Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektet «Lokalmat på nett»"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Lise Haug og Hilde Halland Bioforsk Nord Holt

2

3 Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 2 N-1432 Ås Tel.: (+47) Bioforsk Nord Bioforsk Nord Holt Postboks Tromsø Tel.: (+47) Tittel: Lokalmat på nett Forfatter(e): Lise Haug og Hilde Halland Dato: Tilgjengelighet: Prosjekt nr.: Saksnr.: åpen /64 Rapport nr.: ISBN-nr.: Antall sider: Antall vedlegg: Vol.8 Nr Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland Stikkord: Lokalmat, salg, nettbestilling, nettportal Kontaktperson: Lise Haug Fagområde: Lokalmat Sammendrag: Prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at serveringsbedriftene har en utfordring i å få tilgang på lokalprodusert mat. De ønsker bedre kjennskap til produsentene og deres produkter, og en samlet portal for å handle disse varene. I dette forprosjekt har en derfor gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvor stor interessen er for en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning blant lokalmatprodusenter i Nord-Norge. Resultatet er at per i dag er 43 bedrifter interessert i en slik felles nettløsning. Tar en med de som er interesserte om 3 år er tallet 63. Det er mange interesserte bedrifter av litt størrelse og en interesse for å betale både inngangssum og et påslag av omsetningen. Dette vil styrke/muliggjøre en lønnsom drift av en nettportal. Konklusjonen er at tiden er moden for å knytte lokalmatprodusenter til en felles salgsportal og at dette vil bidra til økt lønnsomhet blant matprodusentene i nord. Med dette som bakgrunn er det grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt. Målet er da å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettløsning, enten til en nordnorsk portal som må etableres, eller til den allerede eksisterende nettportalen matnorge.no. Land: Fylke: Kommune: Sted/Lokalitet: Norge Troms Tromsø Holt Godkjent Prosjektleder Øystein Ballari Lise Haug

4

5 Innhold 1. Sammendrag Innledning Bakgrunn Formål Metoder Nettportaler... 6 Kartlegging av nettløsninger Spørreundersøkelse Bakgrunnsinformasjon om deltakende bedrifter i spørreundersøkelsen Salg og distribusjon Bestilling Bruk av sosiale medium/web basert teknologi Interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning Innspill fra bedriftene Diskusjon Konklusjon... 24

6 Forord I forprosjektet Lokalmat på nett har vi kartlagt interessen blant lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark for en felles, nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Dette er gjort på bakgrunn av at ikke alle lokalproduserte råvarer og produkter er lett tilgjengelige. Spesielt serveringsbedrifter har uttrykt ønske om en bedre og lettere tilgjengelig oversikt over produsenter og produkter. Bioforsk Nord Holt har vært prosjektleder. Vi har samarbeidet med NHO Reiseliv Nord-Norge gjennom prosjektet Arktisk Meny, og med LofotenMat som også jobber med dette temaet. Videre har vi hatt kontakt med Hanen, kontaktpersoner for nettportalene matnorge.no og gardsmat.no og flere produsentsammenslutninger. Vi vil takke alle produsenter som har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen og bidratt med nyttig informasjon knyttet til prosjektet. Forprosjektet har mottatt finansiell støtte fra fylkesmannen i Finnmark, Troms og Nordland. Vi takker for støtten. Tromsø, juni 213 2

7 1. Sammendrag Utgangspunktet for igangsetting av dette prosjektet var at serveringsstedene etterlyser en bedre oversikt over lokalmatprodukter og en enklere måte å bestille disse på. Dette fremkom bl.a. i en undersøkelse som kompetansenettverket for lokal mat gjennomførte i 211. Lignende behov har Arktisk Meny og produsentgruppen LofotenMat også meldt om. I tillegg til serveringsstedene fokuserer også reiselivet stadig mer på å gi gjestene en lokalmatopplevelse. Også dagligvarebutikker satser sterkere på lokalmat og etterspør en bedre oversikt. En samlet portal med god oversikt over lokalmatprodukter og gode løsninger knyttet til salg og bestilling er et behov, ikke bare for serveringsstedene men også innenfor dagligvarebransjen og reiselivet. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge interessen blant lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark for å gå inn i en felles, nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. Prosjektet startet opp i februar 213 og ble avsluttet i juni 213. I prosjektet er følgende aktiviteter gjennomført; 1. Kartlegging og vurdering av eksisterende nettløsninger med hensyn til målsetting, brukervennlighet, fleksibilitet, distribusjon og fakturering mm. 2. Gjennomføring av en spørreundersøkelse blant lokalmatprodusenter Kartleggingen av nettløsninger er gjort gjennom å studere internett og gjennom å forhøre seg med diverse aktører i bransjen. Vurderingen av nettløsninger er gjort gjennom å studere hjemmesidene til de respektive nettportalene. I tillegg er også prosjektledere og prosjektansatte knyttet til de aktuelle nettportalene kontaktet. Spørreundersøkelsen er gjennomført ved å sende ut et elektronisk spørreskjema (Questback) gjennom e-post. Ved utarbeidelsen av spørreskjemaet har flere produsentgrupper og enkeltaktører kommet med innspill. Spørreskjemaet ble sendt ut til 335 matbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland som er registrert i Kompetansenettverket for lokalmat i nord sin adressedatabase. Utsendelsesdato var 27. februar 213 med svarfrist. mars 213. Purring ble sendt ut 12. mars med ny svarfrist 17. mars. 4 matprodusenter svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viser at det per dato kun er etablert to aktuelle nettportaler, matnorge.no og gardsmat.net. Begge har til hensikt å gjøre det lettere for butikker og serveringssteder å få oversikt over og å bestille lokalmatprodukter. Dette forprosjekt har kartlagt at det er en stor grad av interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning blant lokalmatprodusenter i de tre nordligste fylkene. 43 matprodusenter svarte at de i dag er interessert i en felles nettløsning for salg. Tar en med de som er interesserte om 3 år er tallet 63. Over en tredjedel av de interesserte per i dag har en omsetning av lokalmat som er i størrelsesorden fra 5 kr til over 1 mill. Med mange interesserte bedrifter av litt størrelse og interesse for å betale både inngangssum og et påslag av omsetningen skulle det være mulig å få til en lønnsom drift også ved etablering av en ny nettportal. I tillegg vil en felles løsning kunne bidra til økonomiske gevinster for mange av bedriftene. Konklusjonen er at det er grunnlag for å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettportal. Av portaler vurderer vi matnorge.no som den mest aktuelle hvis man ønsker å gå for en eksisterende løsning siden gardsmat.net kun tilbyr sine tjenester til bedrifter i Trøndelag per i dag. Det er imidlertid grunnlag for å starte en nordnorsk portal med utgangspunkt i antall interesserte og interessen på tvers av alle tre fylkene. En slik portal anbefales å utvikles i tråd med arbeidet rundt begrepet Arktisk mat og fremlagte ønsker om en Arktisk merkevare. Med dette som bakgrunn mener vi at det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt. Målet er da å knytte lokalmatprodusentene til en felles nettløsning, enten til en nordnorsk portal som da må etableres, eller til den allerede eksisterende nettportalen matnorge.no 3

8 2. Innledning 2.1 Bakgrunn Lokal mat er trendy! Nasjonalt og internasjonalt ser vi en sterk økning i interessen for lokalproduserte råvarer og produkter. Ekte mat fra ekte produsenter det vil forbrukerne ha i handlekurven når de går ut av butikken. Lokalmat oppfattes som sunn, trygg og naturlig (Norske Spisefakta 211). Målinger fra AC Nielsen viser at salg av lokalmat i dagligvarebutikkene økte med henholdsvis 7,3 %, 13 % og 6,7 % i årene 2, 211 og 212. Den totale omsetningen av norske matspesialiteter i 212 var på 2,8 milliarder norske kroner. Mat skal ikke bare gjøre en mett. Den skal også være en del av opplevelsen og en opplevelse i seg selv. Turistene ønsker genuine minner fra det området de besøker, der maten og matkulturen er viktige ingredienser. Kultur skal også kunne smakes! Muligheter og utfordringer I Nord-Norge finnes det nærmere 4 produsenter av lokalmat og om lag 15 serverings- og reiselivsbedrifter med fokus på lokal mat (tall fra databasen til Kompetansenettverket for lokalmat i nord). Nord-Norge er en langstrakt landsdel med lav befolkningstetthet. Dette gir utfordringer i forhold til salg og distribusjon, samtidig som det er få alternative markeder til dagligvarebutikkene i denne landsdelen. Bondens Marked og spesialbutikker finnes i all hovedsak i de største byene mens gårdsbutikker er lokalisert utenfor tett bebygde strøk, med hovedtyngde i Nordland fylke. For å lykkes med salg av lokalmat trengs det gode og enkle løsninger for innsalg og distribusjon. En viktig flaskehals er at ikke alle lokalproduserte råvarer og produkter er lett tilgjengelige. Det er behov for og et uttalt ønske om en bedre og lett tilgjengelig oversikt over produsenter og produkter. I regi av Kompetansenettverket for lokalmat i nord ble det høsten 211 gjennomført et kompetansekartleggingsprosjekt der 77 bedrifter ble intervjuet. Undersøkelsen viser at en av de største utfordringene for serveringsstedene er å få tak i lokalmat. De mangler både en oversikt over produkter som er på markedet samt en enkel måte å bestille disse på. Arktisk Meny/NHO Reiseliv Nord-Norge har fått de samme tilbakemeldinger fra bedrifter i HORECA-bransjen. LofotenMat har fått en bestilling fra sine medlemmer om tilrettelegging av en nettbasert løsning for kjøp/salg av lokalmat. Også dagligvarebutikker satser sterkere på lokalmat og etterspør en bedre oversikt. Det finnes i dag ulike nettløsninger for salg av lokalmat som henvender seg til ulike målgrupper. Disse skiller seg i brukervennlighet og tekniske plattformer. Nettet brukes i dag av de fleste produsenter, serveringssteder og butikker som en kanal for kommunikasjon og for å tilegne seg informasjon. Samlende nettløsninger for salg er derfor mer aktuelt nå enn tidligere, og ønsket er å kunne finne, bestille og få fakturert bestillingen gjennom en kanal. I dette Forprosjektet Lokalmat på nett har vi kartlagt muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning for lokalmat. 4

9 2.2 Formål Øke tilgjengeligheten av lokalproduserte matspesialiteter i Nord-Norge. Resultatmål Bidra til oppslutning blant nordnorske lokalmatprodusenter rundt en nettbasert salgsportal som gir en oversikt over produkter, kjøp- og salgsløsninger. 1. Kartlegging og vurdering av eksisterende nettløsninger. 2. Foreta en spørreundersøkelse blant lokalmatprodusenter basert på forutgående kartlegging. På slutten av forprosjektperioden skal vi ha avklart hvilken nettbasert løsning som er best egnet, eventuelt om det kan være behov for å utvikle en ny løsning eller bygge videre på eksisterende løsninger. Vi skal også ha et antall lokalmatprodusenter på blokka som ønsker å knytte seg til denne. 2.3 Metoder Kartlegging av eksisterende nettløsninger Vi har foretatt en kartlegging av eksisterende nettportaler som finnes per dags dato. Viktige spørsmål er løsninger knyttet til distribusjon, fakturering og fremtidig drift av et slikt nettsted. Andre viktige forhold som er studert er brukervennlighet, publikumstiltrekning (design) og om den tekniske løsningen har livets rett også om noen år. For å få en oversikt over nettportaler som eksisterer per i dag har vi tatt i bruk internett samt forhørt oss med diverse aktører innen bransjen. Beskrivelsen av aktuelle nettportaler er gjort gjennom å studere hjemmesidene og med innspill fra kontaktpersonene for respektive nettportaler. Spørreundersøkelse Hensikten med spørreundersøkelsen er å få kartlagt interessen og ønsker blant lokalmatbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland når det gjelder en nettbasert salgs-/bestillingsløsning. Det er utarbeidet et elektronisk spørreskjema (Questback). Resultater fra kartleggingen av eksisterende nettløsninger ligger delvis som grunn for utarbeidelse av spørreskjemaet. Ved utarbeidelsen av spørreskjemaet har flere produsentgrupper og enkeltaktører kommet med innspill. Skjemaet er også gjennomgått av LofotenMat, NHO reiseliv Nord-Norge og Hanen. Undersøkelsen med lenke til det elektroniske spørreskjemaet ble sendt ut til 335 matbedrifter som er registrert i Kompetansenettverket for lokalmat i nord sin adressedatabase. Utsendelsesdato var 27. februar 213 med svarfrist. mars 213. Det er mottatt 14 e-poster i retur med feilmelding. Med dette som bakgrunn vet vi at maks 321 bedrifter har mottatt e-posten. Purring ble sendt ut 12. mars med ny svarfrist 17. mars. Spørsmål i Questbacken skal gi en god oversikt over: Type bedrift, fase, størrelse på bedriften og på lokalmatsalget. Bedriftens bruk av sosialt medium/ web basert teknologi Bedriftens bestillings-, salgs- og distribusjonsløsninger per i dag Bedriftens kjennskap til eksisterende nettportaler Interessen for en felles digitalisert løsning knyttet til markedsføring, bestilling, distribusjon, fakturering Innspill knyttet til hvordan distribusjon og salg kan gjennomføres. 5

10 3. Nettportaler Kartlegging av nettløsninger Undersøkelsen viser at det per dato kun er etablert to aktuelle nettportaler som vil kunne være aktuelle for lokalmatprodusenter som ønsker en felles salgs-/bestillingsløsning. Disse er matnorge.no og gardsmat.net. Begge har til hensikt å gjøre det lettere for butikker og serveringssteder å få oversikt over, og å bestille lokalmatprodukter. Matnorge.no har per i dag en målsetning om å bli landsdekkende mens Gardmat.net har per i dag en sterk Trøndelagsprofil. Gardsmat.net oppgir imidlertid at det vil kunne være aktuelt i fremtiden å utvide denne portalen til å gjelde produsenter også utenfor regionen. Utover disse to portalene har flere produsenter sine egne internettbutikker eller er med i produsentsammenslutninger der det selges produkter over nett Målgruppe Denne nettløsning skal gi alle som ønsker å kjøpe lokale matspesialiteter en god oversikt over hvor dette kan gjøres. Målgruppen er først og fremst butikker, restauranter, storhusholdninger etc., men vil også gi en god oversikt for private forbrukere hvor man kan få kjøpt lokale matspesialiteter. Mål og målsettinger Det overordnete målet er at denne portalen skal bli landsdekkende. Målet er å beholde og styrke nåværende produsenter, samt øke antallet produsenter og innkjøpere. Målet er å få på plass en klar driftsorganisasjon med nasjonal overbygging og forankring som kan drifte matnorge.no videre med en forutsigbar økonomi uten prosjektfinansiering. Matnorge.no skal for den private forbruker være det beste stedet for informasjon om lokalprodusert mat, hvem som produserer, hvor produsenten holder til og ikke minst hvor varene til den enkelte produsent kan kjøpes. Bestilling, distribusjon og fakturering Det er kun butikker, restauranter, storhusholdninger etc. som kan bestille fra matnorge.no. Det er per i dag ingen distribusjonsordning knyttet til nettportalen, dette må ordnes av hver enkelt produsent. Et mål er å få på plass et system for felles fakturering. Portalen jobber for en felles løsning for elektronisk fakturering som genererer kun et begrenset antall samlefakturaer til store innkjøpere (matvarekjeder etc.), også i forhold til bestillinger fra flere produsenter. Sintef har et større prosjekt som ser på mulige distribusjonsløsninger (Logimat). Matnorge er en del av dette prosjektet. Motivet for deltakelse i prosjektet er å bli utfordret på nye muligheter for distribusjon, og for generelle forbedringer av portalen. Geografisk dekking og omfang Per i dag er 5 bedrifter fra Sogn og Fjordane og 25 bedrifter fra Møre og Romsdal tilknyttet portalen. Antall innkjøpere registrert som brukere på matnorge.no er 53 stk. Det har vært bestilt varer for ca. 2,5 mill. kr gjennom bestillingsverktøyet i matnorge.no så langt (211). Det ligger i dag ute ca. 45 produkter på nettportalen matnorge.no (211). Eierskap og finansiering Eies i dag av Landbruk NordVest, med kontor på Sunndalsøra. Portalen drives og utvikles videre av en prosjektleder og en arbeidsgruppe som består av produsenter, en representant fra Coop og en fra 6

11 prosjekt Matmangfold i Møre og Romsdal. Et viktig mål er at matnorge.no skal være økonomisk selvgående finansiert gjennom påslag på 5-7 % av omsetningen, samt en liten årlig avgift per produkt etter at man er ferdig med utviklingsfasen og er kommet over i en driftsfase. Når det gjelder eierskap ønsker dagens eier sterkere forankring i produsentmiljøene i de regioner som portalen vil kunne dekke. Teknisk nettløsning: Løsningen er utviklet av Promera AS i Ålesund og laget på CMS (Content Management Systemet) Sitefinity. Sitefinity er igjen laget på Microsofts.net plattform. Dette er den sikreste og nyeste plattformen for webutvikling tilgjengelig på markedet i dag. Det er et meget stort antall Sitefinity installasjoner verden over, så plattformen er velprøvd og videreutvikles kontinuerlig. Plattformen er skalerbar, svært sikker, basert på standard teknologi, med åpent API 1, svært god support og mulig å tilpasse til bortimot et hvert behov. Valget av dette systemet er også gjort med tanke på et system for felles fakturering. Det skal sikre at bestillingene og dermed pengeflyten vil gå gjennom portalen i en framtidig driftsfase, noe som anses som nødvendig om man skal kunne finansiere framtidig drift ved påslag. Brukervennlighet: Løsningen har et enkelt brukergrensesnitt der brukerne selv legger inn og vedlikeholder informasjon om seg selv og sine produkter. Siden gir en fin oversikt over hvilke produkter som kan tilbys og hvem som selger disse, enten gjennom å gå inn på de ulike matkategorier eller man kan velge å gå inn via den fylkesvise oversikten der man får en oversikt over alle produsentene, og hvilke produkter hver enkelt bedrift kan tilby. Under denne menyen kan man også finne ut hvor en kan få kjøpt produktene. Per i dag er det laget produktark til hvert enkelt produkt i pdf format som kan skrives ut. Målet er å videreutvikle denne utskrivbare informasjonen om produktene. Det skal ligge nok informasjon om produktene i databasen til matnorge.no, til at det skal kunne skrives ut produktinformasjon i ulike størrelser og presentasjoner for bruk både i butikk og serveringssteder (frokostbord o.l.). Dette skal presentere maten og produsenten på en profesjonell måte. 1 Application Programming Interface; programmeringsgrensesnitt som betegner et grensesnitt for kommunikasjon mellom programvare 7

12 3.2 Gardsmat.net er per i dag en nettportal for bedrifter i Trøndelag. Da det vil kunne bli aktuelt i fremtiden å utvide portalen til å omfatte produsenter utenfor Trøndelagsregionen har vi tatt med en kort beskrivelse av denne portalen også. Målgruppen er den samme som for matnorge.no; matbutikker, serveringssteder og privatpersoner. I dag er det 13 bedrifter som er brukere av portalen, alle fra Trøndelag. I tillegg er det 5- nye brukere på tur inn i portalen. Matbutikker og serveringssteder kan bestille produkter gjennom en nettbestilling. Privatpersoner kan bestille gavepakker og enkelte produkter. Nye matbutikker og serveringssteder kan ta kontakt og leveringsmuligheter vurderes. Hvis du blir kunde får du tildelt brukernavn og passord, og kan så gjøre bestilling i denne nettportalen. Prisliste vil også bli tilsendt hvis priser ikke er lagt inn her. Bestillingen kan gjøres via et bestillingsskjema, eller man kan ta direkte kontakt med den enkelte produsent på e-post eller via telefon. Privatkunder kan sjekke via hjemmesidene til produsentene hvor varene selges. Mange av produsentene har også salg av gavepakker. Varer til privatkunder sendes normalt ikke i post, dette må i så fall avtales. En meny viser hvilke produkter som er tilgjengelige for engrossalg og en annen meny hva som er tilgjengelig for privat salg. Det er også en meny som presenterer bedrifter som kan tilby gavepakker. Nettportalen har ett interaktivt kart der en både kan få en geografisk oversikt over bedrifter tilknyttet portalen og tilhørende kunder. Eier av nettsiden er Hanen Trøndelag. Nettportalen har helt nylig fått laget ny og oppdatert nettside. Nettsiden har mange praktiske tekniske finesser, som f.eks. når det gjelder oppdatering av produkter på siden. Dette kan enkelt gjøres gjennom bedriftens egen hjemmeside og denne informasjon oppdateres automatisk på nettportalen. Andre finesser går på samordning av transport, utsendelse av e-poster og adresselister m.m. Nettsiden er utviklet i samarbeid med web2net. 8

13 kjøtt fisk ost/meieriprodukter drikke bakevarer grønnsaker, frukt, bær annet* 4. Spørreundersøkelse Det er totalt 4 bedrifter som har svart på undersøkelsen hvilket utgjør en svarprosent på 32 %. På spørsmål om bedriften per i dag selger lokalmatprodukter oppgir 8,9 % at de ikke selger lokalmat i dag (N=1). Utfra dette konkluderer vi med at det i undersøkelsen har deltatt 92 bedrifter fra Nord-Norge som per i dag selger lokalmatprodukter. Bedriftene som har deltatt i undersøkelsen kommer fra alle fylkene men med hovedtyngde i Troms og Nordland. Tabell 1. Oversikt over antall lokalmatprodusenter som har svart på undersøkelsen. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent Bakgrunnsinformasjon om deltakende bedrifter i spørreundersøkelsen Blant 66 % av bedriftene har salget av lokalmat pågått over 5 år og % har solgt lokalmat i mindre en 1 år. Typer og fordeling av matprodukter fremgår av fig 1. Under pkt. annet* er følgende oppgitt; ville vekster, geléer etc., skalldyr, skinn, honning, sjokolade, krydder, teer, pesto, sirup, egg, syltetøy, konfekt, bacalao, sommerblomster, ved, kråkeboller, skjell. Det er vanlig at bedriftene tilbyr salg av andre tjenester/produkter utover lokalmat (52 %) så som servering, kulturopplevelser, naturopplevelser og overnatting. På spørsmål om hvor stor andel av omsetningen som er knyttet til servering oppgir hele 73 % at de ikke har noen omsetning knyttet til servering. 5 % av bedriftene har en omsetning av lokalmat som utgjør mer en halvparten av totalomsetningen (fig 2). Videre har en fjerdedel av bedriftene en omsetning av lokalmat større en 1 mill. (fig 3) Fig 1. Prosentvis fordeling av typer matprodukter som bedriftene selger. N=98. 9

14 ønsker ikke oppgi dette vet ikke <75 kr kr 15-3 kr 3-5 kr 5-1 kr >1 kr < 25 % 25-5 % 5-75 % >75 % Fig 2. Prosentvis omsetning av lokalmat i forhold til totalomsetningen. N= Fig 3. Prosentvis fordeling innen ulike omsetningsbeløp av lokalmat i bedriften for år 212. N=98

15 Markeder Bondens Marked Serveringsbedr./ HORECA Storhusholdning Dagligvare Grossist Gårdsbutikk/ spesialutsalg Privat *Annet, spesifiser 4.2 Salg og distribusjon Bedriftene selger sine produkter i veldig mange ulike markeder. 58 % av bedriftene selger sine produkter privat og den vanligste distribusjonsformen per i dag er egen bil (fig 4 og fig 5) Fig 4. Prosentvis fordeling blant ulike salgskanaler. N= Egen bil Posten Tine ASKO Buss Annet* Fig 5. Prosentvis fordeling mellom ulike distribusjonskanaler. N= Bestilling Når det gjelder selve bestillingen og hvordan denne foregår er manuell bestilling mest vanlig, deretter personlige kundemøter og den minst vanlige metoden er nettbestilling, se fig 6-8. Av de 39 bedrifter som har svart på spørsmålet i hvilken grad de tar i bruk nettbestilling, tar 17 bedrifter i bruk en nettbestillingsløsning. Blant disse bedriftene utgjør nettbestillingen ikke mer en 5 % av de ulike bestillingsmetodene. 11

16 ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 6. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Personlige kundemøter (bondens marked, eget utsalg). N= ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 7. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Manuell bestilling (telefon, e-post, brev etc). N=92 Fig 6. Prosentvis fordeling av ulike bestillingsmetoder; Personlige kundemøter (bondens marked, eget utsalg). N= ingen <25 % 25-5 % 5-75 % 75- % Fig 8. Prosentvis bruk av nettbestilling, N=39 12

17 4.4 Bruk av sosiale medium/web basert teknologi Når det gjelder tilstedeværelse på internett oppgir 61 % av bedriftene at de bruker internett (N=2), og de vanligste plattformene som brukes er egen hjemmeside og facebook. Andre plattformer som er tatt i bruk om enn i mindre grad, er nettbutikk, twitter, youtube, blogg, egen app på mobil og andre portaler. 19 % tar i bruk analyseverktøy for å registrere besøk på eget nettsted (N=85). 4.5 Interesse for en felles nettbasert bestillingsløsning På spørsmål om bedriftene er interesserte i å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning i tillegg til egne/andre løsninger svarte 43 % ja, 28 % nei, og 28 % vet ikke (N=99). Dvs. 43 bedrifter er per i dag interessert i en felles nettbasert bestillingsløsning. 2 bedrifter av de som var usikker på om de ønsket å bli med i dag eller ikke svarte på dette spørsmålet, sier at de ønsker å bli med på en sådan løsning om 3 år. Dette vil si at det potensielt er 63 bedrifter som er interesserte i en felles nettbasert bestillingsløsning (Fig ). (Noen av bedriftene som svarte ja på det forrige spørsmålet har også tatt stilling til hvor aktuelt det er om tre år) ja nei vet ikke Fig 9. Prosentvis interesse for å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning. N= nei vet ikke ikke svart tidl. ja 3 ja nei vet ikke Fig. Antall bedrifter som per i dag ikke har svart ja på spørsmålet om å ta i bruk en felles nettbasert bestillingsløsning, men som det kan være aktuelt for om tre år. N=59 13

18 Bedriftene hadde mulighet å komme med utdypninger knyttet til hvorfor, eventuelt hvorfor ikke bedriften er interessert i en felles nettbasert fellesløsning. Innspillene er presentert nedenfor ettersom hvordan interessen er: Interesserte Ikke interesserte Dette ville gitt bedre markedsføring og flere kundetreff. Breiere kundegrunnlag. (Bedriften)har større potensiale for salg av (produktet) men opplever at det er vanskelig å komme inn på markedet og distribusjon av varene er en utfordring, når en skal ha fokus på lønnsomhet. Bra å være en del av andres tilbud. Skaper bedre oversikt for kundene. På grunn av geografisk beliggenhet, øke salget, frigjøre tid. For å få tilgang til et større marked. Beregner å øke volum på kjøttprodukter i løpet av 213. Vi har ikke tid og kapasitet til å gjøre alt sjøl. Enhver produsent bør jo gjøre seg lettest mulig tilgjengelig i det markedet som man opererer i. Enkelt å få tilgang og vite hva som finnes i dag. Vi kan bestille varer når som helst på døgnet. Fordi jeg ikke er tilstede på nett i dag. For å øke salg til grossister, storhusholdninger, butikker og ikke minst til vanlige forbrukere. For å få flere kunder. For å utvide markedet, jobber i dag med ny løsning. Det er dumt å utvikle noe eget, når det allerede finnes løsninger. Kan bli aktuelt med en annen kundekrets som når oss. For å nå flere kunder, interessenter. Øke salget. Ønsker å utvikle eget system for produsenter som er medlem i laget Jeg er veldig dårlig på bruk av nettet. Liten produksjon, og salget foregår i nærmiljøet. Pga alder. Begrenset kapasitet på produksjon. Aktuelt volum selges gjennom nevnte kanaler. Forventer en større produksjon/flere produkter i årene som kommer. Lite volum, kjent kundekrets. Liten produksjon. Har for liten produksjon. Vi opplever at kundene / butikkene vil ha direkte kontakt med oss som produserer osten. Nisjesalg, Europa største kunde på sjømat, nettverk ellers. (Bedriften) tar seg av lokalmarkedet, mens dagligvarekjedene har et eget system som benyttes til distribusjon. Vil gjerne høre mere om dette. Vet ikke Må holde kostnadene nede. Har ikke råd til dyre ting... Har solgt honningen bra inntil nå, men vet ikke med større produksjon. Veldig sesongbetont produksjon med hovedsakelig ferske bær. Kan være svært store mengder over et kort tidsrom, og da vil nettbestilling være for lite effektivt, kanskje. Vi selger også saft, og der kan det kanskje fungere. Har pr. i dag ikke avsetningsvansker. Usikker på om vår type "produkter" er mål for denne type salg. Da det ikke foreligger noen antydning til pris, er det vanskelig å svare. For små bedrifter er prisen veldig avgjørende. Vet ikke hvor stort volum vi skal ha... kanskje er det greit nok som det er! Vet ikke helt hva det går ut på. Driver ennå bare på hobbybasis. Det er ikke fungerende internett i området jeg bor! 14

19 <2 kr 2-5 kr 5-7 kr >7 kr vet ikke På spørsmålet om bedriften er villig til å betale for å være med på en felles bestillingsløsning svarte 39 % ja, 13 % nei og 48 % vet ikke (N=98). På spørsmål om hvor stor andel av omsetningen gjennom nettverksportalen kan avsettes til en slik bestillingsløsning svarte 62 % vet ikke (se fig 11). Vi har vurdert interessen for en nettbasert fellesløsning opp mot omsetningsbeløp av lokalmat i bedriften for år 212 (Se fig 12). Dette viser at 11 bedrifter med en lokalmatomsetning på over 1 mill. er interessert per i dag. For bedrifter med en omsetning mellom 5 kr og 1 mill. er 5 bedrifter interessert. Dette betyr at 37 % blant de interesserte per i dag har en lokalmatomsetting i større målestokk. Vi har videre sett på den spesifikke interessen for å betale blant de 63 mulige bedriftene som ønsker å være med når en tar med de som kan være intressert om 3 år. Blant disse svarer 49 % at de er intresserte i å betale (inngangssum) for å være med og hele 4 % vet ikke (fig 13). Hvis man ser på hvor mye disse bediftene er villige å betale oppgir 49 % at de ikke vet og 43 % oppgir at de er villige å betale en sum som varierer fra under 2 kr til 7 kr (fig 14). Når det gjelder eventuelt hvor stor andel av omsetningen gjennom nettverksportalen bedriftene kan avsettes til en felles nettbasert bestillingsløsning oppgir 54 % at de ikke vet (fig 15). 11 % (7 bedrifter) oppgir at de er villige til å betale over % og 6 av disse bedriftene har en totalomsetning av lokalmat over,5 mill. eller over 1. mill. Videre vektes markedsføring, bestilling, distribusjon noenlunde høyt og noenlunde likt i forhold til deres viktighet knyttet til vurdering av enn felles nettbasert løsning. Fakturering vektes lavest (fig 16). I spørreundersøkelsen ble bedriftene også spurt om de er kjent med nettportalene og og her var svaret 14 % (N=99) og 13 % (N=) for respektive portal Fig 11. Prosentvis fordeling blant bedriftene opp mot hvor mye bedriften er villig til å betale for å være med på en felles nettbasert bestillingsløsning. N= 89 15

20 <2 kr 2-5 kr 5-7 kr 7 kr vet ikke ikke svart <75 kr kr 15-3 kr 3-5 kr 5-1 kr >1 kr ikke besvart tidl. spørs. ønsker ikke oppgi dette vet ikke ja nei vet ikke Fig 12. Antall bedrifter og grad av interesse per i dag sammenlignet med omsettingen av lokalmat. N= ja nei vet ikke ikke svart 6 Fig. 13. Prosentvis interesserte blant de 63 potensielt interesserte bedrifter for å betale for å være med Fig. 14. Prosentvis fordeling mellom blant de 63 potensielt interesserte og hva de er villige til å betale for å være med. N=63 16

21 ingen 2,5 % 5 % 7 % mer en % vet ikke ikke svart Fig. 15. Prosentvis interesse for å betale en viss prosentsats av totalomsetningen blant de 63 potensielt interesserte. Markedsføring (N) 87 Bestilling (N) 84 Distribusjon (N) 82 Fakturering (N) 81 Fig 16. Rangering av viktige funksjoner ved vurdering av en felles nettbasert løsning. På en skala 2-5 der 5 er rangert som meget viktig. 17

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Solfjellsjøen, 8820 Dønna Tlf: 90 03 79 48 Org.nr.: NO 893 327 622 MVA FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Arktiske bringebær Velkommen til bords. Bakgrunn Bær dyrket og utviklet i nordlige områder blir

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Markedsstrategier og forretningskrav Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Bakgrunn for Logimat (2012-2014) Tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom Sintef, NTNU,

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com Matriket Innlandet Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling i 7 mndr (mars-september 2015) - forprosjekt Oppgaver: - Kartlegge produsenter

Detaljer

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 Distribusjon av matspesialiteter Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 TINEs visjon «Vi skal være Norges viktigste verdiskaper» TINEs retning TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Kick-off Logimat 12.juni 2012 Nasjonal ambisjon om 20 prosent matspesialiteter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger

Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger Logimat prosjektet Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Oi! for en dag! 11. april 2013 LOGIMAT Logistikkløsninger for matspesialiteter Finansiert

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? Adm dir Nina Sundqvist Tromsø 23.sept 2014 TØRRFISK, GULLØYE, LOFOTLAM OG ISHAVSRØYE HVORDAN ØKE VERDIEN AV ARKTISK MAT? MANGE ER INTERESSERT I NORSKE MATSPESIALITETER

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Salg, service og sikkerhet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Salg, service og sikkerhet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Utvikling av logistikk for matspesialiteter

Utvikling av logistikk for matspesialiteter LogiMat Nettverkssamling, 6. november 2013 Utvikling av logistikk for matspesialiteter Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT og Fysisk logistikk Maria Kollberg Thomassen, Ph.d., forsker Erik Gran,

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA1002 Drift og oppfølging VÅREN 2014. Privatister. Vg1 Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA1002 Drift og oppfølging VÅREN 2014. Privatister. Vg1 Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA1002 Drift

Detaljer

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked?

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked? Bondens butikk Ny salgskanal for Bondens marked? Trondheim 28/2-2013 Bondens marked er unikt - og kan ikke kopieres i butikk Ansikt til ansikt betyr åpenhet og tillit, og historien bak maten kommer fram

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1

CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1 CO2 reduksjon og forbrukeraksept Arkivnr 20110288723-155 1 Innhold -systemet Befolkningens handlevaner Potensialet for CO2-reduskjon Brukernes aksept for systemet Oppsummering og vegen videre Arkivnr 20110288723-155

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg?

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Med hovedfokus på frukt og grøntbransjen Nina Heiberg FoU sjef Gartnerhallen Større sortiment av plantesorter Flere sorter innen

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Visjon: Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: MAT OG DRIKKE 2 VADSØ 24.01.2016 Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som

Detaljer

Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA

Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA Hva er spesialprodukter? Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA mars 2007 2 Starten? Det tekno-økonomiske

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT

Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT LogiMat Nettverkssamling, 6. november 2013 Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT Maria Kollberg Thomassen, forsker SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse Forskningsfokus i LogiMat Krav og

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist Økologiske Norgården Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist 2008 2 01.11.2010 2 Hvordan kan vi bli bedre???? Hvorfor ikke Hvem 01.11.2010 4 01.11.2010 5 2009 01.11.2010 6 En

Detaljer

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5 FAGSTRATEGI MAT 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning:... 3 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3 3. Matemballasje... 5 4. Økologisk mat mer miljøhensyn i produksjonen... 5 5. Kjøttproduksjon bidragsyter

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Lokalmatnettverk i regionen vår

Lokalmatnettverk i regionen vår Lokalmatnettverk i regionen vår Her kommer vi! Navnløse men ivrige 82 kirsten@visiter.no Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling som

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 Journalpost.: 11/28429 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat Bakgrunn Landbruks-

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Økt økologisk tilbud Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Nofima AS Berit Foss Hille, Åshild Longva, Sveinung Grimsby, Gunhild Akervold Dalen 03.09.2012 1 Nofima - nasjonalt

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer