Beskrivelse av EFP Systemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av EFP Systemet"

Transkript

1 Beskrivelse av EFP Systemet EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut

2 Innholdsfortegnelse 1.0 BRANNSTATISTIKK BESKRIVELSE AV EFP SYSTEMET TESTER OG SERTIFISERINGER UNIKE FORDELER MED EFP SYSTEMET MEST AKTUELLE BRUKSOMRÅDER FOR EFP SYSTEMET INSTALLASJON, SERVICE OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJON I EKSISTERENDE ELEKTRISKE ANLEGG INSTALLASJON I NYE ELEKTRISKE ANLEGG SERVICE OG VEDLIKEHOLD AKTØRENE BAK SYSTEMET KONTAKTINFORMASJON VEDLEGG 1: SITATER OG AVISARTIKLER VEDLEGG 2: SERTIFIKATER FRA NEMKO Beskrivelse av EFP Systemet Side 2 av 19

3 1.0 Brannstatistikk Over 60 % av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge til Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har opphav i elektriske brannkilder. I underkant av 20 % av alle innrapporterte branner har såkalt ukjent brannkilde. Det antas imidlertid at en viss andel av disse også skyldes en elektrisk brannkilde. Tabellen under viser FNH s statistikk for 2006 over totalt innrapporterte branner fordelt på brannkilder. Tabell 1: Brannkilder - i bolig og næring 2006 Brannkilder Antall % Ildsted, pipe og lignende, ikke elektrisk ,5 Maskinelt utstyr og ikke-elektriske maskiner 253 1,1 Elektriske husholdningsapparater ,2 Elektrisk utstyr og materiell ,8 Åpen ild og varme (ikke ildsted o. l.) ,4 Andre kjente brannkilder ,0 Ukjent brannkilde ,0 SUM ,0 Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon Brannstatistikk (Statistikk for 2007 er ikke endelig ved utgivelsen av denne beskrivelsen) Av tabellen over ser man at branner med elektrisk brannkilde ( Elektriske husholdningsapparater og Elektrisk utstyr og materiell ) utgjør til sammen 62 %. Kilden Elektriske husholdningsapparater (27,2 %) omfatter primært feil bruk av elektriske apparater. Kilden Elektrisk utstyr og materiell (34,8 %) omfatter primært feil på elektrisk anlegg og materiell, samt lynnedslag og annen elektrisk fenomenskade (såkalte kalde branner ). Denne kilden kan i henhold til Gjensidige Forsikring deles opp i tre underkilder, nemlig: - Utstyr og materiell i tilknytning til sikringsskap/tavler, inntaksbokser og underfordelinger (f.eks. kabler og sikringsmateriell) - Utstyr og materiell ute i det elektriske anlegget (f.eks. kabler, stikkontakter, brytere) - Utstyr utenfor det elektriske anlegget (f.eks. TV er, vaskemaskiner, tørketromler) Som det fremgår av tabellen har 17 % av brannene såkalt Ukjent brannkilde. Selv om man ikke har oversikt over hva ukjent brannkilde inneholder, kan man anta at en stor andel av disse brannene har elektrisk brannkilde. Det presiseres samtidig at ovennevnte statistikk ikke tar hensyn til skader på sikringsskap/tavler og andre deler av det elektriske anlegget etter brann og branntilløp som ikke er innrapportert til forsikringsselskapene. Både forsikringsselskapene, elinstallatørene og andre eksperter innenfor brann- og sikkerhetsbransjen uttaler at dette utgjør en betydelig andel av de totale skadene som følge av brann og branntilløp i Norge. Beskrivelse av EFP Systemet Side 3 av 19

4 Forsikringsselskapene utbetalte i 2006 ca. 3,6 milliarder kroner i erstatning som følge av brannskader. FNH har utarbeidet følgende statistikk over innrapporterte erstatningsutbetalinger som følge av dekningsmessige brannskader (innrapporter av norske forsikringsselskaper): Tabell 2: Erstatninger (mill. kr.) i løpende kroner 2006 Brannkilder Erstatninger % Ildsted, pipe og lignende, ikke elektrisk 183 5,1 Maskinelt utstyr og ikke-elektriske maskiner 68 1,9 Elektriske husholdningsapparater 265 7,4 Elektrisk utstyr og materiell ,9 Åpen ild og varme (ikke ildsted o. l.) 283 7,9 Andre kjente brannkilder 212 5,9 Ukjent brannkilde ,9 SUM ,0 Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon Brannstatistikk (Statistikk for 2007 er ikke endelig ved utgivelsen av denne beskrivelsen) Som man ser av statistikken går den største andelen av erstatninger til branner med Ukjent brannkilde, mens ca. 694 millioner kroner utbetales som følge av branner med rapportert elektrisk brannkilde (kildene Elektriske husholdningsapparater og Elektrisk utstyr og materiell ). Norsk Brannvernforening har rapportert om 74 dødsfall følge av brann i Beskrivelse av EFP Systemet Side 4 av 19

5 2.0 Beskrivelse av EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen har brutt ut og dermed stoppe branntilløpet. EFP Systemet er utviklet til å forhindre brann med elektrisk brannkilde. Systemet er i utgangspunktet utviklet for å stoppe branntilløp i sikringsskap og dataskap i næringsbygg og boliger, men kan med små tilpasninger også stoppe branntilløp ute i det elektriske anlegget og i elektrisk utstyr og apparater. Under er standardversjonen av EFP Systemet beskrevet i detalj ut fra en systemskisse av en installasjon i et sikringsskap med inntaksboks. Systemskisse av EFP Systemet Inntaksboks Sikringsskap 1a 1b Beskrivelse av EFP Systemet Side 5 av 19

6 1. Detektorer: Spesialutviklede, finkalibrerte og miljøvennlige ionedetektorer plasseres i sikringsskap (1b) og inntaksboks (1a). Detektorer kan også plasseres ut i andre deler av det elektriske anlegget hvor det er risiko for brann med elektrisk årsak. Detektorene vil avdekke klorgass/røyk som frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår varmgang/branntilløp som følge av lysbuer, overbelastning, kortslutninger og/eller feil bruk av elektriske apparater. Når detektorene avdekker branntilløp, vil detektoren sende ett signal til sentralenheten. 2. Sentralenhet: Sentralenheten er hjernen i EFP Systemet. Sentralen forsyner detektorene med strøm og mottar signaler fra detektorene ved branntilløp. Når sentralenheten mottar alarmsignal fra en av detektorene vil den gå i alarm og aktivere bryterenheten i systemet, samtidig sendes det ut et potensialfritt alarmsignal (se punkt 4, nedenfor). 3. Bryterenhet: Bryterenheten er en shunttrip (arbeidsstrømsutkobler) som i eksemplet over er koblet mot en automatsikring. Shunttripen kan også kobles mot hovedsikring, effektbryter, motorvern eller jordfeilbryter. Når shunttripen aktiveres av sentralenhet vil den trigge automatsikringen som bryter strømmen til anlegget og stanser strømtilførselen og branntilløpet. Det er mulig å ha tidsforsinkelse på bryterenheten slik at man ved alarm kan gjøre en kontrollert nedkjøring av sensitivt utstyr. Det er også mulig å selektere kurser slik at enkelte kurser brytes momentant, enkelte har tidsforsinkelse og enkelte ikke brytes. 4. Potensialfri alarmutgang tilkoblet eksterne varslingssystemer Sentralenhetens potensialfrie alarmutgang sender et signal til eventuelle eksterne varslingssystemer når sentralenheten går i alarm. Det er mulig å koble til ulike varslingssystemer, for eksempel: Brann-/innbruddsalarmsystem. EFP Systemet kan tilkobles alle brann-/ innbruddsalarmsystemer som har et potensialfri alarminntak (dette har de fleste alarmsystemer på markedet i dag). Brukeren kan dermed få beskjed gjennom sitt eksisterende alarmanlegg dersom EFP Systemet er aktivert og har kuttet strømmen. Nummersender. EFP Systemet kan kobles opp mot en nummersender som ringer opp eller sender en SMS til bruker dersom EFP Systemet er aktivert Akustisk/visuell alarm. Man kan koble til en sirene eller en alarmlampe som gir bruker beskjed om at EFP Systemet er aktivert. 5. Styrestrømssikring Foran sentralenheten tilkobles en styrestrømssikring for å sikre sentralen mot høye kortslutningsstrømmer ved feil. Beskrivelse av EFP Systemet Side 6 av 19

7 2.1 Tester og sertifiseringer EFP Systemet har gjennomgått en rekke tester foretatt av ulike aktører: ICAS AS, som står ansvarlig for produksjon av detektorer og sentralenhet, har enhetstestet alle komponenter og testet systemet som helhet i sitt laboratorium i Praha. TESO, som er et anerkjent tsjekkisk selskap innenfor økologi og luftforurensing har foretatt omfattende tester for å definere hvilken sensitivitet som er optimal for detektorene slik at disse aktiveres ved uønsket mengde av klorgass og røyk i sikringsområdet. ICAS har deretter finkalibrert detektorene i henhold til de foreliggende resultatene. Det militære EMC laboratoriet i Praha har gjennomført tester for toleranse for elektromagnetisk støy (EMC). NEMKO har foretatt sikkerhetstest og EMC test av systemet som helhet, og godkjent det (Nmerket). EFP Systemet er installert hos IF Nasjonale Sikkerhetssenter på Hobøl. Systemet er installert i tre ulike demoskap: Et sikringsskap for bolig Et større el-skap for næringsbygg Et dataskap for næringsbygg Installasjonene benyttes både for testing og i kurssammenheng. Om lag personer fra ulike bedrifter, borettslag, brannvesen, kommuner, etc. kurses på senteret hvert år. Det er gjort flere tester ved å simulere lysbuer og overbelastning av ulik art. Det er gjort et titals prøveinstallasjoner i ulike typer bygg og anlegg i perioden februar-april 2008 for å teste systemet i reelle installasjoner i den tøffeste perioden i året med tanke på klima og strømforbruk. 2.2 Unike fordeler med EFP Systemet EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som forhindrer brann i elektriske anlegg ved at branntilløp stoppes i tide. Det finnes per i dag ingen andre kjente systemer med tilsvarende teknologi og / eller funksjon som detekterer og avverger brann før den oppstår. Dette medfører at EFP Systemet har en rekke fordeler: Man unngår større skader på anlegget som følge av luftforurensning (utstyr blir ødelagt dersom det forurenses av klorgass), brann og / eller slukkemidler (vann, slukkepulver, etc.) Man unngår større materielle skader og eventuelle personskader som følge av brann som er brutt ut. Kort driftsstans på anlegget man kan utbedre feil uten at det er behov for å skifte ut hele sikringsskapet/tavlen/anlegget. Man unngår problematikken med farlige gasser fra brann i sikringsskap som er plassert i rømningsveier (der sikringsskap er plassert i trappeløp som i hoteller, bygårder, blokker etc.). Ved installasjon i nye anlegg vil systemet forhindre brann som følge av feilmontasje/ menneskelig svikt (dårlig tiltrukket koblingsklemme på bunnforbindelser, etc.). Beskrivelse av EFP Systemet Side 7 av 19

8 3.0 Mest aktuelle bruksområder for EFP Systemet EFP Systemet kan monteres i de fleste elektriske anlegg. Systemet kan monteres både i eksisterende og nye anlegg. De bygningstyper som antas mest aktuelle å installere systemet i per i dag er følgende: Offentlig Næringsliv Privat Sykehjem Skoler Barnehager Omsorgsboliger Kirker Verneverdige bygg Museer Kommunale kontorbygg Forsvarets bygningsmasse Hoteller Kontorbygg og andre næringsbygg Lager Driftsbygninger til landbruk Gartneri Lettindustribygg Datarom/andre bygninger som er spesielt avhengig av kont. drift Eneboliger Rekkehus Boligblokker Hytter De delene av det elektriske anlegget som antas mest aktuelle å installere systemet i per i dag er følgende: Sikringsskap og inntaksboks i boliger Elektriske tavler og underfordelinger i næringsbygg og offentlige bygg Dataskap og datarack Utvalgte risikoområder i det elektriske anlegget, f.eks.: Vaskerom og kjøkken for boliger Maskinrom og andre tekniske rom i næringsbygg Beskrivelse av EFP Systemet Side 8 av 19

9 4.0 Installasjon, service og vedlikehold EFP Systemet kan installeres i eksisterende elektrisk anlegg og / eller leveres ferdig installert i sikringsskap/tavler i forbindelse med nye elektriske anlegg. 4.1 Installasjon i eksisterende elektriske anlegg Det er relativt enkelt å installere EFP Systemet i sikringsskap/tavler og andre områder i det elektriske anlegget. I henhold til gjeldende lover og forskrifter er det kun autoriserte elinstallatører som kan stå for installasjonen. I tillegg til å være autorisert el-installatør, må den som skal installerer systemet være godkjent av GSL (som er lisenshaver for produktet, og ansvarlig for salg og distribusjon av systemet se neste kapittel). En slik godkjenning oppnås ved å gjennomføre nødvendig opplæring i installasjon og service/vedlikehold av systemet. Alle installasjoner skal registreres i et sentralt register, med blant annet følgende informasjon: Dato for installasjon Hvem som eier anlegget og hvem som har bestilt installasjonen Hvem som har installert EFP Systemet Hvilke komponenter som er benyttet, inkludert batch nummer Om systemet er koblet opp mot et alarmanlegg Om kunden har tegnet service og vedlikeholdsavtale Et slikt sentralt register gjør det mulig å følge opp kundene i forhold til garantier/reklamasjoner, periodisk service og vedlikehold, oppgraderinger av systemet, etc. 4.2 Installasjon i nye elektriske anlegg I nye elektriske anlegg og ved større rehabiliteringsprosjekter leveres ofte sikringsskap/tavler ferdigbygd av tavlebyggere. I disse tilfellene kan man bestille ferdigbygde sikringsskap/tavler med EFP Systemet. Det vil da være tavlebygger som er ansvarlig for å montere systemet samtidig som de bygger sikringsskapet/tavlen. Tavlebyggere som skal installere EFP Sytemet må på samme måte som el-installatører være godkjent av GSL. Installasjoner i nye elektriske anlegg skal også registreres i det sentrale registeret. 4.3 Service og vedlikehold For å oppnå produktgaranti ut over kjøpslovens to år må kunder som installerer EFP Systemet inngå en serviceavtale. Da vil en installatør gjøre periodisk service og vedlikehold av systemet for å sikre at det fungerer optimalt og ikke er tildekket av støv og annen luftforurensning. Kunder som inngår service og vedlikeholdsavtale, vil også kunne få gunstigere priser på oppgradering av systemet, m.m. Beskrivelse av EFP Systemet Side 9 av 19

10 5.0 Aktørene bak systemet Per Erik Lie Per Erik Lie er oppfinneren av EFP Systemet, har opphavsretten til produktet og vil eie patentet. Per Erik Lie er utdannet elektriker og har i den senere tiden jobbet som prosjektleder/ saksbehandler for el-kontroll av boliger. Per Erik Lie har fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge til utvikling og testing av EFP Systemet. GSL (Global Sourcing & Logistics AS) GSL har bistått Per Erik Lie i utviklingsfasen av prototype og bistår i lanseringsprosessen fra første prototype til ferdig salgbart produkt. GSL har inngått en avtale med Per Erik Lie om rettighetene til produksjon og salg av EFP systemet til forhandlere og installatører, både i Norge og internasjonalt. GSL er et norsk aksjeselskap som bidrar til å senke kostnadsnivået i bygg- og anleggsbransjen ved å tilby alternative innkjøpsløsninger og produkter. Selskapet har to forretningsområder: 1. Leverandør av el-sikkerhetsprodukter med fokus på produksjon, salg og distribusjon av EFP Systemet i det norske og internasjonale markedet 2. Utvikle og implementere alternative innkjøpsløsninger for nordiske bygg- og anleggsaktører med fokus på produktkvalitet, pris og logistikk. De viktigste produktområdene er elektromateriell og utvalgte byggevarer Thomas Ørbakk er daglig leder i GSL. Han har utdannet Sivilmarkedsfører ved BI / NMH. Han har blant annet jobbet som Direktør for forretningsområdet Telematikk og Sikkerhet i Bravida Norge, og før det seks år som strategikonsulent i Accenture. ICAS AS GSL har inngått avtale med ICAS AS om produksjon av spesialtilpassede detektorer og sentral til EFP Systemet. ICAS vil benytte sin fabrikk i Tsjekkia til produksjon av disse komponentene. ICAS fabrikk i Tsjekkia er ISO sertifisert og vil i forbindelse med produksjon av detektorer og sentraler til EFP Systemet gjennomgå årlig inspeksjon av produksjons- og kvalitetsrutiner av NEMKO. I tillegg vil ICAS og GSL i fellesskap innføre strenge interne kvalitetsrutiner i henhold til de anerkjente TQM (Total Quality Management) prinsippene for produksjon. Beskrivelse av EFP Systemet Side 10 av 19

11 El-Proffen GSL har signert avtale med El-Proffen om samarbeid på markedsføring, salg, installasjon og service/vedlikehold av EFP Systemet. El-Proffen er en av de største elektrikerkjedene i Norge, og omfatter i dag mer enn 1800 elektromontører i 110 medlemsbedrifter, med en årlig samlet omsetning på ca. 2 milliarder kroner. G4S (Group 4 Securicor) GSL er i dialog med G4S om markedsføring og salg av EFP Systemet til G4S kunder på brann og sikkerhet. G4S er et ledende internasjonalt sikkerhetsselskap med hovedsete i London. G4S-konsernet har en årsomsetning på ca. 50 milliarder kroner og sysselsetter medarbeidere i over 100 land i alle verdens kontinenter. G4S i Norge er en av de ledende leverandører av trygghets- og sikkerhetstjenester til enkeltpersoner, næringsliv og samfunn. Produkttilbudet omfatter alarm- og sikkerhetssystemer samt vakthold. Virksomhetens alarm- og vaktsentraler har beredskap hele døgnet. G4S omsetter for ca 650 millioner kroner årlig og sysselsetter hel- og deltidsansatte medarbeidere på landsbasis. En samarbeidsavtale forventes å være klar i løpet av april Forsikringsselskaper GSL er i dialog med flere forsikringsselskaper for en felles satsing på el-sikkerhet og bruk av EFP Systemet. Beskrivelse av EFP Systemet Side 11 av 19

12 6.0 Kontaktinformasjon Global Sourcing & Logistics AS (GSL) Nedre Skogvei 16A N-0281 Oslo Kontaktperson: Thomas Ørbakk Telefon: Web: Beskrivelse av EFP Systemet Side 12 av 19

13 Vedlegg 1: Sitater og avisartikler Under presenteres utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen, samt utvalgte artikler fra tidsskrifter og fagtidsskrifter. Sitat fra Ronny Tande, Fagsjef på If Sikkerhetssenter: EFP systemet er et banebrytende og spennende produkt innen el-sikkerhet. Vi har installert systemet på vårt nasjonale sikkerhetssenter i Hobøl der det daglig benyttes i kurs og demonstrasjoner. Det er gjort en rekke tester ved overbelastning og lysbuer, og vi er imponert over hvor effektivt systemet reagerer og bryter branntilløpet. Det unike med EFP Systemet i forhold andre brannvarslingssystemer er at det er et aktivt system som stopper branntilløpet før brann bryter ut. Jeg er derfor overbevist om at systemet vil bidra til å forhindre brann og vi anbefaler systemet både til næring og privat bruk. Sitater fra Dagfinn Kalheim, Administrerende Direktør i Brannvernforeningen: Ideen er like enkel som genial. Systemet er bygd over kjente komponenter satt sammen på en ny måte. Det virker svært tillitsvekkende, og jeg er overbevist om at det vil bidra til å forhindre brann og branntilløp. Jeg vil nesten si at det er et Columbi-egg. Løsningen virker svært tillitvekkende og vil uten tvil bidra til å begrense branntilløp i elektriske anlegg, som er årsaken til mange boligbranner i løpet av et år. Sitat fra Kjell Østby, Driftsdirektør i G4S: Når det først oppstår varmeutvikling og mulighet for brann i tilknytning til et sikringsskap eller inntak, finnes det ikke noe bedre slokkemiddel enn at strømmen brytes. På den måten hindres brannen i å utvikle seg. Vi har sett utallige eksempler på hus som har brent ned til grunnen på grunn av elektriske feil. I mange av disse tilfellene er det ingen tvil om at brannen kunne vært unngått dersom et system av denne typen hadde vært på plass. Sitat fra Per Anders Olsen, Daglig leder i El-Proffen: Vi er imponert over den kreativitet som er utvist og er overbevist om at løsningen vil bidra til å redusere antall branner med utgangspunkt i sikringsskap/tavle. EL-PROFFEN har inngått samarbeid om salg og installasjon av løsningen da vi ser at dette vil være et viktig bidrag for å forbedre elsikkerheten i Norge. Beskrivelse av EFP Systemet Side 13 av 19

14 Artikkel fra Brann og Sikkerhet 6/2007: Beskrivelse av EFP Systemet Side 14 av 19

15 Beskrivelse av EFP Systemet Side 15 av 19

16 Artikkel i Teknisk Ukeblad 36/07: Beskrivelse av EFP Systemet Side 16 av 19

17 Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad : Beskrivelse av EFP Systemet Side 17 av 19

18 Vedlegg 2: Sertifikater fra NEMKO Beskrivelse av EFP Systemet Side 18 av 19

19 Beskrivelse av EFP Systemet Side 19 av 19

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012 Sikkerhet Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Sikkerhetsbransjen i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer