VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007"

Transkript

1 VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007 Utdrag fra artikkel i VVS-Forum.no

2 SINTEF Byggforsk Side 2 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982, og markerte dermed 25 år jubileet i Bakgrunnen for etableringen av Vannskadekontoret var at forsikringsselskapene, rørbransjen og myndighetene ønsket et senter for vannskadeforebyggende aktiviteter for å imøtekomme en sterk økning i antall vannskader. Vannskadekontorets målsetting er å fungere som et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Kontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Informasjonen foregår først og fremst gjennom svartjenesten, som blant annet gir råd og veiledning om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Kontoret utgir også brosjyrer, pressemeldinger, artikler, holder foredrag m.m. Vannskadekontoret har sin egen hjemmeside på Internett. VANNSKADESTATISTIKK, TRENDER FOR 2007 I 1974, da forsikringsselskapene begynte å sette vannskader på dagsorden, kostet de samfunnet 75 millioner kroner. Med dagens kronekurs tilsvarer dette ca. 370 millioner kroner. I 1974 var man bekymret for de høye kostnadene, og man mente det var nødvendig med kraftige tiltak for å snu utviklingen. Siden den gang har spesielt kostnadene på tross av forskjellige tiltak steget i foruroligende takt. De siste årene har utviklingen i antall vannskader vist en avtagende kurve, mye takket være milde vintre og lite nedbør. For 2007 er tallet ca skader, hvilket er en nedgang på ca skader sammenlignet med Figur 1. viser hvordan antall vannskader pr. år har utviklet seg fra Antall skader har i hele perioden gått opp og ned. Toppåret når det gjelder antall registrerte vannskader er fortsatt 1996 med over skader. Forsikringsbransjens prognoser over hvor mye vannskadene koster viser en kraftig økning for 2007, se figur 2. Økningen er på over 300 millioner kroner, opp fra milliarder i 2006 til milliarder i Figur 3 viser kostnadsutviklingen for vannskader justert i forhold til konsumprisindeks (KPI) og Guy Carpenters indeks (GC). Det har vært en kraftig verdistigning i hele boligsektoren de seneste årene. Et alternativ til KPI indeksen er derfor en prisindeksering utarbeidet av Guy Carpenter. Det er en indeks som øker vesentlig raskere enn konsumprisindeksen, og som antas å gi et riktig bilde på økningen av erstatningsnivået i perioden. Legges GC indeksen til grunn ser vi at vannskadekostnadene har doblet seg siden 1980 tallet. En dobling av kostnadene høres dramatisk ut, men med tanke på hvor mange installasjoner vi har i dag sammenlignet med for 25 år siden, er ikke økningen urovekkende. Vi har i dag vesentlig flere boliger med utslitte installasjoner, samt at antallet våtrom, vanninstallasjoner og antall meter vannrør har økt betydelig.

3 SINTEF Byggforsk Side 3 Gjennomsnittskostnaden pr skade økte fra kr i 2006 til kr i Økningen skyldes trolig en kombinasjon av strengere praktisering av regelverket fra forsikringsselskapene, samt økte håndverkskostnader. Figur 4 viser gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden Antall vannskader Figur 1 Oversikt over utviklingen av antall vannskader som har medført forsikringsutbetalinger i perioden Kostnader for vannskader Millioner kroner Figur 2.. Oversikt over forsikringsselskapenes kostnader for vannskader i perioden

4 SINTEF Byggforsk Side Erstatning KPI GC Figur 3. viser kostnadsutviklingen for vannskader /Erstatning) justert i forhold til konsumprisindeksen (KPI) og Guy Carpenters (GC) er referansepunkt. Kostnad pr. skade Figur 4. Oversikt over utvikling av gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden

5 SINTEF Byggforsk Side 5 VIKTIGE PROSJEKTER I 2007 Vannskadekontoret avsluttet to viktig prosjekter i Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet- fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse. 2. Forslag til søkekriterier for VASK Prosjektet Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet (prosjekt nr. O 18100) ble gjennomført i perioden I prosjektet har det vært gjennomført tilsyn av sanitæranlegg under oppføring i Oslo. Datafangsten fra tilsynene ble primært vurdert for å kartlegge om krav til vannskadesikkerhet i TEK 9-5 blir oppfylt. Prosjektet har avdekket følgende hovedfunn: I 85 % av de undersøkte tiltakene er et eller flere krav vedrørende vannskadesikkerhet i henhold til TEK 9-5 ikke oppfylt. Dette gjelder hovedsakelig krav til utskiftbarhet og lekkasjevarsling. Det er svikt i egenkontrollen og kontrollsystemene, spesielt på kontroll av utførelsen. Ut fra et begrenset dataomfang, er det også avdekket svikt i kontrollen av prosjekteringen. Prosjektet Forslag til søkekriterier for Vask (prosjekt nr. O 22203) ble gjennomført i 2007 i samarbeid med, og støttet av Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH. Forsikringsselskapene har etablert en felles database (VASK) for innsamling av vannskadestatistikk. For å utnytte informasjonen i databasen har Vannskadekontoret utarbeidet søkekriterier slik at FNH kan presentere kvartalsvis statistikk for forsikringsbransjen, rørbransjen og forbrukere. Rapportering til databasen utføres på et skadeskjema med felles kodeverk i 3 nivåer, se tabell 1. Nivå 1 angir en grov plassering av skadestedet/installasjonen. Her angis blant annet om vannskaden har oppstått utenfor eller inne i bygningen, eller om skaden har skjedd i en åpen eller skjult vannledning/avløp. Nivå 2 angir en nærmere beskrivelse av skadestedet. Her angis kilden til vannskaden som for eksempel varmtvannsbereder, rørdel/skjøt etc. Nivå 3 angir selve årsaken til skaden. Her angis det om skaden skyldes produktfeil, monterings- og prosjekteringsfeil, levetid eller uhell og tilfeldigheter. Tabell: 1: Kodeverk Nivå 1 Installasjon Nivå 2 Kilde Nivå 3 Årsak A. Vannledning innvendig åpen A. Metallrør A. Produktfeil B. Vannledning innvendig skjult B. Plastrør. Rør i rør B. Prosjekteringsfeil C. Avløp innvendig åpen C. Støpte rør C. Håndverkerfeil D. Avløp innvendig skjult D. Rørdel / skjøt D. Brukerfeil. Uhell E. Utett våtrom E. Vanntilkoblet maskin E. Slitasje og elde F. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og beholder F. Varmtvannsbereder F. Lokal korrosjon G. Utvendig røranlegg G. Anlegg for romtemperaturregulering G. Stopp i avløp. Tilbakeslag H. Vanninntrengning utenfra gjennom grunn H. Sanitærutstyr og vaskekum H. Frost I. Vanninntrengning utenfra over grunn I. Nedbør. Smeltevann. Grunnvann I. Ytre påvirkning J. Varmeanlegg J. Søl. Kondens. Dusjing J. Drenering K. Sprinkleranlegg

6 SINTEF Byggforsk Side 6 INFORMASJON OM VANNSKADEKONTORETS ORGANISERING Bemanning Vannskadekontoret er bemannet av forskere fra sanitær og våtromsgruppen ved SINTEF Byggforsk. Prosjektleder er Lars-Erik Fiskum Ansatte i Sanitær og våtromsgruppa Rådet for Vannskadekontoret Rådet for Vannskadekontoret er Vannskadekontorets styringsgruppe. Rådet er bredt sammensatt med representanter fra forsikringsbransjen, rørbransjen, kommunale og statlige myndigheter, og andre fagpersoner med spesiell kompetanse innen vannskadeforebyggende aktiviteter. Målsettingen er å bistå Vannskadekontorets prosjektleder med råd og prosjektforslag, bidra med markedsføring og arbeide for gode rammebetingelser. Kontaktutvalget har i 2007 gjennomført tre medlemsmøter. Dagsorden på møtene har bl.a. vært vannskadestatistikk, rapportering fra diverse vannskadeprosjekter, diskusjon om nye prosjektideer og generell kunnskapsutveksling. Møtene varer normalt 2-3 timer og holdes hos Byggforsk. Møte ble arrangert i lokalene til Finansnæringens Hovedorganisasjon. I 2007 ble Terra Skadeforsikring ved Per Mosnesset ønsket velkommen som nytt medlem i Vannskadekontoret. Fred Nilsen Sparebank1 etterfulgte Kjell Tore Olsen som har vært medlem siden tidlig på 1980 tallet. Rådet for Vannskadekontoret ledes av en rådsleder, som rådet selv oppnevner. For perioden er Rådets leder Andreas Pihl, Finansnæringens Hovedorganisasjon.

7 SINTEF Byggforsk Side 7 Medlemmer i Rådet for Vannskadekontoret har i år 2007 vært: Andreas Pihl, Finansnæringen Hovedorganisasjon FNH Brynjulf Maurstad, Vesta Forsikring Richard Zimowski, If skadeforsikring Fred Nilsen, Sparebank1 Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring Per Mosnesset, Terra Skadeforsikring Svein Håkon Bottolfsen, Polygon Tor Brønn, Uponor, representant for VA og VVS Produsentene Egil Dragseth, Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma DA Ole Larmerud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL Kari-Anne Simenstad, Statens bygningstekniske etat, BE Jan Gunnar Fjeldstad, Bygg og anlegg media AS Steinar Roos, Ahlsell Norge AS, representant for NRF Alf Furulund, SINTEF Byggforsk, sekretær Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk, prosjektleder for Vannskadekontoret Medlemmer Fra venstre: R. Zimowski, A. Pihl, P. Mosnesset, J. Fjeldstad, O. Stensrød, E. Dragseth, F. Nilsen, G.Tøllefsen (for S. Roos), K. Simenstad, T. Brønn, R. Sverdrup, A. Furulund, L.Fiskum. Ikke tilstede: O. Larmerud, S. Bottolfsen, B. Maurstad. Økonomi Vannskadekontoret får prosjektbevilgninger direkte fra de fem største forsikringsselskapene, samt Statens Bygningstekniske Etat (BE), Norske Rørleggerberdrifters Landsforening (NRL), VA og VVS Produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Størstedelen av kostnadene for drift av Vannskadekontoret bæres av forsikringsbransjen. Fordeling av prosjektkostnader mellom skapene skjer på bakgrunn av andel av samlet brannforsikringssum. Finansnæringens Hovedorganisasjon har i 2007 gitt direkte støtte til prosjektet Utarbeidelse av søkekriterier for VASK (Forsikringsselskapenes vannskadestatistikk). Statens Bygningstekniske Etat (BE) og bransjeorganisasjonene støtte er verdifull. Ikke minst understreker det den faglige bredden bak Vannskadekontoret. Tabell 1 og 2 viser Vannskadekontorets prosjektbevilgninger for Tabell 1

8 SINTEF Byggforsk Side 8 Oversikt over Vannskadekontorets prosjektbevilgninger for år 2007 Selskap Prosjektbevilgning 2007 Gjensidige forsikring: kr If-skadeforsikring: kr Vesta Forsikring: kr Sparebank1: kr Terra Skadeforsikring: kr Statens Bygningstekniske Etat: kr NRL: kr VA og VVS Produsentene VVP: kr Norske Rørgrossisters Forening NRF: kr FNH (VASK) kr* Totalt kr Tabell 2 Oversikt over Vannskadekontorets prosjekter i 2007 Prosjekter Budsjett 2007 Svartjenesten kr Pressekontakt kr Billedarkiv kr Foredrag kr Arbeidsgrupper kr Rådet for Vannskadekontoret kr Rør i rør prosjekter kr Brosjyremateriell kr Hjemmeside for VSK kr FNH (VASK) kr* Totalt kr *) Bevilgning til prosjektet Utarbeidelse av søkekriterier for VASK

9 SINTEF Byggforsk Side 9 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I 2007 Hovedtyngden av Vannskadekontorets arbeid i 2007 har vært lagt på de prosjektene som er beskrevet i denne rapporten. Svartjenesten Svartjenesten er navnet på den informasjonsvirksomheten Vannskadekontoret driver ovenfor bransje og publikum. Gjennom mange år har Vannskadekontoret bygd opp en betydelig kontaktflate, og vi mottar daglig flere henvendelser fra forsikringsselskapene, rørleggere, takstfolk, kommuner og privatpersoner. Pågangen har vært spesielt stor etter artikler i dagspresse/ukepresse, deltakelse på messer osv. Også spørsmål om rør i rør systemer er en gjenganger. Vi har svart pr. telefon, skriftlig, og via på spørsmål om skadeforebyggende utførelse, material- og systemvalg, ombygging og reparasjon. Ut over dette har vi hatt mange møter med bl.a. takstfolk og rørleggere for å avklare skadeårsak. Leverandører og produsenter av sanitærkomponenter er en annen gruppe som benytter seg av Vannskadekontorets rådgivning. Svartjenesten dekker alle kostnader i forbindelse med trykking og utsendelse av brosjyremateriell til forsikringsselskaper, kommuner, borettslag og andre interesserte. Vi har vi hatt mange henvendelser om modernisering av våtrom, prefabrikkerte baderom og bruk av sertifiserte /godkjente produkter. Privatpersoner ringer ofte i forbindelse med overtagelse av hus, hvor de oppdager skader etter en tids bruk. Rørleggere har vanligvis spørsmål relatert til kravene i byggeforskriften, og regler vedrørende godkjent/sertifisert sanitærmateriell. Vi har også fått mange spørsmål fra advokater og takstfolk som ønsker informasjon om rør i rør-installasjoner. I 2007 har vi hatt spesielt mange spørsmål om montering av kjøleskap med vanntilkopling. Spørsmålene kommer både fra privatpersoner, rørleggeren, produsentene/leverandørene og journalister. Vannskadekontoret har i sine svar presisert at kjøleskap med vanntilførsel ikke er tillatt montert uten tilgang til avløp (TEK 9-51). Slanger og koplinger som leveres med disse kjøleskapene må også være sertifisert i henhold til gjeldende standarder. I løpet av 2007 har det vært flere reportasjer og artikler om disse kjøleskapene, og i mange er det referert til Vannskadekontoret og Byggforsk. Eksempel på artikkel om kjøleskap med vanntilkopling

10 SINTEF Byggforsk Side 10 Pressekontakt og billedarkiv Vannskadekontoret har regelmessig kontakt med fagtidsskrifter og dagspresse som ønsker informasjon om skadeforebyggende tiltak. Vi forsyner mediene med skriftlig materiale og utfører kvalitetskontroll før trykking. I forbindelse med spesielle aktiviteter og hendelser tar vi direkte kontakt med pressen med forslag til artikler, pressemeldinger osv. Vannskadekontoret har et eget billedarkiv med skadebilder fra forskjellige situasjoner. Mange av de gamle skadebildene i form av dias er scannet inn og lagret på PC. Dette forenkler utlån, samt at prosessen går raskere. Oversikt over pressemeldinger, artikler og andre innslag i år Pressemeldinger fra Vannskadekontoret: 29 juni Steng vannet før du drar på ferie. 14 desember Nå fryser vannrørene. Begge pressemeldingene ble sent til ca. 50 relevante aviser og blader Eksempel på pressemelding

11 SINTEF Byggforsk Side 11 Artikler i tidsskrifter og aviser: Registreringer i CyberWatcher for 2007 viser at Vannskadekontoret har vært referert i mange forskjellige aviser og tidsskrifter. I mange av tidsskriftene har vi hatt flere artikler. Eksempel på noen artikler med referanse til Vannskadekontoret er vist nedenfor. Kilde Dato Tittel Byggeindustrien Hjelper for riktig montering VG Slik unngår du frosne vannrør Viivilla.no Frostvarsling Rørfag Gutta på Byggforsk Hus og Bolig Vil bannlyse gips i våtrom/ Skjerper kravene til membraner Forbruker.no CE- merking til besvær Aftenposten CE merking til besvær Dagens Næringsliv Fjerner gipsen Rørfag Advarer mot udokumenterte VVS produkter Hus og Bolig Over halvparten for dårlig VVS Mange vannsskader i ferien VVS Forum Oktober 2007 Prefabricerade badrum godkänns i Norge Byggeindustrien Byggenæringen slurver på badet Byggeindustrien Godkjenning av prefabrikkerte baderomsmoduler Rørfag Kjøleskap med vanntilkopling/ Råd & Uråd Rørfag.no Trøbbel med luksus-kjøleskap VVS Forum.no Vannskadekontoret 25 år VG Unngå frosne vannrør i julen Tekniske anvisninger relatert til vannskader: Byggforskserien, Byggdetaljer/ Byggebransjens våtromsnorm Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran, BVN Lekkasjevarslere Bad og andre våtrom Golv i bad og andrevåtrom Sluk og overgang mellom membran og sluk Feil og skader i baderom

12 SINTEF Byggforsk Side 12 Foredragsvirksomhet om forebygging av vannskader Tabellen under viser hvilke foredrag Vannskadekontoret har holdt i Foredragsmateriell i form av power point presentasjoner har ved flere tilfeller vært utlånt ved forespørsel. Oversikt over foredrag holdt i 2007 Dato Tittel For hvem 24 januar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo Januar Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 1 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Buskerud 7 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo 28 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo Mars Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 15 mars Krav til rør i rør systemer Bravida, Oslo 7 juni Prefabrikkerte baderomsmoduler Byggforskningen på Island August Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 30 august Levetid for sanitærinstallasjoner Nordisk Vannskadeseminar, Sverige 30 august Relining av avløpsrør Nordisk Vannskadeseminar, Sverige 31august Prefabrikkerte baderomsmoduler Nordisk Vannskadeseminar, Sverige Oktober Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi November Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 15 november Levetid for sanitærinstallasjoner CTM, Oslo 18 desember Krav til våtromsmembraner(flere foredrag) Bransjeseminar Oslo Deltakelse i arbeidsgrupper Vannskadekontoret har deltatt i følgende faglige arbeidsgrupper i 2007: Nordisk vannskadegruppe ETAG 022 Watertight covering kits for wet room floors and or walls Vannskadekontorets skadegruppe Vann på avveier Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet, fokus på tilsyn kontroll og kompetanse Nordisk vannskadegruppe møtes normalt tre til fire ganger pr. år. Gruppen består av representanter fra de Nordiske byggforskningsinstituttene, myndigheter og forsikring. Fra Norge stiller Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring, og Lars-Erik Fiskum, Vannskadekontoret. Vannskadekontoret har gjennom mange år deltatt i Nordisk Vannskadegruppe. Gruppen arrangerte Nordisk Vannskadeseminar i Ystad i tidsrommet 30 og 31august Ved å arrangere slike seminar får Vannskadekontoret presseomtale og oppmerksomhet i media. I tillegg er slike seminarer ideelle for å innhente ny kunnskap, knytte kontakter og spre informasjon om forskningsresultater. Vannskadekontoret har hatt, og har fortsatt, stor nytte av det nordiske samarbeidet om vannskader. Kunnskapsutvekslingen og informasjonen som framkommer på disse møtene og seminarene gir oss muligheter til å bringe nyheter ut til norske forsikringsselskaper og norsk byggebransje.

13 SINTEF Byggforsk Side 13 Medlemmer i Nordisk Vannskadegruppe, fra venstre: Johnny Andersson Sverige, Oddvar Stensrød Norge, Rolf Kling Sverige, Lars-Erik Fiskum Norge, Leon Buhl Danmark, Jon Sigurjonsson Island, Jukka Maatta Finland EOTA 022, Guideline for European Technical approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls. Gruppen består av representanter fra de nordiske byggforskningsinstituttene og fra forskningsinstitutter i Tyskland, Frankrike, England og Italia. Gruppen utarbeider prøvemetoder for systemprøving av våtrom. En slik systemprøving innebærer at komponentene som brukes i våtrommet har dokumentert samhørighet. Det vil f.eks. si at produkter som sluk og membran skal være tilpasset hverandre og godkjennes sammen som et system. Gruppen er nå ferdig med del 1. som omhandler krav til prøving der tettesystemet er påstrykningsmembraner og malingssystemer og del 2 som omhandler banevarer. I 2007 ble arbeidet med del 3 våtromsplater avsluttet. Vannskadekontorets skadegruppe Målsettingen til gruppa er å samle inn og systematisere årsak og ansvarsforhold ved vannskader fra rør og våtrom. Primært skal det fokuseres på nye skadetyper som ikke er allment kjent. Eksempel på slike skader kan være skader som skyldes nytt materiale eller skader som oppstår etter lang tids bruk. Skader som skyldes manglende samhørighet mellom produkter er også eksempel på slike nye skader. Skadegruppa har ikke hatt fellesmøter i 2007, men arbeidet med innsamling av gode skadeeksempel pågår. Gruppas arbeid skal dokumenteres i slutten av 2008 i form av rapport, samt at det skal informeres i tidsskrifter og via seminar. Medlemmer i Vannskadekontorets skadegruppe: Ståle Samuelsen, Detektor VVS AS Steinar Andreassen, Takstmann Steinar Andreassen Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring Trond Risåsen, If Skadeforsikring Anders Larmerud, NRL Oslo Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk

14 SINTEF Byggforsk Side 14 Vann på avveier- en bransjeutfordring Vannskadekontoret er representert i prosjektet Vann på avveier ved at Lars-Erik Fiskum sitter i styringsgruppen og Alf Furulund i et praktikerforum. Prosjektets målsetting er å redusere vannskadene i norske boliger med 2,5 % over en 5 års periode. Prosjektet drives av NRL med Evy Aker som prosjektleder. Prosjektet er støttet av Byggekostnadsprogrammet Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet, fokus på tilsyn, kontroll og kompetanse Prosjektet sanitæranlegg og vannskadesikkerhet som ble startet i 2003 har også pågått i Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, Plan og bygningsetaten der målsettingen er å kartlegge om sanitæranlegg prosjekteres og bygges i henhold til krav i TEK 97. Rør i rør informasjon Alle rør i rør systemer på det norske markedet er nå testet i henhold til den nordiske testmetoden, NT VVS 129, Pipe in tube system I 2006 ble det klargjort for en sertifisering og godkjenningsordning. Denne ordningen vil være med på å høyne kvaliteten på rør i rør produktene ytterligere, og samtidig bevisstgjøre leverandørene om at systemets funksjon er å synliggjøre og drenere lekkasjevann. Det er spesielt viktig å styre utviklingen innen rør i rør systemer. Bruken av slike systemer øker sterkt, og det er nødvendig med en kontinuerlig påvirkning slik at produktene holder en kvalitet som reduserer skaderisikoen. Vannskadekontoret har i 2007 i samarbeid med NRL Oslo holdt flere foredrag rør i rør montering. Eksempel på rør i rør kaos

15 SINTEF Byggforsk Side 15 Informasjonsfilmer/brosjyrer Videofilmer Vannskadekontoret fikk produsert mange videofilmer på 1980 tallet med temaet vannskader. Flere av filmene har tidligere blitt vist i NRK fjernsynet under programposten Fulle fem. I 2007 ble flere av de gamle filmene kopiert over på CD skiver. Følgende filmer er laget av Vannskadekontoret: Vannskader fra oppvaskmaskin Vannskader fra vaskemaskin Vannskader fra dusj/utett gulv, del 1 Vannskader fra dusj/utett gulv, del 2 Frostskader, reise bort Frostskader, frosset radiator Frostskader, kjøkkenbenk Innstøping av avløpsrør Vannskadesikre installasjoner, rør i rør Vannskadekontorets brosjyreserie består av følgende titler: Vann skader Alt er forgjengelig Fukt skader Frost skader Ønsker du å unngå vannskader Etter vannskaden Brosjyrer utgitt av Vannskadekontoret Samtlige brosjyrer kan bestilles gratis hos Vannskadekontoret. På Vannskadekontorets hjemmeside ligger alltid siste reviderte versjon. Vannskadekontorets lommehåndbok for Rør-i-rør-systemer kan også bestilles hos Vannskadekontoret, samt at den ligger som pdf fil på

16 SINTEF Byggforsk Side 16 Vannskadekontorets hjemmeside Adressen til siden er: Målsettingen med siden er at den skal være en informasjonsbase om alt som skjer på vannskadeområdet. Her skal det bl.a. finnes direkte linker til forsikringsselskaper og andre firmaer som kan gi råd og hjelp om sikring mot vannskader, og hva en skal gjøre om uhellet allerede har skjedd. Vannskadekontorets hjemmeside Oslo, 4. april 2008 Lars-Erik Fiskum Prosjektleder

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET 1 SINTEF Byggforsk 2 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk Hva er Vannskadekontoret?

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Innhold. Kort om rapporten

Innhold. Kort om rapporten Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 METODE, AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 5 2 KARTLEGGING AV BERØRTE GRUPPER 7 3 OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 8 3.1 KOST- OG NYTTEVIRKNINGER FOR TILSYN OG ANDRE OFFENTLIGE

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Network MAGAZINE. Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge. Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter

Network MAGAZINE. Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge. Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter Mamut Network MAGAZINE Undersøkelse om IT-sikkerhet i Norge Er døren til dine data alltid åpen? Nettvett for mindre virksomheter SOMMER 2005 Fokus: IT-sikkerhet for din virksomhet Råd og tips fra erfarne

Detaljer