MEF Forsikringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEF Forsikringsveiledning"

Transkript

1 MEF Forsikringsveiledning veiledning i forsikring for maskinentreprenører med medlemskap i mef Nr. 17 mai 2008

2 kontakter i if; Kundeansvarlig; navnet står på polisen Sentralt; Allianser Bedrift tlf , Bedrift E post; innholdsfortegnelse innledning 3 If og maskinentreprensørenes forbund 3 Samarbeidsutvalget 3 Skadeutvalget 3 Service og betjening 4 If Login alle forsikringene dine ligger på nettet 4 Bonus program 4 forsikringsveiledning 5 Spesielle fordeler for MEF-medlemmer forsikret i if 5 Spesielle tilleggsforsikringer kun for medlemmer av MEF 6 Norske standarder og forsikring 6 Obligatoriske forsikringer 6 Frivillige forsikringer 7 når uhellet er ute 9 Opptreden på skadestedet 9 Skadeoppgjør 9 Melde skader 10 Viktige telefonnumre 10 Sikkerhet og skadeforebygging 10 Blanketter 10

3 innledning if og maskinentreprensørenes forbund If Skadeforsikring og Maskinentreprenørenes forbund har samarbeidet om forsikring for medlemmene siden Ifs tilbud er utviklet gjennom det lange samarbeidet og sikrer fordeler som bare MEF-medlemmene får. If er Nordens største forsikringsselskap og samarbeider også med det svenske og finske MEF. Denne veiledningen er laget for å gi entreprenørene i MEF en oversikt over de forsikringene som kan være aktuelle for bedriftene. Har du spørsmål kan du kontakte en av vår MEF-spesialister. De har høy kompetanse på forsikring for de bransjene som MEF omfatter. Avtalen mellom MEF og If er tilrettelagt eksklusivt for medlemmene og forutsetter gyldig medlemskap av MEF. samarbeidsutvalget Det er etablert et Samarbeidsutvalg med fem representanter fra MEF og fem fra If. Utvalgets oppave er å tilpasse forsikringene slik at de er i overensstemmelse med det som kreves for bransjen i Norske Standarder. Utvalget har også en årlig gjennomgang av pris og forsikringsvilkår. Har du forslag til endringer og forbedringer behandler vi dette i utvalget. Ta kontakt med MEFs regionapparat eller tillitsvalgte i MEF. De bringer spørsmålene videre til utvalget. skadeutvalget I enkelte tilfeller kan det oppstå uenighet om et forsikringsoppgjør. MEF og If har derfor etablert et utvalg som vurderer like saker og foreslår løsninger. Saker som skal til utvalget sendes via MEFs regionapparat. Avgjørelser i utvalget er bindende for If, men ikke for det enkelte MEF-medlem. Saker kan også uavhengig av dette sendes til behandling i Ifs og forsikringsbransjens klagenemnder. 3

4 service og betjening Som MEF medlem har du krav på en årlig gjennomgang av dine forsikringer med en MEFspesialist. Du skal bli orientert om pris, skader og innplassering i bonussystemet. Gjennom MEF-spesialistene har du en garanti for at du har riktige forsikringsdekninger. Spesialistene er enten ansatt i If eller hos en agent som representerer If. Velger du andre måter å kjøpe forsikringer på gjelder ikke garantien. if login alle forsikringene dine ligger på nettet If Login er en nettservice som forenkler administrasjonen av bedriftens forsikringer. If Login kommer i tillegg til den personlige kontakten du har med oss og gir deg flere fordeler alle forsikringene ligger samlet på ett sted god oversikt over forsikringene og enkel tilgang til de vilkårene som gjelder for deg enkelt å melde fra om endringer på forsikringene enkelt å melde skader og følge saksgangen underveis forsikringsbevisene lagres automatisk på nettstedet, beskjed om nytt forsikringsbevis sendes på e-post. If Login er åpent hele døgnet slik at du kan melde endringer og gjøre oppslag når det passer deg. Tjenesten er brukervennlig og kan tas i bruk uten opplæring. Tilgang bestiller du på bonus program Sammen med MEF har vi utarbeidet et bonusprogram som gjør at medlemmer med lite skader blir belønnet med lavere pris, mens bedrifter med mye skader får tillegg i prisen. Utgangspunket for bonusprogrammet er de siste 3 års skader. I beregningen tar vi hensyn til eventuelle storskader. Det vil si at skader som er større enn kroner, bare teller med i beregningen med , overskytende beløp strykes. Bonus blir gitt på forsikringene for maskiner, ansvar, firmabil og storbil. Bonus kan maksimalt utgjøre 40 % og malus (tillegg) maksimalt 20 %. Informasjon om bonusordningen får du i den årlige gjennomgangen av forsikringer og skader.

5 forsikringsveiledning spesielle fordeler for mef medlemmer forsikret i if MEF medlemmer som er forsikret i If, har en rekke fordeler som ikke andre bedrifter har: Nye maskiner - nye selvgående arbeidsmaskiner skal forsikres så snart som mulig. Hvis dette blir glemt, er maskinen forsikret med ansvars-, brann- og tyveriforsikring i inntil 6 måneder etter anskaffelsestidspunktet. Ansvarsforsikringen er utvidet til å dekke skader forårsaket av egne maskiner på ting man tar hånd om for andre/lånt utstyr. Rettshjelp ved tvist i forbindelse med kjøp/salg av maskiner dekker utgifter til advokat, sakkyndige og vitner. Tvisten må ha direkte tilknytning til kjøp, salg og bruk av arbeidsmaskinen. Skade på arbeidsmaskin som skyldes at masse faller ut av grabb eller skuff. Utvidet maskinskade på skogsmaskiner maskinforsikringen dekker bare skade på eget fremdriftsmaskineri, men for MEF medlemmer er forsikringen utvidet til å gjelde skade på hele maskinen. Periodisk sakkyndig kontroll ansvarsforsikringen er utvidet til å dekke skader på maskiner som er kontrollert i egen bedrift av godkjente personer. Besøkende i bedriften ansvarsforsikringen er utvidet til å omfatte personer som besøker bedriften i opplæringsøyemed Gratis psykologisk førstehjelp - forsikringen dekker samtaler med psykolog dersom det skjer alvorlige uhell, for eksempel ved sprengning, trafikkulykker eller ras. Forsikringen dekker alle de ansatte og deres familie. Utvidet forsikring for næringsdrivende forsikringstakeren kan få erstatning for skader på maskiner eller biler, selv om skaden skyldes grov uaktsomhet av fører eller bruker. 5

6 spesielle tilleggsforsikringer kun for medlemmer av mef Disse to tilleggsforsikringene kan bare kjøpes av MEF medlemmer: Transportkaskoforsikring forsikringen gjelder ved transport av egne maskiner som ikke har kaskoforsikring, og dekker skader som oppstår ved opplasting, transport og avlessing. Forsikring av avmontert utstyr forsikringen omfatter tyveri av avmontert arbeidsredskap med vekt på minst 300 kg, for eksempel slaghammer, grabb og lignende. Forsikringen gjelder på bygge- og anleggsplass. norske standarder og forsikring De aller fleste oppdrag som maskinentreprenører utfører er i henhold til Norsk Standard NS 8405 pkt Entreprenørens plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret. Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren forsikre det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, materialer byggherren har betalt forskudd for, samt materialer byggherren har overgitt til entreprenørens besittelse. Kontraktsarbeidet skal være forsikret mot skader og tyveri helt til det er overtatt av byggherren. Byggherren skal oppgis som medforsikret i forsikringsbeviset. NS 8405 pkt Ansvarsforsikring Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren ha en ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skader som han og hans underentreprenører har forårsaker under kontraktsarbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G. Pr var 1G kr Norsk Standard 8405 pålegger entreprenøren å garantere for at alle underentreprenører har samme forsikringssum som entreprenøren selv har. Det er derfor svært viktig at du som entreprenør sørger for å få kopi av forsikringspolisene til underentreprenørene. obligatoriske forsikringer Samarbeidsutvalget til MEF og If har definert hvilke forsikringer en seriøs maskinentreprenør må ha. Disse er definert som obligatoriske forsikringer: Arbeidsmaskinforsikring; ansvar, brann- og tyveri Bedriftsansvar Yrkesskadeforsikring Utover disse forsikringene må hver enkelt entreprenør vurdere hvilke andre forsikringer bedriften bør ha og om det er behov for høyere forsikringssummer på de obligatoriske forsikringene. Vår MEF-spesialist hjelper deg med dette. If har laget et eget forsikringssertifikat som du kan bruke som vedlegg til dine anbud. Arbeidsmaskinforsikring Ansvars-, brann- og tyveriforsikring er obligatoriske forsikringer. Ansvarsforsikringen omfatter ansvar etter bilansvarsloven og ansvar som følge av skade i forbindelse med anleggsarbeid. Det må tegnes ansvarsforsikring på alle selvgående arbeidsmaskiner. Brann- og tyveriforsikring dekker brann- og tyveriskader, i tillegg til skader etter forsøk på tyveri. Forsikringssummene tilfredsstiller kravene som NS 8405 stiller.

7 Leasede maskiner forsikres på lik linje med egne maskiner. Leide maskiner skal alltid forsikres av utleier. Sjekk alltid at det står i leieavtalen. Du som leier kan ikke tegne forsikring på leid utstyr. Bedriftsansvar Bedriftsansvarsforsikringen er den viktigste forsikringen for en maskinentreprenør. Den dekker det rettslige erstatningsansvaret som en entreprenør kan bli pålagt etter norsk lov (se også punktet om ansvar under NS 8405). Hvis en skade som bedriften blir ansvarlig for overstiger forsikringssummen må bedriften selv betale det overskytende. Pass derfor på at du har høy nok forsikringssum. Enkelte arbeider vil ikke kunne forsikres fordi de med stor sannsynlighet vil føre til skader. I slike tilfeller skal byggherren bære risikoen og det er viktig at du bruker MEFs skjema for ansvarsfraskrivelse. Det skilles mellom ansvar med sprengning og uten sprengning: Uten sprengning forsikringen dekker skader der bedriften blir ansvarlig overfor utenforstående tredjemann, for eksempel overgravde kabler og rør. For MEF-medlemmer omfatter forsikringen også skader ved riving som foregår mindre enn 5 meter fra nærmeste bygning. Med sprengning forsikringen dekker sprengning inntil 5 meter fra bygning. Sprengning nærmere krever tilleggsforsikring. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, minimum 5 dager før sprengningen skal skje. Skjema for bore- og sprengningsplan skal alltid fylles ut når det skal sprenges nærmere bygning enn 5 meter. Yrkesskadeforsikring Alle som har ansatte i sin tjeneste eller er ansatt i eget selskap er forpliktet til å kjøpe yrkesskadeforsikring i henhold til Lov om Yrkesskader av Forsikringen gir erstatning etter ulykker som skjer i arbeidstiden eller sykdom som defineres som yrkessykdom. Erstatningssummene er standardiserte og fastsettes av Sosialdepartementet. If dekker i tillegg ulykker som skjer på reise til og fra arbeidsstedet. Det anbefales at yrkesskadeforsikringen utvides til også å omfatte fritiden. Innehaver av personlig selskap kan ikke kjøpe yrkesskadeforsikring dersom han ikke har ansatte eller selv deltar i driften med mer enn 50 % av arbeidstiden. If kan tilby en tilsvarende forsikring til innehavere av personlig selskap dersom frivillig yrkesskadetrygd er dekket hos NAV. frivillige forsikringer Her er andre viktige forsikringer som du bør vurdere om bedriften har behov for. Arbeidsmaskinforsikring Kasko- og maskinskadeforsikring er frivillige tilleggsforsikringer, men bør tegnes på nye maskiner. Kaskoforsikring dekker naturskader samt plutselige og utforutsette skader som påkjørsel, skade ved utgliding, ras, snøskred osv. Den dekker også skader under transport og utgifter til berging. Maskinskadeforsikring dekker plutselige indre brudd i maskineriet, for eksempel brudd på veivaksel. Ved erstatning av maskinskade gjøres det fradrag for alder. Maskinskadeforsikring tegnes normalt ikke på maskiner som er eldre enn 5 år.

8 Avbruddsforsikring forsikringen dekker utbetaling av et fast avtalt beløp pr. dag maskinen blir stående, dersom skaden dekkes under en av de to punktene ovenfor. Bilforsikring Firmabiler og storbiler utgjør ofte en betydelig del av bedriftens materiell. Vurder om bedriften trenger delkasko, kasko eller superforsikring for firmabilen. Storbilforsikring kan tegnes med eller uten avbruddstap. Oppgi riktig kjørelengde og sørg for at sjåførene kjenner den slik at de varsler forsikringsselskapene i god tid hvis den overskrides. Forsikring av annet utstyr Forsikringen dekker skader på utstyr som laser, GPS, mobiltelefoner og kommunikasjonsutstyr. Det er lett å glemme å forsikre alt utstyret som brukes. Lag en samlet oversikt over alt du har. Det gjør det lettere å passe på at alt er forsikret. Godsansvarsforsikring Dersom entreprenøren frakter gods for andre, bør det kjøpes godsansvarsforsikring. Godsansvarsforsikring dekker transportørens ansvar hvis han skader godset. Prosjekt-/Entreprenørforsikring Oppdragsgiver forlanger ofte at entreprenøren tegner forsikring som fyller kravene i NS Da må det tegnes en prosjekt-/entreprenørforsikring. Medlemmer i MEF kan tegne den som en løpende årsforsikring. Her entreprise er forsikret for inntil 20 millioner kroner. Det kan avtales høyre beløp om nødvendig. Forsikringen dekker plutselige og utforutsette skader på ting; med noen unntak (her er de viktigste): skade som skyldes materialfeil, feilkonstruksjon eller feildimensjonering. setninger i grunnen eller svikt i fundamentet skader som alene rammer forbruksmateriell (for eksempel bor, slipeskiver osv.) underslag og svinn tyveri utenfor bygning skader som skyldes bruk og slitasje Helseforsikring Dersom en ansatt skulle bli syk eller få en skade vil en helseforsikring sikre operasjon og behandling på privat sykehus eller hos spesialist etterbehandling og rehabilitering behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog MEFs medlemmer får 37 % rabatt på Helseforsikring i If. Private forsikringer Eiere, daglig leder eller nøkkelpersoner i bedriften får 12 % rabatt på private forsikringer. Velger du å samle alle dine private forsikringer i If kan du ta el i vårt fordelsprogram If Pluss og oppnå ytterlige fordeler. Som If Pluss kunde kan du få inntil 20 % samlerabatt i tillegg til de 12 % du får som medlem i MEF.

9 når uhellet er ute Når det har skjedd en skade er det viktig å registrere så mye fakta som mulig, snarest mulig etter uhellet. Ta bilder med kameraet på mobiltelefonen for å dokumentere skaden. Ta bilder fra forskjellige vinkler. Noter navnet og telefonnummer til vitner (være klar over at alle som har vært vitne til en ulykke plikter å vitne). Der arbeidet foregår bør det alltid finnes skademeldinger, skrivesaker, målebånd og informasjon om viktige telefonnumre lett tilgjengelig. Alle på arbeidsstedet må være kjent med bedriftens prosedyrer ved uhell. opptreden på skadestedet Sjekk om det er personskader. Dersom dette er tilfelle skal ambulanse og politi varsles straks. Sikre skadestedet med varseltrekant, sperrebukker eller blinkende varsellys. Gi førstehjelp. Opptre rolig og bestemt ta ledelse og fordel oppgaver. Unngå diskusjoner om skyld eller årsak på skadestedet. skadeoppgjør Forsikringsselskapet skal varsles så raskt som mulig. Der det er snakk om berging av verdier skal selskapet om mulig være involvert i bergingsarbeidet. Alle fakta som er notert, bilder, opptegninger og oppmålinger vil danne grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. Utfylling av skademelding Bil og maskin det er viktig at forsiden fylles ut i fellesskap og signeres av begge parter. Skisser med mål må være så nøyaktige som mulig. Navn og telefonnummer på vitner skrives på skademeldingen. Du må ikke krysse av på punkter du ikke er enig i. 9

10 Ansvar ved uhell i forbindelse med sprengning og graving skal skjemaet Skademelding Ansvar Tingskade benyttes. Området skal sikres slik at politi og forsikringsselskap kan bearbeide området i uberørt stand. Avvik fra dette (for eksempel for å sikre verdier eller forhindre forverring av skaden) skal skje etter avtale med politiet eller offentlig myndighet (for eksempel arbeidstilsynet) og forsikringsselskapet. melde skader Alle skader kan meldes døgnet rundt på telefon Du kan også melde skaden på eller sende en e-post til Du kan også melde skaden på If Login. Der kan du følge saksgangen under veis. viktige telefonnumre Varsling ved alvorlige personskader Ambulanse: 113 Politi: 112 Brann: 110 Arbeidstilsynet: Psykologisk førstehjelp: sikkerhet og skadeforebygging Det beste for både bedriften og If er at skader unngås i størst mulig grad. Vi oppfordrer bedriften til å sette i verk HMS program og skadeforbyggende tiltak. I tillegg til å unngå skader vil det kunne gi en lavere pris på forsikringene. For alle forsikringene gjelder det egne sikkerhetsforskrifter. Disse er det viktig at du gjør deg kjent med. Dersom de ikke overholdes, kan erstatningen reduseres eller falle helt bort. Sikkerhetssjekken If har utarbeidet en elektronisk sikkerhetssjekk som hjelper deg i det skadeforebyggende arbeidet. Den gir deg oversikt over hvilke skader bedrifter i din bransje er mest utsatt for og hvordan du kan unngå dem. Her får du også beskjed om du ikke overholder sikkerhetsforskriftene som gjelder for din bedrift. Sikkerhetssjekken kan du utføre selv på If Login eller kontakte din MEF-spesialist. blanketter MEF og If har utarbeidet blanketter som skal/kan brukes av entreprenøren. Forsikringssertifikat dette fylles ut av If og legge ved anbudsdokumenter Opplysningsskjema om underleverandører dette skjemaet hjelper deg å holde oversikt over forsikringene til dine underentreprenører. Bore og sprengningsplan dette skal benyttes ved sprengning nærmere bygning enn 5 meter og ellers ved behov. 10

11

12 vil du vite mer? Ta kontakt med If på eller besøk _b Inhouse NO

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din.

Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Henri Trefelling Zbarauskas Industriveien 10 1473 LØRENSKOG Velkommen til Takk for at du valgte oss som forsikringsleverandør til bedriften din. Vedlagt finner du bedriftens forsikringsavtale. Det er viktig

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Sykkel Uflaks Ansvar Rettshjelp Yrkesskade Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter Forsikringen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer