IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007

2 Forord Innlandet Revisjon IKS har gjennomført selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) på oppdrag av kontrollutvalgene i eierkommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Kontrollutvalgene har utarbeidet en oppdragsbeskrivelse (datert ) som danner grunnlag for arbeidet. Det har dessuten vært ett møte med styringsgruppa underveis i arbeidet (7.3.07) for å avklare uklarheter. Arbeidet er gjennomført i perioden februar april 2007 av Kari Robbestad og Reidun Grefsrud. Rapporten har vært på høring til styreleder og daglig leder i HRA. Vi har fått kommentarer fra daglig leder som er lagt inn som vedlegg i rapporten. I tillegg har vi rettet opp de feilene som er påpekt. Vi takker for samarbeidet med styringsgruppa og HRA. Lillehammer, mai 2007 Innlandet Revisjon IKS Reidun Grefsrud oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Kari Robbestad prosjektsansvarlig Innlandet Revisjon IKS 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD SAMMENDRAG INNLEDNING OPPDRAGET KRITERIER GJENNOMFØRING RAPPORTENS OPPBYGGING FAKTA OM HRA OM SELSKAPET AVFALLSSTRØMMENE EIERNES STYRINGSSIGNALER OPPRETTELSEN AV HRA FORMÅLSPARAGRAFEN I VEDTEKTENE STYRINGSSIGNALER FRA EIERNE REVISJONENS KOMMENTARER ER SELSKAPETS VIRKSOMHET I SAMSVAR MED FORURENSINGSLOVENS KRAV? KRITERIER FAKTA Fylkesmannens tilsyn med HRA i 2005 og Kontroll- og rapporteringssystemer REVISJONENS VURDERINGER STYRES HRA I SAMSVAR MED LOVVERKET OG EIERNES INTERESSER? KRITERIER EIERSTYRINGEN I PRAKSIS - STYRINGSDIALOGEN Arbeidsfordelingen mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder Spesielt om kjøp av aksjer Strategiplanen for HRA Rapporteringsrutiner Samhandling og dialog mellom eierne og HRA Behandling av søknad om ny utslippstillatelse REVISJONENS VURDERINGER ER STYREMEDLEMMENE GJORT KJENT MED SITT ANSVAR? KRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER HVORDAN ARBEIDER SELSKAPET MED ETISKE PROBLEMSTILLINGER? KRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OVERHOLDER HRA SELVKOSTBESTEMMELSENE FOR GEBYRBEREGNING? INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER METODE OG GJENNOMFØRING KRITERIER Problemstillinger knyttet til organisering av renovasjonsordningen Forurensningsloven Innlandet Revisjon IKS 3

4 8.4.3 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer, SFT H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, KRD Avsetning til etterdrift FAKTA Har HRA innsamlingssyst. som gjør det mulig å skille husholdningsavfall og næringsavfall? Henførbare driftsinntekter og drifts- og vedlikeholdskostnader Kapitalkostnader Hvordan fordeles indirekte kostnader på næringsavfall og husholdningsavfall? Er avsetting til etterdriftsfond for deponiet medregnet i gebyrene? REVISJONENS VURDERINGER Overholder HRA bestemmelsene om selvkost? Har HRA innsamlingssyst. som gjør det mulig å skille husholdningsavfall og næringsavfall? Fordeles direkte driftskostnader og kapitalkostnader på de to avfallstypene? Hvordan fordeles kostnader som ikke er direkte på næringsavfall og husholdningsavfall? Er avsetting til etterdriftsfond for deponiet medregnet i gebyrene? KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER EIERNES STYRINGSSIGNALER FORHOLDET TIL FORURENSINGSLOVEN STYRES HRA I SAMSVAR MED LOVVERKET OG EIERNES INTERESSER? ER STYREMEDLEMMENE GJORT KJENT MED SITT ANSVAR? HVORDAN ARBEIDER SELSKAPET MED ETISKE PROBLEMSTILLINGER? OVERHOLDER HRA SELVKOSTBESTEMMELSENE? LITTERATUR/REFERANSER VEDLEGG: KOMMENTARER FRA HRA Innlandet Revisjon IKS 4

5 0. Sammendrag Selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i de fem eierkommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole. Kontrollutvalgene har blitt enige om en oppdragsbeskrivelse som danner utgangspunktet for kontrollen. Selskapskontrollen består av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsdelen er avgrenset til en vurdering av om bestemmelsene i forurensingsloven om selvkost er overholdt. Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november I 2006 var driftsinntektene på 76,3 mill. kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 8,7 mill. kroner og et årsresultat på 4 mill. kroner. HRA har gått med overskudd i 12 av de 14 driftsårene. HRA samler inn og behandler husholdningsavfall i eierkommunene. I tillegg har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Selskapet har også ansvar for behandling og etterbruk av kloakkslam. HRA drifter Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i Jevnaker kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner. Befolkningsgrunnlaget er og HRA har ca abbonenter. HRA står også for innkrevingen av avfallsgebyrene i de fem kommunene. Bestemmelser i aksjeloven, forurensingsloven, aksjonæravtalen, vedtektene, kommunale vedtak og dokumenter i forbindelse med opprettelse av selskapet, tillatelser og pålegg fra forurensingsmyndighetene, samt veiledere fra KRD og SFT vedr beregning av selvkost er sentrale revisjonskriterier som er lagt til grunn ved vurderingene. Det er gjennomført dokumentanalyser av protokoller og referater fra generalforsamling og styret i HRA, regnskaper, årsmeldinger, stiftelsesdokumenter og kommunale vedtak. Det er også innhentet informasjon fra selskapets regnskaper, registreringer av avfallsmenger, rutiner for innsamling og bearbeiding av avfall osv. I tillegg har vi intervjuet styreleder og daglig leder og hatt gruppeintervju med styremedlemmene. Eiernes styringssignaler Formålet med eierskapskontrollen er å påse at den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunenes eierinteresser. Utover det som er formulert i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet og selskapets vedtekter har ikke kommunene gitt andre signaler om hva som er deres eierinteresser. Det er ikke vedtatt noen eierstrategi og ikke formulert krav til måloppnåelse. Dette gjør at vi i liten grad har konkrete kriterier å vurdere utøvelsen av eierskapet opp mot når det gjelder eierinteressene. Selskapets virksomhet i forhold til forurensingsloven I følge både HRA og fylkesmannen er alle pålegg lukket. Med dette menes at fylkesmannen har fått tilbakemelding om hvilke tiltak HRA vil sette i verk for å bedre forholdene. Slik sett kan en si at virksomheten tilfredsstiller forurensingsmyndighetenes krav. Fylkesmannen fører ingen løpende kontroll av om HRA til enhver tid etterlever kravene, men HRA er pålagt å ha et omfattende rapporterings- og kvalitetssikringssystem. Daglig leder bekrefter at selskapet har fulgt opp disse kravene. Revisjonen har ikke foretatt undersøkelser av om HRA faktisk etterlever kravene i utslippstillatelsen. Slike undersøkelser ligger utenfor rammen av denne eierskapskontrollen. Innlandet Revisjon IKS 5

6 Selskapets virksomhet i forhold til vedtektene og eiernes interesser Kontrollen synes å bekrefte at HRA drives i tråd med formålsbestemmelsen i vedtektene. Formålsbestemmelsen i vedtektene er for øvrig svært vid og fungerer i liten grad som noen styringsmekanisme. Verken aksjeloven eller vedtektene har bestemmelser som hindrer styret i HRA å kjøpe aksjer. De aksjene det her dreier seg om er svært små beløp og gjelder selskap i samme bransje som HRA. Konsekvensene av de nye utfordringene knyttet til nye bestemmelser i forurensingsloven som gjelder videre drift av deponiet er lagt fram for styret og generalforsamling. HRA har fulgt opp anmodninger fra eierne om utredning av alternative løsninger til deponiet. Eierne, med unntak av Jevnaker kommune, har gitt sin tilslutning til videre drift av deponiet innenfor forurensingslovens krav og stilt seg bak søknaden om ny utslippstillatelse. HRA har søkt om ny utslippstillatelse i henhold til myndighetenes krav. Ansvarsfordelingen mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder oppleves som god av styreleder og daglig leder og det rapporteres om godt samarbeid. I samsvar med aksjonæravtalen arrangeres det hvert år et høstmøte der eierkommunene informeres om status for driften av HRA, neste års budsjett og gebyrene. Daglig leder og styremedlemmene deltar også i kommunestyremøter eller andre møter i kommunene for å informere om selskapet ved behov. Styremedlemmenes ansvar Vi har fått opplyst at det har vært holdt opplæring i styrearbeid for styremedlemmene og at det trolig blir en ny opplæringsrunde etter valget i høst. Styremedlemmene har selv gitt uttrykk for at de er kjent med sitt ansvar. Arbeidet med etiske problemstillinger Selskapet har nylig, på styremøte , vedtatt etiske retningslinjer. Det har ikke vært noen diskusjon om etikk i generalforsamlingen eller tidligere i styret, selv om daglig leder og styreleder sier at ulike etiske problemstillinger ligger under i diskusjonen av ulike temaer. Selvkostbestemmelsene Vi har kontrollert om HRA overholder bestemmelsene om selvkost for gebyrberegning gitt i forurensningslovens bestemmelser i 34 om avfallsgebyr, forurensningsforskriftens kap. 11, H Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og regionaldepartement og andre uttalelser på området. Formålet var å påse at det ikke skjer kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten (husholdningsavfall) og forretningsvirksomheten (næringsavfall). HRA utarbeider ikke noe fullstendig selvkostregnskap og kan derfor ikke dokumentere at gebyrene for husholdningsavfallet er i tråd med selvkostprinsippet. Etter vår vurdering overholder HRA derfor ikke bestemmelsene om selvkost for gebyrregning. HRA utarbeider forslag til nye gebyrer. Dette forslaget er saksgrunnlaget for kommunestyrevedtakene. Det legges ikke fram noe dokumentasjon i forbindelse med kommunestyrevedtakene av om gebyrforslagene er i tråd med selvkostprinsippet. I følge avfallsforskriften med ikrafttredelse skal ethvert deponi ha tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av tillatelsen kan oppfylles. Det skal gjøres en beregning på anslåtte kostnader ved avslutning og etterdrift av deponiet i en periode på minst 30 år. Avsetningene skal medregnes i gebyrgrunnlaget. HRA har ikke avsatt midler til etterdrift (Se kommentarer fra daglig leder i HRA som følger vedlagt). Vi anbefaler at HRA utarbeider selvkostregnskap i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven 34 om avfallsgebyr. HRA bør også vurdere hvordan bestemmelsene i avfallsforskriften vedrørende finansiell garanti og kostnadsdekning til etterdrift av deponiet skal overholdes. Innlandet Revisjon IKS 6

7 1. Innledning 1.1 OPPDRAGET Kontrollutvalgene i de fem eierkommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole har blitt enige om å gjennomføre en selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA). Det er vedtatt en samarbeidsavtale og opprettet en styringsgruppe bestående av de fem kontrollutvalgslederne. Kontrollutvalgene har blitt enige om en oppdragsbeskrivelse som danner utgangspunktet for revisjonens arbeid (se ramme nedenfor). Som det går fram av innholdet i rammen nedenfor omfattes selskapskontrollen av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon 1. Forvaltningsrevisjonsdelen er avgrenset til å vurdere om bestemmelsene i forurensingsloven om selvkost er overholdt. Eierskapskontroll: Følgende områder ønskes belyst: Eierstrategi: Tjenesten er lagt til HRA som eget rettssubjekt. Det er nødvendig at kommunene har en vedtatt eierstrategi som bl.a. sikrer at selskapet, på kommunenes vegne, følger opp lovens bestemmelser. Synes dette å fungere? Selskapets virksomhet i forhold til forurensningsloven: Kartlegging av pålegg gitt av ulike tilsynsmyndigheter, og selskapets oppfølging av disse. Av andre sentrale vedtak kan nevnes styresak 04/06 av om Utslippstillatelse for deponiet på Trollmyra Avfallsanlegg, og styresak 08/06 av om Behandling av restavfall. Selskapets vedtekter: Det foretas en vurdering av om selskapets virksomhet er i samsvar med vedtak om opprettelsen av selskapet, gjeldende vedtekter med spesiell vekt på 1-3 og om styret har myndighet til å kjøpe aksjer i andre selskaper. Styremedlemmers ansvar: Det er viktig at styremedlemmer i et aksjeselskap er kjent med sitt personlige ansvar. Det bør være kommunenes ansvar å gjøre styremedlemmer som velges av kommunene kjent med dette ansvaret. Blir dette gjort på en tilfredsstillende måte? Etikk: Det er ønskelig å kartlegge hvordan selskapet arbeider med etikk. Selskapet har ikke vedtatt etiske retningslinjer. Forvaltningsrevisjon - selvkost: Det foretas kontroll av at HRA overholder bestemmelsene om selvkost for gebyrbergning gitt i forurensningslovens bestemmelser i 34 om avfallsgebyr, forurensningsforskriftens kap 11, H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og regionaldepartement og andre uttalelser på området. Formålet er å påse at det at det ikke skjer kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten (husholdningsavfall) og forretningsvirksomheten (næringsavfall). 1 Eierskapskontroll er kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder å kontrollere om den som utøver kommunenes eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Innlandet Revisjon IKS 7

8 1.2 KRITERIER Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for vurderingen. Aksjelovens bestemmelser Forurensingsloven med forskrifter Aksjonæravtalen, vedtak og andre dokumenter i forbindelse med opprettelse av selskapet Selskapets vedtekter Tillatelser og pålegg fra forurensingsmyndighetene (fylkesmannen) Relevante kommunestyrevedtak. Veiledere fra KRD og SFT vedr beregning av selvkost/gebyrgrunnlaget Det foretas en nærmere gjennomgang av anvendte kriterier i tilknytning til omtalen av det enkelte tema. 1.3 GJENNOMFØRING Det er gjennomført dokumentanalyser som omfatter gjennomgang av: Årsregnskap og årsberetninger Protokoller og referater fra styremøter og generalforsamlingsmøter mv Strategiplan for selskapet Rapporter fra Fylkesmannen og HRA i forbindelse med tilsynsbesøk Det er videre gjennomført intervjuer med daglig leder og styreleder (samlet) og et gruppeintervju med styremedlemmene. Det har også vært kontakt med administrasjonen i HRA gjennom hele prosjektperioden for å få opplysninger om faktiske forhold. Vi har også innhentet informasjon fra Fylkesmannen i Oppland (Miljøvernavdelingen) vedr oppfølging av pålegg og behandling av ny utslippstillatelse. I forbindelse med forvaltningsrevisjon om vurderingen av selvkost er det innhentet og analysert informasjon fra selskapets regnskaper, registreringer av avfallsmenger, rutiner for innsamling og bearbeiding av avfall osv og revisjonen har hatt flere samtaler med administrasjonen. Det vises til nærmere omtale i kap RAPPORTENS OPPBYGGING Vi har tatt utgangspunkt i strekpunktene i oppdragsbeskrivelsen ved oppbyggingen av rapporten, men siden temaene går litt over i hverandre har vi ikke klart å få helt samsvar mellom temaene og kapittelinndelingen. Kapittel 2 inneholder en kortfattet oversikt over selskapets virksomhet. Hensikten med kapittel 3 er å beskrive eierinteressene og eventuelle eierstrategier slik de er nedfelt i kommunale vedtak, spesielt i forbindelse med opprettelsen av HRA. Kapittel 4 inneholder en beskrivelse og en vurdering av selskapets virksomhet i forhold til forurensingsloven, med unntak av selvkostbestemmelsene som er vurdert i kap. 8 Innlandet Revisjon IKS 8

9 I kapittel 5 spør vi om virksomheten foregår innenfor rammene som lover, regler, vedtekter og kommunale vedtak setter for selskapet. I kapittel 6 gjennomgås styremedlemmenes ansvar. I kapittel 7 kartlegges hvordan selskapet arbeider med etikk. Forvaltningsrevisjonen i forhold til bestemmelsene om selvkost gjennomgås i kapittel 8. Det siste kapitlet (kap. 9) inneholder en oppsummering av revisjonens vurderinger under hvert av de foregående kapitlene. Innlandet Revisjon IKS 9

10 2. Fakta om HRA 2.1 OM SELSKAPET Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november De fem eierkommunene har tegnet seg for aksjer etter følgende fordeling 2 : Gran kommune 21% Hole kommune 8% Jevnaker kommune 11% Lunner kommune 14% Ringerike kommune 46% Aksjefordelingen gjenspeiler fordelingen av folketallet i kommunene. Generalforsamlingen i HRA består av ordførerne. Generalforsamlingen velger styret, som består av 5 medlemmer med personlige varamenn. Styreleder er for tiden Arne Høy. Selskapet hadde i ansatte og ledes av daglig leder Amund Bøe. Kontoradressen er Bergermoen på Jevnaker. Virksomheten er beskrevet slik i årsmeldingen for 2006: Selskapet har som hovedoppgave å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle alle krav til behandling av husholdningsavfall i kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran. Dette omfatter drift av Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i Jevnaker kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. I tillegg har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Selskapet har også ansvar for behandling og etterbruk av kloakkslam fra kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Hole. Oppgavene skal utføres i henhold til sentrale lover og bestemmelser, samt gitte tillatelser fra fylkesmannen. Befolkningsgrunnlaget i eierkommunene er og HRA har ca husholdningsabonnenter og ca hytteabonnenter. HRA står også for innkrevingen av avfallsgebyrene i de fem kommunene. I 2006 var driftsinntektene på 76,3 mill. kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 8,7 mill. kroner og et årsresultat på 4 mill. kroner. Årsresultatet ble satt av til styrking av egenkapitalen. Totalkapitalen er på 94 mill. kroner og egenkapitalen er på 18,7 mill. kroner. Av dette er opptjent egenkapital 14,9 mill. kroner, mens resten er aksjekapital. Egenkapitalandelen er på 19,9 %. Styret har som mål å øke andelen til 20 % innen Dette er oppnådd med resultatet i HRA har gått med overskudd i 12 av de 14 driftsårene. Årsresultatet i 2006 er høyere enn resultatene for tidligere år. Eierkommunene har hittil aldri tatt ut utbytte, men avsatt årsresultatene til styrking av egenkapitalen. 2 Iflg Aksjonæravtalen. Innlandet Revisjon IKS 10

11 2.2 AVFALLSSTRØMMENE Figur 2.1 viser avfallsstrømmene i HRA. Figur 2.1 Flytskjema avfall. Hentet fra vedlegg i brev til fylkesmannen i Oppland i 2006, vedrørende behandling av restavfall i HRA - regionen etter Husholdningene sorterer avfallet i fire fraksjoner; våtorganisk avfall, papir inkl drikkekartonger, plastemballasje og restavfall. På gjenvinningsstasjonene kan husholdningene levere inn og sortere flere typer fraksjoner. I følge årsmeldingen for 2006 er utsorteringsgraden for husholdningsavfall ca 65 % basert på hentet avfall og avfall levert inn til gjenvinningsstasjonene. I følge omtalen på HRA s nettside omdannes det våtorganiske avfallet (matavfallet) til råtnerest og biogass i det nye prosessanlegget (høsten 2005). Biogassen, sammen med gassen fra deponiet, driver en gassmotor med generator som gir strøm og varme. Noe av strømmen bruker HRA selv, resten selges til Hadeland Energi Nett. Varmtvannet varmer opp HRA's bygningsmasse og biogassprosessen. Råtneresten blir til kompostjord i komposteringsanlegget. HRA blander i dag ferdige jordblandinger basert på kompost, myrjord og sand som selges på Trollmyra og gjenvinningsstasjonene. Jorden lages på lisens fra Norsk Jordforbedring. Denne kan kjøpes på Trollmyra og gjenvinningsstasjonene. Innlandet Revisjon IKS 11

12 Papir, plast og papp (vesentlig næringsavfall) selges. Plast går til HIAS på Hamar, mens papir går til Veolia (tidl norsk gjenvinning). Pappen presses på HRA før den selges gjennom selskapet REKOM. HRA leiepresser dessuten papp for Veolia. Glass, klær, metaller, batterier, elektronisk/elektrisk avfall mv levers til ulike leverandører. Norsk Miljø og resirkulering AS hogger både trevirke og impregnert virke. Samme firma omsetter hogget flis i markedet, og for tiden går mye av flisa til Norske Skog Follum. Hogget impregnert flis leveres til anlegg med spesiell godkjennelse for brenning. Restavfallet fra husholdningene og fra næringslivet deponeres på fyllinga. I 2006 utgjorde dette tonn. Alle mengder blir rapportert i årsrapporten, det er årsrapporten som sendes til fylkesmannen. Restavfall, våtorganisk avfall, papir, plast, slam og asbest inneholder vekt ved levering til Trollmyra. Trevirke og hageavfall angir mengde som er kvernet opp og levert. De andre fraksjonene angir vekten som er solgt/levert videre. Det blir også levert en rapport til SSB Husholdningsavfall i interkommunal renovasjon, denne gir opplysninger om Mengder husholdningsavfall og behandlingsmåte av avfallet. Innlandet Revisjon IKS 12

13 3. Eiernes styringssignaler 3.1 OPPRETTELSEN AV HRA Initiativet til opprettelsen av HRA ble tatt i forbindelse med behandlingen av avfallsplanen 3 for Hadeland og Ringerike høsten De fem kommunene fattet likelydende vedtak (i flg utskriften av sak 176/91 fra Ringerike kommunestyre). Begrunnelsen for å opprette et interkommunalt avfallselskap var blant annet å bedre styring og kontroll av avfallsstrømmene. Avfallsplanen la dessuten opp til at avfallsmengdene skulle reduseres og gjenvinningen økes. Vedtakene innebar også at kommunene forpliktet seg til et felles minimum ambisjonsnivå for sortering/gjenvinning. Vi har i det følgende referert en del av vedtaket i Ringerike kommunestyre i sak 176/91: 1. Ringerike kommune vedtar følgende overordnede mål med hovedstrategier som basis for avfallsplan for region Ringerike og Hadeland: Overordnet mål: Alt avfall som produseres i, eller tilføres til området, skal disponeres på en slik måte at hensyn til helse, miljø, naturressurser og samfunnsøkonomi er best mulig ivaretatt. Hovedstrategi 1: Avfallsmengden som genereres i området skal forsøkes redusert. Avfallsmengden til vanlig deponi minimeres. Hovedstrategi 2: Gjenvinning av avfall skal økes, og gjennomføres på høyeste mulig foredlingsnivå, fortrinnsvis innen region Ringerike og Hadeland. Hovedstrategi 3: Ved all avfallshåndtering skal miljøbelastningen reduseres. Hovedstrategi 4: Det skal etableres administrative og organisatoriske systemer/rutiner som gir grunnlag for bedre styring og kontroll av avfallsstrømmene. 3. Ringerike kommune går inn for opprusting av Trollmyra til en kontrollert deponiplass, i henhold til Avfallsplan Ringerike/Hadeland og dens kostnadsramme, samt i henhold til overordnede myndigheters krav. 4. De samarbeidende kommunene forplikter seg til et felles minimum ambisjonsnivå for sortering/gjenvinning: Ambisjonsnivået tilsier at en skal akseptere en del tilleggskostnader i innsamlingen, men ikke for enhver pris. Det tas hensyn til markedet, det vil si at det kun samles inn fraksjoner som det kan skaffes avsetning for i dag, i nær framtid eller med enkle markedstiltak. 5 Ringerike kommune går inn for at det etableres et interkommunalt selskap som står for driften av Trollmyra. 6. Det oppnevnes et interimsstyre bestående av en politiker og en fra administrasjonen i hver kommune. 7. Selskapet etableres snarest mulig og senest Interimsstyret startet arbeidet De valgte et arbeidsutvalg til å styre prosessen. Utviklingsselskapet AS IPT ble engasjert til arbeidet med å utarbeide et konsept for organisering og stiftelse av selskapet. Det ble utarbeidet en rapport datert der spørsmål knyttet til 3 I 1993 ble det innført en bestemmelse ( 33) i forurensningsloven som forpliktet kommunene til å utarbeide egne avfallsplaner; «Kommunene skal utarbeide en plan for reduksjon og håndtering av avfall i kommunen (avfallsplan).» Innlandet Revisjon IKS 13

14 organisering, økonomi og avtaler ble utredet, og det ble utformet forslag til vedtekter, stiftelsesdokumenter, ulike avtaler, budsjett for 1993 mv. Som en visjon og utgangspunkt for nærmere formulering av forretningside ble det formulert følgende under kap. 2 i utredningen av : Alt avfall som produseres i, eller tilføres området, skal disponeres på en slik måte at hensyn til helse, miljø, naturressurser og samfunnsøkonomi er best mulig ivaretatt. Videre ble det i utredningen formulert følgende hovedmål for selskapet: Avfallshåndteringen i Hadeland/Ringerike-regionen skal ivaretas gjennom et interkommunalt eid selskap med følgende kommuner som eiere: o Gran kommune o Hole kommune o Jevnaker kommune o Lunner kommune o Ringerike kommune HRA skal oppfattes av markedet som en miljøbevisst service- og markedsrettet bedrift. Brukerne av HRA s tjenester vil være innbyggere og næringsvirksomhet i regionen som utgjøres av de fem aksjonærkommunene. Selskapet skal også tilby tjenester utenfor regionen. Selskapets tjenester skal være preget av stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. HRA skal styres og ledes etter forretningsmessige prinsipper med kostnadsbevissthet, rasjonell ressursbruk, mål og resultater som styringsparametre. Ved bruk av prispolitikk og informasjonstiltak skal det stimuleres til reduksjon i avfallsmengder, sortering, gjenbruk og gjenvinning. For forbruksavfall skal det i.h.t. kommunenes avfallsplaner tilstrebes en utsortering/gjenvinningsgrad på 50 % (vektprosent) innen Det ble også formulert delmål for virksomheten som fokuserer på sortering og gjenvinning, markedsorientering/økonomi, miljøbelastning, styringssystemer og næringsøkonomiske virkninger for regionene Hadeland/Ringerike. Det ble videre uttalt i utredningen at selskapets mål skal oppfylles ved å stimulere til gjenbruk og gjenvinning og ved å ta i bruk nødvendige politiske virkemidler. I løpet av høsten 1992 gjorde kommunestyrene i eierkommunene vedtak om å oppette HRA som aksjeselskap i henhold til aksjeloven. Utredningen av og kommunestyrevedtak høsten 1991 lå til grunn for behandlingen av saken i kommunene. Utredningen ble tatt til etterretning. Aksjonæravtalen og driftsavtalen ble godkjent og kommunene sluttet seg til intensjonsavtalens målsettinger (med noen forbehold i Ringerike kommune). Intensjonsavtalen som ble lagt fram til godkjenning for kommunestyrene i forbindelse med saken om opprettelse av HRA gir klare føringer om at HRA skal overta det meste av avfallshåndteringen i kommunene. I følge pkt 1 i avtalen skal HRA forplikte seg til å overta/kjøpe gjenbruksstasjoner, kommunalt eide avfallscontainere og spesialavfallsmottak i aksjonærkommunene snarest mulig og senest innen I pkt 2 i avtalen står det: Aksjonærkommunene har som mål å effektivisere materialflyten i avfallshåndteringen og overlate til HRA å forestå all innsamling. Aksjonærene forplikter seg således til å overlate til HRA å reforhandle inngåtte avtaler med renovatører med sikte på overdragelse av avtalene, eventuelt inngåelse av nye avtaler mellom HRA og renovatørene innen I pkt 3 i avtalen står det at HRA overtar all innkreving av faste, kommunale renovasjonsavgifter fra Fra samme dato får HRA delegert nærmere angitte fullmaktsaker fra kommunene (f.eks dispensasjonssaker etter forurensingsloven, fritak for renovasjonsavgift). Innlandet Revisjon IKS 14

15 Intensjonen med HRA var dermed helt fra begynnelsen å stifte et selskap som fikk et grep om hele avfallshåndteringen i regionen Ringerike/Hadeland, også innkrevingen av gebyrene. Effektivisering av materialflyten i avfallstrømmene ser ut til å ha vært et sentralt motiv for opprettelsen av HRA. 3.2 FORMÅLSPARAGRAFEN I VEDTEKTENE Formålet med selskapet er formulert slik i 1-3 i vedtektene: Selskapets formål er avfallshåndtering. Selskapet skal arbeide med gjenvinning, herunder behandling, foredling og salg av varer og tjenester som baserer seg på selskapets anlegg, systemer og maskiner. I aksjonæravtalen er det en bestemmelse i 7 om at selskapet også kan tilby tjenester utenfor aksjonærområdet, f.eks motta avfall fra leverandører utenfor området. 3.3 STYRINGSSIGNALER FRA EIERNE I en rapport fra Nordlandsforskning 4 konkluderes det med at det har vært lite fokus på å utvikle politiske styringssignaler overfor kommunalt eide selskaper utover de generelle rammevilkårene som finnes i vedtektene. Det hevdes videre at vedtektene i mange selskaper gir stor grad av autonomi, slik at vedtektene ikke fungerer som noen sentral styringsmekanisme. Det er også få kommuner som har vedtatt formelle eierstrategier der eiers interesser er klart formulert. Uklarheter rundt hva som er kommunenes eierstrategier kan ifølge rapporten føre til at selskapene selv definerer hva som er eiers interesser i selskapet og på den måten styre utviklingen selv. Ingen av eierkommunene i HRA har vedtatt formelle eierstrategier. Det er ikke formulert generelle krav eller forventninger fra eierne til HRA utover det som ble formulert ved etableringen av selskapet og gjennom vedtektene. Kommunestyrene i eierkommunene har imidlertid behandlet konkrete saker som gjelder HRA og slik sett hatt mulighet til å gi føringer for eierrepresentantene i generalforsamlingen i behandlingen av disse sakene. 3.4 REVISJONENS KOMMENTARER Bakteppet for opprettelsen av HRA er kommunenes behandling av avfallsplanen med målsettinger om å redusere avfallsmengdene og øke sortering og gjenvinning. Å opprette et interkommunalt selskap som fikk hånd om alle sider ved avfallshåndteringen i regionen Hadeland Ringerike var et tiltak for å få til en mer effektiv materialflyt i avfallstrømmene. Kommunene vedtok i 1991 et felles minimums ambisjonsnivå for avfallshåndteringen. De fem kommunene har i dag vedtatt likelydende renovasjonsforskrifter og har like gebyrer. Dette innebærer at innbyggerne i alle kommunene i regionene står overfor det samme regelverket når det gjelder 4 NF-rapport 18/2006: Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak. Innlandet Revisjon IKS 15

16 innsamling av husholdningsavfall og det er full utjevning av kostnader mellom innbyggerne i regionen. Med unntak av formuleringen av målsettingen om å effektivisere materialflyten, er kommunestyrets vedtak høsten 1992 om opprettelsen av HRA fokusert på det praktiske; inngåelse av avtaler, overdragelse av kontrakter, budsjett osv. Det er ikke formulert andre målsettinger eller strategier i forbindelse med disse vedtakene. I utredningen som ble utarbeidet forut for vedtakene er det formulert hovedmål og delmål som sier noe om hvilke prinsipper som bør gjelde for selskapets drift. Utredningen ble tatt til orientering i kommunestyrevedtakene om opprettelsen av HRA. Det er ikke eksplisitt formulert målsettinger eller strategier for HRA i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet. Formålsbestemmelsen i vedtektene er forholdsvis lite avgrenset når det gjelder hva selskapet kan drive med. Avgrensingen gjelder kun i forhold til at det dreier seg om avfallshåndtering. I aksjonæravtalen står det også at selskapet kan tilby tjenester utenfor regionen. Formålet med eierskapskontrollen er å påse at den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunenes eierinteresser. Utover det som er formulert i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet og selskapets vedtekter har ikke kommunene gitt andre signaler om hva som er deres eierinteresser. Det er ikke vedtatt noen eierstrategi og ikke formulert krav til måloppnåelse. Dette gjør at vi i liten grad har konkrete kriterier å vurdere utøvelsen av eierskapet opp mot når det gjelder eierinteressene. Innlandet Revisjon IKS 16

17 4. Er selskapets virksomhet i samsvar med forurensingslovens krav? 4.1 KRITERIER Styringsgruppen ønsker en kartlegging av pålegg gitt av ulike tilsynsmyndigheter og selskapets oppfølging av disse. Styringsgruppen nevner styresak 04/06 av om utslippstillatelse for deponiet på Trollmyra Avfallsanlegg og styresak 08/06 av om Behandling av restavfall som sentralt i vurderingene. Disse to styresakene gjelder styrets oppfølging av utfordringer i tilknytning til søknad om ny utslippstillatelse. Vi har valgt å behandle disse sakene i neste kapittel siden de i stor grad dreier seg om hvordan store utfordringer knyttet til fremtidig drift av HRA er behandlet i ulike organer. I følge 30 i forurensingsloven har kommunene ansvar for å samle inn husholdningsavfall, men har ikke ansvaret for næringsavfallet. Med virkning fra skjedde det en del endringer i forurensingsloven. Avfallsdefinisjonene ble blant annet endret. Tidligere ble avfall delt inn i forbruksog produksjonsavfall. Etter den nye loven deles avfallet inn i husholdnings- og næringsavfall. Endringen har medført at en større del av avfallet defineres som næringsavfall som faller utenfor kommunenes ansvar. Husholdningsansvar defineres i følge 27 som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og liknende. Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I tillegg kommer spesialavfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker eller dyr. HRA har det operative ansvaret for innsamlingen og behandlingen av husholdningsavfall i eierkommunene. I tillegg samler HRA også inn og behandler næringsavfall. 34 i forurensingsloven gir regler for fastsetting av avfallsgebyret for husholdningsavfallet. Om avfallsgebyret som fastsettes av kommunene på grunnlag av beregninger fra HRA er i samsvar med forurensingsloven vurderes nærmere i kapittel i forurensingsloven sier at den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensing eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap.3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende. Det er fylkesmannen som gir slik tillatelse. Siste gitte tillatelse for HRA ble gitt og gjelder i 10 år 5. Tillatelsen gjelder mottak, håndtering og deponering av avfall etter nærmere fastsatte vilkår. I tillatelsen er det også uttalt at HRA har plikt til etterdrift av deponiet i 30 år etter avslutningstidspunkt. Fylkesmannen har utformet et omfattende vilkårssett for tillatelsen, og det er gitt en del generelle vilkår (Vilkårssett nr 1). Det stilles krav til dokumentasjon og rapportering, blant annet: 5 Tillatelse til innsamling, håndtering og behandling av avfall for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. Innlandet Revisjon IKS 17

18 Det skal føres driftsjournal ved alle anleggene, der blant annet dato, mengde og kategori for mottatt avfall skal føres. Her skal også resultatet av miljøkontroller føres, stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning og eventuelle avvik fra vilkårene. Det skal sendes årsrapport til forurensingsmyndighetene hvert år innen 1.3. Rapporten skal sendes på skjema fastsatt av SFT. Opplysninger om avfallsmengde, avfallsfraksjoner, avfallets opprinnelse mv. Miljøkontroll skal rapporteres hvert år innen 1.4. Her rapporteres kontroll av sigevann, kontroll av utslipp til luft, antall stikkprøvekontroller og resultatene av disse og eventuelle avvik. Egenkontrollrapport basert på protokoll fra internkontrollmøtene. Rapporten skal også inneholde selskapets vurdering av om miljøkravene er tilfredsstilt, om det forekommer miljøulemper som bør utbedres Økonomistatus Revidering av avfallsplan en gang pr valgperiode (bortfalt). Internkontroll/egenkontroll i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Tidl. Forskrift om internkontroll av ). Bedriften plikter å ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder vilkårene i utslippstillatelsen. Beredskapsplan. Det skal til enhver tid finnes en beredskapsplan som skal utarbeides på bakgrunn av risikovurdering ved alle anlegg og all aktivitet som selskapet står ansvarlig for. 4.2 FAKTA Fylkesmannens tilsyn med HRA i 2005 og Fylkesmannen (FM) er tilsynsmyndighet for HRA. Vi har i det følgende sett på fylkesmannens og HRA s behandling av rapporter fra 2 tilsynsbesøk; ett i 2005 og ett i 2006: Fylkesmannen hadde et tilsynsbesøk vedr mottak og sluttbehandling av avfall på Trollmyra avfallsdeponi. Her (brev av 7.10) ble det funnet følgende avvik: Deponiet foretar ikke mottakskontroll av avfallet som blir levert inn. Det er ikke tilstrekkelig mottakskontroll ved innveiing av avfallet på deponiet som sikrer fastsatte krav i fylkesmannens tillatelse. Kontrollen avdekket at våtorganisk avfall deponeres i strid med tillatelsen og at utsortert bygg og rivningsavfall har innhold av impregnert trevirke (farlig avfall). HRA ble bedt om å redegjøre for hvilke tiltak som skal settes i verk for å imøtekomme kravet om bedre utsortering av avfallsfraksjoner som ikke kan deponeres i henhold til vilkår i tillatelsen. FM sa også at HRA innen kort tid også bør ta sikte på å imøtekomme kravene for mottak av avfall i henhold til avfallsforskriften 6. Deponiet har mottatt og deponert farlig avfall som de ikke har tillatelse til å deponere. Kontrollen avdekket malingsspann med innhold av flere liter maling på deponitippen.( ) Avviket har sammenheng med mangelfull mottakskontroll. 6 Fra og med er det strengere regler enn tidligere når det gjelder hvilke avfallstyper det er tillatt å deponere. Jfr Avfallsforskriften 9-4. Innlandet Revisjon IKS 18

19 I tillegg hadde fylkesmannen tre anmerkninger (mindre alvorlig enn avvik) som gikk på At de ikke hadde utarbeidet dokumentert mottakskontroll for det avfall de mottar. At de ikke har ajourførte kartgrunnlag for deponiet At det ble registrert forsøpling inne på anleggsområdet. Fylkesmannen ba virksomheten om å gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at forholdene er brakt i orden. De ba også om redegjøring om gjennomførte tiltak når det gjaldt avvikene. For anmerkningene ble det bedt om virksomhetens vurderinger og eventuelle utbedringer. HRA ble gitt en frist for tilbakemelding og fylkesmannen opplyste om at det kunne bli aktuelt å varsle tvangsmulkt hvis de ikke mottok tilbakemelding innen fristen. HRA har gitt tilbakemelding i brev av der de redegjør for konkrete tiltak. Avvikene var særlig knyttet til mottak av containere med næringsavfall. Et av de større tiltakene som HRA varslet var etablering av sorteringsplate for næringsavfall. Dette er inne på budsjettet for Saken anses etter dette som ferdigbehandlet hos fylkesmannen. Det har også vært tilsynsbesøk i 2006 ved Trollmyra, Roa og Mohagen gjenvinningsstasjoner. Det ble funnet til sammen 2 avvik og flere anmerkninger. Det ble registrert avvik i forbindelse med manglende journalføring av mottatt farlig avfall ved gjenvinningsstasjonen på Roa. Fylkesmannen kommenterte også at det bør fremgå hvilke virksomheter som har levert avfall, når, med fullstendig deklarering. Fylkesmannen hadde også observert at det kom en bil som la opp til å levere sitt farlige avfall på linje med husholdninger, dvs uten deklarering. Ved Mohagen gjenvinningsstasjon ble det registrert avvik pga manglende dokumentasjon av rutiner ved mottak av farlig avfall, dvs det manglet driftsinstruks for anlegget og håndtering av det farlige avfallet. HRA har gitt tilbakemelding i brev av HRA uttalte at journalføring i henhold til regelverket ved Roa gjenvinningsstasjon ville bli satt i gang så fort som mulig over ferien. Rutinene for å ta i mot avfall fra næringslivet ville også bli gjennomgått og oppdatert slik at dette registreres og ikke går som privat avfall. Når det gjelder driftsinstruks uttalte HRA at de har driftsinstruks for farlig avfall, men at den ville bli oppdatert og lagt ut på alle anlegg rett etter ferien. Etter denne tilbakemeldingen anså Fylkesmannen seg ferdig med tilsynssaken. I følge daglig leder har ikke HRA for tiden pålegg fra fylkesmannen som ikke er lukket. Dette er bekreftet av fylkesmannens miljøvernavdeling. Tilsynsrapportene fra fylkesmannen og HRA s tilbakemelding er kun behandlet administrativt av daglig leder. Styret har vært orientert muntlig om at fylkesmannen har vært på tilsyn, men rapportene har ikke vært lagt fram for styret som referatsaker Kontroll- og rapporteringssystemer. I forbindelse med utslippstillatelsen er det gitt krav om at HRA må ha et omfattende system for dokumentasjon, rapportering og egenkontroll. I følge årsberetningen for 2006 har HRA kvalitetssikring basert på følgende håndbøker: Innlandet Revisjon IKS 19

20 Håndbok for administrativt system Håndbok for HMS-lovgivningen, internkontroll Håndbok for brann Håndbok for rutiner og drift av anlegg (her kommer driftsbøker for de ulike anlegg). HRA arbeider med å få til sertifisering etter kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstyringssystemet ISO i Når det gjelder kravene til rapportering mv i utslippstillatelsen, opplyser daglig leder at driftsjournaler ligger ute ved alle stasjonene. Fylkesmannen får årsberetningen fra HRA. Her er det rapportering på avfallsmengder og økonomi blant annet. Miljøkontrollen utføres blant annet av Bioforsk, som tar kontroll av sigevannet. Utslipp til luft og vann rapporteres også i årsrapporten. HRA leier en mann fra Renor (et selskap som tar i mot farlig avfall) 1-2 ganger pr år for å veilede de som jobber på gjenvinningsstasjonene. I følge årsmeldingen settes det årlig opp en virksomhetsplan for helse-, miljø og sikkerhet i samarbeid med HMS Senteret Hønefoss. HRA fikk for øvrig arbeidsmiljøprisen for 2006 fra HMS-senteret. Det foregår ingen systematisk rapportering fra daglig leder til styret når det gjelder oppfølging av kvalitets- og internkontrollsystemer. 4.3 REVISJONENS VURDERINGER I følge både HRA og fylkesmannen er alle pålegg lukket. Med dette menes at fylkesmannen har fått tilbakemelding om hvilke tiltak HRA vil sette i verk for å bedre forholdene. Slik sett kan en si at virksomheten tilfredsstiller forurensingsmyndighetenes krav. Fylkesmannen fører ingen løpende kontroll av om HRA til enhver tid etterlever kravene, men HRA er pålagt å ha et omfattende rapporterings- og kvalitetssikringssystem. Daglig leder bekrefter at selskapet har fulgt opp disse kravene. I følge stillingsinstruksen har daglig leder ansvaret for å utarbeide kvalitets- og internkontrollsystemer, samt ha ansvar for det indre og ytre miljø dokumentert gjennom internkontrollhåndboken. Daglig leder er også forpliktet til å initiere tiltak for å forebygge avvik fra gjeldende rutiner, spesifikasjoner og avtaler, samt arbeide ut kontrolltiltak som hindrer slike avvik. Styret har i følge aksjeloven et ansvar for å føre tilsyn med daglig ledelse og virksomheten for øvrig. Selv om styret får mye løpende informasjon fra daglig leder, kan det se ut som om styret ikke har noen systematisk oppfølging av kvalitetssikringssystemene i HRA, f.eks når det gjelder avvik som oppstår og oppfølgingen av disse. Revisjonen har ikke foretatt undersøkelser av om HRA faktisk etterlever kravene i utslippstillatelsen. Slike undersøkelser ligger utenfor denne eierskapskontrollen, men vil eventuelt kunne gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. Innlandet Revisjon IKS 20

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer