Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014"

Transkript

1 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om aktiviteter i prosjektet 2014 Stavangerprosjektet Stavangerprosjektet startet i 2007 og er en tverrfaglig, longitudinell studie som gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Prosjektet er tilrådd av Datafaglig sekretariat og skal pågå til utgangen av De etiske retningslinjene som følges i prosjektet ivaretar barnas anonymitet. I prosjektet følges barns utvikling over tid. Det er to hovedfaser i prosjektet, en i barnehagealder, hvor innsamling av data ble avsluttet september 2012, og en i skolealder hvor den første kartleggingen var våren De samme barna deltar i begge periodene. Alle barnehagene i Stavanger kommune ble invitert til å delta i prosjektet. Alle de kommunale og en rekke private barnehager har deltatt. Deltagelse i prosjektet er basert på foresattes skriftlige samtykke. Foresatte kan trekke barna sine fra prosjektet når de måtte ønske. Barna som deltar er født i perioden fra til og kommer fra to og et halvt årskull. Det er over 1350 barn påmeldt til prosjektet. Høsten 2011 begynte det første årskullet på skolen. Til sammen er 1118 barn fortsatt med i prosjektet i skolealder. De fleste som ikke lenger deltar, har flyttet ut av kommunen, 12 barn har begynt på private skoler, og 2 barn er utmeldt av foreldrene Stavangerprosjektet ble fra mars 2013 organisert som et eget programområde på Lesesenteret, UiS. Som programområde, og dermed et av UiS satsingsområder innen forskning, får vi del i sentrale prosesser knyttet til videreutviklingen av forskningen ved UiS. Vi følges også tettere opp fra forskningsadministrasjonen. I tillegg tildeles programområder økonomisk støtte. Leder for programområdet og prosjektleder for Stavangerprosjektet er Elin Reikerås. Barnehagebarns utvikling I denne delen av prosjektet undersøkes barnehagebarnas ferdigheter i språk, matematikk, motorikk og sosial fungering når barna er 2½ år og 4½ år. Målet er å generere ny kunnskap om barnehagebarns utvikling og ferdigheter innen og mellom de fire områdene. En ønsker i 1

2 tillegg å undersøke tidlige utviklingsfaktorers betydning for senere ferdigheter i lesing, skriving og regning. I barnehagealder ble barnas ferdigheter observert av de ansatte i barnehagene, gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Observasjonsperiodene og datainnsamlingene i denne delen av prosjektet ble avsluttet september Aktiviteten nå er først og fremst knyttet til vitenskapelig arbeid med skriving av artikler og bokkapitler. Flere artikler/bokkapitler er publisert (se vedlagte liste over publikasjoner), og andre er under arbeid. To doktorgradsstudenter arbeider med data fra barnehagedelen. I tillegg er 2 masteroppgaver knyttet til denne delen av prosjektet avsluttet i 2014 (fra tidligere år er 4 masteroppgaver fullført). Skolebarns utvikling Ferdigheter i lesing, skriving og regning er i fokus i denne delen av prosjektet og blir kartlagt når de er 7½ år (2. klasse) og 9 ½ år (5. klasse). Målet er å generere ny kunnskap om utvikling og ferdigheter innen og mellom lesing, skriving og regning, og hvordan disse henger sammen med tidlig utvikling som ble kartlagt i barnehagedelen. Første datainnsamling i skolealder var våren 2013 (barn født 2005) og andre datainnsamling var våren 2014 (barn født 2006). Kartleggingen omfattet de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning, samt noen tilleggsprøver. Alle skolene returnerte alt prøvemateriell innen utgangen av juni. Datainnsamlingen i 2014 omfattet 463 barn. Til sammen har vi nå data fra 737 barn fra 2. klasse som kan brukes i forskning. Flerspråklige barns utvikling I Stavangerprosjektet er ca. 16 % av barna flerspråklige. Delprosjektet Flerspråklige barn, undersøker utviklingen hos disse barna innenfor alle de utviklingsområder prosjektet berører. Prosjektet benytter data som allerede er innhentet i barnehagedelen og skoledelen av prosjektet. I tillegg har vi informasjon om hvilket/hvilke språk barna snakker på ulike arenaer og med ulike personer da barna ble påmeldt i Stavangerprosjektet. I 2014 ble det sendt søknad til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) om å få innhente nye opplysninger om barnas språkbruk i skolealder. NSD tilrådde søknaden og vi har sendt ut nytt samtykkeskjema til foreldrene som har flerspråklige barn. Av 299 samtykkeskjema og spørreskjema som ble sendt ut har vi pr fått 128 samtykkeerklæringer tilbake. Barn med observerte risikofaktorer Deltakere i denne delen av prosjektet er barn som er henvist til en av kommunens hjelpetjenester (Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og/ eller Fysio- og Ergoterapitjenesten). Hovedmålet er å få utvidet kunnskap om hvilke utviklingsfaktorer som er viktige for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for å kunne hjelpe elever som står i fare for å utvikle vansker på disse områdene. Vi ønsker om mulig å identifisere tidlige risikofaktorer hos disse barna ved å sammenholde kartleggingsresultat i lesing, 2

3 skriving og regning i skolen, observasjoner av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagen med kartleggingsresultater fra PPT og Fysio- og Ergoterapitjenesten. Når barna henvises til en av kommunens hjelpetjenester, får foresatte informasjon og forespørsel fra PPT og Fysio- og Ergoterapitjenesten om deltakelse i prosjektet. Foresatte må skriftlig melde barna på denne del av prosjektet. 116 barn er pr. november 2014 påmeldt. Datainnsamling pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med PP-tjenesten og Fysio- og Ergoterapitjenesten og fagansvarlige i Stavangerprosjektet. Personvernombudet for forskning har vurdert og tilrådd gjennomføring av denne del av prosjektet med avslutning innen utgangen av Det er etablert en samarbeidsgruppe for dette delprosjektet der Bjørg Klokk, PPT, Lillian Dahl Fitjar, PPT, Katrine Reiestad Larsen Fysio- og Ergoterapitjenesten, Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, og Anne Elisabeth Dahle deltar. Kompetanseheving Kurs Et av målene i barnehagedelen av prosjektet er å heve kompetansen hos barnehagepersonell om barns utvikling innenfor de fire områdene for å øke kvaliteten på tilbudet barna får i alle ledd. Personalet i barnehager har fått grundig skolering i barns utvikling, bruk av materiellet som benyttes innenfor de fire utviklingsområdene. Det ble totalt avholdt 85 kurs da datainnsamlingen i barnehagen pågikk ( ). I tillegg har det skjedd en omfattende kompetanseheving i barnehagene gjennom ansattes aktive deltakelse i datainnsamlingen, noe som også er påvist i en av masteroppgavene fra Det er også gjennomført 3 kurs om flerspråklige barns utvikling. Også i skoledelen er kompetanseheving av lærerne sentralt. Våren 2014 ble det gjennomført to kurs om kartlegging av leseferdighet. I løpet av høsten 2014 ble det til sammen gjennomført 4 kurs; 2 i regning og regneutvikling, og 2 om ulike sider ved lesing og leseutvikling. 2 av kursene var rettet mot lærere på 2. trinn og 2 mot lærere på 3. trinn. Det var mellom 20 og 30 lærere på hvert kurs. Det er foreløpig gjennomført 34 kurs for lærere, og kursing vil pågå i skolen inntil prosjektslutt. Kommunikasjon med samarbeidspartnere I mars ble det avholdt et informasjonsmøte med skoleledere, skolenes kontaktpersoner og kontaktlærere på 2.trinn for å informere om kartleggingen og gjennomføring av datainnsamlingen. Våren 2014 ble det sendt brev til skolene med informasjon og oversikt over aktuelle kurstilbud for de ulike klassetrinnene. 5. november 2014 inviterte vi til en samling med presentasjon av forskningsresultater. Representanter fra barnehagene, skolene, kommunen og andre samarbeidspartnere ble invitert. Til sammen kom ca. 50 personer. 3

4 Det har også vært samtaler med ledelsen av prosjektet «Stavangerbarnehagene» i forbindelse med samarbeid om tilbakeføring av kunnskap til barnehagene. Det er jevnlig kontakt mellom samarbeidspartnere i kommunen og UiS blant annet gjennom representasjon i styre, referansegruppe og plangruppe i prosjektet. Stavangerprosjektet har egen e-post-adresse: som benyttes til kommunikasjon mellom barnehager, skoler og prosjektledelse. På Lesesenteret sin nettside, finnes informasjon om prosjektet, publikasjoner, nyheter osv. Link: lesesenteret.uis.no/stavangerprosjektet/ Organisering Styret Eli Gundersen, skolesjef Levekår og Oppvekst, Stavanger kommune Jorunn Barka, seniorrådgiver hos forskningsdirektøren, UiS Elin Reikerås, Førsteamanuensis, Lesesenteret, UIS (leder) Bjørg Danielsen Jølbo, seniorkonsulent, Lesesenteret, UIS Det er avholdt to møter i Referansegruppen Bjørg Toril Klokk, leder Stavanger PPT (leder) Unni Lill Borg, rådgiver fagstab skole Tone Hammer, Fysio- og Ergoterapitjenesten Katrine Reiestad Larsen, Fysio,- Ergoterapitjenesten Torunn Teigen, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Frøydis Anthonsen, Nylund skole Kirsti Natvik, Auglend skole Gunn Helen Fisketjøn, Utdanningsforbundet Siri Mollan, Utdanningsforbundet Margrethe Kårvaag, Fagforbundet Elin Reikerås, Førsteamanuensis Lesesenteret Bjørg D. Jølbo, seniorkonsulent Det er avholdt to møter i Plangruppen Elin Reikerås, Førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS (leder) Unni Lill Borg, Rådgiver Fagstab skole, Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Førsteamanuensis Lesesenteret, UIS Elsa Kaltvedt, Universitetslektor Institutt for Barnehagelærerutdanning, UiS Inger Kristine Løge, Førsteamanuensis Læringsmiljøsenteret, UiS Liv Stuestøl, PPT Bjørg Danielsen Jølbo, Seniorkonsulent Lesesenteret, UIS Det er avholdt 4 møter i plangruppen i 2014 Forskergruppen i Stavangerprosjektet 4

5 Elin Reikerås, førsteamanuensis, Lesesenteret, (prosjektleder) Anne Elisabeth Dahle, førsteamanuensis, Lesesenteret Åse Kari Hansen Wagner, førsteamanuensis, Lesesenteret Thomas Moser, professor 2, Lesesenteret/professor høgskolen i Vestfold Elsa Kaltvedt, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning Inger Kristine Løge, førsteamanuensis (emeritus), Læringsmiljøsenteret Aud Torild Meland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning Finn Egil Tønnesen, professor i spesialpedagogikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk/lesesenteret UIS Pekka Niemi, professor i psykologi (emeritus), Akademien i Åbo, Finland Elisabeth Stangeland, doktorgradsstipendiat, Lesesenteret Tone Salomonsen, doktorgradsstipendiat, Lesesenteret Tove Klausen Grønning, universitetslektor, Lesesenteret Bjørg Jølbo, prosjektmedarbeider/ seniorkonsulent Økonomi Stavanger kommune bidrar med midler tilsvarende en halv fagstilling inn i prosjektet til 2016 UIS, ved Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning bidrar med forskningstid til deltakende forskere. Lesesenteret bidrar også med at merkantilt ansatt personell har oppgaver i prosjektet samt avlønning av timelønnet personell som bistår med databehandling. Som eget programområdet fikk prosjektet kr. fra UIS for Det er i 2014 sendt søknad til Forskningsrådet om midler. Svar foreligger mars Publikasjoner og formidling i 2014 Vitenskapelige publikasjoner Bergem, O. K., Goodchild, S., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Nortvedt, G. A., & Reikerås, E. (2014). REALFAG Relevante engasjerende- attraktive- lærerike. Rapport fra ekspertgruppen for realfagene. Kunnskapsdepartementet, Oslo (101sider). Dahle, A.E. (2014) Dysleksi og svake regneferdigheter, Dysleksiforbundet (in press). Halsan, A, Reikerås, E., & Moser, T. (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no Halsan, A, Reikerås, E.,& Moser, T.(2014). Girls have better motor skills than boys do. Science Nordic, 8th of September 2014, Meland, A. T., Kaltvedt, E., & Reikerås, E. (submitted). Toddler s ability to cope with everyday activities in the kindergarten in a gender perspective. 5

6 Moser, T. & Reikerås, E., (2014). Motor-Life-Skills of Toddlers a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). European Early Childhood Education Research Journal, 24(1). Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (reds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling (Kapittel 5; s ). Trondheim: Akademika. Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Ellegaard, T., Kampmann, J., Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Clearinghouse Forskningsserien, 2014:19. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. Räsänen, P., Träff, U., Reikerås, E., Engstrøm, A., Òskarsdòttir, E., Dalvang,T., Daland, E., Kristinsdòttir, J, (Under revisjon) Special needs education in mathematics: The case of Nordic countries. An article to the special issue on Diagnostics and interventions in mathematics difficulties around the world.psychology & Neuroscience. Reikerås, E. og Engen, L. (2014) Tilpassing for skriftspråklig læring om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? In Traavik, H. og Frislid, M. (reds.) Lese, Skrive, Regne. Pedagogikk og fagdidaktikk for begynneropplæringen. Universitetsforlaget, Oslo. (kap. 14 s ). Reikerås, E., (2014) Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V (reds). Utviklingspsykologi, Akademika forlag. Oslo. (kap. 25, s ). Reikerås, E., Moser, T & Tønnessen F. E. (submitted). Do differences in toddler s mathematical skills reflect differences in motor skills? Stangeland, E. B. (submitted). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers. Stangeland, E. B.; Wagner, Å.K., & Reikerås, E., (2014) Flerspråklige og enspråklige barns språklig og sosial fungering i barnehagen. In Skaftun, A. Uppstad, P. H., & Aasen, A. J. (eds). Skriv! Les! 2, Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget Oslo, (s ). Stangeland, E., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (submitted). Gender differences in toddler s Language. Storli, R.,& Moser, T. (2014) Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. In: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget ISBN (s ). Masteroppgaver 6

7 Bjørg D. Jølbo, (2014) Kompetanseutvikling og endringer i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet.UiS. Ellen H. Hansen, (2014) Sammenheng mellom språk og sosial fungering hos språkflinke barn i barnehagen. UiS. Bidrag på konferanser og seminarer Dahle, A. E, & Løge, I.K, (2014) Children at Risk. Relation between language difficulties and social interaction difficulties. 24 rd EECERA -Conference, Crete, Dahle, A. E, Stavangerprosjektet i skolen, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Dahle, A. E. (2014)Barn med observerte risikofaktorer, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Jølbo, B. D. (2014) Change in competence and methods as a result of The Stavanger Project The Learning Child,, 24 rd EECERA-Conference, Crete, Jølbo, B. D. (2014) Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Kaltvedt, E., & Meland, A. T. (2014) The context between everyday activities and gender. 24 rd EECERA-Conference, Crete, Kaltvedt, E. H. (2014) Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Meland, A. T., & Kaltvedt, E.(2014) Early gender differences in daily life activities, ECERkonferansen, Porto, Moser, T, (2014) Two examples of ECEC curriculum UK and Norway Education Institutions EARLI - conference, Jyväskylä Moser, T., Reikerås, E. & Tønnessen, F.E. (2014) Prediction of the development of children s everyday motor competency in early childhood education institutions, EARLI - conference, Jyväskylä Reikerås, E., & Dahle, A. E. (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Rektormøte, Stavanger Reikerås, E., Moser,T., & Tønnesen,F.E. (2014) The relation between mathematical and motor skills in toddlers, 24 rd EECERA-Conference, Crete,

8 Reikerås, E. (2014). Tidlig start, tidlig innsats matematikk og naturfag i barnehagen. Satsing på realfag. Konferanse arr. av Kunnskapsdepartementet. Oslo Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Stavanger Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Forskningsseminar om norske longitudinelle studier, Tønsberg. Konferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet Kurs Andreassen, A. B, Leseforståelse og lesestrategier. Kurs 2.trinnslærere, Dahle, A. E, Presentasjon av kartleggings- materiell som brukes i prosjektet for skoleledere og lærere i Stavanger, Dahle, A. E, Kartlegging av leseferdighet. Kurs for 2.trinnslærere, 11. og Dahle, A. E, Obligatoriske kartleggingsprøver for 1.,2. og 3.trinn. Kurs for Utdanningsetaten, Oslo, Fauskanger, J. Fra telling til flytende regning. Kurs for 2.trinnslærere, Fauskanger, J. Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag. Kurs 3.trinnslærere, Kaltvedt,E, Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, presentasjon for Rennesøy kommune Papatzakos, H, Lesestimulering, hvorfor og hvordan, Kurs for 3.trinnslærere, Annet Thomas Moser har deltatt som nasjonal ekspert i den internasjonale konferansen Longitudinal Studies in Early Childhood Education and Care: What do they tell us about the effects of early education on children s development? International Center Early Childhood Education and Care (ICEC), German Youth Institute e.v. (DJI) hosted in cooperation with the OECD Network Early Childhood Education and Care, Berlin, Thomas Moser deltok i Expert Workshop to discuss Eurofound draft report on access and quality in early childhood education and care, organisert og gjennomført av Eurofound's Brussels office on the 4th of December

9 Elin Reikerås er norsk representant i The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics. Elin Reikerås er medlem av redaksjonskomiten i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Studies in Mathematics Education. Elin Reikerås er med i Kunnskapsdepartementets ekspertgruppen i realfag. Reikerås, E. Amalie raser forbi Mathias Ny studie: Jentene går fra guttene allerede i barnehagen, interv. VG [Avis],

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016

Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016 Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om aktiviteter i prosjektet 2016 Stavangerprosjektet Stavangerprosjektet startet

Detaljer

- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

- Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Stavangerprosjektet - Det lærende barnet - Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Rapport om utvikling og aktiviteter i prosjektet i 2013 1 Stavangerprosjektet 1.1

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet Stavanger-prosjektet Det lærende barnet En longitudinell, tverrfaglig studie om barns utvikling fra (2007 2018) Et samarbeid mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger 1 Prosjektets fokus barns

Detaljer

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS

Stavangerprosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Åse Kathrine Gjestsen, UiS Stavangerprosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom

Detaljer

Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen?

Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen? Kjønnsforskjeller allerede i barnehagen? Resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Lesesenteret 17.Januar 18 Bekymring Ujevn kjønnsfordeling i ulike studieløp og yrker Gutter gjør det dårligere

Detaljer

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018 Stavangerprosjektet Det lærende barnet 1 Prosjektets fokus barns utvikling fra 2½ til 10 år 2 Utviklingsområder i førskolealder Barns språkutvikling Barns

Detaljer

Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv

Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv Aud Torill Meland (Fil.dr) Elsa Kaltvedt (Md) Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Konferanse Ringer i vann 18. januar 2016

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS Tove Klausen,

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2016 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no

Med blikk for språk. Elisabeth Brekke Stangeland. lesesenteret.no Med blikk for språk Elisabeth Brekke Stangeland 01.11.16 lesesenteret.no Leken som vindu inn til barns språk Barn som får delta aktivt i lek og bruke språket sitt i meningsfulle situasjoner, blir gode

Detaljer

Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie

Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie Emneplan Barns språkutvikling og språklæring-nettstudie Studiepoeng: 30 Undervisningsstart: høst 2018 Undervisningssemester: høst 2018 / vår 2019 Vurdering: og skriftlig eksamen Kode: Faglig ansvar: Lesesenteret

Detaljer

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2017 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Målsetting(er) å bidra til økt

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Progresjon og aktiv deltakelse

Progresjon og aktiv deltakelse Progresjon og aktiv deltakelse Elisabeth Brekke Stangeland 20.10.17 lesesenteret.no 2 ...alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (s.23) Språk utvikles

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

Fra observasjon til kompetanseløft

Fra observasjon til kompetanseløft Fra observasjon til kompetanseløft Personalet i Stavangerbarnehager ble mer faglig bevisste, jobbet mer systematisk med observasjon og satte dermed raskere inn tiltak overfor barn som trengte det, som

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Kvalitet i norske barnehager

Kvalitet i norske barnehager Kvalitet i norske barnehager To store forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Better provision for Norway s children in ECEC og Searching for Qualities Elisabeth.bjornestad@hioa.no og ellen.os@hioa.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Utdanningskonferansen 17.11.2014 - Sammen om endring Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret UiS 24.11.2014 Læringsmiljøsenteret.no Hovedmål

Detaljer

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Studiepoeng: 30. Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår. Vurdering: Høst og vår

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Studiepoeng: 30. Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår. Vurdering: Høst og vår Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår Vurdering: Høst og vår Kode: Faglig ansvar: Deltakerne på Barns språkutvikling

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Lesesenteret, Universitetet i Stavanger Lesesenteret Undervisning ved Universitetet i Stavanger Lærerutdanning Master- og doktorgradsprogrammer Videreutdanning

Detaljer

Organisering av FoU. Strategiske utfordringer fremover (grunnforskning/policy) - i lys av Lesesenterets arbeid de siste årene

Organisering av FoU. Strategiske utfordringer fremover (grunnforskning/policy) - i lys av Lesesenterets arbeid de siste årene Organisering av FoU. Strategiske utfordringer fremover (grunnforskning/policy) - i lys av Lesesenterets arbeid de siste årene Åse Kari H. Wagner Senterleder/professor 09.03.2017 lesesenteret.no Kort om

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Borghild Børresen FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Språklig bevissthet Våre hovedområder 1. Lytte leker 2. Regler og rim 3. Setninger og ord 4. Stavelser 5. Framlyd 6. Fonemer FRA

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Fysisk aktivitet i barnehagen. Bergen, 18.oktober 2017 Ingrid Leversen

Fysisk aktivitet i barnehagen. Bergen, 18.oktober 2017 Ingrid Leversen Fysisk aktivitet i barnehagen Bergen, 18.oktober 2017 Ingrid Leversen 2 Foto: Johner.no Nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet Barn bør være fysisk aktiv i lek eller annen aktivitet i minst 60 minutter

Detaljer

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING kompetanseutvikling I Levanger og Verdal kommuner Kursplan etterutdanning LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING 2012 Start 16. September Foredrag med mellomsamlinger med erfaringsdeling og refleksjon samt eksempel

Detaljer

Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barndomspsykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barndomspsykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Barndomspsykologi - Dion Sommer Last ned Forfatter: Dion Sommer ISBN: 9788245014747 Antall sider: 322 Format: PDF Filstørrelse:19.60 Mb Barndomspsykologi - Små barn i en ny tid er et unikt bidrag

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? - sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger Nasjonal konferanse om lesing 27.mars 2012 Oddny Judith Solheim Lesesenteret www.lesesenteret.no

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Elaine Munthe Dekan, professor Universitetet i Stavanger uis.no Utvikling av praksisnær forskning over 30 år! NSLA Mobbing, Sosialemosjonell læringsmiljø

Detaljer

Tidlig innsats i Åmli kommune

Tidlig innsats i Åmli kommune Tidlig innsats i Åmli kommune Side 2 - Tidlig innsats i Åmli kommune Bakgrunn for «Tidlig innsats for god start» Fylkesmannens «levekårssjokk» Midler fra Kunnskapsdepartementet til et 3-årig prosjekt som

Detaljer

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Stavanger www.linksidene.no/tjensvoll Våre resultater i lesing Vi har hatt jevnt

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn Bedriftsnavn: Midtre Namdal Samkommune tjeneste Individrettede saker barn Personalia Fornavn, mellomnavn Postnr/sted Søsken navn og fødselsår Opprinnelsesland Morsmål Skole Barnehage Er det behov for tolk,

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Research group Innledning På sporet- prosjektet Mål: Hvordan

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse Parallellsesjon 1, dag 1 Kl 14.00 17.00, Tirsdag 28.3.2017 Ragnar Lie, UHR 67 deltakere Agenda Innledninger: Om rammeverket og kompetanseprosjektet så langt,

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE?

SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE? SAMARBEID FOR BARNETS HELHETLIGE UTBYTTE? Et forskningsprosjekt sett i lys av nye veiledere Koordinering Individuell plan Samarbeid Agderforskning, Universitetet i Agder, Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid

Film: Parental Involvement. Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Film: Parental Involvement Foreldremedvirkning/foreldresamarbeid Lærerveiledning Innhold 1. Innledning 2 2. Mål 3 3. Innhold. Aktiviteter og undervisningsmateriell 4 4. Tidsbruk 6 5. Vurdering 6 6. Referanser

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å:

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å: HJEMMEEKSAMEN SPED4400 Høst 2016 Leveres ut 29.november 2016 kl. 09.00 Innlevering 1.desember 2016 kl. 14.00 Velg en av de to oppgavene, enten oppgave 1 eller oppgave 2: Oppgave 1 Tangen skole er en 1-7.

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl Betydning av lesing fra barnehage til universitet Thomas Nordahl 25.04.17 Starter utfordringene i barnehagen? If the race is halfway run even before children begin school, then we clearly need to examine

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Sosial kompetanse Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom en felles strategi for utvikling av elevenes sosiale kompetanse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

ABSOLUTT programmet. Stavanger

ABSOLUTT programmet. Stavanger ABSOLUTT programmet Stavanger 14.-15.11.2017 Hvem dere er Hvem vi er Hvorfor vi er her Hvor langt vi skal reise Hvordan det ser ut når vi kommer dit Hvordan vi skal komme dit Faglig team Professor Johan

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn-vilkår for deltagelse Statpedkonferansen 2016, 16-17 mars Ann-Elise Kristoffersen Lise.kristoffersen@statped.no Litterasitet - Early

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer