Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl"

Transkript

1 NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

2 Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Rammer OMFANG Oppgavebeskrivelse / avgrensning PROSJEKTORGANISERING Ressurser og ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Valg av arbeidsmetode PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING Drøfting av overordnet utviklingsmetode RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING Beslutningspunkt Milepæler KRAVSPESIFIKASJON USE CASE ANALYSE Use Case diagram Høy-nivå Use Case beskrivelse Detaljert Use Case beskrivelse Sekvensdiagram KONSEPTUELT KLASSEDIAGRAM KVALITETSMESSIGE KRAV Brukervennlighet Ytelse Pålitelighet Nøyaktighet Sikkerhet Vedlikeholdslettende krav Portabilitet Andre krav ARKITEKTUROVERSIKT LOGISK VINKLING PÅ SYSTEMET Lagdeling Konseptuelt klassediagram PROCESS VIEW Teknisk løsning: ordrebehandling Interaksjoner mellom prosessene ved ordrebehandling Teknisk løsning: oppdatering av posisjon Interaksjoner mellom prosessene ved oppdatering av posisjon DEPLOYMENT VIEW GUI, ADMINISTRATOR Ordre Kart EVALUERING Generelt om arbeidet Delinnleveringene Hovedinntrykk KILDER BENYTTET I PROSJEKTARBEIDET... 23

3 1. PROSJEKTPLAN 1.1 MÅL OG RAMMER Bakgrunn Budbilselskapet Kjapt Trygt & Billig driver henting og levering av pakker og gods i flere storbyer. De har spesialisert seg innen hurtig levering og har både faste og spontane kunder. Selv med mange faste kunder blir de ofte kontaktet når det haster som mest og kunden forlanger og er helt avhengig av ekspress levering. Visjonen til selskapet er å være innen hurtigst henting og levering med konkurransedyktige priser. Selskapet ønsker derfor å få på plass et nytt system som kan hjelpe dem med å administrere budbilene på en bedre måte. Systemet skal bidra til å effektivisere og rasjonalisere driften slik at selskapets ressurser blir utnyttet på best mulig måte Prosjektmål Resultatmål Det forventes at det ferdige produktet skal kunne: - registrere vekt og areal på godset som fraktes, og beregne budbilens ledige kapasitet - registrere posisjonen til budbilene, og vise dette på et oversiktskart i nær sann-tid - ved nye ordrer: finne nærmeste budbil med ledig kapasitet - beregne raskeste rute og navigere for sjåførene - registrere nye ordrer og tilby ordrestatus vha et webinterface - samvirke med eksisterende fakturasystem Effektmål Ved å innføre systemet forventer selskapet følgende effekter og gevinster: - Bli ledende i markedet innenfor ekspresslevering - Kortere behandlingstid pr kunde - Fornøyde kunder - Øke antall kunder med 10 % - Øke omsetningen med 20 % - Spare driftskostnader ved å effektivisere ordrebehandlingen (slanke organisasjonen) - Virke innovativ ved å ta i bruk moderne teknologi Rammer Prosjektet utføres og overleveres i henhold til de rammer som er gitt. Juridiske rammer Det ferdige systemet, og måten det brukes på må ikke være i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler. Personopplysningsloven og Arbeidsmiljøloven er svært relevante. 1

4 Teknologiske rammer Systemet utvikles innen de rammer som er gitt av tilgjengelige tekniske løsninger, og skal følge gjeldende standarder slik at det lettere kan samvirke med selskapets eksisterende informasjonssystemer. Systemet skal være sikkert og lett å drifte og vedlikeholde. Økonomiske og tidsmessige rammer Systemet ønskes satt i drift i løpet av de neste 12 mnd, og har en kostnadsramme på 4 mill NOK. Ansvarlige for utarbeidelse av prosjektdokumentasjon er Espen Flydahl, Ole Morten Grodås, Jørgen Lundgren og Martin Sagstuen ved FIH 04/ OMFANG Oppgavebeskrivelse / avgrensning KT&B er et firma som i lengre tid har vært i sterk vekst og som ikke har tatt den teknologiske utviklingen innover seg. Firmaet administreres i dag i fra sentraler i hver by som kun baserer seg på telefonisk kontakt med både kundemasse og sine enheter. Her ligger hoveddelen/ utfordringen. I utviklingen av det nye systemet er det et krav at det er lett å innfase. Det skal legges vekt på kommunikasjonen mellom enhetene og administrasjonen, og mellom kunden og administrasjonen. Gjennom å forenkle rutiner og gjøre systemet mer oversiktlig har firmaet som mål å øke sin konkurransedyktighet gjennom å redusere sine administrasjonskostnader samt å effektivisere sin primærvirksomhet. Prosjektet skal ende opp med et system som gir administrasjonen mulighet for å ha kontroll på hver enhet samt få oversikt over ledig kapasitet i bilene. Dette systemet skal samhandle med GPS løsning som skal gi sjåførene ruteanvisning og estimert ankomst på hente/leveringsadresse. Ruten for hver enhet skal i nær sanntid speiles til administrasjonen som fra sitt ståsted kan legge inn nyinnkommende ordrer på planlagt rute. KT&B har i dag et faktura- og regnskapssystem som har funksjonalitet til å automatisere fakturering og regnskapsføring vedrørende ordrebehandling. Dette er per i dag en ubenyttet ressurs som bedriften ønsker å ta seg nytte av. En av våre oppgaver er å få til et ordresystem som er kompitabelt med det eksisterende faktura- og regnskapssystemet, og dermed gjøre ordrebehandlingen mer effektiv. Det skal nå lages et webinterface som kundene kan gå inn på for å registrere ordre samt at det skal gi kunden mulighet for å følge med hvorvidt ordren er behandlet, pakken er hentet eller pakken er levert. Ved hjelp av dette webinterfacet vil de også vil få mulighet til å velge mellom efaktura eller belastning av Eurocard. Betalingsløsning som baseres på efaktura er et samarbeid mellom KT&B og den enkelte kundes bank. Det skal i tillegg inngåes et samarbeid med Eurocard som leverer ferdige bedriftsløsninger. Webinterfacet skal ha mulighet for bestilling av et kundekort som gjelder spesifikt mot KT&B. Disse løsningene er støttet av det eksisterende fakturasystemet. Posisjon og ruteanvisning i hver enkelt bil skal leveres av ekstern aktør. Her skal flere aktører inn med sine produkter for å se hvilken løsning som lettest og billigst kan kombineres med KT&B sitt behov for link mot administrasjonen. Sambandet mellom enhet og administrasjon skal gå ved hjelp av 3G mobilsystemer. Vekt og areal beregning skal først og fremst foregå i mellom kunde og administrasjon der kunde velger mellom faste innvalg av pakkestørrelser som ligger i webinterfacet. Av sikkerhetsmessige årsaker ønskes det at hver bil har heldekkende vekt i lasterom. I tillegg skal sjåførene ha mulighet for å redigere ledig 2

5 kapasitet i form av mål på pakkene. Firmaet legger inn egne grenser for maks pakkestørrelse som kommer til syne på webinterfacet. 1.3 PROSJEKTORGANISERING Innledningsvis vil det holdes et møte med ledelsen der prosjektgruppa settes sammen og velger leder. KT&B driver i mange storbyer, og i en av disse vil systemet bli implementert som et pilotprosjekt for testing og lignende Ressurser og ansvarsforhold Det vil bli etablert en styringsgruppe og en utviklingsgruppe: Styringsgruppa består av: - Jørgen Lundgren FIH04/07 Prosjektleder - Produktsjef KT&B - IT-sjef KT&B - Sjåfør KT&B - Medarbeider ordreavdeling KT&B Jørgen Lundgren velges til prosjektleder med bakgrunn i hans erfaring og resultater som leder i tilsvarende prosjekter. Han sitter også i utviklingsgruppa, og er blir dermed den som har best helhetsoversikt over prosjektet. Utviklingsgruppa består av personell fra FIH 04/07, og utgjør til sammen et team på fire utviklere. Gruppa har kompetanse innen programmering og kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Hver av de fire utviklerne har en generell bakgrunn fra disse fagfeltene, men har i tillegg dypere kunnskap innen et av feltene og kan betraktes som fageksperter innen dette området. De fire utviklerne er spesielt plukket ut til dette prosjektet for at utviklingsgruppen skal kunne jobbe effektivt og komme med nytenkende løsninger Øvrige roller og bemanning Det etableres en brukergruppe som skal være med på avklare forventninger og gi konstruktive tilbakemeldinger til styringsgruppa. Brukergruppa skal bestå av medarbeidere fra KT&B, med de rette egenskapene for å delta i utviklingsarbeidet. Det er viktig personene som velges ut har kompetanse tilsvarende en gjennomsnittlig medarbeider, i tillegg til å ha gode kommunikasjonsevner. Fra KT&B skal det stilles tre sjåfører og to medarbeidere fra ordreavdelingen. Det er også ønskelig med to representanter fra KT&Bs faste kunder. Det er lederne ved de respektive avdelingene som skal plukke ut hvilke medarbeidere som skal ta del i brukergruppen. Disse skal representere sine respektive avdelinger, og videreformidle deres syn på mulige løsninger i prosjektet. Det er usikkert hvor stor del av deres vanlige arbeidsoppgaver som vil forstyrres pga utviklingen, men det vil variere utover i prosjektet Valg av arbeidsmetode Daglige møter Hver dag starer med et kort møte der prosjekt deltakerene kan få en oversikt over dagens aktiviteter. Aktuelle problemer kan diskuteres og mindre avgjørelser takes. Møtet blir gjennomfør i et felles areal med whiteboard. Rommet skal ikke ha stoler, dette for å forhindre at møtet dra ut unødvendig i tid, samtidig som det hindrer at man kan sove seg gjennom møtet. 3

6 Ukenlige møter Hver utvikler har i forkant av det ukentlige møtene ansvar for å lage en kort statusrapport. Rapporten skal innholde en punktvis list over fullførte oppgaver denne uken, og en prioritert liste med oppgaver for neste uke. I starten av møtet presenterer alle sin statusrapport. Deretter er det muligheter for å diskuterer problemer og gjøre endringer på kommende oppgaver I det perioder ansatte fra KT&B er aktivt med i systemutviklingen skal de delta på alle møter på lik linje med systemutviklere. 1.4 PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING Drøfting av overordnet utviklingsmetode Prosjektet kan deles inn i segmenter, som vist på figuren under. Figur 4.1 Viktige segmenter i prosjektet Selv om mange av komponentene er avhengig av hverandre vil det være nyttig å dele opp prosjektet i mindre deler som kan utvikles og testes uavhengig av hverandre. Dette er momenter som taler for bruk av inkrementelle utviklingsmetoder. Dette vil øke sjansen for å oppdage feil og mangler tidlig. Det eksisterer allerede programmer og halvfabrikat for mange del systemer nemt over. Foreksempel finnes det ferdig utviklede databaser og gps navigasjons systemer. Ved å bruke ferdig utviklede produkter kan man spare penger fordi utviklingskostnadene blir spredd over flere brukere. Samtidig som det korter utviklingstiden og redusere risikoen for feil. Dette er et moment som taler for en komponentbasert utviklingsmodell. Problemet med gjenbruk er at modifisering av eksisterende programmer kan være svært vanskelig og man kan ende opp med halvgode løsninger. Av den grunn vil vi ha størst nytte av gjenbruksstrategier på det mer generelle delene av systemet som database og GPS navigering. Dette fordi det allerede eksisterer gode og velprøvde løsninger på disse områdene. Et problem man må ta hensyn til er begrensningen som lisenser kan sette på prosjektet. Vi kan konkludere med at det vil lønne seg å bruke en komponentbasert utviklingsprosess på noen av komponentene. Samtidig som det ikke vil lønne seg for brukergrensesnittet for administrasjon av ordrer. Dette fordi brukergrensesnittet er relativt spesielt og gjenbruk vil derfor kreve store modifikasjoner. Et annet moment er at brukergrensesnittet er svært viktig for kunne nå målene med bedre ressursutnyttelse og man bør derfor satse ekstra på denne komponenten. Et kjennetegn ved det ansatte i KT&B er at det har lang erfaring innen budbilbransjen og de har av den grunn god kjennskap til problemer med eksisterende systemer. Samtidig har de liten kunnskap om mulighetene i dagens teknologi. Systemutviklerne har derimot den motsatte kunnskapen. De har god kjennskap til dagens teknologi, samtidig som de har lite kjennskap til problem i forbindelse med administrering av budbiler. Hver for seg har de ikke nok kunnskap til å utvikle et optimalt system, men til sammen har de all nødvendig informasjon. God kommunikasjon mellom systemutviklere og ansatte i KT&B vil derfor være en kritisk faktor for prosjektet. Dette er et moment som taler for utviklingsmodeller som setter brukeren i fokus. Dersom brukeren og utvikleren klarer å kommunisere på en god måte kan vi forvente at det etter hvert får bedre forståelse for hverandres fagområde. Dette vil mest sannsynlig føre til en bedre forståelse av hvordan systemet bør fungere. Vi kan av den grunn forvente at etter hvert som de jobber med prosjektet 4

7 vil finne nye og bedre løsninger. Det vil derfor være viktig å velge en utviklingsmodell som er god til å håndtere endringer. En fordel ved å bruke inkrementell utvikling er at det gir mulighet for delleveranser. Ved å ha mange delleveranser vil konsekvensen av problemer under implementeringen av systemet bli mindre. Samtidig åpner det for mer utbrett testing av programmet på et tidlig tidspunkt. Dette kan gi viktige tilbakemeldinger som fører til revurdering av tidligere planer. Ulempen med delleveranser er at det vil forstyrre den normale driften i KT&B i et større tidsrom. Evolusjonær utvikling har den fordelen at dersom vi oppdager problemer i et segment etter at det er satt i drift har vi mulighet til å endre prosjektplanen og gå tilbake og endre segmentet. Med bakgrunn i prosjektkarakteristikken velger vi å bruke en inkrementell utvikling med innslag av evolusjonær utvikling i noen av segmentene Vi ønsker å ha innslag av evolusjonær utvikling i de delene som er i direkte kontakt med KT&B sine brukere. Dette for å ta hensyn til kunnskapsnivået til utviklere og brukere. Ved å bruke evolusjonær utvikling håper vi å kunne sette i gang en læringsprosess både hos utviklere og brukere som vil føre til et bedre produkt. 1.5 RISIKOANALYSE I denne analysen fastsetter vi risikoen etter følgende figur, der hvitt område representerer lav risiko, lyst skravert område middels risiko og mørkt skravert representer høy risiko: Fig 5.1 Figur for gradering av risiko (kilde: Risikohåndtering, Øksnes og Furuseth 2004) I dette prosjektet har vi i samarbeid med kunden besluttet å sette akseptabelt risikonivå til middels eller lavere. Det vil si at det ikke settes krav til forebyggende tiltak for hendelser som utgjør en lav risiko, men det er heller ikke noe i veien for å gjøre tiltak mot disse risikoene også. Dette blir en avveining mellom kostnad og nytteverdi av eventuelle tiltak. Enkelte av hendelsene som kan inntreffe er det ofte vanskelig å implementere gode forebyggende tiltak mot, og derfor setter vi opp skadedempende tiltak for disse hendelsene. Det er kun de forebyggende tiltakene som det er relevant å prioritere i forhold til hverandre med hensyn til planlegging. 5

8 Beskrivelse Utviklingsprosessen går utover sine planlagte tidsrammer Kostnader i tilknytning utviklingsprosessen går over budsjettert nivå Viktig utviklingspersonell ute av stand til å jobbe videre med prosjektet (sykdom, organisasjonsendring, etc) Det finnes ikke teknologi tilgjengelig som muliggjør oppnåelse av resultatmål i tilfredsstillende grad. Store endringer i krav til funksjonalitet midt inne i utviklinga Kommunikasjonsvikt mellom utviklere og brukere vedrørende kravspesifikasjonen Hendelser Sannsynli Konse Risiko Aksept Ev. tiltak ghet kvens nivå abelt? Lite Liten Lav Ja sannsynlig Sannsynlig Middels Middels Nei Reforhandle med kunde om økonomiske midler. Avtalefeste en mulighet til dette på forhånd Lite sannsynlig Lite sannsynlig Meget sannsynlig Meget sannsynlig Kritisk Middels Nei Erstatte personell Pri Benytte kompetansespredende utviklingsmetoder/prinsi 5 pp; spesielt åpen kildekode for alle utviklere. Kritisk Middels Nei Redusere kompleksitet på produktet for å tilpasse til tilgjengelig teknologi Kritisk Høy Nei Benytte så lav kompleksitet som mulig i koden for å lett kunne 2 gjøre endringer, og ha lett tilgjengelige utviklere Kritisk Middels Nei Involvere brukere i 3 utviklingsprosessen. Få kode ut i drift snarest mulig for tilbakemeldinger Katastro Middels Nei Ha gode backuprutiner 1 fal Middels Lav Ja Ha gode 7 Tap/sletting av store mengder kildekode Lite sannsynlig Kildekode i hendene på Lite konkurrenter sannsynlig sikkerhetsrutiner Endring i ledelse hos KT&B Sannsynlig Middels Middels Nei Gi ansatte/brukere som resulterer i nedprioritering eierfølelse til systemet av prosjektet på et tidligst mulig tidspunkt. Vi har som minimumsmål å implementere tiltakene med prioritet fra og med 1 til og med

9 1.6 GJENNOMFØRING Tidsplan Aktivitet Start Slutt Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Prosjektplan Kravspesifikasjon Gjennomførbarhetsanalyse Use case analyse Funksjonelle krav Ikke funksjonelle krav Avgrensninger Høy nivå design Valg av arkitektur og leverandører av gjenbruksteknologi Oppdeling i inkrementer Utvikling GPS ruteanvisning i bil system Biloversiktsystem Ferie Internt ordresystem Web ordresystem Etterarbeid Evalueringsrapport Figur 6.1 Gannt skjema Vi har delt inn i inkrement som resulterer i et system som har nytteverdi for oppdragsgiver i stedet for å dele inn i fysisk adskillbare systemer. Vi mener at dette er mer korrekt i forhold til tankegangen i tradisjonell inkrementell utvikling Beslutningspunkt 1. mars: Skal prosjektet gjennomføres? 21. mars Hvilken utviklingsplattform skal benyttes? 1. april: Hvilken teknologi skal gjenbrukes? 16. april: Hvordan skal systemet bygges opp og hvem skal levere gjenbruksteknologi? 16. mai: Endelig oppdeling av produktet i inkrementer Underveis i utviklingen av inkrementene vil man nesten hele tiden jobbe med et relativt kort tidsperspektiv og sette beslutningstidspunkt underveis i prosessen Milepæler 24. feb: Prosjektplan ferdig 1. mar: Gjennomførbarhetsanalyse ferdig 16. mai Alt av forberedelser ferdig. Begynne å kode løsningen. 16 mai 6. feb: Ferdigstilling av de forskjellige inkrementene 13. feb Evalueringsrapport ferdig Vi har ikke satt opp spesifikke milepæler under utviklingen utenom ferdigstillingen av de forskjellige inkrementene da de vi kommer til å jobbe med et relativt kort tidsperspektiv under utviklingen, og dette medfører mange mindre milepæler som ikke er klare i nåværende fase av prosjektet. 7

10 2. KRAVSPESIFIKASJON 2.1 USE CASE ANALYSE Use Case diagram I utarbeidelsen av usecase diagrammet fant vi først ut hvem som skulle være brukerne av systemet. Vi plasserte til slutt alle brukerne i 5 kategorier som vist under. Når vi skulle identifisere usecase så vi på hvilke tjenester hver enkelt aktør ønsket fra systemet. Til slutt vurderte vi om det var naturlig å dele opp eller slå sammen noen av use casene. Vi gjentok denne prosessen flere ganger og kom frem til følgende use case diagram. Figur Use Case diagram Etter diskusjon i gruppe bestemte vi at systemet ikke skulle ha noe med lønning av personell å gjøre. Dette er derfor ikke tatt med i usecase diagrammet. 8

11 Vi var lenge usikre på om vi skulle slå sammen det 3 use casene Administrer ordre, Endre ordrestatus og Vis orderoversikt, eller eventuelt bruke includes. Men etter en lengre diskusjon i gruppen kom vi frem til at use casene var så pass forskjellige at det ville være vanskelig å behandle dem samlet. Et annet problemområde var de 3 use casene Vis biloversikt, Vis rute og Vis bilinformasjon. Vi ser for oss vis biloversikt som et kart med mulighet til å plotte informasjon om biler. I den sammenheng er det naturlig å ha muligheten til å plotte ruten til bilene, av den grunn kom vi fram til at det er mest naturlig at vis biloversikt inkluderte vis rute. Vis bilinformasjon er også svært sterkt knyttet til Vis biloversikt, men fordi vis bilinformasjon også har en del funksjonalitet som ikke naturlig kommer direkte inn i vis biloversikt fant vi ut at det var mest naturlig å behandle det som en separat usecase Høy-nivå Use Case beskrivelse Vi har her prøvd å velge ut det 4 usecase diagrammene som illustrere hvordan vi har planlagt Budbil applikasjonen. Use case Aktør: Hensikt Beskrivelse Use case Aktør: Hensikt Beskrivelse Use case Aktør: Hensikt Beskrivelse Use case Aktør: Hensikt Beskrivelse Legg inn ordre Kunde En kunde skal ha mulighet til å registrere ordrer digitalt over internett. En kunde forespørrer et ordreskjema på internett. Når kunden har fylt ut skjemaet korrekt sendes det til en ordrekø i administrasjonen for videre behandling. Administrer ordrer Administasjon Gi administrasjonen mulighet til å fordele ordrene på enkeltbiler på en effektiv måte. Aktøren skal kunne få en oversikt over ordrene som ligger i ordrekøen. Aktøren bruker deretter vis biloversikt og vis bilinformasjon til å finne bilen som passer best til oppdraget. Til slutt gir aktøren oppdraget til en bestemt bil. Administrer kundeprofil Kundre, administrasjon Forenkle bruken av systemet for kunder som bruker systemet ofte. Kunden skal ha mulighet til å legge inn standard betalingsmåte, fakturaadresser, hente og leverings adresser og kontakt informasjon. Administasjon skal ha mulighet til å gjøre endringer på profilene og rette feil. Vis ordreoversikt Kunde Kunden skal på en enkel måte kunne skaffe seg oversikt over ordrene sine. Når kunden logger inn på websiden skal han få en oversikt over aktive ordrer og status på ordrene. Kunden skal kunne ha oversikt over tidligere ordrer og søke i disse. 9

12 2.1.3 Detaljert Use Case beskrivelse Hva som er det mest risikable use caset kan vurderes fra to forskjellige perspektiver. Enten sett opp mot bedriftens forretningsvirksomhet, eller opp mot selve systemet. For forretningsdriften vil det være mest kritisk hvis ordresystemet går ned. For systemet kan risiko vurderes ut fra både vanskelighetsgraden ved utvikling og for selve driften. Systemet skal i hovedsak gjøre det lettere å administrere selskapets ressurser på en effektiv måte, og derfor er det kritisk hvis man mister oversikten over bilene. På grunn av kompleksiteten er det også knyttet risiko til utviklingen av dette use caset. Vi har fokus på systemet og velger derfor vis biloversikt som det mest risikable use-caset. Navn Mål Aktør Pre betingelser Post betingelser Trigger Normal hendelsesflyt ( Main success scenario ) Vis biloversikt Sørge for at administrasjonen får oversikt over de budbilene som er i drift. Administrasjon Det må være budbiler i drift. Ingenting endres. Use caset henter bare ut info fra systemet. Administrasjonen vil vite hvor budbilene befinner seg og hvilke biler som har ledig kapasitet. 1. Use caset begynner når aktøren sender en forespørsel til systemet om å generere oversiktskartet. 2. Systemet viser kartet med standardoppsett med målestokk avhengig av størrelsen på byen systemet er implementert i. 3. Aktøren angir hvor stort område kartet skal vise, eller han kan oppgi en adresse med ønsket radius på området som skal vises. 4. Systemet viser kartet over det definerte området, og gir nå aktøren et filter med valgmulighet til å velge det han er ute etter. Valgmuligheter i filteret: - alle biler i området - biler med ledig kapasitet over x kg - forskjellige sjåfører - type bil, for eksempel bil med kran, kjøle/fryse plass, høyde over 2 meter i lasterom etc. - angi ruten til bilene - vektorer som viser retningen til bilene 5. Aktøren angir sine ønsker til systemet. 5.1 Systemet forespør hvilke biler som er i drift i det angitte området. 5.2 Bilene som er i drift returneres, og det legges til et biltypesymbol og en tekst som forteller sjåføren på bilen. 5.3 Systemet forespør om posisjonen til bilene. 5.4 Bilenes posisjon returneres. 5.5 Systemet forespør om bilenes ledige kapasitet. 5.6 Ledig kapasitet returneres. Denne verdien brukes til å generere en fargekode for bilen som indikerer hvor stor den ledig kapasiteten er. 6. Systemet viser oversiktskartet med ikoner som representerer hver enkelt budbil. 10

13 Variasjoner (gyldige alternativer og feilsituasjoner) 5.2a) Ingen biler i drift. 5.2a1) Systemet gir melding om at ingen biler er i drift. 5.4a) Bilene har ikke oppdatert sin posisjon til nær-sanntid. 5.4a1) Systemet henter siste registrerte posisjon for bilen, men markerer med et tilleggssymbol at posisjonen ikke kan garanteres. 5.6a) Finner ikke nåværende last for en bil. 5.6a1) Systemet markerer bilen med en farge som symboliserer at ledig kapasitet for bilen ikke er kjent. 5.6b) Finner ikke tillatt kapasitet for bilen. 5.6b1) Markerer på samme måte som i pkt. 5a1. 6a) Finner ikke kartet. 6a1) List opp bilene med adresse og område de befinner seg i. Relatert informasjon Systemet må kunne generere oversiktskartet i løpet av 1 sekund Sekvensdiagram Sekvensdiagrammet nedenfor illustrerer forløpet i use caset Vis biloversikt. Vi valgte å lage sekvensdiagram for det use caset vi har utdypet detaljert, fordi vi mener det vil gi bedre forståelse av den detaljerte beskrivelsen. Figur Sekvensdiagram 11

14 2.2 KONSEPTUELT KLASSEDIAGRAM Figur Konseptuelt klassediagram Som det kommer frem av UML skissen er ordre kjernen i systemet vårt. Klassene Statistikk og Adresser er ment som et verktøy bedriften kan bruke ved gjennomgng av trafikken. Det er bygd opp slik at man lett kan se hvilke soner, gjennom en tidfestet periode, hoveddelen av trafikken har gått. Adresser er knyttet til Kunde med en mange til mange relasjon fordi det er stor sannsynlighet for at flere kunder vil sende pakker til samme adresse. Sjåfør og Admin er del av sikkerhetssystemet fordi det vil gi kunden svar på hvem som har håndtert ordren og kjørt pakken i ettertid av en leveranse. Admin er i tillegg grensesnittet mellom oversiktskart og kunde for å kunne besvare leveranserelaterte spørsmål fra kunder. Oversiktskart er hjelpemiddelet til Admin som suppleres av Bilklassen. Faktura benytter seg av knytningen Kunde, Bil, Sjåfør og Pakke har til Ordreklassen, og kan ved hjelp av dette gi detaljerte fakturaer ut til kundemassen Vi har valgt å ikke skille ut noe eget rundt kartapplikasjonen som vedrører bilene. Dette er fordi det kun er en versjon av kartet for alle enheter, men som har mange nivåer i dybde og som oppdateres ved hjelp av GPS og trafikk som går mellom Oversiktskart og Bil. 2.3 KVALITETSMESSIGE KRAV I de kvalitetsmessige kravene har vi lagt vekt på å ha målbare krav. Vi har satt krav innenfor de områdene vi mener er viktigst for dette prosjektet Brukervennlighet Sjåførens brukergrensesnitt skal kunne brukes uten at det er til aber for sjåføren med tanke sikkerhet, ergonomi og effektivitet. 12

15 Systemets brukergrensesnitt mot Admin og Sjåfør skal være så intuitive at det ikke er nødvendig med kursing utover 1 dag Grensesnittet mot kunden skal være oppbygd som en nettbutikk med innlogging, innlegging av ordre, valg av betalingsmåte, etc. Det skal være samme metodikk som kundene med høy sannsynlighet har tidligere erfaringer med fra andre nettbutikker slik opplæring ikke er nødvendig Ytelse Enheters posisjoner skal oppdateres hvert 5 sekund på Admin GUI Ruteanvisning skal gjennomsnittlig ta mindre enn 1 sek å generere på sjåførens system fra ordre er plassert på sjåførens system Webinterfacet skal ikke gjennomsnittlig ta lengre enn 2 sek å laste inn hos en klient med en 1,5 Mbps internett forbindelse (ikke over 365 kb) Systemet skal kunne oppdatere ordrestatus ut til brukergrensesnitt med en tidsforsinkelse mindre enn 5 sek fra statusen er forandret Systemet skal kunne håndtere opptil 30 simultane ordrebestillinger uten at det går utover andre krav gitt her Systemet skal kunne takle at minst 10 simultane administratoraktiviteter uten at det går utover andre krav gitt her Alle innloggingsprosesser i systemet skal enkeltvis ikke ta lenger enn 5 sek Systemet skal ha en lagringskapasitet for å lagre enkeltordrer Pålitelighet Systemet skal ikke gjennomsnittlig ha mer enn 1 alvorlig feil (feil som setter viktige funksjonaliteter ut av drift) per halvår Nedetid ved en alvorlig feil skal ikke gjennomsnittlig overstige 3 driftstimer. Det skal ikke gå tapt lagret nyttedata som konsekvens av feil Ved feil i ett inkrement skal systemets andre inkrementer allikevel fungere så langt det er mulig Nøyaktighet Posisjonsanvisningen skal ikke ha større feil enn 20 meter. Kartsystemet må kunne oversette adresser til kartreferanser med mindre enn 20 meters feil Sikkerhet Det skal være så godt som umulig å for uvedkommende å få tilgang til eller å endre personopplysninger gjennom systemets tilknytning til Internett Alle sikkerhetsmessige tiltak og systemets arkitektur som helhet skal dokumenteres (Kravene i punkt kommer som en konsekvens av personopplysningsloven 13) Vedlikeholdslettende krav Systemet skal være oppbygd av standardiserte hardware-enheter som lett kan erstattes Systemets software skal være kodet etter en felles standard for det aktuelle programmeringsspråket med tanke på navn for variabler, innrykk, etc Portabilitet Sjåførens brukergrensesnitt skal ikke være større enn 30x25x5 cm Andre krav Webgrensesnittet skal før registrering i kundedatabasen gi kunden opplysning om punktene spesifisert i personopplysningsloven 19. Personopplysninger om kunder skal slettes umiddelbart etter kundeforholdet er avsluttet (personopplysningsloven 28) 13

16 3. ARKITEKTUROVERSIKT Vi har valgt å benytte oss av trekk fra RUP s 4+1 view som vi føler er spesielt anvendbare i vårt prosjekt. Disse er Logical View, Process View og Deployment View. Vi har ikke lagt vekt på å følge RUP s tunge spesifikasjoner til punkt og prikke, men vi føler at vi har med det sentrale under hvert punkt. I tillegg har vi tatt med oss et annet element som man finner i en klassisk arkitekturbeskrivelse; nemlig GUIutforming. 3.1 LOGISK VINKLING PÅ SYSTEMET Lagdeling Vi har her delt systemet opp i mindre komponenter. Fokuset i denne del har vært å dele opp systemet slik at vi får solide delsystem. Med dette mener vi delsystemer som har enkle og veldefinerte roller og få koblinger til andre delsystemer. Målet er å samle lik funksjonalitet slik at man unngår duplisert kode og gjøre det enkelt å bytte enkelt komponenter. Presentation layer Application layer Database layer Figur Figuren kan tolkes som at vi i bunn av systemet vårt har en felles database og backup system for lagring av ordreinformasjon. Over denne lagringsenheten har vi forskjellige applikasjoner som henter ut data fra databasen. Administrasjon GUI og Sjåfør GUI er to separate programmer som i hovedsak har felles kode på applikasjons laget. I web løsningen har vi valgt å lage et skille mellom den teknologien vi ønsker å benytte på server siden (web data) og den teknologien vi ønsker å bruke på klient siden (web layout). Grunnen til dette er at det for tiden er stor utvikling på dette området og det er svært vanskelig å si hvilke teknologi som vil være dominerende om 10år. Etter som Web layout er kundens grensesnitt mot bedriften ser vi på det som spesielt viktig å være med i tiden på dette området. Vi må derfor forvente at dette er en av pakkene som oftest må oppdateres eller skiftes ut. I lag modellen har vi illustrert at det er svært høy grad av kodedeling mellom sjåfør og administrasjons GUIene. Vi mener det bør være et mål at det to applikasjonene har så mye felles kode som er praktisk mulig. Men i hvor stor grad man kan klare å gjennomføre kodedelingen vil man først finne ut når man har funnet hvilke hardwareplattform og hvilke programmeringspakker som skal benyttes i det to applikasjonene. Det blir her en utfordring å finne hardwareplattformere og programmeringspakker som gjør det lett å utvikle felles klasser for det to applikasjonene. 14

17 Dersom man studerer de to applikasjonene nærmere vil man oppdage at det har store forskjeller både på bruksområde og teknologiske løsninger. For eksempel har Sjåfør GUIet begrenset skjermstørrelse, det må kunne styres med en hånd samtidig som sjåføren kjører, og det skal bare vise ordreinformasjon for den aktuelle bilen. Det er derfor fare for at kodedeling kan føre til halvgode løsninger. Man bør derfor vurdere nøye hvor man skal benytte seg av kodedeling. Dette kan føre til at man ender opp med mindre kodedeling en lagdelings modellen illustrere. Når man studerer lag modellen ser man at webdata - og felles db klasser -pakkene inneholder mye av den samme funksjonaliteten. Begge pakkene ligger på applikasjons laget og er ansvarlig for å hente ut og oppdatere informasjon i databasen. Det som skiller det to pakkene er at applikasjonene som benytter felles db klassen ønsker å få melding når det skjer endringer i databasen. Denne pakken må derfor støtte en event/message handler. Dette er ikke tilfelle for webdata pakken. En annen grunn til å skille de to er det tradisjonelt er brukt svært forskjellig teknologi for å lage dynamiske websider og for hente ut data til vanlige desktop programmer. Vi ser på det som problematisk å stille enda flere krav til valget av programmeringspakker for det to GUIene Konseptuelt klassediagram Ved nærmere studie av konseptuelt klassediagram ser vi at noen av konseptene er mer beslektet enn andre. Vi har her prøvd å samle de konseptene som har mest signifikante fellestrekk i pakker. Under oppdelingen fant vi ut at det som var mest beskrivene for konseptene var hvilken type data de behandler. Dette fordi forskjellig data stiller forskjellige krav til sikkerhet, lagring og backup og må derfor behandles forskjellig. Figur Sortert konseptuelt klassediagram Vi ser at ved å flytte kunde inn i systembrukerpakken får vi mange koblinger på tvers av pakkene. Dette er i utgangspunktet ikke ønskelig. Men vi valgte å gjøre dette slik fordi både admin, kunde og sjåfør er konsepter der persondata er sentralt. Denne typen data må behandles i henhold til Personopplysningsloven og dette vil være styrende for hvordan dataen kan lagres og brukes. 15

18 Det tre pakkene langtidslager, systembrukere og situasjonsdata har ansvar for data som er lagret i den sentrale databaseserveren. Vi valgte likevel å skille det i 3 pakker fordi dataen har så forskjellige krav til hvordan den blir behandlet. Prosessert data Prosessert data kjenne tegnes ved at det er generert fra andre kilder. Det betyr at dataen kan generertest på et senere tidspunkt. Det er derfor ikke behov for at data skal lagres over lenger tid og man trenger derfor ikke ta spesielle hensyn til lagring og oppbevaring av dataen. Langtidslager Når man behandler langtidslagret dataen skal lagres over lengre tid. Man må da i større grad ta hensyn til sikring og backups rutiner. Denne dataen er også viktig for å dokumentere aktivitetene til bedriften og noen av dataen må lagres og oppbevares i henholde til Bokføringsloven. Systembrukere Systembruker data inneholder mange person opplysninger og må derfor behandles i henholde til personopplysnings loven. Samtidig er hemmeligholding av passord et viktig moment i denne pakken. Situasjonsdata Må distribueres effektivt, er bare relevant i en kort tidsperiode. 3.2 PROCESS VIEW I systemet er det aktører som bruker forskjellige tekniske løsninger. En grov inndeling av systemet vil være database, sjåførterminal, administrasjon og webgrensesnitt (se deployment view for ytterligere detaljer). Vi har her valgt å fokusere på informasjonsutvekslingen mellom de forskjellige prosessene som kjøres i de ulike tekniske løsingene. Derfor vektlegger vi å få avklart hvordan interaksjonene mellom de forskjellige prosessene er. Følgende prosesser er definert: 1. legge inn ordre 2. endre ordre 3. oppdatere database 4. hent data fra database 5. oppdater grafisk brukergrensesnitt i administrasjon 6. oppdater grafisk brukergrensesnitt hos sjåfør 7. ajourfør faktura 8. oppdatere bilposisjon 9. oppdatere webgrensesnitt (på kundes initiativ) Vi har valgt å se på to systemoppgaver som vi anser som viktigst i systemet. Disse to er ordrebehandling og posisjonsdatahåndtering. Vi diskuterer først den tekniske løsningen, og ser så på hvilke av de definerte prosessene som er involverte og hvordan disse samspiller med hverandre Teknisk løsning: ordrebehandling Før vi beskriver noe mer rundt hver av prosessene og interaksjonene mellom dem skal vi velge ulike tekniske løsninger for å kunne gjennomføre prosessene best mulig. Først tar vi for oss løsningen for å informere de ulike aktørene om at det har skjedd endringer i databasen. Bilene skal koble seg opp mot databasen, og lagre deler av databasen lokalt på terminalen. Linken mellom bilen og databasen har liten båndbredde i tillegg må bedriften betale for datamengden som overføres på linken. 16

19 En løsning som vi slo fra med en gang oss var å la alle oppdateringer sendes til alle bilene. Dette ville skape mye overflødig data i nettverket, og unødvendig data å prosessere for terminalene. Vi måtte derfor se oss om etter en løsning der hver prosess bare trenger å konsentrere seg om relevant informasjonen. Dette ville være med på å redusere trafikken på linken ut til bilene. Bedriften måtte jo tross alt betale for overført datamengde. En mulighet for å oppdatere den lokale kopien på bilene, er at terminalene bruker polling. I gitte intervaller vil da terminalen spørre databasen om det har kommet oppdateringer. Et problem med denne løsningen er å finne riktig tid på pollingintervallet. For korte intervaller vil skape mye trafikk på linken, mens for lange intervaller vil føre til utdatert data på klientene. Sammenliknet med det første forslaget har vi redusert trafikken noe, men denne løsningen er ikke ideell for vårt system pga. båndbredden og kostnadene pr. MB overført data. Vi kom etter hvert frem til at vi ønsket en løsning der bilene varsles med et signal når ny data var tilgjengelig. Signaleringen skal fortelle bil X at det har kommet en endring i databasen som den trenger. Tanken var å utvikle en kontroller som skule styre informasjonsflyten i systemet. Ved hjelp av enkel signalering ville kontrolleren motta informasjon om oppdateringene som blir gjort mot databasen. Signalet skulle definere hvilken type oppdatering som nettopp ble gjort. Kontrolleren tolket dette, sjekket i sin abonnentliste hvem som har nytte av oppdateringen, og sendte signalering til disse prosessene. Når en prosess mottok signalering fra kontrolleren skulle den selv kontakte databasen for å hente ut den oppdaterte informasjonen den trengte. Dette ville sikra at hver prosess fikk dataen i nær-sanntid, samt at den bare fikk de data den har bruk for. Dette virket som en fornuftig løsning. Den store ulempen med denne løsningen er at vi må programmere kontrolleren selv. Etter å ha vurdert kostnadene dette ville gi, valgte vi å undersøke om denne løsningen allerede fantes innebygd i noen databaser. Det ville vært den absolutt beste løsningen for oss. Vi fant løsningen vi var ute etter hos Oracle. Deres Oracle Database 10g Release 2, har en funksjon som håndtere endringer i data på den måten vi ønsket. Den sender ut en endringsnotifikator til den de applikasjonene/prosessene som abonnerer på dataene. Når en applikasjon mottar en slik notifikator kan den selv hente ned de nye dataene i databasen. Løsningen var optimal for å implementeres med bilterminalene. Vi gjorde liknende vurderinger for både administrasjonen og fakturasystemet, og kom frem til at de også kunne ha nytte av funksjonaliteten i Oracle Database. I administrasjonen bør ordrestatuser være så nær sanntid som mulig. Løsningen vi har valgt vil være med på å gjøre at endringer i ordrestatus vil komme opp på GUI et nesten umiddelbart etter at handlingen er utført. Dette vil være spesielt viktig dersom flere administratorer jobber med samme område. Fakturasystemet skal ha beskjed når ordren har fått status ferdigbehandlet, og løsningen vår vil være slik at databasen sender ut en endringsnotifikator når denne statusen inntreffer. Ut fra vurderingene ovenfor har vi valgt Oracle Database 10g Release Interaksjoner mellom prosessene ved ordrebehandling Vi tar her for oss behandlingen av en ordre fra opprettelse til den er ferdigbehandlet og lagt inn i fakturasystemet. Det første som skjer er at kunden legger inn ordre (prosess 1) i webgrensesnittet. Webgrensesnittet oppdaterer databasen (prosess 3) når ordren blir registrert med status ubehandlet. Samtidig sendes det ut en endringsnotifikator til administrasjonen om at den må hente ubehandlede ordrer i databasen. Administrasjonen henter ordren fra databasen (prosess 4), og oppdaterer lista over ubehandlede ordrer. Dette resulterer i at GUI i hos administrator blir oppdatert (prosess 5). Når ordren er behandlet og overført til bil settes statusen til under behandling (prosess 3). 17

20 Databasen oppdateres med den nye informasjonen (status og hvilken bil som skal ekspedere ordren) (prosess 3). Databasen sender ut en endringsnotifikator til bil X om at den må hente en nye ordrer. Terminalen som sitter i bil X kobler seg opp mot databasen og henter ordren (prosess 4). Dette resulterer i GUI hos sjåfør oppdateres (prosess nr 6). Når sjåføren har ekspedert ordren, settes statusen til ferdigbehandlet (prosess 2). Terminalen i bilen oppdaterer så databasen (prosess 3) med den nye informasjonen. Fakturasystemet skal så varsles om ordrer med status ferdigbehandlet, og det sendes derfor ut en endringsnotifikator til fakturasystemet. Fakturasystemet mottar varslingen, og henter data fra databasen (prosess 4), for å kunne ajourføre fakturaen (prosess 7) på den angitte ordren. Ordrebehandlingen er nå avsluttet Teknisk løsning: oppdatering av posisjon Denne prosessen er den som håndterer størst totalmengde data i systemet. I kravspesifikasjonen har vi sagt at bilenes posisjon skal oppdateres minst hvert 5 sek. I tillegg er det et krav fra kunden at systemet skal være skalerbart, med tanke på å både kunne håndtere et lite og stort antall biler. Data som skal overføres karakteriseres av følgende: Mange overføringer per tid Små mengder data i én overføring Posisjonsdata i overføringen har kort levetid Man må også ta med i betraktningen at kostnadene tilknyttet mobilterminalene i bilene beregnes ut i fra mengde data overført. Det vil altså være mest gunstig å velge en overførselsmetode som er forbindelsesløs. Problemet er at så godt som alle ferdige biblioteker for databasetilknytning baserer seg på TCP/IP som er forbindelsesorientert. Hvis vi skal benytte databaser, så må altså vi akseptere den ekstratrafikken som TCP/IP skaper. Når det gjelder tidspunktet knyttet til en posisjon, så defineres dette som det lokale tidspunktet på sentralen da posisjonen blir mottatt. Dette for å eliminere problemet med feil klokke på bilterminal, og for å minske overført data. Vi anser forsinkelsen i nettet som for liten til å ha betydning. Hovedutfordringen ligger i å velge hvordan posisjonsdata skal behandles i sentralen. Det er tre alternativer som peker seg ut: 1. Lagre de x siste posisjoner og tidspunkt i en databasetabell for hver enkelt bil 2. Lagre den sist innkomne posisjonen i en databasetabell med alle bilene tilknyttet én posisjon hver 3. Ikke lagre posisjonsdata i det hele tatt, men route data direkte til alle admin terminaler De to første alternativene har en felles fordel gjennom at vi kan benytte standardiserte metoder for oppdatering og henting av data. Denne standardiserte metoden tilbyr brukerautentisering. Det tredje alternativet tilbyr best ytelse og minst belastning av systemet, men her eksisterer det ikke noen brukerautentisering. Løsningen ville vært å konfigurere routeren som står opp i mot internett til å multicaste posisjonsdata til eget nett for admin terminaler. Alternativet til dette er å kode en egen applikasjon som ivaretar autentisering og videreformidling av data. Vi er avhengige av å ha en viss sikkerhet på integriteten på posisjonsdata for at ikke hvem som helst skal kunne koble til systemet og oppdatere posisjon feilaktig. Vi velger å se bort fra alternativ 3 da det allerede finnes standardiserte måter å gjøre dette på i form av enten alternativ 1 eller 2. Dette medfører bruk av TCP/IP fra bil til sentral. 18

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Bookingsystem for Making Waves

Bookingsystem for Making Waves Bookingsystem for Making Waves Gruppe 31 Mathias Faanes Olsen s188066 Snorri Hansson Engen s188094 Hovedprosjekt våren 2015 26.05.2015 1 PROSJEKT NR. Gruppe 31 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010

Hovedprosjekt. Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskolen i Oslo Våren 2010 P R O S J E K T N R. 38 Hovedprosjekt Anvendt Datateknologi, Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Våren 2010 VARSLINGSSYSTEM FOR KONKURSER Tommy Alvestad s148164 Jan Eric T. Gløpstad s148123

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer