NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE"

Transkript

1 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april 2008 Sak 122 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09 Sak 123 Årsregnskap 2007 Sak 124 Telemark IK - Opptak i konsernkontosystemet Sak 125 Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer Sak 126 Vurdering av Norges Gang- og Mosjonsforbund Sak 127 Organisasjonsutvikling Norges Gymnastikk- og Turnforbund Sak 128 Politiattest Sak 129 Verdiprosessen - Det gode idrettslag O-sak A Status IT O-sak B Status Tromsø 2018 O-sak C Status styreoppnevnte utvalg O-sak D Idrett og forskning O-sak E Gjennomgang og status av virksomheten ved Bardufosstun O-sak F Møte med Barentsutvalget Til stede: Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Geir Knutsen, Karette Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt O-sak F), Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju (unntatt befaring og møte Tromsø, samt O-sakene C og F). Inge Andersen (generalsekretær) Forfall: Børre Rognlien (2. visepresident), Bodil Heskestad, Geir Kvillum

2 Presidenten satte idrettsstyremøte nr. 10 på Bardufosstun kl Møtet var vedtaksført. Møtet flyttet videre til Tromsø, Radisson SAS Hotel, tirsdag morgen Sak 122 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09, Godkjenning av protokoll for telefonstyremøte Generalsekretæren informerte om at økonomisjefen har gjort innspill til protokollen i sak 116 i møte nr. 09 med referanse til avsetning i forbindelse med Egeberg-saken. Generalsekretæren fremla protokollutkast for telefonstyremøtet Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 09, , ble godkjent med de endringer som ble gjort i møtet. Protokollen for Idrettsstyrets telefonmøte ble godkjent. Sak 123 Årsregnskap 2007 Generalsekretæren fremla det endelige årsregnskapet for 2008 for styret. Årsregnskapet har hensyntatt avsetning for etterlønn til Ivar Egeberg, ref avgjørelse i Oslo tingrett, samt at Olympiatoppens budsjettoverskridelse reduserte overskuddet i NIF med ca kr 1,9 millioner. Regnskapet for NIF viser et overskudd for 2007 på kr ,-, som styret foreslår overført til egenkapitalen. Egenkapitalen, etter avsetning til vedlikehold, var ved inngangen av 2007 kr ,-. Egenkapitalen, etter avsetning av kr ,- til vedlikehold, er pr kr ,-. Inkl. avsetning til vedlikehold er NIFs egenkapital kr pr NIF eier mer enn 50 % av to selskaper. Det er utarbeidet konsernregnskap som inkluderer disse to selskapene: Bardufosstun Driftsselskap AS og Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU). Konsernregnskapet viser for 2007 et samlet årsoverskudd på kr ,-. Organisasjonens økonomiske situasjon er forbedret i løpet av Med bakgrunn i de siste års overskudd, er likviditetssituasjonen stabil og det ser ikke ut til at det i 2008 er behov for opptak av kassekreditt. Kontantstrømoppstillingen viser en økning i beholdning av bankinnskudd og kontanter på 4,3 millioner fra 2006 til Styret poengterte at regnskapet var satt opp på en fin og oversiktlig måte. Idrettsstyret signerte det reviderte forslaget til Styrets årsberetning for Idrettsstyret godkjente og signerte Årsregnskapet for Idrettsstyret godkjente og signerte Styrets årsberetning for 2008.

3 Sak 124 Telemark IK - Opptak i konsernkontosystemet Telemark Idrettskrets har søkt opptak i konsernkontosystemet. Idrettsstyret må godkjenne slikt opptak. Idrettsstyret godkjente at Telemark Idrettskrets blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene. Sak 125 Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om Idrettstingets ramme for styrehonorarer som er implisitt i vedtatt langtidsbudsjett, ref Idrettstinget 2007, sak 9b. I tillegg gjennomgikk generalsekretæren protokollen fra Idrettstinget, de fullmakter som er tillagt Idrettsstyret, samt en orientering om NIFs lov 2-6 Refusjon av utgifter. Godtgjørelser. Idrettsstyret vil vurdere å foreslå for Idrettstinget i 2011 at fastsettelse av styrehonorar blir en oppgave som tillegges NIFs Kontrollkomité. Generalsekretæren orienterer NIFs Kontrollkomité og NIFs Lovutvalg om dette. Presidenten og 1. visepresident deltok ikke i siste del av behandlingen av saken. 2. visepresident hadde meldt forfall til dette styremøtet. Det ble videre henvist til IS-sak 04 (07-11), hvor Idrettsstyret fattet vedtak om frikjøpsordning, herunder lønn og styrehonorar for Idrettsstyret i Idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell, Terje Wist og Camilla Haugsten får sammen med generalsekretæren i oppgave å evaluere honorarene og anbefale honorarer for 2009 og ut tingperioden innenfor rammene for langtidsbudsjettet. Utvalget skal, som et ledd i dette arbeidet gjennomføre et møte med presidentskapet. Frikjøpsordning og honorar for 2008 vil bli endelig fastsatt på neste idrettsstyremøte. Sak 126 Vurdering av Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGMF) Ref. IS-sak 114 (07-11) og oppfølging av NGMF. Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om tingforhandlingene i forbundet. Tinget hadde vært meget uryddig. Det pågår en undersøkelse over representasjonen på forbundstinget og en generell medlemsundersøkelse etter idrettsregistreringen. Idrettsstyret understreket at den resterende andel av rammetilskuddet ikke bør utbetales før gjennomgangen av forbundet er gjort.

4 Generalsekretæren gis mandat til videre å følge opp den økonomiske situasjonen og utviklingen i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGMF). I tillegg skal generalsekretæren avlegge rapport til Idrettsstyret til neste idrettsstyremøte vedr. representasjon på forbundstinget til NGMF ( ) og oppsummering av medlemsundersøkelsen i NMGF. Idrettsstyret vil vurdere evt. tiltak i henhold til NIFs lov 2-12 etter at gjennomgangen og oppsummeringen er gjort. Sak 127 Organisasjonsutvikling Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) Generalsekretæren la frem saken. Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har i søknad til NIF av søkt om kr ,- i økonomisk støtte til et arbeid relatert til regionalisering av NGTF. Det anbefales at det bevilges inntil kr ,- inkl. moms til at et relevant konsulentselskap kan gjennomlyse og vurdere pengestrømmene i NGTF sentralt og regionalt i forbundet, for å styrke forståelsen av de økonomiske konsekvenser i det totale påstartede regionaliseringsanalysearbeidet. Dette vil kunne gi en meget god innsikt i særforbundets økonomi. Idrettsstyret bevilget inntil kr ,- til Norges Gymnastikk- og Turnforbunds påstartede regionaliseringsanalyser. De bevilgede penger skal være øremerket en total pengestrømsanalyse i forbundet. Sak 128 Politiattest Seniorrådgiver Per Tøien la frem saken. Justis- og politidepartementet har gjort endring i forskriften om hjemmel til å kreve politiattest (ref endring i strafferegistreringsforskriften 12, første ledd, nr. 4, ny bokstav p, av 2006), slik at frivillige organisasjoner kan kreve politiattest for forhold som omhandler overgrep mot mindreårige fra alle som, lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for organisasjonen som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Generalsekretæren vil utarbeide forslag til rutiner for håndtering av ordningen og lage en veileder for idrettsorganisasjonene. Generalsekretæren foreslår at ordningen med å kreve politiattest under disse forhold gjøres obligatorisk i idrettsorganisasjonene. Det må arbeides for at ordningen med å få politiattest forenkles i betydelig grad, slik at det kan bli praktisk mulig for idrettsorganisasjonene å gjennomføre ordningen. Denne saken har også vært til høring i særforbundene og idrettskretsene. Høringssvarene viser at organisasjonen var positiv til tiltaket, men noen pekte på at det var betydelige praktiske utfordringer med gjennomføringen av å kreve politiattest for flere hundre tusen frivillige og ansatte i idretten. Idrettsstyret vedtok å pålegge de av idrettens organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, å kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Pålegget gjelder uavhengig av om vedkommende er ansatt, tar oppdrag eller er frivillig i idretten.

5 Vedtaket innebærer at dette tas inn som en bestemmelse i loven. Idrettsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til rutiner for håndtering av ordningen og å lage en veileder til organisasjonsleddene om hvordan man innhenter og håndterer politiattester. Denne veilederen skal være ferdig til ledermøtet i Ordningen trer i kraft fra 1. januar Sak 129 Verdiprosessen - Det gode idrettslag Oppfølging IPD Saken ble lagt frem av fung. avdelingsleder Magnus Sverdrup. Han presenterte forslag til en verdiprosess som springer ut av Idrettspolitisk dokument Kapitel 1-4: Idretten vil gjennomføre en prosess for å få diskutert, konkretisert og synliggjort idrettens verdigrunnlag. Alle organisasjonsledd skal delta i prosessen. Idrettsstyret understreket at det er viktig at verdiarbeidet forankres både idrettspolitisk og i organisasjonens ulike ledd. Det er også viktig at verdiene og tiltakene får positive fortegn. Idrettsstyret oppfordret jubileumskomiteen for 150-årsjubileet til NIF i 2011, å ta hensyn til verdiprosessen i norsk idrett. Idrettsstyret ga generalsekretæren mandat til å initiere et arbeid i organisasjonen innenfor verdiarbeidet i henhold til IPD ( ). Generalsekretæren legger frem en rammeplan for verdiarbeidet til idrettsstyremøtet i juni O-sak A Status IT Ass. generalsekretær informerte Idrettsstyret om status innenfor IT. NIF har i dag en rammeavtale med Edda Media som omhandler alle baser. Det forhandles om en eventuell fornyelse av denne avtalen. Idrettsstyret vil behandle saken for vedtak på møtet i april. Sak B Tromsø 2018 Første visepresident, som er NIFs representant i styret til Tromsø 2018, la frem status i arbeidet i Tromsø IOC-medlem og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, ga noen refleksjoner over de internasjonale utfordringene, samt at han vektla de tekniske gjennomføringsutfordringene en evt. søknad fra Norge/ Tromsø 2018 ville komme til å møte internasjonalt. Idrettsstyret møtte senere styret og ansatte i Tromsø 2018 AS til middag på Bardufosstun og til befaring, informasjonsmøte og samtaler i Tromsø neste dag. Tromsø 2018 AS ga utfyllende informasjon om status i arbeidet. NIF er blitt varslet av KKD at de eksterne konsulentselskaper har startet kvalitetssikring av statsgarantisøknaden. Sak C Status styreoppnevnte utvalg

6 Idrettsstyret ble informert om status i følgende styreoppnevnte utvalg: Politisk utvalg for idrett og samfunn Første visepresident, Odd-Roar Thorsen, og idrettstyremedlem Aslak Heim-Pedersen informerte om status. Det har vært to møter med stort engasjement. Behandling av strategi vil være hovedtema på neste møte. Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg Idrettsstyremedlem Geir Knutsen informerte styret om at utvalget har vært i kontakt med to eksterne miljøer om faglig bistand. Begge tilbud er svært dyre. Utvalget har invitert Institutt for samfunnsforskning til videre samtaler. Særforbundsutvalget Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell informerte om status i utvalget. Det har vært to møter hvor hovedtema har vært å definere utvalgets oppgaver. Utvalget vil velge ut ett særforbund til et pilotprosjekt til idrettsstyremøtet i april. Integreringsutvalget Første visepresident Odd-Roar Thorsen og idrettsstyremedlem Camilla Haugsten informerte om status i utvalget. Siste møte i utvalget var 28. februar i forbindelse med World Cup i ski for funksjonshemmede. Utvalget skal oppdatere forholdet til Special Olympics. I dag er det to særforbund som har avtale med Special Olympics Norge, og to som er i forhandlinger. Anleggsutvalget Idrettsstyremedlem Terje Wist informerte. Utvalget har en klar bestilling for sitt arbeid i Idrettspolitisk dokument. Femten prosjekter har presentert sine planer for utvalget. Flere særforbund har gått sammen i planleggingen av nye prosjekter. Utvalget vil også ta stilling til økonomiske planer for kostnadskrevende anlegg, som Holmenkollen, og hvordan slike anlegg i fremtiden bør finansieres. Politisk idrettsrådsutvalg Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell informerte. Utvalget har hatt to møter. Status for organiseringen av idrettsråd i hvert enkelt fylke kartlegges. Målet er å få flest mulig idrettsråd i virksomhet. Det planlegges en veileder for idrettsråd. Kvinneutvalget Det var ingen fra kvinneutvalget til stede på dette møtet. Det første møtet i kvinneutvalget er planlagt skal avholdes 13. mars Jubileumskomiteen Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu orienterte om arbeidet i jubileumskomiteen. Komiteen arbeider med å etablere hva idretten ønsker med jubileet. Det er enighet om at det må brukes til handling og i mindre grad til feiring. Det må bidra til økt aktivitet på tvers av idrettene, samt at idretten kan bruke et 150-årsjubileum til å ta en aktiv posisjon og et grep om å fremvise idrettens totale verdier for samfunnet. DRIV Et lederutviklingsprogram for unge ledere

7 Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu informerte idrettsstyret kort om status med DRIV. Hun var tilfreds med fremdriften, og det er her et godt samarbeid mellom Idrett og ledelse og NIF sentralt. O-sak D Idrett og forskning KKD, NIH og NIF har den gjennomført en åpen presentasjon ved NIH vedr. etableringen av et Senter for idrett og prestasjon. Dette er en konkret oppfølging av stortingsmelding nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. Dette kommer i tillegg til Senter for idrettsskadeforskning ved NIH. Det arbeides med planer for et Senter for forskning innenfor anlegg, utstyr og teknologi relatert til idrett ved NTNU i Trondheim. KKD har selv påstartet arbeid med forskning innenfor den frivillige sektor gjennom deres nyopprettede Frivillighetsavdeling. O-sak E Gjennomgang og status av virksomheten ved Bardufosstun Idrettsstyremøtet var lagt til Bardufosstun nettopp slik at også dette Idrettsstyret kunne bli kjent med Bardufosstun ved selvsyn og i møte med styret og ansatte ved Bardufosstun. Anlegget trenger omfattende rehabilitering som hotell-, seminar- og treningssenter. Idrettsstyret deltok på befaring i området for å se på de forhold og muligheter som er i nærmiljøet. Styret ble også vist skisser til planer for omfattende rehabilitering av Bardufosstun. NIF ved styret og generalsekretær ga ros til den seriøsitet man nå ser ved driften og utviklingen av Bardufosstun. I perioden fra 2004 og frem til dags dato har styret og de daglige lederne ved senteret tatt et meget stort og godt ansvar for Bardufosstun. O-sak F Barentsutvalget Idrettsstyret hadde et møte med deler av Barentsutvalget. Styret ble presentert for dagens arbeid i utvalget og de utfordringer dette arbeidet står overfor i fremtiden. Idrettsstyret takket Hans P. Ludvigsen for en grundig og god gjennomgang av status og utfordringer innenfor idrettens barentssamarbeid. Annet Miljøstrategi Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten tok opp temaet knyttet til idretten som samfunnsaktør sett i et miljøperspektiv, samt idrettens miljøpåvirkning, til diskusjon og ønsker at Idrettsstyret tar en diskusjon om ambisjoner og mål for evt. utarbeidelse av en klima- og miljøstrategi for idretten. Første visepresident Odd-Roar Thorsen informerte om at det pågår et arbeid der en gruppe arbeider med å utvikle et utkast til strategi. Det ble besluttet å diskutere videre arbeid som egen sak på neste idrettssyremøte. I tillegg ble det henvist til IS-sak 75, møte 06 (07-11) hvor NIF har vedtatt å støtte Norges Skiforbunds miljø- og klimaprosjekt med kr ,- årlig over fire år (til sammen kr ,-)..

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer