Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk"

Transkript

1 I the way we do it Markedsmessige konsekvenser av nye regulatoriske rammeverk Risk Management & Compliance

2 Agenda 1. Innledning 2. Forventede konsekvenser av Solvency II 3. Norge vs. resten av Europa 4. Hva kjennertegner vinnere

3 Basel II Basel Komité bestående av sentralbanker og tilsynsmyndigheter fra større industrialiserte land Stort fokus på prinsipper for tilstrekkelig kapitaldekning Promoterer sikkerhet og soliditet i det finansielle systemet og skal bidra til harmonisert konkurranse the way we do it Nye regulatoriske rammeverk har i de senere år bidratt til økt harmonisering av regelverk på tvers av grenser Solvency II Er vedtatt i EU parlamentet og forventes å tre i kraft fra slutten av 2012 begynnelsen av 2013 Skal bidra til økt samsvar mellom selskapers reelle risikoeksponering og solvenskapital Skal bidra til økt harmonisering og transparens, og gi en helhetlig tilnærming til selskapenes risikohåndtering Regulatoriske rammeverk tilrettelegger for en internasjonal konkurransearena.

4 Agenda 1. Innledning 2. Forventede konsekvenser av Solvency II 3. Norge vs. resten av Europa 4. Hva kjennertegner vinnere

5 Solvency II legger opp til en helhetlig vurdering av selskapers risikoeksponerte kapital De tre pilarene forsterker og utfyller hverandre gjennom kvantitative regler, prosesser og rutiner, tilsynsmyndighetenes roller, og rapporteringskrav til markedet

6 Regelverket kan få store innvirkninger på forsikringsbransjen the way we do it Standardisering av regelverket Diversifiserings/ Konsentrasjonseffekter Transparens Man bør være forberedt restrukturering av bransjen som følge av endret konkurransebilde og konsolidering.

7 Standardisering/ harmonisering av regelverket kan medføre reduserte barrierer for etablering i andre land Solvency II vil gi et mer enhetlig regelverk i Europa, og øke stordriftsfordelene kapitalbehovet for selskaper som er til stede i flere land vil reduseres gjennom geografiske diversifikasjonseffekter, og dermed gjøre det enklere og mer attraktivt for selskapene å etablere seg i andre land Større forsikringsselskap har arbeidet med Solvency II i lengre tid og har kompetanse og verktøy nødvendig for å møte kravene, og vil kunne ta ut store gevinster Regelverket kan i teorien f,eks åpne for at forsikringsselskaper kan starte rene internettutsalg uten å opprette kontorer og organisasjoner Solvency II skaper stort rom for restrukturering av den europeiske finansbransjen.

8 Diversifiserings- og konsentrasjonseffekter vil kunne framtvinge strukturendringer i forsikringsmarkedet Risikodiversifikasjon anerkjennes innen og på tvers av ulike typer risiko, lokasjoner og lines of business risikokonsentrasjon kan begrenses ved å søke nye muligheter for diversifikasjon Søken etter diversifikasjonsfordeler vil trolig medføre flere M&A s forsikringsbransjen Forskjeller i kultur, forbrukerlovgivning og skatteregler kan medføre at selskaper foretrekker overtakelse av utenlandske selskap for internasjonal vekst M&A s på tvers av landegrenser kan også forventes på grunn av potensialet for geografiske diversifikasjonseffekter It is likely that the search for diversification benefits will materialise in significant M&A s in the European Insurance Sector (ECB) Kilder: European Central Bank

9 Transparens kan fremskynde konsolideringer og påvirke konkurransesituasjonen Økt transparens som følge av kravene under pilar III og som følge av harmonisering i kalkulering av tekniske reserver og regnskapsstandarder på tvers av EU vil gi bedre sammenligningsgrunnlag for investorer Selskapenes transparens overfor eiere og markedet har økt betraktelig, og gjennom Solvency II økes også transparens overfor tilsynsmyndigheter Markedet vil få tilgang på mer presis og nøyaktig informasjon om selskapers risikoprofil, og bør dermed være bedre i stand til å monitorere disse Produkttransperans forventes å øke, og vil gjøre det lettere for kunder å gjøre velinformerte sammenligninger mellom produkter og priser Solvency II will allow consumers and intermediaries to make more informed comparisons. There will be nowhere to hide (Standard & Poor s) Kilder: European Central Bank, Standard & Poor s

10 Solvency II vil påvirke produkt- og prisingsstrategi og kan bli en driver for innovasjon Solvency II medfører større frihet i forhold til produkter, man kan ta de risikoene man ønsker, så lenge man har adekvat kapital dette vil kunne endre markedet Solvency II forventes å kunne påvirke markedet, med skift mot produktmix med lavere risiko og forsiktighet i investeringsstrategier Kapitalkrav for enkelte produkter vil øke, mens det vil reduseres for andre, og prisingskriterier kan forventes å endres i samsvar med dette Solvency II vil medføre økt konkurranse, spesielt for store lines of business som motor- og hjemforsikring og føre til økt prispress Selskapene bør vurdere hvordan Solvency II påvirker prising og produktutvikling ellers kan de risikere på bli stående på sidelinjen når konkurrentene innoverer Fitch expects Solvency II to reshape the insurance landscape with some fundamental shifts to lowerrisk product mix, more cautious investment strategy and, for certain products, higher premiums For product lines with increased capital requirements under Solvency II, Fitch expects insurers to pass the associated extra costs onto policyholders wherever possible (Fitch Insurance Team) Kilder: Business Insurance, European Commission, POSTONLINE

11 Et risikobasert økonomisk Solvency II rammeverk gir økt transparens i produktprising the way we do it Bransjen har selv forventninger om muligheter for felles produkter for EU og for produktinnovasjon Forsikringsselskap forventer at Solvency II vil føre til økt produktinnovasjon og økte muligheter for produkter og tjenester på tvers av Europa For produkter der kravene til økonomisk kapital øker, har selskapene mulighet til å justere priser, produktattributter, risiko-mitigerings strategi og produktmix Et krav for dette er at det tillates diversifikasjon og risikomitigering i rammeverket* *Det har vært uklarheter rundt geografisk diversifikasjon. Dette er nå eksplisitt tillatt i QIS5, men det er fortsatt uklarheter rundt gjennomføringen av dette Insurance companies expect that a risk-based economic approach would lead to greater product innovation and increased opportunity for Europe-wide offerings (CEA) Kilder: CEA

12 Agenda 1. Innledning 2. Forventede konsekvenser av Solvency II 3. Norge vs. resten av Europa 4. Hva kjennertegner vinnere

13 Noen land er bedre forberedt enn andre the way we do it Tilsynsmyndighetenes grad av proaktivitet og forberedelse gir en pekepinn på bransjen i de ulike land U.K er sannsynligvis mest forberedt, og FSA er svært aktive i forhold til Solvency II forberedelser FSA overordnet tidslinje På de påfølgende plasser etter U.K finner vi Nederland og Norden I resten av Europa synes tilsynsmyndigheter og selskaper å ha mye gjenstående arbeid, selv om større selskaper i større markeder vanligvis vil være godt forberedt Konkurransen om Solvency II relevant kompetanse vil øke i tiden fremover QIS5 Level 2 impl measures CEIOPS arbeider med Level 3 guidance Operasjonelt direktiv I løpet av de neste årene vil vi se økt etterspørsel etter allerede knappe ressurser med relevant kompetanse. Kilder: Standard & Poor s

14 Agenda 1. Innledning 2. Forventede konsekvenser av Solvency II 3. Norge vs. resten av Europa 4. Hva kjennertegner vinnere

15 Forsikringsbransjen bør utnytte risikobaserte aktiviteter til å skape konkurransefortrinn Større skandinaviske selskaper har i lang tid arbeidet mot Solvency II, mens flere mindre selskaper synes å inntatt en mer avventende holdning Konsolidering bidrar til økt effektivitet i den europeiske forsikringsbransjen, ved at poor performers tvinges til økt effektivitet, å trekke seg ut av markedet, eller blir absorbert av mer effektive selskap Solvency II vil gi konkurransefortrinn til selskaper med lav risikoprofil, med velutviklet og integrert risikostyring, gjennom lavere kapitalkrav Selskaper med sofistikerte og integrerte internmodeller vil kunne utnytte disse til for eksempel risikobasert markedsføring og implementering av risikobasert virksomhetsstyring og på denne måten hente ut gevinster Being a small to midsize insurer providing commodity products is an uncomfortable place to be and wil become more uncomfortable. These companies will be the main victims of consolidations (Standard & Poor s) Kilder: European Central Bank, Standard & Poor s

16 Hva kjennetegner de som vinner? the way we do it Det vil finnes vinnere og tapere vinnerne er de selskaper som evner å integrere risikostyring i organisasjonens kultur og prosesser, og som tidlig igangsetter risikobaserte aktiviteter med mål om å høste benefits beyond compliance Selskaper som ønsker å utnytte de utfordringene som skapes av Solvency II bør fokusere på å samkjøre IT-arkitektur for å behandle data som en strategisk ressurs, tilrettelegge for avanserte risikostyringsverktøy, og fremme kommunikasjon Solvency II affects every aspect of an insurance company. It's going to change all the rules. It's going to change how you do business (CBFSA) Kilder: Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

17 SDA Bocconi og Capgemini analyserer modenhetsnivå for bruk av internmodell Undersøkelsen dekker Formålet er å analysere selskapers modenhetsnivå knyttet til bruk av internmodell som styringsverktøy i beslutningsprosesser, og i selskapenes risikostyringssystem. As-is analysen vil gi respondenter en benchmark på markedets nivå av modenhet knyttet til bruk av internmodeller i ledelsesbeslutninger, og i governancesystemer. Undersøkelsen vil fungere som et verktøy for å utvikle konseptet bruk av internmodell, og gi respondentene muligheten til å forstå hvorvidt bruksområder for internmodeller er homogene for markedet, eller individuelle. Ta kontakt dersom du ønsker å delta i undersøkelsen og få tilgang til resultatene! Faktisk og fremtidig bruk av internmodeller Konserns utvikling og bruk av interne modeller på tvers av lokasjoner Internmodellens rolle i risikostyringssystemer ORSA og internmodellens rolle i ORSA-prosessen

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen Den norske pensjonsreformen i lys NFT av EU-reguleringen 1/2009 Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen av Caspar Holter Caspar Holter caspar.holter@pensfins.no EU baserer sin regulering av

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Kjell Bjørn Nordal, seniorrådgiver i Enhet for regelverksanalyse, Avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank Solvens II er det nye solvensregelverket

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS6505 - Innovasjon og innovasjonsledelse

NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS6505 - Innovasjon og innovasjonsledelse NTNU Master i organisasjon og ledelse SOS6505 - Innovasjon og innovasjonsledelse Eksamensoppgave: Hva kan Norske Skog Saugbrugs AS oppnå gjennom innovasjon av rekrutterings- og ansettelsesprosessen? The

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer