Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Stange kommune tertialrapport

21 Stange kommune tertialrapport

22 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn for Netto driftsresultat utgjorde + 2,6 % av driftsinntektene mot + 2,9 % i Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre minst + 3,0 % av driftsinntektene. Overskuddet i 2013 skyldes i hovedsak forhold som ligger utenfor vår påvirkningsmulighet og styringsevne. Arbeidet med å saldere budsjettet for 2014 var krevende. De statlige forventninger om oppgavevekst var større enn økningen i rammeoverføringene. Stanges budsjett for 2014, er et budsjett med stramme økonomiske rammer. Avsatte reserver vil kun kunne dekke det høyst nødvendige. Kommunen er svært sårbar overfor inntektssvikt, lønns- og prisvekst høyere enn forutsatt, samt nye lovpålagte oppgaver. Dette vil i sum presse kommunens driftsutgifter, som man pr. i dag synes å ha tatt en noe bedre kontroll over. Det må være fortsatt fokus på å balansere utgiftsveksten på nivå med inntektsveksten framover. Følgelig er det svært viktig at virksomhetene tilpasser sin aktivitet innenfor vedtatte ramme. I tertialrapportene er det varslet behov for midler i størrelsesorden mill kroner. Det meldes om nye, eller mer omfattende oppgaver i hovedsak innen pleie- og omsorgssektoren. Tilsynssaker Helse- og omsorgstjenester Tilsyn på området rus og psykisk helse (ROP) ga avvik. Plan for lukking av avvik er oversendt Fylkesmannen og godkjent. Det arbeides målrettet med gjennomføring av planen og arbeidet forventes avsluttet Tilsyn på rehabilitering i institusjon ga avvik. Plan for lukking av avvik er oversendt Fylkesmannen. Tilbakemelding foreligger ikke. Administrasjon Statsarkivet i Hamar gjennomførte stedlig tilsyn hos Stange kommune Etter tilsynet ble Stange kommune varslet om følgende pålegg: Oppdatere og komplettere arkivplan. Overføre alle eldre arkiver som oppbevares i ytre etater til kommunens arkivdepot. Rydde og stille opp arkivmaterialet i depotlokalene på en systematisk og gjenfinnbar måte. Stange kommune tar sikte på å ha en oppdatert arkivplan innen utgangen av Overføring av arkivmateriale fra ytre etater og rydding og oppstilling i depotlokalene vil fortsette i 2014 og Dette er et ressurskrevende arbeid og vanskelig å sette dato for ferdigstilling. Stange kommune tertialrapport

23 Driftsbudsjettet Sammendrag I revidert budsjett for 2014 er det etter 1. tertial avsatt 8,6 mill kroner på felles reserve. Gjennom rådmannens forslag til vedtak til 2. tertial fordeles kr av reserven til ulike tiltak i driften for inneværende år. Jfr. kommunens økonomireglement justerer Rådmannen virksomheter og stabers ramme for årets lønnsoppgjør i hht. forhandlingsprotokollene, og innenfor den avsatte lønnsreserve. Rådmannens forslag til omdisponering av netto driftsrammer med kr fordeler seg slik på virksomheter og tiltak: Netto rammeendring 2. tertial 2014 Politisk Skatt og rammetilskudd Finans Rådmannen Informasjon og organisasjon Økonomi og administrasjon Eiendomsavdelingen Plan, kart og oppmåling - Barnehager - Tangen skole Ottestad u.skole Stange u.skole Barn og familie Tjeneste for funksjonshemmede - Lille Kjonerud NAV Helsetjenester i hjemmet Ottestad helse og omsorgssenter Stange helse og omsorgssenter Kultur og fritid Bruk av felles lønnsreserve Bruk av felles reserver Det brukes kr av fond til barnehager, og kr av fond for ressurskrevende brukere. Integreringstilskuddet økes med kr som avsettes til integreringsfond. Rådmannen ber om fullmakt til å disponere inntil kr av disposisjonsfond til Stange helseog omsorgssenter for å kunne møte den vanskelige økonomiske situasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer av virksomhetsbudsjettene i hht. etterfølgende beskrivelser. Disse endringene vil i 2015 utgjøre ca 10,3 mill kroner. I tillegg kommer årskonsekvens av lønnsoppgjøret for 2014 som anslagsvis vil utgjøre 23,2 mill kroner. Rådmannen ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på at budsjettert netto driftsresultat viser et underskudd på 8,2 mill kroner pr 2. tertial, jfr tabell på side 26. I dette resultatet er det ikke tatt hensyn til pensjonsoppgjøret som vil bli regnskapsført ved årsskiftet og som vil forrykke netto driftsresultat vesentlig. For 2014 er premieavviket anslått til 30 mill kroner som vil bli inntektsført i driftsregnskap. Dette beløpet viser den andelen av pensjoner som ikke er kostnadsført i regnskapet for 2014, men skal avskrives over 7 år. Dette betyr at disse pensjonsmidlene bør avsettes til å dekke fremtidige pensjonskostnader og ikke nyttes til økt aktivitet eller nye tiltak. Ved å gjennomføre disse pensjonsføringer sammen med andre avslutningsposteringer, for eksempel bruk og avsetning av fondsmidler, vil dette føre til et positivt netto driftsresultat i Stange kommune tertialrapport

24 Driftsbudsjettet 00 Felles På dette kapitlet er det budsjettert med avskrivninger, overføringer fra boligforetaket samt konsesjonskraft. Samlede avskrivninger er budsjettert med 33,8 mill kroner i Det er avtalt med boligforetaket en samlet overføring av utbytte for 2014 på 8,6 mill kroner. 5,0 mill kroner er overført i september. Konsesjonskraft er det budsjettert med en inntekt på 0,8 mill kroner. Det er foreløpig mottatt kr i konsesjonskraftinntekt. Størrelsen på disse inntekter er knyttet opp mot utviklingen i strømprisene. 01 Felles reserver I forbindelse med etableringen av storkjøkkenet ved Stange helse og omsorgssenter er det tilbakeført kr til felles reserve som vedtatt i kommunestyret som effektiviseringsgevinst. I budsjettet ble det avsatt en lønnsreserve på 3,5 % til dekning for årets lønnsoppgjør. Årets lønnsoppgjør beløper seg totalt til ca 14,1 mill kroner inkl. sosiale kostnader. 9,5 mill kroner av dette ble fordelt fra lønnsreserven før tertialrapporten ble kjørt. Det resterende lønnsoppgjøret er nylig avsluttet, og vil bli fordelt med det første. Årskonsekvensen av årets lønnsoppgjør vil, inkl. sosiale kostnader, beløpe seg til ca 23,2 mill kroner i I rammene til virksomheter og staber er det beregnet 15,0 % KLP-premie av lønnsutgiftene, samt en avsatt pensjonsreserve på felles reservepost med 12,0 mill kroner for å dekke økte pensjonskostnader. De siste oversikter som er mottatt fra KLP viser at innbetalt premie inkl. adm. kostnader for 2014 vil beløpe seg til 107,4 mill kroner. Årets premieavvik er beregnet til 30,8 mill kroner dvs at pensjonskostnaden utgjør 76,6 mill kr. I disse beregningene er også ny pensjonsordning for folkevalgt innarbeidet. Det er viktig å merke seg at premieavvik oppstått i 2014 vil fra 2015 bli amortisert med 7 år. Fra 1. juni 2013 ble alle små stillinger også meldt inn i KLPs fellesordning, dvs alle ansatte blir meldt inn fra første arbeidende time. Konsekvensen av denne endringen er anslått til ca 4,0 mill kroner for Stange kommune. Vesentlig del av denne kostnadsøkningen knytter seg til helse- og omsorgsområdet. De endelige pensjonsberegninger for 2014 vil kommunen motta ca 15. januar Det er i 2. tertial disponert følgende midler av reserveposten: Reserve før 2. tertial Disponert 2. tertial Reserve etter 2. tertial Felles reserve Lønnsreserve Pensjonsreserve Politiske organer På området for politiske organer er det utgiftsført ca kr mer enn lagt opp til i periodisert budsjett. I 1. tertial ble enheten tilført kr til dekning av merforbruk av møtegodtgjørelse. Aktiviteten synes opprettholdt som høy, og dersom møteaktiviteten videreføres på samme nivå som det har vært til nå, må man på dette området påregne et merforbruk på i overkant av 1,0 mill kroner for inneværende år. Rådmannen foreslår å øke rammen til politiske organer med kr Stange kommune tertialrapport

25 07 Kontrollutvalg og revisjon Forbruket på dette området viser 68,3 % etter andre tertial. Regnskapet er belastet med kostnader til Hedmarken Revisjon IKS for både 1., 2. og 3. kvartal, og dersom aktiviteten gjennomføres som planlagt forventes ingen overskridelser på dette området. 08 Skatt og rammetilskudd m.v. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 er skatteanslaget nedjustert med 974 mill kroner på landsbasis. For Stange kommune vil dette utgjør ca 2,8 mill kroner i forhold til vedtatt budsjettramme. Imidlertid vil inntektsutjevningen bli justert noe opp med ca 1,5 mill kroner. Bakgrunn for nedjusteringen er at skatteinngangen på landsbasis i 2013 ble lavere enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn forventet. Skatteinngangen for landet har hatt slikt forløp ved utgangen av 2. tertial 2014: Kommunene samlet har i perioden januar-august hatt en samlet inngang på mill kroner av skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt, noe som er 2,0 % mer enn i samme periode i fjor. Nasjonal skatteinngang er i RNB prognosert til 3 %. Skatteinntektene i august isolert sett var 2,0 % lavere enn i samme måned i fjor. For kommunene var forskuddstrekk fra arbeidsgivere 2,3 % høyere enn i januar-august 2013, mens forskuddsskatt var 0,1 % lavere og inngangen av restskatt var 2,1 % lavere enn i januar-august Den svake skatteinngangen på landsbasis gir også utslag i Stange kommune. Siste rapport for august 2014 viser en skatteinngang så langt på 238,0 mill kroner dette er ca 2,0 mill kroner under budsjett. Samlet skattevekst i tilsvarende periode i 2013 viser dermed en svak økning på 1,2 %. Skatteveksten ut fra opprinnelig budsjett var beregnet til 3,4 %. Skatteveksten fordelt pr innbygger viser en nedgang på 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. (Jfr. innbyggertall på ) Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se konturene av den endelige skatteinngangen for Skatteutviklingen er altså usikker, men hvis veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januar-august, kan kommunesektoren få inntil 1,3 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014 som var på 3,0 % vekst fra forrige år. For Stange kommune kan det bety mindre skatteinntekter på 4,0-5,0 mill kroner ut fra opprinnelig budsjett Rådmannen vil i denne omgang foreslå endringer i skatteanslaget i samsvar med de statlige prognoser i RNB, jfr. tabellen nedenfor. I rammetilskuddsberegningen er det foretatt noen justeringer. I tillegg til skatteendringene kan nevnes at lønns- og prisveksten (deflatoren) er nedjustert fra 3,1 % til 3,0 % ut fra forventningen om et lavere lønnsoppgjør en lagt til grunn i nasjonalbudsjettet. Nedjustering av lønns- og prisveksten bidrar isolert sett å trekke opp realveksten i kommunesektoren med 400 mill kroner. I tillegg har teknisk beregningsutvalg justert ned anslaget for merutgifter som følge av befolkningsutviklingen med om lag 500 mill kroner. Innbyggertilskuddet er nedjustert med 2,8 mill kroner. Alle disse endringene er lagt inn i etterfølgende tabell som viser skatt og rammetilskudd totalt for Stange kommune. Endringen i frie inntekter beløper seg til i underkant av kroner som foreslås justert mot skatteanslaget. Stange kommune tertialrapport

26 Utvikling i skatter og rammetilskudd , beregnet ut fra statlige signaler pr 2. tertial kr Endelig 2013 regnskap Vedtatt 2014 ramme Justert iht RNB 2014 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb.) Utgiftsutjevning Overgangsordninger 2008/INGAR Saker særskilt fordeling, helsestasjon og skolehelsetjeneste Skjønn - tap endringer av inntektssystemet Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB/Saldert 2014 budsjett RNB 2013/2014, barnehager Sum Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,70 5,28 5,76 Skatt på inntekt og formue Skatteinntekter - endring i % 7,30 2,05 1,29 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Endring frie inntekter i % 4,00 3,91 3,87 I beregningen av skatter og rammetilskudd for 2014 er det i grunnlaget gjort følgende endringer jfr RNB 2014: Deflator endringer skatteberegning, lavere lønnsvekst og lavere Kr befolkningsvekst Endringer i barnehageberegningene; endring i foreldrebetaling, økt Kr kontantstøtte Endringer i grunnskoler; valgfag 10. trinn, fjerning av frukt og grønt og Kr kulturskoletilbud Endringer i barnevern; tilsyn fosterhjem Kr Tilskudd rusomsorg; uttrekk, statstilskudd Kr Dobbelt rom sykehjem Kr Sum endringer Kr I tillegg kan nevnes at det er lagt inn igjen kr som redusert uttrekk fra barnehagene som følge av omleggingen av kontantstøtten. Det er behov for å foreta følgende endringer i budsjettpostene for frie inntekter: Rammetilskudd, endres fra kr med kr til kr Inntektsutjevning, endres fra kr med kr til kr Skatt, endres fra kr med kr til kr Det forventes en økning i integreringsmidler på ca 8,0 mill kroner, som vil gi et samlet integreringstilskudd for 2014 på ca 28,0 mill kroner. Midlene foreslås avsatt til integreringsfondet for fordeling til de virksomhetene som har tiltak til målgruppen. Rådmannen ber om at integreringstilskuddet økes med kr som avsettes til integreringsfond. Det bes videre om fullmakt til rådmannen om bruk av integreringsfond til de virksomheter som har tjenester til aktuell målgruppe. Stange kommune tertialrapport

27 09 Finans Låneportefølje Kommunens låneportefølje ved utgangen av 2. tertial 2014 utgjør 1.122,5 mill kroner. Av dette beløpet er 1.008,5 mill kroner investeringslån og 114 mill kroner formidlings-/startlån. I tillegg kommer Stange kommunale boligforetak som har langsiktig gjeld på 180,4 mill kroner. Samlet gjeld i Stange kommune og boligforetaket utgjør dermed 1.302,9 mill kroner. De flytende lånene i investeringsporteføljen består av 9 lån hvorav to er lån i KLP Kommunekreditt på til sammen 318,5 mill kroner. Lånene har en rente som er knyttet til 3 mnd NIBOR. Øvrige lån er tatt opp i Kommunalbanken, hvorav to er p.t.-lån og 5 med knytning mot 3 mnd Nibor. Ved utgangen av 2. tertial 2014 har kommunen 7 fastrenteavtaler, henholdsvis med Danske Bank ( oktober 2014,), Sparebanken (FWD ), SR-Markets ( ) og 3 avtaler med Nordea ( , og ). Av endringer i låneporteføljen i løpet av 2. tertial 2014 kan nevnes: Kommunen skal ta opp inntil 30,0 mill kroner i startlån til videreformidling i Av dette ble 12,3 mill kroner tatt opp i Husbanken i 1. tertial og 7,5 mill kroner i 2. tertial. Rentebetingelsene er flytende Husbankrente som for tiden er 2,28 % ble det inngått en ny 5-årig fastrenteavtale med DNB til erstatning for den som forfaller ; fastrenten i den nye avtalen er 1,9985 %. Pr 2. tertial er det betalt avdrag på 14,1 mill kroner av en total budsjettert ramme på 34,0 mill kroner. Det legges også i år opp til å innbetale avdrag på lån i samsvar med minste gjeldsavdragsordningen, dvs. 32,0 mill kroner Det er betalt renter på investeringslån med 14,1 mill kroner pr 2. tertial. Revidert budsjett for året er 23 mill kroner. På startlånene er det foreløpig betalt 1,4 mill. kroner i renter av et revidert budsjett for året på 3,1 mill kroner. Renteinntekter er godskrevet med 5,0 mill kroner så langt. Budsjettert beløp for 2014 utgjør 10,5 mill kroner. 10,0 mill kroner i utbytte fra Stange Energi er inntektsført i 2. tertial; dette er i overensstemmelse med budsjett. I tillegg kommer renteinntekter på 6,3 mill kroner av et ansvarlig lån på 100 mill kroner, dette er foreløpig ikke innbetalt. De aktive fastrentekontraktene utgjør 53,5 % av kommunens totale låneportefølje. Dersom en tar med boligforetakets låneportefølje vil den samlede fastrenteandelen utgjøre 53,7 %. Boligforetaket har en fastrentekontrakt som utløper høsten 2014; hvorvidt denne skal erstattes vil bli drøftet med Boligforetaket. Kommunens låneportefølje er fortsatt innenfor finansreglementets rammer når det gjelder fastrenteandelen. I forhold til budsjett tyder prognosen på at vi får en merutgift på ca 1 mill kr på renteutgifter og at vi har en utfordring på renteinntektssiden. Til gjengjeld får vi en besparelse på ca 2 mill kr på gjeldsavdrag, slik at finanskapitlet samlet vil gå i balanse i forhold til vedtatt budsjett Rådmannen foreslår følgende endringer av budsjettrammene for dette kapitlet i 2. tertial: Renteutgifter økes med kr , renteinntekter reduseres med kr Avdrag reduseres med kr Vurdering av renteutviklingen I formannskapsmøte ble rådmannen bedt om å legge fram en vurdering av bl.a. renteutviklingen i forhold til rammebetingelsene for budsjett Denne analysen baserer seg på Kommunalbankens vurderinger, som de siste årene har laget forslag til budsjettrente / flytende rente for kommuner og fylkeskommuner til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Stange kommune tertialrapport

28 Ved estimering av lånerente for de neste 3-4 årene er det særlig tre usikkerhetsfaktorer en må ta hensyn til: 1. Norges Banks styringsrente. Denne danner rentegulvet i det norske markedet. Styringsrenten er innrettet mot å påvirke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. Samtidig er det en målsetting å unngå finansielle ubalanser så vel som store svingninger i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er derved også blant faktorene som spiller inn ved fastsettelsen. Norges Bank konkluderer i Pengepolitisk Rapport 3/2014 med at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret. Analysen innebærer at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. 2. Risikopåslaget i pengemarkedet. Risikopåslaget gjenspeiler investorenes kompensasjon for risiko knyttet til långiving. I det norske markedet har påslaget det siste året svingt mellom 15 og 35 rentepunkter. I begynnelsen av september er 3 mnd Nibor 1,70 %, dvs. 0,20 prosentpoeng over styringsrenten. 3. Bankenes utlånsmarginer. Forretningsbankene har det siste halvåret kunnet sette lånerenten noe ned igjen etter renteøkning i fjor av hensyn til forventet strengere kapitalkrav. Ifølge SSB falt banker og kredittforetaks utlånsrenter også i 2. kvartal, etter en nedgang i de tre foregående kvartalene; vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente. Budsjettrenter I sin vurdering tar Kommunalbanken utgangspunkt i to prognosekilder, fra hhv Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå, samt løpende FRA-renter avlest i markedet (dvs. markedets egen oppfatning av framtidig utvikling avlest via inngåtte kontrakter). Norges Banks Pengepolitisk Rapport 3/2014, SSB s Økonomiske analyser 4/2014 og renter fra standardiserte FRA-kontrakter skisserer noe forskjellig forventning til utviklingen av lånerenter. Kommunalbanken legger i sin konklusjon mest vekt på Norges Banks og SSB s anslag. Sammenstilt kan alternativene skisseres slik: Markedet Budsjettår Norges Bank SSB (FRA-basert) KBNs forslag til budsjettrente ,20 2,10 2,02 2, ,45 2,20 2,14 2, ,70 2,50 2,38 2, ,65 3,00 Sammenligner vi alternativene med tidligere anslag, ser vi at de rentebaner som skisseres nå har en langt flatere utvikling enn for ett år tilbake. Dette kommer f.eks fram hvis vi sammenstiller Kommunalbankens (KBN) forslag til budsjettrenter fra 2013 med årets forslag: Stange kommune tertialrapport

29 I Stange kommunes budsjett 2014/ økonomiplan ble renter av investeringslån beregnet med en rentefot på 2,5 % i 2014 og 2015, 3,0 % i 2016 og 4 % i Basert på ovenstående, og hensyntatt sammensetning og rentebetingelser på kommunens eksisterende lån, vil rådmannen anbefale en rentebane i tråd med Kommunalbankens nåværende anslag. Sammenholdt med fjorårets rentesatser foreslås følgende til bruk i budsjett 2015/ økonomiplan : Budsjett ,5 % 2,5 % 3,0 % 4,0 % Budsjett ,5 % 2,75 % 3,0 % 3,5 % Grafisk framstilt blir da bildet som følger: Avslutningsvis kan det være verdt å merke seg Kommunalbankens sluttkommentar i notatet: Til syvende og sist vil det være synsing som avgjør hva man bruker, men vi håper likevel systematikken kan være til hjelp i denne og senere budsjettprosesser. Konsekvensen av endret rentebane vil bli slik som tabellen nedenfor viser: Stange kommune tertialrapport

30 BUDSJETT ,50 % 3,00 % 4,00 % 4,00 % (2018 stipulert) BUDSJETT ,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % ENDRING/REDUKSJON: Det er inngått ny bankavtale gjeldende fra 1. desember Blant annet innebærer dette at rentemarginen på innskudd er noe lavere enn tidligere avtale. Det fører igjen til at postene for renteinntekter må justeres noe ned ut fra tidligere anslag i vedtatt økonomiplan. Dette vil en komme tilbake til i budsjettprosessen Startlån For startlånene er det behov for å øke avdragene med 0,5 mill kroner, mottatte avdrag økes tilsvarende. Det forventes at man i løpet av året vil motta 5,0 mill kroner i ekstraordinære avdrag fra låntakere. Disse midlene avsettes til bundet investeringsfond inneværende år, som igjen benyttes til å betale inn ekstraordinært avdrag til Husbanken i Ekstraordinære avdrag økes med 9,025 mill kroner, som dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. Rådmannen foreslår følgende endringer for startlånene: Økt utgift Økt inntekt Avdrag startlån Drift Mottatte avdrag startlån Drift Mottatt ekstra ordinære avdrag Investering Avsatt til bundet investeringsfond Investering Ekstraordinære avdrag startlån Investering Bruk av bundet investeringsfond Investering Boligforetaket Stange kommunale boligforetak har en langsiktig gjeld på 180,4 mill kroner, herav et lån i Kommunalbanken på 161,9 mill kroner og et lån på 12,0 mill kroner i KLP Kommunekreditt, begge med knytning til 3 mnd NIBOR. Resten er lån i Husbanken som knytter seg til bygging av Lille Kjonerud bofelleskap, dette beløper seg til 6,5 mill kroner. Av fastrenteavtaler kan nevnes at boligforetaket har en 3-årig fastrenteavtale på 100,0 mill kroner med Sparebanken som utløper i oktober Stange kommune tertialrapport

31 Virksomheter og staber 10 Rådmannen Samfunnsutvikling Arbeidet med å følge opp sentrale elementer i infrastruktursatsingen gjennom Stange er godt i gang. Jernbaneverket ved IC-prosjektet har startet arbeidet med Planprogram. Kommunene er involvert i arbeidet der viktige prinsipielle beslutninger for planleggingen diskuteres. Det legges opp til å involvere Planutvalget i prosessen, og planprogrammet er tenkt lagt ut til offentlig ettersyn rundt årsskifte. E6 er i prinsippet ferdig regulert gjennom Stange. Det som for tiden har størst fokus på vegsiden er likevel Fylkesveg 24. Vegvesenet har på oppdrag fra fylkeskommunen i samarbeid med Stange kommune akkurat gjennomført en utredning for vurdering av alternative traseer fra Støa til E6. Det arbeides med å legge et løp i samarbeid med fylkeskommunen for hvordan anbefalingene i utredningen skal håndteres. I forlengelsen av planleggingen av de store infrastruktursatsingene, har kommunen en rekke planoppgaver som beskrevet i budsjett Det er en del avhengigheter mellom de forskjellige planprosessene som gjør at prioriteringer i forhold til framdrift vil bli nærmere vurdert i forbindelse med budsjettprosessen. Pågående prosesser som vil få stor innvirkning på Stange kommunes situasjon og utvikling er bl.a. utvikling av Åkershagan og Interkommunal Kommunedelplan for vann og avløp. Det er også flere initiativer og aktiviteter knyttet til videre planlegging og utvikling i forlengelse av Kommunedelplanen for Tangen. Folkehelsearbeid er et satsingsområde der det for tiden arbeides med etablering av folkehelseoversikter som grunnlag for beslutninger innen folkehelsearbeidet. Det nedsettes nå en koordinerende folkehelsegruppe med deltakere fra helseområdet, oppvekstområdet, plan og Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet med samfunnsmedisin og miljørettet helsevern. Det ses på et bredt spekter av tiltak for å inkludere folkehelse i alle virksomheter, i styringssystemet og i forhold til konkrete direkterettede tiltak i tråd med intensjonene i kommuneplanens samfunnsdel. Her vil også områder som trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle/universell utforming være et tema. Som beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel, er satsing på å utvikle bredden i kulturlivet i Stange også koplet til folkehelse. Virksomheten kultur og fritid skal være en sentral premissleverandør og støttespiller for kulturutvikling i samarbeid med alle bidragsytere. Dette arbeides det kontinuerlig med, og mange kulturaktiviteter har en positiv utvikling. Rådmannen ønsker å trekke fram kommunens satsing på den egenproduserte festivalen Kønnband som i høst ble svært godt mottatt. Innen næringsutvikling er det nå utarbeidet et høringsutkast til strategisk næringsplan som er lagt ut til offentlig ettersyn. Arbeidet ledet av næringspolitisk gruppe, nærmer seg dermed slutten, og planen vil legge føringer for videre arbeid i kommunen og gi et større fokus på næringsarbeid. Planen vil også legge føringer på det arbeidet Hamarregionen Utvikling (HrU) gjør for kommunen. Til tertialrapporten melder HrU at etableringsfrekvensen i Hamarregionen ligger nokså stabilt og HRU s næringsservice har i 2. tertial fortsatt sitt fokus på veiledning og støtte til nye næringsaktører, samt bistått eksisterende aktører med bistand i forhold til forretningsmessige og tomter/lokaler. I tillegg har HrU mandat som en regional utviklingsaktør der det har vært særlig fokus på tre ulike prosjekter HRU gjennomfører sammen med kommunene. I tillegg gjøres det et større arbeid for å utvikle en regional kommunikasjonsplattform i samarbeid med Hamarregionen reiseliv (HARR). I forlengelsen av dette prosjektet søker nå samarbeidskommunene gjennom HrU om midler til et Byregionprosjekt fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD). Det jobbes også med å se på nye muligheter i det nye Interregprogrammet. HrU har et budsjett for 2014 på 12 mill kroner, men med en utsatt oppstart av det nye interreg-programmet til juni 2015 vil dette resultere i en noe lavere omsetning enn opprinnelig planlagt i Oppvekst Felles satsingsområde for oppvekst, slik det framkommer i budsjett 2014, er: Godt lærings - og oppvekstmiljø og godt læringsutbytte. Mål og tiltak beskrevet under disse to satsingsområdene er i stor grad ivaretatt. Vi ser disse målsettingene i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og kommunestyrets vedtak i behandlingen av tilstandsrapporten. Elevene våre må ha bedre resultater og vi skal ha økt gjennomføring i videregående skole.. Hvordan vi skal nå dette målet skal konkretiseres på Stange kommune tertialrapport

32 kommunenivå og ut i den enkelte barnehage og skole. Dette arbeidet er igangsatt. Tiltakene for å nå målsettingene går blant annet ut på: Etterutdanning for alle ansatte i barnehage og skole ( Framtida er nå / ungdomstrinnet i utvikling), 10 lærere i videreutdanning fra høsten 2014, oppdatering og oppfølging av felles plan for elevenes psykososiale miljø, gjennomgang av elev- og foreldreundersøkelsen i samarbeidsutvalgene med deltakelse fra kommunenivå og dialogmøter ute i skolene med oppmerksomhet på faglige resultater. I forbindelse med rapport fra Telemarksforskning, har vi gjennomført en kompetansekartlegging ved hver enkelt skole og en oversikt over hvilken kompetanse elevene faktisk møter i de ulike fagene. Planprogrammet for kommunedelplan oppvekst skal legges fram for driftsuttvalget nå i høst. Planarbeidet skal ivareta et tettere samarbeid mellom barnehager og skoler og bidra til å utjevne forskjellene i og mellom skolene våre med hensyn til resultater. Virksomhetene innenfor oppvekstområdet ser i hovedsak ut til å kunne holde seg innenfor vedtatte rammer for budsjettåret Unntak er Tangen skole. Dette er kommentert av virksomhetsleder. Underskuddet ved Virksomhet for barnehager dekkes i 2014 av fondsmidler. Oppvekst har i 2014 fått økte utgifter knyttet til: 1. Økning av kostnader knyttet til fosterhjemsplasserte barn fra Stange. 2. Vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler / friskoler og Stange- elever i andre kommuner. Økningen fra 2013 ligger i størrelsesorden: 1,1 mill kroner. Ottestad og Stange ungdomsskole har omplasseringer i høsthalvåret. Dette foreslås dekket av lønnsreserven. Flere av skolene har fått redusert elevtall fra skoleåret 2013 /14 til inneværende skoleår. Dette har medført reduksjon i den enkelte skoles ramme, men den totale ressursen innenfor oppvekst er ikke redusert. Dette betyr at felles ramme for oppvekst har økt i størrelsesorden 1,2 mill kroner for høsthalvåret 2014, med en antatt årsvirkning i 2015 på 2,6 mill kroner. Økningen i felles ramme medfører at det ser ut til å være rom for å dekke økte kostnader til fosterhjemsplasserte barn, økning i spesialundervisning og økte utgifter til skoleskyss, innenfor denne rammen. Elever som kommer som flyktninger har mye av undervisningen i mottaksklasser i Stange barneskole og Stange ungdomsskole. I starten ble deler av undervisningen finansiert av integreringsmidler. Nå finansieres hele tilbudet av deler av totalt bevilgede timer til Norsk 2 (Grunnleggende norskopplæring) til våre elever i og utenfor kommunen. Midler til skolene fordeles etter antall elever og sammensetning på hvert trinn ved den enkelte skole. Ved oppstart av nytt skoleår er det således bestandig behov for omfordeling av midler til de respektive skoler som følge av endringer i elevmassene. Rådmannen har fullmakt i henhold til kap. 3 i Økonomireglement for Stange kommune av , til å omfordele budsjettmidlene innenfor området skole, dette for å få gjort omfordelingen så raskt som mulig, noe som gir skolene bedre økonomisk kontroll til enhver tid. Innenfor SFO omfordeles midler til funksjonshemmede barn hvert skoleår, avhengig av elevmassens meldte behov. Midlene er omfordelt i skolenes rammer i forhold til tildelte timer pr Det er totalt budsjettert med 120 timer i Omfordeling av timeressurser og styrking av driftsmidler i skolene for skoleåret gir følgende rammeendring i 2014: Stange kommune tertialrapport

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomirapport 1. tertial 2012

Økonomirapport 1. tertial 2012 Økonomirapport 1. tertial 2012 åpenhet trygghet mangfold 1 Innledning Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et mindreforbruk på 21,3 mill kroner. Dette er 3,9 mill kroner mer enn for 2010. Det siste året

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2780-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer