Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll"

Transkript

1 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen, Kari Skuthe Smestad, Per Olav Ulberget, Jan Harald Launes, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Øyvind Martinsen, Lill Alver, Arve Lund samt fagsjefene; Nils Ørum, Christian H. Johansen og Hroar Thorsen. Forfall: Fagsjefene Franzie Lerch og Bjørn Zarbell hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan. Observatører: Kåre Riise, Sven Senstad, Sigmund Kjos, Svein Berntsen, Jann A. Holtet, Yngve Lindegaard Berntsen, Roar Eng, Borgar Aasterud og Bjørn Kristian Skovly, 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste AGRL Kay Arne Sørensen Lions etiske norm. Innkalling og saksliste ble godkjent. GRL innledet møtet ved å fortelle fra de avholdte distriktsledermøtene. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller 2.05 Protokoll fra guvernørrådsmøtet 23.august Protokoll fra AU møtet den 1.oktober 2014 AU møtet den 1. oktober 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Halvdan Rokstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Jan Harald Launes. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

2 Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 1. oktober 2014: Innledningsvis ga GRL Tore G. Hovde AU en kort orientering om styresituasjonen i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Hroar Thorsen var tilstede under denne orienteringen. Etablering av nettsider til lokallag Enstemmig vedtak: Guvernørrådsleder, etter samtaler med Modul vedrørende utestående faktura for nettsider for klubbene, anbefaler at faktura betales. Iht vedtatte fullmakt grenser ved bestillinger mellom og skal godkjennes av AU. Faktura fra Modul pålydende kr ,- (inkl mva) for nettsider lokallag anbefales godkjent av AU. Aksjon Bry deg Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte, da Jan Harald Launes skulle innlede om saken. Lion Mints Enstemmig vedtak: AU besluttet at Lion Mints skal selges i nettbutikken til Lions Norge. Administrasjonen tar dette videre. NSR Enstemmig vedtak: Til NSR 2015 reiser følgende fra Lions Norge; GRL, MD-GLT, MD-GMT, ID samt AGRL og VDG gruppen. Mulig at redaktør Vibeke Aasland reiser. AGRL tar ansvar for påmeldingen fra Lions Norge. GRL vil komme med et forslag til NSR om fremtidig samarbeid mellom de nordiske landene. MD 104 ønsker fokuset bort fra store nordiske innsamlingsaksjoner og over på fokusering på forskning og utvikling. Godkjenning av årets Lions Conventionlodd Vedtak: AU godkjenner enstemmig årets Lions Conventionlodd. Eldre og Helse 2

3 AU tar LC Laksevåg sitt beslutning om å avslutte sitt prosjekt Eldre og Helse til etterretning. Eldre og Helse, som handlingstiltak, vil bli tatt ut av langtidsprogrammet for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid. Ny distriktsinndeling GRL redegjorde for fremdriften pt. Oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge AU ble orientert om bakgrunnen bak oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge. Vedtak: GS er ansvarlig for klubbavklaring samt oppsigelse av avtalen. Riksmøte i 2015 i Kirkenes GRL og GS refererte fra et spennende forberedende møte i Kirkenes. Britt Elin Hætta Isachsen gikk igjennom evalueringen av flere års riksmøter. Dette er viktig informasjon å ta med seg i det videre arbeidet med Riksmøtet Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme fredag den AGRL jobber med å prøve å få Vegard Ulvang til å komme. Gjennomgang av evalueringsskjema etter RM 2014 Evalueringen ble tatt til orientering. Kort referat fra møtet med Det Kongelige selskap for Norges Vel AGRL orienterte kort fra et spennende møte med Det Kongelige selskap for Norges Vel. Kort referat fra årlig møte med Choice Hotels den GS refererte kort fra vårt årlige møte med Choice Hotels. Gode resultater, som ble videreformidlet til alle Lions medlemmene i siste utgave av Lions Nyhetsbrev. Det er viktig å presisere at alle som booker hotell i Lions Norges regi for fremtiden bør benytte seg av denne medlemsfordelen. Hroar Thorsen, som jobber med salg og forretningsutvikling i Lions Norge vil ha ansvaret for denne hotellavtalen for fremtiden. Besøk av Internasjonal President i LCI Joe Preston 3

4 GRL rapporterer om veldig bra forberedende arbeid i Trondheim. Alle inviteres til å komme og møte Internasjonal President i LCI Joe Preston. AU godkjente tentativt program samt foreløpig budsjett. Ansettelse av controller i Lions Norge, 50 % stilling. AU vedtar enstemmig guvernørrådsleders forslag om at Lionskontoret tar over regnskapsførsel for Stiftelsen Det er Mitt Valg samt Lions Førerhundskole og Mobilitetessenter, fortrinnsvis med virkning fra Administrasjonen finner kostnadsnivåret på dette. Avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning Vedtak: AU vedtok enstemmig å inngå en avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning. Den totale kostnaden er på NOK. Vi starter med kun ett formål, Lions Røde Fjær Dette oppsettet inkluderes i oppstartskostnaden på kroner. Når LRF-kampanjen er over, kan nye kampanjer opprettes av Lions uten omkostninger. Drift ABDK tar 8 % av innsamlet beløp for å drifte og holde løsningen oppdatert. Hvis det ikke samles inn noe, betaler Lions Norge et grunnbeløp på 500 kroner per måned. Avtale med Modul om giverplattform for Lions Vedtak: AU godkjente enstemmig avtalen med Modul om en giverportal på Lions.no. Betalingen er et spleiselag mellom LFR og Lions Norge. Fremdrift og kostnader Opprinnelig plan for å komme i mål med LRF sine giversider følges for å nå fristen 1. oktober Prisen Modul har gitt på denne første LRF-delen er eks mva. Dette betales av LRF. Arbeidet med å utvide til den generelle giverplattformen er kroner eks mva. som Lions Norge betaler. PWC sitt arbeid for Lions Norges når det gjelder søknad om moms fritak 4

5 GRL orienterte AU om at de to søknadene gjeldende henholdsvis LRF og Tulipanaksjonen er sendt. Eventuelt Verdens synsdag AGRL redegjorde for planene for denne dagen, som vi har laget sammen med Lions Førerhundskole og moblitetssenter. I-cane AU er enige om at Lions Norge bør ta eierskap til I-cane i Norge. Det arbeides videre med dette, herunder spørsmålet om en representant fra det nederlandske selskapet bør inviteres til en demonstrasjon for GR på neste GRM. GS sender ut en forespørsel til DG gruppen om de ønsker en felles middag med sine partnere i etterkant av GRM den 23. november då. Neste AU møte finner sted tirsdag den 5. november 2014 kl 10 til 15 på Lionskontoret. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2.07 Protokoll fra AU møtet den 5.november 2014 AU møte den 5. november 2014 ble avholdt på Lionskontoret Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Jan Harald Launes. Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Halvdan Rokstad PCC Bjørn Kristian Skovly var tilstede under deler av møtet. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 5. november 2014: Forslag om bevilgninger fra Lions Katastrofefond Det har kommet en henvendelse til Katastrofefondet i forbindelse med store ødeleggelser i Aurland, Odda og Voss. 5

6 AU venter på opplysninger knyttet til denne henvendelsen, for å kunne behandle dette som en søknad om bevilgning fra Lions Katastrofefond. Bevilgning til LCIF sitt Ebola prosjekt Vedtak: Katastrofefondet bevilger USD til LCIF sitt Ebola prosjekt. Prosjektet støtter familier som er rammet av Ebola. I tillegg sender guvernørrådsleder ut en oppfordring til klubber og medlemmer om å gi øremerkede bidrag for ytterligere å hjelpe de barna som er indirekte rammet av dette. Bidraget kanaliseres gjennom LCIF. Referat fra Europaforum GRL Tore Hovde refererte fra CC møtet på Europaforum. GS refererte fra samlingen for GS på Europaforum samt seminaret om den kommende 100 års feiringen for LCI. Det er Mitt valg GRL Tore Hovde redegjorde for sakens fremdrift. GRL Tore Hovde sender et brev til de forrige styremedlemmene i Stiftelsen Det er Mitt Valg om fremtidig styresammensetning i Stiftelsen Det er Mitt valg. Valgkomiteen gis med dette i oppdrag å finne nye styremedlemmer og styreleder til stiftelsen. Merkevarebygging - drivkraft GRL kommer med mer informasjon om drivkraft klubbene er organisasjonens drivkraft i forbindelse med merkevarebygging. Lions sitt brosjyrekonsept skal være klart til neste guvernørrådsmøte den Riksmøtet 2015 innhold Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme til vårt Riksmøte. «Ut i de blå» arrangementet er avlyst av hensyn til å spare kostnader. Lørdag kveld vil det bli en festmiddag med gode muligheter for mingling. Fra arrangørenes side planlegges det en tur til Russland på søndag i etterkant av Riksmøtet. Når det gjelder innhold på Riksmøtet skal det i henhold til tidligere evalueringer av våre Riksmøter tilstrebes «mer innhold som klubbene er opptatt av». Rapporter til Guvernørrådsmøtet den 22. november då 6

7 Hver DG og hver fagsjef bes om å skrive og sende en oversikt over de viktigste hendelsene og de viktigste utfordringene, ca en halv side, til GRL Tore Hovde på e-post innen torsdag den 13. november då. GS sender denne oppfordringen ut i en e-post til alle involverte. Studentklubber ungdom Vedtak: DG i distrikt J Lill Alver presenterer aktivitetsplan for nye studentklubber i Norge, i tillegg til ungdomskonseptet, på førstkommende Guvernørrådsmøte. Ny distriktsinndeling vi har mottatt orientering fra LCI om at vårt internasjonale styre har godkjent søknad om ny distriktsinndeling Forslag til vedtak til GR: Informasjonen fra LCI tas til orientering. Kvartalsrapport fra MD 104 Forslag til vedtak til GR: Kvartalsrapporten fra MD 104 tas til orientering. Søknad om tildeling fra Lions Tulipanfond fra LC Sogndal. Lions Club Sogndal har søkt om bidrag til delvis dekning av utgifter til jubileumsgave. Vedtak: Saken vil bli behandlet i neste GRM. World Medical Card- videre samarbeid. Forslag til vedtak til GR; produktet legges inn i nettbutikken. Påmeldingsløsning på Lions.no, Vedtak: Au godkjenner påmeldingsløsning på Lions.no, til kr ,- eks. mva. «Aksjon Bry Deg», DG i E Jan Harald Launes innledet og fortalte om udelt positive erfaringer med Aksjon Bry Deg og NNPF. NNPF har ca 3000 medlemmer. 25 avdelinger i Norge. Vedtak: Bjørn Zarbell, Jan Harald Launes og Kay Arne Sørensen lager en sak til neste guvernørrådsmøte om et mulig fremtidig samarbeid mellom NNPF og Lions. Pristilbud på Lions Norge Rundt Vedtak: AU aksepterer Modul sitt pristilbud på Norge Rundt kr eks mva. Evaluering RM 2014 Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar rapporten til orientering. 7

8 Evaluering av Convention i Toronto Vedtak: GS ber DG i distrikt H Øyvind Martinsen om å lage en evaluering fra Convention i Toronto. Lan regnskap for 1. halvår Forslag til vedtak til GR; Guvernørrådet tar LAN regnskapet for 1. halvår til etterretning. Statusrapport fra Thorvaldsenfondet, vedlegg Vedtak: AU tar statusrapporten til orientering Statusrapporten vil ikke bli tatt opp i neste GRM. Riksmøte sak nr 4.4. Orientering om Lions Norge funksjoner i aktiviteten «Det er mitt Valg» Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. Riksmøte sak nr 4.5. Orientering om Lions Norges aktiviteter i utlandet. Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene. Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene vil bli presentert på Guvernørrådsmøtet i november Årsberetning og regnskap VBU - vanskligstilte barn og ungdom Vedtak: AU tar årsberetning og regnskap for VBU til etterretning. Dette vil ikke bli tatt opp i neste GRM. Ønsker MD 104 å gjøre PID Naresh Aggarwal fra India til vår kandidat til Second International Vice President Vedtak: GS ber ID Svein Berntsen om å komme med en saksfremstilling til neste Guvernørrådsmøte som bla informerer om andre kandidater. Ad hoc komite for ungdomsutveksling Ulf Menes, LC Sogndal 8

9 Gunnhild Almås, LC Fusa May Lill Eliassen LC Lofoten Odd Frydenberg LC Holmestrand Andreas Carlbom YEPC Norway Leder av komiteen er MD-YCEC Franzie Lerch Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering. AIM sluttrapport Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning Statusrapport LRF pr. 12 oktober då. Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning Lions Mints Jan Harald Launes innledet til saken og holder i Lion Mints. Det ble i forrige AU møte vedtatt at Lion Mints skal selges i Lions Norge sin nettbutikk. Gjennomgang av rettigheter på Lions.no AU sitt forslag til GR: Saken tar til orientering Valg av tulipanleverandør AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet støtter forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør. Nettbutikk Lions Norge Nettbutikk for Lions Norge er ferdig utviklet, det som gjenstår er å legge inn varene samt å gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer. I den forbindelsen er det viktig at GR tar noen prinsippavgjørelser: 1. Nettsiden markedsplassen på Lions.no legges ned i det øyeblikket nettbutikken er oppe. 2. Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle klubber i Lions Norge sies opp. 9

10 3. De overfor nevnte klubber tilbys en plass i nettbutikken, men siden dette vil medføre et merarbeid for Lions Norge foreslås det at MD skal ha 20 % av brutto omsetning som kompensasjon. 4. Overskuddet av driften i Lions Norges nettbutikk skal i førsteomgang benyttes til å bygge opp en vareportefølje/ varelager/ egenkapital. Når dette er på plass skal overskuddet overføres til et av Lions Norges fond etter vedtak i sittende GR. 5. Det utarbeides retningslinjer for hvordan Nettbutikken skal driftes, daglig drift av butikken legges til leder for salg- og forretningsutvikling. AU sitt forslag til GR vedtak: Guvernørrådet støtter forslagene. Prinsipp spørsmål om produkt i nettbutikk AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet ønsker ikke salg av helsefrembringende artikler i Lions nettbutikk Sak fra distrikt 104 A om at utgifter i forbindelse med sammenslåing av distriktene skal dekkes av MD 104. I denne saken vedtok AU å ikke innstille på forslag til vedtak til Guvernørrådet. Eventuelt Samkjøring av møter Forslag fra Jan Harald Launes, DG i E, om bla å samkjøre AU-møter, DLM og guvernørrådsmøter for å rasjonalisere reisevirksomheten. Vedtak: Vi prøver å ta i bruk skype! Det vil si at alle møter bortsett fra distriktsledermøter i forkant av guvernørrådsmøtene samt guvernørrådsmøtene blir skype møter. GS sjekker opp hva som må til for at vi alle skal komme på skype. Oppfordring av lovkomiteen Sittende guvernørråd mottok den en oppfordring fra lovkomiteen om å vurdere bla.om gjeldende pkt. 2.3 i policy dokument for MD 104 reflekterer guvernørrådets syn slik det i dag foreligger. Vedtak: GS kontakter DG Kari Smestad og DG Øyvind Martinsen og ber de om å vurdere det lovkomiteen ber om på vegne av sittende guvernørråd. 10

11 Redegjørelse for Lions fadderbarnordning Uganda PCC Bjørn Kristian Skovly redegjorde for Lions faddernbarnordning Uganda. Referent generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard. FORTSETTELSE PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE DEN Vedtak i sak 2.05 tom sak 2.07: Alle protokoller ble enstemmig tatt til orientering. 3. Rapporter 3.12 Rapport fra Lions Røde Fjær Vedtak; Rapporten ble tatt til orientering Sluttrapport fra årets AIM delegasjon AIM sin delegasjonsleder for 2014 Gjertrud Bøhn Mageli redegjorde for arbeidet som ble utført ifm oppholdet i Uganda sommeren Mageli poengterer at det er viktig å få flere klubber og et bredere utvalg representert i AIM delegasjonen. Mageli forteller at når det gjelder samarbeidet med KCCC så måtte det ryddes i administrative rutiner herunder stille vilkår for pengebruk. Når det gjelde AIM konferansen anbefaler årets AIM delegasjon at eksterne foredragsholdere med fordel byttes ut med egne krefter slik at man oppnår en bredere kunnskapsdeling. Mageli presiserte at arbeidet med AIM er krevende, ansvarsfullt og utfordrende. AIMkomiteen fremheves som en viktig medspiller. Viktig at delegasjonen får jobbe selvstendig og Mageli takket avslutningsvis for tilliten. MD IRC og GRL ønsker en videre dialog med Mageli når det gjelder veien videre for å oppnå bærekraftige prosjekter i utlandet. Vedtak; Sluttrapporten fra årets AIM delegasjon ble tatt til orientering 3.14 Rapport fra Guvernørrådsleder GRL rapporterte på vegne av innsendt informasjon fra DG ene og fagsjefene Når det gjelder medlemsutvikling er det kun distrikt J som er stabilt, de andre distriktene minster medlemmer og klarer ikke å rekruttere inn tilsvarende antall medlemmer. 11

12 DG i J Lill Alver fortalte kort hva de gjør i distrikt J for å oppnå dette resultatet. I korte trekk har de hatt fokus på lederutvikling gjennom mange år og et samarbeid med kommunene; noe som gir god synlighet som igjen gir stolthet til eksisterende medlemmer og et ønske om å være med i den lokale Lionsklubben. MD-GMT Christian H. Johansen presiserer at GMT teamet har fokus på lokale aktiviteter for å skape engasjement. Han presiserer videre at det er svært viktig med eierskap til prosjektene. Lions Norge har pt medlemmer. Johansen tror at LRF vil gi medlemsvekst. MD GLT Hroar Thorsen melder om stor aktivitet. MD-IRC Nils Ørum fortalte fra reisen til Zambia og Malawi som han gjorde sammen med Lions utenlandssjef Ingebrigt Mollan. Guvernørrådet skal få et forslag til strategi for utenlandsarbeidet til MD 104 til neste guvernørrådsmøte. ID Svein Berntsen minnet om målene ifm LCI sin 100 års feiring, i tillegg til å minne partene om å tenke bærekraft. Det ble videre presisert at prosjektene må være mottaker initierte. Status Lions fadderbarnordning i Uganda. PCC Bjørn Kristian Skovly orienterte om at gruppen som arbeider med Lions fadderbarnordning har diskutert om Lions Norge skal tilby personlig fadderskap eller ikke. Det er tydelig at lionsklubbene ønsker personlig fadderskap. Lions Norge har som kjent to fadderbarnordninger. Den ene er religiøst betinget. Gruppen har besluttet at sistnevnte ordning ikke vil bli videreført på grunn av politisk profil. Lions fadderbarnordning i Balikudembe kan ta inn 50 barn per år. Det jobbes med bemanning og kompetanse. Skovly presiserte videre at penger som er innbetalt til våre fadderbarnordninger i Uganda utelukkende bli brukt til dette. Fadderbarngruppen vil i den strategiplanen som skal legges frem i neste guvernørrådsmøte for Lions utenlandsarbeid foreslå at det etableres en fagskole som tilbyr elektronikk -, bygg - og rørleggerfag i tilknytning til Balikudembe. Skolen vil følge ugandisk skolesytstem. Skovly fortalte videre om at det kan være mulighet for at folk med rette fagkompetanse å komme til den påtenkte skolen og arbeide som frivillig lærer i en periode. Vedtak; Guvernørrådsleders rapport ble tatt til informasjon 3.15 Rapport fra Kontrollkomiteen 12

13 Vedtak: Rapporten ble tatt til informasjon, 5. Organisasjon og administrasjon 5.10 Orientering om arbeidet med distriktssammenslåing. Informasjon fra LCI godkjenning av vår søknad om nye distrikter. PDG Sigmund Kjos forteller at arbeidet er i rute i distriktene. Vedtak; Informasjon fra LCI mottatt den 29. oktober 2014 tas til informasjon Oppnevnelse av ad-hoc komite for ungdomsutveksling Vedtak; Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering Gjennomgang av rettigheter for på lions.no Vedtak; Guvernørrådet tar saken til orientering 5.13 Nettbutikk i Lions Norge Vedtak; Guvernørrådet støtter forslagene i sak 5.13 om nettbutikk i Lions Norge. Nytt punkt 2 skal lyde; «Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle lions klubber i Lions Norge sies opp. Klubbene gis anledning til å søke om å fortsette sitt produktsalg.» 5.14 Valg av tulipanleverandør Vedtak; Guvernørrådet støtter enstemmig forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør 5.15 Prinsippspørsmål om produkt i nettbutikk Vedtak; Guvernørrådet vedtok enstemmig at helsebringende produkter ikke skal selges i Lions Norges sin nettbutikk World Medical Card Vedtak, Guvernørrådet vedtok enstemmig at avtalen med WMC sies opp Kandidat til second international vice president i LCI PID Jann A. Holtet bekreftet at begge de navngitte personene er gode kandidater til vervet som second international vice president i LCI. Holtet presiserte at Naresh Aggarwal fra India har mest internasjonal erfaring. 13

14 Vedtak, Et enstemmig Guvernørråd besluttet at MD 104 skal være nøytrale i denne saken Merkevarebygging drivkraft GRL orienterte om merkevarebygging herunder drivkraft i tillegg til en medlemsundersøkelse samt Modul sitt forslag om Lions Norge Rundt som skal finne sted høsten Jan Harald Launes sa seg villig til å sitte i arbeidsgruppen. Vedtak; Guvernørrådet tok saken til orienteing Orientering om Lions førerhundskole og mobilitetssenter Muntlig redegjørelse fra GRL Tore G. Hovde om bra formålstjenlig arbeid ved Lions førerhundskole og mobilitetssenter. Vedtak; Redegjørelsen ble tatt til orientering av Guvernørrådet Orientering om stiftelsen Det er Mitt Valg forslag til vedtekter for stiftelsen Det er Mitt Valg 6. Økonomi GRL informerte kort om historikken bak inngått intensjonsavtale den signert av ny styreleder i stiftelsen Det er Mitt Valg og sittende guvernørrådsleder i MD 104. Tore G. Hovde leste opp den forannevnte intensjonsavtale i møtet. AU trakk sitt tidligere forslag til løsning for Guvernørrådet i denne saken. Vedtak: Et enstemmig Guvernørråd besluttet at den inngåtte intensjonsavtalen er i tråd med guvernørrådets ønsker når det gjelder fremtidig ordlyd i vedtektene for Stiftelsen Det er Mitt Valg Sak fra distrikt A om at utgifter ifm sammenslåing av distrikter skal dekkes av MD 104 Vedtak; Guvernørrådet besluttet enstemmig at distrikt A innvilges kr ,- fra MD 104 for å dekke utgifter i forbindelse med distriktssammenslåingen i distrikt A. Vedtaket skal ikke benyttes som presedens for at andre distrikter skal søke om lignende utgifter dekket av MD LAN regnskap for 1. halvår Vedtak: Guvernørrådet tar LAN regnskapet for første halvår til informasjon. 14

15 6.06 Kvartalsrapport for MD 104 Vedtak; Kvartalsrapporten fra MD 104 tas til orientering 6.07 Søknad om støtte fra Lions tulipanfond DG i distrikt C Kari Smestad fortalte kort om søkerklubben og aktiviteten det søkes om penger til. Vedtak; Guvernørrådet besluttet enstemmig å gi sin støtte til søknaden på kr ,- til delvis dekning av jubileumsgave fra LC Sogndal gitt til Sogndal Ungdomsavdeling. 7. Andre saker 7.07 Evaluering Riksmøte 2014 Vedtak; Evalueringen av Riksmøtet i Oslo ble tatt til informasjon 7.08 Evaluering Convention i Toronto 2014 Vedtak; Evaluering av Convention i Toronto ble utsatt til neste møte IP Prestons besøk til Norge oktober 2014 Vedtak; Tidligere informasjon vedr IP Prestons besøk til Norge oktober 2014 er tatt til informasjon Daglig leders rapport Vedtak; Daglig leders rapport ble tatt til informasjon 7.11 Europaforum i Birmingham Vedtak; MD 104 sin deltagelse på Europaforum er tatt til informasjon 7.12 Se sak Eventuelt I forrige Guvernørrådsmøte ble det i sak om pris på tulipan og moms besluttet at administrasjonen skulle ta saken videre. Fredag ettermiddag mottok Lionskontoret et svar på vår klage til Skatteetaten. 15

16 Det springende punktet er om omsetning tilknyttet tulipanaksjonen er unntatt Merverdiavgiftsloven Vi gjengir med dette et lite utdrag av svaret vi fikk fra Skattekontoret til Guvernørrådet: «Skattekontoret har etter dette kommet til at omsetningen fra Lions Norge i forbindelse med tulipanaksjonen omfattes av unntaket i mval 3-12 første ledd bokstav a, og det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av tulipanene til tulipanaksjonen.» Guvernørrådet tok denne saken til informasjon. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 16

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer