Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten Dato: 22.oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010"

Transkript

1 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember

2 Innhold Innhold Forord Bakgrunn Oppdrag fra POD/Mandat Fokus fra Riksrevisjonen og den politiske ledelse Internt behov for økt profesjonalisering og effektivisering Formål Prosjektets mål Prosjektets omfang Arbeidsmetodikk Nå-situasjon Organisering og fullmakter Sentral organisering Lokal organisering Fullmakter Kompetanse Anskaffelsesprosessen Planleggingsfasen Gjennomføringsfasen Oppfølgingsfasen Budsjett/økonomi Leverandør- og produktutvikling Leverandørutvikling Produktutvikling Miljø- og samfunnsansvar Elektronisk handel Innkjøpssamarbeid Ønsket fremtidssituasjon Overordnet målsetning Overordnete virkemidler og tiltak for å støtte opp om disse Ønsket utvikling Organisering og fullmakter Sentral organisering

3 8.3.2 Lokal organisering Fullmakter Ønsket utvikling Kompetanse Ønsket utvikling Anskaffelsesprosessen Planleggingsfasen Gjennomføringsfase Oppfølgningsfase Ønsket utvikling Budsjett/økonomi Ønsket utvikling Leverandør- og produktutvikling Leverandørutvikling Produktutvikling Ønsket utvikling Miljø- og samfunnsansvar Ønsket utvikling Elektronisk handel Ønsket utvikling Innkjøpssamarbeid Gevinstrealisering Handlingsplan Videre strategiarbeid Konkrete tiltak Oppfølgning

4 1 Forord I St. meld. Nr Det gode innkjøp fremheves det at tilstrekkelig kunnskap er ein føresetnad for å gjere gode og riktige offentlege innkjøp. Verksemda må ha tilstrekkeleg bestillarkompetanse for å kunne definere kva ein treng og for å vurdere kva for innkjøpsmetode som er mest formålstenleg. Vidare er det nødvendig med kunnskap om innkjøpsfaget, leverandørmarknaden og regelverket om offentlege innkjøp. Behovet for kompetanse heng nøye saman med organisering av innkjøpsversemda. Er ansvaret for innkjøp desentralisert i organisasjonen, kan det vere behov for kompetanse hos mange personar i verksemda. I rapporten frå kartlegging av brot på regelverk vert dette poengtert: manglende ressurser kombinert med desentralisert innkjøpsfunksjon byr på store utfordringer. Ut i fra omfanget av politi- og lensmannsetatens (heretter etatens) innkjøpsvirksomhet (ca. 3,6 mrd i 2009) må det rettes et skarpt fokus på anskaffelser. Innkjøpsfaget må sikres nødvendig status og innkjøpsvirksomheten må ha en tydelig forankring i ledelsen, sentralt og lokalt. Ressursbruk er nevnt som et strategisk satsingsområde i Politiets strategi for Ved å organisere anskaffelsesområdet mer hensiktsmessig samt å drive kontinuerlig kompetansebygging vil etaten kunne oppnå store gevinster blant annet i form av at penger og personell frigjøres til publikumsrettede tjenester. Det er viktig at innkjøpsstrategien munner ut i forpliktende tiltak som bidrar til realisering av strategiens visjon og mål. 2 Bakgrunn 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat I tildelingsbrev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet (POD) av , pkt Innkjøpsstrategi, vises det til at [r]egjeringen har hatt som mål at alle statlige virksomheter skal ha etablert målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp innen utgangen av Strategien skal bl.a. inkludere bruk av elektroniske forretningsprinsipper. I styringsrådsmøte opprettet POD et prosjekt for å utarbeide en innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten. I prosjektets mandat av fremgår blant annet følgende: Hensikten med å utarbeide en innkjøpsstrategi er å utvikle mål, strategier og handlingsplaner for hele etaten som tilrettelegger for en fornuftig organisering av innkjøpsprosessen innenfor det regelverk Politi- og lensmannsetaten er forpliktet til å følge. 2.2 Fokus fra Riksrevisjonen og den politiske ledelse Riksrevisjonen har i Dokument 1 ( ) og ( ) tatt opp forhold vedrørende anskaffelser i etaten. Som svar på dette har Justisdepartementet uttalt at de har hatt stor oppmerksomhet knyttet til at ytre etater etterlever anskaffelsesreglementet. Departementet ser fortsatt et behov for å følge opp virksomhetene i justissektoren når det gjelder anskaffelsesområdet, noe som gjøres blant annet gjennom tildelingsbrev og styringsmøter. 2.3 Internt behov for økt profesjonalisering og effektivisering Etatens tilnærming til anskaffelser er i dag preget av store lokale variasjoner, og liten grad av ensretting og helhetstenkning. Det er derfor et behov for å legge til rette for en mer ensrettet organisering og gjennomføring av innkjøpsvirksomheten på tvers av distrikter og særorgan. Dette 4

5 vil bidra til en bedre ressursutnyttelse i etaten og mer kostnadseffektive og kvalitetssikrete anskaffelser, samt at man vil kunne få til en bedre utnyttelse av markedet. Videre vil man ved en slik standardisering lettere kunne følge opp at regelverket for offentlige anskaffelser overholdes ved å sikre bedre rutiner for sporbarhet og kontroll. 3 Formål Alle anskaffelsesprosesser i etaten skal bidra til å støtte mål- og resultatoppnåelsen. Innkjøpsstrategien skal sikre gode, relevante og kosteffektive anskaffelser som ivaretar viktige miljø- og samfunnshensyn og gjennomføres i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Strategien skal sikre en enhetlig og helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølgning av innkjøp i etaten. 4 Prosjektets mål Prosjektets mål er å kartlegge nå-situasjonen i etaten innen anskaffelsesområdet. Basert på innhentet informasjon fra distrikter og særorgan er det utarbeidet en handlingsplan som beskriver konkrete tiltak som bør gjennomføres for å forbedre anskaffelsesområdet i etaten. 5 Prosjektets omfang Strategien omhandler alle former for anskaffelser i etaten innenfor områdene politioperativt materiell, transportmidler, IKT, eiendom, bygg og anlegg (EBA), samt ordinær drift. Strategien vil gjelde for perioden Arbeidsmetodikk Prosjektgruppen har vært sammensatt av ansatte fra POD, PDMT, Oslo politidistrikt, Follo politidistrikt og DIFI. Styringsrådet har vært sammensatt av ansatte fra POD, PDMT, Gudbrandsdal politidistrikt, DIFI og tjenestemannsorganisasjonene. Prosjektet har hentet inn avtaler fra distrikter og særorgan og regnskapsdata for samtlige enheter. Data fra denne kartleggingen er sammenholdt og analysert. Funnene er beskrevet i dette strategidokumentet sammen med foreslåtte tiltak til forbedringer. 7 Nå-situasjon 7.1 Organisering og fullmakter Sentral organisering Organiseringen av etatens anskaffelsesvirksomhet varierer innenfor de ulike områdene som er beskrevet i pkt. 5. Ulikhetene går både på måten budsjettmidler fordeles (sentralisert/desentralisert) og på instrukser og fullmakter for inngåelse av kontrakter. Ved de fleste større IKT-investeringer (med unntak av PC-er og annet periferutstyr) bevilges det sentrale midler, mens det ved inngåelse av rammeavtaler innenfor de øvrige områdene legges det opp til at avrop finansieres over de enkelte distrikters og særorganers ordinære budsjett. Videre er det store variasjoner i forhold til om avtaler inngås sentralt av PDMT eller desentralt. Innen områdene IKT, politioperativt materiell og transportmidler er PDMT gitt fullmakter til å inngå sentrale avtaler, mens det innenfor ordinære driftsavtaler mangler retningslinjer. For denne typen avtaler 5

6 er det ikke foretatt noen overordnet analyse eller gitt føringer på hvilke avtaler som bør inngås sentralt og hvilke som bør inngås lokalt. Høsten 2007 ble Materiellforum (MAFO) etablert i POD. Dette er et rådgivende organ til Politidirektøren. Forumet består av fire politimestere, arbeidstakerorganisasjonene, HVO for politi- og lensmannsetaten og PDMT. Forumet gir råd til Politidirektøren i forhold til materiellanskaffelser til den operative/uniformerte tjenesten. PDMT er gitt følgende fullmakt gjennom Politidirektoratets instruks for styring av politiets dataog materielltjeneste av : PDMT skal sikre politi- og lensmannsetaten varer og tjenester til konkurransedyktige priser gjennom effektive og korrekte anskaffelsesprosesser. Det er imidlertid ikke sagt noe konkret i instruksen om hvilke varer og tjenester som omfattes, bortsett fra at det i instruksen sies at PDMT på eget initiativ skal foreslå nye avtaleområder som kan bidra til mer effektiv ressursutnyttelse i politi- og lensmannsetaten. Sentrale rammeavtaler er stort sett inngått innenfor områdene politioperativt materiell og transportmidler, samband og IKT. Innkjøpsvirksomheten i etaten foregår i dag dels lokalt i det enkelte politidistrikt, dels sentralt gjennom de sentrale avtaler som inngås av PDMT. PDMT drifter i dag eget lager for noen produkter, særlig innen uniformer og bekledning. Videre forvalter PDMT beredskapslager for levering av kritisk utstyr til spesielle operasjoner, samt lager for FN-kontingenter Lokal organisering Det er store ulikheter i distrikter og særorgan på hvordan man har organisert innkjøpsfunksjonen. Hos enkelte er oppgaven organisert i egen innkjøpsenhet, mens hos andre er innkjøp en liten del av en stilling. Der det ikke foreligger sentrale avtaler påligger det hvert enkelt distrikt og særorgan å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. Kartleggingen gjennomført av prosjektet viser at det er store utfordringer for distrikt og særorgan i gjennomføringen av alle faser i anskaffelsesprosessen. I mange tilfeller er bestillermyndigheten delegert til et for stort antall ansatte, noe som gir store utfordringer i forhold til manglende avtalelojalitet, oversikt over avtaler og kostnader Fullmakter Politimester og sjef for særorgan skal definere myndighet og ansvar, oppgaver og resultatmål lokalt gjennom internt disponeringsskriv, ref. Instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet av 1.oktober Instruksens punkt omtaler budsjettdisponeringsmyndighet som gir virksomhetslederen rett til å delegere videre så langt det vurderes forsvarlig. 7.2 Kompetanse Graden av kompetanse innen anskaffelsesområdet varierer mye innen etaten. PDMT, samt en del større enheter, har høyt kompetente innkjøpsmiljøer til å ivareta enhetenes anskaffelser. Andre steder er det mindre fokus på anskaffelsesfaget ved at det inngår som en av flere oppgaver for personell uten spesiell opplæring og erfaring innen dette området. Dette gjør at etaten er sårbar for brudd på anskaffelsesregelverket og inngåelse av ugunstige avtaler. Det foreligger i dag ikke noe sentralt program for godkjenning/sertifisering av innkjøpere i etaten. PDMT gjennomfører enkelte kompetansehevende tiltak, deriblant politiets nasjonale innkjøperdager som gjennomføres årlig. I tillegg gjennomfører PDMT rådgivning i forbindelse med lokale anskaffelser. Det er stor etterspørsel etter denne rådgivningstjenesten, men ressurssituasjonen begrenser PDMTs mulighet til å bistå. 6

7 7.3 Anskaffelsesprosessen Planleggingsfasen Behovet for anskaffelser kan oppstå enten som følge av at det avdekkes endrede eller nye behov, eller ved at en eksisterende avtale er i ferd med å utløpe og må fornyes. Det finnes etablerte retningslinjer for anskaffelser innen enkelte områder, ref. Bestemmelser for materiellanskaffelser i politi- og lensmannsetaten. Det er en gjennomgående utfordring at planleggingen av anskaffelser starter for sent og at det brukes for lite ressurser i denne fasen. I planleggingsfasen tas det en rekke viktige beslutninger som får stor innvirkning både på gjennomføring og resultat av anbudskonkurransen og på oppfølgning av kontrakten. Som eksempel kan nevnes valg av kontraktsform, valg av tildelingskriterier, erfaringsinnhenting, markedsundersøkelser, osv. Det er et tilbakevendende problem at det på grunn av manglende planlegging stilles krav som markedet ikke kan levere eller som er fordyrende og forsinkende Gjennomføringsfasen Det finnes per i dag ikke enhetlige retningslinjer, verktøy, maler og rutiner for gjennomføring av anskaffelser i etaten. PDMT har internt utarbeidet maler og rutiner for gjennomføring av sentrale anskaffelser. Det er imidlertid en utfordring at man per i dag ikke har tilstrekkelige ressurser til å videreutvikle og tilgjengeliggjøre dette, og heller ikke fullmakt til å innføre disse malene og rutinene i hele etaten. Innkjøp til lager utgjør 3 % av de totale innkjøp som PDMT utfører. Dette er innkjøp som i hovedsak dekker lager til beredskap Oppfølgingsfasen Det er en kritisk suksessfaktor at det finnes tilstrekkelige ressurser til å følge opp leverandører i kontraktsperioden. I dag mangler etaten kapasitet på dette området, både sentral og lokalt. Videre er det en utfordring ved oppfølgningen av de sentrale rammeavtalene at PDMT som kontraktsforvalter ikke er den som avroper på kontraktene og dermed heller ikke får direkte kjennskap til eventuelle utfordringer knyttet til oppfølgning av kontrakter. Det er også en utfordring at dagens kontraktsarkiv ikke godt nok legger til rette for tilgjengeliggjøring av kontraktsbetingelser for brukerne i etaten. Fakturarutinene har ingen elektronisk knytning mellom bestillings-/ordrehåndteringssystem, fakturahåndteringssystem og kontraktsarkiv/-oppfølgningsverktøy, slik at oppfølging av faktura mot bestilling må gjøres manuelt av innkjøper. Konsekvenser av dette kan være manglende oppfølgning av misligholdsbeføyelser, manglende oppfølgning av produktkvalitet, pris og leveringstid. 7.4 Budsjett/økonomi Etaten har pr. i dag ingen samlet oversikt over alle innkjøpsavtaler som er inngått. Dagens bruk av regnskapssystemet er ikke godt nok som styringsverktøy. Dette skyldes blant annet ulik kontering av utgifter innenfor enkelte områder, slik at man må ned på fakturanivå for å sikre korrekte opplysninger. Etaten har kun manuelle kontroller mot mottatte fakturaer. I dag utgiftsføres investeringen på investeringstidspunktet, noe som medfører en stor belastning i investeringsåret. Dette kan medføre utsettelse av en investering eller reduksjon på aktivitet i etaten for å holde seg innenfor tildelt budsjettramme. 7

8 En annen utfordring ved dagens organisering er at alle investerings- og driftsmidler ligger fordelt på det enkelte distrikt. Dette gjør det utfordrende, spesielt ved sentrale avtaler som innebærer større utskiftninger av utstyr, å oppnå gode betingelser. PDMT kan ikke binde opp distriktenes og særorganenes midler og kan derfor ikke være forutsigbare overfor leverandørene når det gjelder forventet uttak på kontraktene. Som et eksempel kan nevnes biler med skuddbeskyttelse, der det ble besluttet at alle distrikter skulle ha en slik bil, uten at det ble bevilget penger til en samlet anskaffelse. Data for 2009 er hentet inn gjennom prosjektets kartleggingsarbeid og viser følgende: Antall leverandører til etaten leverandører. *) Antall leverandører som samtlige enheter benytter 6 leverandører. Antall leverandører som går igjen hos mer enn 30 enheter 46 leverandører. Antall leverandører som kun er registrert hos en enhet leverandører. Antall leverandører av disse med totalbeløp under kr 1.000, leverandører. Antall fakturaer/kreditfakturaer kontert i de ulike leverandørreskontroer i etaten fakturaer Middel fakturaverdi totalt i etaten kr 3.440,- Innkjøp inkl mva i 2009 ca kr 3,6 mrd. *) noen ansatte blant disse vedr refusjon av utlegg Tallene viser også et stort potensial for sentralisering, økt bruk av rammeavtaler og samarbeid på tvers i etaten. Det store antallet fakturaer påfører etaten meget høye transaksjonskostnader. I forbindelse med innføring av elektronisk fakturahåndteringssystem opererte man med en behandlingspris pr. faktura på ca. kr Basert på dette anslaget var den totale kostnad til fakturahåndtering i 2009 på nærmere 100 millioner kroner. Man vil kunne oppnå store gevinster ved å redusere antallet fakturaer gjennom å bruke færre leverandører og innføre krav om samlefaktura, samt gjennom ytterligere elektronifisering av fakturaflyten. 7.5 Leverandør- og produktutvikling Leverandørutvikling Det drives ikke i dag noe målrettet program for leverandørutvikling fra etatens side. En viss leverandørutvikling finner sted i pågående anbudskonkurranser gjennom spørsmål/svar-runder og tilbyderkonferanser, samt ved tilbakemeldinger til leverandører som blir avvist eller ikke når opp i konkurransene. Man opplever forholdsvis ofte at leverandører må avvises som følge av feil og misforståelser fra deres side under tilbudsutarbeidelsen, noe som er tid- og ressurskrevende for etaten og leder til dårligere konkurranse. PDMT har påbegynt et arbeid for å sette leverandørutvikling mer i system. Blant annet er det under utarbeidelse et sett med veiledere for å styrke leverandørenes kunnskaper i forhold til de krav som stilles fra PDMTs side ved gjennomføringen av anbudskonkurranser. Det er også under vurdering å tilby opplæring til potensielle leverandører innen områder det oppleves som særlig vanskelig å få tilbud som oppfyller krav til form og innhold Produktutvikling Det er viktig for etaten å identifisere og utnytte eksisterende kunnskap og løsninger på nye områder og å stimulere til utvikling av nye eller forbedrede varer og tjenester for å dekke etatens fremtidige behov. 8

9 Dette skjer fortrinnsvis i anskaffelsesprosessene, gjennom de krav som stilles i kravspesifikasjoner. Videre har PDMTs produktledere kontinuerlig kontakt ut mot leverandørmarkedet for å holde seg orientert om hva markedet kan tilby, samt å formidle etatens ønsker og behov. 7.6 Miljø- og samfunnsansvar Det drives i dag ikke noe koordinert arbeid på etatsnivå for å ivareta miljø- og samfunnsansvar ved etatens innkjøpsvirksomhet. Det er tatt en del initiativer på lokalt nivå. Som eksempel på dette kan nevnes: Oslo politidistrikt er kontrollmedlem i Grønt punkt. Dette innebærer at distriktet er forpliktet til bare å handle med vareleverandører som er medlemmer av Grønt punkt. Dette omfatter både leverandører som importerer og produserer varer. Det stilles kontraktuelle krav til leverandørene om oppfølgning av miljø- og samfunnsansvar der dette er relevant. PDMT arbeider i dag med samfunnsansvar i en rekke av sine anskaffelser. Det stilles blant annet krav til miljø, arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjon. PDMT ønsker å profesjonalisere dette arbeidet og har derfor nedsatt et prosjekt for å videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og bygge kompetanse og erfaring rundt miljø- og samfunnsansvar. Prosjektets resultater skal være målbare i kvalitet og/eller kvantitet og tjene som grunnlag for videre arbeid med samfunnsansvar i etaten. 7.7 Elektronisk handel Begrepet elektronisk handel i offentlige anskaffelser brukes her som et samlebegrep på elektroniske forretningsprosesser mellom oppdragsgivere og leverandører (elektronisk handel/ehandel). Løsninger for elektronisk handel (e-handelsløsninger) vil typisk understøtte elektronisk konkurransegjennomføring, elektronisk ordrehåndtering og/eller elektronisk fakturahåndtering. PDMT har, sammen med Oslo politidistrikt, testet ut elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) våren Erfaringene er noe motstridende. Oslo politidistrikt er meget fornøyd med verktøyet, mens PDMT så langt ikke har sett at det gir særlig merverdi i forhold til de maler og rutiner som er etablert fra før. Dette kan tyde på at ulik organisering, samt ulike behov, påvirker hvilke krav som bør stilles til et eventuelt fremtidig verktøy for etaten. POD har pålagt etaten å ha elektroniske kontraktsarkiv. Prosjektets kartlegging viser at dette etterleves i varierende grad og på ulike måter. PDMT har et kontraktsarkiv for sentrale avtaler som er tilgjengeliggjort for etaten. Funksjonaliteten kan forbedres for å gjøre kommunikasjon rundt og oppfølgning av kontrakter mer hensiktsmessig. PDMT opererer videre en nettbutikk der brukere i etaten kan bestille ulike typer materiell. Oversiktene over materiell som er tilgjengelig gjennom nettbutikken forvaltes og oppdateres av PDMT, noe som sikrer god kontroll med vilkår og tilgjengelighet. Det er gjennom prosjektet avdekket at nettbutikkens funksjonalitet ikke oppleves som optimal for brukerne. For en del avtaler, for eksempel kontor- og datarekvisita, ligger det bare en link til leverandørens egen nettbutikk. Dette medfører utfordringer med å kontrollere om de produkter og betingelser som til en hver tid presenteres er i samsvar med sentrale rammeavtaler. 9

10 Etaten har innført scanning av alle leverandørfakturaer som mottas som et første ledd i innføringen av elektronisk fakturahåndteringsverktøy. Scanning er sentralisert hos ekstern driftsoperatør. 7.8 Innkjøpssamarbeid Innkjøpssamarbeid er et tiltak som kan bidra til å optimalisere de samarbeidende virksomheters ressursbruk og kan gi stordriftsfordeler. Politi- og lensmannsetaten har i dag innkjøpssamarbeid på følgende områder: - Nordisk samarbeid innen utvalgte kategorier politioperativt materiell. - Samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet, Kriminalomsorgen, o.a. hovedsaklig innen intendantur og i noen tilfeller verneutstyr. - Samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). - Samarbeid på tvers av distrikter/særorgan ved lokale anskaffelser. 10

11 8 Ønsket fremtidssituasjon VISJON: Anskaffelsesfaget skal ha en solid lederforankring i politi- og lensmannsetaten og skal være et viktig verktøy for å gjennomføre etatens hovedoppgaver, forebyggelse og bekjempelse av kriminalitet, gjennom å bidra til nye kapasiteter og frigivelse av midler til publikumsrettede tjenester. Etaten skal være en ledende aktør innen offentlige anskaffelser, og skal være en foregangsetat innen miljø- og samfunnsansvar. 8.1 Overordnet målsetning Politi- og lensmannsetaten skal gjennomføre alle sine anskaffelser på en enhetlig og profesjonell måte som ivaretar hensynet til etatens behov, effektiv ressursutnyttelse, etterlevelse av regelverk, samt etikk, miljø- og samfunnsansvar. 8.2 Overordnete virkemidler og tiltak for å støtte opp om disse Virkemidler for å oppnå den overordnete målsetningen kan oppsummeres i følgende: - Sentralisering - Standardisering - Kompetanseheving - E-handel Gevinstene ved å gjennomføre disse virkemidlene vil være: - mer kostnadseffektiv ressursutnyttelse i etaten - bedre etterlevelse av lover og regler - bedre tilgang til sentrale rammeavtaler der dette tilfører etaten en gevinst - et mer kommersielt fokus på anskaffelser og kontraktsoppfølging - stordriftsfordeler - økt lojalitet til etatens rammeavtaler - en mer aktiv leverandør- og produktutviklingsstrategi - utvidet bruk av e-handel - økt kompetanse innen anskaffelsesområdet - at det i større grad tas hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsene Realiseringen av disse krever også konkret utvikling av tiltak innenfor øvrige relevante fagområder. Nødvendige tiltak fremgår av handlingsplanen (se vedlegg 1) og effekten av disse forventes å føre til bedre kvalitet, kontroll og sporbarhet på alle anskaffelser i etaten. 8.3 Ønsket utvikling Organisering og fullmakter Sentral organisering En mer sentralisert organisering av anskaffelsesområdet vil gi etaten sterkere styring og kontroll, samt større mulighet for gevinstrealisering. Etaten bør ha en sterk, sentral innkjøpsenhet som har sin naturlige plassering i PDMT. Den sentrale innkjøpsenhet skal være avlastende for distrikter og særorgan gjennom inngåelse av sentrale rammeavtaler. Porteføljen av sentrale rammeavtaler bør utvides i forhold til dagens situasjon, særlig ved at det inngås flere sentrale rammeavtaler innenfor 11

12 området ordinær drift. Den sentrale innkjøpsenheten skal også bistå etaten med rådgivning og gjennomføring ved lokale anskaffelser og anbefales styrket for å settes i stand til dette. Det anbefales at det opprettes en felles, strategisk investeringsledelse i POD for alle anskaffelser innenfor de grupperinger som er nevnt i kap5. Den strategiske investeringsledelsen bør gi føringer for endringer i den sentrale kontraktsporteføljen, for eksempel innføring av nye kontraktsområder/kapasiteter og utfasing av kontraktsområder/kapasiteter som i dag inngår i porteføljen. Dette vil gi etaten en større forutsigbarhet på hvilke varer og tjenester som til en hver tid kan avropes på sentrale avtaler, samt at PDMT vil få et tydeligere mandat i forhold til portefølje. Investeringsledelsen vil også kunne avdekke og adressere koblinger og sammenhenger på tvers av de grupperinger som omtales i kap.5 (for eksempel mellom transportmidler og sambandsutstyr) Lokal organisering Distrikter og særorgan skal gjennomføre lokale anskaffelser der det ikke finnes sentrale rammeavtaler som dekker behovene, samt gjennomføre bestillinger på de sentrale rammeavtalene. Innkjøpsfunksjonen anbefales organisert sentralt i distriktet på en måte som ivaretar krav om kompetanse og kapasitet Fullmakter Fullmaktene for anskaffelser/avrop må gjennomgås og systematiseres, sentralt og lokalt. Det må utarbeides en fullmaktsstruktur for alle leddene i innkjøpsprosessen i etaten. Disse fullmaktene må i størst mulig grad samordnes med andre fullmakter på økonomiområdet, som budsjettfullmakter, attestasjons- og anvisningsmyndighet. Det må sikres en koalisjon mellom anskaffelser og fullmakter. 8.4 Ønsket utvikling Kompetanse De faglige og juridiske kravene til anskaffelser tilsier at det må være personell med riktig innkjøpsfaglig kompetanse i hvert enkelt distrikt og særorgan som får fullmakt til å foreta anskaffelsene, det være seg lokalt eller avrop på sentrale rammeavtaler. Behovet for kompetanse henger nøye sammen med organisering av innkjøpsvirksomheten i etaten. Det vil være ulike behov for de forskjellige innkjøpsfunksjoner i etaten. Etaten bør utvikle et modulbasert opplæringstilbud for ledere og innkjøpere. Gjennom dette vil etaten ved planmessige og målrettete tiltak kunne dekke behovet for egne innkjøpere. 8.5 Ønsket utvikling Anskaffelsesprosessen Planleggingsfasen Det skal utarbeides klarere rutiner og avsettes mer ressurser til gjennomføring av nødvendige analyser før oppstart av anskaffelsesprosessen. Som eksempler på analyser som bør gjennomføres er; behovsanalyser, markedsanalyser, evaluering basert på tidligere erfaringer, risiko- og sårbarhetsanalyser, økonomiske analyser, valg av logistikkløsning, juridiske vurderinger i forhold til valg av prosedyreform og kontraktsbestemmelser, m.m. Det anbefales at det opprettes et verktøy for informasjonsutveksling og behovsinnmeldelse, for eksempel via intranettet. Det skal også opprettes et innkjøpsforum for alle områder med oppnevnte medlemmer fra etaten. Et slikt verktøy og forum vil bidra til en større koordinering av lokale behov, samt fungere som et kommunikasjonsledd mellom lokale og sentral innkjøpsenhet og vil dermed bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse og en mer standardisert modell for gjennomføring av anskaffelser i hele etaten. 12

13 8.5.2 Gjennomføringsfase Det anbefales innført enhetlige retningslinjer, maler og rutiner for gjennomføring av anskaffelser for hele etaten. Dette vil lette opplæring og erfaringsutveksling og vil også bidra til leverandørutvikling ved at leverandører kjenner seg igjen i de prosessene politiet kjører og hvilke krav som stilles Oppfølgningsfase Det anbefales lagt til rette for en bedre tilgjengeliggjøring av kontrakter for brukerne i etaten for å sikre lett tilgang til nødvendig informasjon om hva som kan kjøpes og sette brukerne i stand til å kunne avgjøre om varer og tjenester er levert i henhold til kontraktsvilkår. Et viktig virkemiddel i så måte vil være å opprette et sentralt kontraktsoppfølgningsverktøy for alle kontrakter i etaten, både sentrale og lokale. Et slikt arkiv vil også gi verdifull informasjon i forhold til å koordinere lokale behov og erfaringer. Arkivet bør forvaltes av sentral innkjøpsenhet. Det er viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser, både lokalt og sentralt, til å følge opp kontraktene overfor leverandørene for å sikre maksimal gevinstrealisering. Det anbefales lagt til rette for en tettere elektronisk knytning mellom bestillings- /ordrehåndteringssystem, fakturahåndteringssystem og kontraktsoppfølgningsverktøy. 8.6 Ønsket utvikling Budsjett/økonomi Det anbefales gjennomført en total gjennomgang av finansierings- og logistikkmodell for investeringer i etaten, uavhengig av område. Det bør vurderes å etablere et fast skille mellom strategiske anskaffelser som finansieres med sentrale investeringsmidler og driftsanskaffelser som finansieres over lokale driftbudsjetter. Ved større investeringer vil det være en fordel om investeringen kunne blitt aktivert og avskrevet (belastet regnskapet) over flere år. Det bør vurderes om periodiseringsprinsippet er aktuelt for etaten for å unngå stor belastning på enkelte år, noe som igjen kan medføre forsinkelse i nødvendige investeringer. Det anbefales en gjennomgang for å sikre ensartet bokføring for like utgiftselementer og vurdere bruk av konteringsdimensjoner for å identifisere kostnader knyttet opp mot de ulike avtalene. Kombinert med gode økonomirapporter fra etatens regnskapssystem, vil en med nevnte løsninger ha et grunnlag for relevant styringsinformasjon. 8.7 Ønsket utvikling Leverandør- og produktutvikling Leverandørutvikling Det arbeidet som er påbegynt av PDMT anbefales videreført og systematiseres ytterligere, jf. Kapittel avsnitt Produktutvikling For å sikre kosteffektive anskaffelser anbefales i størst mulig grad anskaffelse avferdigutviklede produkter, såkalt hyllevare. Innenfor områder med få leverandører og liten konkurranse, vil det imidlertid være viktig å stimulere markedet til utvikling for å dekke etatens fremtidige behov. 13

14 Vedtatte retningslinjer for behovsinnspill må følges for å sikre en profesjonell og enhetlig tilnærming til leverandørmarkedet. 8.8 Ønsket utvikling Miljø- og samfunnsansvar Etaten er pålagt å etterleve regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp fra Det skal stilles relevante, objektive og målbare krav som er hensiktsmessige i forhold til etatens behov, og skal legges til rette for at man er satt i stand til å følge opp disse kravene overfor leverandører og underleverandører. Dette forutsetter at det fokuseres på opplæring, samt at det legges til rette for samarbeid med sammenlignbare aktører i forhold til kontraktsoppfølgning. 8.9 Ønsket utvikling Elektronisk handel Etaten vil ved innføring av elektronisk handel kunne oppnå betydelige økonomiske og administrative besparelser, samt en forbedring med hensyn til avtalelojalitet på inngåtte rammeavtaler. Dette vil også bidra til å redusere tidsbruken, øke konkurransen og legge til rette for mer gjennomsiktige og etterprøvbare innkjøp. Det bør jobbes for å innføre elektroniske verktøy for ivaretakelse av hele anskaffelsesprosessen, det vil si konkurransegjennomføring, kontraktsoppfølgning, ordrehåndtering og fakturahåndtering. Verktøyene bør fortrinnsvis være kompatible for å sikre en kobling mellom bestilling, faktura og kontrakt Ønsket utvikling Innkjøpssamarbeid Innkjøpssamarbeid skal fortrinnsvis etterstrebes der dette kan medføre gevinster for etaten, i form av mindre arbeidsbyrde og/eller stordriftsfordeler. Alle samarbeidsprosjekter må ha en samarbeidsavtale som regulerer ansvar og rettigheter mellom de deltakende parter Gevinstrealisering Det skal innen utgangen av strategiperioden være mulig å ta ut betydelige gevinster innen etatens anskaffelser både i form av økonomiske gevinster, flere sentrale rammeavtaler, bedre avtalevilkår og få klagesaker. I tillegg vil en profesjonell organisering av innkjøpsområde bidra til å unngå saker som kan undergrave etatens omdømme, f. eks. anmerkninger fra Riksrevisjonen og negativ presseomtale. En nøyaktig fastsettelse av gevinstpotensialet vil være vanskelig å angi, da det er mange faktorer som griper inn i hverandre. Kartlegginger som er gjort i flere europeiske land viser imidlertid at en hensiktsmessig organisering av innkjøpsvirksomhet med støtte av relevante verktøy og nødvendig kompetanse kan gi store besparelser. Anslagene varierer fra 2 % til 20 %. I følge DIFI har Danmark for eksempel siden 2006 gjennomført et program for innkjøpseffektivisering i statlig sektor der man allerede har sett en 10 % reduksjon i kostnader ved anskaffelser. For politi- og lensmannsetaten vil det være gevinster å ta ut ved gjennomføring av områder tatt opp i strategien. Etaten bør bestrebe seg på å ta ut gevinster på samme nivå som andre statlige etater. Gevinstrealisering er et sentralt område i den videre oppfølging av den overordnede handlingsplanen. 14

15 9 Handlingsplan 9.1 Videre strategiarbeid Vedlagt følger en overordnet handlingsplan for perioden , se Vedlegg 1. Handlingsplanen inneholder tiltak som må gjennomføres for å sikre oppnåelse av innkjøpsstrategiens mål. Planleggingsarbeidet bør startes opp omgående. 9.2 Konkrete tiltak For å oppnå ovennevnte gevinster må det settes av tid og ressurser for å implementere en ny arbeidsform, nye verktøy, og til kompetanseheving både innenfor regelverk og bruk av elektroniske løsninger. Det anbefales at styringsrådet videreføres og får et ansvar for oppfølgning og koordinering av foreslåtte tiltak. Det anbefales opprettet prosjekter for gjennomføring av de tiltakene som er foreslått i handlingsplanen. Arbeidet bør igangsettes så snart som mulig for å få full virkning av strategien i de kommende år. 9.3 Oppfølgning Evaluering av strategien må gjennomføres en gang pr år gjennom hele strategiperioden. Oppfølging av strategidokumentet anbefales innarbeidet i disponeringsskriv, virksomhetsplan for forankring og sikre fremdrift for å få ut gevinstpotensialet. 15

16 Prosjektdeltakere: Morten Kristoffersen Politidirektoratet Prosjektleder Rolf M. Groth Politidirektoratet Kajsa Merete Haldsrud Oslo politidistrikt Henning S. Fredriksen Follo politidistrikt Rune Andersen Politidirektoratet Jacob Landsvik DIFI Barbro Bottheim PDMT John-Christian Lervik PDMT 16

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Elektroniske verktøy for ivaretakelse av anskaffelsesprosessene i Politi- og lensmannsetaten Dokument Versjon 1.0 Skrevet av: Dato: 23.01.13 Versjon: 1.0 Status: Side 2 av 6 Innhold Request For Information

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden

Handlingsplan. Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden Handlingsplan Vedlegg til kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2009-2012 Handlingsplan- organisering og fullmakter 1 1. Opprette et permanent innkjøpsforum Kostnad dekkes av den enkelte enhet/effekten

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser

Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy. v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Bedre anskaffelser i Skatteetaten innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy v/ Jostein Engen underdirektør Anskaffelser Skatteetaten 6,4 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett 4,6 milliarder

Detaljer

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering.

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. Arkivsaksnr.: 16/868 Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for

Anskaffelsesstrategi for Anskaffelsesstrategi for Strand kommune for perioden 2014-2017 Dokumentansvarlig: Jon Ola Syrstad Utarbeidet av: Bente Aanestad Fjelde Dato opprettet: 28.02.14 Dato sist endret: 28.02.14 Arkivreferanse:

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse:

7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: STRATEGIDOKUMENT 7 INNKJØPSTEAMET 7.1 Innkjøpsteamet Innkjøpsteamet skal etterstrebe å fungere som team etter følgende beskrivelse: Team er en samhandlingsform hvor gruppen utvikler samhandlingskompetanse

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket Det gode innkjøp gjennom digitalisering? Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering? Hør om hvordan UiO har jobbet med digitalisering av anskaffelser og hvordan de benytter dette til styring og kontroll.

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør»

KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» KSI Trondheim 10. mai 2017 «fra bestiller til strategisk aktør» Innkjøpssjef (Bodø/SIIS) Øystein Nilsen Saltenkommunene kartutsnitt (SIIS) Kartutsnitt Utvidet SIIS, LOVI, HALD Tilbakeblikk - status og

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE

ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNE 1/9 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGIER... 3 3. TILTAK... 4 3.1. ORGANISERING OG SAMARBEID... 4 3.2. FORRETNINGSMESSIG GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSENE... 5 3.3. KOMPETANSETILTAK...

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Gevinstrealisering krever styring og ledelse. 15. movember Anskaffelseskonferansen

Gevinstrealisering krever styring og ledelse. 15. movember Anskaffelseskonferansen Gevinstrealisering krever styring og ledelse 15. movember 2012 15.11.2012 Anskaffelseskonferansen 2012 1 Avdeling INnkjøp og Avtalestyring AINA mer for penga AINA når du skal ha deg noe AINA single point

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innhold 1. Innledning Økonomi Mål og resultatoppnåelse Avtaleproduksjon Konkurransegjennomførings- og

Innhold 1. Innledning Økonomi Mål og resultatoppnåelse Avtaleproduksjon Konkurransegjennomførings- og ÅRSMELDING FOR NEDRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (NRI) 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Økonomi... 3 3. Mål og resultatoppnåelse... 3 3.1. Avtaleproduksjon... 3 3.2. Konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsverktøy...

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Virksomhetsplan 2013 Åsmund Gusfre 26.10.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Sammendrag... 3 Ressurser og budsjett... 3 Arbeidsoppgaver... 3 1. Informasjon...

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 16/338 INNKJØPSSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED BODØ KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar avtale om administrativt

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler:

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04.

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04. Vilje til nytenkning Brukerfokus Jobb på tvers Fakta og data styring Hva og hvordan med et digitalt blikk november 2015 Martin Standley 80-årene butikkjeder Hva er kategoristyring? Utgangspunkt i virksomhetens

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret.

Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret. Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret. 5. november 2014 Magnus Hansvold Sjef Driftsanskaffelser 10.11.2014 1 Innledning Anskaffelser er krevende Anskaffelser, og spesielt offentlige anskaffelser,

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( )

Status på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode ( ) Saksnr: 201609978-6 Saksbehandler: BIGU Delarkiv: ESARK-1704 på anskaffelsesområdet ved inngang til ny strategiperiode (2017-2020) Hovedområdet for Anskaffelsesstrategi 2013-2016 har vært effektiv ressursbruk

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018

Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018 Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018 Versjon 1.0 Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 16.06.2015 i sak PS 59/15 Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 10.06.2015 i sak PS 68/15 Vedtatt

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Pilotprosjekt nr. 34 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 3 2.2 Leverandørutviklingsprogrammet...

Detaljer

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen

SAS forum Oslo 2013. Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor. Helge Askildsen SAS forum Oslo 2013 Omstillingsprosjekt anskaffelser: Innkjøpsanalyse for offentlig sektor Helge Askildsen Stavanger Stavanger er en by og en kommune i Rogaland fylke. Kommunen og byen er Norges fjerde

Detaljer

STATENS INNKJØPSSENTER

STATENS INNKJØPSSENTER STATENS INNKJØPSSENTER NHO Barbro Bottheim Oslo, 6. desember 2016 AGENDA Om Statens Innkjøpssenter, status og avtaleportefølje Hvordan Statens innkjøpssenter arbeider - Verdiskapning gjennom brukermedvirkning

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016 MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler (avtalelojalitet) 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av anskaffelser Regionale

Detaljer

Infrastruktur og anskaffelsesprosess

Infrastruktur og anskaffelsesprosess U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Infrastruktur og anskaffelsesprosess Kitty Amlie Tverrå Seksjon for innkjøp, Universitetet i Bergen 1 16.6.2016 Tema Anskaffelse av forskningsutstyr og tjenester.

Detaljer

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Strategisk virkemiddel 15.3.2017 // Hege Brinchmann / Seksjonssjef anskaffelser NAVs omverdenanalyse Hovedkonklusjoner Flere brukere Raskere omstillingstakt

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp

Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Revisjon av fylkeskommunens innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk Endring av styringsdokumenter knyttet til etikk og innkjøp Eiendomssjef Arne Schei 18.2.2014 Konkurranse fungerer! 5 Grunnleggende krav

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2014 2017 Innledning: Bærum kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2014 til 2017 skal legge grunnlaget for en felles forståelse

Detaljer

Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi Saksnr. 16/3736 Journalnr /16 Arkiv 601 Dato:

Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi Saksnr. 16/3736 Journalnr /16 Arkiv 601 Dato: Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi 2017 2020 Saksnr. 16/3736 Journalnr. 14609/16 Arkiv 601 Dato: 13.10.2016 Introduksjon Rakkestad kommune er en del av Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold (IIØ) frem til

Detaljer

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging

1. Sluttrapport fra PwC på oppdrag fra KD 2. Tiltaksplan for oppfølging Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 10.02.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-003/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Saksbehandler/-sted: Vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Åpne spesifikasjoner. Ingrid Bjerke Kolderup, Difi. 27. august 2015

Åpne spesifikasjoner. Ingrid Bjerke Kolderup, Difi. 27. august 2015 Åpne spesifikasjoner Ingrid Bjerke Kolderup, Difi 27. august 2015 Hva karakteriserer åpne spesifikasjoner Det handler om å «løfte seg litt» Åpne spesifikasjoner legger til rette for å nyttiggjøre seg hverandres

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

NYE RAMMEAVTALER (1)

NYE RAMMEAVTALER (1) Ledermøte 26.08.09 NYE RAMMEAVTALER (1) Kontor-, forbruk-, data-, og renholdsrekvisita Leverandør: Corporate Express Norge AS (tidl. Tybring-Gjedde) Forpliktende, gjelder fra 010809 310711, opsjon 1 +

Detaljer

Forsyningsstrategi Vest-Agder fylkeskommune

Forsyningsstrategi Vest-Agder fylkeskommune Forsyningsstrategi Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 28. Juni 2004 Vest-Agder fylkeskommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 PROSJEKTGJENNOMFØRING...3 2. GJELDENDE

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser KS anskaffelsesseminar 6. september 2017 Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Agenda: Regelverk Ny LOA 5 Veiledning, maler og verktøy Oppgave

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Fylkesutvalget TILLEGGSAK SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: 29.11.2011 kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer