DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET."

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. ishares VII Public Limited Company (Registrert i Irland som et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital og atskilt ansvar mellom fondene) Forslag om International Central Securities Depositary Model of Settlement (internasjonal sentral oppgjørsmodell for verdipapirer i oppbevaring) Foreslått Plan for ordningen Melding om Planmøte Melding om Ekstraordinær generalforsamling 2. november 2015 Dersom du har solgt eller overdratt dine andeler i Selskapet, ber vi deg videreformidle dette dokumentet til kjøper eller erverver, eller til aksjemegler, bankforbindelse eller annen instans som foresto salg eller overføring for videreformidling til kjøper eller erverver så snart som mulig. Registrert forretningskontor: JPMorgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Ireland. Selskapets registreringsnummer: Styremedlemmer: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (britisk); Cora O Donohoe (irsk, men bor i Storbritannia)

2 Innhold Side Definisjoner 3 Del 1 Brev fra Styrelederen 6 Del 2 Plan for ordningen 17 Del 3 Betingelser for Planen 21 Del 4 Melding om Planmøte 22 Del 5 Melding om Ekstraordinær generalforsamling 24 Stedfortrederformular for Planmøtet Stedfortrederformular for Ekstraordinær generalforsamling 2

3 DEFINISJONER «Loven» den irske selskapsloven av 2014 «Godkjent Deltaker» «Styret» «Forretningsdag» en market maker eller et meglerforetak som er registrert hos Selskapet som godkjent deltaker og derfor i stand til å tegne direkte i eller innløse direkte fra Selskapet hva gjelder Andeler i et Fond (dvs. i primærmarkedet); de som til enhver tid er medlemmer av Selskapets styre; en dag (som ikke er en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i Irland) når banker i Irland er åpen for alminnelig bankvirksomhet; «Rundskriv» dette dokumentet datert 2. november 2015; «Citivic» «Felles Depotmottaker» «Selskapet» «CREST-systemet» «CREST Depositary Interest» «CSD-er» (og hver av dem et «CSD») Citivic Nominees Limited; Citibank Europe plc; ishares VII plc; et oppgjørssystem eid og drevet av Euroclear UK & Ireland (Storbritannia og Nord-Irland samt Irland); et engelsk, juridisk verdipapir utstedt av Euroclear UK & Ireland (gjennom et datterselskap) som representerer et CREST-medlems rettigheter i tilknytning til et underliggende verdipapir; i sammenheng med ICSD-modellen er en CREST Depositary Interest en interesse i en Andel i det aktuelle Fondet som holdes via Euroclear Bank S.A./N.V.; lokale, sentrale verdipapirdepotmottakere, som ikke er ICSD-er (som kan inkludere blant annet CREST-systemet, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli); «Nåværende Modell» den eksisterende oppgjørsmodellen for ikke-icsd-fond, hvilket innebærer oppgjør hos en rekke lokale, sentrale verdipapirdepotmottakere der fond som ikke er ICSD-fond, er notert og handlet på flere børser. De sentrale verdipapirdepotmottakerne kan bestå av (men listen er ikke begrenset til) CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli; «Styremedlemmene» «Ikrafttredelsesdato» «Utelukkede Andeler» «Utelukkede fond» «Ekstraordinær generalforsamling» de som til enhver til er medlemmer av Selskapets styre; datoen og tidspunktet hvor Planen trer i kraft i henhold til dens betingelser; noen eller alle av de Deltakende Andelene i (i) ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF og ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF, (ii) ethvert annet Fond som benytter ICSD-modellen fra lansering av, og (iii) ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) (som er planlagt avsluttet uten gjenværende Andelseiere før ikrafttredelsesdato); i hvert tilfelle dersom de er i omløp på et hvilket som helst tidspunkt før, på, eller etter datoen for dette Rundskrivet; ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc); den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet (og eventuelt utsatt møte) som skal innkalles i tilknytning til Planen, forventet avholdt så snart det forutgående Planmøtet er holdt eller besluttet utsatt; 3

4 «Stedfortrederformular» Stedfortrederformularet for Planmøtet og Stedfortrederformularet for den Ekstraordinære generalforsamlingen og «Stedfortrederformularet» skal bety det samme for hver av dem; «Fond» «Globalt Andelssertifikat» «High Court» «High Court-høring» «International Central Securities Depositaries» eller «ICSD» «ICSD-modellen» «Ikke-ICSD-fond» «Irsk standardtid» «Deltakerandeler» eller «Andeler» «Medlemsregister» «Registrar of Companies» «Plan» «Planmøte» «Plankjennelse» et underfond i Selskapet (som skal inkludere alle Andelsklasser i det aktuelle underfondet); sertifikatet som beviser rettigheter til Andeler i et av Fondene som benytter ICSD-modellen, utstedt i samsvar med Selskapets Stiftelsesdokumentet, Vedtekter og Prospektet; High Court i Irland; høringen i High Court gjeldende vurderingen av og eventuelt, godkjennelse av Planen; Euroclear Bank S.A./N.V. og/eller Clearstream Banking S.A., Luxembourg; internasjonal sentralisert oppgjørsmodell for verdipapirer i oppbevaring hos depotmottakere (ICSD) foreslått innført av Selskapet, slik beskrevet i Del 1 av dette Rundskrivet; et Fond som ikke benytter ICSD-modellen (og alle Andeler i en hvilket som helst klasse i slikt Fond, enten i omløp per datoen for dette Rundskrivet eller utstedt senere); irsk standardtid, slik det fremgår av Standard Time (Amendment) Act 1971 og Summer Time Act 1925; deltakerandeler uten pålydende verdi i Selskapets kapital; i forbindelse med Selskapet betyr det registeret over medlemmer i Selskapet, nærmere bestemt det registeret som holdes i tilknytning til alle Fondene; registerfører over selskaper i Irland; den foreslåtte plan for ordningen i henhold Lovens del 9, paragraf 1, slik det fremgår av dette Rundskrivets Del 2 med eller uten endringer, tillegg eller betingelse(r) godkjent eller pålagt av High Court og godtatt av Selskapet og Citivic; møtet for Andelseierne under Planen (og en eventuell utsettelse) innkalt etter et Styrevedtak i henhold til Lovens del 450 for å vurdere og stemme over et vedtak som foreslår at Planen (med eller uten tillegg) godkjennes; kjennelsen fra High Court som godkjenner Planen under Lovens paragraf 453 (2) (c); «Andeler under Planen» (i) Deltakerandeler i omløp per datoen for dette Rundskrivet; (ii) alle Deltakerandeler utstedt etter datoen for Rundskrivet og før tidspunktet for Stemmeregistrering; og (iii) alle Deltakerandeler utstedt på eller etter tidspunktet for Stemmeregistrering og før Ikrafttredelsesdato; 4

5 men ikke de Utelukkede Andelene; «Andelseiere under Planen» «Andelseiere» eller «Eiere» «UCITS-direktiv» «Tidspunkt for Stemmeregistrering» de registrerte eierne av Andeler som kommer inn under Planen; de registrerte eierne av Deltakerandeler; Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 med endringer og tillegg; og kl (irsk standardtid) den 2. desember 2015 eller, dersom Planmøtet og/eller den Ekstraordinære generalforsamlingen blir utsatt, kl (irsk standardtid) dagen før dagen som er fastsatt for det/de utsatte møtet/møtene. 5

6 DEL 1 BREV FRA STYRELEDEREN ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY 2. november 2015 Kjære Andelseier, Styret ønsker å informere deg om et forslag om å sentralisere oppgjørssystemet for handel i Andeler i alle Fondene (bortsett fra de Utelukkede fondene) gjennom et system kalt International Central Securities Depositary (ICSD) (eller ICSD-modellen). Per datoen for dette brevet benytter ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF og ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF allerede ICSD-modellen. Den viktigste fordelen med ICSD-modellen er at den tilbyr et sentralisert oppgjør i Euroclear Bank S.A./N.V. («Euroclear») og Clearstream Banking S.A., Luxembourg («Clearstream») (de internasjonale sentrale verdipapirdepotmottakere eng.: International Central Securities Depositaries) for transaksjoner utført på en rekke børser. Det forventes at dette vil føre til bedre likviditet for investorer og mindre likviditetsfragmentering. Det forventes også at ICSD-modellen vil forbedre tiden for oppgjør fordi beholdninger av børsomsatte fond (ETF-fond) blir samlet i ICSD-strukturen hvilket gir et lengre vindu for oppgjør av transaksjoner og minimerer behovet for manuelt å flytte Andeler mellom flere CSD-er (lokale sentrale depotmottakere). Bakgrunn Fondene er ETF-er og deres Andeler er for tiden notert på en rekke børser i Europa. De fleste børsene har sin egen CSD. Handel og oppgjør for Andeler på pan-europeisk basis på flere børser betyr at man må flytte Andelene mellom forskjellige CSD-er hvilket er komplisert, kostnadskrevende og tidskrevende. Styrets oppfatning er at ICSD-modellen gir en mer strømlinjeformet, sentralisert oppgjørsstruktur som de forventer vil føre til bedre likviditet og spreads for investorer og reduserer risikoen som ligger i oppgjørsprosessen. Å samle ikke-icsd-fondene (bortsett fra de Utelukkede fondene) i ICSD-modellen vil også bringe alle Fond som eksisterer per ikrafttredelsesdatoen, inn i en ensartet oppgjørsstruktur, hvilket forventes å gjøre navigeringen av Fondenes oppgjørsstrukturer enklere. ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) vil ikke delta i konverteringen til ICSD-modellen ettersom de er planlagt avsluttet uten gjenværende Andelseiere før ikrafttredelsesdato. Forslag Det er foreslått at Selskapet, i stedet for den Nåværende modellen, skal innføre ICSD-modellen i samsvar med Loven (Planen slik den er fremlagt i dette Rundskrivets Del 2), som forventes å tre i kraft på en dato mellom februar og mai 2016 slik det fastsettes av High Court. Ikrafttredelsesdato for Planen vil bli annonsert og publisert slik det fremgår av kapitlet «Publisering av resultater» nedenfor. Dersom ICSD-modellen tas i bruk (dvs. ved at Planen trer i kraft), vil dette føre til en endring i den juridiske strukturen på eierskap til Andeler i Selskapet. Investorer som har en begunstiget interesse i Andelene, vil fortsette å holde en begunstiget interesse i det samme antall Andeler i de samme Fond under ICSD-modellen. Innføring av ICSD-modellen vil ikke endre måten som investeringer i Fondene forvaltes på. Forskjeller mellom ICSD-modellen og Nåværende Modell Hva gjelder ikke-icsd-fond, er forholdet for tiden at det bare er investorer som har kontoer i CRESTsystemet som drives av Euroclear UK & Ireland og visse CSD-er (f.eks. Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main) som kan være Andelseiere oppført i Selskapets medlemsregister. Hoveddelen av Andelseiere i Selskapets medlemsregister for ikke-icsd-fond består derfor av en blanding av stråmenn for Godkjente Deltakere og andre kontoholdere i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) (som for det meste er stråselskaper og depotbanker og et begrenset antall enkeltpersoner) i tillegg til 6

7 CSD-er eller deres stråselskaper («Nåværende modell»). Et flertall av investorene, som ikke har kontoer i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) og som ikke er CSD-er, holder sine Andeler i Fondene gjennom stråmenn og mellommenn, hvilket betyr at de fleste investorer er begunstigede eiere, men som ikke har en juridisk rett til Andelene. Under ICSD-modellen vil Andeler bevitnes av et Globalt Andelssertifikat (Global Share Certificate) og være registrert i Selskapets Medlemsregister i navnet til én enkelt Andelseier, nemlig Citivic (som er stråmann for Felles Depotmottaker (dvs. Citibank Europe plc)). Samtidig som Citivic høster gevinsten fra rettighetene til en registrert Andelseier, vil gevinsten fra slike rettigheter viderebefordres til Felles depotmottaker, hvilket betyr at Citivic vil viderebefordre alle meldinger om møter for Andelseiere i Selskapet og rundskriv utstedt av Selskapet og alle utdelinger som er mottatt fra Selskapet til Felles depotmottaker, og vil stemme for Andelene de holder i tråd med stemmeinstruksene fra Felles depotmottaker. I sin tur vil Felles Depotmottaker overføre gevinsten fra slike rettigheter til det relevante ICSD. Den relevante ICSD vil deretter viderebefordre gevinsten fra slike rettigheter til sine deltakere iht. betingelsene under ICSD-et sin avtale med sine deltakere. Under ICSD-modellen vil investorer som ikke er deltagere i ICSD-et, trenge å bruke en megler, stråmann, depotbank eller annen mellommann som er deltaker i ICSD-et for å handle og gjøre opp for Andeler, slik investorer under Nåværende modell bruker megler eller annen mellommann som er deltaker i CSD-et for markedet som investoren har til hensikt å handle eller gjøre opp i. Nettverket av begunstiget eierskap i ICSDmodellen vil derfor være mye likt eksisterende ordning med stråmenn i Nåværende modell. Eksisterende Andelseiere under Planen som er registrert i Selskapets Medlemsregister, vil få sitt nåværende eierskap til Andeler under Planen endret fra juridisk eierskap til å eie en begunstiget rettighet gjennom stråselskapet til Felles depotmottaker, slik forklart ovenfor. Hvis du ønsker det, kan du flytte dine Andeler som holdes i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) til ICSD, dvs. Euroclear eller Clearstream dersom du har eller åpner en konto hos en av dem. Alternativt kan du fortsette å holde en begunstiget rettighet til Andelene i CREST-systemet gjennom Euroclear UK & Ireland (via CREST Depositary Interests) ettersom Euroclear UK & Ireland for tiden har en konto hos ICSD. Investorer som ikke er registrert som Andelseiere i Selskapets Medlemsregister, men har en begunstiget interesse til Andeler, vil fortsette å holde en begunstiget interesse i det samme antall Andeler i det samme Fondet ved innføringen av ICSD-modellen. Godkjente Deltakere vil under ICSD-modellen fortsette å generere og instruere handel direkte med Selskapet (slik tilfellet er under Nåværende modell). For Selskapet er den største forskjellen mellom Nåværende modell og ICSD-modellen relatert til de registrerte Andelseiere og deres innføring i Medlemsregisteret. Under Nåværende modell er et antall stråmenn for Godkjente deltakere og andre kontoholdere i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) i tillegg til CSD-er eller deres stråselskaper, registrert som Andelseiere i Selskapets Medlemsregister. Under ICSD-modellen vil alle investorer bli representert gjennom Felles Depotmottaker. Den eneste registrerte eier av Andeler i et Fond vil være stråselskapet for Felles depotmottaker, Citivic. Felles depotmottaker er utpekt av ICSD-et, og dennes beholdning vil representere beholdningen til investorene gjennom ICSD-et. Dersom Planen trer i kraft, vil detaljerte redegjørelser om oppgjør under ICSD-modellen, sammen med en oppsummering av samhandlingen mellom Felles depotmottaker og underliggende investorer, bli lagt frem i Selskapets Prospekt. De samme opplysninger er gitt i Rundskrivets Vedlegg A. Når Planen trer i kraft, vil det også bli nødvendig å utarbeide nye vedtekter for Selskapet («Vedtektene») i den hensikt å legge til rette for ICSD-modellen. Disse endringene vil gjelde stemmegivning på generalforsamlinger i Selskapet og krav til beslutningsdyktig flertall for møter innenfor fond og klasser. Ytterligere detaljer om disse endringene vil bli meddelt til Selskapets Andelseiere separat gjennom innkallelse til Selskapets årlige generalforsamling i Fordeler med ICSD-modellen I tillegg til de viktige fordelene som fremkommer ovenfor (som f.eks. forbedret likviditet), vil ICSDmodellen føre med seg en rekke andre operasjonelle fordeler, blant annet, og meget viktig, raskere oppgjør for transaksjoner i Andeler. Mer effektive oppgjørsprosesser er blitt stadig viktigere ettersom Europa har gått over til en T+2 oppgjørsmetode i stedet for T+3. ICSD-modellen bidrar til dette ved at ICSD gir mer tid til operasjoner og øker dermed tiden hvor handel kan tilpasses og gjøres opp, og ved å minimere den operasjonelle kompleksiteten i Nåværende modell hvor det må ordnes med flytting av Andeler mellom CSD-er, hvilket er komplisert, kostnadskrevende og tidkrevende. Videre er det 7

8 forventet at ICSD-modellen vil redusere lagringsbehovene og redusere kapitalkostnader og utgifter for market makers og meglerforhandlere, hvilket i sin tur kan redusere handelskostnader for sluttinvestorer. Andre fordeler med ICSD-modellen inkluderer samordning av metodologien for datalagring over hele Europa i tillegg til bedre valutahåndtering i forbindelse med utbetaling av dividender. Det forventes også at ICSD-modellen kan bidra til at det skapes et mer effektivt marked for verdipapirlån med Andeler. Plan for ordningen Det er foreslått at Selskapet skal innføre ICSD-modellen iht. en ordning under Loven (Planen slik fremlagt i dette Rundskrivets Del 2), for å flytte den juridiske (men ikke begunstigede) interessen til alle Andeler i ikke-icsd-fondene (bortsett fra de Utelukkede fondene) over til Citivic. Planen forutsetter at Andelseierne som omfattes av den, godkjenner den under Planmøtet. I tillegg må Andelseierne i Selskapet godkjenne innføringen av Planen på den Ekstraordinære generalforsamlingen. Planen krever også godkjennelse fra High Court under High Court-høringen. Planmøtet og den Ekstraordinære generalforsamlingen og i hvilken form godkjennelsen må avgis på møtene, beskrives mer detaljert nedenfor. Alle Andelseiere som berøres av Planen, har rett til å møte personlig på High Court-høringen eller være representert med fullmektig eller advokat (for egen regning) for å stemme for eller mot godkjennelse av Planen. Selskapets innføring av ICSD-modellen og Planen er underlagt en rekke betingelser (oppsummert nedenfor). Forutsatt at disse betingelsene er tilfredsstilt og at Planen godkjennes av High Court, vil Planen tre i kraft fra den datoen som er spesifisert i kjennelsen fra High Court, som forventes å være en dato mellom februar og mai 2016 (underlagt klausul og i Planen). Skulle Planen bli vedtatt, vil dens betingelser være bindende for alle Andelseiere som omfattes av Planen, uten hensyn til hvorvidt de er tilstede på Planmøtet og uten hensyn til på hvilken måte de avga stemme (eller om de avga stemme i det hele tatt). Betingelsene Innføringen av ICSD-modellen forutsetter at Planen trer i kraft. Implementering av Planen er betinget av: godkjennelse fra et flertall av Andelseierne under Planen representert med tre fjerdedeler (75 %) eller mer av verdien av Andelene under Planen som holdes av de Andelseiere som er tilstede på Planmøtet (eller eventuelt utsatt møte) og at disse avgir stemme personlig eller ved stedfortreder; at Vedtaket som fremgår av innkallingen til den Ekstraordinære generalforsamlingen, blir behørig vedtatt med det nødvendige flertall på den Ekstraordinære generalforsamlingen (eller eventuelt utsatt møte); at High Court godkjenner Planen (med eller uten endringer) iht. Lovens paragraf 453(2)(c), samt at en kopi av Plankjennelsen er levert til registreringsmyndigheten (Registrar of Companies) i samsvar med Lovens paragraf 454 på eller før Ikrafttredelsesdato; og at Styret ikke har bestemt å forlate, avbryte og/eller trekke tilbake Planen før High Courthøringen. Godkjennelser og møter Planen må under Planmøtet godkjennes av Andelseierne som berøres av Planen (dvs. de som per tidspunktet for Stemmeregistrering er registrerte Andelseiere i Ikke-ICSD-fond (bortsett fra Utelukkede fond)). Innføringen av Planen krever også godkjennelse fra Andelseierne i Selskapet (det inkluderer Andelseiere som per tidspunktet for Stemmeregistrering er registrerte Andelseiere i alle Fondene) på den separate Ekstraordinære generalforsamlingen. 8

9 Planmøte Det er innkalt til Planmøte kl (irsk standardtid) den 3. desember 2015 for å gjøre det mulig for Andelseiere under Planen å vurdere, og hvis de mener den er tilfredsstillende, godkjenne Planen. Under Planmøtet skal votering skje ved å avgi stemme, ikke ved håndsopprekking, og hver eier av Andeler under Planen som er til stede personlig eller ved stedfortreder, har rett til én stemme for hver Andel de innehar under Planen. Nødvendig godkjennelse ved Planmøtet innebærer at de som stemmer for å godkjenne Planen, må representere et simpelt flertall av Andelseierne under Planen som er tilstede og avgir stemme personlig eller ved stedfortreder og også representerer tre fjerdedeler (75 %) av verdien av Andelene under Planen som holdes av de Andelseierne som er tilstede og avgir stemme personlig eller ved stedfortreder. Melding om Planmøtet fremgår av dette Rundskrivets Del 4 med vedlagt Stedfortrederformular. Rett til å delta og avgi stemme på den Ekstraordinære generalforsamlingen og antallet stemmer som kan avgis på møtet, avgjøres med henvisning til Medlemsregisteret per tidspunktet for Stemmeregistrering som er kl (irsk standardtid) den 2. desember 2015 eller, hvis Planmøtet utsettes, kl (irisk standardtid) dagen før dagen som er vedtatt å være datoen for det utsatte Planmøtet. Verdien av hver Andel under Planen hva gjelder stemmeterskelen nevnt ovenfor, vil være netto aktivaverdi (slik betegnelsen er definert i Selskapets Prospekt) av Andelene under Planen per tidspunktet for Stemmeregistrering. Der basisvalutaen for eventuelle Andeler under Planen er en annen valuta enn euro, skal netto aktivaverdi for slike Andeler under Planen konverteres til og uttrykkes i euro ved å bruke kursen WM/Reuters 4pm (dette er valutakursen som vanligvis brukes av Fondets administrator) på forretningsdagen før tidspunktet for Stemmeregistrering for det formål å avgi stemme under Planmøtet. Ekstraordinær generalforsamling Det er i tillegg innkalt til Ekstraordinær generalforsamling kl (irsk standardtid) den 3. desember 2015 (eller så snart etter at Planmøtet er avsluttet eller utsatt) for å vurdere og, hvis funnet passende, å godkjenne følgende vedtak (som krever at mer enn 50 prosent av de avgitte stemmer på den ekstraordinære generalforsamlingen avgis i favør av vedtaket): «Med forbehold om at Planen godkjennes med nødvendig flertall (som definert i rundskrivet til Selskapets andelseiere den 2. november 2015 (Rundskrivet)) under Planmøtet (som definert i Rundskrivet), er Planen (en utskrift av denne er trykket opp for benyttelse under møtet og for identifiseringsformål undertegnet av møtelederen) godkjent i sin originale form eller med eller underlagt eventuelle endringer, tillegg eller forbehold som er godkjent eller pålagt av High Court, og Selskapets styremedlemmer er autorisert til å iverksette slike tiltak som de mener er nødvendig eller riktig for å sette Planen i kraft.» Melding om Ekstraordinær generalforsamling fremgår av dette Rundskrivets Del 5 med vedlagt Stedfortrederformular. Rett til å delta og avgi stemme på den Ekstraordinære generalforsamlingen og antallet stemmer som kan avgis på møtet, avgjøres med henvisning til Medlemsregisteret per tidspunktet for Stemmeregistrering. High Court-høring High Court-høringen er ventet å finne sted i januar 2016 og obligatoriske meldinger som kunngjør datoen for High Court-høringen, kommer til å bli offentliggjort i rett tid. Hver enkelt Andelseier som berøres av Planen, har rett til å møte personlig på High Court-høringen eller være representert med fullmektig eller advokat (for egen regning) for å stemme for eller mot godkjennelse av Planen. Viktig dokumentasjon Andre opplysninger om Planen er fremlagt i resten av dette Rundskrivet, som følger: Del 2 - Plan for ordningen Del 3 - Betingelser for ordningene under Planen 9

10 Del 4 - Melding om Planmøte Del 5 - Varsel om Ekstraordinær generalforsamling Stedfortrederformularer for Andelseierne under Planen eller Andelseiere som ikke kan delta på Planmøtet og/eller den Ekstraordinære generalforsamlingen (det som måtte passe) (eller ved en utsettelse av disse) og som måtte ønske å avgi stemme på Planmøtet og/eller den Ekstraordinære generalforsamlingen (det som måtte passe), fremkommer mot slutten av dette Rundskrivet. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å delta og stemme på Planmøtet dersom du er en registrert Andelseier under Planen på tidspunktet for Stemmeregistrering, og på den Ekstraordinære generalforsamlingen dersom du er en registrert Andelseier i Selskapet på tidspunktet for Stemmeregistrering. Hvis du har investert i Selskapet gjennom en megler/forhandler/annen mellommann, kan du kontakte denne enheten for å bekrefte din rett til å stemme. Andelseiere i ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF og ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF underrettes om at de ikke vil ha rett til å stemme på Planmøtet fordi disse Fondene allerede bruker ICSD-modellen. Andelseiere i ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) informeres om at de ikke vil ha anledning til å stemme på Planmøtet ettersom disse fondene vil bli avsluttet uten gjenværende Andelseiere før ikrafttredelsesdato, og vil derfor ikke bli konvertert til ICSD-modellen. Andelseiere i alle Fondene, inkludert Andelseiere i ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF, ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF, ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) kan stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret og Planens betydning for deres interesser De nåværende Styremedlemmenes navn er oppgitt nedenfor. Adressen til hver av personene listet nedenfor, er: c/o ishares VII plc, JP Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland. Navn Paul McNaughton Paul McGowan Cora O Donoghue Barry O Dwyer Karen Prooth Ingen av de nåværende Styremedlemmene eller deres stråmenn har noen interesse i Selskapets kapital. Styremedlemmenes tjenestekontrakter eller ansettelsespapirer inneholder ingen bestemmelser som kan gi dem fordeler ved at Planen innføres eller at ICSD-modellen tas i bruk. Kostnader Kostnadene i forbindelse med Planen som påløper direkte for Selskapet, inkludert kostnader til forberedelse, godkjenning og gjennomføring av Planen, vil bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. Skattemessige konsekvenser Informasjonen i dette brevet hva gjelder skattemessige konsekvenser forbundet med Planen, er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridiske eller skattemessige råd. De skattemessige konsekvensene ved innføring av Planen kan variere avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i ditt bostedsland eller domisil. Eventuell innløsning av dine Andeler kan påvirke din skatteposisjon. Du bør konsultere dine egne faglige rådgivere mht. konsekvensene av Planen og ved tegning, kjøp, eierskap, bytting eller avhending av Andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du måtte være skattepliktig. Vedlegg B inneholder en kort oppsummering av enkelte aspekter ved lov og praksis for beskatning av investorer i enkelte jurisdiksjoner hvor Fondene er registrert og/eller notert. Den er basert på lov og praksis og offisiell lovfortolkning som er gjeldende på datoen for dette brevet; dette er dog forhold som kan endre seg. 10

11 Anbefaling Styret anser at vedtakene som skal tas opp til avstemning på Planmøtet og på den Ekstraordinære generalforsamlingen, er i Selskapets og Andelseiernes beste interesse, og følgelig anbefaler Styret sterkt at du stemmer i favør av vedtakene på Planmøtet og på den Ekstraordinære generalforsamlingen. Offentliggjøring av utfallet Utfallet av Planmøtet og den Ekstraordinære generalforsamlingen (eller en utsettelse av disse) vil bli kunngjort gjennom den lovpålagte nyhetstjenesten på hjemmesiden til London Stock Exchange, og vil bli offentliggjort på hensiktsmessig måte i hver av de andre jurisdiksjonene hvor Andelene er børsnotert. Utfallet (herunder bekreftelse av eventuelle utsettelser) vil også være tilgjengelig på og tilgjengelig på telefon (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre) på neste forretningsdag etter møtene (eller en utsettelse av disse). I tilfelle Planen deretter blir godkjent av High Court, vil dette faktum og datoen hvor Planen trer i kraft (som forventes å være en dato mellom februar og mai 2016) bli kunngjort og publisert på samme måte. Dersom forventet Ikrafttredelsesdato for Planen blir endret, vil den endrede dato (hvis det inntreffer) også bli kunngjort og publisert på samme måte. Forutsatt at forslagene som skal overveies under Planmøtet og på den Ekstraordinære generalforsamlingen, blir vedtatt og Planen godkjennes av High Court, vil Selskapets Prospekt bli oppdatert med virkning fra datoen da Planen trer i kraft. Med vennlig hilsen, Paul McNaughton Formann 11

12 Vedlegg A Redegjørelser om Selskapets Prospekt GLOBAL KLARERING OG OPPGJØR Styret har bestemt at Andeler i Fondene for tiden ikke skal utstedes i dematerialisert form (eller usertifisert form), og ingen midlertidige dokumenter for rettigheter eller andelssertifikater kommer til å bli utstedt, bortsett fra Globalt Andelssertifikat som kreves i tilknytning til International Central Securities Depositaries 1 (som er de anerkjente klareringssystemene 2 som forestår oppgjør for Andeler i Fondene). Fondene vil søke om adgang for klarering og oppgjør gjennom den egnede International Central Securities Depositary. De International Central Securities Depositaries som Fondene bruker på nåværende tidspunkt, er Euroclear og Clearstream, og aktuell International Central Securities Depositary for en investor er avhengig av hvilket marked Andelene handles i. Alle investorer i Fondene vil til slutt gjøre opp handelen i sine Andeler gjennom en International Central Securities Depositary, men kan holde sine investeringer innenfor Central Securities Depositaries) 3. Et Globalt Andelssertifikat vil bli deponert hos Felles Depotmottaker (Common Depositary - en enhet utpekt av International Central Securities Depositaries for å oppbevare det Globale Andelssertifikatet) og registrert i navnet til stråselskapet til Felles Depotmottaker («Common Depositary s Nominee»), en enhet utpekt som stråselskap for Felles Depotmottaker og handler som sådan som registrert eier av Andelene i Fondet, for tiden Citivic Nominees Limited (registrert eier av Andelene i Fondene, utpekt av Felles Depotmottaker) på vegne av Euroclear og Clearstream og godkjent for klarering gjennom Euroclear og Clearstream. Interesser i Andelene representert ved det Globale Andelssertifikatet, vil være omsettelige i samsvar med gjeldende lover og de regler og prosedyrer som er utferdiget av International Central Securities Depositaries. Juridisk rett til Andeler i Fondene vil holdes av stråselskapet til Felles Depotmottaker (Common Depositary s Nominee). En som kjøper interesser i Andeler, vil ikke bli en registrert Andelseier i Selskapet, men vil holde en indirekte begunstiget interesse i slike Andeler, og rettighetene til slike investorer, hvis de er Deltakere 4, skal reguleres av deres avtale med deres International Central Securities Depositary og ellers av ordningene de har med deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositary, det som passer. Alle henvisninger i dette skriv til handlinger utført av eiere til det Globale Andelssertifikatet, vil henvise til handlinger utført av stråselskapet til Felles Depotmottaker som registrert Andelseier som følger instruks fra sin International Central Securities Depositary etter instruks fra sine Deltakere. Alle henvisninger i dette skrivet til utdelinger, meldinger, rapporter, og regnskaper til slik Andelseier, skal distribueres til Deltakerne i samsvar med prosedyrene til deres International Central Securities Depositary. International Central Securities Depositaries Alle Andeler i omløp er representert av et Globalt Andelssertifikat, og det Globale Andelssertifikatet holdes av Felles Depotmottaker og registreres i navnet til stråselskapet til Felles Depotmottaker på vegne av en International Central Securities Depositary. Begunstigede interesser i slike Andeler vil bare være omsettelige i samsvar med de regler og prosedyrer som relevant International Central Securities Depositary for tiden praktiserer. Hver Deltaker må kun holde seg til sin International Central Securities Depositary hva gjelder dokumentert bevis for størrelsen på deres interesser i Andeler. Ethvert sertifikat eller annet dokument utferdiget av relevant International Central Securities Depositary hva gjelder beløpet for interessene i 1 «International Central Securities Depositaries», et Anerkjent klareringssystem som benyttes av Fondene som utsteder sine Andeler gjennom oppgjørssystemet til International Central Securities Depositary som er et internasjonalt oppgjørssystem tilknyttet en rekke nasjonale markeder. 2 «Anerkjent Klareringssystem», et «anerkjent klareringssystem» opprettet av Irish Revenue Commissioners (f.eks. CREST eller Euroclear). 3 «Central Securities Depositaries», som f.eks Recognised Clearing Systems, er lokale oppgjørssystem for hvert av de nasjonale markedene. Central Securities Depositaries vil være Deltakere i International Central Securities Depositaries. 4 «Deltakere» er kontoholdere hos en International Central Securities Depositary, som kan inkludere Godkjente deltakere, deres stråmenn eller agenter og som får sine interesser i Andeler oppgjort og/eller klarert gjennom sin International Central Securities Depositary. 12

13 slike Andeler som står på konto for en hvilken som helst person, skal være endelig og bindende som nøyaktig representasjon av slike tall. Hver Deltaker må kun holde seg til sin International Central Securities Depositary hva gjelder Deltakerens utbetalinger eller utdelinger fra Selskapet til eller på instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker og i forbindelse med alle andre rettigheter som oppstår i tilknytning til det Globale Andelssertifikatet. I hvilken utstrekning og på hvilken måte Deltakere kan gjøre bruk av rettigheter som oppstår i tilknytning til det Globale Andelssertifikatet, vil bestemmes ut fra reglene og prosedyrene til deres International Central Securities Depositary. Deltakere skal ikke ha krav direkte mot Selskapet, Betalingsagenten eller annen person (bortsett fra deres International Central Securities Depositary) hva gjelder betalinger eller utdelinger som forfaller under det Globale Andelssertifikatet og som gjøres av Selskapet til eller på instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker, og slike forpliktelser for Selskapet skal derved anses bortfalt. International Central Securities Depositary skal ikke ha krav direkte mot Selskapet, Betalingsagenten 5 eller noen annen person (bortsett fra Felles Depotmottaker). Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan fra tid til annen forlange at investorer avgir opplysninger om: (a) i hvilken kapasitet de holder en interesse i Andeler; (b) identiteten til eventuell annen person eller personer som da eller tidligere hadde interesser i slike Andeler; (c) karakteren i slike interesser; og (d) eventuelle andre forhold hvor kjennskap til slike forhold er nødvendig for at Selskapet skal opptre i samsvar med gjeldende lover eller Selskapets stiftelsesdokumenter. Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan fra tid til annen be relevant International Central Securities Depositary om å forsyne Selskapet med enkelte opplysninger knyttet til Deltakere som holder interesser i Andeler i hvert av Fondene, inkludert (men ikke begrenset til): ISIN, ICSDdeltakerens navn, type ICSD-deltaker - f.eks. fond/bank/enkeltperson, hjemsted til ICSD-deltakere, antall ETF-fond og Deltakerens øvrige beholdninger innenfor Euroclear og Clearstream (det som passer) inkludert hvilke Fond, typer Andeler og antallet interesser i Andelene som holdes av hver slik Deltaker. Deltakere i Euroclear og Clearstream som holder interesser i Andeler, eller mellommenn som handler på vegne av slike eiere, godtar at Euroclear og Clearstream iht. de to sistnevntes respektive regler og prosedyrer, oppgir slik informasjon til Selskapet eller dets behørig godkjente agent. Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan likeledes fra tid til annen be relevant Central Securities Depositary om å forsyne Selskapet med opplysninger knyttet til Andeler i hvert av Fondene eller interesser i Andeler i hvert av Fondene som holdes i Central Securities Depositary og opplysninger knyttet til eierne av disse Andelene eller interesser i Andeler, inkludert (uten begrensning) hvilken type eier, hjemsted og hvilket antall og type eierskap, og eventuell stemmeinstruks som eieren måtte ha gitt. Eiere av Andeler og interesser i Andeler i en Central Securities Depositary eller mellommenn som handler på vegne av slike eiere, godtar at den aktuelle Central Securities Depositary (inkludert Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet), SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli), iht. til respektive regler og prosedyrer hos slik Central Securities Depositary, oppgir slik informasjon til Selskapet eller dets behørig godkjente agent. Investorer kan bli bedt om straks å gi alle opplysninger som er nødvendige og anmodet av Selskapet eller dets behørig godkjente agent, og godtar at den relevante International Central Securities Depositary på anmodning gir Selskapet eller dets behørig godkjente agent opplysninger om identiteten til slik Deltaker eller investor. Varsel om generalforsamlinger og tilhørende dokumentasjon vil av Selskapet bli utferdiget til registrert eier av det Globale Andelssertifikatet, nemlig den Felles Depotmottakerens stråselskap. Hver Deltaker må kun forholde seg til sin International Central Securities Depositary og de regler og prosedyrer som relevant International Central Securities Depositary for tiden benytter for levering av slike meldinger og for utøvelse av stemmerettigheter. For investorer som ikke er Deltakere, skal levering av meldinger og utøvelse av stemmerettigheter være styrt av ordningene de har med en Deltaker i en International Central Securities Depositary (f.eks. deres stråselskap, megler eller eventuelt Central Securities Depositary). Utøve stemmerettigheter gjennom International Central Securities Depositaries Felles depotmottakers stråselskap er kontraktsmessig forpliktet til å underrette Felles depotmottaker om eventuelle møter for Andelseiere i Selskapet og formidle eventuell relevant dokumentasjon utstedt av Selskapet, til Felles depotmottaker som er kontraktsmessig forpliktet til deretter å formidle eventuelle relevante meldinger og dokumentasjon til relevant International Central Securities 5 «Betalingsagent», enheten som er utpekt for å virke som betalingsagent for Fondene. 13

14 Depositary. Hver International Central Securities Depositary vil deretter viderebefordre meldinger mottatt fra Felles Depotmottaker til sin Deltaker i samsvar med sine regler og prosedyrer. Styremedlemmene har den forståelse at hver International Central Securities Depositary er kontraktsmessig forpliktet i henhold til vedkommendes respektive regler og prosedyrer, til å innhente og overføre alle stemmer som er mottatt fra sine Deltakere, til Felles depotmottaker som på sin side er kontraktsmessig forpliktet til deretter å innhente og overføre alle stemmene som er mottatt fra hver International Central Securities Depositary til Felles depotmottakers stråselskap, som er forpliktet til å stemme iht. stemmeinstruksene fra Felles Depotmottaker. Investorer som ikke er Deltaker i en relevant International Central Securities Depositary, vil måtte stole på at megleren, stråselskapet, depotbank eller annen mellommann som er en Deltaker, eller som har en ordning med en Deltaker i et relevant International Central Securities Depositary for å motta eventuelle meldinger om møter for Andelseiere i Selskapet og å videreformidle deres stemmeinstrukser til den relevante International Central Securities Depositary. MOTPARTSRISIKO Passivitet hos Felles Depotmottaker og/eller International Central Securities Depositary Investorer som foretar oppgjør eller klarering gjennom en International Central Securities Depositary, vil ikke være en registrert Andelseier i Selskapet. De vil eie en indirekte begunstiget interesse i slike Andeler, og rettighetene til slike investorer, hvis de er Deltakere, skal styres av deres avtaler med relevant International Central Securities Depositary og ellers av ordningen de har med en Deltaker i aktuell International Central Securities Depositary (f.eks. deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositaries, det som passer). Selskapet vil utferdige alle varsler og tilhørende dokumentasjon til registrert eier av det Globale Andelssertifikatet, nemlig Felles Depotmottakers stråselskap, med slikt varsel som er vanlig praksis når Selskapet innkaller til generalforsamlinger. Felles depotmottakers stråselskap er kontraktsmessig forpliktet til å formidle meldinger som det har mottatt, videre til Felles depotmottaker som på sin side er kontraktsmessig forpliktet til å videreformidle slike meldinger til relevant International Central Securities Depositary i samsvar med betingelsene i utnevnelsen det har fått av relevant International Central Securities Depositary. Relevant International Central Securities Depositary vil deretter viderebefordre meldinger mottatt fra Felles Depotmottaker til sine Deltakere i samsvar med sine regler og prosedyrer. Styret har den forståelse at Felles depotmottaker er kontraktmessig forpliktet til å sortere alle stemmer som er mottatt fra relevant International Central Securities Depositary (som gjenspeiler stemmer som relevant International Central Securities Depositary har mottatt fra Deltakere), og at stråselskapet til Felles depotmottaker er forpliktet å avgi stemme i henhold til slike instrukser. Selskapet har ingen myndighet til å kontrollere at Felles Depotmottaker videreformidler meldinger om stemmegivning i samsvar med sine instrukser. Selskapet kan ikke akseptere stemmeinstrukser fra noen personer bortsett fra stråselskapet til Felles Depotmottaker. Betalinger På instruks fra stråselskapet til Felles depotmottaker vil provenyet fra innløsninger og eventuelle erklærte dividender bli utbetalt fra Selskapet eller dets godkjente agent, til relevant International Central Securities Depositary. Investorer, dersom de er Deltakere, må kun forholde seg til relevant International Central Securities Depositary hva gjelder innløsningsproveny eller deres del av hver dividendeutbetaling som utføres av Selskapet; eller forøvrig til den relevante Deltaker i en International Central Securities Depositary (inkludert, uten begrensning, deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositary) hva gjelder innløsningsproveny eller eventuell del av hver dividendeutbetaling gjort av Selskapet i tilknytning til deres investering. Investorer skal ikke kunne fremme krav direkte mot Selskapet for proveny fra eventuell avvikling eller pålagt innløsning eller dividendeutbetalinger som forfaller på Andelene representert gjennom det Globale andelssertifikatet, og Selskapets forpliktelser vil bortfalle ved betaling til relevant International Central Securities Depositary etter instruks fra stråselskapet til Felles depotmottaker. 14

15 Vedlegg B Informasjonen i dette brevet hva gjelder skattemessige konsekvenser forbundet med Planen, er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridiske eller skattemessige råd. De skattemessige konsekvensene ved innføring av Planen kan variere avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i ditt bostedsland eller domisil. Eventuell innløsning av dine Andeler kan påvirke din skatteposisjon. Du bør konsultere dine egne faglige rådgivere mht. konsekvensene av Planen og ved tegning, kjøp, eierskap, bytting eller avhending av Andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du måtte være skattepliktig. Informasjonen nedenfor representerer vår nåværende forståelse av den aktuelle skattelovgivningen og, hvis våre synspunkter blir vesentlig endret, akter vi å varsle Andelseierne gjennom sidene på som gjelder for det aktuelle landet. Denne seksjonen dekker ikke skattemessige konsekvenser for eventuelle finansielle tradere eller andre investorer som måtte eie Andeler som en naturlig del av deres handel eller deres yrke. Den dekker heller ikke skattemessige konsekvenser for livselskaper som investerer i Selskapet. Østerrike For østerrikske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler under Planen. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Østerrike. Belgia For belgiske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i juridisk eierskap (slik forstått iht. belgisk lov) til Andelene ettersom Citivic vil eie Andelene for og på vegne av investorer. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Belgia. Danmark For danske skatteformål burde Planen ikke begrunne endringer i Fondenes skattemessige status, og det bør således ikke skje noen endring i beskatningen av danske investorer. Danske investorer beskattes årlig på basis av virkelig verdi, og Planen bør således ikke begrunne noen skattbare gevinster som ikke allerede er gjort rede for av danske investorer. Planen burde ikke utløse noen danske overføringsavgifter. Finland For finske skatteformål burde en endring i CSD betraktes som en endring av depotmottaker og ikke en overføring av juridisk rettighet. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Finland. Frankrike I tilfeller der franske investorer eier Andeler under Planen via en stråmann eller annen mellommann, vil det ikke oppstå skattemessige konsekvenser for slike investorer ettersom deres fullmakt til mellommannen ikke blir endret. Franske investorer som er registrert i Medlemsregisteret (dvs. franske investorer som har konto hos Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) under Nåværende Modell) burde anses å ha gitt Citivic en utvidet fullmakt til å holde Andeler som deres agent for skattemessige formål. Det burde derfor ikke utløses noen skatteutgift ettersom Citivic, for franske skatteformål, agerer i navnet til og på vegne av slike investorer. Planen burde ikke utløse noen franske finanstransaksjonsavgifter. Tyskland Det forventes at i tilfeller der tyske investorer holder Andeler under Planen via stråselskaper eller andre mellomparter, burde ikke Planen som sådan utløse skatt på kapitalgevinst for tyske investorer. Planen burde ikke utløse stempelavgift eller andre overføringsavgifter i Tyskland. Island Ettersom Planen ikke bør fremkalle noen endring av identifikasjon og nominell verdi av Andelene i Fondene for islandske investorer som holder en direkte interesse i Andelene (hvilket inkluderer 15

16 eierskap gjennom stråselskaper og andre mellomparter), vil innrapporteringen av deres årlige skattemessige avkastning bli uendret i den betydning at det ikke bør erkjennes noen skatt på Island. Planen burde ikke utløse noen stempelavgifter på Island. Irland Ettersom det ikke eksisterer noen pengemessige konsekvenser for investorer under Planen, vil Planen som sådan ikke gi opphav til irsk skatt på kapitalgevinst. Planen burde ikke utløse stempelavgift i Irland. Italia For italienske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler. Planen burde som sådan ikke utløse noen skattemessige konsekvenser i Italia. Luxembourg For luxembourgske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Luxembourg. Nederland For nederlandske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i økonomisk eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Nederland. Norge Ettersom investorers interesser og rettigheter og økonomi i tilknytning til Andelene ikke endres av Planen, burde Planen som sådan ikke utløse skatt i Norge. Portugal I tilfeller hvor en portugisisk investor eier Andeler gjennom en stråmann, tillitsmann eller annen mellompart, skulle det ikke bli noen endring i beholdningene til den portugisiske investoren som følge av Planen. Følgelig burde ikke Planen som sådan utløse skatt i Portugal for slike investorer. I det usannsynlige tilfellet at en portugisisk investor er registrert i Medlemsregisteret (dvs. han er portugisisk investor som har konto hos Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) under Nåværende Modell), vil Planen utløse en overføring av juridisk eierskap som den portugisiske investoren vil måtte rapportere til de portugisiske skattemyndighetene. Dette kan utløse en skattbar hendelse for portugisiske investorer. Spania For spanske skatteformål burde Planen i prinsipp ikke begrunne noen endring i begunstiget eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Spania. Sverige Ettersom Planen kun introduserer et nytt stråmannsforhold i eierskapsordningene, burde Planen som sådan ikke utløse skatt i Sverige. Sveits For sveitsiske skatteformål burde Planen ikke utløse noen avhending av Andeler for sveitsiske investorer. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Sveits. STORBRITANNIA For britiske skatteformål burde Planen ikke utløse en skattbar avhending av Andeler ettersom Planen ikke medfører endring av begunstiget eierskap til Andelene. Det vil ikke påløpe noen form for stempelavgift som følge av Planen. 16

17 DEL 2 PLAN FOR ORDNINGEN PLAN FOR ORDNINGEN UNDER PARAGRAF 1 AV DEL 9 I COMPANIES ACT 2014 MELLOM ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY OG EIERNE AV ANDELER SOM OMFATTES AV PLANEN (SOM DEFINERT I DET FØLGENDE) BESKRIVELSE: A. Selskapet er et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital og atskilt ansvar mellom sine fond, registrert med begrenset ansvar iht. irsk lov med registreringsnummer , godkjent av Den irske sentralbank i henhold til EU-forskrift av 2011 (om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer). B. Selskapets godkjente andelskapital per datoen for denne Planen er på GBP 2,00 som er delt inn i 2 Tegningsandeler, hver på GBP 1,00, og i Deltakerandeler uten pålydende verdi. Per 26. oktober 2015 er det utstedt Deltakerandeler kreditert som fullt innbetalt. C. Formålet med Planen er å besørge overføring av juridisk (men ikke begunstiget) interesse i Andeler under Planen til Citivic i betraktning av at Citivic som stråselskap for Felles Depotmottaker og på vegne av International Central Securities Depositaries godtar å holde Andelene under Planen. D. Citivic og Felles depotmottaker har akseptert å møte med prosessfullmektig på høringen i tilknytning til Selskapets begjæring om rettens godkjennelse av denne Planen, og å underordne seg denne. Både Citivic og Felles Depotmottaker har akseptert at de overfor High Court på High Court-høringen forplikter seg til å være bundet av og å utføre og gjøre og sørge for å gjøre alt som skal gjøres av Citivic og Felles Depotmottaker henholdsvis, hva gjelder alle dokumenter, tiltak og ting som måtte være nødvendig eller ønskelig å bli utført av Citivic eller Felles Depotmottaker henholdsvis, for at denne Planen skal tre i kraft. 1. Definisjoner PLANEN Med mindre det ikke samsvarer med emnet eller sammenhengen, har følgende uttrykk i denne Planen følgende betydning: «Loven», den irske Companies Act 2014; «Styret», de som til enhver tid er Selskapets styremedlemmer; «Forretningsdag», en dag (som ikke er en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i Irland) når banker i Irland er åpen for alminnelig bankvirksomhet; «Rundskriv», dokumentet datert 2. november 2015 og sent til Andelseiere som utgjør en del av denne Planen; «Citivic Nominees Limited», et privat selskap med begrenset antall aksjer og registrert iht. lover i England og Wales under registreringsnummer og som har registrert 17

18 kontoradresse Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Storbritannia; «Felles Depotmottaker (Common Depositary)», Citibank Europe plc; «Selskapet», ishares VII plc, et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital registrert i Irland under registreringsnummer ; «Ikrafttredelsesdato», datoen og tidspunktet hvor Planen blir bindende og trer i kraft for Selskapet og Andelseierne under Planen slik den fastsettes av High Court i Plankjennelsen; «Utelukkede Andeler», noen eller alle av de Deltakende andelene i (i) ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF og ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF og (ii) ethvert annet Fond som benytter ICSD-modellen fra lansering av, og (iii) ishares MSCI Chile UCITS ETF og ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) (som skal avsluttes uten gjenværende Andelseiere før ikrafttredelsesdato); i hvert tilfelle dersom de er i omløp ved et hvilket som helst tidspunkt før, på, eller etter datoen for dette Rundskrivet; «Ekstraordinær generalforsamling», den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet som skal innkalles i tilknytning til Planen, forventet avholdt på samme dag som Plan-møtet (eller eventuelt utsatt møte); «Stedfortrederformular», stedfortrederformularet for Planmøtet og eventuelt stedfortrederformularet for den Ekstraordinære generalforsamlingen; «High Court», High Court i Irland; «Holder/Eier», i forbindelse med Deltakerandeler betyr det et Medlem hvis navn er ført inn i Medlemsregisteret som eier av Deltakerandelen, og eventuell Medeier, inkludert eventuell person/personer med rettigheter via overføring; «International Central Securities Depositaries», Euroclear Bank S.A./N.V. og/eller Clearstream Banking S.A., Luxembourg; «Irsk standardtid», irsk standardtid slik det fremgår av Standard Time (Amendment) Act 1971 og Summer Time Act 1925; «Medeier», Medlemmer hvis navn er ført inn i Medlemsregisteret som medeiere i en Deltakerandel; «Medlem», et medlem i Selskapet som er oppført i Selskapets Medlemsregister på enhver aktuell dato; «Deltakerandeler», deltakerandeler uten pålydende verdi i Selskapets kapital; «Medlemsregister», registeret over medlemmer, som Selskapet fører iht. Loven; «Registrar of Companies», institusjon som fører register over selskaper i Irland; «Jurisdiksjon med Begrensninger», enhver jurisdiksjon hvor det vil være ulovlig å sende ut, publisere eller distribuere Rundskrivet eller tilhørende Stedfortrederformularer, i sin helhet eller deler av disse; «Utenlandsk Andelseier underlagt Begrensninger», en Andelseier (inkludert enkeltperson, partnerskap, ikke-registrert syndikat, aksjeselskap, uregistrert organisasjon, kapitalfond, tillitsmann, bobestyrer, administrator eller annen juridisk representant) i, eller som bor i, eller en hvilken som helst Andelseier som Selskapet tror er i, eller bor i en Begrenset Jurisdiksjon; «Plan» eller «Plan for ordningen», den foreslåtte plan for ordningen i henhold til Lovens kapittel 1 av paragraf 9, med eller uten eventuelle endringer, tillegg eller betingelser godkjent eller pålagt av High Court og godtatt av Selskapet og Citivic; 18

19 «Planmøte», møtet for Andelseierne under Planen (og eventuelt utsatt møte) innkalt etter styrevedtak i henhold til Lovens paragraf 450 for å vurdere og stemme over et vedtak som foreslår at Planen (med eller uten endringer) godkjennes; «Plankjennelse», kjennelsen eller kjennelsene fra High Court som godkjenner Planen under Lovens paragraf 453 (2) (c); «Andelseier under Planen», en Andelseier som kommer inn under Planen; «Andeler under Planen», betyr: (i) (ii) (iii) Deltakerandeler i omløp per datoen for dette Rundskrivet; alle Deltakerandeler utstedt etter datoen for Rundskrivet og før tidspunktet for Stemmeregistrering; og alle Deltakerandeler utstedt på eller etter tidspunktet for Stemmeregistrering og før Ikrafttredelsesdato; men ikke de Utelukkede Andelene; «Andelseiere», eiere av Deltakerandeler; «Tidspunkt for stemmeregistrering», kl (irsk standardtid) den 2. desember 2015 eller, dersom Planmøtet blir utsatt, kl (irsk standardtid) dagen før dagen som er fastsatt for det utsatte Planmøtet. 2. Overføring av Andeler under Planen Den juridiske (men ikke begunstigede) interesse i Andeler under Planen tilhørende hver av Eierne som står oppført i Medlemsregisteret per Ikrafttredelsesdato, skal per Ikrafttredelsesdato automatisk og uten ytterligere tiltak eller nødvendig instrument, overføres til Citivic, fri for ethvert krav, enhver eiendomsrett, kostnader, panterettigheter eller andre interesser - og sammen med alle og enhver rettighet som per datoen for denne Planen eller senere er tilknyttet Andelene, inkludert stemmerettigheter og retten til å motta og i sin helhet holde tilbake alle dividender og andre utdelinger som er deklarert, betalt eller gjort på disse. 3. Betraktninger om overføring av Andeler under Planen Iht. Klausul 2 skal Selskapet registrere overføringen av Andeler under Planen til Citivic, og Citivic skal holde Andelene under Planen i kapasitet av å være stråselskap for Felles Depotmottaker på vegne av International Central Securities Depositaries. 4. Utenlandske Andelseiere 4.1 Bestemmelsene i Klausul 2 og 3 skal være underlagt ethvert forbud eller betingelse som er pålagt ved lov. 4.2 Uten hensyntagen til bestemmelsene i Klausul 4.1 forbeholder Selskapet seg retten til å tillate frigivelse, publisering eller distribuering av Rundskrivet eller Stedfortrederformularet til enhver Utenlandsk Andelseier underlagt Begrensninger som godtgjør ovenfor Selskapet (etter Selskapets eget skjønn) at å gjøre det ikke vil være et lovbrudd i den relevante Begrensede Jurisdiksjonen, eller betinge noen statlig eller annen godkjennelse eller eventuell registrering, utfylling eller annen formalitet som Selskapet ikke er i stand til å overholde eller anser som uforholdsmessig vanskelig å overholde. 5. Ikrafttredelsesdato 5.1 Planen vil tre i kraft på Ikrafttredelsesdato forutsatt: at en kopi av Plankjennelsen er levert til Registrar of Companies for registrering iht. paragraf 454 i Loven på eller før Ikrafttredelsesdato; og 19

20 5.1.2 at Selskapet og Citivic før Ikrafttredelsesdato og med samtykke fra High Court (hvis påkrevet), ikke har avtalt og ikke å gå videre med Planen, og i så tilfelle skal alle tilsagn gitt til Retten i tilknytning til Planen anses å være frafalt med umiddelbar virkning. 6. Endringer Selskapet og Citivic kan sammen og på vegne av alle berørte personer godkjenne enhver endring eller tillegg til denne Planen eller betingelse som High Court måtte godkjenne eller pålegge. 7. Kostnader Kostnadene i forbindelse med Planen som påløper direkte for Selskapet, inkludert kostnader til forberedelse, godkjenning og gjennomføring av Planen, vil bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. 8. Gjeldende Lov Denne Planen er underlagt av og forstås iht. irsk lovgivning. Selskapet og Andelseierne under Planen godtar herved at High Court skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å høre og avgjøre enhver sak, handling eller rettsprosess eller å avgjøre enhver uenighet som måtte oppstå som følge av Planen. Datert: 2. november

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, bank, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen.

Styret anser at det er til beste for andelseierne å fusjonere det fusjonerende fondet med det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte Påmeldingsår 2018 aksjeplan for ansatte eie en andel i vår fremtid 2 Aksjeplanen for Ansatte gir deg muligheten til å kjøpe Wood-aksjer hvor selskapet belønner deg med en match. For hver tre aksjer du

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Lysaker, 17. november 2017 Innkalling til andelseiermøte Bakgrunn Storebrand Asset Management AS ("Storebrand"), som er forvaltningsselskap for Storebrand og Delphifond, ønsker å endre vedtektene til flere

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 20. februar 2015 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Triton Bergen, 15. juni 2016 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Triton Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo. Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 20. desember 2010 Tid: Sted: Kl. 10:00

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Avtale om samarbeid i konkurransesaker Avtale om samarbeid i konkurransesaker Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, heretter referert til som "Partene". Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island,

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer