Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektet «Lokalmat på nett»"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Lise Haug og Hilde Halland Bioforsk Nord Holt

2

3 Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 2 N-1432 Ås Tel.: (+47) Bioforsk Nord Bioforsk Nord Holt Postboks Tromsø Tel.: (+47) Tittel: Lokalmat på nett Forfatter(e): Lise Haug og Hilde Halland Dato: Tilgjengelighet: Prosjekt nr.: Saksnr.: åpen /64 Rapport nr.: ISBN-nr.: Antall sider: Antall vedlegg: Vol.8 Nr Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland Stikkord: Lokalmat, salg, nettbestilling, nettportal Kontaktperson: Lise Haug Fagområde: Lokalmat Sammendrag: Prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at serveringsbedriftene har en utfordring i å få tilgang på lokalprodusert mat. De ønsker bedre kjennskap til produsentene og deres produkter, og en samlet portal for å handle disse varene. I dette forprosjekt har en derfor gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvor stor interessen er for en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning blant lokalmatprodusenter i Nord-Norge. Resultatet er at per i dag er 43 bedrifter interessert i en slik felles nettløsning. Tar en med de som er interesserte om 3 år er tallet 63. Det er mange interesserte bedrifter av litt størrelse og en interesse for å betale både inngangssum og et påslag av omsetningen. Dette vil styrke/muliggjøre en lønnsom drift av en nettportal. Konklusjonen er at tiden er moden for å knytte lokalmatprodusenter til en felles salgsportal og at dette vil bidra til økt lønnsomhet blant matprodusentene i nord. Med dette som bakgrunn er det grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt. Målet er da å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettløsning, enten til en nordnorsk portal som må etableres, eller til den allerede eksisterende nettportalen matnorge.no. Land: Fylke: Kommune: Sted/Lokalitet: Norge Troms Tromsø Holt Godkjent Prosjektleder Øystein Ballari Lise Haug

4

5 Innhold 1. Sammendrag Innledning Bakgrunn Formål Metoder Nettportaler... 6 Kartlegging av nettløsninger Spørreundersøkelse Bakgrunnsinformasjon om deltakende bedrifter i spørreundersøkelsen Salg og distribusjon Bestilling Bruk av sosiale medium/web basert teknologi Interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning Innspill fra bedriftene Diskusjon Konklusjon... 24

6 Forord I forprosjektet Lokalmat på nett har vi kartlagt interessen blant lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark for en felles, nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Dette er gjort på bakgrunn av at ikke alle lokalproduserte råvarer og produkter er lett tilgjengelige. Spesielt serveringsbedrifter har uttrykt ønske om en bedre og lettere tilgjengelig oversikt over produsenter og produkter. Bioforsk Nord Holt har vært prosjektleder. Vi har samarbeidet med NHO Reiseliv Nord-Norge gjennom prosjektet Arktisk Meny, og med LofotenMat som også jobber med dette temaet. Videre har vi hatt kontakt med Hanen, kontaktpersoner for nettportalene matnorge.no og gardsmat.no og flere produsentsammenslutninger. Vi vil takke alle produsenter som har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen og bidratt med nyttig informasjon knyttet til prosjektet. Forprosjektet har mottatt finansiell støtte fra fylkesmannen i Finnmark, Troms og Nordland. Vi takker for støtten. Tromsø, juni 213 2

7 1. Sammendrag Utgangspunktet for igangsetting av dette prosjektet var at serveringsstedene etterlyser en bedre oversikt over lokalmatprodukter og en enklere måte å bestille disse på. Dette fremkom bl.a. i en undersøkelse som kompetansenettverket for lokal mat gjennomførte i 211. Lignende behov har Arktisk Meny og produsentgruppen LofotenMat også meldt om. I tillegg til serveringsstedene fokuserer også reiselivet stadig mer på å gi gjestene en lokalmatopplevelse. Også dagligvarebutikker satser sterkere på lokalmat og etterspør en bedre oversikt. En samlet portal med god oversikt over lokalmatprodukter og gode løsninger knyttet til salg og bestilling er et behov, ikke bare for serveringsstedene men også innenfor dagligvarebransjen og reiselivet. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge interessen blant lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark for å gå inn i en felles, nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Prosjektet startet opp i februar 213 og ble avsluttet i juni 213. I prosjektet er følgende aktiviteter gjennomført; 1. Kartlegging og vurdering av eksisterende nettløsninger med hensyn til målsetting, brukervennlighet, fleksibilitet, distribusjon og fakturering mm. 2. Gjennomføring av en spørreundersøkelse blant lokalmatprodusenter Kartleggingen av nettløsninger er gjort gjennom å studere internett og gjennom å forhøre seg med diverse aktører i bransjen. Vurderingen av nettløsninger er gjort gjennom å studere hjemmesidene til de respektive nettportalene. I tillegg er også prosjektledere og prosjektansatte knyttet til de aktuelle nettportalene kontaktet. Spørreundersøkelsen er gjennomført ved å sende ut et elektronisk spørreskjema (Questback) gjennom e-post. Ved utarbeidelsen av spørreskjemaet har flere produsentgrupper og enkeltaktører kommet med innspill. Spørreskjemaet ble sendt ut til 335 matbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland som er registrert i Kompetansenettverket for lokalmat i nord sin adressedatabase. Utsendelsesdato var 27. februar 213 med svarfrist. mars 213. Purring ble sendt ut 12. mars med ny svarfrist 17. mars. 4 matprodusenter svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viser at det per dato kun er etablert to aktuelle nettportaler, matnorge.no og gardsmat.net. Begge har til hensikt å gjøre det lettere for butikker og serveringssteder å få oversikt over og å bestille lokalmatprodukter. Dette forprosjekt har kartlagt at det er en stor grad av interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning blant lokalmatprodusenter i de tre nordligste fylkene. 43 matprodusenter svarte at de i dag er interessert i en felles nettløsning for salg. Tar en med de som er interesserte om 3 år er tallet 63. Over en tredjedel av de interesserte per i dag har en omsetning av lokalmat som er i størrelsesorden fra 5 kr til over 1 mill. Med mange interesserte bedrifter av litt størrelse og interesse for å betale både inngangssum og et påslag av omsetningen skulle det være mulig å få til en lønnsom drift også ved etablering av en ny nettportal. I tillegg vil en felles løsning kunne bidra til økonomiske gevinster for mange av bedriftene. Konklusjonen er at det er grunnlag for å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettportal. Av portaler vurderer vi matnorge.no som den mest aktuelle hvis man ønsker å gå for en eksisterende løsning siden gardsmat.net kun tilbyr sine tjenester til bedrifter i Trøndelag per i dag. Det er imidlertid grunnlag for å starte en nordnorsk portal med utgangspunkt i antall interesserte og interessen på tvers av alle tre fylkene. En slik portal anbefales å utvikles i tråd med arbeidet rundt begrepet Arktisk mat og fremlagte ønsker om en Arktisk merkevare. Med dette som bakgrunn mener vi at det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt. Målet er da å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettløsning, enten til en nordnorsk portal som da må etableres, eller til den allerede eksisterende nettportalen matnorge.no 3

8 2. Innledning 2.1 Bakgrunn Lokal mat er trendy! Nasjonalt og internasjonalt ser vi en sterk økning i interessen for lokalproduserte råvarer og produkter. Ekte mat fra ekte produsenter det vil forbrukerne ha i handlekurven når de går ut av butikken. Lokalmat oppfattes som sunn, trygg og naturlig (Norske Spisefakta 211). Målinger fra AC Nielsen viser at salg av lokalmat i dagligvarebutikkene økte med henholdsvis 7,3 %, 13 % og 6,7 % i årene 2, 211 og 212. Den totale omsetningen av norske matspesialiteter i 212 var på 2,8 milliarder norske kroner. Mat skal ikke bare gjøre en mett. Den skal også være en del av opplevelsen og en opplevelse i seg selv. Turistene ønsker genuine minner fra det området de besøker, der maten og matkulturen er viktige ingredienser. Kultur skal også kunne smakes! Muligheter og utfordringer I Nord-Norge finnes det nærmere 4 produsenter av lokalmat og om lag 15 serverings- og reiselivsbedrifter med fokus på lokal mat (tall fra databasen til Kompetansenettverket for lokalmat i nord). Nord-Norge er en langstrakt landsdel med lav befolkningstetthet. Dette gir utfordringer i forhold til salg og distribusjon, samtidig som det er få alternative markeder til dagligvarebutikkene i denne landsdelen. Bondens Marked og spesialbutikker finnes i all hovedsak i de største byene mens gårdsbutikker er lokalisert utenfor tett bebygde strøk, med hovedtyngde i Nordland fylke. For å lykkes med salg av lokalmat trengs det gode og enkle løsninger for innsalg og distribusjon. En viktig flaskehals er at ikke alle lokalproduserte råvarer og produkter er lett tilgjengelige. Det er behov for og et uttalt ønske om en bedre og lett tilgjengelig oversikt over produsenter og produkter. I regi av Kompetansenettverket for lokalmat i nord ble det høsten 211 gjennomført et kompetansekartleggingsprosjekt der 77 bedrifter ble intervjuet. Undersøkelsen viser at en av de største utfordringene for serveringsstedene er å få tak i lokalmat. De mangler både en oversikt over produkter som er på markedet samt en enkel måte å bestille disse på. Arktisk Meny/NHO Reiseliv Nord-Norge har fått de samme tilbakemeldinger fra bedrifter i HORECA-bransjen. LofotenMat har fått en bestilling fra sine medlemmer om tilrettelegging av en nettbasert løsning for kjøp/salg av lokalmat. Også dagligvarebutikker satser sterkere på lokalmat og etterspør en bedre oversikt. Det finnes i dag ulike nettløsninger for salg av lokalmat som henvender seg til ulike målgrupper. Disse skiller seg i brukervennlighet og tekniske plattformer. Nettet brukes i dag av de fleste produsenter, serveringssteder og butikker som en kanal for kommunikasjon og for å tilegne seg informasjon. Samlende nettløsninger for salg er derfor mer aktuelt nå enn tidligere, og ønsket er å kunne finne, bestille og få fakturert bestillingen gjennom en kanal. I dette Forprosjektet Lokalmat på nett har vi kartlagt muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. 4

9 2.2 Formål Øke tilgjengeligheten av lokalproduserte matspesialiteter i Nord-Norge. Resultatmål Bidra til oppslutning blant nordnorske lokalmatprodusenter rundt en nettbasert salgsportal som gir en oversikt over produkter, kjøp- og salgsløsninger. 1. Kartlegging og vurdering av eksisterende nettløsninger. 2. Foreta en spørreundersøkelse blant lokalmatprodusenter basert på forutgående kartlegging. På slutten av forprosjektperioden skal vi ha avklart hvilken nettbasert løsning som er best egnet, eventuelt om det kan være behov for å utvikle en ny løsning eller bygge videre på eksisterende løsninger. Vi skal også ha et antall lokalmatprodusenter på blokka som ønsker å knytte seg til denne. 2.3 Metoder Kartlegging av eksisterende nettløsninger Vi har foretatt en kartlegging av eksisterende nettportaler som finnes per dags dato. Viktige spørsmål er løsninger knyttet til distribusjon, fakturering og fremtidig drift av et slikt nettsted. Andre viktige forhold som er studert er brukervennlighet, publikumstiltrekning (design) og om den tekniske løsningen har livets rett også om noen år. For å få en oversikt over nettportaler som eksisterer per i dag har vi tatt i bruk internett samt forhørt oss med diverse aktører innen bransjen. Beskrivelsen av aktuelle nettportaler er gjort gjennom å studere hjemmesidene og med innspill fra kontaktpersonene for respektive nettportaler. Spørreundersøkelse Hensikten med spørreundersøkelsen er å få kartlagt interessen og ønsker blant lokalmatbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland når det gjelder en nettbasert salgs-/bestillingsløsning. Det er utarbeidet et elektronisk spørreskjema (Questback). Resultater fra kartleggingen av eksisterende nettløsninger ligger delvis som grunn for utarbeidelse av spørreskjemaet. Ved utarbeidelsen av spørreskjemaet har flere produsentgrupper og enkeltaktører kommet med innspill. Skjemaet er også gjennomgått av LofotenMat, NHO reiseliv Nord-Norge og Hanen. Undersøkelsen med lenke til det elektroniske spørreskjemaet ble sendt ut til 335 matbedrifter som er registrert i Kompetansenettverket for lokalmat i nord sin adressedatabase. Utsendelsesdato var 27. februar 213 med svarfrist. mars 213. Det er mottatt 14 e-poster i retur med feilmelding. Med dette som bakgrunn vet vi at maks 321 bedrifter har mottatt e-posten. Purring ble sendt ut 12. mars med ny svarfrist 17. mars. Spørsmål i Questbacken skal gi en god oversikt over: Type bedrift, fase, størrelse på bedriften og på lokalmatsalget. Bedriftens bruk av sosialt medium/ web basert teknologi Bedriftens bestillings-, salgs- og distribusjonsløsninger per i dag Bedriftens kjennskap til eksisterende nettportaler Interessen for en felles digitalisert løsning knyttet til markedsføring, bestilling, distribusjon, fakturering Innspill knyttet til hvordan distribusjon og salg kan gjennomføres. 5

10 3. Nettportaler Kartlegging av nettløsninger Undersøkelsen viser at det per dato kun er etablert to aktuelle nettportaler som vil kunne være aktuelle for lokalmatprodusenter som ønsker en felles salgs-/bestillingsløsning. Disse er matnorge.no og gardsmat.net. Begge har til hensikt å gjøre det lettere for butikker og serveringssteder å få oversikt over, og å bestille lokalmatprodukter. Matnorge.no har per i dag en målsetning om å bli landsdekkende mens Gardmat.net har per i dag en sterk Trøndelagsprofil. Gardsmat.net oppgir imidlertid at det vil kunne være aktuelt i fremtiden å utvide denne portalen til å gjelde produsenter også utenfor regionen. Utover disse to portalene har flere produsenter sine egne internettbutikker eller er med i produsentsammenslutninger der det selges produkter over nett Målgruppe Denne nettløsning skal gi alle som ønsker å kjøpe lokale matspesialiteter en god oversikt over hvor dette kan gjøres. Målgruppen er først og fremst butikker, restauranter, storhusholdninger etc., men vil også gi en god oversikt for private forbrukere hvor man kan få kjøpt lokale matspesialiteter. Mål og målsettinger Det overordnete målet er at denne portalen skal bli landsdekkende. Målet er å beholde og styrke nåværende produsenter, samt øke antallet produsenter og innkjøpere. Målet er å få på plass en klar driftsorganisasjon med nasjonal overbygging og forankring som kan drifte matnorge.no videre med en forutsigbar økonomi uten prosjektfinansiering. Matnorge.no skal for den private forbruker være det beste stedet for informasjon om lokalprodusert mat, hvem som produserer, hvor produsenten holder til og ikke minst hvor varene til den enkelte produsent kan kjøpes. Bestilling, distribusjon og fakturering Det er kun butikker, restauranter, storhusholdninger etc. som kan bestille fra matnorge.no. Det er per i dag ingen distribusjonsordning knyttet til nettportalen, dette må ordnes av hver enkelt produsent. Et mål er å få på plass et system for felles fakturering. Portalen jobber for en felles løsning for elektronisk fakturering som genererer kun et begrenset antall samlefakturaer til store innkjøpere (matvarekjeder etc.), også i forhold til bestillinger fra flere produsenter. Sintef har et større prosjekt som ser på mulige distribusjonsløsninger (Logimat). Matnorge er en del av dette prosjektet. Motivet for deltakelse i prosjektet er å bli utfordret på nye muligheter for distribusjon, og for generelle forbedringer av portalen. Geografisk dekking og omfang Per i dag er 5 bedrifter fra Sogn og Fjordane og 25 bedrifter fra Møre og Romsdal tilknyttet portalen. Antall innkjøpere registrert som brukere på matnorge.no er 53 stk. Det har vært bestilt varer for ca. 2,5 mill. kr gjennom bestillingsverktøyet i matnorge.no så langt (211). Det ligger i dag ute ca. 45 produkter på nettportalen matnorge.no (211). Eierskap og finansiering Eies i dag av Landbruk NordVest, med kontor på Sunndalsøra. Portalen drives og utvikles videre av en prosjektleder og en arbeidsgruppe som består av produsenter, en representant fra Coop og en fra 6

11 prosjekt Matmangfold i Møre og Romsdal. Et viktig mål er at matnorge.no skal være økonomisk selvgående finansiert gjennom påslag på 5-7 % av omsetningen, samt en liten årlig avgift per produkt etter at man er ferdig med utviklingsfasen og er kommet over i en driftsfase. Når det gjelder eierskap ønsker dagens eier sterkere forankring i produsentmiljøene i de regioner som portalen vil kunne dekke. Teknisk nettløsning: Løsningen er utviklet av Promera AS i Ålesund og laget på CMS (Content Management Systemet) Sitefinity. Sitefinity er igjen laget på Microsofts.net plattform. Dette er den sikreste og nyeste plattformen for webutvikling tilgjengelig på markedet i dag. Det er et meget stort antall Sitefinity installasjoner verden over, så plattformen er velprøvd og videreutvikles kontinuerlig. Plattformen er skalerbar, svært sikker, basert på standard teknologi, med åpent API 1, svært god support og mulig å tilpasse til bortimot et hvert behov. Valget av dette systemet er også gjort med tanke på et system for felles fakturering. Det skal sikre at bestillingene og dermed pengeflyten vil gå gjennom portalen i en framtidig driftsfase, noe som anses som nødvendig om man skal kunne finansiere framtidig drift ved påslag. Brukervennlighet: Løsningen har et enkelt brukergrensesnitt der brukerne selv legger inn og vedlikeholder informasjon om seg selv og sine produkter. Siden gir en fin oversikt over hvilke produkter som kan tilbys og hvem som selger disse, enten gjennom å gå inn på de ulike matkategorier eller man kan velge å gå inn via den fylkesvise oversikten der man får en oversikt over alle produsentene, og hvilke produkter hver enkelt bedrift kan tilby. Under denne menyen kan man også finne ut hvor en kan få kjøpt produktene. Per i dag er det laget produktark til hvert enkelt produkt i pdf format som kan skrives ut. Målet er å videreutvikle denne utskrivbare informasjonen om produktene. Det skal ligge nok informasjon om produktene i databasen til matnorge.no, til at det skal kunne skrives ut produktinformasjon i ulike størrelser og presentasjoner for bruk både i butikk og serveringssteder (frokostbord o.l.). Dette skal presentere maten og produsenten på en profesjonell måte. 1 Application Programming Interface; programmeringsgrensesnitt som betegner et grensesnitt for kommunikasjon mellom programvare 7

12 3.2 Gardsmat.net er per i dag en nettportal for bedrifter i Trøndelag. Da det vil kunne bli aktuelt i fremtiden å utvide portalen til å omfatte produsenter utenfor Trøndelagsregionen har vi tatt med en kort beskrivelse av denne portalen også. Målgruppen er den samme som for matnorge.no; matbutikker, serveringssteder og privatpersoner. I dag er det 13 bedrifter som er brukere av portalen, alle fra Trøndelag. I tillegg er det 5- nye brukere på tur inn i portalen. Matbutikker og serveringssteder kan bestille produkter gjennom en nettbestilling. Privatpersoner kan bestille gavepakker og enkelte produkter. Nye matbutikker og serveringssteder kan ta kontakt og leveringsmuligheter vurderes. Hvis du blir kunde får du tildelt brukernavn og passord, og kan så gjøre bestilling i denne nettportalen. Prisliste vil også bli tilsendt hvis priser ikke er lagt inn her. Bestillingen kan gjøres via et bestillingsskjema, eller man kan ta direkte kontakt med den enkelte produsent på e-post eller via telefon. Privatkunder kan sjekke via hjemmesidene til produsentene hvor varene selges. Mange av produsentene har også salg av gavepakker. Varer til privatkunder sendes normalt ikke i post, dette må i så fall avtales. En meny viser hvilke produkter som er tilgjengelige for engrossalg og en annen meny hva som er tilgjengelig for privat salg. Det er også en meny som presenterer bedrifter som kan tilby gavepakker. Nettportalen har ett interaktivt kart der en både kan få en geografisk oversikt over bedrifter tilknyttet portalen og tilhørende kunder. Eier av nettsiden er Hanen Trøndelag. Nettportalen har helt nylig fått laget ny og oppdatert nettside. Nettsiden har mange praktiske tekniske finesser, som f.eks. når det gjelder oppdatering av produkter på siden. Dette kan enkelt gjøres gjennom bedriftens egen hjemmeside og denne informasjon oppdateres automatisk på nettportalen. Andre finesser går på samordning av transport, utsendelse av e-poster og adresselister m.m. Nettsiden er utviklet i samarbeid med web2net. 8

13 kjøtt fisk ost/meieriprodukter drikke bakevarer grønnsaker, frukt, bær annet* 4. Spørreundersøkelse Det er totalt 4 bedrifter som har svart på undersøkelsen hvilket utgjør en svarprosent på 32 %. På spørsmål om bedriften per i dag selger lokalmatprodukter oppgir 8,9 % at de ikke selger lokalmat i dag (N=1). Utfra dette konkluderer vi med at det i undersøkelsen har deltatt 92 bedrifter fra Nord-Norge som per i dag selger lokalmatprodukter. Bedriftene som har deltatt i undersøkelsen kommer fra alle fylkene men med hovedtyngde i Troms og Nordland. Tabell 1. Oversikt over antall lokalmatprodusenter som har svart på undersøkelsen. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent Bakgrunnsinformasjon om deltakende bedrifter i spørreundersøkelsen Blant 66 % av bedriftene har salget av lokalmat pågått over 5 år og % har solgt lokalmat i mindre en 1 år. Typer og fordeling av matprodukter fremgår av fig 1. Under pkt. annet* er følgende oppgitt; ville vekster, geléer etc., skalldyr, skinn, honning, sjokolade, krydder, teer, pesto, sirup, egg, syltetøy, konfekt, bacalao, sommerblomster, ved, kråkeboller, skjell. Det er vanlig at bedriftene tilbyr salg av andre tjenester/produkter utover lokalmat (52 %) så som servering, kulturopplevelser, naturopplevelser og overnatting. På spørsmål om hvor stor andel av omsetningen som er knyttet til servering oppgir hele 73 % at de ikke har noen omsetning knyttet til servering. 5 % av bedriftene har en omsetning av lokalmat som utgjør mer en halvparten av totalomsetningen (fig 2). Videre har en fjerdedel av bedriftene en omsetning av lokalmat større en 1 mill. (fig 3) Fig 1. Prosentvis fordeling av typer matprodukter som bedriftene selger. N=98. 9

14 ønsker ikke oppgi dette vet ikke <75 kr kr 15-3 kr 3-5 kr 5-1 kr >1 kr < 25 % 25-5 % 5-75 % >75 % Fig 2. Prosentvis omsetning av lokalmat i forhold til totalomsetningen. N= Fig 3. Prosentvis fordeling innen ulike omsetningsbeløp av lokalmat i bedriften for år 212. N=98

15 Markeder Bondens Marked Serveringsbedr./ HORECA Storhusholdning Dagligvare Grossist Gårdsbutikk/ spesialutsalg Privat *Annet, spesifiser 4.2 Salg og distribusjon Bedriftene selger sine produkter i veldig mange ulike markeder. 58 % av bedriftene selger sine produkter privat og den vanligste distribusjonsformen per i dag er egen bil (fig 4 og fig 5) Fig 4. Prosentvis fordeling blant ulike salgskanaler. N= Egen bil Posten Tine ASKO Buss Annet* Fig 5. Prosentvis fordeling mellom ulike distribusjonskanaler. N= Bestilling Når det gjelder selve bestillingen og hvordan denne foregår er manuell bestilling mest vanlig, deretter personlige kundemøter og den minst vanlige metoden er nettbestilling, se fig 6-8. Av de 39 bedrifter som har svart på spørsmålet i hvilken grad de tar i bruk nettbestilling, tar 17 bedrifter i bruk en nettbestillingsløsning. Blant disse bedriftene utgjør nettbestillingen ikke mer en 5 % av de ulike bestillingsmetodene. 11

16 ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 6. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Personlige kundemøter (bondens marked, eget utsalg). N= ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 7. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Manuell bestilling (telefon, e-post, brev etc). N=92 Fig 6. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Personlige kundemøter (bondens marked, eget utsalg). N= ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 8. Prosentvis bruk av nettbestilling, N=39 12

17 4.4 Bruk av sosiale medium/web basert teknologi Når det gjelder tilstedeværelse på internett oppgir 61 % av bedriftene at de bruker internett (N=2), og de vanligste plattformene som brukes er egen hjemmeside og facebook. Andre plattformer som er tatt i bruk om enn i mindre grad, er nettbutikk, twitter, youtube, blogg, egen app på mobil og andre portaler. 19 % tar i bruk analyseverktøy for å registrere besøk på eget nettsted (N=85). 4.5 Interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning På spørsmål om bedriftene er interesserte i å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning i tillegg til egne/andre løsninger svarte 43 % ja, 28 % nei, og 28 % vet ikke (N=99). Dvs. 43 bedrifter er per i dag interessert i en felles nettbasert bestillingsløsning. 2 bedrifter av de som var usikker på om de ønsket å bli med i dag eller ikke svarte på dette spørsmålet, sier at de ønsker å bli med på en sådan løsning om 3 år. Dette vil si at det potensielt er 63 bedrifter som er interesserte i en felles nettbasert bestillingsløsning (Fig ). (Noen av bedriftene som svarte ja på det forrige spørsmålet har også tatt stilling til hvor aktuelt det er om tre år) ja nei vet ikke Fig 9. Prosentvis interesse for å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning. N= nei vet ikke ikke svart tidl. ja 3 ja nei vet ikke Fig. Antall bedrifter som per i dag ikke har svart ja på spørsmålet om å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning, men som det kan være aktuelt for om tre år. N=59 13

18 Bedriftene hadde mulighet å komme med utdypninger knyttet til hvorfor, eventuelt hvorfor ikke bedriften er interessert i en felles nettbasert fellesløsning. Innspillene er presentert nedenfor ettersom hvordan interessen er: Interesserte Ikke interesserte Dette ville gitt bedre markedsføring og flere kundetreff. Breiere kundegrunnlag. (Bedriften)har større potensiale for salg av (produktet) men opplever at det er vanskelig å komme inn på markedet og distribusjon av varene er en utfordring, når en skal ha fokus på lønnsomhet. Bra å være en del av andres tilbud. Skaper bedre oversikt for kundene. På grunn av geografisk beliggenhet, øke salget, frigjøre tid. For å få tilgang til et større marked. Beregner å øke volum på kjøttprodukter i løpet av 213. Vi har ikke tid og kapasitet til å gjøre alt sjøl. Enhver produsent bør jo gjøre seg lettest mulig tilgjengelig i det markedet som man opererer i. Enkelt å få tilgang og vite hva som finnes i dag. Vi kan bestille varer når som helst på døgnet. Fordi jeg ikke er tilstede på nett i dag. For å øke salg til grossister, storhusholdninger, butikker og ikke minst til vanlige forbrukere. For å få flere kunder. For å utvide markedet, jobber i dag med ny løsning. Det er dumt å utvikle noe eget, når det allerede finnes løsninger. Kan bli aktuelt med en annen kundekrets som når oss. For å nå flere kunder, interessenter. Øke salget. Ønsker å utvikle eget system for produsenter som er medlem i laget Jeg er veldig dårlig på bruk av nettet. Liten produksjon, og salget foregår i nærmiljøet. Pga alder. Begrenset kapasitet på produksjon. Aktuelt volum selges gjennom nevnte kanaler. Forventer en større produksjon/flere produkter i årene som kommer. Lite volum, kjent kundekrets. Liten produksjon. Har for liten produksjon. Vi opplever at kundene / butikkene vil ha direkte kontakt med oss som produserer osten. Nisjesalg, Europa største kunde på sjømat, nettverk ellers. (Bedriften) tar seg av lokalmarkedet, mens dagligvarekjedene har et eget system som benyttes til distribusjon. Vil gjerne høre mere om dette. Vet ikke Må holde kostnadene nede. Har ikke råd til dyre ting... Har solgt honningen bra inntil nå, men vet ikke med større produksjon. Veldig sesongbetont produksjon med hovedsakelig ferske bær. Kan være svært store mengder over et kort tidsrom, og da vil nettbestilling være for lite effektivt, kanskje. Vi selger også saft, og der kan det kanskje fungere. Har pr. i dag ikke avsetningsvansker. Usikker på om vår type "produkter" er mål for denne type salg. Da det ikke foreligger noen antydning til pris, er det vanskelig å svare. For små bedrifter er prisen veldig avgjørende. Vet ikke hvor stort volum vi skal ha... kanskje er det greit nok som det er! Vet ikke helt hva det går ut på. Driver ennå bare på hobbybasis. Det er ikke fungerende internett i området jeg bor! 14

19 <2 kr 2-5 kr 5-7 kr >7 kr vet ikke På spørsmålet om bedriften er villig til å betale for å være med på en felles bestillingsløsning svarte 39 % ja, 13 % nei og 48 % vet ikke (N=98). På spørsmål om hvor stor andel av omsetningen gjennom nettverksportalen kan avsettes til en slik bestillingsløsning svarte 62 % vet ikke (se fig 11). Vi har vurdert interessen for en nettbasert fellesløsning opp mot omsetningsbeløp av lokalmat i bedriften for år 212 (Se fig 12). Dette viser at 11 bedrifter med en lokalmatomsetning på over 1 mill. er interessert per i dag. For bedrifter med en omsetning mellom 5 kr og 1 mill. er 5 bedrifter interessert. Dette betyr at 37 % blant de interesserte per i dag har en lokalmatomsetting i større målestokk. Vi har videre sett på den spesifikke interessen for å betale blant de 63 mulige bedriftene som ønsker å være med når en tar med de som kan være intressert om 3 år. Blant disse svarer 49 % at de er intresserte i å betale (inngangssum) for å være med og hele 4 % vet ikke (fig 13). Hvis man ser på hvor mye disse bediftene er villige å betale oppgir 49 % at de ikke vet og 43 % oppgir at de er villige å betale en sum som varierer fra under 2 kr til 7 kr (fig 14). Når det gjelder eventuelt hvor stor andel av omsetningen gjennom nettverksportalen bedriftene kan avsettes til en felles nettbasert bestillingsløsning oppgir 54 % at de ikke vet (fig 15). 11 % (7 bedrifter) oppgir at de er villige til å betale over % og 6 av disse bedriftene har en totalomsetning av lokalmat over,5 mill. eller over 1. mill. Videre vektes markedsføring, bestilling, distribusjon noenlunde høyt og noenlunde likt i forhold til deres viktighet knyttet til vurdering av enn felles nettbasert løsning. Fakturering vektes lavest (fig 16). I spørreundersøkelsen ble bedriftene også spurt om de er kjent med nettportalene og og her var svaret 14 % (N=99) og 13 % (N=) for respektive portal Fig 11. Prosentvis fordeling blant bedriftene opp mot hvor mye bedriften er villig til å betale for å være med på en felles nettbasert bestillingsløsning. N= 89 15

20 <2 kr 2-5 kr 5-7 kr 7 kr vet ikke ikke svart <75 kr kr 15-3 kr 3-5 kr 5-1 kr >1 kr ikke besvart tidl. spørs. ønsker ikke oppgi dette vet ikke ja nei vet ikke Fig 12. Antall bedrifter og grad av interesse per i dag sammenlignet med omsettingen av lokalmat. N= ja nei vet ikke ikke svart 6 Fig. 13. Prosentvis interesserte blant de 63 potensielt interesserte bedrifter for å betale for å være med Fig. 14. Prosentvis fordeling mellom blant de 63 potensielt interesserte og hva de er villige til å betale for å være med. N=63 16

21 ingen 2,5 % 5 % 7 % mer en % vet ikke ikke svart Fig. 15. Prosentvis interesse for å betale en viss prosentsats av totalomsetningen blant de 63 potensielt interesserte. Markedsføring (N) 87 Bestilling (N) 84 Distribusjon (N) 82 Fakturering (N) 81 Fig 16. Rangering av viktige funksjoner ved vurdering av en felles nettbasert løsning. På en skala 2-5 der 5 er rangert som meget viktig. 17

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer