DM REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010"

Transkript

1 DM REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø mai 2010

2 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk dokument... 3 Sak: Regnskap 2009 Budsjett 2010 og økonomiske vurderinger... 4 Sak: Årsmøte og årsberetning Idrettens Studieforbund... 6 Sak: Statsrådens hilsen til Ledermøtet... 7 Sak: OL og Paralympics... 8 Sak: Status IKT... 8 Sak: Status moms... 9 Sak: Rolle- og arbeidsfordeling Sak: Ungdoms-OL Sak: Lovrevisjon...12 Sak: Tingsammensetning...12 Sak: Idrettspolitisk dokument Sak: Valg av valgkomité...16 Sak: Kommune- og fylkestingsvalget Sak: Utnevelse av nye Æresmedlemmer i NIF Sak: Oppsummering fra Idrettspresidenten Sak: Uttalelse fra Ledermøtet om momsordning for idrettsanlegg Sak: Resolusjon fra NIFs ledermøte

3 SAK: HILSNING TIL LEDERMØTET FRA TROMS FYLKESKOMMUNE Fylkesordfører i Troms, Terje Olsen, ønsket Ledermøtet velkommen til Tromsø. SAK: PRESIDENTENS VELKOMSTTALE Idrettspresidenten, Tove Paule, åpnet Ledermøtet. Hun sa innledningsvis at vi har en idrettsmodell i Norge som vi med rette kan være stolte av. NIF har utviklet et unikt idrettssamarbeid og dette legges det også merke til i utlandet! Vi legger vekt på inkludering og idrettsglede i vårt arbeid, og ser på både barne- og ungdomsidrett som viktige satsningsområder. Idretten bygger på et felles verdigrunnlag, og gjennom idretten med sine ca idrettslag skapes det også viktige samfunnsverdier. Vi satser på integrering av ulike grupper, både innen barn-, ungdoms-, topp- og breddeidretten. Det foregår et løpende faglig-politisk samarbeid med våre myndigheter, sa Tove Paule blant annet. Når vi kan vise til ca 2,4 mill medlemskap i en befolkning på 4,8 mill innbyggere, betyr dette at vi har en fantastisk oppslutning! Idrettens samfunnsansvar er i denne tingperioden blitt et stadig viktigere tema. Vi har i dag et tett samarbeid med en rekke departementer og offentlige organer, og frivilligheten bør fremover få 1 prosent av helsebudsjettet på grunn av de bidrag det aktive organisasjonslivet kan gi til folkehelsen, mente hun. Idrettspresidenten stilte også spørsmål ved om idretten nå har de midler som skal til for å nå målet om Idrettsglede til alle - for alle. Avslutningsvis la hun vekt på at idrettens største utfordring i dag er å få stabile rammevilkår, slik at idretten kan fornye seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. Idrettsstyret har varslet Kulturdepartementet at det er et mål for Idrettsforbundet å få endret tippenøkkelen. SAK: STATUS IDRETTSPOLITISK DOKUMENT Idrettspresidenten ga en status for arbeidet med det idrettspolitiske dokumentet for tingperioden Det ble poengtert at det er viktig å skape en verdibasert utvikling gjennom en lokal verdidebatt. Ved å vise til ulike prosjekter og tiltak anskueliggjorde hun hvordan idretten i dag arbeider med en verdibasert utvikling. Det gjelder bl.a. gjennom innføringen av politiattest prosjektet «sunn jenteidrett» gjennomføringen av prosjekter mot homohets arbeidet med idrettens barnerettigheter verdiarbeidet i trenerutdanningen integrering av funksjonshemmede prosjektet «Rent idrettslag» kunnskapsturneen sist høst om verdispørsmål, herunder om inkludering 3

4 retningslinjene for ungdomsidretten innsatsen for likestilling (kjønnsrettigheter) innsatsen rettet mot seksuell trakassering idrettens utviklingssamarbeid miljøsertifisering av NIF tiltakene «Hvit vinter» og «Etisk handel» Videre understreket idrettspresidenten betydningen av de mange tiltakene som pågår på området kompetanseutvikling. Skal idretten kunne nå lengre i å nå sine mål, må det fremover gis en økt ramme av «friske midler» til idretten, ble det uttalt. Etter idrettspresidentens mening trenger vi en form for regnskap som til fulle kan vise idrettens betydning for det norske samfunn. Her vil innføringen av nøkkeltallsrapportering kunne gi et viktig grunnlagsmateriale. Som et apropos ble det til slutt nevnt at om lag av tipperne i Norsk Tipping i fjor støttet idretten med sine grasrotandeler. Det kom ingen spørsmål fra delegatene til denne innledningen. SAK: REGNSKAP 2009 BUDSJETT 2010 OG ØKONOMISKE VURDERINGER Generalsekretæren, Inge Andersen, redegjorde for regnskapet for 2009, som ble avsluttet med en positiv egenkapital på 26,9 mill kr, hvorav 2 mill kr er øremerket til vedlikehold, 0,8 mill kr er avsatt til IT-utvikling og 2,7 mill kr til arbeidet med funksjonshemmede. Egenkapital til fri bruk er pr på 21,4 mill kr. NIFs årsresultat av ordinær drift i 2009 viser et overskudd kr NIF har i 2009 disponert kr av egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Regnskapet før disponeringer viser et resultat på minus kr Generalsekretæren redegjorde så for budsjettet for 2010 og omtalte de økonomiske vurderinger som var knyttet til budsjettarbeidet. Det ble bl.a. redegjort for følgende områder: Hovedfordelingen for 2010 og overskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål NIF-fordelingen på poster i 2010 Budsjett 2010 Ansatte i NIF og særforbundene (årsverk) Overføringer til særforbundene og øvrige formål - herunder utviklingen på de ulike tildelingspostene Pengestrømmene innen toppidretten Overføringer til idrettskretsene Det ble videre redegjort for en del viktige forutsetninger for idrettens forventninger til fremtidige rammevilkår. Blant annet ble det vist til at «Frivillighetsmeldingen» (St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle) sier at «Måltallet for samlet utdeling over tippenøkkelen i 2009 og årene framover vil ligge i størrelsesorden 3,4 milliard kroner per år, noe som vil sikre at eksisterende overskuddsmottakere opprettholder sine tilskudd, 4

5 samtidig som de nye overskuddsmottakerne fra 2009 får full kompensasjon». Det ble sagt at beregninger fra Norsk Tipping tilsa at innføringen av Grasrotandelen ikke ville påvirke overskuddet i Norsk Tipping til idrett og kulturformål. Ledermøtet ble så presentert for ulike scenarioer for idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping for 2011 og årene fremover, hvor det fremkom at idrettens andel av overskuddet bør etter en endring av tippenøkkelen, være på 60 prosent, dvs. opp fra dagens 45,5 prosent, for å få den fordeling som idretten har hatt som mål; 2 milliarder av spillemidlene til idrettsformål. Generalsekretæren redegjorde til slutt for Idrettsstyrets strategi for arbeidet med en forutsigbar økonomi for idretten, som ble oppsummert i følgende fire punkter: 1. Prinsipielt grunnlag Støtte den statlige spillpolitikken. Spillemidlene skal være idrettens primære finansieringskilde. 2. På kort sikt Kreve at løftene i Frivillighetsmeldingen oppfylles 3. På mellomlang sikt Kreve at tippenøkkelen økes til 60 prosent for idretten Arbeide for gode ordninger for alle frivillige organisasjoner 4. På lang sikt Arbeide for gode rammer og en god utvikling i Norsk Tipping Møteleder åpnet deretter for spørsmål fra salen. Det ble stilt spørsmål om antall årsverk i NIF sentralt. Generalsekretæren svarte at det har vært en virksomhetsoverdragelse fra både NFI og Edda Media i perioden siden 2006, som har resultert i flere midlertidige og fasteansatte. Det har også vært en økning i personale i Olympiatoppen. I tillegg har NIF arbeidsgiveransvar for Kompetanseenheten, Idrett og Ledelse, som særforbundene initierte for noen år siden. Tilførte prosjektmidler fra bl.a. Helsedirektoratet, Helsedepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet har også medført flere lønnede personer fra NIF. Idrettens Regnskapskontor (IRK) har fått flere oppdrag de siste årene, og dette gjør at IRK bemanner ressurser etter etterspørsel. I en replikk fra salen fra spørsmålsstilleren ble det hevdet at det har vært en reell økning av antall ansatte. Videre ble det hevdet at det som NIF ser som ekstern finansiering av fellestjenester fra særforbundene, for en stor del kan anses som spillemiddelfinansiert. Det ble så spurt fra salen om hvordan Idrettsstyret fulgte opp saken fra forrige Idrettsting om definisjon av «idrett», og hvordan en arbeidet med å få representasjon av særforbund uten særkrets eller region på idrettskretsenes ting. Idrettspresidenten svarte at arbeidet med definisjon av idrett er iverksatt. En idrettskretsrepresentant orienterte om at det arbeides i flere idrettskretser for å endre representasjonsordningen, slik at særforbund uten særkrets eller region vil kunne bli representert. Det ble fremhevet at det bør arbeides med en lovendring på neste idrettsting for å få mer like representasjonsregler i alle idrettskretser. 5

6 Det ble også spurt fra salen om det vil være mulig å få momsrefusjon på idrettsutstyr. 2. visepresident Børre Rognlien bekreftet at det vil være rett til refusjon på alt utstyr til drift av idrettsaktivitet. Men dette vil inngå i vare- og tjenestemomsordningen. I denne saken var det fire innlegg fra salen. SAK: ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING IDRETTENS STUDIEFORBUND Generalsekretær Inge Andersen åpnet årsmøtet i Idrettens studieforbund (ISF) og redegjorde for årsberetning og regnskapet for Regnskapet viste et resultat lik null, og ISFs frie egenkapital pr er uendret, dvs. kr Han understreket at for styret er det viktig å opprettholde idrettens tilgang til voksenopplæringsmidler. Videre nevnte han at sekretariatet for ISF er det samme som NIFs sekretariat for å unngå dobbeltadministrasjon. Bemanningen er begrenset til 3,5 årsverk, og virksomheten er i hovedsak basert på voksenopplæringsmidler og tilskudd fra NIF. ISF fikk i 2009 tildelt kr ,- til kursvirksomhet fra voksenopplæringsmidlene, og det ble gjennomført 1354 støtteberettigete kurs med til sammen deltakere. Det ble også sagt at ISF i 2009 hadde en økning i antall godkjente kurs på 21 prosent i forhold til Fra 2010 kommer det nye offentlige forskrifter, som vil gjøre flere kurs støtteberettiget. Det kom ingen kommentarer fra salen i denne saken. 6

7 SAK: STATSRÅDENS HILSEN TIL LEDERMØTET Kulturminister Anniken Huitfeldt annonserte i sin tale at hun hadde satt i gang arbeidet med en ny idrettsmelding. Jeg inviterer Idrettsforbundet til en dialog rundt arbeidet med stortingsmeldingen, slik at vi i samarbeid kan finne frem til gode modeller for et samarbeid, sa Huitfeldt, og hun pekte på at det nå er over ti år siden sist det var en bred gjennomgang av den statlige idrettspolitikken i form av en stortingsmelding. Statens idrettspolitikk har som mål å legge til rette for at befolkningen som helhet kan gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Et kjernepunkt i meldingen vil derfor være å vurdere hvordan dette best kan oppnås, fremholdt Huitfeldt blant annet. «Idrettsministeren» tar sikte på å legge den nye idrettsmeldingen frem for Stortinget i I årene som har gått siden forrige melding, har det skjedd betydelige endringer både i samfunnet, i norsk idrett og i forutsetningene for den statlige idrettspolitikken. Et viktig utgangspunkt for en ny stortingsmelding om den statlige idrettspolitikken vil derfor være å se på hvordan samfunnet i enda større grad kan nyttiggjøre seg idrettens kompetanse og kraft for å møte samfunnets utfordringer i vid forstand, sa Huitfeldt. Det ble uttalt at det alt nå er klart at idretten fremover vil få større oppgaver i et helse- og sosialpolitisk perspektiv. Det vil for eksempel være svært bra om vi kan skape ordninger med støttekontakter for vanskeligstilte barn med basis i idrettsarbeidet. De som slutter med idrett, kan lett falle ut av skolen også. En av idrettens viktigste oppgaver må være å inkludere barn i et sosialt fellesskap, understreket Huitfeldt. Det ble pekt på at dette er problemstillinger som idretten selv har adressert i Idrettspolitisk dokument. Her står det at «samfunnet står overfor store utfordringer innenfor arbeid, inkludering, utdanning, helse, fritid og livsstil» - og videre at «idretten ønsker i fellesskap med myndighetene å sette i verk tiltak som kan styrke idrettens sentrale rolle som virkemiddel for en positiv samfunnsutvikling.» Jeg er glad for at idretten på denne måten selv erkjenner sitt samfunnsansvar. Vi vet at idretten har et betydelig potensial for å bidra til en positiv utvikling på bl.a. de områdene som er nevnt i Idrettspolitisk dokument. Et viktig utgangspunkt for arbeidet med den nye idrettsmeldingen vil derfor være å utforske hvordan dette potensialet kan utnyttes gjennom et mer formalisert samarbeid, sa Huitfeldt. Ministeren kommenterte også idrettens ønsker om å arrangere store mesterskap, og pekte på at det foreligger en stram økonomisk situasjon, og at idretten selv må prioritere mellom de ønskede tiltakene. Det ble videre pekt på at Kulturdepartementet har meget god tradisjon i å forholde seg til paraplyorganisasjonen NIF, og at hun som kulturminister vil fortsette denne tradisjonen. Maktfordeling er viktig gjennom gode demokratiske systemer. Kulturdepartementet forholder seg til at idrettens felles prioriteringer skjer gjennom NIF Huitfeldt kom til slutt inn på spørsmål om merverdiavgift på varer og tjenester innen idretten. Det ble opplyst at det er gitt ca 450 mill kr i momskompensasjon til frivilligheten i 2010, i tillegg er det et mål at det skal i 2014 være ca. 1,2 milliarder til vare- og tjenestemomskompensasjon til frivillighet. Det arbeides nå med søknadsskjema og annet materiell vedr. merverdiavgift, og dette vil foreligge til bruk i løpet av høsten, sa Huitfeldt ved slutten av sin hilsen til Ledermøtet. 7

8 SAK: OL OG PARALYMPICS Toppidrettssjef Jarle Aambø ga Ledermøtet en orientering om saken. Han innledet med å peke på de identifiserte forbedringsområdene etter OL i Torino og gjennomgikk så planleggingen og forberedelsene til Vancouver-lekene og selve gjennomføringen der. «Resultatene speiler forberedelsene», ble det her blant annet sagt, med henvisning til de gode resultatene ved det siste OL og Paralympics. Toppidrettsjefen orienterte deretter om arbeidet innen følgende områder: målprosessen coaching lagbygging boforhold langrenn helse Paralympics-satsing Avgjørende suksessfaktorer for resultatene i OL og Paralympics var at deltakerne hadde god helse og unngikk sykdom og skader. Det har foregått i etterkant av lekene en omfattende evaluering. Samlingene for toppidrettsutøvere blir nå formet etter et nytt konsept,og de blir gitt et utvidet innhold, bl.a. ved at det trekkes inn i arbeidet ressurspersoner fra andre områder, for eksempel bl.a. fra kulturområdet, ble det sagt. Avslutningsvis ble det gjort opp en status for toppidretten i relasjon til målene i Idrettspolitisk dokument om at Norge skal være blant de tre beste europeiske nasjonene. Etter innlegget til toppidrettsjefen tok flere fra salen ordet og ga sin støtte til hvordan OLT samarbeider med særforbundene. Dette ble av flere relatert til den dagsaktuelle offentlige diskusjonen, hvor Johan Olav Koss hadde kritisert både toppidrettssjefen og Olympiatoppen for ikke å ta nok ansvar i konflikten som hadde pågått i Norges Skøyteforbunds landslagsmiljø.. I denne saken var det åtte innlegg fra salen. SAK: STATUS IKT Leder for NIFs IKT-forvaltning, Gry Torp, redegjorde for status på området IKT. Det ble innledningsvis redegjort for organisatoriske endringer som er blitt gjennomført i tråd med vedtatt IKT-strategi ved at en: har skilt forvaltningsansvaret fra leverandørrollen har skilt ut Idrettens IKT forvaltning fra 1. mars 2010 rendyrker leverandørrollen i NIF IT med egen daglig leder har innført en ordning der IKT forvaltningen også har tatt over rådgiverrollen på fagfeltet 8

9 Videre ble det redegjort for følgende områder: nye IKT-avtaler fra 2011 kostnadsreduserende tiltak tydeligere fokus på og rydding i egen virksomhet status på systemleveranse Det ble i tillegg gitt en status for Idrettens nasjonale medlemsregister og den store kompleksiteten i dette. Avslutningsvis ble det gitt status for arrangementsløsningene, som brukes av 18 særforbund og NIF. I en periode på fire måneder ble det registrert 2200 arrangementer og påmeldinger via IT-systemet «Min idrett». Det ble så åpnet for spørsmål. Fra salen ble det uttalt fra en delegat at IT er et vanskelig område innen idretten, og at det særforbundet denne representanten kom fra, ønsker å se fremover mot nye IT-løsninger sammen med Idrettsstyret. Vi har størst behov for å løse utfordringer med aktivitet etc., ble det hevdet. Vi har liten tid, vi må oppleve at tjenestene er gode, ellers får vi vurdere å bytte leverandør, ble det her bl.a. uttalt. Generalsekretæren repliserte at en vil følge opp felles IT-strategi, avgrense tjenestespekteret og redusere kostnader er, som alle er kjent med, et overgangsår. Det arbeides med en ny modell for finansiering av IT-tjenester. En annen delegat uttrykte ønske om å få mulighet til å kunne møtes via video-konferanser for å spare tid, penger, miljø osv. Lederen for NIFs IKT-forvaltning, Gry Torp, sa at en holder på å vurdere muligheten for økt bruk av video-konferanser. I denne saken var det to innlegg fra salen. SAK: STATUS MOMS 2. visepresident Børre Rognlien innledet denne saken. Han fastslo at kompensasjonsordningen for merverdiavgift representerer en viktig rammebetingelse for idretten. Han redegjorde for tre ordninger: kompensasjon for merverdiavgift på varer og tjenester høringsforslag fra Finansdepartementet om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Momskompensasjon for varer og tjenester i 2010 er på 396 mill kr. Ordningen har vært på høring, den er forenklet og bygger på dokumentasjon av utgifter, og det gis bare refusjon i organisasjoner der frivilligheten utgjør en vesentlig del av aktiviteten. 9

10 Det ble så åpnet for innlegg fra salen der det bl.a. ble fremhevet at momssystemet må gi forutsigbarhet. I denne saken var det tre innlegg fra salen. SAK: ROLLE- OG ARBEIDSFORDELING Stig Nilsen og Cecilie Lund, medlemmer av utvalget som ble oppnevnt av Idrettsstyret for å vurdere rolle- og arbeidsfordelingen i organisasjonen, innledet saken. De gjennomgikk først mandatet og bakgrunnen for utvalgets arbeid. Deretter fremla de hovedkonklusjonen i utvalgets rapport: Generelt kan det konstateres at det er tilfredshet med både rolle- og arbeidsdelingen og med samarbeidsrelasjonene innen de fleste konkrete arbeidsområdene. Avslutningsvis redegjorde de to medlemmene for de generelle anbefalingene til Idrettsstyret om forbedringer: 1. Utarbeide en intern informasjons- og kommunikasjonsstrategi rettet mot organisasjonsleddene på særforbundssiden for å bedre mulighetene for samarbeid og forankring 2. Bedre forankringsprosesser fra NIF sentralt i idrettspolitisk arbeid overfor særforbundssiden 3. Gjennomgå bruken av IKT og elektroniske medier for å styrke kommunikasjon og samhandling med politisk og administrativ ledelse i idrettskretsene og særforbundene 4. Bedre kommunikasjon og koordineringsarenaer og bedre verktøy, herunder: a. Forbedre NIFs informasjon på samt Intranett b. Evaluere og forbedre fysiske møteplasser 5. Fortsette arbeidet med klargjøring av ansvar og roller mellom de ulike organisasjonsleddene ved utarbeidelsen av neste idrettspolitiske dokument for tingperioden Der flere organisasjonsledd har et ansvar, må dette følges av et forpliktende samarbeid, jf. retningslinjer for samarbeid på kompetanseområdet 7. Utvalget mener at ressurser må følge oppgaver. Det kom ingen spørsmål eller kommentarer fra salen til denne saken. 10

11 SAK: UNGDOMS-OL Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu innledet saken om å arrangere Ungdoms-OL på Lillehammer i Hun sa at Ungdoms-OL er et olympisk arrangement over 10 dager for ungdom mellom 14 og 18 år med over 1000 utøvere og om lag 500 trenere/ledere. Hun vektla at Ungdoms-OL også er et kultur- og utdanningsprogram med søkelys på fem temaer: 1. Olympisme og olympiske verdier 2. Utvikling av ferdigheter 3. Helse og sunn livsstil 4. Sosialt ansvar 5. Ferdigheter i å bruke digitale medier, herunder til idrett- og kulturformidling Wang Sandbu gikk nærmere inn på hvorfor en ønsker å arrangere et ungdoms-ol ved blant annet å vise til at både norsk idrett og IOC ønsker å satse på ungdom. I ungdoms-ol blir også flere nye idretter prøvd ut, og også konkurranser for jenter og gutter på samme lag. Gjennom et slikt arrangement vil vi også få rik anledning til å vise hvordan den norske idrettsmodellen blir gjennomført i praksis, ble det sagt. Arrangementet gir dessuten en god mulighet til å trekke et stort antall unge med som frivillige, både i planleggingsfasen og under gjennomføringen, og lekene blir derved også en læringsarena for bl.a. unge ledere. Avslutningsvis ble flere av idrettens gevinster ved å gjennomføre et slikt arrangement trukket frem, herunder at det kan bidra til å løse utfordringene knyttet til anlegg og etterbruk vedr. OL-anleggene på Lillehammer, samt gi en enda bedre kobling mellom utdanning og idrett. Et slikt arrangement vil øke kompetansen hos norsk idrett til å arrangere store mesterskap, samtidig som den nasjonale ungdomsidretten kan få et løft, ble det uttalt. Det ble så åpnet for innlegg fra salen. En representant satte spørsmålstegn ved om norsk idrett bør delta i Ungdoms-OL uavhengig av om Norge er arrangør eller ikke. Flere fremhevet de positive sidene og at en i større grad må se mulighetene og ikke bare problemene. Det ble også fremhevet at lekene kan bidra til å gi ungdom mer erfaring i å arrangere store mesterskap. Flere av de små særforbundene ga uttrykk for at et slikt arrangement kunne gi viktige stimuli til rekrutteringsarbeidet og til den utviklingsorienterte ungdomsidretten i særforbundene. Det ble fra et av sommeridrettsforbundene formidlet om et felles nasjonalt junior- og ungdomsstevne som skulle arrangeres på Lillehammer i mai 2011 for og av 15 særforbund. Denne særforbundsalliansen kan også profitere på en satsing i Lillehammer-regionen med tanke på å bygge en ny arrangementskompetanse, ble det sagt. I denne saken var det åtte innlegg fra salen. 11

12 SAK: LOVREVISJON Fungerende leder av NIFs lovutvalg, Harald Tronvik, redegjorde for prosessen med lovrevisjonen frem til Idrettstinget Det er opprettet tre lovrevisjonsgrupper som arbeider med følgende områder: Kapittel 11 og 12: Straffe- og dopingbestemmelsene Kapittel 13 og 14: Avtaler med næringslivet og rettighetsbestemmelser Øvrige kapitler Innlederen sa videre at hensikten med denne lovrevisjonen er å modernisere loven for å møte dagens utfordringer i idretten ved å lovregulere gjeldende praksis, systematisere språkbruken mv. og involvere både særforbund og idrettskretser så tidlig som mulig. Han avsluttet med å gjennomgå en del prinsipielle spørsmål som skal avklares i lovrevisjonen i den hensikt å få et klarere skille mellom sanksjonene, rettighetsbestemmelsene, idrettens kontroll med sine egne arrangementer, private lag, kontroll med idrettens rettigheter ved private sponsoravtaler, valgbarhetsbestemmelsene og allianseidrettslagsmodellen. Det kom ingen spørsmål eller kommentarer fra salen til denne saken. SAK: TINGSAMMENSETNING Behandlingen av saken var delt over to dager. Om ettermiddagen fredag 28. mai gjennomgikk 2. visepresident Børre Rognlien og idrettsstyremedlem Geir Kvillum hovedpunktene i rapporten «Sluttrapport fra arbeidsgruppe for å utrede alternativ sammensetning av Idrettstinget (Tinggruppa)», avgitt av den Idrettsstyre-oppnevnte arbeidsgruppen Mandatet for gruppen ble innledningsvis referert. Hoveddelen av presentasjonen var konsentrert om de tre modellene for alternativ sammensetning av tinget som arbeidsgruppen hadde kommet frem til, og de pro- et contra-argumenter som gruppen hadde oppstilt for hver av de tre modellene. Dagen etter ble det som første punkt på dagsordenen åpnet for en debatt om saken. Bl.a. de følgende synspunkter fremkom: HVORFOR ENDRINGER NÅ? I flere av innleggene ble det pekt på at rapporten ikke i tilstrekkelig grad tok opp grunnlaget og argumentene for en endret tingsammensetning nå. Hva vil vi oppnå med en ny sammensetning, ble det spurt. Det ble pekt på at bl.a. idrettens utfordringer fremover burde vært klargjort sammen med de overordnede mål for idrettstinget før man falt ned på forslag om bestemte løsninger. Først gjennom en slik klargjøring kan en få det nødvendige grunnlaget for å vurdere gruppens forslag. Det ble hevdet at de fremlagte forslagene kun går ut på å «klatte på» en gammel modell. Vi har nå muligheten til å tenke fritt og prinsipielt, ble det bla. uttalt. 12

13 Alle organisasjoner bør med visse mellomrom se på sine egne oppgaver og måten de best kan løses på. Derfor ligger det ikke noe dramatikk i det forhold at forslag om en endret tingsammensetning nå kommer opp, ble det hevdet. Vi må ta som utgangspunkt at alle vil det beste for idretten. Spørsmålet er hvordan vi oppnår de optimale løsningene. Fra noen av deltakerne i arbeidsgruppens side ble det sagt at man startet med en prinsipiell tilnærming, men at en trolig for tidlig gikk i gang med å skissere konkrete løsninger. Gruppen er klar over at ingen av forslagene er 100 prosent vellykket, og at man derfor så debatten på Ledermøtet som svært viktig for Idrettsstyrets videre arbeid med saken. SÆRFORBUNDENE ER PÅDRIVER Flere innlegg viste til at det var dannelsen av Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) i juni 2009 som hadde ført til at Idrettsstyret i oktober samme år tok opp arbeidet med alternative modeller for tingsammensetning. I dag er 45 særforbund tilknyttet SFF, ble det opplyst. Flere forbund ga under debatten klart til kjenne at de stiller seg bak SFFs synspunkter i denne saken. ARGUMENTER FOR ENDRINGER Flere særforbund la vekt på at de har det aktivitetsmessige ansvar for arbeidet i sine idretter, både topp og bredde, og at de derfor må sikres en innflytelse i idrettens øverste organ som samsvarer med dette faktum. Det ble bl.a. pekt på at dagens sammensetning gir for dårlig uttelling for særforbundene, og at dagens ordning er komplisert å forstå, selv innad i idretten. Det hevdes fra noe hold at særforbundenes forslag gang på gang blir nedstemt på Tinget, slik det skjedde sist, ble det her uttalt. Ingen av talerne dokumenterte noe realitet bak denne påstanden. Den «aktivitetslinjen» som går gjennom særforbundene, må derfor gis flertall på Idrettstinget, ble det bl.a. sagt. Det ble pekt på at særforbundene også er opptatt av breddeidrett, og at et skarpt skille mellom de ledd som arbeider med toppidrett og dem som er konsentrert om breddeidrett, ikke speiler dagens virkelighet. I debatten kom det frem at særforbundene ikke samlet står bak krav om endringer av tingsammensetningen: Flere mindre særforbund føler sine interesser godt ivaretatt innenfor dagens ordninger. Det ble bl.a. antydet at et lite særforbund i visse situasjoner kunne føle at det ble utilbørlig «brukt» av de store særforbundene, og at det skortet på medinnflytelse på de aktuelle beslutningsarenaer, også innenfor den nyetablerte interesseorganisasjonen SFF. Forslaget om å gi idrettslagene en egen representasjon og derved skape mulighet for å løse opp den «blokkdannelsen» som i dag kan oppstå, ble av enkelte omtalt som et viktig element i arbeidsgruppens rapport, men det ble også stilt spørsmålstegn ved det praktiske av å gi direkte representasjon til lagene. 13

14 Noen fremhevet betydningen av å skape en god «maktbalanse» i idretten, som kan utløse ny energi, i stedet for å virke hemmende. Et tredje ben på idrettstinget gjennom lagsrepresentasjon, ville fremtvinge et åpnere og riktigere idrettsdemokrati, ble det hevdet av noen delegater. I ett innlegg ble behovet for et eget nasjonalt organ for toppidrett fremholdt. IDRETTSKRETSENES OG IDRETTSLAGENES REPRESENTASJON Idrettskretsenes betydning for norsk idretts hverdag ble gjennomgående positivt omtalt. Også særforbundene er enig i at idrettskretsene gjør en viktig jobb, men de trenger ikke derfor å ha halvparten av representantene på Tinget, ble det sagt med referanse til dagens ordning. Særforbundene sier at de ønsker en dialog der partene viser vilje til både å gi og ta. I flere debattinnlegg ble det understreket at idrettskretsene sammen med idrettsrådene representerer idrettens hverdag og dens medlemsmasse, bl.a. gjennom med den nære kontakten de har med idrettslagene. Hvem er best skikket til å representere lagene, ble det bl.a. spurt. Kanskje idrettslagene er best tjent med å bli representert ved erfarne idrettspolitikere i særforbund og kretser heller enn ved egne representanter? For tinget må det også være viktig at kretsene, som i praksis har det tetteste samarbeidet med fylker og kommuner, er godt representert, ettersom de tilfører Tinget viktig sakkunnskap og erfaring. Det ble presisert at idrettskretsene representerer anleggs- og tilretteleggingslinjen i norsk idrett på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I tillegg er kretsene sentrale i idrettens lovarbeid, samt at idrettskretsene bistår idrettslagene i konflikthåndtering og ved økonomiske krisesituasjoner. Representasjon av idrettskretsene på Tinget sikrer dessuten den geografiske spredningen som er nødvendig å ha i et langstrakt land som Norge, ble det påpekt. Dette er også i tråd med hvordan Stortinget er satt sammen og blir valgt hvert fjerde år. Kretsrepresentasjonen gir også bedre muligheter for å sikre at pengestrømmene i norsk idrett blir riktigere fordelt og kommer hele nasjonen til gode: Alle store arrangementer er i sør og blir derfor favorisert, ble det hevdet fra en kretsrepresentant. Det ble også etterlyst hvordan særforbundene anvender og utlyser post 3-midlene lokalt. En fordeling av representanter der særforbundene har 2/3 flertall er ikke aktuell og helt uakseptabelt for mange av idrettskretsene. Det var også enkelte særforbund som støttet idrettskretsene i dette synet. IDRETTEN MÅ HOLDES SAMMEN Mange av innleggene la vekt på at det ikke må velges en modell for tingsammensetning som fører til splittelse i idretten. Bare unntaksvis kom det frem forslag om å gå tilbake til løsningen fra før 1996 med to adskilte organisasjoner, NIF og NOK. Det må følgelig kunne leses ut av debatten at det finnes et tydelig ønske om å finne frem til løsninger som kan sikre et fortsatt sterkt samhold i idretten, og at mange mener det fremover 14

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 2004/2007 4/5 mai 2004 Hotell Rica Helsfyr, Oslo Orienteringssaker: a) Konstitusjonelle saker b) Styrets arbeidsform og

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2007-2011 11. februar 2009 Flyporten Conference Centre East Gardermoen Godkjent av Idrettsstyret 24.03.2009

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Idrettsstyrets møte nr 5 2004/2007 14. september 2004 UBC, Ullevål Stadion PROTOKOLL Sak 33: Godkjennelse av protokoll for idrettsstyremøte nr. 4, 10/11 august

Detaljer

Idrettsrådskonferansen

Idrettsrådskonferansen Invitasjon og påmeldingsinformasjon Idrettsrådskonferansen 2011 Norges idrettforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedtema: kommune- og fylkestingsvalget 2011 drammen lørdag 2.4 og søndag 3.4.2011

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 2007-2011 28. februar 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011 Sak 418: Protokoll IS-møte

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 42 2007-2011 28. mars 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 42 2007-2011 28. mars 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 42 2007-2011 28. mars 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 43 (2007-2011), 04.-05.05.2011 Sak 431: Protokoll IS-møte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 19 2004/2007 16. januar 2006 Rica Olrud Hotell, Hamar Sak 195 Protokoll møte nr. 19, 12-13 desember 2006 Sak 196 Budsjett

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2004/2007 14. mars 2006 kl. 10.00 UBC Plenumsalen Sak 210 Godkjennelse protokoll møte nr 20 Sak 211 Rapport fra Toppidrettsutvalget

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Idrettsstyrets møte nr 6 2004/2007 21. oktober 2004 Toppidrettssenteret PROTOKOLL Sak 43: Godkjennelse av protokoll Sak 44: Benådning Sak 45: Regnskapsrapport

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 1. Idrettsforbundet er skuffet over at det ikke legges opp til full kompensasjon. Det gir færre anlegg, og etterlater idrettslag med sviktende

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 13 2004/2007 26-27 mai 2005 Rica Klubben Hotell, Tønsberg Sak 112 Godkjennelse protokoll for idrettsstyremøte nr. 12, 26.

Detaljer

«Idrettens rolle og samhandling med det offentlige» Jorodd Asphjell. 1. visepresident NIF

«Idrettens rolle og samhandling med det offentlige» Jorodd Asphjell. 1. visepresident NIF «Idrettens rolle og samhandling med det offentlige» Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF Verdibasert Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: Glede, fellesskap,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 2007-2011 20.-21. september 2009 Tyholmen hotell - Arendal Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 28 27. oktober

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 28 2007-2011 27. oktober 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål stadion Godkjent av Idrettsstyret 3. desember 2009

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 12 2004/2007 27. april 2005 Toppidrettsenteret Sak 95 Godkjennelse protokoll Idrettsstyrets møte nr. 11 14-15 mars 2005 Sak

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer Godkjent i IS-møte nr. 5 (2015-2019) Sak 25: Protokoll IS-møte 3

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 15 2004/2007 23. august 2005 Toppidrettssenteret Sak 129 Protokoll møte nr. 14 Sak 130 Voksenidrett fremtidig strategi Sak

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015 Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell Alta 13. juni 2015 Side 2 Idrettstinget 2015 Side 3 Side 5 Side 6 Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd! Alle barn og unge skal kunne delta i

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Idrettsstyrets møte nr 4 2004/2007 10/11 august 2004 Toppidrettssenteret PROTOKOLL Sak 19: Ansettelse generalsekretær Sak 20: Godkjennelse av protokoll møte nr.

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2007-2011 19.-20. januar 2009 Radisson SAS Park, Fornebu Godkjent av Idrettsstyret 11. februar 2009. Sak

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord Godkjent i IS-møte nr. 23 (2011-2015) Sak 175: Protokoll

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 26 2004/2007 5. september 2006 UBC, Ullevål IS-sak 258 Protokoller fra møte nr. 24 og 25 IS-sak 259 Regnskapsrapport 2. kvartal

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 11 2004/2007 14/15 mars 2005 Hotell Rica Victoria, Oslo (Protokollen er korrigert (O-sak b/10) og vedtatt i idrettsstyremøtet

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 8 2004/2007 7. desember 2004 kl. 10.00 Toppidrettssenteret Sak 60: Godkjennelse av protokoll for møte nr. 7(04-07) Sak 61:

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 12 (2007-2011) 13. mai 2008 UBC Cuprommet - Ullevål stadion Godkjent av Idrettsstyret 5. juni 2008 Sak 146

Detaljer

Organisasjonssjef Toril A. Johansen. Tom Tvedt - ny president i Norges idrettsforbund Norsk idrett har fått ny president.

Organisasjonssjef Toril A. Johansen. Tom Tvedt - ny president i Norges idrettsforbund Norsk idrett har fått ny president. Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no Idrettstinget

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret Sak 239 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 og referat

Detaljer

Idrettsglede for alle i Nordland!

Idrettsglede for alle i Nordland! Idrettspolitisk plattform for Nordland idrettskrets (NIK) Idrettsglede for alle i Nordland! Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende for idretten i Norge.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 24 2007-2011 7. 8. mai 2009 Rica Forum, Stavanger Godkjent på Idrettsstyrets møte nr. 25, 16.-17. juni 2009

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 17 2004/2007 7. november 2005 UBC Ullevål stadion

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 17 2004/2007 7. november 2005 UBC Ullevål stadion NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 17 2004/2007 7. november 2005 UBC Ullevål stadion Sak 157 Godkjennelse av protokoll for møte nr. 16 Sak 158 Motorsportanlegg

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo Godkjent i IS-møte 4 (2015-2019) Sak 18: Protokoll IS-møte 2 (2015-2019)

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2011-2015 29. april 2013 Oslo UBC/Brann-losjen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2011-2015 29. april 2013 Oslo UBC/Brann-losjen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 2011-2015 29. april 2013 Oslo UBC/Brann-losjen Godkjent i IS-møte nr. 22 (2011-2015) Sak 169: Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Golfens samfunnsverdi Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Dette har vi prioritert å jobbe med i 2011: Påvirkningsarbeid sentralt og regionalt

Detaljer

Idrettspresidenten har ordet 2. styrets årsberetning 5. resultatregnskap 19. kontantstrømoppstilling 31. revisjonsberetning 32

Idrettspresidenten har ordet 2. styrets årsberetning 5. resultatregnskap 19. kontantstrømoppstilling 31. revisjonsberetning 32 innhold Idrettspresidenten har ordet 2 styrets årsberetning 5 resultatregnskap 19 balanse 20 noter 22 kontantstrømoppstilling 31 revisjonsberetning 32 kontrollkomiiteens beretning 34 aktivitetsregnskap

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012)

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012) Innst. 79 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 15 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettspolitisk konferanse Rica Hell Hotel, Stjørdal 13. 14.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer: idretten og

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Kompetansetiltak i Sør-Trøndelag Idrettskrets Barneidrett Kurs: Aktivitetsiederkurs barneidrett, 16 timer Temakvelder: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett Allsidig ballaktivitet Aktivitet

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02 2007-2011 21.-22. juni 2007 Plenumsalen UBC og Radisson SAS Park Sak 08 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 14 2004/2007 21. juni 2005 Flyporten, Gardermoen Sak 120 Godkjennelse av protokoll møte nr. 13, 26-27 mai 2005 Sak 121 Midlertidig

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 2007-2011 3. desember 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål stadion Godkjent av Idrettsstyret 19. januar 2010

Detaljer

Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen?

Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen? Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen? Tom Tvedt Idrettspresident 24.november 2015 Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Formål NIF skal arbeide for

Detaljer

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Generell presentasjon Steder å søke midler Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Se www.idrett.no - Temasider

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 31/2009-2012 Utsendelsesdato: 25. april Merknadsfrist: 30. april Møtetid: Mandag 23. april 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Dagkonferanse om folkehelse og frivillig arbeid Quality Hotel Alexandra, Molde 03.12.2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 11 2011-2015 7. juni 2012 Rica Hell, Stjørdal

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 11 2011-2015 7. juni 2012 Rica Hell, Stjørdal NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 11 2011-2015 7. juni 2012 Rica Hell, Stjørdal Godkjent i IS-møte nr. 13 (2011-2015) Sak 102: Protokoll IS-møte

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 2011-2015 27.-28. juni 2011 Fornebu Godkjent i IS-møte nr. 3 (2011-2015), 25.08.2011 Sak 8: Protokoll fra

Detaljer