Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/328-2 Hanne M. Andersen 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2807/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/328-2 Hanne M. Andersen 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2807/14 77 78 80 00 23.01."

Transkript

1 Sekretariat Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/328-2 Hanne M. Andersen 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2807/ MØTEINNKALLING Det innkalles herved til møte i Utvalg: VANNREGIONUTVALG Møtested: Fylkeshuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Med vennlig hilsen Bjørn Eirik Normann Rådgiver Merknader til: Innkalling Merknader til: Saksliste Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

2 2 SAKSLISTE Utvalg: Vannregionutvalg Møtedato: Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/14 13/ /14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET I JUNI VANNREGIONUTVALGET. 2/14 13/ /14 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION TROMS - SE SAK 12/3086 3/14 13/ /14 SEKTORMYNDIGHETENE PRESENTERER FORSLAG TIL TILTAK I VANNFOREKOMSTER I RISIKO 4/14 13/ /14 ORIENTERING OM TILTAKSANALYSER FOR VANNOMRÅDENE I TROMS 5/14 13/ /14 GJENNOMGANG AV SAK OM FORSLAG TIL PRIORITERT LISTE PÅ VASSDRAGSKONSESJONER DET SØKES REVISJON PÅ. 6/14 13/ /14 GJENNOMGANG AV ENDRINGER HOS FYLKESMANNEN I TROMS SOM FØLGE AVENDRINGER HOS REINDRIFTSFORVALTNINGEN 7/14 13/ /14 STATUS I PROSJEKTET OG SENTRALE FRISTER, GRENSEVASSDRAG, RISIKOANALYSER (SE VEDLAGT PRESENTASJON) 8/14 14/ /14 ØKONOMI I PROSJEKTET - VANNREGIONARBEIDET 9/14 13/ /14 GJENNOMGANG AV ARBEIDSPLAN I PROSJEKTET FOR /14 13/ /14 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET FOR TROMS, SAMTOPPNEVNELSE AV NY LEDER

3 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 1/ 14 Løpenr.: 2473/14 Arkiv: 033 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET I JUNI VANNREGIONUTVALGET. BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: Møteprotokollen fra møtet 6. juni 2013 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokollen fra møtet 6.juni Saksutredning: I henholdt til praksis godkjennes protokollen i det nærmeste følgende møtet. Tromsø, den Bjørn Erik Normann Rådgiver Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

4 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/15-39 Sak nr.: 2/ 14 Løpenr.: 2492/14 Arkiv: M10 Møtedato: Saksbehandler: Hanne M. Andersen VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION TROMS - SE SAK 12/3086 BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Vannregionutvalg / Fylkesrådet /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar saken til orientering. Vedlegg: Saksutredning: Troms fylkeskommune ble vannregionmyndighet Dette innebærer at fylkeskommunen er plan- og prosessansvarlig i vannforvaltningsarbeidet i henhold plan- og bygningsloven og vannforskriften. Dokumentet «Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Troms » er et styringsdokument og er en del av arbeidet i den planprosessen det er lagt opp til nasjonalt. Dokumentet gir en oversikt over temaer og påvirkninger som påvirker vanntilstanden i vannforekomstene i fylket, som vi skal ha fokus på i arbeidet og som skal belyses i forvaltningsplanen som skal utarbeides i Dokumentet «Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Troms » er behandlet i vannregionutvalget og sendes nå til fylkesrådet for behandling. Mange av problemstillingene knyttet til vannforekomstene som vannregionmyndigheten nå er pålagt å arbeide med, var før innføringen av vannforskriften ikke satt fokus på fordi: Troms er et fylke med lav befolkning, få forurensningskilder, mye nedbør og store arealer hvor menneskelig påvirkning er relativt lav per vannforekomst, sammenlignet med mer sentrale strøk av landet og resten av Europa. I tillegg har få av vannforekomstene vært grundig kartlagt. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

5 5 Dokumentet sammenstiller innsamlede data og viser de viktigste vannmiljøpåvirkningene i Troms, både i elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. Dette er for å identifisere og kartlegge hvilke påvirkningsfaktorer som gir størst effekt på vannmiljøet og for å oppnå eller opprettholde god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene. I vannforskriftssammenheng er kystvann definert som området fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inn til land. Viktige momenter i arbeidet fremover, er hvordan og hva vi skal prioritere, slik at de viktigste vannmiljøspørsmålene prioriteres først. Resultatet av prioriteringen er viktig for å få en forvaltningsplan og et tiltaksprogram som både er økonomisk og teknisk gjennomførbart, samtidig som effektene av planen sørger for best mulig forbedringer i vannmiljøet. I henhold til planprogrammet vedtatt i 2010 skal det med bakgrunn i dokumentet «Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Troms » utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram, som skal legges ut til offentlig høring i seks måneder høsten I henhold til planlagt fremdrift skal «Vannforvaltingsplan for Troms » vedtas i fylkestinget i Tiltakene i tiltaksplanen skal i henhold til vannforskriften gjennomføres senest innen seks år (2021) etter at forvaltningsplanen er vedtatt. Uavklarte problemstillinger og prioriteringer bør belyses og finne sin løsning før endelig forvaltningsplan skal på høring, eller avklart på sentralt hold, jfr. Vannforskriften 26. De påvirkningene som har størst effekt på kystvann, elver og innsjøer i Troms er vist i figurer under: Hovedkilder påvirkninger kystvann Utslipp/avfall Infrastruktur Industri Annen punktkilde Landbruk Annen diffus kilde Fiskeoppdrett Overføringer mellom vassdrag Kongekrabbe Figuren viser antall vannforekomster som er påvirket. I Troms er det tilsammen vannforekomster i tilsammen 6 vannområder, av disse er 190 såkalte kystvann-forekomster. Dataene er basert på de registrerte tilgjengelige data fra pr De tre påvirkningene som har størst effekt på kystvannet i Troms er kategoriene utslipp/avfall, infrastruktur og industri. Kategorien utslipp/avfall omfattes i hovedsak påvirkningsfaktorer som spredt avløp fra husholdninger, utslipp fra industri og godkjente utslipp fra verft og annen næringsvirksomhet. Kategorien infrastruktur omfattes i hovedsak av fysiske inngrep til infrastruktur som f.eks veier, havner, moloer, veifyllinger, tettsteder og avrenning fra disse.

6 6 Kategorien industri omfatter i hovedsak utslipp av prosess- og avløpsvann til grunnvann og overflatevann knyttet til matforedling, fiskeri og havbruk i industrien. Figuren viser antall vannforekomster som er påvirket. Dataene er basert på de registrerte tilgjengelige data fra pr I Troms er tilsammen 293 vannforekomster klassifisert som innsjø. De fire påvirkningene som har størst effekt på innsjøene i Troms er kategoriene vannkraft, landbruk, utslipp/avfall og drikkevannsforsyning. Kategorien vannkraft omfatter i hovedsak eksisterende vannkraftverk med magasiner og inngrep i elver/vassdrag. Kategorien landbruk omfatter i hovedsak av avrenning fra gjødselbruk, gjødsellager, husdyrgjødsel, husdyrhold, fulldyrka mark, beite/ eng og skogbruk. Kategorien drikkevannsforsyning omfatter fysiske inngrep for utbygging i vassdrag til drikkevannsforsyning. Fysiske inngrep i vassdrag kan føre til utvasking av strandsone, redusert vannføring i vassdrag nedenfor forbygning og i ekstreme tilfeller tørrlegging av vassdrag.

7 Figuren viser antall vannforekomster som er påvirket. Dataene er basert på de registrerte tilgjengelige data fra pr Av fylkets vannforekomster er 946 klassifisert som elv/bekkefelt. De tre påvirkningsfaktorer som har størst effekt på elver og bekkefelt i Troms er utslipp/avfall, vannkraft og landbruk. 7 Tromsø, den Bjørn Eirik Normann Rådgiver

8 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 3/ 14 Løpenr.: 2143/14 Arkiv: K00 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann SEKTORMYNDIGHETENE PRESENTERER FORSLAG TIL TILTAK I VANNFOREKOMSTER I RISIKO BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar orienteringen om sektormyndighetenes forslag med tiltaksanalysene for de seks vannområdene i Troms til etterretning og henstiller til VRM å sammenstille de ulike innspillene til et helhetlig dokument for tiltaksprogram for vannregion Troms med en frist til 15. mars Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

9 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 4/ 14 Løpenr.: 2140/14 Arkiv: K00 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann ORIENTERING OM TILTAKSANALYSER FOR VANNOMRÅDENE I TROMS BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar orienteringen om VRMs arbeid med tiltaksanalysene for de seks vannområdene i Troms til etterretning. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

10 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 5/ 14 Løpenr.: 2538/14 Arkiv: S10 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann GJENNOMGANG AV SAK OM FORSLAG TIL PRIORITERT LISTE PÅ VASSDRAGSKONSESJONER DET SØKES REVISJON PÅ. BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar saken til orientering Bakgrunn - vannregionmyndighet Troms fylkeskommune ble etter forvaltningsreformen 1. januar 2010 oppnevnt til vannregionmyndighet (VRM) for vannregion Troms. Vannregionmyndigheten er plan- og prosessansvarlig for gjennomføring av vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i Plan- og bygningsloven (PBL), Vannressursloven og Forurensingsloven. Vannforskriften har som mål å bedre miljøtilstanden der den ikke er tilfredsstillende, i elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. For å oppnå målene skal det lages en vannforvaltningsplan for de seks vannområdene som utgjør vannregion Troms. Planprosessen er styrt av frister gitt av EU og Miljødirektoratet er ansvarlig for oppfølging/ rapportering. Det er lagt opp til 3 påfølgende planperioder på seks år hver, den første planperiode gjelder i perioden For hver planperiode skal det utarbeides planprogram, et oppsummeringsdokument rundt de vesentligste påvirkningsfaktorene på vannmiljøet i Troms («Vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Troms ») samt Vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Forvaltningsplanen med tiltaksprogrammet skal i henhold til frister i planprogrammet på høring juli januar 2015 og skal vedtas innen utgangen av Organisering av arbeidet i Troms Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

11 11 Som vannregionmyndighet (VRM) er fylkeskommunen ansvarlig for sekretariat og for å innhente kunnskapsgrunnlag hos sektormyndigheter, kommuner og andre organisasjoner. Fylkeskommunen har ansvar for utarbeidelse og politisk behandling/vedtak av Vannforvaltningsplanen. Arbeidet til VRM skjer i tett samarbeid med Fylkesmannen i Troms (miljøvernavdelingen) som er faglig ansvarlig for karakteriseringen og klassifiseringen av alle vannforekomstene i vannregion Troms. Når dette arbeidet er ferdig skal det i samarbeid med de ansvarlige sektormyndighetene resultere i et tiltaksprogram som blir sentralt for utformingen av selve vannforvaltningsplanen. Der er oppnevnt et vannregionutvalg (VRU) som i tillegg til fylkeskommuen består av sektormyndigheter, regionråd. Arbeidet ledes av avdelingsleder Gunnar Davidsson (se fylkesrådssak nr. 246/13). Vannregionutvalget består av følgende medlemmer: Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Norges Vassdrags- og Energidirektorat, region- nord Fiskeridirektoratet, Troms og Finnmark Mattilsynet, Troms og Finnmark Kystverket, region- nord Statens Vegvesen, region- Troms Norges geologiske Undersøkelser Sør- Troms regionråd Midt- Troms regionråd Tromsø- områdets regionråd Nord- Troms regionråd Vannregionutvalget har som mandat og innenfor de avsatte ressurser sikre best mulig prosess for å ivareta lokale og regionale hensyn ved utformingen av forvaltningsplanen. VRU skal vedta planutkast og forelegge dette for fylkesrådet for godkjenning før høring og endelig vedtak i Fylkestinget i Troms. VRU kan ta opp saker som måtte bli forelagt utvalget og gjøre vedtak som oversendes fylkesrådet i Troms for endelig avgjørelse som vannregionmyndighet. Dette kan gjelde saker av lokal og/eller regional interesse som berørte kommuner, forvaltningsorgan eller andre måtte finne naturlig å forelegge VRU og fylkeskommunen som vannregionmyndighet. Bjørn Eirik Normann er ansatt som rådgiver og har ansvaret for all saksbehandling innenfor området og som er sekretariat for vannregionutvalget. I tillegg er det ansatt en prosjektleder, Tone Rasmussen i 3-årig engasjement med ansvar for arbeidet ut mot kommunene og de seks vannområdene. Prosjektlederen skal innhente nødvendig kunnskapsgrunnlag, samt gjennomføre tiltaksanalysene sammen med de ulike sektormyndighetene, fremlegge tiltaksprogram og bistå med utarbeidelsen av forvaltningsplanen. Vannforekomster som brukes til kraftproduksjon i vannregion Troms I forbindelse med arbeidet med vannforskriften er det en rekke vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømålene på grunn av inngrep i vannforekomsten (elvene) for produksjon av vannkraft. I henhold til Vannforskriften medfører slike inngrep at vedkommende vannforekomst blir definert som risiko-forekomst. Hvert 40. år kan vilkår for vannkraftkonsesjoner revideres. I vannregion Troms er en slik revisjon aktuell for flere av de større vannkraftverkene i de nærmeste årene, tilsammen 25 konsesjoner kan revideres før 2022 (3 er åpnet for revisjon, deriblant Altevatn og Barduelva).

12 12 Alle fylkeskommunene samt Fylkesmennene fikk i juni 2012 tilsendt brev fra NVE og Miljødirektoratet. I brevet ble vannregionmyndighetene bedt om å utarbeide og levere egen liste med forslag til vannkraftverk VRM anser som mest aktuell av miljøvernhensyn å få revidert i hver region. Listen skal være et utgangspunkt for nasjonal gjennomgang og prioritering av kommende revisjonssaker. I brevet opplyses at dette er et nasjonalt prosjekt uavhengig av prosessene i vannforskriften. VRM og vannregionutvalg kan likevel ha faglig viktige innspill å komme med gjennom kartlegging av påvirkningsfaktorer og i forbindelse med sammenstilling av dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Videre opplyses at den politiske behandlingen av revisjonsarbeidet vil skje på regionalt nivå, primært gjennom forvaltningsplanarbeidet. Det understrekes at både den nasjonale gjennomgangen og de regionale forvaltningsplanene skal inngå i beslutningsgrunnlaget i revisjonssaken. Den nasjonale gjennomgangen og prioriteringen skulle sammen med de regionale vannforvaltningsplanene, danne et underlag ved behandlingen av den enkelte revisjonssak. Formålet med det nasjonale prosjektet er å gi departementene en nasjonal oversikt over hva som kan oppnås av miljøforbedringer gjennom revisjoner i de kommende årene og en prioritering ut fra hvor gevinstene ved miljøforbedring antas å ville overstige kostnadene ved tapt produksjon. Planen er at alle utbygde vassdrag skal få innført standardvilkår ved revisjon av konsesjonsvilkårene. I de vassdragene som kartleggingen etter NVEs og Miljødirektoratets syn settes som «prioritert for revisjon», vil det i tillegg være aktuelt med minstevannføringer/ magasinrestriksjoner. Som tilsvar til brevet fra NVE/Miljødirektoratet utarbeidet Fylkesmannen i Troms i samarbeid med NVEs regionkontor- nord en prioritert liste med aktuelle vannkraftverk. Denne listen ble forelagt VRU-Troms i møte som orienteringssak. Den 22. oktober 2013 fikk VRM-Troms oversendt rapporten «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering» utarbeidet av NVE og Miljødirektoratet i samarbeid. Rapporten inneholder en nasjonal gjennomgang av 395 vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen Tilsammen 50 vassdrag gis høy prioritet for revisjon, hvor av 3 i Troms. Det er kraftverkene i Altevatn og Barduelva (Innset og Straumsmo), Skibotnelva (Lavkajåkka og Skibotn) og Kildalselva (Kildalen) som foreslås revidert med høyeste prioritet i Troms. Revisjon er allerede åpnet i Altevatn og Barduelva. Samlet kraftproduksjon ved disse kraftverkene er 1600 GWh/år. Direktoratene beregner mulig krafttap som følge av disse revisjonene til å kunne bli GWh/år, tilsvarende 5-7 % av samlet produksjon i fylket. Nåverdien av dette krafttapet er estimert til å være i størrelsesorden mellom 750 millioner kr. og 1 milliard. Estimatet er basert på en gjennomsnittspris på 30 øre KWh. Rapporten inneholder direktoratenes anbefaling av hvilke vassdrag som skal prioriteres for revisjon. Prioriteringen oppfattes også som et sentralt faglig overordnet grunnlag for behandlingen av de kommende revisjonssakene. Dette innebærer at arbeidet med vannforvaltningsplan i regionene ikke lenger kan påvirke hvilke vannkraftrevisjoner skal gjennomføres i hvert enkelt fylke. Dette er et brudd med de prinsipper for regional styringsrett som vannforvaltningsarbeidet er forutsatt å ha. Slik intensjonen med arbeidet ble oppfattet av VRM-Troms var det var først under arbeidet med forvaltningsplanen at beslutningene og prioriteringene skulle foretas. VRM-Troms er ikke enig i NVE og Miljødirektoratets prioritering og savner utredning av mulige konsekvenser av den prioriteringen som er foreslått i rapporten. VRM-Troms mener at

13 regionene ikke har fått reell anledning til å medvirke i arbeidet med prioriteringene. Konsekvensene av den prioritering som foreslås er såvidt store at beslutning om prioritering ikke kan forsvares med det manglende faktagrunnlag som her foreligger. VRM- Troms mener forslaget fra NVE og Miljødirektoratet ikke er tilstrekkelig utredet med hensyn til en overordnet og helhetlig energi- og miljøpolitikk for vår region, herunder: Utvelgelsen av hvilke vannkraftverk ønskes revidert er basert på antagelser og svært begrenset faktamateriale med hensyn til mulige miljøgevinster. Forsyningssikkerhet for elektrisitet i regionen med store geografiske avstander og sårbar infrastruktur med hensyn på tilførsel er ikke utredet. Energibehovet i regionen er stadig økende og utredningen inneholder ingen analyse av konsekvensene av mulig krafttap eller hvordan krafttapet eventuelt kan kompenseres. Manglende utredning med hensyn til om endringer i konsesjonsvilkårene vil gi den tilsiktede miljøeffekt, da det foreligger svært mange konsesjonssøknader på småkraftverk i Troms som begrunnes med økt behov for fornybar energiproduksjon i regionen. 13

14 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 6/ 14 Løpenr.: 2126/14 Arkiv: M10 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann GJENNOMGANG AV ENDRINGER HOS FYLKESMANNEN I TROMS SOM FØLGE AVENDRINGER HOS REINDRIFTSFORVALTNINGEN BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Vannregionutvalg /13 Fylkesrådet /14 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar saken til orientering. Det er besluttet at Reindriftsforvaltningen Troms og Finnmark avvikles med virkning fra og med og at forvaltningsansvaret overføres til Fylkesmannen i Troms. På grunn av endringen er det i fylkesrådssak 246/13 gjort vedtak i fylkesrådet i Troms om at Reindriftsforvaltningen ikke lenger representeres i Vannregionutvalget i Troms, men at Reindriftsforvaltningen heretter representeres av Fylkesmannen i Troms. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

15 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 7/ 14 Løpenr.: 2122/14 Arkiv: M10 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann STATUS I PROSJEKTET OG SENTRALE FRISTER, GRENSEVASSDRAG, RISIKOANALYSER (SE VEDLAGT PRESENTASJON) BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar saken til orientering Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

16 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 14/368-1 Sak nr.: 8/ 14 Løpenr.: 2114/14 Arkiv: 150 K00 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann ØKONOMI I PROSJEKTET - VANNREGIONARBEIDET BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar VRMs orientering om økonomi i prosjektet til orientering Orientering om økonomi i prosjektet vannforskriftsarbeidet i Troms: Troms fylkeskommune Plan - og næringsetaten Postboks Tromsø Sted og dato: Tromsø Anmodning om overføring av tilskudd (internt) Opplysninger om mottaker av tilsagn om tilskudd: Firmanavn/navn på organisasjon (tilskuddsmottaker): Troms Fylkeskommune Organisasjonsnummer (9 siffer): NO Adresse: Postnr.: Poststed: Fylkeshuset i Tromsø, Strandvegen Tromsø Prosjektnavn: Tilsagn nr.: Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

17 Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms RUP 31/11 Innvilget tilsagn (kr): Tidligere overføringer(kr): Anmodning om overføring av tilskudd (kr): ,49 Kontostreng: Tjeneste Ansvar Prosjekt nummer 6090 Kontrolliste ved søknad om del/sluttutbetaling (jf. vilkår for tilsagnet)/kryss av: Delutbetaling Sluttutbetaling x Budsjett - regnskap Underskrift tilsagnsmottaker Del-/ sluttrapport Revisjon (kun ved sluttutbet.) 17 MRS (kun ved sluttutbet.) Forbeholdt Troms fylkeskommune ved plan - og næringsetaten: debet/ Beløp for overføring Konto Tjeneste Ansvar Prosjekt kredit (kr) Tilsagns nr: Bilagstekst: Saks nr (ESA nr) Betalingsfrist Del-/ sluttutbet. Budsjett regnskap Attestasjonsoppgaver: Del-/ Revisjon MRS RAPP Sluttrapp. Dato/sign. kontroll: Sted/dato/underskrift attestant: Sted/dato/underskrift anviser:

18 18 Prosjektgjennomføring EUs vannrammedirektiv Dato Aktivitet Foredrag Sted Ant. dager Tromskonferansen 1 Tromsø Møte Newtonrommet Engenes Workshop Engenes 3 Engenes Direktoratsmøte 1 Tromsø Overvåkingsgruppemøte 1 Oslo 2, Forvaltningsplankonferanse 1 Oslo Evalueringsmøte Astafjordprosjektet Harstad Forskningsdagene:Salangenvassdraget 1 Sjøvegan Arbeidsmøter VRM Tromsø Arbeidsmøter VMR Tromsø VRM + VRU- møter 2 Tromsø Samrådsmøte NordTroms 2 Storslett Samarbeidsmøte VMR Nordland 2 Leknes Samrådsmøte kystsone TFK 1 Tromsø Kurs DN Trondheim Konferanse NGU/IMR/Sjøkartverket 1 Oslo Samrådsmøte Harstad kommune 1 Harstad Arbeidsmøter VRM Tromsø Arbeidsmøter VMR Tromsø Samrådsmøte Berg kommune 1 Skaland Samrådsmøte Torsken kommune 1 Gryllefjord Arbeidsmøter og kurs 1 Tromsø Samrådsmøte FMTR 1 Tromsø Folkemøte Evenes flyplass Evenes VRM samling Nordland 1 Bodø Oppstartsmøte prosjekt 6090 Tromsø 1 Sum ant. foredrag /presentasjoner 22 Sum ant. reisedøgn 49.5 Ant. timer forberedelse: 165 Bakgrunn Etter forvaltningsreformen ble Troms fylkeskommune vannregionmyndighet 1. Januar Det innebærer at fylkeskommuene er plan- og prosessansvarlig for gjennomføringen av EUs vannrammedirektiv i vannregion Troms. Arbeidet er en lovpålagt oppgave der det foreligger på forhånd en bestemt planprosess med tidsfrister for ulike deler av planprosessen.

19 19 Formål Gjennomføringen av EU s vanndirektivet er å bedre den økologisk og kjemisk vanntilstanden i innsjøer, elver og kystvann, der vanntilstanden ikke er tilfredstillende. Arbeidet er lagt opp til en planprosess i seksårs prosess syklus, før nye seks år osv. Det er Miljødirektoratet som er ansvarlig veileder i arbeidet og Fylkesmannen er miljøansvarlig. Prosjektet er delfinansiert av en engansbevilgning på RUP- midler. Det resterende er finansiert gjennom tildelingsmidler fta Miljødirektoratet. 1. Prosjektet utarbeidet i 2010 planprogram for Troms, som beskriver informasjon og bakgrunn for prosjektet, ansvarsfordeling, fremdriftsplan, organisering osv. Planprorammet var på offentlig høring i seks måneder før behandlig og vedtak i fylkestinget i Organiseringen er lagt opp til samarbeid med sektormyndigheter, kommuner og regionråd gjennom et vannregionutvalg, ulike vannområdeutvalg, arbeidsgrupper og ekstern prosjektleder for gjennomføring av prosjektet i vannområdene. 2. Som en del av planprosessen er det i arbeidet utarbeidet et dokument som heter «vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Troms Dokumentet beskriver de viktigste påvirkningsfaktorene på vannmiljøet i Troms for å kartlegge hvilke vannforekomster som skal prioriteres inn i forvaltningsplanen som skal utarbeides i 2014 i.f.t at de ikke oppnår god vanntilstand. Dokumentet har lagt ute til offentlig høring i seks måneder i 2010 for dokumentet ble politisk behandlet og godkjent i fylkesrådet i For tiden arbeides det med å hente inn kunnskapsgrunnlag fra sektormyndigheter, kommuner og andre som skal brukes til å utarbeide et tiltaksprogram som sammenstilles som en del av en vannforvaltningsplan for Troms i perioden Tiltaksprogrammet skal inneholde ulike vannforekomster som er definert med et eller flere påvirkningsfaktorer, som sørger for at vanntilstanden i de ulike vannforekomstene ikke oppnår god tilstand. Videre for disse, skal det foreslås tiltak for å bedre tilstanden. Når tiltak er foreslått skal det gjennomføres kost/nytte analyse for hvert enkelt tiltak/vassdrag for å se om tiltaket har forventet effekt i.f.t kostnad for så å gjøre en prioritering av hvilke tiltak/vannforekomster som ønskes prioritert. Forvaltningsplanen sammen med tiltaksprogrammet skal på seks måneder offentlig høring siste halvdel av 2014 før endelig behandlig og vedtak i fylkestinget i Når det foreligger forvaltningsplan med tiltaksprogram har ansvarlige myndigheter seks år på å gjennomføre tiltakene i.h.t den vedtatte forvaltningsplanen.

20 Budsjett og regnskap 2013 prosjekt Regulert budsjett 2013 Regnskap 2013 REISE , ,24 LØNN , ,20 DRIFT , ,39 IT UTSTYR , ,64 ADM TFK , ,02 SUM UTGIFTER , ,49 TIL UTBETALING ,49

21 21 Troms fylkeskommune B010 - B-kontroll pr prosjekt/tjeneste - prosjekt , tjeneste Periode Tjeneste Prosjekt Beskrivelse Konto Beskrivelse Regulert budsjett Prosjekt 6090 Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Trekkpliktig kostgodtgjørelse Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Arbeidsgiveravgift folketrygden Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Oppholdsutgifter Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Representasjon, gaver o.l Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Kursavgift/kompetanseheving Prosjektlederstillinger i vannområdene Skyss-/kostgodtgj. og nattillegg i Troms (oppgavepl.) Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Reiseutgifter Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Leie av lokaler Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms IT-utstyr Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Kjøp av tjenester fra kommuner Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Møteutgifter Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Andre driftsutgifter Prosjektlederstillinger i vannområdene i Troms Mva på vederlag, mva-pliktig Sum utgifter Forslag til vedtak: VRU tar VRMs orientering om økonomi i prosjektet til orientering Tromsø, Asbjørn Rasch jr.

22 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 9/ 14 Løpenr.: 2118/14 Arkiv: M10 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann GJENNOMGANG AV ARBEIDSPLAN I PROSJEKTET FOR 2014 BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU godkjenner og tar VRMs arbeidsplan for 2014 til etterretning med følgende merknad; VRU anser at det ikke er realistisk å gjennomføre arbeidet i henhold til nasjonale føringer med den nåværende, svært begrensede ressurssituasjonen, både hos VRM og hos de ulike sektormyndighetene i regionen, i henhold til de nasjonalt fastsatte fristene. VRU ber VRM videreformidle dette til Miljødirektoratet. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

23 23

24 Utvalg: Vannregionutvalg Arkivsaksnr.: 13/ Sak nr.: 10/ 14 Løpenr.: 2876/14 Arkiv: M10 Møtedato: Saksbehandler: Bjørn Eirik Normann FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET FOR TROMS, SAMTOPPNEVNELSE AV NY LEDER BEHANDLINGSFORLØP: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Vannregionutvalg /13 Fylkesrådet /14 Vannregionutvalg /14 Vannregionutvalg Innstilling til v e d t a k: VRU tar saken til orientering Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset Møtedato: 05.02.2014 Varighet: 09:00-15:00 - TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Gunnar Davidsson Leder Vannregionmyndigheten Bjørn Eirik

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg)

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg. Gunnar Davidson Troms fylkeskommune (leder vannregionutvalg) MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, møterom sør (rom 03.332) Møtedato: 27.01.2016 Varighet: 10:30-14:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Per Olav Aslaksen Fylkesmannen i

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/ Sekretariat Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/3639-2 Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/15 77 78 80 00 23.06.2015 MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset Møtedato: 06.06.2013 Varighet: 10:30-15:00 - TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Gunnar Davidsson Leder Vannregionmyndigheten Bjørn Eirik

Detaljer

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Sekretariat Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/622-3 Bjørn Eirik Normann Moe 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 3616/15 77 78 82 21 20.01.2015 MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, Fylkesrådsalen Møtedato: 20.01.2015 Varighet: 10:30-15:30 MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Regionrådene: Nord-Troms regionråd: Gunn Andersen

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 Gunnar Davíðsson, leder Vannregionutvalg Troms Troms fylkeskommune/vannregionmyndighet i Troms Mål: 1. Godt vannmiljø. 2. Beskytte. 3. Forbedre.

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-9 31020/16 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Tid:

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET Sak 84/15 Arkivsaksnr.: 14/4180-124 Løpenr.: 44312/15 Arkiv: M10 SAKSARKIV Ansvarlig fylkesråd: Willy Ørnebakk REGIONAL FORVALTNINGSPLAN VANNREGION TROMS 2016-2021 Innstilling

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Høringsuttalelse. Sammendrag. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen. Orienteringssak Vesterålen Regionråd AU/VOU. 7.

Høringsuttalelse. Sammendrag. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen. Orienteringssak Vesterålen Regionråd AU/VOU. 7. Høringsuttalelse Sammendrag Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen Orienteringssak Vesterålen Regionråd AU/VOU 7. des 2012 Utarbeidet av Eilif Jensen Prosjektleder 1 2 INNSPILL FRA

Detaljer

3.5 Prioriteringer i planarbeidet

3.5 Prioriteringer i planarbeidet 3.5 Prioriteringer i planarbeidet Underveis i planarbeidet er det viktig å prioritere tydelig, slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. En analyse av kostnadseffektivitet

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms : HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms : HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 6-202: HANDLINGSPROGRAM Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 6-202. Handlingsprogrammet

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv.

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. Da kan man lett glemme HVORFOR vi holder på med dette: det er

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE 2013 2015 Vannregion Finnmark Forsidefoto: Pollen, Alta kommune. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Forord Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK

NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK SAKSPAPIRER TIL VANNOMRÅDEUTVALG NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK TORSDAG 8. MARS KL. 13:00-16:00. STED: RÅDHUSET, MEHAMN. SAKSLISTE 1. Velkommen og presentasjon av deltakere 2.

Detaljer