Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs"

Transkript

1 Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

2

3 Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig som klimautfordringene truer og behovet for CO 2 -frie energiløsninger øker. Gjennom implementeringen av Fornybardirektivet har Norge forpliktet seg til å produsere mer fornybar energi, mens Klimaforliket har satt mål for reduksjon i CO 2 -utslipp og energieffektivisering. Forbrukerfleksibilitet er satt på agendaen, og innføring av AMS er blitt et krav. Fremtiden krever at store prosjekter igangsettes innen fornybar kraftproduksjon og utbygging av kraftnettet, samtidig er hele energisystemet under utvikling med de mulighetene som bruk av ny teknologi gir. De nærmeste ti årene er det estimert at det skal investeres mellom milliarder bare i ny fornybar produksjon, et bedre energisystem og innføring av AMS. Det er de menneskelige ressursene som skal stå for store deler av løftet, og riktig kompetanse i energibransjen blir en nøkkelfaktor for å nå målene. Kompetansebehovet vil øke betydelig innen mange fagområder, og en av de viktigste investeringene en bedrift gjør, er i menneskene. Skal energibransjen møte kompetanseutfordringene, må man videreutvikle og ta vare på den kompetansen som allerede er i bedriften, i tillegg til å være attraktiv for nye medarbeidere. Energibransjen har i fellesskap etablert EnergiAkademiet for å bidra til å formidle ny kompetanse, være en arena for erfaringsutveksling og diskusjoner samt finne løsninger på definerte problemstillinger gjennom forskningsprosjekter. I høstens kurskatalog får du en oversikt over de kurs og konferanser som er satt opp for annet halvår i EnergiAkademiet er opptatt av å levere tjenester som dekker bransjens behov, og vi utvikler stadig nye arrangement. Har du ønsker utover det du finner i katalogen, vil vi gjerne at du tar kontakt. Mona Askmann Direktør i EnergiAkademiet 1

4 EnergiAkademiets arrangementsportefølje Kurs og temadager EnergiAkademiets kurs gir deltakerne en faglig oppdatering eller innføring i bransjerelevante fagområder. Vi legger vekt på å benytte ulike pedagogiske metoder for læring, og noen av kursene har frivillige tester. Temadagene er mer konferansepreget, og innholdet er ofte basert på dagsaktuelle næringspolitiske problemstillinger eller nye forskningsresultater. Konferanser Våre store konferanser er viktige arenaer for bransjen, både for faglige oppdateringer, erfaringsutvekslinger og nettverksbygging. Dagsaktuelle næringspolitiske og faglige temaer blir tatt opp både på PTK (Produksjonsteknisk konferanse), Nettkonferansen og Markedskonferansen. Vinterkonferansen er vår store årlige næringspolitiske konferanse for lederne i bransjen, mens HR-konferansen er en sentral møteplass for de som er opptatt av personalsaker. Etter- og videreutdanning Våre etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) er utarbeidet i samarbeid med NTNU og er først og fremst innenfor nett- og produksjonsområdet. Alle EVU-kursene gir studiepoeng. Vi har i tillegg et samarbeid med Metier om prosjektutdanning basert på kombinasjonen e-læring og klasserom med studiepoeng. Bedriftstilpassede kurs Dersom dere er flere fra samme selskap med behov for et kurs, kan vi tilby bedriftsinterne kurs. Vi kan også til en viss grad tilpasse kursene bedriftens ønske. Ta kontakt med rådgiver for fagområdet eller Solgun Furnes for tilbud. Næringspolitiske verksted Vi har egne medlemsmøter for å diskutere og forme Energi Norges næringspolitiske syn i ulike saker. EnergiAkademiet som arrangementsteknisk samarbeidspartner Gjennom lang erfaring har EnergiAkademiet solid kompetanse i å gjennomføre små og store arrangementer. Vi tilbyr derfor å bistå andre aktører med å planlegge og gjennomføre hele eller deler av konferanser, kurs og ulike former for møter. Gjennom vårt kontaktnett har vi gode avtaler med hoteller, lydteknikere, foredragsholdere og underholdningsleverandører som også andre aktører kan benytte. Så fremt det er gode reiseforbindelser, kan vi samarbeide om arrangementer over hele Norge. For mer informasjon, ta kontakt med EnergiAkademiet, tlf

5 Praktisk informasjon Påmelding Påmelding til våre arrangementer skjer via vår nettside Din påmelding blir bekreftet senest 14 dager før kursstart, og faktura sendes med 15 dagers betalingsfrist. Deltakeravgift Deltakeravgiften oppgis for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer av Energi Norge. Alle deltakerpriser er oppgitt eks. moms. Lovpålagte kurs, og etter- og videreutdanning, faktureres uten moms. Deltakeravgiften inkluderer bevertning. Reise- og overnattingskostnader vil komme i tillegg. Vi har avtaler med hoteller som gjør at vi kan tilby våre deltakere reduserte priser på overnatting. Vi tar forbehold om prisendringer. Vi tilbyr studenter rabatt på deltakeravgiften, og høyskole/ universitetsansatte får halv pris på deltakeravgiften. Avbestilling Følgende avbestillingsregler gjelder med mindre noe annet kommer frem av kursinvitasjonen: Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start, gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse, refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start, gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. EnergiAkademiet forbeholder seg retten til å endre tid, sted og andre forhold inklusive avlysning av arrangementet. Avlysning Ved avlysning av arrangementer står EnergiAkademiet ansvarlig for utgifter som deltakere har hatt i forbindelse med kjøp av reise etc., dersom EnergiAkademiet har sendt ut bekreftelse til deltakere med beskjed om at arrangementet avholdes. Sponsor/utstiller på konferanser Virksomhetene som er sponsor/utstiller på våre konferanser, presenteres med logo i konferanseprogrammet og på nettet. Innhold og pris i sponsor-/utstillerpakken presenteres på våre nettsider under det enkelte arrangement. Kontakt Spørsmål av praktisk art rettes til EnergiAkademiet, eller tlf

6 Kurs og konferanser, høsten 2012 Produksjon Maskin og elektro... 7 Optimalt vedlikehold I... 7 Drift og vedlikehold av krafttransformatorer... 7 Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold... 7 Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging... 8 Magnetisering og spenningsregulering... 8 Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold... 8 Produksjon - dammer, vannveier, vassdrag... 8 Vassdragsteknisk Forum, regionmøter... 9 Praktisk anleggskurs bygg- vannkraftanlegg... 9 Damsikkerhet I Trondheim... 9 Vassdragsdrift og miljøforhold... 9 Damsikkerhet III... 9 Damsikkerhet II Trondheim... 9 Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging Ny fornybar energi Felles elsertifikatmarked med Sverige er i gang hva nå? Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Veien til fornybarmålet: Energieffektivisering, ny produksjon, rammebetingelser Inn i Varmen Småkraft og nett Sikkerhet ved vindkraftanlegg Nett AMS risiko- og sårbarhetsanalyse Regionalt verksted Tønsberg Smartgridkonferansen Juss for nettselskap Erstatningsansvar for skade Verksted Nord Norge vilje eller vekst? Brukermøte spenningskvalitet AUS-seminar Drift og vedlikehold av krafttransformatorer AMS Kommunikasjon og systemintegrasjon (nytt) Nettselskapenes nøytralitet Reguleringsmodellen Småkraft og nett Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunnen Feil- og avbruddsregistrering FASIT dagene Nettkonferansen DLE DLE NEK 400 praktisk bruk av bolignormen DLE-konferansen DLE Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLE Tilsynsmetodikk for DLE og sakkyndige selskap DLE tilsyn med 400V anlegg Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalen Sykefravær muligheter Vindfallhogst i og under linjer Beredskap ved ekstremvær Bruk av kjøretøyer i energibransjen Verneombudets rolle i energibransjen Sikkerhet ved vindkraftanlegg NEK 440:2011 Stasjonsanlegg over 1 kv Lovbestemt opplæring i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) e-læring og praktisk rettet opplæring Byggherreforskriften SHA/HMS i bygg- og anleggsprosjekter kurs for prosjektledere Byggherreforskriften SHA/HMS i bygge- og anleggsprosjekter kurs for SHA-koordinatorer Marked Markedskonferansen AMS/Smart Strøm Informasjonspakke (nytt) Elmåledagene Økonomi Budsjettering og tariffering Økonomi og kapitalmarkedsdagene Skatterett en ajourføring

7 Innkjøpskunnskap og offentlige anskaffelser lær god praksis Årsoppgjør for energiselskaper Skatt for energiselskaper Administrasjon, ledelse og HR Energibransjen og myndighetskontakt Styreseminar Øvrige Inn i energibransjen Installatørprøven Anleggsledelse i praksis E- læring Risiko og sårbarhetsanalyse for kraftforsyningen Beredskapsledelse i kraftforsyningen FSE-kurs FSE Prosjektutdanning Modul A Grunnleggende prosjektledelse Modul B Praktisk prosjektstyring Modul C Motiverende lederskap og effektiv kommunikasjon Modul D Styring av prosjektusikkerhet Modul E Kotraktstyring i prosjekt Modul F Gevinstrealisering i prosjekt Modul G Prosjektorganisering og Teamutvikling Foto: Colourbox 5

8

9 Foto: Cleuson Dixence, Grande Dixence SA Optimalt vedlikehold av vannkraftverk 1 Benytt muligheten til å oppruste kompetansen innen analyse, planlegging og organisering av vedlikeholdet. 2-dagers innføringskurs hvor det undervises i grunnleggende teori innen vedlikeholdsstrategier, analysemetoder, planlegging og organisering av vedlikeholdet. Kurset baserer seg bl.a. på resultater fra utviklingsprosjektet Verdiskapende vedlikehold i kraftproduksjon, støttet av Forskningsrådet og en rekke kraftprodusenter. For personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk. KURS SEPTEMBER OSLO Produksjon maskin og elektro Med 120 TWh vannkraft produksjon er optimal drift og vedlikehold bra for økonomi og klima. God kunnskap om konstruksjonsløsninger og skademekanismer på komponentene i stasjonen er nødvendig for plan legging og gjennomføring av vedlikeholdet. Vi har god kunnskap om vannkraft men kan ikke hvile på våre laurbær. Våre arrangement gir oppdatering på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Overflatebehandling, korrosjon, WCM, virkningsgrad og tap blir belyst i årets kurs og møteserie. Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet. For ansatte som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. KURS OKTOBER DRAMMEN Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de vanligste turbintyper og grunnleggende teori og prinsipper. De enkelte komponentene gjennomgås, samt skademekanismer, tilstandskontroll, vedlikehold og muligheter for oppgradering. Aktuelt for deg som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftturbiner KURS OKTOBER OSLO produksjon maskin og elektro 7

10 Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging Arrangementet presenterer resultater fra forskningsprosjekt knyttet til hydrologi og produksjonsplanlegging. Det vil også bli gitt informasjon om endinger i rammebetingelser så vel som forvaltningsmessige bestemmelser slik som normalperioden for hydrologisk gjennomsnitt og hvordan denne påvirker beregningen av elsertifikat ved O/U-prosjekt. Andre tema vil være hydrologi i eksotiske områder, klimaendringer og vann-vind interaksjon. For deg som arbeider med eller er interessert i Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Hydrologiråd. KURS NOVEMBER TRONDHEIM (STUDENTPRIS) Magnetisering og spenningsregulering Kurset omfatter drift og vedlikehold av magnetiserings- og spenningsreguleringsutstyr for vannkraftgeneratorer. Komponentenes oppbygging og funksjon samt påkjenninger, skademekanismer, vedlikehold og muligheter for oppgradering gjennomgås. Demonstrasjon på et kraftverk inngår. Anbefales for personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av magnetisering og spenningsregulator vannkraftverk. KURS NOVEMBER OSLO Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsipper i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjon, påkjenninger, skademekanismer, vedlikeholdsmetoder, inspeksjons- og målemetoder og tilstandskontroll. For personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer. Produksjon dammer, vannveier, vassdrag Fagområdet dekker verdikjeden for vannkraftproduksjon fra miljø, nedbør, hydrologi og produksjons planlegging, til dammer, sikkerhet og vannveier helt fram til turbin. Endringer og presiseringer av myndighetspålagte krav er viktige tema på samlingene. Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med VTF som er et faglig forum for Vassdragsteknisk Ansvarlige. Andre samarbeidspartner for arrangementene er NVE, NTNU og flere forskningsinstitusjoner. KURS NOVEMBER OSLO produksjon maskin og elektro

11 VTF Vassdragsteknisk forum regionmøter Møtene omfatter aktuelle faglige foredrag innenfor vassdragsteknikk, samt befaringer til lokale vassdragsanlegg. Regionmøtene anbefales for teknisk personell, VTA-er og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger. Et utvalg studenter blir invitert. Regionmøtene samler vanligvis personer og er derfor en god anledning til å knytte kontakter gjennom sosialt samvær. REGION MIDT AUGUST KRISTIANSUND REGION VEST SEPTEMBER STED IKKE BESTEMT REGION NORD SEPTEMBER alta REGION SØR-ØST SEPTEMBER SARPSBORG Praktisk anleggskurs bygg og vannkraftanlegg Kurset er praktisk rettet mot VTA er og teknisk fagpersonell som jobber med prosjekter for rehabilitering eller utbygging av dammer. Hovedvekten av kurset er erfaringsutveksling og befaring på anlegg i drift med informasjon fra anleggsleder og kursleder. Det blir særlig fokus på forskriftsmessig teknisk standard, samt miljø og miljøkrav. Aktuelt for VTAer og teknisk fagpersonell. Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? Aktuelle problemstillinger innen vassdragsdrift og miljø vil bli belyst gjennom foredrag og debatter. Seminarets målsetting er å være en møteplass for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. Høyst aktuelt for saksbehandlere og fagpersoner innen offentlig forvaltning, forskningsmiljøer, konsulenter og vannkraftbransjen. TEMADAG 1. OKTOBER STED IKKE BESTEMT Damsikkerhet III Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk hendelse. Kurset er hjemlet i Dam sikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTAer i klasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha god nytte av kurset. Høyst aktuelt for ledere og VTAer i kl. 2, 3, og 4, samt andre med ansvar for sikkerhet og beredskap. KURS SEPTEMBER/OKTOBER SPESIALPRIS KURS OKTOBER OSLO Damsikkerhet I Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer. Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring med tilsynsoppgaver inngår. Kompetansekravene er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften, og kurset avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent. Aktuelt for tilsynspersonell, VTAer og personell som ønsker VTA-godkjenning. Det anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg. Damsikkerhet II Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningsrett. I tillegg behandles beredskapsplaner, dilemmaer ved manøvrering under skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Dag 2 på kurset er praktisk trening basert på en faktisk flomsituasjon. Kurset er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA er i klasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha god nytte av kurset. Høyst aktuelt for ledere og VTA er i kl. 2, 3, og 4, samt andre med ansvar for sikkerhet og beredskap. KURS SEPTEMBER TRONDHEIM KURS OKTOBER TRONDHEIM EVU KURS NOVEMBER TRONDHEIM Produksjon dammer, vannveier, vassdrag 9

12 Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging Arrangementet presenterer resultater fra forskningsprosjekt knyttet til hydrologi og produksjonsplanlegging. Det vil også bli gitt informasjon om endinger i rammebetingelser så vel som forvaltningsmessige bestemmelser slik som normalperioden for hydrologisk gjennomsnitt og hvordan denne påvirker beregningen av elsertifikat ved O/U-prosjekt. Andre tema vil være hydrologi i eksotiske områder, klimaendringer og vann-vind interaksjon. For deg som arbeider med eller er interessert i Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Hydrologiråd. KURS NOVEMBER TRONDHEIM (STUDENTPRIS) Ny fornybar energi Rundt halvparten av energien vi forbruker i Norge er elektrisitet fra fornybare energikilder. Med utviklingstrender i retning av økende energiforbruk, dyrere fossil energi og fokus på klimagasser, er utnyttelse av Norges potensial for ny fornybar energi svært aktuelt. Norge er i en gunstig posisjon for økt produksjon og bruk av ny fornybar energi innen vannkraft, vindkraft og bioenergi. Vi setter fokus på kompetanse heving i bransjen innen ny fornybar og rammebetingelser for dette, for å bidra til økt fornybarsatsning. 10 Produksjon dammer, vannveier, vassdrag

13 Felles elsertifikatmarked med Sverige er i gang hva nå? Et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige ble etablert 1. januar 2012, for å øke produksjonen av elektrisitet basert på fornybar energi. Produsenter, leverandører og nettselskaper vil ha viktige roller i dette nye markedet som åpner muligheter og introduserer nye risikoelementer. Sertifikatene blir en viktig del når det gjelder finansieringen av nye prosjekter, samtidig som risikoelementene i dette markedet vil føre til nye krav fra bankene ved finansieringen. Nettselskapene har en sentral rolle ved å formidle sertifikatpliktig forbruk til leverandørene til rett tid. Vi vil ta frem erfaringer og kunnskap både fra produsenter, leverandører og nettselskaper. Deltagerne vil etter temadagen ha kunnskap om nødvendige prosesser og utfordringer og muligheter som elsertifikatmarkedet representerer. Retter seg mot deler av organisasjonen som vil få befatning med utbygging av prosjekter for fornybar kraft, nett-tilknytning og handel med kraft og sertifikater. TEMADAG 14. SEPTEMBER OSLO Drift og vedlikehold av vindkraftanlegg Vi retter fokus på aktuelle problemstillinger for drift av vindkraftanlegg, både av teknisk og prosessmessig art. Og trekker frem konkrete erfaringer fra idriftssatte vindkraftanlegg. Planlegging for overtagelse og drift av vindkraftanlegg er også sentralt for god helhetlig planlegging av vindkraftanlegg. Det er etter hvert kommet flere vindkraftanlegg i drift i Norge. Videre er det gitt konsesjon til et betydelig antall vindkraftanlegg, og flere er under planlegging. Vind er antatt å stå for en signifikant del av den kraftutbygging som må til for at Norge skal nå sitt fornybarmål. Et felles elsertifikatmarked med Sverige er også etablert fra 1. januar 2012, og dette vil bidra til økt vindkraftutbygging, som igjen gir økt behov for kunnskap om og erfaringer fra drift og vedlikehold av vindkraftverk. For personell involvert i drift av vindkraftanlegg, prosjektører, finansier, forsikring, rådgivende ingeniører og konsulenter. Veien til fornybarmålet: Energieffektivisering, ny produksjon, rammebetingelser Norge har gjennom EØS-avtalen forhandlet frem et fornybarmål på 67,5 % innen Fornybarmålet er angitt i total mengde innenlands fornybar energi-produksjon, fordelt på totalt energiforbruk i landet. Fornybarandelen økes både ved å øke energiproduksjon ved hjelp av fornybare kilder, og ved å redusere forbruket av energi. Ideelt sett en kombinasjon. På produksjonssiden vil Norge på god vei nå sine forpliktelser ved innføring av elsertifikaterne som vil mane frem 13,2 TWh ny kraftproduksjon i Norge. Samtidig med økende oppmerksomhet på energieffektivisering. Enovas støtteordninger og byggeforskrifter har så langt vært norske virkemidler for å øke energieffektiviseringen i Norge. I EU vurderes innføring av strengere krav til både mål og virkemidler for energieffektivisering. Hvordan vil dette slå ut i Norge, og hvordan vil de ulike lovgivningene fra inn- og utland påvirke totalen av vårt energisystem, og hvilke virkemidler må settes i verk for å opprettholde balansen? Aktuelt for ansatte i bransjen som kommer borti disse problemstillingene i sitt arbeid, samt rådgivere, ansatte i forvaltning, utbyggere og konsulenter. TEMADAG 4. OKTOBER OSLO Inn i varmen Kurset er en del av Energi Norges pakke av introduksjonskurs om energibransjen. Formålet med kurset Inn i varmen er å gi en innføring i sentrale aspekter innenfor varmeområdet. Det vil bli sett på ressurstilgang, varmeproduksjon og distribusjon, sentrale rammebetingelser, aktører og sammenhengen med energisystemet for øvrig. Det vil settes av tid til spørsmål og diskusjon. Kurset avsluttes med en frivillig kunnskapstest. For bransjeansatte med behov for grunnleggende innsikt i og oversikt over varmebransjen, konsulenter, utbyggere, og andre i tilgrensende bransjer. KURS 26. OKTOBER OSLO TEMADAG 25. SEPTEMBER OSLO Ny fornybar energi 11

14 Småkraft og nett Temadagen gir deg en oppdatert innføring i administrative, tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet vil ha en teoretisk og praktisk vinkling. Foredragsholderne er aktører i bransjen og myndigheter. Aktuelt for alle som arbeider med planer for etablering av småkraft, samt arbeider med tilknytning av småkraft til kraftnettet. TEMADAG 1. NOVEMBER OSLO Sikkerhet ved vindkraftanlegg Aktivitetsnivået innenfor norsk vindkraft er økende. Et sentralt område ved utvikling og drift av vindkraftanlegg er sikkerhet ved anlegget. Temadagen har fokus på aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til sikkerhetsaspektet for vindkraftanlegg, herunder også retningslinjer og krav til HMS. Energi Akademiet har blant annet utgitt en HMS-veileder til bruk ved dette arbeidet Det er også fokus på erfaringsutveksling for å belyse sikkerhetsutfordringer i alle deler av vindkraftanleggets livssyklus. Samlet vil dette gi deltagerne mulighet til å være oppdatert på sikkerhetsutfordringer ved vindkraftanlegg og anledning til å knytte kontakter med andre som jobber innenfor samme område. Aktuelt for alle involverte i planlegging og drift av vindkraftanlegg, som har behov for økt kompetanse om håndtering av sikkerhetsutfordringer knyttet til dette for eget personell, innleid personell og leverandører og tredjepart og omgivelser. Temadag 11. DESEMBER OSLO Nett Fagområdet Nett omfatter prosessene Drift og vedlikehold av kraftnett, Nettutvikling. Innenfor nevnte prosesser er kompetansetilbudet rettet mot sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Nettselskapene har de senere årene satset mye på å videreutvikle sine vedlikeholds prosesser. Det er nå et behov for en faglig arena der personell i forvaltnings- og vedlikeholdsprosessene kan møtes for faglig oppdatering og utveksling av erfaringer. Energi Akademiets Vedlikeholdsforum utvides derfor med nettrelevant innhold. 12 Ny fornybar energi

15 AMS risiko- og sårbarhetsanalyse NVE forutsetter at alle nettselskapene gjennomfører grundige ROS-analyser i forbindelse med implementering av AMS. Energi Norge har fått gjennomført og dokumentert en generisk analyse. Deltakerne vil få presentert denne analysen i sin helhet med metode og resultater. Rapporten fra analysen vil sammen med temadagen gjøre nettselskapene bedre i stand til å gjennomføre egne selskapsspesifikke analyser på en effektiv måte. TEMADAG 4. SEPTEMBER OSLO SPESIALPRIS Regionalt verksted (næringspolitisk) Tønsberg Mange forhold er nå i støpeskjeen. Det gjelder blant annet nettmeldingen, konsesjonsprosessene, inntektsrammereguleringen, felles tariffering av sentral- og regionalnettet, nordisk sluttbrukermarked, AMS, fremføring av infrastruktur, rapportering og merking av luftfartshindre, utjevning av nettleie, anleggsbidrag, smarte nett, EU-regulering, beredskap etter Dagmar m.m. Sakene er også aktuelle på den næringspolitiske dagsorden, og vi vil også komme innom dette. Kurset passer for nettsjef og annet personell som arbeider med disse spørsmålene. næringspolitisk verksted 6. SEPTEMBER Tønsberg Smartgridkonferansen Vi tar blant annet opp myndighetenes og virkemiddelaktørenes forhold til Smartgrid, økonomisk støtte, policy etc. Toppene fra NVE, Enova, Innovasjon Norge og Statnett vil holde innlegg. Vi får rapportert resultater fra demoprosjektene, NFR-prosjektet De VID og prosjektlederforum for AMS. Konferansen arrangeres i samarbeid med The Norwegian Smartgrid Center og IKT Norge. KONFERANSE 12. SEPTEMBER TRONDHEIM Juss for nettselskap - Erstatningsansvar for skade Praktisk tilnærming til behandling av erstatningskrav fra kunder. Erstatningsreglene i Standard nettleieavtale (SN) for både forbrukerkunder og næringskunder Anvendelse av erstatningsreglene i forbindelse med erstatningskrav/regresskrav Varslingsbestemmelser i SN og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven samt eksempler på tvisteløsninger. Nødvendig verktøy og systemer for å vurdere om erstatningskrav skal godtas eller avvises. Kurset passer for saksbehandlere og ledere som behandler erstatningskrav fra kunder og regresskrav fra kundens forsikringsselskaper, og har ansvar for interne rutiner i forbindelse med mulige skadehendelser og organisering av disse oppgavene. KURS 18. SEPTEMBER GARDEMOEN Verksted Nord-Norge vilje til vekst? Kraftbransjen har store ambisjoner for utvikling av energiressursene i Nord-Norge. Økt kraftproduksjon vil gi både bedre forsyningssikkerhet, jevnere strømpriser, økt verdiskapning og klimaeffekter i den forstand at fossil energi kan erstattes med fornybar. God infrastruktur er en forutsetning for næringsutvikling, arbeidsplasser og bosetting i den nordlige landsdelen. Uten nye kraftlinjer blir det minimal utbygging av ny kraftproduksjon de kommende årene. Dermed svekkes også grunnlaget for etablering av ny næringsvirksomhet. Utfordringer og mulighetene for industri og øvrig næringsliv i landsdelen blir belyst. Samtidig bør det være interessant å se på om mer av strømmen kan brukes i landsdelen. Kortreist mat er populært i våre dager, og slik kan en gjerne tenke med kraftproduksjon også, selv om linjene trengs for å opprettholde fleksibilitet i kraftsystemet. Nye kraftverk kan legge grunnlaget for svært kjærkommen næringsutvikling i landsdelen. Olje-, gass- og bergverksindustri har alle et betydelig vekstpotensial i Nord-Norge. Da må også øvrige rammebetingelser være på plass. For å få til denne utviklingen, må en ha tilgang til kompetanse. Frode Mellemvik fra Universitetet i Nordland belyser denne problemstillingen. Næringspolitisk verksted 27. SEPTEMBER Bodø nett 13

16 Brukermøte spenningskvalitet Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen spenningskvalitet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om temaet. For alle som arbeider med håndtering av klager på spenningskvalitet fra sluttbrukere samt analyser knyttet til spenningskvalitet. TEMADAG SEPTEMBER GARDERMOEN AUS-seminar Har ditt selskap noen policy når det gjelder arbeid under spenning (AUS)? Utkoblinger i nettet blir stadig mer kostbart for netteier på grunn av kile-ordningen. I dagens samfunn kan utkoblinger også få store konsekvenser for netteiers kunder. Arbeid under spenning (AUS) er derfor en arbeidsmetode som blir mer og mer aktuell. AUS-seminaret er en møteplass for miljøene som arbeider under spenning eller har intensjoner om å starte med dette. Seminaret presenterer nyvinninger, nye normer og nye metoder innenfor AUS-området. Anbefalt for ledere, planleggere, utførende og andre som involveres i AUS. KURS SEPTEMBER HAMAR Drift og vedlikehold av krafttransformatorer Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet. For ansatte som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer. AMS- Kommunikasjon og systemintegrasjon Utviklingen av AMS, smarte nett og tilleggstjenester fører med segnye muligheter og utfordringer knyttet til blant annet kommunikasjon og systemintegrasjon. Gode løsninger og systemer for innføring av nye målere må ivaretas. Samtidig vil dette gripe inn i virksomhetens øvrige IKT-arkitektur og fremtidige behov. Områder som vil bli berørt: Sikkerhet, Datalagring, Automatisering av datahåndtering ved store datamengder, Grensesnittet mellom selskapenes IKT løsninger og egne investeringer i forbindelse med AMS. Temadagen er særlig aktuell for alle som jobber med AMS-prosjekt, kommunikasjons og IKT- systemer i virksomheten. temadag 18. OKTOB ER GARDEMOEN Nettselskapenes nøytralitet Temadagen skal øke bevisstheten og kompetanse hos nettvirksomhetene om hvordan nøytralitetsregelen kan oppfylles. Erfaringene fra tilsynsbesøk tyder på at noen områder er mer kritiske enn andre. Praktisk og konkretisert gjennomgang av nøytralitetsreglenes betydning for rutinene i nettvirksomheten generelt Integrert KIS-system for kraft og nett (gjelder registrering av nye anlegg, flytting, fakturering) Bruk av felles kundeinformasjonstiltak i integrerte selskap (gjelder markedsføring, kundeblader, hjemmeside, nettfaktura/ felles faktura, kundeservice osv.) Det vil bli gitt eksempler på hvordan enkelte selskaper har løst oppgaven gjennom etablering av overvåkingsprogrammer. Temadagen passer for de som er ansvarlige for nettvirksomheten, kundeservice i integrerte selskap, medarbeidere med ansvar for markedsføring og/eller kommunikasjon. KURS OKTOBER DRAMMEN TEMADAG OKTOBER GARDEMOEN nett

17 Reguleringsmodellen forståelse, konsekvenser og muligheter NVEs nye reguleringsmodell begynte å virke fra Det er viktig å forstå den nye modellen, incentivene og konsekvensene av reguleringen for ditt selskap. På dette kurset vil du få en grundig innføring i modellen og hvilke incentiver som gis for effektivisering og investering. Vi setter av tid til en grundig gjennomgang av DEA-modellen som NVE benytter. Konkrete eksempler/caser viser hvordan endringene fra slår ut. Vi vil også vise hvordan investeringsanalyser kan gjennomføres med den nye modellen og hva som vil bidra til verdiskaping. Du får også høre om verdisetting av nettselskap og reguleringsmodeller som brukes i andre land i Skandinavia. Vi ser også på antatte endringer i modellen fra KURS OKTOBER OSLO Småkraft og nett Temadagen gir deg en oppdatert innføring i administrative, tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet vil ha en teoretisk og praktisk vinkling. Foredragsholderne er aktører i bransjen og myndigheter. Aktuelt for alle som arbeider med planer for etablering av småkraft, samt arbeider med tilknytning av småkraft til kraftnettet. TEMADAG 1. NOVEMBER OSLO Rett og plikt ved etablert infrastruktur i grunnen Nettselskapene har store mengder infrastruktur plassert i annen manns grunn. Hvilke rettigheter har grunneierne og nettselskapene? Vi tar for oss de rettslige utgangspunktene og ser på hva nyere rettspraksis gir av føringer for daglig håndtering av saker med interessemotsetninger. Hva ble resultatet av rettighetsprosjektet? Vi gjennomgår caser hentet fra bransjen. De dreier seg om kabelflytting og dekning av kostnader. Vi gir deg også praktiske tips i hverdagen. Disse får du fra advokat og nettaktør. Temadagen rundes av med en spørsmål og/eller diskusjonsrunde. TEMADAG 7. NOVEMBER OSLO Feil- og avbruddsrapportering (FASIT) Når du har gjennomført kurset, vil du ha kunnskap om hvilke forskriftskrav som gjelder og forstå hvordan typiske driftsforstyrrelser i nettet skal registreres i FASIT-systemet. I tillegg vil du ha kjennskap til kravene til feilanalyse og enkle tips til gjennomføringen av slike. Kurset er praktisk orientert med bruk av casebeskrivelser og øvingsoppgaver. Alle som arbeider med feilregistrering i kraftsystemet. KURS 27. NOVEMBER GARDERMOEN spesialpris FASIT-dagene Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen registrering og rapportering av avbrudd og driftsforstyrrelser hos rapporteringspliktige konsesjonærer, fagmyndighet og leverandører. Du får kjennskap til gjeldende krav til registrering og rapportering, viktig relevant funksjonalitet i FASIT-programvare og tips til kvalitetssikring av forestående rapportering. For Nettselskapenes FASITansvarlige, sakkyndige hos FASIT-leverandører og konsulenter. TEMADAG 28. NOVEMBER GARDERMOEN Nettkonferansen 2012 Denne konferansen er det naturlige møtestedet for ledere og fagpersoner som er opptatt av rammevilkår, forretningsutvikling, utfordringer og nyheter knyttet til rasjonell nettutvikling og forvaltning. Vi setter fokus på viktige og dagsaktuelle tema for nettselskapene. Her finner du både politiske og systemorienterte innlegg om utviklingen av kraftsystemet. Vi gjør også dypdykk i tekniske og økonomiske emner av stor betydning for fremtidig daglig drift av ditt nettselskap. Her får du en unik mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer i en hyggelig atmosfære. Interessante og dyktige foredragsholdere fra egen bransje, myndigheter, forskningsinstitutter og konsulenter gir deg faglig god ballast. Sponsorer og utstillere gir oss innblikk i nyheter innen tekniske og økonomiske områder. Her finner du som er leder eller fagspesialist, mye interessant! Sponsorenes aften og bransjens julebord gir oss den hyggelig og sosiale rammen rundt konferansen! KONFERANSE DESEMBER GARDERMOEN nett 15

18 DLE NEK 400 praktisk bruk av bolignormen Endelig har vi fått et enklere verktøy enn NEK 400, nemlig Bolignormen. Kjenner du den? Hvilket verktøy benyttes vanligvis ved kontroll av enkle boliginstallasjoner? Det normale er å benytte Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400. Du benytter sannsynligvis bare marginale deler av NEK 400. Nå har imidlertid livet blitt enklere. Du kan benytte Bolignormen. Ved enkle og konservative løsninger kan denne forenklede normen legges til grunn. Kurset tar sikte på å gi deg en innføring i bruk av Bolignormen og definere grensesnittet opp mot ordinær NEK 400. Anbefalt for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. KURS 28. AUGUST OSLO DLE Det lokale eltilsyn Kursene innenfor DLE-området retter seg mot ledere av DLE, DLE-ansatte og ansatte i sakkyndige selskaper som skal utføre offentlige tilsyn og kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det er utviklet generelle kurs som er beregnet primært for nyansatte og mer målrettede kurs som tar for seg spesielle områder innenfor ulike tilsynsområder. Det er spesielt verdt å nevne et nyutviklet kurs i informasjonsvirksomhet. Dette ble første gang arrangert i 2010, men er nå videreutviklet med enda mer fokus på informasjonsvirksomhet mot forbruker og spesielle interessegrupper. Dette kurset anbefales sterkt for de som har ansvar for informasjonsvirksomhet. DLE-konferansen DLE-konferansen er en møteplass du ikke må gå glipp av. Her utveksles det mye nyttig informasjon mellom DSB/DLE/sakkyndige selskaper. Konferansens formål er å gi DLE, inklusiv sakkyndige selskaper, informasjon, nyheter innenfor relevant regelverk og saksbehandling, tilbakerapportering fra DSB og andre forhold som har interesse for DLE. Dessuten ønsker man å etablere samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, avhengig av relevansen i programinnhold. Målgruppen er daglig leder i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater, avhengig av programinnhold. KONFERANSE SEPTEMBER TRONDHEIM DLE Det lokale eltilsyn

19 DLE Basiskurs 2-dagerskurs Basiskurset skal gi deg som er ny i tilsyns-/kontrollvirksomheten en grunnleggende innføring i prinsippene som du kan ta med deg som ballast ved utøvelsen av faget. Det settes strenge krav til de oppgavene som skal utføres av DLE og sakkyndige selskaper. Disse må være oppmerksomme på det ansvar de har, må ha regelverksforståelse og kunnskap om relevante lover, forskrifter og normer, ha rolleforståelse, være inneforstått med hva internkontrollprinsippet innebærer og være fokusert på helse, miljø og sikkerhet. Anbefales for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. DLE Tilsyn med 400 V anlegg Er du som inspektør oppdatert på 400 V anlegg? Kan du systemet tilstrekkelig godt? Fra slutten av 1970-årene har 400 V anlegg fått stadig større utbredelse, selv i alminnelig forsyning. 400 V TN anlegg krever kunnskap om systemet, og DLE og sakkyndige selskaper må være oppdatert på disse systemene for å kunne være troverdig i kontrollarbeidet. Kurset tar sikte på å gi DLE og sakkyndige selskaper oppdatering på slike anlegg og hva man skal være oppmerksom på. Aktuelt for personell innenfor DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner. KURS OKTOBER OSLO KURS 6. DESEMBER OSLO DLE Tilsynsmetodikk 2-dagers kurs Utfører du eller skal du utføre systemrettet tilsyn i enkle foretak, da er dette kurset skreddersydd for deg. Her får du prøve deg i reelle rollespill. Interkontrollforskriften krever at ethvert foretak skal ha et IK-system når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiler også metodene når det gjelder tilsynsmetodikken. DLE og sakkyndige selskaper foretar en rekke systemrevisjoner av ulike virksomheter gjennom et år, uten at det har vært noe systematisk opplæring på området. Dette kurset tar sikte på å gi deltakerne en systematisk innføring i revisjonsteknikk. Målet med kurset er at dette personalet skal kunne føle seg tryggere på metodikken. Det er en fordel å ha gjennomgått basiskurset først, men ingen betingelse. Anbefales for ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. KURS NOVEMBER OSLO DLE Det lokale eltilsyn 17

20 IA-avtalen Sykefravær - muligheter Utnytter din virksomhet mulighetene som ligger i IA-avtalen? IA er viktig for selskapene fordi sykefraværet koster dyrt, og fører blant annet til produksjonstap, overtid og vikarbruk. Gode resultater i IA-arbeidet er positivt for både medarbeidere, selskapene og samfunnet. Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte er viktig i IA-arbeidet. Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Arbeidsgiver skal nå i enda større grad enn tidligere tilrettelegge for og følge opp sykemeldte. Arbeidet med å planlegge aktivitetsorienterte tiltak på arbeidsplassen skal starte tidligere etter lovendringen. Temadagen vil rette søkelyset på denne problemstillingen. Temadagen er anbefalt for alle som er involvert i IA-avtalen. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et tema som griper inn på alle områder innenfor vår bransje. Alt arbeid skal foregå innenfor vedtatte rammer for HMS. Våre HMS-arrangementer retter seg først og fremst mot ledere og de som har HMS-ansvar i selskapene, men vi tilbyr også kompetanseutvikling. for alle som skal følge opp HMS i praksis. Årets hoved arrangement innenfor området HMS-konferansen arrangeres denne gangen i Oslo. energiakademiet TEMADAG 20. september OSLO Vindfallhogst i og under linjer Utviklingen med mer ekstremvær i Norge gjør at vindfallhogst er noe som forekommer stadig oftere. Har vi den riktige kompetansen? Vinteren 2011/2012 har igjen etterlatt seg både stormer og orkaner og mye trefall ved linjene. Det er stort trykk på selskapene for å få strømmen tilbake til befolkningen som er strømløse. Men før dette kan skje, må eventuelt trefall bort fra linjene. Alle gode krefter blir satt i sving, bl.a. blir HV-mannskaper og bønder leid inn for slike oppgaver. Det store spørsmålet er om disse gruppene har nødvendig kompetanse på området? Temadagen vil sette fokus på bestillerne i selskapene og hvilke krav man skal sette til innleide mannskaper. Aktuelt for ledere og personell i selskapene som har ansvaret for beredskap. KURS NOVEMBER OSLO Tittel Helse, på miljø kapittel og sikkerhet

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer