Overenskomst om dannelse av Vestfjordens Avløpsselskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overenskomst om dannelse av Vestfjordens Avløpsselskap."

Transkript

1 1 Overenskomst om dannelse av Vestfjordens Avløsselska. 1. Asker, Bærum og Oslo kommuner går sammen om å danne et interkommunalt selska med hjemmel i kommunelovens 29. Selskaets navn er Vestfjorden Avløsselska. 2. Nærmere bestemmelser om avløsselskaets virksomhet fastsettes i vedtekter som vedtas samtidig med denne overenskomst. 3. Selskaets formål er angitt i vedtektens 2. Endringer i formål kan i likhet med vedtektenes øvrige bestemmelser bare foretas dersom artene hver for seg samtykker i dette. 4. Ingen av artene kan dra seg ut av samarbeidet og nye medlemmer kan ikke otas i avløsselskaet uten etter overenskomst mellom artene. 5. Partene er seg i mellom ansvarlig for selskaets forliktelser etter følgende forholdstall: Oslo 70,5 % Bærum 21,5 % Asker 8,0 % De samme forholdstall skal nyttes i den utstrekning selskaet tilføres kai - tal ut over lån som tas o i selskaets navn og for renter og avdrag å selska - ets lån. Dersom selskaet i forbindelse med utvidelser, ombygginger o.1. senere får behov for kaitaltilførsler skal det forhandles om nye forholdstall dersom en av artene krever det. De nye forholdstall skal kun gjelde artenes forliktelser etter at de nye forholdstall er fastsatt. 6. Partene forlikter seg til å stille garantier for lån o til 344,1 mill. kr. (1976) i den takt som er angitt i det reviderte forrosjekt, dersom artene ikke blir enige om noe annet. Ved overskridelser må artene engasjeres og det må tas standunkt til hva som bør gjøres i det enkelte tilfelle. Kommunene har altså i dette sørsmål hver for seg full kontroll over hva som skal skje i tilfelle overskridelser, både når det gjelder totalrammen, men også når det gjelder utbyggingens ulike faser og endringer i utbyggingstakt i forhold til den lan som vedtas i forbindelse med det reviderte forrosjekt. Den øvre grense for garantier er satt til kr. 344,1 mill. kr. (1976). Dette betyr at beløet må justeres i henhold til den faktiske risutvikling i utbyggingstiden uttrykt ved byggeindex for VA-anlegg.

2 2 7. Selskaets utgifter beregnes etter selvkost. Drifts- og vedlikeholdsutgiftene fordeles i forhold til målte avløsmengder. Utgiftene til renter, avdrag og nye investeringer fordeles etter overenskomstens aragraf 5. Finansrådmannen i Bærum fikk tatt inn en rotokolltilførsel i VEAS styre- og rådsrotokoller fra behandlingen av saken således: "Ved eventuelle fremtidige utvidelser av rensedistriktet eller andre vesentlige endringer i driftsforutsetningene, forutsettes kostnadsfordelingen mellom de 3 kommunene tatt o til vurdering." 8. De kostnader som åløer kommunene etter denne overenskomsts 5 7 skal innbetales selskaet innen de frister, og å den måte som selskaets organer bestemmer. 9. Kommunene forlikter seg til å levere alt avløsvann i rensedistriktet til avløsselskaet og å de steder som er angitt i det reviderte forrosjekt jfr. vedtektenes 2. Ut over dette kan kommunene ikke uten selskaets samtykke forestå rensing og transort av avløsvann i de områder som i forrosjektet er forutsatt tilknyttet avløsselskaets anlegg. Kommunene likter å levere avløsvannet etter de standarder som selskaet bestemmer. Når det gjelder 9 siste ledd gis selskaet myndighet til å fastsette bind - ende normer for i hvilken stand avløsvannet skal være før det leveres til sel - skaets anlegg. I den forbindelse kan det bli aktuelt at avløsleverandører i den enkelte kommune må forrense sitt avløsvann. Det er i denne sammenheng mest naturlig å tenke å roblemindustrier eller lignende som roduserer avløsvann av en tye som ikke vil kunne behandles i fellesanleggene dersom ikke sesielle tiltak settes i verk.

3 3 10. Kommunene skal i størst mulig utstrekning åta seg de odrag for anleggets bygging, vedlikehold og drift som selskaet ber en kommune utføre. Selskaet betaler kommunens faktiske omkostninger ved gjennomføring av slike odrag. En kommune kan be seg fritatt for forliktelser som nevnt dersom helt særegne forhold tilsier dette. Generelle kaasitetsroblemer, tekniske som ersonalmessige i en kommune bør i regelen ikke regnes som særegne forhold etter denne aragraf. Se dessuten vedtektenes De deltakende kommuner forlikter seg innen rammen av gjeldende lovverk til ikke å beskatte selskaets formue eller inntekt. 12. Tvist i anledning denne overenskomst skal søkes løst gjennom direkte forhandlinger mellom artene. Fører dette ikke fram, avgjøres tvisten av en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer onevnt således: Rettens formann skal være jurist og onevnes av fylkesmannen i Oslo og Akershus. De to øvrige medlemmer onevnes av henholdsvis Norske Kommuners Sentralforbund og Miljøverndeartementet hvis artene ikke blir enige om noe annet. Utgiftene til voldgiftsretten bæres av artene med en like stor andel å hver. 13. Tunnelstrekningen Festningen Majorstua Frantzebråten Lysaker er Oslo kommunes eiendom. I finansieringsmessig henseende inngår tunnelstrekningen som en del av Vestfjorden Avløsselskas egne anlegg dog slik at Oslo kommune alene dekker egenkaital og finansieringsomkostninger. Vestfjorden Avløsselska belastes for de årlige driftsutgifter for tunnelstrekningen mens Oslo kommune alene bærer alle øvrige årlige utgifter knyttet til denne tunnelstrekning. Vedlegg 1: Revidert forrosjekt Sentralrenseanlegg Vest og Avløstunnel Vest. Pr. 14. mai 1976 er forrosjektet beskrevet ved følgende dokumenter: Kloakktunnel Oslo Røyken, forrosjekt desember Sentralrenseanlegg Vest, forrosjekt desember Arbeidsfellesskaet Samfunnsteknikk/Grøner. Renere Oslofjord, Oslofjordkontoret 7. mai Oslofjordrosjektet, analyse av transortsystemet, oktober Raort fra arbeidsgrue for gjennomgåelse av forrosjektet, 1. oktober Sentralrenseanlegg Vest, revidert forrosjekt januar Arbeidsfellesskaet Samfunnsteknikk/Grøner. Avløstunnel Vest, kostnader, 1. mars Avløstunnelsystem Oslo Vest, kostnader, 17. mars 1976.

4 4 Sentralrenseanlegg Vest. Valg av renserosess, 26. mars Oslofjordkontoret. Kloakktunnel Vest, anleggslan Bærum, 2. aril Investeringsrogram Sentralrenseanlegg Vest, 26. aril Arbeidsfellesskaet Samfunnsteknikk/Grøner. Investeringslan Avløstunnel Vest, 26. aril Oslo, 14. mai Oslofjordkontoret E r l i n g S o l b e r g lanleggingssjef E. H. Falch Vedlegg 2: Prognoser for vestre rensedistrikt. Vedlegg til overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløsselska. Tabell 1. Prognoser for tilknytting til hovedavløssystemet, ersoner (), ersonekvivalenter (e), ersonenheter (). 1974/ Oslo Vest bosatt tilkn. (O.V. & K.,, ) e (100 %) (100 %) (100 %) Bærum bosatt tilkn. (kl.l. kont ) e (88 %) (89 %) (95 %) Asker 1 ) bosatt tilkn. (Ing.vesen ) e (86 %) (89 %) (97 %) Sum vestre bosatt tilkn. rensedistrikt e ) Inkl. Dikemark For beregning av e og ut fra avløsmengder er sesifikt avlø satt til 400 l/.d (middel ). Oslo, 14. mai 1979 Oslofjordkontoret E r l i n g S o l b e r g E. H. Falch

5 5 Vedlegg 3. Kommunestyrenes vedtak om orettelse av Vestfjorden avløsselska. a. Oslo bystyre vedtok den 17. juni 1976: «1. Oslo kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløsselska» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet av kommunene Asker, Bærum og Oslo i fellesska. 2. Vestfjorden Avløsselska orettes som et interkommunalt selska med formål å rosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transortsystem m.v. i henhold til revidert forrosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai Ordføreren bemyndiges til å inngå overenskomsten å vegne av kommunen. Formannskaet bemyndiges til snarest å onevne kommunens reresentanter og like mange varamenn til Vestfjorden Avløsselskas styre og råd. 4. Finansrådmannen i Oslo bemyndiges til å innkalle til konstituerende møte i Vestfjorden Avløsselskas råd snarest etter at kommunene har truffet vedtak om inngåelse av overenskomsten. Det gjøres omerksom å at vedtakets unkt 2 innebærer at renseanlegget utformes som et mekanisk/kjemisk anlegg.» b. Bærum kommunestyre vedtok den 24. juni 1976: «1. Bærum kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløsselska» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet av kommunene Asker og Oslo i fellesska. 2. Vestfjorden Avløsselska orettes som et interkommunalt selska med formål å rosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transortsystem m.v. i henhold til revidert forrosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai Formannskaet bemyndiges til snarest å onevne Bærum kommunes reresentanter med varamenn til Vestfjorden Avløsselskas styre og råd. 4. Formannskaet bemyndiges til å forhandle videre med Oslo og Asker og foreta de justeringer som eventuelt finnes nødvendig i den i unkt 1. nevnte overenskomst og de tilhørende vedtekter.» c. Asker kommunestyre vedtok den 22. juni 1976: «1. Asker kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløsselska» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet av kommunene Asker, Bærum og Oslo i fellesska med følgende endringer: Overenskomstens 3 gis følgende tillegg: «Hvis rensing ved mekanisk/kjemisk rosess ikke skulle gi et tilfredsstillende og tidsmessig resultat vurdert ut fra de krav en må stille til et frem - tidsrettet anlegg, kan Asker kommunestyre med rimelig varsel kreve tilleggsrensing igangsatt (biologisk eller annen, nå ukjent renserosess som gir samme renseeffekt). Kostnadene vedrørende denne utbygging belastes etter forholdstallene i overenskomstens 5.» Vedtektenes 2 gis følgende tillegg: «Askers reresentanter kan dog kreve at selskaet med rimelig varsel skal utbygge anlegget for å sette i gang ekstra rensetrinn.» 2. Vestfjorden Avløsselska orettes som et interkommunalt selska med formål å rosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transortsystem m.v. i henhold til revidert forrosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai Dette innebærer at renseanlegget utformes som et mekanisk/kjemisk anlegg.

6 6 3. Ordføreren bemyndiges til å inngå overenskomsten å vegne av kommunen. Formannskaet bemyndiges til snarest å onevne kommunens reresentanter og like mange varamenn til Vestfjorden Avløsselskas styre og råd. 4. Finansrådmannen i Oslo bemyndiges til å innkalle til konstituerende møte i Vestfjorden Avløsselskas råd snarest etter at kommunene har truffet vedtak om inngåelse av overenskomsten. 5. Det kreves at styret for Vestfjorden Avløsselska vurderer og tar stilling til i hvilken grad det å det nåværende tidsunkt er hensiktsmessig å fore - ta utvidelse av hallen med henblikk å å sette i gang annet byggetrinn for ostarting av ekstra rensetrinn. Asker kommunestyre kan kreve dette igangsatt med rimelig varsel.» d. Oslo formannska vedtok i møte 29. juli 1976 å betrakte Asker kommunes særkrav i vedtaket av 22. juni som en rotokolltilførsel til overenskomsten. Asker kommunestyre vedtok i møte 31. august 1976 å orettholde sitt ved - tak av 22. juni 1976, dog slik at kommunestyret er innforstått med Oslo formannskas vedtak av 29. juli Endringsoversikt Ny 7 Møtedato Saksnummer Vedtatt i Bærum kommunestyre 18. juni 1986 Vedtatt i Asker kommunestyre 25. juni 1986 Vedtatt i Oslo bystyre 21. januar 1987

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer