GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010"

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Rådmannens forslag til formannskapets møte Mehamn Svein Tønnessen 1

2 Innhold Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning og status Side 3 Lånegjeld.. Side 3 Likviditet.. Side 4 Omtale av hovedkapittel Side 5 Ansvarsområdene Politisk styring og fellesutgifter Side 5 Ansvarsområdene Sentral ledelse Side 6 Ansvarsområdene Renhold og vedlikehold.. Side 6 Ansvarsområdene Undervisning Side 7 Ansvarsområdene Barnehager Side 7 Ansvarsområdene Sosial(NAV) og barnevern.. Side 8 Ansvarsområdene Helse. Side 9 Ansvarsområdene Kultur.. Side 11 Ansvarsområdene Teknisk drift og administrasjon Side 11 Ansvarsområdene Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Side 13 Ansvarsområdene Prosjekter. Side 14 Ansvarsområdene Finanser Side 14 Investeringsbudsjettet. Side 15 2

3 Innledning Det foreliggende forslag til nytt årsbudsjett for 2010 baserer seg på følgende fakta: Oppdatert prognosemodell for rammetilskudd fra KS basert på regjeringens statsbudsjettforslag for Videreføring av opprinnelig budsjett for 2009 med endringer foretatt i Gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,0% er lagt inn med bakgrunn i Hovedtariffavtalen mellom KS og fagorganisasjonene. Renteutgiftene er beregnet til gjennomsnittlig 4%. Gamvik kommune må fokusere på sterkere økonomistyring i Budsjettkontroll kjørt ut pr. utgangen av oktober 2009 viser at det er store budsjettoverskridelser innenfor enkelte sektorer. Dette kan føre til at det ikke er mulig å dekke inn noe av tidlige års underskudd i inneværende år slik det er forutsatt i årets budsjett. Dette vil imidlertid først være klart når alle utgifter og inntekter er bokført, og det vil i praksis ikke si før i månedsskiftet januar/februar Rådmannen foreslår at det utarbeides rutiner fra og med 2010 som også innebærer konsekvenser for de virksomheter som ikke klarer å forholde seg til vedtatt budsjett. Samtidig betinger dette at det må være stor politisk bevissthet på at det ikke i løpet av året vedtas endringer i tjenestetilbudet som får konsekvenser for vedtatt budsjett, iallfall ikke uten at det er lagt fram realistiske og målbare summer for inndekning av slike tiltak. For 2 år siden ble det vedtatt å legge opp til en utvikling i Gamvik kommunes økonomi som la opp til følgende: Gjeldsnivået skal reduseres med 10 millioner kroner i en 4 års periode Økonomisk handlefrihet skal styrkes gjennom bedre likviditet Driftsnivået må dimensjoneres slik at det er mulig å sette av midler til investeringer uten å ta opp lån(så langt det er mulig budsjettere med overskudd på drift) Som det framgår under, har utviklingen så langt ikke vist at disse målene er innen rekkevidde. Lånegjeld: Gamvik kommunes langsiktige lånegjeld var ved inngangen av 2009 på ,-. Fordelt på det offisielle innbyggertallet pr på 1025 ga dette en lånegjeld pr. innbygger på nesten ,-. Kommunestyret har i økonomiplanen for perioden vedtatt at kommunens lånegjeld skal ned med minst 10 millioner kroner i perioden. For 2008 ble lånegjelda økt med 3

4 ca 1 millioner kroner. I 2009 er kr ,- av lånegjelda overført Gamvik Nordkyn Havn KF. Det er tatt opp/vedtatt tatt opp lån i 2009 på til sammen ,-. Av dette er , kr startlån, kr ,- lån til oppgradering av skolebygg, kr ,- til oppgradering kirkebygg, kr ,- til inndekking av underskudd i investeringsregnskapet for 2008 og resten gjelder forskjellige prosjekter. Med nedbetaling av avdrag i 2009 på ca kr 3 mill vil lånegjelda vår ved utgangen av 2009 være ca kr 81 mill. Dette utgjør en nominell nedgang på ca 5,5 millioner kroner sammenlignet med inngangen av året og kan på papiret se tilfredsstillende ut. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er tall som er eksklusive de vel 13,7 millioner i gjeld som er overført havneforetaket. Likviditet: Gamvik kommunes likviditet har forverret seg i Årsaken kan hovedsakelig henføres til overforbruk samt at eksterne inntekter (refusjon og tilskudd) først utbetales etter at tiltaket er gjennomført. I forhold til omstillingsprosjektet påløper også store kostnader før refusjon fra fylket kommer inn. Dette er også med på å svekke likviditeten. Finansiering av investeringer: Målet om å redusere driftsnivået så mye at det er rom for å budsjettere med overføring fra drift for å finansiere viktige investeringer har ikke blitt nådd. Med bakgrunn i det som er nevnt over, kan det virke som om kommunen inneværende år har mer enn nok med å komme ut med regnskapsmessig balanse uten overføring fra drift til investering. Når all investering skjer gjennom låneopptak og investeringsnivået er så høyt som det har vært i 2009, så betyr dette i realiteten en økt lånegjeld for en kommune som fra før ligger tilnærmet på landstoppen i forhold til gjeldsnivå pr innbygger. Den resterende del av budsjettdokumentet inneholder omtale av de enkelte tjenesteområder. 4

5 Ansvarsområdene Politisk styring og fellesutgifter Netto kostnad for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette er ca ,- høyere enn opprinnelig budsjett for Det er ikke lagt inn store endringer innenfor disse ansvarsområdene i forhold til budsjett I forhold til lønns- og prisstigning betyr dette i realiteten en reell reduksjon. En av årsakene til dette er at to prosjekter lagt inn under eldrerådet i 2009, utredning frivillighetssentral og utredning dagaktivitetstilbud for eldre er engangskostnader. Godtgjørelser for folkevalgte er videreført på dagens nivå. Ansvarsområdet for ungdomsrådet videreføres med et beløp på ,-. Dette er i sin helhet tilskudd til diverse barne- og ungdomsarbeid og drift av ungdomsrådet. Midlene disponeres av ungdomsrådet. Revisjonskostnader legges inn med et beløp på ,- etter vedtatte satser. Under ansvarsområdet EDB/IT økes kostnaden med ca ,- grunnet innføring av data på flere sektorer med tilhørende programvarekostnader. Tilskudd til NORA senteret (krisesenteret) i Kirkenes er lagt inn med ,-, samme beløp som for

6 Ansvarsområdene Sentral ledelse Under disse ansvarsområdene ligger rådmannskontoret, servicekontoret, økonomiavdelingen, personalkontoret og bygningsdrift av rådhuset Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør ca ,- i økning i forhold til opprinnelig budsjett Lønnsøkning på 3% er lagt inn på alle ansvarsområdene Forsikringskostnadene på personalområdet er justert opp i forhold til premieendring Det er lagt inn videreføring av HMS/kvalitetsutviklingssatsingen som startet i På servicekontoret er det lagt inn en betydelig økning i husleieutgifter grunnet leieavtaler med Gamvik Eiendom AS. Leieinntektene som følge av det samme er imidlertid også betydelig økt slik at det ikke ligger inne nettoøkning på grunn av dette. Ansvarsområdene Renhold og vedlikehold Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør vel ,- mer enn opprinnelig budsjett for Bak tallet ligger flere betydelige endringer som gjør at tallene for 2009 og 2010 ikke er direkte sammenlignbare Ekstrabevilgningen til vedlikehold fra staten på ,- i 2009 er ikke videreført i statsbudsjettet for 2010 I løpet av 2009 er hjemmehjelperne overført fra hjemmebasert omsorg til renholdsteamet. Dermed er lønnsmidlene for renholdsteamet økt tilsvarende 1,5 stilling 6

7 Ansvarsområdene Skole/undervisning Ansvarsområdene ligger inne med en samlet netto utgift for 2009 på ,-. Dette utgjør en økning på ca ,- fra opprinnelig budsjett for Økningen er mindre enn lønnsstigningen og utgjør en reell reduksjon. Skolestrukturen foreslås uendret i 2010 Styrkingsmidlene på til sammen ,- i 2009 er redusert med ,- i Skolene tildeles for 2010 et beløp på normert 2000,- pr elev. Det legges opp til noen føringer på bruk av disse midlene, blant annet i forhold til frukt og grønt. Skolefrokosten videreføres som dagens ordning. SFO i Mehamn er flyttet fra skolens lokaler til eget hus i Mehamn barnehage. Det settes av et beløp til studiesenter ved Mehamn skole på ,- i 2010, samme beløp som for Ansvarsområdene Barnehager Ansvarsområdene ligger inne med en netto utgift på ,-. Dette utgjør vel ,- i reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett for Hovedårsaken til dette er endring i barnehagestruktur som slår ut med full årsvirkning i 2010 samt endring i barnesammensetningen som gir endring i forhold til personalbehovet. Barnehagesatsen for full plass settes til 2.330,- i henhold til maksimalpris fastsatt av staten. For inntekter under 4G settes satsen til 1.300,- Skjånes barnehage videreføres som i dag Ansvarsområdene NAV/Sosial- og barnevernstjenesten Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør ca ,- mer enn opprinnelig budsjett for Det er undertegnet lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark om samlokalisering og samorganisering av sosialtjenesten og de statlige tjenestene som inngår i NAV. 7

8 Barnevernet er også samlokalisert(men ikke samorganisert) i nye lokaler i Mehamn sentrum. Gamvik kommune er ansvarlig for 50% av kontorets driftsutgifter og for 25% av kostnaden til felles NAV-leder på Nordkyn. Den gamle sosiallederstillingen er i 2008 omgjort til sosialkonsulent og oppgavene som sosialfaglig leder ivaretas av NAV leder fra Interkommunal barnevernstjeneste er lagt inn som nytt ansvarsområde fra Fellesutgiftene deles likt mellom Gamvik og Lebesby kommune. Avtalen med NAV om finansiering av en 50% stilling går ut i juli 2010 og dette gir en reduksjon i inntekt på ca ,-. Ordningen med kvalifiseringsstønad er ført opp med en kostnad på ,- for Det er ført opp en refusjon fra NAV på ,- for tiltaket slik at netto kostnad efr vel ,-. Med bakgrunn i status så langt i 2009 er det ikke realistisk å legge inn en reduksjon i økonomisk sosialhjelp for 2010 slik det var lagt opp til i økonomiplanen for perioden Det er imidlertid en betydelig reduksjon i økonomisk sosialhjelp utover i 2009 som indikerer at tendensen går i riktig retning. Dersom beløpet pr måned holder seg på det nivået som har vært siden juli 2009 kan det være realistisk å beholde samme budsjettbeløp for

9 Ansvarsområdene Helse og omsorg Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette er en økning på ca ,-,- i forhold til opprinnelig budsjett for Økningen utgjør i underkant av 8,1%. Det er lagt inn lønnsøkning som følge av lokale og sentrale lønnsoppgjør i 2009 samt generell økning fra Legetjenesten: Vi har nå en god og stabil legedekning. Som følge av dette tildeles vi regelmessig turnuslege, samt medisinerstudenter 3 ganger årlig. Sistnevnte gir en inntekt på kr ,- pr.år. I løpet av de siste månedene har vi fått utvidet laboratorievirksomheten med flere nye apparater, slik at vi kan analysere langt flere blodprøver selv. Dette gjør at utredningen i større grad kan skje lokalt, og reduserer behovet for å sende pasienter andre steder. Dette utløser også økte refusjoner. For 2010 er beregnet egenandel fra pasienter økt med ,-. En annen konsekvens er at arbeidsmengden har økt for merkantilt personale ved legekontoret, og vi har derfor vurdert det som nødvendig å økt bemanningen tilsvarende 10 % stilling, en kostnad som vil utgjøre kr ,- pr.år. Det har fra politisk hold vært foreslått å flytte laboratoriet opp på sykestua, for slik å kunne benytte spl der til disse oppgavene. Dette har vært drøftet. Fordeler ved dette vil kunne være at flere læres opp til å bruke apparaturen, mer variert og utfordrende arbeidsoppgaver for spl, samt at en slik vil kunne utføre de samme prøvene på kveld/natt og helg. Av ulemper kan nevnes stor trafikk og gjennomtrekk av pasienter på sykestua dersom alle skal komme opp for å få tatt prøvene. Videre krever dette fysisk plass/lokale. Pr. dags dato har ikke sykepleier på sykestua kapasitet til særlig flere oppgaver, med tanke på at dette legger beslag på en stilling pr. nå store deler av dagen ved legekontoret. Det vil også medføre større utfordringer å skaffe vikarer i fremtiden, da dette stiller større krav til fleksibilitet. Det nevnes også konsekvensen av at flere helsepersonell blir involvert i pasientens tilstand. Det kan oppleves som en ulempe for pasienten at flere personer vet hvilke prøver som tas. Spesielt i en så liten kommune som Gamvik. Og hva med kvalitetssikring? Etter en samlet vurdering, anbefales det derfor ikke å flytte laboratoriet til sykestua. Som kjent for mange, har 2009 vært et utfordrende år med tanke på stabilitet innen ledernivåene i pleie- og omsorgstjenesten. Det har vært ulike midlertidige løsninger, med team-ledelse/konstitueringer. Dette har medført en del ekstra kostnader, samt økt behov for innleie av personell i pleien som erstatning for de som har ivaretatt lederfunksjonene. Fra oktober er det nå tilsatt fast avd.sykepleier på sykestua. Det er også tilsatt avd.sykepleier i hjemmetjenesten som tiltrår Dette forventes gi effekt i 2010 i form av reduserte kostnader. Tidligere helseleder har også fratrådt, og ny tilsatt. Vi har i 2009 hatt store kostnader ved innleie av vikarer/vikarbyrå. Derfor vil vi i 2010 som et prosjekt øke grunnbemanningen tilsvarende 2,23% stilling innen pleie- og omsorgstjenesten for å redusere variable lønnskostnader betydelig. Viser for øvrig til redegjørelse under tiltak. 9

10 Spl fra Skjånes er nå tilbake i jobb etter endt permisjon. Etter gjennomgang av behovet for hjemmesykepleie der, har vi kommet til at vi har ledige ressurser. Disse har vi valgt å omdisponere, slik at vi har får økt kapasitet til å ivareta et økt behov for hjelpemiddelformidling i kommunen. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant store deler av Har vist seg meget vanskelig å rekruttere til stillingen, men denne prosessen pågår kontinuerlig. Helsesøstertjenesten ivaretas i dag av sykepleier uten spesialkompetanse. Dette kvalitetssikres gjennom avtale med pensjonert helsesøster om veiledning av sykepleieren etter behov, og er budsjettert under vikarkostnader. Dette betyr likevel samlet reduserte lønnskostnader i forhold til ansatt helsesøster med spesialkompetanse. Samarbeidsavtalen med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste utgjør 0,15 årsverk og er en tilfredsstillende ordning. Fysioterapitjenesten drives av en fysioterapeut med driftstilskudd. Vi er for tiden midt i tilsettingsprosessen, da forrige fysioterapeut sluttet 14.november. Det er god tilgang på søkere. Det gis fortsatt tilbud til ansatte i hele kommunen om ukentlig trening i lokalene til fysioterapeuten under veiledning av fysioterapeut. Alle stillinger er nå besatt ved kjøkkenet. Salg av mat har vært økende, tilsvarende kr ,- pr.år. Ergoterapistillingen er satt vakant. Denne vil likevel være aktuell i fremtiden, hvis man ønsker å etablere et dagtilbud på sykestua, noe som kan bidra til at de eldre kan bo hjemme lengre og redusere et forventet økt behovet for sykehjemsplasser på sikt. 10

11 Ansvarsområdene Kultur Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør Dette utgjør tilnærmet samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2009 Nivået på kulturmidler halveres til ,-. Beløpet er inklusive beregnet ,- fra Nordkyn Kraftlag Kulturkonsulenten engasjeres i forbindelse med sluttføring av prosjektperioden for det felles ungdomsprosjektet på Nordkyn. Etter at nåværende prosjektleder går ut i pemisjon foreslås det i samråd med Lebesby kommune at prosjektmedarbeiderfunksjonen det siste året av prosjektet deles mellom Gamvik og Lebesby kommune som et alternativ til ny utlysning. Dette betyr en refusjon av lønn til kulturkonsulenten tilsvarende ca 40% stilling. Som en følge av disse oppgavene settes det av midler til å leie inn ekstrahjelp ved ungdomsklubben i Mehamn for å avlaste kulturkonsulenten. Strømkostnaden kulturbygg og idrettsbygg er økt i tråd med økte fastprisavtaler. Biblioteket planlegges flyttet til Mehamn skole i Dette må ses i sammenheng med ombyggingen av hele den gamle delen av skolebygningen, blant annet til etablering av lyd/bildestudio og studiesenter. Ettersom dette prosjektet blir omfattende, vil flyttingen neppe være en realitet før mot slutten av året. Ansvarsområdene Teknisk drift/forvaltning Ansvarsområdene ligger inne med netto driftsutgifter på Det er en økning fra opprinnelig budsjett 2009 på ca ,-. Området dekker over all teknisk drift og teknisk administrasjon/forvaltning. Det ligger inne videreføring av strukturendring fra 2009 i form av at ansvarsområde 3614 kaier nå kun inneholder en enkelt konto overføring Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle driftsutgifter knyttet til havner/kaier med tilhørende inntekter er flyttet ut av det ordinære kommunale budsjettet og flyttet til et eget budsjett og regnskapsområde i havneforetaket. Det samme gjelder lånegjeld på til sammen 13,75 millioner kroner knyttet til samme formål, jfr tidligere omtale av den økonomiske effekten av dette. 11

12 Det ligger inne en overføring på ,- til Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle kostnader og inntekter på kommunale kaier er overført til Gamvik-Nordkyn Havn KF Under parker og grøntanlegg ligger lønnsmidler til en 40% vaktmesterstilling. Det er satt av vel ,- til sommervikarer. Under uteseksjonen er lønnsmidler til en stillingsressurs lagt inn under investeringsbudsjettet i forbindelse med renovering skolebygg i Det er laget en selvkostkalkyle for 2009 som viser en inndekning på avløp på vel 98% mens det på vann ligger lavere, ca 92%. Det legges ikke opp til økning i avløpsgebyret for 2010, mens vanngebyret må økes for å oppnå selvkost. Det foreslås en økning i 2010 på 7% i vanngebyrene. Renovasjonsavgiften økes med 10% fra 3000,- til 3300,-. Kommunens byggforvalter flyttes lønnsmessig fra vaktmesterteamet til teknisk administrasjon på ansvarsområde Samtidig nedlegges stillingen som oppmålingsingeniør som har stått vakant siden våren Rådmannen foreslår å kjøpe inn oppmålingstjenester når vi har bruk for disse slik det også ble gjort i Det foreslås å lease en varebil til byggforvalter. Kostnaden vil delvis kunne Feieravgiften er lagt inn med en økning på 11,8% grunnet manglende selvkost. På ansvarsområde 3600 maskinparken er avtalen med Avinor lagt inn med en økt inntekt på ,- i forhold til Økningen er basert p på erfaringstall pr oktober 2009 samt indeksregulering av beløp i henhold til avtale. 12

13 Ansvarsområdene Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Ansvarsområdene ligger inne med en netto driftskostnad på ,-,-. Dette utgjør en økning på ca ,- i forhold til opprinnelig budsjett for I løpet av oktober 2009 er det nye selskapet Gamvik-Nordkyn Utvikling KF etablert og alt tiltaks- og omstillingsarbeid som tidligere har vært foretatt av næringsavdelingen er flyttet ut til selskapet. Som en følge av dette vil stillingen som næringssjef bli nedlagt fra januar 2010 og funksjonen overført til daglig leder i KF et. I likhet med havneforetaket vil Gamvik kommunes økonomiske forpliktelser være overføring av et tilskuddsbeløp som i dette tilfelle dekker pålagt egenandel på ,- slik fylkeskommunen har krevd som forutsetning for å bidra med ,- fra sin side. Ettersom denne egenandelen nå i sin helhet er tatt fra drift, mens den for 2009 i stor grad var tatt fra investering, er dette største del av forklaringen på økning i kostnad fra 2009 til Tilskuddet til tidl. Gamvik museum økes til ,-, det vil si ,- i forbindelse med planlagt etablering av Kystverkets etatsmuseum i løpet av Tilskudd til kirkelig fellesråd er satt opp med et brutto beløp på hvorav ,- er tjenesteytingsavtaler. Dette er en økning på ,- i forhold til opprinnelig budsjett 2009, men likt det regulerte budsjettet fra juni. Menighetsrådet har i sitt forslag til budsjett bedt om ,- for å kunne opprettholde nåværende aktivitet. Med bakgrunn i politiske signaler fra arbeidsmøtet i KST er dette ikke lagt inn. Det settes av ,- for tildeling av midler via Skjånespakka. Tildelingen finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Dersom beløpet brukes i 2010 i sin helhet vil de 5 millioner kommunen fikk fra departementet til formålet være oppbrukt. 13

14 Ansvarsområdene Prosjekter Ansvarsområdene er lagt inn med en netto kostnad på 0,-. Det ligger foreløpig inne kun 2 tiltak under dette ansvarsområdet.. Nordkynfestivalen ligger inne med et tilskudd på ,-. Midlene finansieres i sin helhet gjennom bevilgning fra Nordkyn Kraftlag. Egenandel ungdomsprosjektet på Nordkyn er lagt inn med et beløp på ,- i Prosjektperioden avsluttes i Kostnadene finansieres gjennom bruk av omstillingsmidler. Ansvarsområdene Finanser Ansvarsområdet er lagt inn med en netto inntekt på ,- Dette er ,- høyere enn opprinnelig budsjett for Skatteinntektene er satt til kr ,- noe som utgjør 9.000,- mer enn opprinnelig budsjett for Rammetilskuddet er satt til kr ,- Dette er basert på KS prognosemodell med en prisstigning på 3 %. Det er lagt inn en renteutgift basert på noe i underkant av 4% gjennomsnittlig rente i løpet av året.. Avdragskostnad er satt opp med kr ,-. Samlet reduseres utgiftene til renter og avdrag med kroner i forhold til opprinnelig budsjett for I revidert budsjett for 2009 er rentekostnadene redusert betydelig. Rentene ventes å stige med rundt 2% i løpet av Rentenivået til kommunen ligger på rundt 2,3 % ved utgangen av Uspesifiserte sykepenger er lagt inn med en inntekt på 1,8 mill. Reservert tilleggsbevilgning er lagt inn med kr Det er lagt inn ,- til delvis dekning av underskudd i

15 Investeringsbudsjett 2010 Etter gjennomgang av status for årets investeringer, sektorenes tilbakemeldinger og avholdte arbeidsmøter i formannskapet og kommunestyret setter rådmannen opp følgende forslag til investeringsbudsjett for Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Fullføre renovering Brodtkorb ,- Forprosjekt Kulturhuset Polar ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- Sum nye investeringer ,- Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån(låneopptak 2009): ,- som finansierer Brodtkorbbruget- renovering ,- Utarbeidelse kommuneplan ,- Polar forprosjekt ,- Opptak av nye lån: ,- som finansierer: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- 15

16 Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- I tillegg videreføres vedtatte investeringer i 2009 med følgende summer i 2010: Ombygging Mehamn skole(amortiseringslån fra 2009) ,- Renovering kirkebygg(amortiseringslån 2009) ,- Nødstrømsaggregat helsesenter ,- Mehamn samfunnshus, oppgradering scene lys med mer ,- Mehamn idrettshall ,- Tiltakene er finansiert gjennom låneopptak i Detaljert oversikt over investeringstiltakene framgår av eget oppsett utarbeidet i det nye Arena budsjettsystemet som ble tatt i bruk i høst. 16

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole) Kapittel : Undervisning 0.3110 Oppgradering Mehamn skole ventilasjon Ombyggingen av Mehamn skole er så omfattende at det utløser krav om ventilasjon. Dette er det ikke tat høyde for i de ombyggingskostnader

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Budsjett oversikter fra økonomiplan :

Budsjett oversikter fra økonomiplan : Beskrivelse oversikter fra økonomiplan 20112014: Rådmannen foreslår følgende budsjett for 1. Revisjon, kontrollutvalg Rådmann 1086 Revisjonstjenester Kontrollutvalget drift Regnskap 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005:

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: ØKONOMIPLAN 2006-2009 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for 2006 2009 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: Under hvert enkelt av tiltakene

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Forpliktende plan for Tysfjord kommune

Forpliktende plan for Tysfjord kommune 2017-2020 Formannskapets vedtak 27.06.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte 01.12 - innstilling til kommunestyret 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument 2017-2020 Arbeidsdokument Oppdatert 24.05.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer