdet av tilbudet, gir VKT rett til å avvise tilbudet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 5 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har den laveste prisen. Ved sammenligning mellom tilbudene vil laveste pris bli beregnet som følger: Tilbudt godtgjørelse som fremkommer i tilbyders svarbilag gruppe B.1 VKTs pristillegg for eventuelle mindre vesentlige forbehold Endringsprisene vil ikke bli tatt hensyn til i rangeringen. Tilbyders godtgjørelse ved endret produksjon er fastsatt av VKT som en matematisk konsekvens av tilbudt godtgjørelse. Tilbyders godtgjørelse ved endret produksjon vil bli beregnet for hele kontraktsområdet. 6 Tilbyders svarbilag Tilbudet skal sendes inn ved å benytte identisk struktur som i vedlagte tilbyders svarbilag. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen. Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Generell informasjon om tilbyder og kvalifikasjonskrav Informasjon om tilbyders godtgjørelse Informasjon om tilbyders rutetilbud Informasjon om tilbyders materiell Informasjon om tilbyders erfaring og profesjonalitet og systemer for kvalitetsoppfølging, m.m. Informasjon om tilbyders anlegg Informasjon om tilbyders eventuelle forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

11 Gruppe A Generell informasjon om tilbyder Bilag A.1 Bilag A.2 Tilbudsbrev Tilbyder skal vedlegge Et signert tilbudsbrev. Signert av person slik dette er nevnt i A.2 (underpunkt 4) Generelt Det settes krav om at tilbyder og eventuelle underoperatører er lovlig opprettede selskaper. Tilbyder skal angi og fremlegge: Hvilken juridisk enhet som leverer inn tilbudet. Oppdatert kopi av firmaattest fra Brønnøysund for den aktuelle juridiske enhet. Ikke eldre enn 1 måned. Det samme gjelder for alle underoperatører som eventuelt vil bli benyttet, og for deltager(e) i et eventuelt samarbeidsforetak (joint venture, e.l.) Gyldig fullmakt på at den som signerer tilbudet har fullmakt til å binde tilbyder dersom vedkommende ikke har slik rett i følge firmaattesten. Adresse (postadresse og besøksadresse) Telefon og e-post adresse Kontaktperson for spørsmål, presisering av uklare forhold, konferering og kontroll av beregninger osv. i tilbudet Bilag A.3 Eierforhold og ledelse Tilbyder skal oppgi selskapets eierforhold styrets leder daglig leder Dersom den juridiske enheten som gir inn tilbudet er eid 50 % eller mer av et annet selskap, skal tilsvarende opplysninger gis om morselskapet. Bilag A.4 Samarbeidsforetak Dersom det selskapet som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak (joint venture, e.l.) skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det stilles da krav til at partene er solidarisk ansvarlige. Dersom andre selskaper, herunder også morselskap/ konsernselskaper, vil være direkte involvert eller garantere for oppfyllelsen av en eventuell kontrakt, skal tilbyder dokumentere juridisk råderett over ressursene som det henvises til. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av

12 Bilag A.5 Bilag A.6 Bilag A.7 Bilag A.8 Bilag A.9 Bilag A.10 Bilag A.11 Underleverandør(er) Tilbyder skal angi hvor stor del av arbeidet som eventuelt vil bli utført av underleverandør(er) i så fall hvilke(n) underleverandør(er) som er valgt Årsregnskap Tilbyder skal vedlegge årsregnskap med revisorberetning, styrets beretning / årsrapport for de to siste år (2012 og 2013). Attest for merverdiavgift Tilbyder skal vedlegge attest for merverdiavgift fra skattefogden i kommunen der tilbyder har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Det samme dokumentasjonskravet gjelder for underoperatører som eventuelt vil bli benyttet i rutekjøringen. Skatteattest Tilbyder skal vedlegge skatteattest utstedt av kemner/ kommunekasserer i kommunen der tilbyder har sitt hovedkontor. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Det samme dokumentasjonskravet gjelder for underoperatører som eventuelt vil bli benyttet i rutekjøringen. Bankgaranti Tilbyder skal vedlegge bekreftelse fra norsk eller utenlandsk bank eller kredittinstitusjon om at bankgaranti vil bli stilt. Bankgarantien skal være en påkravsgaranti fra norsk eller utenlandsk bank eller kredittinstitusjon. Garantien skal i sin helhet være skrevet på norsk, inkludert hovedformular og betingelser. Ref Kontraktsbestemmelser art 11 Forsikring Tilbyder skal vedlegge bekreftelse på forsikringsdekning etter krav i konkurransegrunnlaget, i form av kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring vil bli tegnet og være gyldig fra kontraktens oppstart. Vedståelse Tilbyder skal vedlegge bekreftelse hvor tilbyder vedstår seg Tilbudet i 3 (tre) måneder fra tilbudsåpningen Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 12 av

13 Gruppe B Informasjon om tilbyders prisbetingelser Bilag B.1 Tilbyder skal oppgi samlet godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet, ved å fylle ut tabellen 4.1 nedenfor. Tabell 4.1: Samlet godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet (tall i NOK eks mva): Samlet godtgjørelse pr kalenderår NOK eks mva Kontraktsområdet NOK Bilag B.2 Endringspriser kontraktsområdet: Tilbyder skal beregne og oppgi krav til endring av godtgjørelse ved endret produksjon ved å fylle ut tabell 4.2 nedenfor. Tabell 4.2: Spesifisert godtgjørelse pr. rutekm ved endret produksjon for kontraktsområdet (godtgjørelse i NOK eks mva pr. rutekm): Rush Mandag - fredag og Helg Lørdag etter og søndag Øvrige tidsperioder Kontraktsområdet NOK NOK NOK Endringsprisene for endringer i ruteproduksjonen fastsettes i NOK eks mva pr. rutekilometer og framkommer gjennom en beregning ut i fra tilbudt godtgjørelse for kontraktsområdet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 13 av

14 Endringsprisene for endringer i ruteproduksjonen framkommer ved å dividere tilbudt godtgjørelse pr kalenderår for kontraktsområdet med oppdragsgivers anslag for ruteproduksjon multiplisert med angitt faktor for de ulike tidsperioder. De enkelte faktorer er angitt i Kommersielle forhold og oppdragsgivers anslag for ruteproduksjon er angitt i Vedlegg 3 Rutebeskrivelse. Beregningsformel: Tilbudt godtgjørelse NOK eks mva, beløp i tabell 4.1) Anslag rutekm X Faktor VKT forbeholder seg rett til å korrigere tilbyders oppgitte endringspriser om disse er feilberegnet fra tilbyder. Korrigerte priser vil bli ansett som bindende tilbud. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 14 av

15 Gruppe C Informasjon om tilbyders rutetilbud Bilag C.1 Tilbyders svarbilag i gruppe C utgår, og skal ikke være en del av tilbudet. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 15 av

16 Gruppe D Informasjon om tilbyders materiell Bilag D.1 Tilbyders bussmateriell Tilbyder skal gi en utfyllende beskrivelse av bussmateriellet som skal benyttes i de enkelte ruter, herunder også opplysninger om antall busser i rute og beredskap mht reservemateriell. For den enkelte buss skal det minimum angis eller beskrives: (informasjonen skal angis i nevnte rekkefølge) Bussklasse Førstegangs registrering (brukte busser) Produksjonsår Utslippsnorm (Euroklasse) Drivstoff Lengde Antall aksler Gulvløsning Knelefunksjon Klimaanlegg - Varme og ventilasjon Farger og design Antall sitteplasser (eksklusive førerplass og klappseter) Antall ståplasser Setekvalitet Bilbelter Seter - avstand Seter - høyde Barnevogn/Rullestolplass Rullestolheis Antall barnevognplasser Antall klappseter ved rullestolplass Trygghetskamera Ryggekamera Alkolås Bilag D.2 Utskiftningsprogram Tilbyder skal vedlegge sitt utskiftningsprogram for bussmateriell i kontraktsperioden og for en eventuell opsjonsperiode. Billag D.3 Anskaffelsesplan Tilbyder skal vedlegge sin anskaffelsesplan for å kunne være operativ med bussmateriell fra oppstart Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 16 av

17 Gruppe E Informasjon om tilbyders erfaring og systemer for kvalitetsoppfølging, m.m. Bilag E.1 Erfaring Tilbyder skal oppgi nåværende og tidligere erfaring fra tilsvarende transportoppdrag av tilsvarende omfang, samt mulighet og evne til å fungere tilfredsstillende som kontraktsmotpart for VKT Bilag E.2 Kvalitetssikring, internkontroll Tilbyder skal vedlegge: beskrivelse av system, rutiner og utstyr som vil ligge til grunn for at oppgavene som omfattes av leveransen kan løses tilfredsstillende dokumentasjon for tilbyders system for kvalitetssikring og internkontroll, stillingsinstrukser og opplæringsordninger opplysninger om kvalitetsansvarlig for leveransen i tilbyders organisasjon Bilag E.3 HMS - egenerklæring Tilbyder skal vedlegge: egenerklæring, i samsvar med mal, om at tilbyder oppfyller lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Se Kontraktsbestemmelser, Bilag 2 Det samme dokumentasjonskravet gjelder underleverandører som eventuelt vil bli benyttet. Bilag E.4 Beredskapssystem Tilbyder skal beskrive sitt beredskapssystem med tanke på håndtering av driftsstans og forsinkelser planlagt beredskap for håndtering av kundehenvendelser og driftsavvik i oppstartsperioden Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 17 av

18 Gruppe F Bilag F.1 Bilag F.2 Informasjon om tilbyders administrasjon og bussanlegg Administrasjon Tilbyder skal beskrive sitt administrasjonsapparat lokalt og sentralt bemanning av stabsfunksjoner lokalt lokalisering av lokalt administrasjonsapparat Bussanlegg Tilbyder skal beskrive planer og løsninger for plassering, omfang for bussanlegg, bussdepot, oppstillingsplasser, påfyllingssted(er) og - rutiner for tanking av biogass. drift-, vedlikehold- og serviceapparat Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 18 av

19 Gruppe G Bilag G.1 Informasjon om tilbyders eventuelle forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget Det er i tilbudet ikke anledning til å ta vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Tilbyder skal i dette Bilag G.1 bekrefte at det ikke er tatt forbehold, alternativt presisere eventuelle ikke-vesentlige forbehold til vilkårene i konkurransegrunnlaget. Dersom det er tatt forbehold har VKT rett til å avise tilbudet om VKT vurderer forbeholdet som vesentlig eller at konsekvensene av mindre vesentlige forbehold ikke kan beregnes eller prissettes i forbindelse med evaluering av tilbudet. Tilbud med forbehold vil også bli avvist dersom forbehold medfører at tilbud ikke kan sammenlignes med de øvrige tilbudene. VKT forbeholder seg retten til å evaluere tilbud med mindre vesentlige forbehold som ikke avvises, med en tilleggspris fastsatt av VKT. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 19 av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 20 11.06.2013 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anbudskonkurranse 2014 Vestfold består av to deler

Detaljer

Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: JURIDISKE BETINGELSER GENERELL INFORMASJON KOMMERSIELLE FORHOLD ANBYDERS SVARBILAG

Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: JURIDISKE BETINGELSER GENERELL INFORMASJON KOMMERSIELLE FORHOLD ANBYDERS SVARBILAG Del A 1. Dokumentene Anbudsinnbydelsen består av to mapper og omfatter følgende: Mappe 1: Del A - ANBUDSPROSEDYRE Del B - Del C - Del D - Del E - Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Vedlegg 3 - Vedlegg 4 - Vedlegg

Detaljer

Konkurransebetingelser

Konkurransebetingelser Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 20 21.10.2010 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Lokal rutetransport og skoleskyss i Telemark Avtale Telemark 2011 består av to deler

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse : Dokumentstruktur 1. Generell informasjon 2. Konkurranseform og pristilbud 3. Prosedyreregler

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Dokumentstruktur... 3 Del 1: Konkurransebetingelser:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag

Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland. Konkurransegrunnlag Konkurranseutsetting av kollektivtrafikken i Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Froland Konkurransegrunnlag Invitasjon til åpen anbudskonkurranse "Busstjenester i Ruteområdet vest kommunene Arendal,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016

ANBUDSKONKURRANSE. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016 _ ANBUDSKONKURRANSE Rutebåt til Østre Bolæren Sesongen 2015 med opsjon for sesongen 2016 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 10 13.02.2015 _ 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering. Anskaffelse av "Sanntidssystem (RTI) i Vestfold og Telemark "

Invitasjon til prekvalifisering. Anskaffelse av Sanntidssystem (RTI) i Vestfold og Telemark Prekvalifikasjon Sanntidssystem Invitasjon til prekvalifisering Anskaffelse av "Sanntidssystem (RTI) i Vestfold og Telemark " 10.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Leveransen... 3 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester Konkurransegrunnlag Rammeavtale om levering av reklametjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER 4 2.1 Kommunikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Dokumentets dato: 7.2.2012 Saksnummer: 2011163998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179 Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 14.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet. Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 15/

Justis- og beredskapsdepartementet. Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 15/ Justis- og beredskapsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 15/3534 21.05.2015 Analyse av statens utgifter til rettshjelp og utgifter i straffesaker Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo Saksnummer: 2013/02237 Side 1 av 7 1. Generelle opplysninger 1.1 Oppdragsgiver og kontaktperson Riksrevisjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.16 kl.12.00 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik

Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik Invitasjon til prekvalifisering Kollektivtrafikk i Trondheim Klæbu Malvik 22.03.2010 Prekvalifiseringsdokument Side 1 av 13 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Tidsplan... 4 4. Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Tokt, prøvetaking av blåkveite i 2015 Saksnr. 89/2015 Tilbudsfrist: 18.05.2015 kl. 15:00 29.04.2015 Side 1 av 6 Innhold

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer