Aktivt Eierskap enkelt forklart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivt Eierskap enkelt forklart"

Transkript

1 VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart

2 Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene som styrer eierskapet 5 Slik samordner Agder-eierne seg 6 Prinsipper for godt og aktivt eierskap 7 Agder-eiernes representasjon 8 Forholdet til Statkraft 9 Hvis noen vil selge 10 Aksjonæroversikt

3 AKTIVT EIERSKAP 2007 Godt samordnet eierskap innen miljøvennlig energi Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Agder Energi er på syv år blitt et veldrevet selskap som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet, kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen. Så viktig som miljøvennlig energi blir i tiden framover, er vi sikre på at det også er god investering økonomisk. Agder-kommunene har i fellesskap lagt en strategi for et fortsatt godt og aktivt eierskap i Agder Energi. Ett tiltak er å informere bedre om betydningen av eierskapet og avtalene som er inngått mellom Agdereierne og Statkraft. Hensikten med dette heftet er å trekke fram det viktigste og forklare det enkelt. Vi håper det vil bidra til en informert og engasjert diskusjon om betydningen av det regionale eierskapet i Agder Energi. Sirdal, juni 2007 Thor Jørgen Tjørhom leder for arbeidsutvalget for Agder-eierne i Agder Energi

4 Sørlandets eget energiselskap I over hundre år har vannkraft spilt en viktig rolle for utviklingen av Sørlandet. I dag er det Agder Energi som fører arven videre. I 2000 gikk Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Energi og Kristiansand Energiverk sammen om å danne landets tredje største energikonsern, Agder Energi. Det nye selskapet, som kom i drift 1. januar 2001, var fra starten eid av de 30 Agder-kommunene. Etter fusjonen ønsket Agder-eierne å selge en del av aksjene i energikonsernet til en industriell eier, samtidig som de ønsket å beholde majoriteten i selskapet selv. En lang prosess med konkurransemyndighetene resulterte i at Statkraft fikk kjøpe 45,53 prosent av selskapet. Salget ga kommunene mye kapital, som de blant annet brukte til ulike investeringer og til å opprette fond og utviklingsprosjekter. I Vest-Agder etablerte de 15 kommunene Sørlandets kompetansefond. I nabofylket gikk kommunene sammen og dannet Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Kristiansand kommune opprettet også stiftelsen Cultiva, som skal bidra til å skape arbeidsplasser og gode levekår gjennom å investere i kulturprosjekter. I årene etter etableringen fikk Agder Energi sterk vekst, og selskapet er i dag en av Sørlandets viktigste bedrifter. Konsernet har mer enn ansatte på Agder, og i 2006 var omsetningen på 4,6 milliarder kroner.

5 AKTIVT EIERSKAP

6 Visjon, kjernevirksomhet og satsing Visjonen Gjennom en nylig gjennomført strategiprosess, ble det bestemt at Agder Energi først og fremst skal «sikre avkastning og verdiskaping ved å utvikle, produsere, distribuere og selge energi samt tilknyttede produkter og tjenester». Konsernet skal også styrke sin posisjon i det nasjonale markedet, samtidig som den regionale forankring sikres. Etter en turbulent periode i selskapet i 2005, ble det flere endringer i den daglige ledelsen og styret i Agder Energi. Det gamle slagordet om å være «drivkraften på Sørlandet» ble senere byttet ut. I dag er visjonen å bli «ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger». Kjernevirksomhet I tillegg til å være landsdelens vannkraftprodusent og strømleverandør prøvde konsernet tidligere ut forretningsaktiviteter innen en rekke områder, som mobiltelefoni og ulike innholdstjenester. Nå er strategien å konsentrere seg om kjernevirksomheten, samt å utvikle ny aktivitet nært knyttet til kraftproduksjon og infrastruktur. I tillegg til vannkraft, satser konsernet blant annet på vindkraft, fjernvarme og bioenergi. Selskapet har lagt opp til omfattende investeringer på disse områdene i årene framover. Det satses også stort på bredbånd, som leverandør av infrastruktur. Noen av AEs selskaper På landsbasis er Agder Energi det tredje største energikonsernet, målt i vannkraftproduksjon og antall strømkunder. Konsernet består av flere heleide datterselskaper og andre deleide selskaper. LOS LOS er den ledende strømleverandøren på Sørlandet og energiselskapets merkevare ut mot privat- og bedriftskunder. LOS Bynett selger fiberbasert bredbånd og tilhørende løsninger for tv, internett og telefoni fra eksterne leverandører.

7 AKTIVT EIERSKAP 2007 Nett Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt km linjer. Produksjon Agder Energi Produksjon ivaretar drift og vedlikehold av kraftstasjoner og reguleringsanlegg gjennom en felles operatørenhet. Selskapet eier 31 kraftverk og er deleier i ytterligere 16 kraftverk. 2 Entreprenør Agder Energi eier 85 prosent av Otera Entreprenør, som er elektroentreprenører innen infrastruktur.virksomhetsområdene inkluderer prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av elektroteknisk infrastruktur. Varme Agder Energi Varme utvikler og bygger ut fjernvarme og fjernkjøling på Agder. Selskapets anlegg, i blant annet Kristiansand og Arendal, omfatter biosentral, fjernvarme og fjernkjøling. Strømprisene Utviklingen i energiprisene er vesentlig i forhold til å vurdere verdien av et kraftselskap. Det er også svingninger i strømprisene som får folk flest til å engasjere seg i energispørsmål. I Norden er det et felles kraftmarked, hvor produsentene konkurrerer fritt. Strømprisene reguleres av tilbud og etterspørsel. Hovedregelen er at jo mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere priser. Større overføringskapasitet mellom Norden og kontinentet medfører at de nordiske prisene i økende grad påvirkes av de kontinentale kraftprisene. Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft. Derfor har nedbørsmengden i tillegg en stor betydning for prisene på kraftbørsen. Temperaturen har også direkte innvirkning på etterspørselen, fordi oppvarming av boliger i stor grad baseres på strøm. Energiprisene påvirkes også av forventinger blant de som kjøper og selger kraft, og ikke minst av svingningene ved andre råvareog valutabørser. Fortrinnsvis i Europa, men også til en viss grad på verdensbasis. Generelle samfunnsøkonomiske svingninger som opp- og nedgangstider virker også inn på forbruket, og dermed på handelen. Har LOS monopol på salg av strøm på Sørlandet? Nei. Innbyggerne kan kjøpe strøm av hvilken leverandør de ønsker, men Agder Energi Nett har monopol på framføring av strøm gjennom nettet til kundene, slik andre nettselskap har det i sine regioner. Dette er regulert gjennom områdekonsesjoner.

8 Verdiskaping i energibransjen Energibransjen skaper store økonomiske verdier, men den har funksjoner og ansvar utover å sikre eierne avkastning. Agder Energi skal forvalte Sørlandets naturressurser slik at det kommer regionens innbyggere til gode. Agder-eierne kunne ha valgt å selge alle sine eierandeler i energiselskapet til Statkraft, men i stedet for å få tilført mye kapital umiddelbart, valgte de å ta del i den fremtidige verdiøkningen som selskapet gir. Utbyttemodell For regnskapsårene 2001 til 2005 tok aksjonærene i Agder Energi ut et årlig utbytte på 400 millioner kroner. For Arendal kommune, som har den største eierposten blant de 30 kommunene, har det betydd en årlig avkastning på 25,5 millioner. I 2006 formulerte Agder-eierne en forventning om at det samlede utbyttet vil øke. De nærmeste årene bør det normalt være på 600 millioner kroner, pluss 50% av resultatet utover dette. Det vil si at når selskapets resultat etter skatt i 2006 var 607 millioner kroner, ble det forventet et utbytte på 603,5 millioner kroner. Samfunnsregnskap I 2006 beregnet Agder Energi sin netto verdiskaping til 2,2 milliarder kroner. Dette er et langt høyere tall enn resultatet som kommer frem i selskapets regnskap. Gjennom et slikt samfunnsregnskap forsøker konsernet å sette noen tall på hvor store midler som de mener tilbakeføres til samfunnet, blant annet gjennom lønn, sosiale ytelser, skatt, avgifter og utbytte. Det er ikke bare kraft og penger som gjenspeiler verdiene som Agder Energi kaster av seg. Etableringer av fond og stiftelser er nevnt, men også som kunnskapsbedrift er konsernet en viktig aktør innen regional næringsutvikling. Agder Energi er aktiv innen forskning og samarbeider med Høgskolen i Agder (HiA) på flere felt.

9 AKTIVT EIERSKAP Skatt og konsesjonskraft Flere av Agder-kommunene har også inntekter fra kraftproduksjon i form av skatter, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Både eiendomsskatt og naturressursskatt gir vesentlige bidrag til kommunenes økonomi. Konsesjonskraft er en ordning som ble etablert ved forrige århundreskifte, og som pålegger kraftverkene å levere inntil 10 prosent av kraften tilbake til kommuner og fylkeskommuner. Dette er for å la lokalsamfunnene ta del i de store verdiene som blir skapt gjennom regulering av vassdrag og utbygging av kraftanlegg, og for å bøte på skader som påføres naturen. Bykle er den største kraftkommunen i Agder, og hadde i 2005 en netto fortjeneste ved salg av konsesjonskraft på over 11 millioner kroner. Kommunen hadde i 2005 et tilsvarende beløp i inntekt fra eiendomsskatt og konsesjonsavgift. Konsesjonskraftfondet I Aust-Agder har fylket og kommunene etablert et samarbeid som skal bidra til fellesskapet. Gjennom Konsesjonskraftfondet deler de ut midler til prosjekter og nyetablerte bedrifter. Aust-Agder fylkeskommune og 10 av fylkets kommuner faller inn under konsesjonskraftordningen. I tillegg til Bykle er dette Valle, Bygland, Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes, Åmli, Arendal, Grimstad og Froland. Vest-Agder I Vest-Agder avstår Agder Energi konsesjonskraft til kommunene Marnardal, Hægebostad, Audnedal, Lindesnes, Vennesla, Åseral, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og til fylkeskommunen.

10 Avtalene som styrer eierskapet En rekke avtaler regulerer eierskapet i Agder Energi. Noen handler om forholdet mellom Statkraft og Agder-eierne. Andre beskriver forholdet Agder-eierne imellom. I tillegg finnes det en avtale om det industrielle samarbeidet mellom Statkraft og Agder Energi som selskap. Aksjonæravtalen Eierforholdet mellom Agder-kommunene og Statkraft reguleres i hovedavtalen, aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen. Alle ble inngått i september Hovedavtalen lå til grunn for prosessen da kommunene skulle selge aksjer, mens aksjekjøpsavtalen regulerte selve overdragelsen til Statkraft. Begge avtalene har først og fremst historisk interesse i dag. Den vesentlige avtalen er aksjonæravtalen, som inneholder en rekke særskilt avtalte spilleregler for hvordan Statkraft og Agder-eierne skal styre selskapet sammen. Aksjonæravtalen har forrang framfor selskapets vedtekter, og inneholder blant annet bestemmelser om utbytte, valg av bedriftsforsamling og styre, stemmeforpliktelser når det gjelder oppnevning av valgkomité og andre viktige forhold. På noen av disse områdene er beslutningen i realiteten overlatt til Agdereiernes representanter, for eksempel i spørsmål om størrelsen på årlig utbytte. I andre saker er det avtalt at Statkraft må være enige i avgjørelsene, selv om de bare eier et mindretall av aksjene. Dette dreier seg for eksempel om ansettelse av konsernsjef, samt kjøp og salg av aktiva, selskap eller virksomheter. Samordningsavtalen Agder-eierne har også inngått avtaler seg imellom. I samordningsavtalen finnes blant annet bestemmelser om eiermøtet og arbeidsutvalget, som er de fora som kommunene har opprettet for å samordne sitt majoritetseierskap best mulig.

11 AKTIVT EIERSKAP Viljeserklæringen Våren 2005 inngikk Agder-eierne også en viljeserklæring som sier at ingen av kommunene ønsker å selge, hvis det fører til at Agdereierne sitter igjen som minoritetseier. Viljeserklæringen varer fram til juli Erklæringen er i praksis en videreføring av den treårige «fredningstiden», som Agder-eierne avtalte seg imellom da salget av aksjer til Statkraft fant sted i Industrielt samarbeid Avtalen om industrielt samarbeid beskriver blant annet hvordan Statkraft skal bidra til at Agder Energi utvikles videre. Avtalen omtaler planer, mål og strategier og åpner for mulig samarbeid mellom Agder Energi og andre selskaper Statkraft er eier av. Avtalen sier også noe om gjensidig kompetanseutvikling og -utveksling. Samarbeidet har blant annet bidratt til at Agder Energi har profesjonalisert sin sikringshandel. Resultatene som er oppnådd er betydelige. Kan aksjonæravtalen endres? Ja, men bestemmelsene i avtalen gjør det svært vanskelig. Selve avtalen kan i utgangspunktet endres eller sies opp med 2/3 flertall. Endringer av særlig viktig prinsipiell karakter krever imidlertid tilslutning av eiere som samlet har minst 90 prosent av aksjene

12 Slik samordner Agder-eierne seg Hele landsdelen er representert gjennom de 30 Agderkommunenes eierskap. Det store fellesskapet koordinerer seg gjennom to samarbeidsfora som er opprettet til dette formålet: eiermøtet og arbeidsutvalget. Funksjonene er regulert i samordningsavtalen, samt et utdypende vedlegg. Som oftest er det ordførerne som representerer kommunene i de nevnte fora. I eiermøtene deltar gjerne rådmennene som observatører. Eiermøtet Kommunene samordner som tidligere nevnt sine interesser i Agder Energi gjennom eiermøtet. I dette forumet er det altså bare Agder-eierne som er representert, ikke Statkraft. Eierkommunene møter med en til tre representanter. Antallet gjenspeiler størrelsen på kommunenes aksjeposter. Kommunenes eierandeler legges også til grunn i avstemminger. På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling og bedriftsforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger. Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i Agder Energi og peker ut sine øvrige styrekandidater. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for Agder-kommunenes eierskap, for eksempel utbytte-politikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes eiermøtene fire ganger i året. Arbeidsutvalget Det er arbeidsutvalgets fem medlemmer som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i eiermøtet. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger og fungerer videre som valgkomité for eiermøtet. Arbeidsutvalget har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og heftet du nå leser er et eksempel på dette arbeidet. Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget sekretariat til å forberede saker og møter. Budsjettet er fastsatt av eiermøtet.

13 AKTIVT EIERSKAP 2007 Prinsipper for godt eierskap 5 6 Å være medeier i et så stort konsern som Agder Energi, er utfordrende. Også fordi 30 kommuner representerer ulike behov og forventninger som eiere. Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse: 1) Aksjonærer skal likebehandles. 2) Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene. 3) Eierstyring skal foregå gjennom generalforsamlingen. 4) Staten setter mål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene. 5) Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6) Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. 7) Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige. 8) Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9) Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10) Selskaper skal være bevisst sitt samfunnsansvar. Aktivt eierskap De siste årene har Agder-kommunene tatt et mer aktivt grep rundt sitt eierskap i Agder Energi. Et arbeid i et strategiutvalg resulterte i 2006 i en rapport som beskriver hvordan kommunene vil åpne opp og informere om eierskapet og ta en mer bevisst og engasjert eierrolle. Det var også et mål å styrke uavhengigheten for både arbeidsutvalget, styret og eierne. På bakgrunn av strategiutvalgets arbeid, vedtok eiermøtet blant annet å avslutte praksisen med at bestemte kommuner fikk inneha faste posisjoner. Det ble også vedtatt at ingen konsernstyremedlemmer (eller vara) kan være medlemmer i arbeidsutvalget. På den måten unngås uheldige dobbeltroller. Prinsipper for god eierstyring De senere årene er det blitt stor oppmerksomhet rundt hvor viktig det er å drive godt styrearbeid og eierskap. Flere institusjoner og ulike eierfora har definert sine «prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», som internasjonalt omtales som «Corporate Governance». Retningslinjene skal styrke tilliten til selskapene og synliggjøre at verdiskapning er mer enn å gi mest mulig avkastning for de mest innflytelsesrike aksjonærene. Norsk forum for eierstyring og selskapsledelse har laget en anbefaling på dette området for å bidra til å klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Denne er lagt til grunn så langt det passer i Agder Energi, og er tilgjengelig på Som et eksempel på slike retningslinjer, har vi tatt med statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Agder Energi er et fullt ut offentlig eid selskap (av kommunene og Statkraft), og lignende prinsipper er viktige også for eierne av dette selskapet.

14 Agder-eierne i styre og bedriftsforsamling Agder-eierne er representert med fire medlemmer i Agder Energis konsernstyre (av i alt 12 medlemmer). Kandidatene har først blitt nominert av valgkomiteen, senere valgt av bedriftsforsamlingen. Personlig ansvar Å inneha et styreverv innebærer et personlig ansvar, både strafferettslig og økonomisk, for det enkelte styremedlemmet. Ansvaret gjelder for både bedriften og for de disposisjoner daglig leder foretar i bedriftens navn. Styrets oppgaver Styret jobber på oppdrag for eierne, og har kontroll- og oppfølgingsansvar for bedriften. Styret skal stå for den overordnede ledelsen av selskapet og blant annet sørge for forsvarlig organisering og en betryggende kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning. Styret skal også utvikle strategier for selskapet og bidra til verdiskapingen i bedriften. Styret ansetter og avskjediger den daglige ledelsen. Styrets oppgaver reguleres av aksjeloven, selskapets vedtekter, styreinstruks og spesiallovgivning. Eksempler på slike lover er arbeidsmiljøloven, miljøinformasjonsloven, regnskapsloven og likestillingsloven. Hvem er styremedlemmene? Slik det er i dag, består konsernstyret av tolv medlemmer, alle med personlig vararepresentant. Agder-eierne og Statkraft har en avtale om å utpeke ett medlem hver per 12.5 prosent av aksjene de eier, men de er senere blitt enige om å være representert med fire medlemmer hver. I tillegg er fire ansatte fra Agder Energi medlemmer av styret. Alle styrerepresentantene velges for to år av gangen. Styrets leder har dobbeltstemme, og ifølge aksjonæravtalen skal Agder-eierne nominere styrets leder (og nestleder), fordi de representerer mer enn 50 prosent av aksjene. Personene som representerer kommunene, skal velges på bakgrunn av kompetanse, og fortrinnsvis komme fra det politiske miljøet.

15 AKTIVT EIERSKAP Bedriftsforsamlingen I en bedrift med flere enn 200 ansatte, skal det være en bedriftsforsamling bestående av minst 12 personer. Agder Energis bedriftsforsamling består av 48 personer. En tredjedel velges av og blant de ansatte. De øvrige er 16 representanter fra Agder-eierne og 16 fra Statkraft. Bedriftsforsamlingen skal styrke de ansattes interesser. Den velger styret og dets leder på grunnlag av partenes nominasjoner, behandler forslag om utbytte og uttaler seg til generalforsamlingen om godkjenning av årsregnskap. Bedriftsforsamlingen treffer også avgjørelser i saker som gjelder vesentlige investeringer og omstruktureringer av driften. Generalforsamlingen Generalforsamlingen vedtar utbytte og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Videre er det bare generalforsamlingen som kan endre vedtektene og treffe beslutninger om forhøyelse eller nedsettelse av kapital, fusjon, fisjon, omdanning og oppløsning. Generalforsamlingen velger en valgkomité på fem medlemmer, der Agder-eierne og Statkraft får peke ut to medlemmer hver. Disse personene nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen og til styret, på vegne av aksjonærene som de representerer. Kan styremedlemmer trekke seg før perioden er over? Ja, et styremedlem kan trekke seg dersom særlige grunner foreligger, eller kastes før funksjonstiden er ute.

16 Forholdet til Statkraft særlige bestemmelser i styresaker Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom Agder-eierne og Statkraft. I den ligger også aksepten for at Agder-eierne kan samordne sine stemmer fra sak til sak. Når Statkraft må være enig Styrets beslutninger fattes normalt med alminnelig flertall, men det finnes unntak. Ved ansettelse av ny konsernsjef, ved inngåelse av avtaler som ikke er basert på forretningsmessige prinsipper, og ved kjøp og salg av aktiva, selskap eller virksomheter må Statkraft gi sin tilslutning, selv om de er i mindretall. Statkraft har også rettigheter når det skal utpekes styremedlemmer til datterselskapene. Så lenge Statkraft eier mer enn 1/3 av aksjene, har de rett til å nekte avtaler mellom Agder Energi og andre aksjonærer enn Agder-eierne. Det er i tillegg utarbeidet en egen styreinstruks for konsernets øvrige selskap, for å hindre at det inngås avtaler med andre aksjonærer uten at det er forelagt konsernstyret. Kort om Statkraft Et statseid kraftselskap, etablert 1. januar 1992, aksjeselskap i Visjon: Å være «ledende innen miljøvennlig energi i Europa». Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsenten av fornybar energi i Europa. I Norge leverer konsernet strøm til ca kunder. Ca ansatte, inklusive datterselskapene Skagerak Energi (66,62 % og Trondheim Energiverk (100 %). Eier 49,9 % av BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) Spørsmål om utbytte I aksjonæravtalen har Statkraft bundet seg til å følge Agdereiernes avgjørelse i spørsmål om utbytte. Styrets forslag til utbytte skal videre til behandling i bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen. Aksjonæravtalen sier at eierne skal ha et stabilt utbytte, og at det skal tilsvare minst 50 prosent av overskuddet. Utbyttet må selvsagt være forsvarlig i forhold til vedtatte investeringsplaner, kapitalbehov og aksjeloven. Hvis Statkraft blir størst? I dag er det Agder-eierne som peker ut styrets leder og nestleder. Dersom Statkraft får mer enn 50 prosent eierandel overtar de denne retten. Da vil de også få anledning til å velge seks av styrets representanter. Med styrelederens dobbeltstemme vil Statkraft derved sikre seg flertall ved uenighet. Dette er regulert i aksjonæravtalen.

17 AKTIVT EIERSKAP 2007 Hvis noen vil selge 8 Kjøp og salg av Agder-aksjene reguleres blant annet av forkjøpsrett og en viljeserklæring mellom kommunene. 9 Viljeserklæringen Våren 2005 signerte Agder-eierne en treårig viljeserklæring. Den sier at ingen av kommunene ønsker å selge, dersom det fører til at Agder-eierne blir sittende igjen som minoritetseier. Skulle det skje, vil Agder-eierne ifølge erklæringen få langt mindre innflytelse, og verdien av gjenværende aksjeposter ville bli redusert. Viljeserklæringen er i praksis en videreføring av «fredningstiden», som ble innført etter at Agder-eierne solgte et mindretall av aksjene til Statkraft i Viljeserklæringen har til hensikt å bidra til å holde aksjemajoriteten på Agder og styrker eierskapet og fellesskapet. Samtidig åpner den for å selge alle aksjene samlet (for å oppnå større gevinst), og for å finne løsninger i fellesskap, dersom enkeltkommuner likevel ønsker å trekke seg ut. Forkjøpsrett Avtalen viser videre til forkjøpsretten som kommunene har på hverandres aksjer (regulert i aksjonæravtalen). Skulle flere enn én kommune ønske å kjøpe aksjene, skal de fordeles forholdsmessig etter hvor stor eierandel den enkelte kommune allerede har. Hvis ingen av de andre er interessert i å kjøpe, overtar Statkraft forkjøpsretten. Skulle Agder-eierne bryte denne avtalen, kan de ifølge aksjonæravtalen risikere å måtte selge aksjene til Statkraft med «strafferabatt». Forkjøpsretten gjelder ikke dersom en Agder-eier selger sine aksjer til et selskap som kommunen eier fullt ut selv. Ergo kan en kommune overføre eller selge sine aksjer til et holdingselskap den er eneeier av. Styrets ansvar Aksjonæravtalen beskriver hvordan et salg skal foregå. Det finnes egne bestemmelser for hvordan aksjeprisene skal fastsettes. Avtalen pålegger videre styret å behandle aksjesalgene. Styret skal vurdere om kriteriene er oppfylt og på bakgrunn av det godkjenne eller nekte salget. Kan Agder-eierne øke sin aksjepost i Agder Energi? Statkraft er den eneste eieren i tillegg til Agder-kommunene. Selskapet har ikke signalisert interesse for å selge seg ned, men heller uttrykt ønske om å kjøpe seg videre opp.

18 Aksjonæroversikt Statkraft Regional Holding AS er største enkeltaksjonær i Agder Energi, med 45,53 prosent av aksjene. Samlet er det likevel Agder-kommunene som eier mest, med til sammen 54,47 prosent. Alle kommunene eier aksjer. Statkraft Regional Holding AS: 45,525 % Arendal kommune: 6,390 % Kristiansand kommune: 5,300 % Grimstad kommune: 2,963 % Flekkefjord kommune: 2,516 % Lyngdal kommune: 2,349 % Kvinesdal kommune: 2,326 % Lillesand kommune: 2,272 % Marnardal kommune: 2,101 % Sirdal kommune: 2,070 % Mandal kommune: 2,000 % Vennesla kommune: 2,000 % Froland kommune: 1,769 % Søgne kommune: 1,587 % Evje og Hornnes kommune: 1,528 % Songdalen kommune: 1,496 % Lindesnes kommune: 1,486 % Hægebostad kommune: 1,359 % Farsund kommune: 1,299 % Birkenes kommune: 1,260 % Åmli kommune: 1,218 % Risør kommune: 1,170 % Valle kommune: 1,129 % Bygland kommune: 1,111 % Iveland kommune: 1,064 % Tvedestrand kommune: 1,059 % Åseral kommune: 1,028 % Vegårshei kommune: 0,809 % Bykle kommune: 0,735 % Gjerstad kommune: 0,690 % Audnedal kommune: 0,391 %

19 10 Ønsker du å vite mer om det kommunale eierskapet i Agder Energi, kan du kontakte ordføreren i din kommune. Leder i arbeidsutvalget er i 2006/07 ordfører i Sirdal kommune, Thor Jørgen Tjørhom. For kontakt med arbeidsutvalget, kan du henvende deg til lederen eller utvalgets sekretariat: Ordkraft AS Østre Strandgate Kristiansand Telefon Mer om Agder Energi: Mer om Statkraft: Dette heftet er utarbeidet av Ordkraft. Avtalene som ligger til grunn kan fås ved å ringe AKTIVT EIERSKAP 2007

20 ORDKRAFT KJETSÅ DESIGN GETTY IMAGES BIRKELAND TRYKKERI AKTIVT EIERSKAP 2007 Agder Energi er på syv år blitt et veldrevet selskap som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Flertallet av aksjene eies av de 30 kommunene i Agder, mens Statkraft er største enkelteier med vel 45 %. En rekke avtaler regulerer eierskapet i Agder Energi. Noen handler om forholdet mellom Agder-eierne og Statkraft. Andre beskriver forholdet Agder-eierne imellom. Alt i alt utgjør avtalene 80 sider juridisk tekst. Dette heftet gir en enkel og lettfattelig oversikt over avtaleverket og andre forhold som berører eierskapet i Sørlandets eget energiselskap.

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: S01 Saksmappe: 2006/540-12999/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.03.2015 Saksframlegg Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Formannskapet

Detaljer

Forslag )l ny viljeserklæring 2013

Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Forslag )l ny viljeserklæring 2013 Gjennomgang ved advokat (H) Caroline Lund Lillesand 1. februar 2013 Tilbakeblikk I 2000 gikk Vest- Agder Energiverk, Aust- Agder KraLverk og Kris)ansand Energiverk sammen

Detaljer

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013 Vilje til å eie Offentlig eierskap til vannkraftressursene Prinsippet om offentlig eierskap til vannkraftverk bygger på en hundreårig rettstradisjon i Norge. Stabil og bred politisk enighet om prinsippet

Detaljer

Forslag )l ny viljeserklæring 2015

Forslag )l ny viljeserklæring 2015 Forslag )l ny viljeserklæring 2015 Gjennomgang ved advokat (H) Caroline Lund Kris)ansand 20. februar 2015 Viljeserklæring frister og refslig status Viljeserklæring inngåf i 2013 utløper 1. juli 2015 10-

Detaljer

Distribuert i forkant av eiermøte og justert av AU i etterkant av møte etter innspill (pkt 3).

Distribuert i forkant av eiermøte og justert av AU i etterkant av møte etter innspill (pkt 3). Manuskript til ny eierskapsmelding Distribuert i forkant av eiermøte 01.12.2017 og justert av AU i etterkant av møte etter innspill (pkt 3). (Framside) Kommunene på Agder Eierskapsmelding for Agder Energi

Detaljer

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI PROGRAM 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling 3) Utbyttepolitikk for 2013 4) Nominasjon av styrekandidater til

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI. Aktivt Eierskap enkelt forklart

VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI. Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy Kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen. Arkivsak. Nr.: 2015/1107-12 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS Rådmannens forslag til vedtak Inderøy

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 Formannskapet 07.12.10 sak 151/10 vedlegg 1 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av. bystyre/kommunestyre den xx.xx.xx. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien:

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt stiftelsen). Kontorsted

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss).

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss). Referat fra møte i AU 04.01.2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H)

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Nærings- og handelsdepartementet 9. april 2003 Et stort mangfold, med ulike utfordringer Statlig eierskap gjennom børs.. Børsnotering bidrar

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3. 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4

1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3. 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4 Vedtatt av styret 28.04.2016 Innhold 1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4 3 Selskapskapital og utbytte... 4 4 Aksjetransaksjoner...

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012

Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012 Referat og oppsummering fra Eiermøte 19. 20. januar 2012 Sted: Utsikten, kurs og konferansesenter. Kvinesdal Til stede: 71 deltakere. Samtlige kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer