KONTRAKTSOPPFØLGING I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRAKTSOPPFØLGING I"

Transkript

1 KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging i kollektivtransport som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2013 til april 2014 av Tove Grini og Kristian Lein. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er blitt forsinket og er derfor ikke vedlagt rapporten. Lillehammer, mai 2014 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA Opplandstrafikk Busskontraktenes økonomiske sider Rutine for utbetaling av driftsgodtgjørelse - akonto Rutine for avregning av driftsgodtgjørelse Krav om rapportering Billettinntekter Kontraktsoppfølging REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA Krav til daglig renhold/vedlikehold Krav til materiell Krav til regularitet Krav til miljø REVISJONENS VURDERINGER Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 6 PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA Incentiver bygd inn i kontraktene prosjektet REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Målet med prosjektet er å finne ut hvordan fylkeskommunen følger opp kontraktene med busselskapene. Kontrollutvalget har fastsatt følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? 2. Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn? 3. Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Prosjektet er avgrenset til å omfatte kontrakter med busselskapene. Vi har etter eget skjønn valgt ut 5 kontrakter som grunnlag for undersøkelsen ut fra kontraktoversikt pr ; to anbudskontrakter/bruttokontrakter og tre nettokontrakter. Prosjektet er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer. Revisjonen har innhentet de utvalgte kontraktene som er inngått mellom OFK og busselskapene, og gjennomgått kontraktdokumentene. Dokumentanalysen har også omfattet andre sentrale dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging for hvert selskap som vi har fått tilsendt fra Opplandstrafikk. For å få tilstrekkelig informasjon om hvordan kontraktsoppfølgingen foregår for den enkelte kontrakt, både når det gjelder det økonomiske aspektet og andre krav; f.eks. krav til renhold, materiell, regularitet, miljøhensyn mv., har revisjonen gjennomført intervjuer med leder og nestleder for Opplandstrafikk og kontraktsansvarlig for de utvalgte kontraktene. Revisjonen har foretatt vurderinger opp mot revisjonskriterier utledet på grunnlag av bestemmelser i Oppland fylkeskommunes økonomihåndbok og interne retningslinjer samt det spesifikke innholdet i busskontraktene. Analysen i problemstilling 3 tar utgangspunkt i litteratur som omhandler bruk av ulike kontrakter innen kollektivtransporten. Det er vanskelig å operere med autoritative revisjonskriterier i den forstand at det finnes lite lover og regelverk som kan angi hva som anspore busselskaper (eller andre) til å maksimere inntektene på vegne av offentlige oppdragsgivere. Vi har imidlertid trukket fram kollektivtrafikkforeningens anbefalinger og analyser som kan bidra til å belyse problemstillingen. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 Konklusjoner Problemstilling 1 Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? Opplandstrafikk følger opp at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår, men har ikke helt kontroll med billettinntektene for JVB. Årsaken ligger i tekniske utfordringer i billetteringssystemet med å skille mellom de to kontraktene og manglende enighet om løsning. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Etter revisjonens vurdering er en samlet rutinebeskrivelse viktig for å sikre en konsistent oppfølging overfor busselskapene. Problemstilling 2 Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn etc.? Revisjonen vurderer at Opplandstrafikk følger opp at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljø blir oppfylt. Det er utarbeidet sanksjoner i form av gebyrer for avvik for flere forhold fastlagt i kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Etter vår vurdering er det etablert uformelle/uskrevne rutiner for kontraktsoppfølging, men det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Problemstilling 3 Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Opplandstrafikk har både gjennom bestemmelser i bruttokontraktene og 5+ prosjektet inkludert incentiver som motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende og størst mulige billettinntekter. Opplandstrafikk har ikke innført incentiver som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering, slik at operatør gis et økonomisk insentiv til å foreslå reduksjon av omfanget av produksjonen, eller at den løses på en rimeligere måte. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Anbefalinger Vi anbefaler at Oppland fylkeskommune/opplandstrafikk: Innfører skriftlig rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Foretar en gjennomgang slik at oppfølging og kontroll med billettinntektene fra JVB forbedres. Vurderer grunnlaget for å innføre økonomiske incentiver overfor busselskapene som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1 INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Temaet kontraktsoppfølging i kollektivtransport var et av de høyest prioriterte temaene i plan for forvaltningsrevisjon for perioden Rådmannsledelsen var opptatt av om fylkeskommunen har gode rutiner for oppfølging som sikrer at utbetalinger er i henhold til kontraktbetingelsene. På bestilling fra kontrollutvalget leverte Innlandet Revisjon IKS en foranalyse Revisjonen konkluderte med at det kunne være relevant og nyttig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot kontraktsoppfølging i kollektivtransporten. Begrunnelsen var at dette er en viktig del av fylkeskommunens ansvarsområde, området krever betydelige ressurser fra fylkeskommunen og at kontraktsoppfølging i kollektivtransporten tidligere ikke har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtok i sak 2/2013 i møte å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende kontraktsoppfølging i kollektivtransporten. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Målet med prosjektet er å finne ut hvordan fylkeskommunen følger opp kontraktene med busselskapene. Det ble fastsatt følgende mulige problemstillinger for prosjektet: 1. Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? 2. Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn etc.? 3. Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Prosjektet er avgrenset til å omfatte kontrakter med busselskapene. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 2 METODE Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av NKRF 1. Vi vurderer at de innhentede dataene er tilstrekkelige til å kunne svare på problemstillingene. Oppstartmøte ble avholdt hvor leder, nestleder og en kontraktsansvarlig fra Opplandstrafikk deltok. Vi har etter eget skjønn valgt ut 5 kontrakter som grunnlag for undersøkelsen ut fra kontraktoversikt pr ; to anbudskontrakter/bruttokontrakter og tre nettokontrakter. Anbudskontrakter/bruttokontrakter: Nettbuss Øst: Gjøvik by + Toten, Lillehammer Gjøvik Hønefoss JVB: Hov - Dokka Nettokontrakter: JVB: Valdres Lesja Innkjøpslag: Lesja +Dovre Snertingdal Auto: Snertingdal + Biri Prosjektet er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer. Dokumentanalyse Revisjonen har innhentet de utvalgte kontraktene som er inngått mellom OFK og busselskapene, og gjennomgått kontraktdokumentene. Dokumentanalysen har også omfattet andre sentrale dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging for hvert selskap som vi har fått tilsendt fra Opplandstrafikk. Dette er: Dokumentasjon på økonomisk oppfølging av driftstilskudd/driftsgodtgjørelse; hoved regneark for økonomisk oppfølging av busselskapene eller «rutebilarket», beregnet/budsjettert godtgjørelse for brutto og nettoselskapene, oversikt over fakturert og utbetalt godtgjørelse, avregninger for brutto- og nettoselskapene Referater fra gjennomførte driftsmøter med det enkelte selskap med tilhørende driftsrapporter avvik, avvikstabeller og rapporter for fakturering som er blitt diskutert på møtene Dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging av miljø og materiell; miljørapportering fra alle busselskap og vognregisteret 1 Norges Kommunerevisorforening Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Dokumenter for økonomisk oppfølging av billettinntekter og insentivavtaler; inntektsrapporter/statistikk for nettoselskapene, avregning billettinntekter for bruttoselskapene, insentivkontraktene i 5+prosjektet og oversikt over bonusutbetalinger Kontrollrapporter fra kontrollør et utvalg Kortfattet sjekkliste for kontraktsoppfølging Analysen i problemstilling 3 tar utgangspunkt i litteratur som omhandler bruk av ulike kontrakter innen kollektivtransporten. Intervjuer For å få tilstrekkelig informasjon om hvordan kontraktsoppfølgingen foregår for den enkelte kontrakt, både når det gjelder det økonomiske aspektet og andre krav; f.eks. krav til renhold, materiell, regularitet, miljøhensyn mv., har revisjonen gjennomført intervjuer med leder og nestleder for Opplandstrafikk og kontraktsansvarlig for de utvalgte kontraktene. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kilder for revisjonskriterier er: Kommuneloven Fylkeskommunens regelverk Veileder i kontraktsoppfølging fra Difi 2 Kontrakter inngått mellom OFK 3 og busselskapene Vi vil komme tilbake til konkrete revisjonskriterier i kapittel 4 og 5. 2 Direktoratet for forvaltning og IKT 3 Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 4 PROBLEMSTILLING 1 Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sidene ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontrakten? Med godtgjørelse mener vi driftsgodtgjørelse eller avtalt godtgjørelse for ruteproduksjon. 4.1 REVISJONSKRITERIER Kommuneloven På et overordnet nivå viser vi til kommunelovens 23 2.ledd som pålegger administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Fylkeskommunens regelverk Kontraktsoppfølging er nevnt i innkjøpshåndboka og økonomihåndboka. Innkjøpshåndboka I fylkeskommunens innkjøpshåndbok er anskaffelsesprosessen delt i tre faser: planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen. I forvaltningsrevisjonsprosjektet om bruk av konsulenttjenester og annen ekstern bistand, datert februar 2013 anbefalte revisjonen fylkeskommunen å vurdere å utvide innkjøpshåndboka til å omfatte kontraktsoppfølging. Revidert innkjøpshåndbok datert inneholder et kortfattet kapittel om kontraktsoppfølging. Økonomihåndboka Fylkeskommunens økonomihåndbok del II om «Instrukser og rutiner for økonomiforvaltningen» sier i kapittel 1 følgende om ansvar for utarbeidelse av lokale rutiner: «Den enkelte rektor for de videregående skolene/lederne for fagenhetene i fylkeskommunen må sørge for at det etableres rutiner for den enkelte enhet, og at disse rutinene tilfredsstiller alle kravene til prosedyrer/instrukser, herunder internkontroll. Disse rutinebeskrivelsene må tilpasses de lokale forholdene, og kan derfor bli noe mer detaljerte enn de prosedyrer/instrukser som er felles.» Fylkeskommunens økonomihåndbok del II inneholder også instrukser om arbeidsdeling i kapittel 4 hvor det heter at: «Den som mottar varen eller tjenesten skal påse at leveransen er i henhold til bestillingen som er gjort med hensyn til riktig pris, mengde og kvalitet.» Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Fylkeskommunen har ikke sentrale rutiner som sier hvordan kontraktsoppfølging skal utføres. Revisjonen forstår de nevnte bestemmelsene i økonomihåndboka slik at det er den enkelte fagenhetsleder som har ansvar for etablering av rutiner for kontraktsoppfølging i egen enhet. Veileder i kontraktsoppfølging fra Difi Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har utarbeidet en veileder i kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester. I følge veilederen bør oppdragsgiver ha etablert rutiner og retningslinjer for god kontraktsoppfølging og fakturahåndtering. For å følge opp at leveransen er i samsvar med bestillingen, må oppdragsgiver sette seg godt inn i alle kontraktsvilkårene: Hvilke varer/tjenester skal leveres, kvalitetsmessige krav og spesifikasjoner, hoved-leveranse/tilleggs-leveranse, opsjoner, priser, leveringstider og kontraktklausuler. Difi anbefaler å ha på plass kontrollrutiner for å påse at man faktisk får det man betaler for. Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier på grunnlag av bestemmelser i Oppland fylkeskommunes økonomihåndbok og interne retningslinjer: Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal påse at kontraktsbestemmelsene blir oppfylt; det vil si at leveransene er i henhold til kontraktenes vilkår. Spesifikt: Opplandstrafikk skal påse at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår. Busskontraktene Revisjonen legger til grunn at det spesifikke innholdet i busskontraktene vil være gjenstand for oppfølging og vil således også være revisjonskriterier. Innholdet i busskontraktene vil bli omtalt i kapittel DATA OPPLANDSTRAFIKK Organisering Opplandstrafikk er en av fjorten fagenheter i Oppland fylkeskommune direkte underlagt rådmannsledelsen. Fagenheten har ansvaret for kollektivtrafikken i Oppland, inkludert skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjonshemmede, service-, bestillings- og fleksiruter, samt transportløyver. Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Opplandstrafikk har ansvaret for oppfølging av busskontraktene. Pr er det i alt 12 kontrakter; 6 bruttokontrakter og 6 nettokontrakter. Alle kontrakter som er inngått etter anbudskonkurranser er bruttokontakter. Nettokontraktene er avtaler inngått etter forhandlinger med de enkelte busselskapene. Vi beskriver ulikhetene ved de to kontraktstypene i kapittel Kontrollør er ansatt i Opplandstrafikk og foretar kontroller på bussavganger. Enheten har ikke hatt anonym kontrollør siden Rutinebeskrivelse for kontraktsoppfølging Det foreligger ikke samlet rutinebeskrivelse for kontraktsoppfølging som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Vi har imidlertid fått et dokument som heter kontraktsoppfølging som går under betegnelsen «sjekkliste». Dokumentet inneholder en oversikt over hvem som er kontraktsansvarlig for den enkelte busskontrakt, hvem som er rute- /skyssplanlegger og hvem som har ansvar for informasjon og marked i kommunene i Oppland. Videre inneholder dokumentet punkter om materiellbeskrivelse, rutebeskrivelse og økonomiske vilkår; herunder oppfølging av driftsgodtgjørelse, sanksjoner ved avvik og inntektsoppfølging. De kontraktsansvarlige har følgende fullmakter: foreta økonomisk oppgjør innenfor rammene kan ilegge bøter kan bestille ekstra tjenester inntil kr (over kr må godkjennes av leder) skal foreta årlig oppfølging av økonomiske sider ved kontraktene Utover de kontraktsansvarlige og ruteplanleggerne som det henvises til i ovennevnte dokument, er økonomiansvarlig i Opplandstrafikk involvert i kontraktsoppfølgingen gjennom å ha anvisningsmyndighet, og anvise alt som har med driftsgodtgjørelse og billettinntekter å gjøre. Vi har brukt følgende kontrakter som grunnlag i prosjektarbeidet: Anbudskontrakter/bruttokontrakter: Nettbuss Øst: Gjøvik by + Toten, Lillehammer Gjøvik Hønefoss JVB: Hov - Dokka Nettokontrakter: JVB: Valdres Lesja Innkjøpslag: Lesja +Dovre Snertingdal Auto: Snertingdal + Biri Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4.2.2 BUSSKONTRAKTENES ØKONOMISKE SIDER Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Prinsippene ved bruttokontrakter er at inntektene(billettinntektene og eventuelt andre inntekter) tilfaller oppdragsgiver og at busselskapet godtgjøres for oppdraget. For fylkeskommunens kontrakter er alle kostnader inkludert i driftsgodtgjørelsen for ruteproduksjonen 4. Driftsgodtgjørelsen inkluderer alle oppgavene som er tillagt busselskapet i kontrakten. Budsjettert årsgodtgjørelse er lik antall km ruteproduksjon i henhold til kontrakt multiplisert med avtalt pris. Avtalt pris består av følgende kostnadselementer: lønn, drivstoff, fast element og konsumprisindeks. Regulering foretas som følge av pris -og kostnadsutvikling. Busselskapene utarbeider produksjonsbudsjett for året på grunnlag av ruteplaner utarbeidet av Opplandstrafikk. Produksjonsbudsjettene kontrolleres og godkjennes av Opplandstrafikk. Budsjettene er spesifisert på linje- og turnummer og angir blant annet avstand, kjøretid, hastighet, ukedager, antall dager og sum km for hver tur i samsvar med Opplandstrafikks mal. Produksjonsbudsjettet brukes som grunnlag for kontroll av årsoppgjør. Selskapene leverer faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år elektronisk i samme format og spesifisert på samme måte som produksjonsbudsjettene. Grunnlagsdata for kostnadselementene registreres i regneark pr selskap og danner sammen med produksjonsbudsjettet grunnlaget for det årlige budsjettet for rutebilkontrakter rutebilarket. Regulering av driftsgodtgjørelse Pris- og kostnadsutvikling. Regulering av driftsgodtgjørelse som følge av pris- og kostnadsutvikling foretas to ganger pr år; pr 1.1 og 1.7. For kontrakter inngått før 2012 er det regulering en gang pr. år, pr 1.1. Regulering foretas på grunnlag av prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås(SSBs) indeks for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte for samferdsel, SSBs konsumprisindeks(totalindeksen) og SSBs tabell Konsumprisindeks for Autodiesel 2. Radikale endringer av avgifter og priser. Radikale endringer av avgifter og priser på innsatsfaktorer som ikke fullt ut blir fanget opp av indeksene i den ordinære reguleringen som følge av pris- og kostnadsutvikling, gir partene rett til å kreve forhandlinger. Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig. Justering av ruteproduksjonen. Oppdragsgiver har rett til å justere ruteproduksjonen med inntil +/- 30 %, men maks 10 % pr år i forhold til et beskrevet 0-nivå. Etter avtale kan partene gjøre frivillige reduksjoner i rutetilbudet utover 30 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige kan oppdragsgiver kreve justeringer utover en reduksjon på 30 %. 4 Det samlede antall km som kjøres i rute under kontrakten Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Produksjonsendring som krever endret driftsgodtgjørelse, skal være forhåndsklarert med oppdragsgiver. Endret vogninnsats. Dersom justering av ruteproduksjonen er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som settes inn eventuelt tas ut. Ved endret vogninnsats og vesentlig endret produksjon har partene rett til forhandlinger om justert godtgjørelse utover bestemmelsene om endringer i ruteproduksjonen. Force majeure.. 5. Driftsgodtgjørelsen reduseres med antall ikke kjørte rutekilometer multiplisert med pris pr. rutekilometer oppgitt i tabell. Månedlig godtgjørelse vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynt døgn med force majeure. Nettokontrakter Prinsippet for nettokontrakter er at busselskapet har fullt kostnads- og inntektsansvar for den produksjonen som omfattes av kontrakten. Driftsgodtgjørelsen er differansen mellom avtalte kostnader og budsjetterte inntekter for trafikken. Inntekter av busspakker (pakker sendt med buss) og reklame skal rapporteres og tas hensyn til ved beregningen av godtgjørelse. Utgangspunkt for beregning av driftsgodtgjørelsen er km-pris ved avtaleinngåelse og en produksjon på et bestemt antall km. Brutto er driftsgodtgjørelse antall km produksjon i henhold til kontrakt multiplisert med avtalt pris. Prisen består av følgende kostnadselementer: lønn, drivstoff, fast element og konsumprisindeks. Prisen reguleres som følge av pris- og kostnadsutvikling i disse elementene. Kostnadselementene er grunnlagsdata og registreres i regneark pr selskap. Opplandstrafikk legger fram forslag til ruteplaner, og busselskapene sender inn forslag til produksjonsbudsjett på grunnlag av ruteplanene. Produksjonsbudsjettet kontrolleres og godkjennes av Opplandstrafikk. Produksjonsbudsjettet er detaljert på linje- og turnummer og angir blant annet avstand, kjøretid, hastighet, ukedager(antall dager) og sum km for hver tur i samsvar med Opplandstrafikks mal. Busselskapene sender inn inntektsstatistikk. Budsjetterte inntekter for selskapene revurderes/forhandles om årlig. Leder for Opplandstrafikk godkjenner inntektsbudsjettet for selskapene gjennom administrativt vedtak i fylkeskommunen. Grunnlagsdata for kostnadselementene, produksjonsbudsjettet for selskapet og godkjente inntektsbudsjett danner grunnlaget for det årlige budsjettet for rutebilkontrakter rutebilarket. Selskapene leverer faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år elektronisk i samme format og spesifisert på samme måte som produksjonsbudsjettene. Rutedatabasen brukes som grunnlag for kontroll av årsoppgjør opp mot faktisk produksjon. 5 I kontraktene definert som en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Regulering av driftsgodtgjørelsen Regulering på grunn av kostnadsutvikling Brutto driftsgodtgjørelse reguleres årlig på grunnlag av endring kostnadselementene. Regulering foretas på grunnlag av endringer i gjennomsnittlig nivå i Statistisk Sentralbyrås(SSBs) indeks for autodiesel, SSBs kvartalsindeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste for samferdsel og i SSBs konsumprisindeks. Endring i produksjonsomfang Produksjonsomfanget kan reguleres i avtaleperioden etter pålegg fra oppdragsgiver eller forslag fra operatøren. Ved endring i produksjonsvolum skal driftsgodtgjørelsen endres forholdsmessig etter bestemmelser i den enkelte kontrakt. For avganger som ikke blir utført, skal beregnet produksjon avkortes til full godtgjørelse. Vesentlige avgiftsendringer Vesentlige avgiftsendringer som ikke er dekket i avtalt godtgjørelse, gir partene rett til å kreve forhandlinger. 5+ prosjektet 5+ prosjektet startet opp i 2011, og hadde som siktemål å øke antall kollektivreiser med 5 prosent. Alle busselskaper inngikk prosjektavtale. Det ble igangsatt tiltak innen billettering, betaling, ruteplanlegging, markedsføring, samt rekruttering og opplæring av sjåfører i samarbeid med videregående opplæring. Opprinnelig ble prosjektet planlagt å være 2-årig, men er forlenget to ganger slik at det skal gå ut Prosjektet beskrives nærmere i kapittel RUTINE FOR UTBETALING AV DRIFTSGODTGJØRELSE - AKONTO Bruttokontrakter/Anbudskontrakter I følge kontraktene skal fylkeskommunen månedlig faktureres for 1/12 av avtalt årlig driftsgodtgjørelse. Busselskapene sender egne fakturaer ved dublering 6 etter at det har vært en dialog/avklaring med Opplandstrafikk i forkant. 6 Kjøring av 2 busser på samme avgang Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Hvert halvår foretar de kontraktansvarlige i Opplandstrafikk beregning/foreløpig framskriving av driftsgodtgjørelsen og lager fakturaplan for halvåret som sendes busselskapene med anmodning om at busselskapene sender månedlige fakturaer til Opplandstrafikk/fylkeskommunen. På grunnlag av mottatte fakturaer utbetaler fylkeskommunen driftsgodtgjørelse til busselskapene månedlig og innen den 10. i påfølgende måned. Den beregnede driftsgodtgjørelsen er en akonto-utbetaling. Faktura attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig. Nettokontrakter Opplandstrafikk overfører nettogodtgjørelsen med 1/12 av avtalt årsgodtgjørelse den 15. i hver måned til busselskapene. Grunnlaget for overføringen er utbetalingsplaner for året basert på Opplandstrafikks/de kontraktsansvarliges beregning av driftsgodtgjørelsen/framskriving av pris- og kostnadsveksten for kommende år. Nettogodtgjørelse for året fremkommer ved å trekke budsjetterte inntekter fra beregnet brutto driftsgodtgjørelse for det kommende året. Opplandstrafikk lager internfaktura som grunnlag for beløpet som skal utbetales. Faktura attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig RUTINE FOR AVREGNING AV DRIFTSGODTGJØRELSE Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Avregning foretas hvert halvår på grunnlag av faktisk ruteproduksjon og pris- og kostnadsutvikling. Ruteplanlegger i Opplandstrafikk foretar kontroll av faktisk ruteproduksjon mot rutedatabase, rutetabell og kjørekalender når endelig indeks foreligger. Det foretas foreløpig avregning dersom det drøyer med endelig indeks for å få avviket på slutten av året til å bli så lite som mulig. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk foretar avregning av driftsgodtgjørelse for året i desember/januar på grunnlag av indekser pr i driftsåret, endelig produksjon og produksjonsbudsjett for november og desember. Det foretas ikke avregning opp mot kjørte km for november og desember da produksjonsvolumet er sikkert så sent på året. Dersom det skjer force majeure eller andre ekstraordinære hendelser de siste to månedene, vil produksjonsendringer som følge av dette likevel bli hensyntatt. Selskapene på bruttokontrakter sender oppgave elektronisk over faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år. For anbudskontrakter med oppstart fra 2010 skal produksjonen fordeles på 1. og 2. halvår. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk sender oppsett for avregning av driftsgodtgjørelse til busselskapene hvert halvår og busselskapene blir bedt om å sende faktura/kreditnota på skyldig/tilgodebeløpene. Mottatt faktura/kreditnota attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Nettokontrakter Kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk regulerer bruttogodtgjørelsen årlig pr på grunnlag av kostnadsutvikling og kjørte kilometer. Beregningsperioden for kostnadsindeksene er f.o.m. november i året før driftsåret t.o.m. oktober i driftsåret. Busselskapene leverer spesifisert oppgave over mer- /mindreproduksjon hvert år elektronisk. Endelig avregning skjer etterskuddsvis når indeksene foreligger, og det er foretatt gjennomgang av faktisk ruteproduksjon mot rutedatabase, rutetabell og kjørekalender. Avregning med oppgjør skal skje innen 1 mnd. etter at fylkeskommunen har mottatt nødvendige data. Det foretas eventuelt foreløpig avregning i påvente av gjennomgang av kilometerproduksjonen. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk sender oppsett for avregning av driftsgodtgjørelse til busselskapene og lager utbetalingsbilag/kreditnota på skyldig/tilgodebeløpene som attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig KRAV OM RAPPORTERING Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Busselskapene skal rapportere til Opplandstrafikk etter bestemmelser i kontraktene. Månedlig faktura godtgjøres under forutsetning av at rapportene foreligger. Teamleder drift følger opp at rapportene foreligger. Det er krav om månedlig rapportering av billettsalg/korrigeringer/refusjon etc. I tillegg er det for en av kontraktene krav om produksjonsrapportering hver måned etter fylkeskommunens mal. Når det gjelder andre typer rapporteringer, er det følgende krav til tidspunkt/frekvens: Regnskap og årsberetning årlig Miljørapport per halvår Bussoversikt/vognregister ved oppstart og endring Hendelser som kan medføre medieomtale umiddelbart Vognløpsplaner senest 4 uker før ruteendring Statistikk og økonomiske forhold om den operative driften på forespørsel. Nettokontrakter Busselskapet har ansvar for at produksjonsoppgaver, statistikk og andre opplysninger oppdragsgiver har behov for, foreligger innen avtalte frister og i den form oppdragsgiver krever. Formkravene kan ikke være urimelige. Dette gjelder inntektsstatistikk, miljørapporter, melding om hendelser (avvik), vognskjema (ved endringer), produksjonsoppgaver og sporadiske henvendelser, for eksempel knyttet til spørreundersøkelser. Ulike saksbehandlere følger opp innen sine ansvarsområder, og melder fra til leder for driftsteamet dersom det oppstår vansker med å få den etterspurte informasjonen til rett tid/på ønsket form. Teamleder drift følger da opp overfor selskapene. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 4.2.6 BILLETTINNTEKTER Bruttokontrakter/anbudskontrakter Som tidligere omtalt tilfaller billettinntektene for bruttokontraktene fylkeskommunen og har ingen betydning for driftsgodtgjørelsen fylkeskommunen betaler busselskapene. I kontraktdokumentene er det krav om at busselskapene bruker elektronisk billettering. De skal kun bruke det systemet som fylkeskommunen har anskaffet til formålet for å effektivisere innkreving, regnskapsføring, avregning og kontroll med billettinntekter og gi inntekts- og passasjerstatistikk. Fara billettsystem som benyttes av OFK, brukes i over halvparten av fylkene i Norge. Økonomirapportene/avregningsrapportene i Fara er gjennomgått og godkjent av revisjonsselskap Price Waterhouse Coopers; Faras revisor. OFK vurderer at systemet er til å stole på. Akonto-fakturering Nettbuss Øst - og andre «rene» bruttoselskap Fylkeskommunen ved regnskapsavdelingen sender månedlig akonto-faktura på billettinntekter til busselskapene basert på innkjørte billettinntekter. Grunnlaget er basert på data fra fylkeskommunens elektroniske billetteringssystem. Ruteplanlegger i driftsteamet utarbeider grunnlaget for fakturering og attesterer. Fakturaunderlaget godkjennes av økonomiansvarlig i Opplandstrafikk før det sendes regnskapsavdelingen. Dette er en foreløpig fakturering for måneden. Det er ikke sikkert at alle inntektene kommer med før om 2 måneder da det kan være at det mangler sjåføroppgjør. Fra høsten 2013 er det brukt «hittil i år» ved akontofakturering, slik at det ikke skal være rom for store avvik. Opplandstrafikk mener at å kalle månedsfakturaene akonto gir en ekstra sikkerhet for å komme tilbake til forhold de får kunnskap om i ettertid. Fra brukes avregningsrapporter som grunnlag for akontofaktureringen for alle selskap bortsett fra JVB. I tillegg til å kontrollere akonto-faktureringene og anvise, sjekker økonomiansvarlig i Opplandstrafikk inntektsføring i regnskapet. Avregning Nettbuss Øst og andre «rene» bruttoselskap Den ansvarlige for billettinntektsoppfølging i Opplandstrafikk lager endelig avregning pr basert på økonomirapporter fra Fara-billettsystem. Tilgodehavende fremkommer som differansen mellom de to rapportene «Avregning skyldig» og «Avregning til gode». Rapportene må være innstilt på riktige produktgrupper, bl.a. skjedde det en endring i systemet i juli 2013, som krevde tilpasning av Avregning skyldig-rapporten. Ved avstemming mot selskapene på årsbasis fremkommer gjerne noen svært små avvik. For 2013 utgjorde dette kr av en billettomsetning på kr for Nettbuss Øst, altså mindre enn 0,1 %. For 2012 utgjorde differansen mot Nettbuss Øst så lite som kr Hvis det i løpet av året oppstår betydelige differanser mellom reelt innkjørt og akonto-fakturert, foretas en foreløpig avregning. I kontrakter inngått fra og med 2013 skal det foretas endelig avstemming av billettoppgjør og insentivavregning (5+ prosjektet) hvert halvår. Innlandet Revisjon IKS Side 20

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5 Innhold 5 Godtgjørelse for oppdraget... 2 5.1 Godtgjørelse... 2 5.2 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.1 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.2 Vederlag for opsjon... 3 5.2.3 Gebyrer og avgifter... 4 5.2.4

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 10/633 VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR 1.12.2010 Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stjørdal-Meråker 2018-2021 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Oppkjøring av rutetraséer... 3 2.3 Nattbuss... 3

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Side: 1 av 6 INNHOLD: 1 Bestilling, fakturering... 3 2 Elektronisk faktura (efaktura)... 4 3 Kvalitetssikring... 4 4 Møter... 4 5 Kontraktsoppfølging... 5 6 Partenes

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning-------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Indre by Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser

Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 4 Kommersielle betingelser INNHOLD 1 PRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE -------------------------------------------------------

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Mars 2017 Oppsummering revisjon 2016 Innhold Slide Sammendrag av vår rapportering 3 Foretaksstyring 4 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll 6 Regnskapsrapporteringsprosessen

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND. Oppland fylkeskommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG

KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND. Oppland fylkeskommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kjøp

Detaljer

DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE

DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE om bussanbud - Tromsø 26. juni 2015 Sjur Brenden Markedssjef UBALANSERT UTVIKLING OVER TID I TROMSØ Produksjonen er redusert med ca. 10%, samtidig som krav til antall busser

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

VEDLEGG 2 KONTRAKT. For perioden 1. jan til 31. desember 2014

VEDLEGG 2 KONTRAKT. For perioden 1. jan til 31. desember 2014 VEDLEGG 2 KONTRAKT Møre og Romsdal fylkeskommune som Oppdragsgiver og [Klikk her og sett inn navn på løyvehaver] med foretaksnummer [Klikk her og sett inn foretaksnummer] som Operatør, har i dag inngått

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer