Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren."

Transkript

1

2 Utgitt av Fiskeridirektøren NR JUNI ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet er hentet fra oppdrettsanegget ved Svanøy Stiftese ved Forø. Forhodet meom fiskerinæring og ojevirksomhet Den 7. september 1977 oppnevnte Industridepartementet en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med mandat å utarbeide en innstiing om «hvoredes en tenker å øse interessekonfikten meom ojevirksjomhet og fiske». Innstiingen har nå foreigget en stund. Den er datert 7. apri d.å. A'erede formueringen av mandatet gir uttrykk for et motsetningsforhod som rommer mange muigheter for konfikter, føesesutbrudd og vanskeige ansvarsforhod. Bakgrunnen for at styresmaktene oppnevnte utvaget har kommet godt ti uttrykk i innstiingens innedningsavsnitt hvor det sies: Ojeaktiviteten har ført ti en ny situasjon i Nordsjøen. Mens fiskerne tidigere var nærmest enerådende på havet, foregår det i dag en utstrakt ojevirksomhet i form av boring og utbygging av funn. Forhodet me'om de nye og game brukere av havet har vodt probemer, og fiskerne har gjerne stått frem som den tapende part. Store områder hvor det tidigere be drevet fiske er i dag stengt for fiskerne p.g.a. t)assering av bore- og produksjonspattformer med tihørende sikkerhetssone, p.g.a. røredninger og p.g.a. forsøping av visse havområder. Utvaget har tatt for seg forhodene sør for og nord for 6 N., m.a.o. den deen av vårt havområde hvor ojeaktivitet aerede er i gang i ae utbyggings- og utnyttesesfaser, og deretter den nordige de av området hvor det utenom skrivebordsvirksomhet bare har foregått seismoogiske undersøkeser i sedimentære ag og hvor geoogene dessuten har foretatt bunnprøver. Fisket i Nordsjøen har vært sterkt skadeidende etter at ojeaktiviteten tok ti i ae sine faser. Det regnes med at det i øpet av de siste 4 årene har skjedd en nedgang i fangstkvantumet på ca. 1/, og denne nedgangen skydes i stor grad aktiviteten på rigger, faste pattformer, edninger, suppybåter, forsøping m.m. Det er forståeig at fiskerne setter frem krav om erstatning for de tap de ider p.g.a. ojevirksomheten. Fiskerne har det kart for seg at disse økonomiske tap kommer som føge av inngrep i en primærnæring. Såvidt det kan 1orstås 91ishets (jøng mener fiskerne at dette bir så meget mer avorig som den skadevodende virksomhet har og vi fortsette å få store inntekter av den ojen den tar ut av havbunnen, ikesom statskassen får inn store beøp fra den sammee virksomhet. Uvikårig sammenikner de også sine tap med de store støttebeøp som ytes på andre fet hvor krisetitak er funnet nødvendige. Riktignok har staten etabert en midertid erstatningsordning for redskapstap. Denne ordning har gitt en kjærkom~ men, men utistrekkeig erstatning. Fiskerne vi også ha erstattet det tap av fangsttid som redskapstapet medfører. Videre bes det om erstatning for tap av fiskefet, enten som føge av (a) forsøping, eer (b) fortrengning fra fiske ~ fet som føge av ojeinsia'asjoner. Det første spørsmået skue Forurensningserstatningsutvaget kunne utrede. Det andre punktet reiser tvisomme spørsmå av juridisk karakter, og arbeidsgruppen har derfor henvendt seg ti Justisdepartementet for å få vurdert spørsmået. Arbeidsgruppen understreker behovet for å få utredet ae de sider som er aktuee når det gjeder de tap som fiskerne måtte ide som føge av o'jeaktivitet. Det er vunnet inn mange og dyre erfaringer fra ojevirksomhet i Nordsjøen, og meget erfaringsmateriae vi en fremdees sanke inn i årene fremover. Og sevsagt må en het og fut nytte ut disse kunnskapene fra områdene sør for 6 når en ska starte prøveboringer o.a. i områdene utenfor Midt- og Nord-Norge. Det burde ikke være tvi om at gode forebyggende titak vi bi etabert for å minske eer uteukke skadetifeer for fiskerne i disse strøkene av vårt havområde. Hensiktsmessige erstatningsordninger burde det også kunne ordnes med. Men uvikårig vi føgende spørsmå reise seg. Hva med de tap som nordsjøfiskerne da aerede har idd som fø'ge av ojevirksomheten? Nordsjøfiskernes innstiing ti spørsmået er kar. Stemningen innen Norges Fiskarag er kar. Styresmaktene har hodepinen. H. A. Side: INNHOLD: 14 Forhodet meom fiskerinæring og ojevirksomhet. 15 Stor innsats frå fiskeristyresmaktene for å utvide komuesesongen. 16 Undersøkeser høsten 1977 av bestandsgrunnaget for brising i fjordene fra

3 Styret i Fondet for fiskeeiting og forsøk har vedtatt å sette av 1 mi. kr. ti å utvide eitetenesta etter komue i områda nord for Færøyane og etter odde ved Jan Mayen. 1 miion kr ti utvida eiteteneste Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har utarbeidd eit omfattande oppegg for eitetenesta. Nær havparten av midane ska nyttast ti dekning av bunkersutgifter for tre båtar som no har tredje båten ska gå t i Jan Mayenområdet for å eite etter både komue og odde. Resten av midane ska nyttast ti eige av ein snurpar i t ida 10. jui ti 15. august. Denne snurparen Føremået er å utvide komuesesongen. Ut over sommaren trekker komua nordover, og det trengst da ei effektiv eiteteneste ti hjep for fåten. fiska ved Færøyane. To av desse ska trekke nordover i færøyisk, norsk og internasjona sone. Den Fu tråpose! Måtte det bi resutatet også for dei båtane som prøver seg på komua når den no trekker nordover. Denne tråposen tihøyrer «M. Ytterstad» og er fotografert for «FG» av Martin O'Conghai. Stor innsats frå fis<eri-styresmaktene for utvide <omue-sesongen F. G. nr. 11, 1. juni ser ut ti å bi «M. Ytterstad». Dette eigefartøyet ska dekke norsk sone, internasjona sone, Jan Mayf:)n området og Svabard-sonen. Også på dette toktet vi det bi gjennomført oddeeiting i Jan Mayen området. tida framover bir det også eiteinnsats frå andre forskings- og eitefartøy. «Havdrøn» driv eiting frå 9. mai ti 9. juni i området meom 61 og 66 nord meom Eggakanten og 8 vest. Frå 11. juni ti 0. juni hed «Havdrøn» fram med eiting i området meom nord angs poarfronten i Jan Mayen området, internasjona sone og Svabardsonen. jui ska FTFI dessuten drive tråforsøk med «Havdrøn» i dei same områda. august ska «Johan Hjort» drive komue-undersøkesar angs poarfronten i Jan Mayen området, internasjona sone og Svabardsonen. tiknytning ti eit oddetokt i Barentshavet og ved Jan Mayen i tida 10. august ti 15. oktober, ska «Havdrøn» devis bi brukt ti komue-undersøkesar i Svabard-sonen. «G. O. Sars» vi meom anna kartegge førekomstane av komue i området Bjørnøya-Svabard i oktober og november. jui og august ska «G. O. Sars» og «Johan Hjort» granske ung komue i Nordsjøen/ Norskerenna. a o

4 Undersø<eser høsten 1977 av bestandsgrunni fjordene aget for brisingfis<et fra Ryfy<e ti Nord-Norge av Svein A. Iversen, Ering Bakken og Ingof Røttingen Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Havforskningsinstituttet startet i 1968 en undersøkese over fordeing og mengde av O-gruppe brising (årsynge) i fjordene på Vestandet (Dah og Sangot 1969). Liknende undersøkeser er gjennomført hvert år siden etter samme oppegg (Anon 1977, Bakken 1976). Fram ti og med 197 be området Stavanger- Trondheim undersøkt. årene etter er området i forbindeise med 0 -g(uppe undersøkesene på sid bitt utvidet t i også å omfatte Nordand, Troms og Finnmark. Den O-gruppe brisingen som registreres i fjordene om høsten utgjør som 1 år gamme brising påføgende sommer hovedmengden i fisket. Det har vært god sammenheng meom brisingmengden som er funnet om høsten og fangstene Fig. 1. Registrerte brisingforekomster i Ryfyke, Sunnhordand og Hardanger.-4. november Numrene angir tråstasjoner. et hav t i ett år senere i de samme områdene. Materiae og metoder tiden 1. november-15. desember 1977 be de viktigste fjordsystemene fra Stavanger ti Tana undersøkt med forskningsfartøyene «Johan Hjort» og devis også «Johan Ruud». Brisingutbredesen og mengden be kartagt ved reistreringer med et 50 KHz ekkoodd i dybdeområdet 4-00 m ti kobet en datamaskin. Denne summerer ae ekko i forskjeige dybdeinterva over en nautisk mi. Ekkoregistreringene be identifisert ved hjep av peagiske tråtrekk. For å kunne passere tråen i riktig dyp tråsonde benyttet. Ekkomengden for hver nautisk mi be så justert og fordet i henhod ti tråfangstene. Disse verdiene for ekkomengde, integratorverdier, be benyttet ti å beregne et mengdeindeks for O-gruppe brising. Mengdeindekset er definert som produktet av den midere integratorverdi pr. utseit nautisk mi og den reative utstrekning av fjorden. Når undersøkesene hvert år er utført på samme måte og med stort sett samme dekning av fjordområdet, kan sike indeks fra år ti år sammeniknes. Derved kan dette benyttes som et reativt må for bestandsgrunnaget for fisket 6-1 måneder senere. Resutatene baserer seg på ekkoregistreringer gjort med «Johan Hjort». Bare fra Lusterfjorden i Sogn er ekkoregistreringene fra <;Johan Ruud» benyttet. «Johan Ruud» brukte et 8 KHz ekkoodd og på grunnag av ka ibreringer meom de to fartøyene er det foretatt korreksjoner av integratorverdiene fra «J ohan Ruud». Brisingen fra tråfan gstene be engde- og voummåt. Dessuten be aderen i de forskjeige engde- 16 F. G. nr. 11, 1. juni 1978

5 Nordige Ryfyke nr Mefjord 10 Tjongsfjord, Skarsfjord gruppene kontroert ved hjep av otoit prøver. Resutater Fig. 1-7 viser kursene og hvor det be registrert brising. Mindre registreringer er markert med prikker og tettere registreringer, det vi si integratorverdien på 0 eer høyere, er skravert. Lokaitetene for tråstasjonene er markert på figurene med nummer og pi. Nummerne fra 1 41 og oppover refererer ti tråstasjonene tatt med «Johan Ruud». Lengdefordeingen for brisingen fra en de representative tråstasjoner er vist i Fig. 8. Totat for ae prøvene sør for Vefsnfjord viser at prosent av brisingen var O-gruppe. Nord for dette området var det st ort sett bare edre brising. Et unntak er Leirfjord der tråstasjon 40 (Fig. 6) viste at 70 prosent av brisingen var O-gruppe. Som angitt på Fig. 8 Namsen, Fodfjorden NF Tosen - Ursfjord Vefjord Visten Vefsn Rana Sjona Bjørnefjordsområdet B Sogn s Sunnmøre Sm 0 5 Romsda R Nordmøre nm Sunnhordand Sh Trondheimsfjorden T Tabe 1. Beregnete indeks for bestandsgrunn1aget for brisingfisket. Sørige Ryfyke sr OMRADE BESTANDSGRUNNLAGET FOR FISKET Hardanger H Nordfjord N Fig.. Registrerte brisingforekomster i Nordhord1and, Sogn og Nordfjord november F. G. nr. 11, 1. juni

6 SUNNMORE ~ Fig.. Registrerte brisingforekomster Sunnmøre, Romsdasfjordene og Nordmøre november TROND HEIMSFJOR O EN Fig. 4. Registrerte brisingforekomster Trondheimsfjorden november F. G. nr. 11, 1. juni 1978

7 varierer middeengden meom 5, cm og 8, cm. Dette er omtrent som i tidigere år. sørige de av Ryfyke be det registrert en de brising (Fig. 1), spesiet i Gansfjorden, innerst i Frafjord og ytterst i Lysefjorden. F. G. nr. 11, 1. juni TOSEN.FJORD Fig. 6. Registrerte brisingforekomster i fjorder i den sørige deen av Nordand november nordige deen av Ryfyke be det bare registrert itt i Jøsenfjorden. Videre nordover be det ikke registrert noe brising i det undersøkte Att::. område før i Hardangerfjor.den. 64~----~~---~~~ ~~L L-----~~ ~ o 1 1 (Her sto brising og sid sammen, ~ ~~~~~------~ innbandingen av sid var imidertid o VEFSNFJORD iten). Spesiet innerst i Hardanger i Sørfjorden, Eidfjorden og Osafjorden var det gode forekomster. Nordhordand be det ikke registrert brising hverken i Fensfjorden, Austfjorden eer Masfjorden (Fig. ). Noe brising be registrert i Sognesjøen med tettere forekomster i ytre de av Sognefjorden. Brising be registrert i hee den undersøkte deen av Sognefjorden unntatt i deer av Årdasfjorden. Tetteste forekomstene be registrert fra Baestrand ti Kaupanger samt inne i Lusterfjorden. Nordfjord be det ikke registrert noe brising i ytre deen. Beste registreringene var i Hundvikfjorden, Utfjorden og nnvikfjorden. Hyenfjorden og Goppenfjorden be det ikke funnet brising. På Sunnmøre (Fig. ) be det registrert reativt ite brising. Eneste område med bra registreringer var i Gytefjorden. ytre deen av Romsdasfjorden be det omtrent ikke funnet noe brising, men engre innover sto den reativt tett, spesiet i Langfjorden. På Nordmøre be det observert noe brising i Kornstadfjorden og tettere registreringer i Batnfjorden, ytre deen av Tingvofjorden, Hasafjorden og Surnadasfjorden. Trondheimsfjorden (Fig. 4) var 65 Fig. 5. Registrerte brisingforekomster i området Namsen-Foa november 1977.

8 dette år med de tisvarende for årene før. fjordene i den sørige deen av Ryfyke er bestandsgrunnaget betydeig dårigere enn for fisket i 1976 og Hardanger og Sogn er det også rimeig å regne med mindre fangst i 1978, mens det i Nordfjord synes å være grunnag for en større fangst. Brisingfangstene i Romsdasfjordene be både i f976 og i 1977 større enn ventet ut fra de beregnete mengdeindekser, og det er rimeig å regne med bra fangst også i fjordene på Nordmøre er bestandsgrunnaget dårigere enn for Dette Konkusjon Fig. 7. Registrerte brisingforekomster i fjorder i den nordige deen av Nordand Her forekom brisingen devis sammen med sid. Tettere forekomster be bare registrert i en iten de av og i sør-troms november det sparsomt med registreringer. ytre fjordområdet be det foruten et tynt sør het ute ikke registrert noenting. deer av indre Trondheimsfjord be det registrert noe brising meom Tautra og Inderøy. om Tautra og Leksvik. Beitstadfjorden be det ikke registrert noe var noen tettere forekomster. brising. Namsen var det en de Stjørdasfjorden og et område me registreringer (Fig. 5) uten at det Fodfjorden be det ikke registrert 0 F. G. nr. 11, 1. juni 1978 noe. Videre nordover (Fig. 6), en de Tjongsfjorden. Videre ingenting i de undersøkte fjordene før Foda og Sagfjorden (Fig. 7). Dessuten svært små mengder i Skjomen, Gratangen, Lavangen og Saangen. registreringer i Bindasfjorden, Tosenfjorden, Ursfjorden, Vefjorden, Vistenfjorden, Vefsnfjorden, Ransfjord, Sjona, med tettere registreringer i Sørfjorden i Mefjorden og ved å sammenigne indeksene for grunnag for å vurdere bestandsgrunnaget for brisingfisket i 1978 Utsiktene for fisket i Mengdeindeksene i Tabe gir gjeder også for Trondheimsfjorden, men her har det vist seg å være dårigere sammenheng meom mengdeindeks og fangst. Namsfjorden og Fodfjorden er bestandsgrunnaget dårigere. Tosen og Ursfjordområdet har de senere år gitt betydeige brisingfangster, men etter det beregnete indeks synes det å være et meget dårig grunnag for fisket i For fjordene engre nord er vurderingene mer usikre, men indeksene tyder på at det er dårigere muigheter for brisingfisket i området Vefjord, Vefsn, Rana og Sjona i Fig. 9 er de beregnete mengdeindeksene fra tisvarende undersøkese i 1976 sammenignet med de fangster som be tatt i de samme områdene året etter, med unntak av Trondheimsfjorden. Som figuren viser er det, generet sett, en god sammenheng meom mengdeindeksene og fangstene, sik det er Spredningen på punktene omkring injen viser ikeve at det er vanskeig å gi påiteige prognoser for de enkete fjordområder. Det er imidertid muig å øke påiteigheten ved å vurdere større områder samet. På grunnag av mengdeindeksene fra 1977 (Tabe 1) sammenignet med året før kan fangstmuighetene for 1978 ansås ti: Vestandet sør for Stad, ansagsvis 50 prosent avere. Møre-Trøndeag, ansagsvis 50 uttrykt med den inntegnete injen. omtrent som siste sesong. prosent avere. Nordand, betydeig dårigere. Osofjorden og Skagerrakkysten,

9 60 FRAFJ ULLENSVANG HISSFJ BAALEN AL REK HUNDVIKFJ DAL SF) STRANDA GRYTAFJ. 8. Med fangstinnsats og avtaksforhod omtrent som i 1977 kan en anså at årsfangsten i fjordene i 1978 vi bi rundt havparten av fangsten i 1977, d.v.s. av størrese tonn ( skjepper). Referanser. Anen Brising. s. -:-8 i Ressursoversikt for Fisken og Havet. Særnummer Bakken, E Arsynge av brising i fjordene på Vestandet og i Trøndeag høsten LENGDE- CM Fig. 8. Middeengde ( ) med spredning ( ± standardavvik) i prøver av brising samt middeengde () av O-gruppe brising HOLANDSFJ. 404 NORD. RANA 40 LEIRFJ STJORDALSFJ SURNAFJ DALEN ERESFJ HAVNENES 8.1 ST. 1 NR. LOKALITET STOR RELSESFORDE L N G O- GR. F. G. nr. 11, 1. juni Fiskets Gang, 6 : Dah, O. og G. Sangot Kartegging av mussa og brising i fjorder på Vestandet høsten Fiskets Gang, 55: MENGDE 1 N D EKS Fig. 9. Bestandsgrunnaget, uttrykt som mengdeindeks høsten 1976, sammenhodt med brisingfangster Bokstavene viser ti områdene i Tabe Sm. sr 100 ISO

10 o Brisingen er freda ti 1. juni Fiskeridirektøren har bestemt at For kort tid siden be Portugas nye havforskningsfartøy sjøsatt fra verftet,_ Mje'em & Karsen, i Bergen. Det er Norge som gir dette fartøyet ti Portuga som et edd i fiskerisamarbeidet meom de to andene. etter på 1 måneds prøvetokt i Nordsjøen. Etter dette vi fartøyet bi september ska NORAD få fartøyet overevert, og det ska der Aust-Tyskand vi produsera meir ferskvatnfisk prosent i femårsperioden , produksjonen av innandsfisk med 40 F. G. nr. 11, 1. juni 1978 Aust-Tyskand tar sikte på å auka overevert ti Portuga, og det ska skje i Lisboa. Det nye fartøyet er bygd over samme est som «Bien bong» og «Fridtjof Nansen». En de nordmenn ska være om bord i den første tiden med tanke på oppæring av portugisisk persone. En de portugisere ska også på oppæring i Norge før de går om bord i fartøyet. Portugas nye havforskningsfartøy er satt pa SJøen mis økonomiske soner, har den austtyske fiskefåten fått probem med å skafta den fisken DDR treng ti innanandsmarknaden. Frå i 975 ti 1976 på innandsfiske og fiskeoppdrett er ein freistnad på å vega opp itt av au ka utbyttet ti tonn i skriv << Word Fishing» var produksjonen tonn, og panen er å tonn, oppyser FAO. Satsinga gjekk fangsten ned frå ti fangsttapet i satvatnfiskeria. Etter at feire and har innført 00- at m/s «Orhom» får ein gaarnti i høve forsøksfiske med drivgarn etter makre utanfor Møre/Trøndeag. Prøvefisket ska gå føre seg i Kje Mikasen, Steinfjord, øyve ti å drive fiske med trå etter reker med m/s «Rystraum» T-17-T. Løyvet er gydig frå 1. mai ti 1. august Eit tisvarande øyve er gitt ti Sigmund Fredriksen, Gryefjord, tida 15. jui ti 15. september. Havforskningsinstituttet ska utarbeide Makreforsøk utanfor fredningstidafredningstida for brising vert forenga ti tysdag 1. juni. Det vart sett i gang prøvefiske etter merke odde. Han ska også hjepe ti å få ut kanadiske isensar ti fåten, og det bir oppysningsteneste for dei andre båtane. Møre og Trøndeag brising i ae område frå 9. mai. eit oppegg for prøvefiske. einskide område kan det vere aktuet å frede brisingen enger enn ti 1. juni. «Rystraum» og «Nesefjord» for fartøyet «Nesefjord» H--L. Reketråøyve ti temperaturen på gytefetet og bord i m/s «Nordervon» som saman med FIS «Norgoba» og 8 snurparar ska drive oddefiske ved Fiskeridirektoratet ein mann om Newfoundand. Representanten frå Loddetokt ved Newfoundand og opparbeide oddeprøver, måe Fiskeridirektoratet ska same inn Fiskeridirektøren har samtykt Fiskeridepartementet har gitt tida frå 7. juni ti 1. juni har

11 Ny avd. direktør for fiske og fangst Statsråd er underdirektør Asak Aasbø beskikket ti avdeingsdirektør ved avdeingen for fiske og fangst i Fiskeridirektoratet fra 1. jui. Avdeingen for fiske og fangst består av to kontorer. Kontoret for fiskeriovgivning og oppsyn arbeider b.a. med frednings- og regueringssaker, internasjonae fiskeriavtaer, fiskerigrensespørsmå, kvotekontro, oje- og forurensin_gssaker, og ovtekniske spørsmå i sin aminneighet. Kontoret for fiskeforsøk og båter arbeider med fiskeforsøk og veiedningstjeneste for fiskefåten, konsesjonssaker og merkeregisteret. Avdeingsdirektør Asak Aasbø 60 år gamme. kan ikkje fiske torsk, sei, hyse og uer meom 4 og 1 mi i områda nord for 67 0' nord tonn ti ferskfisktråerne + 5 prosent bragt, går det fram av en pressemeding fra Fiskeridepartementet. For første gang: burde tidees ferskfisktråerne. På gjort. Ferskfisktråerne over 50 BRT og 115 fot, engste engde, får dermed tidet 100 tonn torsk, rund vekt, i tiegg ti den aerede fastsatte kvoten pr. fartøy. Tieggskvantumet kan fiskes i 1. kvoteperiode som går fram ti 1. jui. tiegg ti dette får ferskfisktråerne anedning å overskride årskvoten med 5 prosent i 1. kvoteperiode. Etter dette er årskvoten tonn + eventuet 5 prosent. vidde og minstemå bir gjort gjedende fra 1. jui i år. eksportorganisasjoner. Tråøyve ti mfs «Sajana» Fiskeridepartementet har gitt avgrensa tråøyve ti m/s «Sajana» v/kje Espnes, Egersund. Fartøyet er en av veteranene i Fiskeridirektoratet. Som meget ung begynte Aasbø som bud i direktoratet i 195. Senere so han inn på jussen, og tok juridisk embetseksamen i be Aasbø fast ansatt som kontorsjef ved kontoret for fiskeriovgivning og oppsyn. fjor be Aasbø underdirektør ved samme kontor. Avd.direktør Aasbø er Kamerun om evering av 700 tonn komue. Avtaen innebærer også evering av 500 tonn makre og 0 tonn odde, at ti konsum. For første gang er det i år kommet i stand en avtae om norsk eksport av frossen komue ti konsum. Det er sonen. Fartøyer som driver uovig fiske i en fredningssone vi bi påagt å forate sonen. Den viktigste reaksjonsformen ved overtredese vi være en skriftig advarse. Overtredeser kan også føre ti inndragning av isensen ti å oppbringe fartøyer som overtrer regueringene. Foreøpig vi ikeve ikke at også andre and i Afrika har vist interesse for komue ti konsum, b.a. Nigeria, men foreøpig er det Kamerun en har avtae med. Vi betrakter dette som et prøvesag, sier Frionor som har inngått en avtae med Frionor forteer ti «Fiskets Gang» for fiske i den norske økonomiske.på grunn av redusert detakese i fisket etter norsk-arktisk torsk, er det bitt en restkvote på tonn. Regueringsutvaget har tidigere anbefat at en sik restkvote overtredeser føre ti at båten bir opp regueringene ved Svabard er straffbart og norske myndigheter vi ha rett Overtredese av de norske fiskeri Avdeingssjef John Kristiansen i Utenandske fartøyer bir foreøpig ikke oppbragt i Svabard-sonen FRIONOR eksporterer frossen komue ti Kamerun av høye norske produksjonskostnader. fangst direkte i afrikanske havner, kan det by på probemer å komme inn på markedene i Afrika med På grunn av konkurransen med andre nasjoner som driver fiske Kristiansen, men har sevføgeig håp om at det ska utvike seg ti noe mer. Det er ikeve kart at for å utnytte komuen ti konsum er vekt på at regueringene i fiskevernsonen ska være ikke-diskriminerende. Dette vi også gjede norsk komue, ikke minst på grunn utenfor Afrika-kysten og everer det nødvendig med samarbeid meom fiskere, fryserier, sags- og trådte i kraft 15. mai. De samme forskriftene fører også ti at anbefaingene fra NEAFC om maske for håndhevesen. De samme reaksjonsformer vi derfor bi brukt fartøyer, også norske. Det var 8. apri i år at det be fastsatt forskrifter for to fredningsområder for ungfisk i fiskevernsonen ved Svabard. Forskriftene overfor overtredeser fra ae ands forrige møte i utvaget be dette Norske myndigheter egger stor. F. G. nr. 11, 1. juni 1978

12 Gjennom hundre år har våre bedrifter drevet med produksjon og sag av fiskeredskaper. Av uike sag ti bruk i ae typer fiskerier. Vår bransje har hee tiden vært i sterk utviking. Råstoffgrunnaget i havet har endret seg, og nye redskaper og nye produksjonsmetoder er bitt utviket. Vår ange erfaring og innsikt mener vi har vært vår styrke i denne sammenheng. Vi kjenner fiskernes probemer, og våre fagfok vet hvordan probemene kan øses. Vi har spesiaister på trå-, not-, garn- og tauproduksjon - og spesiaister på redskapssag ti fiskere og andre. Vi vet hvor. viktig det er å være tistede angs hee kysten. Derfor finner du Nofi-gruppens fok fra Egersund i syd!i Båtsfjord i nord. Vi er der fordi vi vet det er behov for oss. 471 EGERSUND Kontor: (044) NOFI Damsgårdsvei 77/79 Postboks Bergen Te_efon (05) hedt fram med det uovege fisket. konsum og agn 6. Det er berre ov å drive med 60 m. Det er også ov å drive med «G. O. Sars» på sommeroddetokt i juni/jui «G. O. Sars» går fra Bergen 11. kkje konsesjon ti ny satfiskjfrysetråar 499 BRT. Fiskeridepartementet har 4 F. G. nr. 11, 1. juni 1978 PARTRÅLFORØK UTLÅN A V TRÅL UTSTYR Teefon: Verkstedet (044) (044) EGERSUND Tråverksted A s TAU-WIRE-NOT OG TRAL A/S NOFI. ET SAMLENDE BEGREP FOR FISKEREDSKAP OG ERFARING. LANGS HELE KYSTEN. ti 90 fot med HK motor, god radar ti avstandsbedømmese meom båtene, V.H.F. ti nærkommunikasjon, ettromme - akterut, vinsjtromer ti minst m sepewire, for øvrig utstyrt som vanig nordsjøtråer. Nærmere oppysninger kan gis over teefon inje 494. ker å begynne partråing i Nordsjøen, kan trå/utstyr sties vederagsfritt ti disposisjon i 6 uker. Det refekteres på båter meom 70 ing av konsumfiske i Nordsjøen. Ti fiskere (partråag) som øns Nordsjøutvaget/Fiskeridirektoratet har forsøk i gang for utvik Skriftig søknad bes sendt innen 15. juni d.å. ti Nordsjøutvaget c/o Fiskeridirektøren, Postboks 185, 5001 Bergen. eit fartøy og innti fastståande garn med ei sama engde på innti Frå 1. mai har det vore ov å fiske sid ti eige konsum og eige agn innafor grunninjene nord for Det oppsto ingen probem under bordinga. handsnøre (heking). Det er forbode å omsette sid. juni og ska da ti Barentshavet på det årige sommeroddetoktet i toktet ska en b.a. kartegge utbredesen av odde og måe bestandens størrese og aderssammensetning. Fra et stiftende seskap v/audbjørn Homen, Godøy, er det søkt om øyve ti å drive fiske med trå etter torsk, hyse, sei og uer med en kombinert satfisk/frysetråer. Nybygget skue være 170,7 fot og avsått søknaden, og begrunner dette med at tråfåtens fangstkapasitet at er for stor. To nederandske tråarar utviste frå norsk 00-m i Issene Loveg å fiske sid ti eige Oppsynsfartøyet «Vostad junior» har utvist dei nederandske tråarane «Johanna» og «Monica» frå norsk økonomisk sone i Nordsjøen. ikkje at makrefisket var uoveg. juni/jui. «G. O. Sars» ska være tibake i Bergen 0. jui. På dette Dei to tråarane fiska makre med fytetrå med dobbe tråpose. Maskevidda i det indre nettet var 5 mm og i det ytre nettet 80 mm. Tråarane fekk skrifteg åtvaring om at dei vie bi arresterte dersom dei Begge dei nederandske skipparane hevda å vera i god tru fordi fiskebåteigarane hadde sagt at dei hadde medt frå ti norske styresmakter. Skipparane visste derfor

13 juni bir det eit viktig møte i den banda norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen. Møtet bir hade i Moskva. Frå norsk side møter meom andre fiskeriminister Eivind Boe. Spørsmået om deing av oddekvoten bir ei særeg viktig sak på møtet. Som kjent har norske og HL sovjetiske havforskarar tirådd ein totakvote på 1,5 mi. tonn for komande sommar og vinteroddefiske. Uansett kva deing ein måtte kame fram ti vi dette bety ein kraftig reduksjon i det norske oddefisket samanikna med seinare år. Ut frå historisk fiske og ubaansen i det gjensidige fisket meom VINTER LODDEFISKET Sovjet og Norge, skue det vere grunnag for ein kar overvekt av kvoten ti Norge. Det er også andre viktige spørsmå som må drøftast i samband med oddefisket. Meom anna er det viktig å få fastsett ein sein opningsdato for fisket, og at begge partar aksepterer områderegueringar i oddefisket. F. G. nr. 11, 1. juni Det bir forsøksfiske etter poartorsk Før e'er etter sommaroddefisket i år vi det trueg kome i stand forsøksfiske etter poartorsk i Barentshavet, får «Fiskets Gang» oppyst. Det er Fiskeridirektoratet som nå har bede Fiskebåtredernes Forbund om forsag ti kva fartøy som bør nyttast og kva tid fisket bør gjenomførast. Forsaget ska fremmast i samråd med Notfiskarsam- Tråøyve ti mjs «Geitung» og «Eigøy» Fiskeridepartementet har gitt Age Amundsen, Havøysund, øyve ti å drive fiske med trå med m/s «Geitung». Løyvet gjed fiske med o ar skipnaden, Feitsidfiskernes Sagsag og Havforskningsinstituttet. Det er Fiskeridepartementet som etter vedtak i Norges Fiskarag har vedtatt å stie kroner av effektiviseringsmidane ti disposisjon for dette prøvefisket. Det er meininga at midane ska nyttast som driftstiskot ti to fartøy som ska drifte i ein månad kvar. Fisket bør skje i området Sentrabanken-Hopen-Svabard. trå etter odde og poartorsk samt komue vest av O-meridianen og aust av O-meridianen i områda nord for 64 nord. Tisvarande øyve er også gitt ti A/S Grindhaugs Fiskeriseskap, Akrehamn, for fartøyet «Eigøy». Førebes sutt på norsk ~<surimi» av komue id, Som før medt i «Fiskets Gang» satsar britane på å eksportere «surimi» ti Japan. «Surimi» er eit farseprodukt aga av komue, og er svært popuært i Japan. At for feire år sidan vart det tatt initiativ frå norsk side for å få i gang sik produksjon av norskfanga komue, og i fjor var det montert eit minisurimi anegg ved A/S Fiskeindustri Egersund. Japanske ekspertar var i Egersund og føgde produksjonen. Surimien vart godt mottatt, men av økonomiske årsaker er dette prosjektet førebes agt ti side, får «Fiskets Gang» oppyst. Særeg er det den ange avstanden frå fetet som gjer norsk surimiproduksjon vanskeeg. o y, Vinteroddefisket i år var ein stor skuffese for norske oddefiskarar. Figuren viser sama fangst frå dag ti dag i vinteroddefisket dei tre siste åra. Figuren viser tydeeg svikten i fisket samanikna med 1976 og (Figuren er utarbeidd av Tom Titestad og tegnet for «FG» av Egon Sagstad, Fiskeridirektoratet). Ys TID 5M X X X X X X X X.. >c)(x".()()t )( )I. )(>C }(.)(X { )c ()( ('f.< jj( 10M TOTALKVOTE 1978 ~ M 1977 Viktige forhand i ngar Moskva

14 Midertidige forskrifter om tideing av tiatese ti å drive fiske med trå fastsatt ved kongeig resousjon av 8. apri 1978 i medhod av 1, fjerde edd i ov av 0. apri 1951 om fiske med trå. 1. Formå. Disse forskrifter reguerer erverv og ombygging av fartøy er som nyttes ti fiske med trå, unntatt reketrå. Måsettingen med regueringene er å : 1) tipasse fåtens fangstkapasitet ti ressursgrunnaget, ) fremme en hensiktsmessig fåtestruktur, ) oppnå en distriktsmessig fordeing 1. Tiatese uten områdebegrensning 64 n.br. samt tråfiske etter odde og poartorsk (oddetråtiatese).. Mindre fartøyer. 4. Fabrikktråere. å skifte ut sikt fartøy, kan tiatese gis ti drift av ferskfisk/satfisktråer. 5. Satfisktråere. etter punkt (torsketråtiatese) for sating av fisk om bord, kan gis Torsketråtiatese med kombinasjonsfartøy. tonn som ska nyttes ti fiske etter andre fiskearter enn komue, tobis og øyepå, kan gis tiatese ti å drive fiske med trå etter punkt (torsketråtiatese) når det ansees forsvarig av hensyn ti ressursgrunnaget. Ved tideing av sik tiatese ti fartøy av denne størrese ska det tiegges vekt i hviken utstrekning fartøyet er egnet ti å drive annet fiske enn tråfiske. Dersom fartøyet er bygget og utrustet sik at det vesentig er egnet ti å drive er i tråfisket. 1atese. i industrifiske. av fåten hvor det tas hensyn ti råstoffbehovet ved aneggene i and for å oppretthode og trygge det ønskeige bosettingsmønster. Det kan gis tiatese ti å fiske med trå med føgende rettigheter: nord for 67 0' n.br. (industritråtiatese). øyepå m.v.) i Nordsjøen innenfor området øst av O-meridianen og syd for nevnt i punktene -4 kan også foretas. komue i områdene vest av O-meridianen og øst av O-meridianen nord for. Hva sags fiske tråtiatesen omfatter. og omfattende.. ae fiskearter unntatt reker (ubegrenset tråtiatese).. Tiatese ti å drive tråfiske unntatt etter industrifisk (komue, tobis og 6 F. G. nr. 11, 1. juni 1978 Tiatese ti å drive fiske med trå etter punkt 1 (ubegrenset tråtiatese) kan gis ti fartøyer under 60 br. reg. tonn eer 70 fot. 64 n.br. (torsketråtiatese).. Tiatese ti å drive tråfiske unntatt etter torsk, sei, hyse og uer innenfor 1 n.mi av grunninjene i områdene 4. Tiatese begrenset ti tråing etter Andre begrensninger enn de som er når det ansees for forsvarig av hensyn ti ressursgrunnaget. Annet og tredje edd i 6 får tisvarende anvendese. Tiatese ti instaering av fryserom kan gis når fryserommets størrese ikke astekapasitet. Ved tideing av tiatese som nevnt i første edd ska det tas særig hensyn ti de probemer som oppstår som føge av at fiske på fjerne farvann rr:å reduseres. Tiatese ska fortrinnsvis gis ti fiskere som tradisjonet har vært knyttet ti sikt fiske. Fartøy over 11 O fot eer 50 br. reg. tonn som ska nyttes ti fiske etter andre fiskearter enn komue; tobis og øyepå for evering ti aneggene i and, kan gis tiatese ti å drive fiske med trå etter punkt (torsketråtiatese) når det ansees forsvarig av hensyn ti ressursgrunnaget. Sik tiatese ska gis etter en distriksmessig behovsvurdering, hvorved hensynet ti råstofftiførseen ti aneggene i and tiegges vekt. Det kan når vikårene i første edd for nytideing ikke foreigger, gis tiatese for utskiftning ti nybygg eer annet fartøy, dersom utskiftningen ikke representerer en nevneverdig kapasitetsutvidese. Første edd tisvarende anvendese ved tideing av tiatese ti ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i tråfiske. overstiger 0 prosent av fartøyets totae Torsketråtiatese for ferskfisktråere. Fartøy meom 70 fot og 11 O fot eer meom 60 br.reg.tonn og 50 br.reg. Det ska ikke gis nye tiateser ti tråfiske med fartøy med anegg for Tiatese ti å drive fiske med trå tiberedning og frysing av vesentige deer av fangsten om bord. He!er ikke tiatese ti ombygging som øker kapasiteten av sikt fartøy ska gis. Uts<iftningstiatese ti nytt fabrikkskip ska ikke gis. Når det av tekniske eer økonomiske grunner er ønskeig presenterer en nevneverdig kapasitetsutvidese i tråfisket. Sik tideing ska gis etter en distriksmessig behovsvurdering. Første edd i 6 får tisvarende anvendese ved tideing av tiatese ti ny eier for fortsatt drift med fartøy som tiatese etter første edd gis som ubegrenset tråtiatese etter punkt 1. Bestemmesen om størresesgrensen i første edd kan i særige tifee fravikes for fartøyer som ved ikrafttredesen av disse forskrifter er i drift i trå og hvor forhodene eers taer for det. Ved tideing av tiatese etter denne paragraf.kan det settes som vikår at det ved kvotereguering i medhod av for utskiftning ti nybygg eer annet 10 i ov av 16. juni 197 om reguering av detakesen i fisket vi kunne bi fastsatt en begrenset kvote. fiske med trå, ska det undergis ike streng vurdering som fartøyer omhandet i 6. Tiatese ti å drive tråfiske med si<t fartøy som nevnt i første edd ska fortrinnsvis gis ti aktive fiskere. Det kan når vikårenes første edd for nytideing ikke foreigger, gis tiatese fartøy, dersom utskiftningen ikke re torskefisket med andre redskaper enn Tråtiatese med begrenset adgang ti Tiatese etter punkt (industritråtiatese) ska ikke gis ti fartøyer over 00 br.reg.tonn. Unntak fra denne bestemmese kan gjøres for ombygging eer/og påbygging av sheterdekk. å drive torsketråing, industritråti- 8. særige tif.ee når vedkommende har begrensede driftsmuigheter kan kan tidees tiatese etter punkt for utskiftning for nybygg eer annet fartøy. Sik tiatese kan også gis ti ny eier for fortsatt drift med fartøy som er dustrifiske og som ikke eier fiskefartøy, Tiatese etter punkt kan gis Aktiv fisker som sev ska drive in

15 når det ansees for forsvarig av hensyn ti naturgrunnaget. Anta fartøyer som driver industritråfiske bør ikeve ikke økes. Ved avgjøresen av om tiatese ska gis etter punkt ska det egges vekt på om ervervesen representerer en fornyese av fåten ti å drive industri- og konsumfiske i Nordsjøen. 9. Samet vurdering av søknader om nybygg og utskiftning. Når presset på ressursene eer presset på kredittinstitusjoner tisier det, kan Fiskeridepartementet besutte å stie søknader i bero og foreta en samet vurdering av søknadene en eer fere ganger i året. 10. Inndragning av tråtiatese. Tiatesen kan inndras dersom den i øpet av et sammenhengende tidsrom av år ikke er benyttet. Når den er benyttet i begrenset utstrekning, kan inndragningen avgrenses sik at konsesjonæren behoder en begrenset adgang ti tråfiske. 11. Deegasjon Fiskeridirektøren bemyndiges ti å gi tiatese for fiske med trå med fartøyer på 60 br.reg.tonn eer 70 fot engste engde eer mindre. Videre bemyndiges Fiskeridirektøren ti å gi sik begrenset tiatese som nevnt i punkt 4. Fiskeridepartementet gis myndighet ti å fastsette forskrifter for den myndighet Fiskeridirektøren ska utøve i medhod av dette edd. 1. Disse forskrifter trer i kraft straks. sone 4, og får anvendese i området innenfor rette injer trukket gjennom koordinatene for føgende instaasjoner på Ekofiskfetet: 1. A-pattformen N 56 1 '15" O 0 1'". B-pattformen N 56 '55 " O 0 1'15". Lastebøye SBM 11 N 56 '6" O 0 15'5" 4. Lastebøye SBM N 56 '06" O 0 15'4" samt i en 500 meters sone rundt nevnte område.. Innenfor det området som er nevnt i 1 forbys a ugrunnet oppankring, samt fiske med trå, ringnot snurrevad og annet redskap som er egnet ti å skade instaasjoner på eer over havbunnen.. Overtredese av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. Straffeovens 9 nr., såfremt ikke strengere s raffebestemmeser kommer ti anvendese på forhodet. 4. Disse forskrifter trer i kraft straks. FORSKRIFTER FOR FISKE FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. Korr eksjon ti J. 51 /78. Fiskeridepartementet oppyser.5.78 at Pos A ved Bjørnøya ska være: N ' O 18 44' (ikke N 74 01' O 17 44' som oppyst i J. 51/78). UTSETTING AV BØYER FOR STRØM MALING. Medio juni 1978 vi Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt sette ut fire forankrede bøyer med strømmåere. Bøyene vi bi satt ut på strekningen meom Fugøya og Bjørnøya i føgende posisjoner: ' N 0 0' E. 7 15' N 19 7' E. 7 10' N 19 ' E ' N 19 0' E Bøyene er av rød farge og bærer et kvitt ys som gir 75 ynbink pr. minutt. Bøyene er merket. HAVFORSKNING BERGEN TELEFON 05/ Fiskeridirektøren henstier ti ae fartøyer at de ska hode god avstand fra bøyene. Spesiet anmodes fiskefartøyer om ikke å sette ut sine redskaper på en sik måte at redskapene kommer i berøring med bøyene. FORBUD MOT OPPANKRING OG FISKE MED VISSE REDSKAPER EKOFISK-OMRÅDET. Føgende forskrifter om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Ekofisk-området er fastsatt ved kongeig resousjon av 14. apri- 1978: 1. Disse forskrifter er fastsatt med hjemme i ov av 1. juni 196 om utforskning og utnyttese av undersjøiske naturforekomster og ov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske FORSKRIFTER OM FREDNING AV BRISLING medhod av kapitte 1 i forskrifter av 1. november 1961 om fredning av brising og hermetisk nedegging av brising og småsid har Fiskeridirektøren den 5. mai 1978 bestemt at fredningstiden for brising forenges innti tirsdag 1. juni 1978 k Prøvefiske etter brising bir satt i gang i ae områder fra mandag 9. mai d.å. Når resutatet av prøvefisket foreigger vi det senest 6. juni bi sendt ut ny meding om eventue ytterigere forengese av fredningen i avgrensede områder. F. G. nr. 11, 1. juni

16 Uka mai. Godt drivgarnfiske etter makre h komue, og fisket var Mesteparten av kvantumet var tobis. Resutatet er respektabet i ei uke med både pinse og grunnovsdag. Hegedagene satte sitt preg på kystfisket, spesiet i Nord-Norge og i Osofjordområdet. andre områder var det tides gode andinger. fangster opp i 000 kg! derimot tatt små fangster h komue siden fisket tok h h øyepå og 560 h tobis. Makrefisket. Fiskerioversikt for perioden mai: fangster også denne uka. Det kom inn ca h fra Nordsjøen. 8 F. G. nr. 11, 1. juni 1978 Nesten, miioner h komue ti nå Godt industrisidfiske i Nordsjøen Tråerne fiska godt på Tromsøfaket. Fere båter kom inn med fangster over 100 pent med makre fra Buandet og tonn. På andre fe't var fisket heer svakt. «Røstnesvåg» everte 68 tonn i Lofoten. angs hee kysten ti Fredrikstad. Rekordfiske for komuefåten. Fortsatt godt fiske for industritrå1erne i Nordsjøen. Ferskfisktråerne tok meget gode fangster på Tromsøfaket. Bra tiførser av reker fra Barentshavet. Svært ujevne fangster for kystfiskerne i Troms og Finnmark. Fiskerne på Hegeand og i Trøndeag konsentrerer seg om aksen. Fere inebåter everte bankfisk på Vestandet. Storfiske etter notsei i Hordaand. Bra tiførser av tråfanga konsumfisk i Roga'and. Jevnt godt fiske på Sørandet. Små andinger i Fjordfisks distrikt. fortsatt godt ved utgangen av uka. kombinerte snurper/tråerne ca. 17. mai bei det nemig tatt bortimot eventyrige fangster av komue, noe som førte ti rekordandinger denne uka. at everte de 17. mai, og fiskerne om bord angrer neppe på at de var med. Rundt Mange komuebåter var på fetet ndustritråerfåten everte gode tråer å rundt 100 tonn, og «Ringvassøy» kom inn med hee 15 tonn. På Finnmarkskysten bei det Storfangster av komue; «Meøyvær» everte h. Landingene av komue satte ny rekord med ca h, og ved utgangen av uka var det evert over seigarnfiske i Vesteråen, og på storfangster av sei på juksa. Best på Tromsøfaket. Gjennomsnittet pr. juksafiske på Sommarøyhavet, med godt resutat, og seinotfiskerne i Hordaand tok storfangster. Ved utgangen av uka sto det rundt 700 tonn notsei i ås i fyket. Det var også godt seinotfiske fra Bodø ti Svovær og på Seppen og Kamøyfjorden. Det bir medt om godt Drivgarnfisket etter makre gav enkete fet i Troms bei det tatt Ferskfisktråerne tok storfangster fangstkvantum pr. båt i øpet av den korte sesongen. De beste båtene hadde evert ca h da uka var ute. «Meøyvær» kunne igjen notere rekordanding da båten kom inn med h. «Meøyvær» satte også rekord på forrige det være ett å ta store fangster, mente han. Komuefiske etter dette oppegget, vie etter skipperens kg, at tatt på garn. Det var best fiske ved Utsira, men det bei tatt gode tråforhodene i området, vie oppfatning ha gitt dobbet så stort tur da den everte h. at har båten bragt i and h ti. dagene mai bei det tatt eventyrige fangster. De største båtene tok h på 0 minutters tauing, forteer en skipper ti Fiskets Gang. Mot sutten av uka satte komuen seg i botnen og var vanskeigere å ta. Dette førte ti at fere båter måtte bruke fu maskinkraft for å få godt resutat. Den skipperen vi var i kontakt med hevda eers bestemt at de norske båtene begynte fisket en måned for seint. De burde ha sutta av oddefisket da odda gikk ned i pris i midten av mars, og gått rett på komuefiske. På den tida er komuen vest av Irand, og med de gjort fere turer og hadde evert komue på tre turer, men igger at over h ved utgangen av uka. Det kan eers nevnes at «Ståøy» everte og «Li bas» Godt industritråfiske i Nordsjøen. i at etter «Ny Dosøy» som har industritråerne. Noregs Sidesasag oppyser at aget omsatte 60 5 h tobis og h øyepå. Feitsidfiskernes Sagsag omsatte oppyser at det bei evert godt resutat. Norges Makreag Det var fortsatt godt fiske for Drivgarnfisket etter makre gav

17 Berevåg: snurrevadfangster fra kg, juksa og i nefangster fra kg pr. stamp. Mehamn : juksa , ;inerangster på rundt 0 kg pr. stamp, en snurrevadfangst på kg og en sei notfangst på 0 tonn. Kjøefjord: juksa 00 kg pr. snøre og,inefangster på rundt 100 kg pr. stamp. Vest-Finnmark Honningsvåg: juksafangster fra tatt m.ed 1- maskiner. Nordvågen: juksafangster fra Meget godt tråfiske på Tromsøfaket. Etter en ang periode med svakt fiske for ferskfisktråerne, har det nå snudd seg. Det bei tatt meget gode fangster på Tromsøfaket denne uka. Gjennomsnittet pr. tråer var ca. 100 tonn, og toppbåten «Ringvassøy» var oppe i 15 tonn. På Finnmarkskysten var tråfangstene derimot ite å skryte av. Vi har fått rapportert disse andingene: Vadsø: «Vadsøgutt» 8,6 tonn og «Vadsøtrå» 6,4 tonn. Båtsfjord: «Makkaur» 40 tonn, «Persfjord» 86, tonn, «Myrebas» tonn, «Isak Manes» 1 tonn, og «Nordhom» 5 tonn. Berevåg: «Berevågfisk» 46 tonn og «Homsund» 5,6 tonn. Mehamn: «Mehamntrå» 100 tonn. Kjø'efjord: «Kjøefjord» 60 tonn. Honningsvåg: to tråfangster 50 og 75 tonn. Hammerfest: fire tråfangster 5, 67, 70 og 74 tonn. Sørvær: en tråfangst 6 tonn. Troms: tre tråfangster på 1, 5 og 5 tonn tatt på Finnmarkskysten og åtte fangster fra 65-15, gjennomsnitt 98 tonn, tatt på Tromsøfaket. Vesteråen: åtte tråfangster fra tonn. Den største fangsten var rundfross en fisk evert av fryset råeren «Andenesfis k 1.11». Lofoten: to tråfangster på 48 og 68 tonn. Svært ujevne fangster for kystfiskerne i Troms og Finnmark. «Sorgen og gæden de vandrer tihobe», heter det i en gam.me, same, og noe avdramatisert kan strofen tjene som karakteristi k k av fisket på kysten av Finnmark og Troms. Fangstene vari,erte sterkt fra fet ti fet, fra redskap tit redskap, ja det var også store variasjoner på fangstene på sa:m me fet og samme redskap. Været var godt denne uka, men spesiet i Aust Finnmark var det iten detakese i fisket. Det bei ført fisk vestfra for å hode aneggene i dri ft. Vi har fått disse oppysningene om fisket: Bugøynes: juksafangst,er fra 'kg. Vadsø: juksa pr. snøre. Vardø: yuksafangst.er fra kg pr. snøre, ine ca. 60 kg pr stamp og snurrevadfangster fra kg. Båtsfjord!: juksa pr. sn., garnfangster fra og inefangster på 100 kg båkveite pr. stamp. Komuebåtene tok rekordfangster. «Meøyvær» kom inn med hee h. Men «Ny Dosøy» har at i at gjort det best hitti. På bidet «Dosøy» som også fisker godt. (Foto ThoB. Mehus). F G. nr. 11, 1. juni Seifisket. Det bei tatt gode seinotfangster Troms Torsvåghavet: Juksafangster fra kg, gjennomsnittig 00 kg vesentig torsk. Grøtøyhavet: Juksafangster fra , gjennomsnittig 50 kg vesentig torsk. Auværhavet: Tre inefangster på 1 500, 500 og kg for det meste torsk. Tromvikfetet: Juksafangster på rundt 00 kg vesentig torsk, en småinefangst på 400 kg og en garnfangst på 500 kg vesentig torsk. Sommarøyhavet: Juksafangster fra kg med kg som gjennomsnitt pr. båt. Fangstene besto av sei. Gryefjordfetet: Tre inefangster på 1 00, og 700 kg vesentig torsk. Ti Kadfjord kom fem reketråere med fangster fra 0-6 tonn, gjennomsnittig tonn, tatt på Tideybanken og Leira. Tromsø bei det evert 11 O tonn reker fordet på fangster fra 6-1 tonn (1- mask) Kamøyvær: j1uksafangster på 00 kg pr. maskin. Skarsvåg.: ju'ksafangster på 00 kg pr. maskin. Havøysund: juksafangster fra kg pr. mask'in. Fem seinotfangster fra tonn. Breivikbotn: snu rrevadfangster fra kg og juksafangster på rundt 00 kg pr. maskin. Sørvær: snurrevadfangster fra , juksa kg pr. mas,kin og inefangster fra kg pr. stamp, tatt med akkaregna ine.

18 på Seppen og Kamøyfjorden, og også godt med sei på juksa og garn på enkete fet i Troms. Fra Vesteråen bir det medt om seigarnfangster på oppti kg, og seinotfisket i Sørfod gav totat ca. 5 tonn. Her gjorde «Mykenfisk» det meget godt. Båten tok i at ca. 00 tonn. Nord-Trøndeag bei det åssatt 7 fangster på i at 140 tonn. Kristiansund fikk inn tre tråfangster på ti sammen 40 tonn sei og det bei åssatt tre fangster på i at 5 tonn. Men det var i Hordaand seifisket virkeig so ti. Hordafisk omsatte 150 tonn notsei. På sutten av uka sto det ca. 700 tonn sei i ås i fyket. Rogaand hadde også bra med sei. Rogaand Fiskesasag omsatte 116 tonn notsei. Seifisket med garn i Osofjorden var på retur. Bra tiførser av bankfisk ti Vestandet. Sunnmøre og Romsda Fiskesasag omsatte kg denne uka. Det meste var satfisk og bankfisk. Tråerne «Kerak» og «Varak» kom fra Finnmark med 170 tonn satfisk hver. Disse båtene everte bankfisk: «Strand senior» 5 tonn fra feta ved Shetand, «Nystrøm» med 105 tonn rundfisk, satfisk og frossenfisk fra Isand. Av fangsten var 11 tonn kveite. «Eidborg» kom også fra Isand. Båten everte totat 99 tonn rundfisk, satfisk og frossenfisk, deribant 18 tonn kveite. «Ny Arga» kom fra Færøyane med 55 tonn, «Leinefisk senior» fra Shetandsfeta med 50 tonn og «Vikavåg» også fra Shetand med 61 tonn. To inebåter everte i Måøy. Det var «Vikar» med tonn og «Ståegg» med 5 tonn. Fisket på Skagerrakkysten. Skagerakfisk hadde ei jevnt god uke. Laget omsatte 8 tonn kokte reker, 15 tonn rå reker og 50 tonn diverse konsumfisk. Fjordfisk hadde det roig. Det kom inn 4 tonn kokte reker,, tonn rå reker og 1, tonn diverse konsumfisk. Uka.-8. mai. Komuesesongen går mot sutten, men godt fiske også denne uka. Meget godt industritråfiske i Nordsjøen. Godt drivgarnfiske etter makre. Ferskfisktråerne tok storfangster på Tromsøfaket. Godt fiske på snurrevad og ine i Finnmark. Meget godt seifiske på garn og juksa på enkete fet i Troms. Dårig vær og andigge fra Vesteråen U Sør-Hegeand. Fiskestopp for seinotfiskerne i Hordaand. Seinotfisket tok seg opp også i Trøndeag og på Nordmøre. Lite bankfisk ti Vestandet denne uka. Komuefisket er på retur. Det bei ikke tatt de samme eventyrfangstene på komuefeta denne uka som forrige uke. Men det var fortsatt godt fiske og fåten everte i at ca h. Fisket går nå mot sutten, i ae fa på gytefeta. Men med et totakvantum på nesten 1,1 miioner hektoiter, burde det ikke være grunn ti å kage på sesongen. Det er fortsatt «Ny Dosøy» og «Meøyvær» som har fiska mest. Meget godt industritråfiske. ndustritråerne i Nordsjøen hadde ei ny god uke. Noregs Sidesasag fikk evert h tobis og h «øyepå og annet». Det kom inn 07 h øyepå og 1 71 h tobis i Feitsidagets distrikt. Det ser eers ut for at industrifiskerne bir finkere ti å ta vare på bifangstene av konsumfisk. Rogaand Fiskesasag fikk inn 15 tonn diverse konsumfisk, og det meste kom fra industritråerne. Hordaand everte industritråere ca. 0 tonn konsumfisk. Makrekvantumet godt foran fjoråret. Drivgarnfisket etter makre gikk godt. Det bir nå tatt gode fangster angs hee kysten fra Buandet ti Fredrikstad, og denne uka kom det inn kg, oppyser Norges Makreag. Dermed var det tatt ca. 500 tonn mer makre enn ti samme tid i fjor. Storfisket fortsatte på Tromsøfaket. Ferskfisktråerne tok storfangster på Tromsøfaket også denne Fu komuetrå angs sida på «M. Ytterstad» (Foto Martin O'Conghai). 0 F. G. nr. 11, 1. juni 1978

19 opp på Finnmarkskysten. Vi har fått rapport om disse tråerandingene: 10 tonn og «Båtsfjord» 58,7 tonn. 0, 0 og 60 tonn. De to første fangster fra tonn. Gjennomsnittet var 55 tonn pr. tråer tonn. Den største fangsten var evert av frysetråeren «Myrefisk 11». Lofoten : Fire Finnmark. hee 16 tonn i Sørvær. tråfangster fra om gode fangster på snurrevad. og også godt fiske på iner. Det er mye fisk. å se, bir det sagt. Men snøsmetinga har gjort at sjøen er grumset og det er derfor ite å få på juksa, i Aust-Finnmark i ae fa. Vi har fått meding om disse juksa pr. maskin. Vardø: Snurrevadfangster fra 150 og båkveiteine 100 kg pr. stamp. Båtsfjord: Snurrevadfangster fra , juksa på , juksa og ny Mehamn: Juksafangster fra kg og en snurrevadfangst på Kjøefjord: Juksafangster fra kg pr. maskin, ine 10 kg kg pr. maskin og ine kg tatt på 1- maski Tromsø: «Håkøy i» 105 tonn, «Hag bart Kræmer» 100 tonn og «Hegøyfjord» 95 tonn. Skjærvøy: «Kågsund» 80 tonn. Senjahopen: «Mefjordbuen»,5 tonn. Det bei ikke tatt ike mye komue denne uka. Men fisket var fortsatt godt. På Sørvær: «Sørvær» 16 tonn og «Småvik» 80 tonn. bidet komue på dekket av «M. Ytterstad». (Foto Martin O'Conghai). uka. Dessuten tok fisket seg godt «Isak Manes» 1 tonn, «Myrebas» kom inn etter avbrutt tur. Hammerfest: Seks tråere everte Bugøynes: «Nordkyntrå» 90 tonn. Vardø: «Vårberget» 75 tonn. Berevåg: «Homsund» 1 tonn. Honningsvåg: Tre tråere everte Vesteråen: Sju tråfangster fra Gryefjord: En tråer tonn. Båtsfjord: «Henes» 8 tonn, Fisket har tatt seg opp for kystfåten Finnmark. Det bir medt 60-9 tonn. Godt fiske på snurrevad og iner i Storfisket for ferskfisktråerne fortsatte på Tromsøfaket. Tråeren «Sørvær» everte kg, juksa , fangstene: Vadsø: Garn og garn , nyonine maskiner, nyonine og båkveiteine 150 kg pr. stamp. Berevåg: Snurrevadfangster fra onine kg pr. stamp. fangster på rundt 100 kg pr. stamp. ner. Kamøyvær: Juksa fra kg på 1- maskiner og en seinotfangst på 0 tonn. Skarsvåg: Juksa kg på Vest-Finnmark. Honningsvåg: Juksafangster fra og nyonine 150 kg pr. stamp. F. G. nr. 11, 1. juni Nordvågen: Juksafangster fra 800 kg.

20 1- maskiner. Linefangster fra kg pr. stamp. Havøysund: Juksa fra kg på 1- maskiner. Linefangster rundt 100 kg pr. stamp og to seinotfangster på 18 og 0 tonn. Forsø: To seinotfangster på 17 og 40 tonn, juksafangster rundt 00 kg og en inebåt med fangster fra kg pr. stamp, rekeegna ine. Sørvær: Snurrevadfangster fra kg, juksa fra og inefangster fra kg pr. stamp. Breivikbotn: Snurrevadfangster fra kg. Godt seifiske p~ enkete fet i Troms. Det bei tatt storfangster av sei på juksa på Fugøyhavet. Enkete båter hadde oppti 500 kg. På ine bei det tatt oppti 1 00 kg. Fra Sommarøyhavet bir det medt om seigarnfangster opp i kg. Fangstene på andre fet: Øyfjordhavet: Juksa fra kg og snurrevadfangster fra kg. Torskenfetet og Gryefjordfetet: Linefangster på oppti 00 kg. Maangsgrunnen: Linefangster på oppti 000 kg. Torsvåghavet: Juksafangster fra kg. Devis andigge fra Vesteråen ti Sør He'geand. Det var dårig vær og mye andigge i dette området. Men noen båter kom seg på sjøen, og det bir medt om inefangster på oppti 000 kg brosme i Vesteråen. Landigge i Lofoten. Seinotfisket i Sørfod dabba av. Det var for kadt denne uka. at bei det tatt 175 tonn. På Hegeand er det bare aks som interesserer. Men det var dårig vær også der, så få båter kom seg på sjøen. Seifisket tok seg opp i Trøndeag og på Nordmøre. Seinotfisket i Trøndeag fikk et oppsving denne uka. Nord-Trøndeag bei det åssatt seks fangster med i at 5 tonn. SørTrøndeag bei det åssatt to fangster på i at 6 tonn og håva fangster med ti sammen 151 tonn. Også på Nordmøre bei det tatt noe notsei. Kristiansund meder om tre åssatte fangster på i at 0 tonn og seks fangster på ti sammen 55 tonn som bei håva. Sju tråere everte dessuten 10 tonn sei i at. Mindre bankfisk ti Vestandet denne uka. På Sunnmøre everte tre inebåter bankfisk denne uka. Det var «Øyiner» 75 tonn, «Bauter» 4 tonn og «Soøyvåg» 40 tonn. Dessuten kom en båt nordfra ti Fosnavåg med 100 tonn torsk. Linebåten «Vestkapp» gjorde det godt på jomfruturen. Den kom fra Rocka ti Måøy med 95 tonn ange og 10 tonn brosme. «Værning» kom fra feta ved Hebridane og everte 40 tonn ange i Måøy. Sogn og Fjordane Fiskesasag omsatte dessuten 60 tonn. notsei. Stopp i seinotfisket i Hordaand. Seifisket etter sei so ti for fut i Hordaand og Hordafisk måtte innføre fiskestopp midt i uka. Da sto det over tonn sei i ås. Laget omsatte ca. 400 tonn denne uka. En partråer kom inn ti Austevo med ca. 0 tonn, og industritråerne everte rundt 0 tonn konsumfisk ti aget. Skagerakfisk og Fjordfisk. Skagerakfisk omsatte 7 tonn kokte reker, 0 tonn rå reker og 75 tonn diverse konsumfisk. Fjordfisk omsatte 6,8 tonn kokte reker, 6, tonn rå reker, 15 tonn diverse konsumfisk og 4,5 tonn forfisk. Seifisket i Osofjorden dabber av, bir det medt. F. G. nr. 11, 1. juni 1978

MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78

MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78 Bergen, 11.5. 1978 WJ/HHa MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78 Midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å drive fi.ske med trål fastsatt ved kongelig resolusjon av 28.april 1978 i medhold

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374 for tiden. ffiishets ffj0? ~' Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 13-29. JUNI 1978 Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krien. 371 374 Over 1 500 har fått innviget erstatning på i at 11,4 mi. kroner. Fiskeridirektoratet

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7'

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' FISKERI Dl REKTØ REN l Bergen 27/8.1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10 19. MA 1977 Side: INNHOLD: 282 Utnyttesen av fiskeråstoffer. 28 Større de av totafangsten ti konsum, mindre ti mjø

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

J 150/84. Forhodet mot fiske etter t orsk i 1 og 2 gjeld og sportsfiske. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensera frå dette forhodet.

J 150/84. Forhodet mot fiske etter t orsk i 1 og 2 gjeld og sportsfiske. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensera frå dette forhodet. " FISKERI Dl REK TØ REN Atk.nz. 41~. 5 ~~N~FRA FISKERIDIREKTØREN ~ ***************************** J 150/84 1 Bergen, 24.7.1984 ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983 NR. 1824 OM FISKE ETTER TORSK NORD

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83) FISKERI Dl REKTØ REN 1 Bergen, 1. 3.1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83) TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTENE. ENDRINGAR AV 17. FEBRUAR OG 27. FEBRUAR 1984.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84) FISKERIDIREKTØREN -{1} s- /arie Bergen, 25.4.1984 TLØ/ VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84 (Jfr. J. 77/ 84) ENDRING I FORSKRIFT AV 15. DESEMBER b983 NR. 1827 OM REGULERING

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

ffiishets (iøng Nordsjøen gir oss muligheter NR. 9-4. MAl 1978 64. ARGANG Utgitt av Fiskeridirektøren Utgis hver 14. dag Forsidefoto: Kari Kvalheim.

ffiishets (iøng Nordsjøen gir oss muligheter NR. 9-4. MAl 1978 64. ARGANG Utgitt av Fiskeridirektøren Utgis hver 14. dag Forsidefoto: Kari Kvalheim. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 9-4. MA 1978 64. ARGANG 254 Godt samarbeid er avgjerande for veukka partråing. 254 Kan det norske botnfisket i Nordsjøen dobast innan 1985? 256 Fisket etter nordsjømakre

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. " " " " " " " " " " " " li li li li " " " " " " " " " li " li " J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN.       li li li li     li li J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83) FtSKERIDIREKTØREN Bergen, 1. 1. 1983 LG/LM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN " " " " " " " " " " " " li li li li " " " " " " " " " li " li " J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE ETTER

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84) FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 16. 4.1984 TLø/LM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84) ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983 NR. 1824 OM FISKE ETTER TORSK

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002

Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002 Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002 Av Else Torstensen Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt kartlegging av brisling

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-254-2001 (J-183-2001 UTGÅR) 4 Bergen, 13.12.2001 FMS/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24-30. NOVEMBER 1978 Redaktør: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag JSSN 0015 3133 HÅVARD ANGERMAN, kontorsjef Redaksjon: Trykk: A.s John Grieg Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN ufb l/!r. 6 /()0/c FISKERIDIREKTORATET * Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN / Bergen, 05.02.1990 TK/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORS!QlIFT AV 11. JANUAR 1990 OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

Side: INNHOLD: 166 Om kvikksølvforekomster i fisk.

Side: INNHOLD: 166 Om kvikksølvforekomster i fisk. Utgitt av Fiskeridirektøren Nr. 6-30. MARS 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 167 Loddefisket på Grand Bank ved Newfoundand. 169 Gytebestanden av norsk-arktisk sei er havert på fire år. 170 Kontroen må

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

r;t;l ~~,~~n~~blo~1 1 8~s~~m~2~~!ET

r;t;l ~~,~~n~~blo~1 1 8~s~~m~2~~!ET r;t;l ~~,~~n~~blo~1 1 8~s~~m~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-251-2003 (J-212-2003 UTGÅR) 6 Bergen, 16.12.2003 FMS/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef NR. 32-5. AUG.1976 62. ARGANG Utgis hver 14. dag Fiskets Gangs adresse: Fiskeri di rektoratet Postboks 185, 5001 Bergen Tet.: (05) 23 03 00 Trykk: A.s John Grieg NYTT 511 Omfattande fiske

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Bergen, JM/BJ

FISKERIDIREKTORATET. Bergen, JM/BJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-95 J-56-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 15.5.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Store framskritt i lossinga av kolmule, - lossetempoet er fordobla Pumping halves the discharging speed of blue whiting

INNHOLD - CONTENTS. Store framskritt i lossinga av kolmule, - lossetempoet er fordobla Pumping halves the discharging speed of blue whiting ) 11 31. MA 1979 / ~ ~ NR. 11 31. mai 1979 65. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS 315 317 319 321 SIGBJØRN LOMELDE KNUT ANDREAS SKOGSTAD ffiisrets Postboks 185, 5001 Bergen Tef.:

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

26. JULI 1979 l. i ~ !* \ ' l. l t ! 1'

26. JULI 1979 l. i ~ !* \ ' l. l t ! 1' ... 15 26. JULI 1979 j \!* \ ' i ~ j \ ') t '! 1' ~ ~ 65. ÅRGANG NR. 15. - 26. jui 1979 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD - CONTENTS 427 431 434 440 443 444 445 SIGBJØRN LOMELDE KNUT ANDREAS SKOGSTAD

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-96 (J-160-96 UTGÅR) Bergen, 24.10.1996 K.Hl/IS FORSKRIFT

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

RESULTATER. .. S.. "Brusøyskjær" registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden)..

RESULTATER. .. S.. Brusøyskjær registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden).. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Ti internt bruk FARTØY F/F "Johan Ruud" AVGANG Bergen 6 november 1980 ANKOVISrr Tromsø, 11 desember 1980 OMR\DE Norskekysten FORMÅL Sid

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-49-97 (J-228-96 UTGÅR) Bergen, 24.3.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997. Fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E:

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-96 (J-42-96 UTGÅR) Bergen, 28.5.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET (J-32-90 UTGAR) [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telefax: (05) 23 80 90 - Telefon: (05) 23 80 00 Bergen, 14.03.1990 TLø/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997

FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-228-96 (J-220-96 UTGÅR) Bergen, 23.12.1996 KHI/BS FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997 Fiskeridepartementet har 21. desember 1996

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85

HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85 FISKERI Dl REKTØ REN Bergen, 20.3.1985 TLØ/THH HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~**** ' J. 39/85 ENDRING I FORSKRICT AV 21. DESEMBER 1984 NR. 2162 OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET) MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2002 (J-132-2001 UTGÅR) Bergen, 4.11.2002 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Det gjøres følgende endringer i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1996 om regulering av trålfiske nord for 62 Ni 1997.

Det gjøres følgende endringer i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1996 om regulering av trålfiske nord for 62 Ni 1997. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-133-97 (J-49-97 UTGÅR) Bergen, 3.7.1997 SÅJ/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 1997. Fiskeridirektøren har

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 24.11.81 LG/TSL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 149/81 Endring av forskrifter om Regulering av trålfisket etter 0 torsk og hyse nord for 62 n.br.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

I i I ~~.~~.:~~~~bo:s~o~~j.~e!

I i I ~~.~~.:~~~~bo:s~o~~j.~e! MELDING FRA FISDRIOIUKTØUN J-133-91 (J-33-91 OTGia) I i I ~~.~~.:~~~~bo:s~o~~j.~e! Telex 42 151 Telefax (05) 23 80 90 Til.(05) 238000 Bergen, 10. 09. 1991 SH/TBR B'ORSKRIB'T OM ENDRING AV B'ORSKRil''l'

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83) FISKERI Dl REKTØ REN 1 Bergen, 9. 2. 1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 30/84 (Jfr. J-182/83) FORSKRIFTER OM ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD

FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD SAK 24/2016 FORBUD MOT Å FISKE SILD I SOGNEFJORDEN OG NORDFJORD 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår et forbud mot å fiske sild med not i Sognefjorden og i Nordfjord øst for 5 N30 Ø. 2 BAKGRUNN Lokale

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""""" J. 28/82. (Jfr. J. 51/80 og J. 52/78) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIAL

Detaljer