IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007

2 Forord Innlandet Revisjon IKS har gjennomført selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) på oppdrag av kontrollutvalgene i eierkommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Kontrollutvalgene har utarbeidet en oppdragsbeskrivelse (datert ) som danner grunnlag for arbeidet. Det har dessuten vært ett møte med styringsgruppa underveis i arbeidet (7.3.07) for å avklare uklarheter. Arbeidet er gjennomført i perioden februar april 2007 av Kari Robbestad og Reidun Grefsrud. Rapporten har vært på høring til styreleder og daglig leder i HRA. Vi har fått kommentarer fra daglig leder som er lagt inn som vedlegg i rapporten. I tillegg har vi rettet opp de feilene som er påpekt. Vi takker for samarbeidet med styringsgruppa og HRA. Lillehammer, mai 2007 Innlandet Revisjon IKS Reidun Grefsrud oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Kari Robbestad prosjektsansvarlig Innlandet Revisjon IKS 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD SAMMENDRAG INNLEDNING OPPDRAGET KRITERIER GJENNOMFØRING RAPPORTENS OPPBYGGING FAKTA OM HRA OM SELSKAPET AVFALLSSTRØMMENE EIERNES STYRINGSSIGNALER OPPRETTELSEN AV HRA FORMÅLSPARAGRAFEN I VEDTEKTENE STYRINGSSIGNALER FRA EIERNE REVISJONENS KOMMENTARER ER SELSKAPETS VIRKSOMHET I SAMSVAR MED FORURENSINGSLOVENS KRAV? KRITERIER FAKTA Fylkesmannens tilsyn med HRA i 2005 og Kontroll- og rapporteringssystemer REVISJONENS VURDERINGER STYRES HRA I SAMSVAR MED LOVVERKET OG EIERNES INTERESSER? KRITERIER EIERSTYRINGEN I PRAKSIS - STYRINGSDIALOGEN Arbeidsfordelingen mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder Spesielt om kjøp av aksjer Strategiplanen for HRA Rapporteringsrutiner Samhandling og dialog mellom eierne og HRA Behandling av søknad om ny utslippstillatelse REVISJONENS VURDERINGER ER STYREMEDLEMMENE GJORT KJENT MED SITT ANSVAR? KRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER HVORDAN ARBEIDER SELSKAPET MED ETISKE PROBLEMSTILLINGER? KRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OVERHOLDER HRA SELVKOSTBESTEMMELSENE FOR GEBYRBEREGNING? INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER METODE OG GJENNOMFØRING KRITERIER Problemstillinger knyttet til organisering av renovasjonsordningen Forurensningsloven Innlandet Revisjon IKS 3

4 8.4.3 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer, SFT H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, KRD Avsetning til etterdrift FAKTA Har HRA innsamlingssyst. som gjør det mulig å skille husholdningsavfall og næringsavfall? Henførbare driftsinntekter og drifts- og vedlikeholdskostnader Kapitalkostnader Hvordan fordeles indirekte kostnader på næringsavfall og husholdningsavfall? Er avsetting til etterdriftsfond for deponiet medregnet i gebyrene? REVISJONENS VURDERINGER Overholder HRA bestemmelsene om selvkost? Har HRA innsamlingssyst. som gjør det mulig å skille husholdningsavfall og næringsavfall? Fordeles direkte driftskostnader og kapitalkostnader på de to avfallstypene? Hvordan fordeles kostnader som ikke er direkte på næringsavfall og husholdningsavfall? Er avsetting til etterdriftsfond for deponiet medregnet i gebyrene? KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER EIERNES STYRINGSSIGNALER FORHOLDET TIL FORURENSINGSLOVEN STYRES HRA I SAMSVAR MED LOVVERKET OG EIERNES INTERESSER? ER STYREMEDLEMMENE GJORT KJENT MED SITT ANSVAR? HVORDAN ARBEIDER SELSKAPET MED ETISKE PROBLEMSTILLINGER? OVERHOLDER HRA SELVKOSTBESTEMMELSENE? LITTERATUR/REFERANSER VEDLEGG: KOMMENTARER FRA HRA Innlandet Revisjon IKS 4

5 0. Sammendrag Selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i de fem eierkommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole. Kontrollutvalgene har blitt enige om en oppdragsbeskrivelse som danner utgangspunktet for kontrollen. Selskapskontrollen består av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsdelen er avgrenset til en vurdering av om bestemmelsene i forurensingsloven om selvkost er overholdt. Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november I 2006 var driftsinntektene på 76,3 mill. kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 8,7 mill. kroner og et årsresultat på 4 mill. kroner. HRA har gått med overskudd i 12 av de 14 driftsårene. HRA samler inn og behandler husholdningsavfall i eierkommunene. I tillegg har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Selskapet har også ansvar for behandling og etterbruk av kloakkslam. HRA drifter Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i Jevnaker kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner. Befolkningsgrunnlaget er og HRA har ca abbonenter. HRA står også for innkrevingen av avfallsgebyrene i de fem kommunene. Bestemmelser i aksjeloven, forurensingsloven, aksjonæravtalen, vedtektene, kommunale vedtak og dokumenter i forbindelse med opprettelse av selskapet, tillatelser og pålegg fra forurensingsmyndighetene, samt veiledere fra KRD og SFT vedr beregning av selvkost er sentrale revisjonskriterier som er lagt til grunn ved vurderingene. Det er gjennomført dokumentanalyser av protokoller og referater fra generalforsamling og styret i HRA, regnskaper, årsmeldinger, stiftelsesdokumenter og kommunale vedtak. Det er også innhentet informasjon fra selskapets regnskaper, registreringer av avfallsmenger, rutiner for innsamling og bearbeiding av avfall osv. I tillegg har vi intervjuet styreleder og daglig leder og hatt gruppeintervju med styremedlemmene. Eiernes styringssignaler Formålet med eierskapskontrollen er å påse at den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunenes eierinteresser. Utover det som er formulert i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet og selskapets vedtekter har ikke kommunene gitt andre signaler om hva som er deres eierinteresser. Det er ikke vedtatt noen eierstrategi og ikke formulert krav til måloppnåelse. Dette gjør at vi i liten grad har konkrete kriterier å vurdere utøvelsen av eierskapet opp mot når det gjelder eierinteressene. Selskapets virksomhet i forhold til forurensingsloven I følge både HRA og fylkesmannen er alle pålegg lukket. Med dette menes at fylkesmannen har fått tilbakemelding om hvilke tiltak HRA vil sette i verk for å bedre forholdene. Slik sett kan en si at virksomheten tilfredsstiller forurensingsmyndighetenes krav. Fylkesmannen fører ingen løpende kontroll av om HRA til enhver tid etterlever kravene, men HRA er pålagt å ha et omfattende rapporterings- og kvalitetssikringssystem. Daglig leder bekrefter at selskapet har fulgt opp disse kravene. Revisjonen har ikke foretatt undersøkelser av om HRA faktisk etterlever kravene i utslippstillatelsen. Slike undersøkelser ligger utenfor rammen av denne eierskapskontrollen. Innlandet Revisjon IKS 5

6 Selskapets virksomhet i forhold til vedtektene og eiernes interesser Kontrollen synes å bekrefte at HRA drives i tråd med formålsbestemmelsen i vedtektene. Formålsbestemmelsen i vedtektene er for øvrig svært vid og fungerer i liten grad som noen styringsmekanisme. Verken aksjeloven eller vedtektene har bestemmelser som hindrer styret i HRA å kjøpe aksjer. De aksjene det her dreier seg om er svært små beløp og gjelder selskap i samme bransje som HRA. Konsekvensene av de nye utfordringene knyttet til nye bestemmelser i forurensingsloven som gjelder videre drift av deponiet er lagt fram for styret og generalforsamling. HRA har fulgt opp anmodninger fra eierne om utredning av alternative løsninger til deponiet. Eierne, med unntak av Jevnaker kommune, har gitt sin tilslutning til videre drift av deponiet innenfor forurensingslovens krav og stilt seg bak søknaden om ny utslippstillatelse. HRA har søkt om ny utslippstillatelse i henhold til myndighetenes krav. Ansvarsfordelingen mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder oppleves som god av styreleder og daglig leder og det rapporteres om godt samarbeid. I samsvar med aksjonæravtalen arrangeres det hvert år et høstmøte der eierkommunene informeres om status for driften av HRA, neste års budsjett og gebyrene. Daglig leder og styremedlemmene deltar også i kommunestyremøter eller andre møter i kommunene for å informere om selskapet ved behov. Styremedlemmenes ansvar Vi har fått opplyst at det har vært holdt opplæring i styrearbeid for styremedlemmene og at det trolig blir en ny opplæringsrunde etter valget i høst. Styremedlemmene har selv gitt uttrykk for at de er kjent med sitt ansvar. Arbeidet med etiske problemstillinger Selskapet har nylig, på styremøte , vedtatt etiske retningslinjer. Det har ikke vært noen diskusjon om etikk i generalforsamlingen eller tidligere i styret, selv om daglig leder og styreleder sier at ulike etiske problemstillinger ligger under i diskusjonen av ulike temaer. Selvkostbestemmelsene Vi har kontrollert om HRA overholder bestemmelsene om selvkost for gebyrberegning gitt i forurensningslovens bestemmelser i 34 om avfallsgebyr, forurensningsforskriftens kap. 11, H Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og regionaldepartement og andre uttalelser på området. Formålet var å påse at det ikke skjer kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten (husholdningsavfall) og forretningsvirksomheten (næringsavfall). HRA utarbeider ikke noe fullstendig selvkostregnskap og kan derfor ikke dokumentere at gebyrene for husholdningsavfallet er i tråd med selvkostprinsippet. Etter vår vurdering overholder HRA derfor ikke bestemmelsene om selvkost for gebyrregning. HRA utarbeider forslag til nye gebyrer. Dette forslaget er saksgrunnlaget for kommunestyrevedtakene. Det legges ikke fram noe dokumentasjon i forbindelse med kommunestyrevedtakene av om gebyrforslagene er i tråd med selvkostprinsippet. I følge avfallsforskriften med ikrafttredelse skal ethvert deponi ha tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av tillatelsen kan oppfylles. Det skal gjøres en beregning på anslåtte kostnader ved avslutning og etterdrift av deponiet i en periode på minst 30 år. Avsetningene skal medregnes i gebyrgrunnlaget. HRA har ikke avsatt midler til etterdrift (Se kommentarer fra daglig leder i HRA som følger vedlagt). Vi anbefaler at HRA utarbeider selvkostregnskap i henhold til bestemmelsene i forurensningsloven 34 om avfallsgebyr. HRA bør også vurdere hvordan bestemmelsene i avfallsforskriften vedrørende finansiell garanti og kostnadsdekning til etterdrift av deponiet skal overholdes. Innlandet Revisjon IKS 6

7 1. Innledning 1.1 OPPDRAGET Kontrollutvalgene i de fem eierkommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole har blitt enige om å gjennomføre en selskapskontroll av Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA). Det er vedtatt en samarbeidsavtale og opprettet en styringsgruppe bestående av de fem kontrollutvalgslederne. Kontrollutvalgene har blitt enige om en oppdragsbeskrivelse som danner utgangspunktet for revisjonens arbeid (se ramme nedenfor). Som det går fram av innholdet i rammen nedenfor omfattes selskapskontrollen av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon 1. Forvaltningsrevisjonsdelen er avgrenset til å vurdere om bestemmelsene i forurensingsloven om selvkost er overholdt. Eierskapskontroll: Følgende områder ønskes belyst: Eierstrategi: Tjenesten er lagt til HRA som eget rettssubjekt. Det er nødvendig at kommunene har en vedtatt eierstrategi som bl.a. sikrer at selskapet, på kommunenes vegne, følger opp lovens bestemmelser. Synes dette å fungere? Selskapets virksomhet i forhold til forurensningsloven: Kartlegging av pålegg gitt av ulike tilsynsmyndigheter, og selskapets oppfølging av disse. Av andre sentrale vedtak kan nevnes styresak 04/06 av om Utslippstillatelse for deponiet på Trollmyra Avfallsanlegg, og styresak 08/06 av om Behandling av restavfall. Selskapets vedtekter: Det foretas en vurdering av om selskapets virksomhet er i samsvar med vedtak om opprettelsen av selskapet, gjeldende vedtekter med spesiell vekt på 1-3 og om styret har myndighet til å kjøpe aksjer i andre selskaper. Styremedlemmers ansvar: Det er viktig at styremedlemmer i et aksjeselskap er kjent med sitt personlige ansvar. Det bør være kommunenes ansvar å gjøre styremedlemmer som velges av kommunene kjent med dette ansvaret. Blir dette gjort på en tilfredsstillende måte? Etikk: Det er ønskelig å kartlegge hvordan selskapet arbeider med etikk. Selskapet har ikke vedtatt etiske retningslinjer. Forvaltningsrevisjon - selvkost: Det foretas kontroll av at HRA overholder bestemmelsene om selvkost for gebyrbergning gitt i forurensningslovens bestemmelser i 34 om avfallsgebyr, forurensningsforskriftens kap 11, H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og regionaldepartement og andre uttalelser på området. Formålet er å påse at det at det ikke skjer kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten (husholdningsavfall) og forretningsvirksomheten (næringsavfall). 1 Eierskapskontroll er kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder å kontrollere om den som utøver kommunenes eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Innlandet Revisjon IKS 7

8 1.2 KRITERIER Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for vurderingen. Aksjelovens bestemmelser Forurensingsloven med forskrifter Aksjonæravtalen, vedtak og andre dokumenter i forbindelse med opprettelse av selskapet Selskapets vedtekter Tillatelser og pålegg fra forurensingsmyndighetene (fylkesmannen) Relevante kommunestyrevedtak. Veiledere fra KRD og SFT vedr beregning av selvkost/gebyrgrunnlaget Det foretas en nærmere gjennomgang av anvendte kriterier i tilknytning til omtalen av det enkelte tema. 1.3 GJENNOMFØRING Det er gjennomført dokumentanalyser som omfatter gjennomgang av: Årsregnskap og årsberetninger Protokoller og referater fra styremøter og generalforsamlingsmøter mv Strategiplan for selskapet Rapporter fra Fylkesmannen og HRA i forbindelse med tilsynsbesøk Det er videre gjennomført intervjuer med daglig leder og styreleder (samlet) og et gruppeintervju med styremedlemmene. Det har også vært kontakt med administrasjonen i HRA gjennom hele prosjektperioden for å få opplysninger om faktiske forhold. Vi har også innhentet informasjon fra Fylkesmannen i Oppland (Miljøvernavdelingen) vedr oppfølging av pålegg og behandling av ny utslippstillatelse. I forbindelse med forvaltningsrevisjon om vurderingen av selvkost er det innhentet og analysert informasjon fra selskapets regnskaper, registreringer av avfallsmenger, rutiner for innsamling og bearbeiding av avfall osv og revisjonen har hatt flere samtaler med administrasjonen. Det vises til nærmere omtale i kap RAPPORTENS OPPBYGGING Vi har tatt utgangspunkt i strekpunktene i oppdragsbeskrivelsen ved oppbyggingen av rapporten, men siden temaene går litt over i hverandre har vi ikke klart å få helt samsvar mellom temaene og kapittelinndelingen. Kapittel 2 inneholder en kortfattet oversikt over selskapets virksomhet. Hensikten med kapittel 3 er å beskrive eierinteressene og eventuelle eierstrategier slik de er nedfelt i kommunale vedtak, spesielt i forbindelse med opprettelsen av HRA. Kapittel 4 inneholder en beskrivelse og en vurdering av selskapets virksomhet i forhold til forurensingsloven, med unntak av selvkostbestemmelsene som er vurdert i kap. 8 Innlandet Revisjon IKS 8

9 I kapittel 5 spør vi om virksomheten foregår innenfor rammene som lover, regler, vedtekter og kommunale vedtak setter for selskapet. I kapittel 6 gjennomgås styremedlemmenes ansvar. I kapittel 7 kartlegges hvordan selskapet arbeider med etikk. Forvaltningsrevisjonen i forhold til bestemmelsene om selvkost gjennomgås i kapittel 8. Det siste kapitlet (kap. 9) inneholder en oppsummering av revisjonens vurderinger under hvert av de foregående kapitlene. Innlandet Revisjon IKS 9

10 2. Fakta om HRA 2.1 OM SELSKAPET Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november De fem eierkommunene har tegnet seg for aksjer etter følgende fordeling 2 : Gran kommune 21% Hole kommune 8% Jevnaker kommune 11% Lunner kommune 14% Ringerike kommune 46% Aksjefordelingen gjenspeiler fordelingen av folketallet i kommunene. Generalforsamlingen i HRA består av ordførerne. Generalforsamlingen velger styret, som består av 5 medlemmer med personlige varamenn. Styreleder er for tiden Arne Høy. Selskapet hadde i ansatte og ledes av daglig leder Amund Bøe. Kontoradressen er Bergermoen på Jevnaker. Virksomheten er beskrevet slik i årsmeldingen for 2006: Selskapet har som hovedoppgave å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle alle krav til behandling av husholdningsavfall i kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran. Dette omfatter drift av Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i Jevnaker kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. I tillegg har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Selskapet har også ansvar for behandling og etterbruk av kloakkslam fra kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Hole. Oppgavene skal utføres i henhold til sentrale lover og bestemmelser, samt gitte tillatelser fra fylkesmannen. Befolkningsgrunnlaget i eierkommunene er og HRA har ca husholdningsabonnenter og ca hytteabonnenter. HRA står også for innkrevingen av avfallsgebyrene i de fem kommunene. I 2006 var driftsinntektene på 76,3 mill. kroner. Selskapet hadde et driftsresultat på 8,7 mill. kroner og et årsresultat på 4 mill. kroner. Årsresultatet ble satt av til styrking av egenkapitalen. Totalkapitalen er på 94 mill. kroner og egenkapitalen er på 18,7 mill. kroner. Av dette er opptjent egenkapital 14,9 mill. kroner, mens resten er aksjekapital. Egenkapitalandelen er på 19,9 %. Styret har som mål å øke andelen til 20 % innen Dette er oppnådd med resultatet i HRA har gått med overskudd i 12 av de 14 driftsårene. Årsresultatet i 2006 er høyere enn resultatene for tidligere år. Eierkommunene har hittil aldri tatt ut utbytte, men avsatt årsresultatene til styrking av egenkapitalen. 2 Iflg Aksjonæravtalen. Innlandet Revisjon IKS 10

11 2.2 AVFALLSSTRØMMENE Figur 2.1 viser avfallsstrømmene i HRA. Figur 2.1 Flytskjema avfall. Hentet fra vedlegg i brev til fylkesmannen i Oppland i 2006, vedrørende behandling av restavfall i HRA - regionen etter Husholdningene sorterer avfallet i fire fraksjoner; våtorganisk avfall, papir inkl drikkekartonger, plastemballasje og restavfall. På gjenvinningsstasjonene kan husholdningene levere inn og sortere flere typer fraksjoner. I følge årsmeldingen for 2006 er utsorteringsgraden for husholdningsavfall ca 65 % basert på hentet avfall og avfall levert inn til gjenvinningsstasjonene. I følge omtalen på HRA s nettside omdannes det våtorganiske avfallet (matavfallet) til råtnerest og biogass i det nye prosessanlegget (høsten 2005). Biogassen, sammen med gassen fra deponiet, driver en gassmotor med generator som gir strøm og varme. Noe av strømmen bruker HRA selv, resten selges til Hadeland Energi Nett. Varmtvannet varmer opp HRA's bygningsmasse og biogassprosessen. Råtneresten blir til kompostjord i komposteringsanlegget. HRA blander i dag ferdige jordblandinger basert på kompost, myrjord og sand som selges på Trollmyra og gjenvinningsstasjonene. Jorden lages på lisens fra Norsk Jordforbedring. Denne kan kjøpes på Trollmyra og gjenvinningsstasjonene. Innlandet Revisjon IKS 11

12 Papir, plast og papp (vesentlig næringsavfall) selges. Plast går til HIAS på Hamar, mens papir går til Veolia (tidl norsk gjenvinning). Pappen presses på HRA før den selges gjennom selskapet REKOM. HRA leiepresser dessuten papp for Veolia. Glass, klær, metaller, batterier, elektronisk/elektrisk avfall mv levers til ulike leverandører. Norsk Miljø og resirkulering AS hogger både trevirke og impregnert virke. Samme firma omsetter hogget flis i markedet, og for tiden går mye av flisa til Norske Skog Follum. Hogget impregnert flis leveres til anlegg med spesiell godkjennelse for brenning. Restavfallet fra husholdningene og fra næringslivet deponeres på fyllinga. I 2006 utgjorde dette tonn. Alle mengder blir rapportert i årsrapporten, det er årsrapporten som sendes til fylkesmannen. Restavfall, våtorganisk avfall, papir, plast, slam og asbest inneholder vekt ved levering til Trollmyra. Trevirke og hageavfall angir mengde som er kvernet opp og levert. De andre fraksjonene angir vekten som er solgt/levert videre. Det blir også levert en rapport til SSB Husholdningsavfall i interkommunal renovasjon, denne gir opplysninger om Mengder husholdningsavfall og behandlingsmåte av avfallet. Innlandet Revisjon IKS 12

13 3. Eiernes styringssignaler 3.1 OPPRETTELSEN AV HRA Initiativet til opprettelsen av HRA ble tatt i forbindelse med behandlingen av avfallsplanen 3 for Hadeland og Ringerike høsten De fem kommunene fattet likelydende vedtak (i flg utskriften av sak 176/91 fra Ringerike kommunestyre). Begrunnelsen for å opprette et interkommunalt avfallselskap var blant annet å bedre styring og kontroll av avfallsstrømmene. Avfallsplanen la dessuten opp til at avfallsmengdene skulle reduseres og gjenvinningen økes. Vedtakene innebar også at kommunene forpliktet seg til et felles minimum ambisjonsnivå for sortering/gjenvinning. Vi har i det følgende referert en del av vedtaket i Ringerike kommunestyre i sak 176/91: 1. Ringerike kommune vedtar følgende overordnede mål med hovedstrategier som basis for avfallsplan for region Ringerike og Hadeland: Overordnet mål: Alt avfall som produseres i, eller tilføres til området, skal disponeres på en slik måte at hensyn til helse, miljø, naturressurser og samfunnsøkonomi er best mulig ivaretatt. Hovedstrategi 1: Avfallsmengden som genereres i området skal forsøkes redusert. Avfallsmengden til vanlig deponi minimeres. Hovedstrategi 2: Gjenvinning av avfall skal økes, og gjennomføres på høyeste mulig foredlingsnivå, fortrinnsvis innen region Ringerike og Hadeland. Hovedstrategi 3: Ved all avfallshåndtering skal miljøbelastningen reduseres. Hovedstrategi 4: Det skal etableres administrative og organisatoriske systemer/rutiner som gir grunnlag for bedre styring og kontroll av avfallsstrømmene. 3. Ringerike kommune går inn for opprusting av Trollmyra til en kontrollert deponiplass, i henhold til Avfallsplan Ringerike/Hadeland og dens kostnadsramme, samt i henhold til overordnede myndigheters krav. 4. De samarbeidende kommunene forplikter seg til et felles minimum ambisjonsnivå for sortering/gjenvinning: Ambisjonsnivået tilsier at en skal akseptere en del tilleggskostnader i innsamlingen, men ikke for enhver pris. Det tas hensyn til markedet, det vil si at det kun samles inn fraksjoner som det kan skaffes avsetning for i dag, i nær framtid eller med enkle markedstiltak. 5 Ringerike kommune går inn for at det etableres et interkommunalt selskap som står for driften av Trollmyra. 6. Det oppnevnes et interimsstyre bestående av en politiker og en fra administrasjonen i hver kommune. 7. Selskapet etableres snarest mulig og senest Interimsstyret startet arbeidet De valgte et arbeidsutvalg til å styre prosessen. Utviklingsselskapet AS IPT ble engasjert til arbeidet med å utarbeide et konsept for organisering og stiftelse av selskapet. Det ble utarbeidet en rapport datert der spørsmål knyttet til 3 I 1993 ble det innført en bestemmelse ( 33) i forurensningsloven som forpliktet kommunene til å utarbeide egne avfallsplaner; «Kommunene skal utarbeide en plan for reduksjon og håndtering av avfall i kommunen (avfallsplan).» Innlandet Revisjon IKS 13

14 organisering, økonomi og avtaler ble utredet, og det ble utformet forslag til vedtekter, stiftelsesdokumenter, ulike avtaler, budsjett for 1993 mv. Som en visjon og utgangspunkt for nærmere formulering av forretningside ble det formulert følgende under kap. 2 i utredningen av : Alt avfall som produseres i, eller tilføres området, skal disponeres på en slik måte at hensyn til helse, miljø, naturressurser og samfunnsøkonomi er best mulig ivaretatt. Videre ble det i utredningen formulert følgende hovedmål for selskapet: Avfallshåndteringen i Hadeland/Ringerike-regionen skal ivaretas gjennom et interkommunalt eid selskap med følgende kommuner som eiere: o Gran kommune o Hole kommune o Jevnaker kommune o Lunner kommune o Ringerike kommune HRA skal oppfattes av markedet som en miljøbevisst service- og markedsrettet bedrift. Brukerne av HRA s tjenester vil være innbyggere og næringsvirksomhet i regionen som utgjøres av de fem aksjonærkommunene. Selskapet skal også tilby tjenester utenfor regionen. Selskapets tjenester skal være preget av stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. HRA skal styres og ledes etter forretningsmessige prinsipper med kostnadsbevissthet, rasjonell ressursbruk, mål og resultater som styringsparametre. Ved bruk av prispolitikk og informasjonstiltak skal det stimuleres til reduksjon i avfallsmengder, sortering, gjenbruk og gjenvinning. For forbruksavfall skal det i.h.t. kommunenes avfallsplaner tilstrebes en utsortering/gjenvinningsgrad på 50 % (vektprosent) innen Det ble også formulert delmål for virksomheten som fokuserer på sortering og gjenvinning, markedsorientering/økonomi, miljøbelastning, styringssystemer og næringsøkonomiske virkninger for regionene Hadeland/Ringerike. Det ble videre uttalt i utredningen at selskapets mål skal oppfylles ved å stimulere til gjenbruk og gjenvinning og ved å ta i bruk nødvendige politiske virkemidler. I løpet av høsten 1992 gjorde kommunestyrene i eierkommunene vedtak om å oppette HRA som aksjeselskap i henhold til aksjeloven. Utredningen av og kommunestyrevedtak høsten 1991 lå til grunn for behandlingen av saken i kommunene. Utredningen ble tatt til etterretning. Aksjonæravtalen og driftsavtalen ble godkjent og kommunene sluttet seg til intensjonsavtalens målsettinger (med noen forbehold i Ringerike kommune). Intensjonsavtalen som ble lagt fram til godkjenning for kommunestyrene i forbindelse med saken om opprettelse av HRA gir klare føringer om at HRA skal overta det meste av avfallshåndteringen i kommunene. I følge pkt 1 i avtalen skal HRA forplikte seg til å overta/kjøpe gjenbruksstasjoner, kommunalt eide avfallscontainere og spesialavfallsmottak i aksjonærkommunene snarest mulig og senest innen I pkt 2 i avtalen står det: Aksjonærkommunene har som mål å effektivisere materialflyten i avfallshåndteringen og overlate til HRA å forestå all innsamling. Aksjonærene forplikter seg således til å overlate til HRA å reforhandle inngåtte avtaler med renovatører med sikte på overdragelse av avtalene, eventuelt inngåelse av nye avtaler mellom HRA og renovatørene innen I pkt 3 i avtalen står det at HRA overtar all innkreving av faste, kommunale renovasjonsavgifter fra Fra samme dato får HRA delegert nærmere angitte fullmaktsaker fra kommunene (f.eks dispensasjonssaker etter forurensingsloven, fritak for renovasjonsavgift). Innlandet Revisjon IKS 14

15 Intensjonen med HRA var dermed helt fra begynnelsen å stifte et selskap som fikk et grep om hele avfallshåndteringen i regionen Ringerike/Hadeland, også innkrevingen av gebyrene. Effektivisering av materialflyten i avfallstrømmene ser ut til å ha vært et sentralt motiv for opprettelsen av HRA. 3.2 FORMÅLSPARAGRAFEN I VEDTEKTENE Formålet med selskapet er formulert slik i 1-3 i vedtektene: Selskapets formål er avfallshåndtering. Selskapet skal arbeide med gjenvinning, herunder behandling, foredling og salg av varer og tjenester som baserer seg på selskapets anlegg, systemer og maskiner. I aksjonæravtalen er det en bestemmelse i 7 om at selskapet også kan tilby tjenester utenfor aksjonærområdet, f.eks motta avfall fra leverandører utenfor området. 3.3 STYRINGSSIGNALER FRA EIERNE I en rapport fra Nordlandsforskning 4 konkluderes det med at det har vært lite fokus på å utvikle politiske styringssignaler overfor kommunalt eide selskaper utover de generelle rammevilkårene som finnes i vedtektene. Det hevdes videre at vedtektene i mange selskaper gir stor grad av autonomi, slik at vedtektene ikke fungerer som noen sentral styringsmekanisme. Det er også få kommuner som har vedtatt formelle eierstrategier der eiers interesser er klart formulert. Uklarheter rundt hva som er kommunenes eierstrategier kan ifølge rapporten føre til at selskapene selv definerer hva som er eiers interesser i selskapet og på den måten styre utviklingen selv. Ingen av eierkommunene i HRA har vedtatt formelle eierstrategier. Det er ikke formulert generelle krav eller forventninger fra eierne til HRA utover det som ble formulert ved etableringen av selskapet og gjennom vedtektene. Kommunestyrene i eierkommunene har imidlertid behandlet konkrete saker som gjelder HRA og slik sett hatt mulighet til å gi føringer for eierrepresentantene i generalforsamlingen i behandlingen av disse sakene. 3.4 REVISJONENS KOMMENTARER Bakteppet for opprettelsen av HRA er kommunenes behandling av avfallsplanen med målsettinger om å redusere avfallsmengdene og øke sortering og gjenvinning. Å opprette et interkommunalt selskap som fikk hånd om alle sider ved avfallshåndteringen i regionen Hadeland Ringerike var et tiltak for å få til en mer effektiv materialflyt i avfallstrømmene. Kommunene vedtok i 1991 et felles minimums ambisjonsnivå for avfallshåndteringen. De fem kommunene har i dag vedtatt likelydende renovasjonsforskrifter og har like gebyrer. Dette innebærer at innbyggerne i alle kommunene i regionene står overfor det samme regelverket når det gjelder 4 NF-rapport 18/2006: Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak. Innlandet Revisjon IKS 15

16 innsamling av husholdningsavfall og det er full utjevning av kostnader mellom innbyggerne i regionen. Med unntak av formuleringen av målsettingen om å effektivisere materialflyten, er kommunestyrets vedtak høsten 1992 om opprettelsen av HRA fokusert på det praktiske; inngåelse av avtaler, overdragelse av kontrakter, budsjett osv. Det er ikke formulert andre målsettinger eller strategier i forbindelse med disse vedtakene. I utredningen som ble utarbeidet forut for vedtakene er det formulert hovedmål og delmål som sier noe om hvilke prinsipper som bør gjelde for selskapets drift. Utredningen ble tatt til orientering i kommunestyrevedtakene om opprettelsen av HRA. Det er ikke eksplisitt formulert målsettinger eller strategier for HRA i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet. Formålsbestemmelsen i vedtektene er forholdsvis lite avgrenset når det gjelder hva selskapet kan drive med. Avgrensingen gjelder kun i forhold til at det dreier seg om avfallshåndtering. I aksjonæravtalen står det også at selskapet kan tilby tjenester utenfor regionen. Formålet med eierskapskontrollen er å påse at den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunenes eierinteresser. Utover det som er formulert i forbindelse med vedtakene om oppretting av selskapet og selskapets vedtekter har ikke kommunene gitt andre signaler om hva som er deres eierinteresser. Det er ikke vedtatt noen eierstrategi og ikke formulert krav til måloppnåelse. Dette gjør at vi i liten grad har konkrete kriterier å vurdere utøvelsen av eierskapet opp mot når det gjelder eierinteressene. Innlandet Revisjon IKS 16

17 4. Er selskapets virksomhet i samsvar med forurensingslovens krav? 4.1 KRITERIER Styringsgruppen ønsker en kartlegging av pålegg gitt av ulike tilsynsmyndigheter og selskapets oppfølging av disse. Styringsgruppen nevner styresak 04/06 av om utslippstillatelse for deponiet på Trollmyra Avfallsanlegg og styresak 08/06 av om Behandling av restavfall som sentralt i vurderingene. Disse to styresakene gjelder styrets oppfølging av utfordringer i tilknytning til søknad om ny utslippstillatelse. Vi har valgt å behandle disse sakene i neste kapittel siden de i stor grad dreier seg om hvordan store utfordringer knyttet til fremtidig drift av HRA er behandlet i ulike organer. I følge 30 i forurensingsloven har kommunene ansvar for å samle inn husholdningsavfall, men har ikke ansvaret for næringsavfallet. Med virkning fra skjedde det en del endringer i forurensingsloven. Avfallsdefinisjonene ble blant annet endret. Tidligere ble avfall delt inn i forbruksog produksjonsavfall. Etter den nye loven deles avfallet inn i husholdnings- og næringsavfall. Endringen har medført at en større del av avfallet defineres som næringsavfall som faller utenfor kommunenes ansvar. Husholdningsansvar defineres i følge 27 som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og liknende. Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I tillegg kommer spesialavfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker eller dyr. HRA har det operative ansvaret for innsamlingen og behandlingen av husholdningsavfall i eierkommunene. I tillegg samler HRA også inn og behandler næringsavfall. 34 i forurensingsloven gir regler for fastsetting av avfallsgebyret for husholdningsavfallet. Om avfallsgebyret som fastsettes av kommunene på grunnlag av beregninger fra HRA er i samsvar med forurensingsloven vurderes nærmere i kapittel i forurensingsloven sier at den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensing eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap.3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende. Det er fylkesmannen som gir slik tillatelse. Siste gitte tillatelse for HRA ble gitt og gjelder i 10 år 5. Tillatelsen gjelder mottak, håndtering og deponering av avfall etter nærmere fastsatte vilkår. I tillatelsen er det også uttalt at HRA har plikt til etterdrift av deponiet i 30 år etter avslutningstidspunkt. Fylkesmannen har utformet et omfattende vilkårssett for tillatelsen, og det er gitt en del generelle vilkår (Vilkårssett nr 1). Det stilles krav til dokumentasjon og rapportering, blant annet: 5 Tillatelse til innsamling, håndtering og behandling av avfall for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. Innlandet Revisjon IKS 17

18 Det skal føres driftsjournal ved alle anleggene, der blant annet dato, mengde og kategori for mottatt avfall skal føres. Her skal også resultatet av miljøkontroller føres, stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning og eventuelle avvik fra vilkårene. Det skal sendes årsrapport til forurensingsmyndighetene hvert år innen 1.3. Rapporten skal sendes på skjema fastsatt av SFT. Opplysninger om avfallsmengde, avfallsfraksjoner, avfallets opprinnelse mv. Miljøkontroll skal rapporteres hvert år innen 1.4. Her rapporteres kontroll av sigevann, kontroll av utslipp til luft, antall stikkprøvekontroller og resultatene av disse og eventuelle avvik. Egenkontrollrapport basert på protokoll fra internkontrollmøtene. Rapporten skal også inneholde selskapets vurdering av om miljøkravene er tilfredsstilt, om det forekommer miljøulemper som bør utbedres Økonomistatus Revidering av avfallsplan en gang pr valgperiode (bortfalt). Internkontroll/egenkontroll i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Tidl. Forskrift om internkontroll av ). Bedriften plikter å ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder vilkårene i utslippstillatelsen. Beredskapsplan. Det skal til enhver tid finnes en beredskapsplan som skal utarbeides på bakgrunn av risikovurdering ved alle anlegg og all aktivitet som selskapet står ansvarlig for. 4.2 FAKTA Fylkesmannens tilsyn med HRA i 2005 og Fylkesmannen (FM) er tilsynsmyndighet for HRA. Vi har i det følgende sett på fylkesmannens og HRA s behandling av rapporter fra 2 tilsynsbesøk; ett i 2005 og ett i 2006: Fylkesmannen hadde et tilsynsbesøk vedr mottak og sluttbehandling av avfall på Trollmyra avfallsdeponi. Her (brev av 7.10) ble det funnet følgende avvik: Deponiet foretar ikke mottakskontroll av avfallet som blir levert inn. Det er ikke tilstrekkelig mottakskontroll ved innveiing av avfallet på deponiet som sikrer fastsatte krav i fylkesmannens tillatelse. Kontrollen avdekket at våtorganisk avfall deponeres i strid med tillatelsen og at utsortert bygg og rivningsavfall har innhold av impregnert trevirke (farlig avfall). HRA ble bedt om å redegjøre for hvilke tiltak som skal settes i verk for å imøtekomme kravet om bedre utsortering av avfallsfraksjoner som ikke kan deponeres i henhold til vilkår i tillatelsen. FM sa også at HRA innen kort tid også bør ta sikte på å imøtekomme kravene for mottak av avfall i henhold til avfallsforskriften 6. Deponiet har mottatt og deponert farlig avfall som de ikke har tillatelse til å deponere. Kontrollen avdekket malingsspann med innhold av flere liter maling på deponitippen.( ) Avviket har sammenheng med mangelfull mottakskontroll. 6 Fra og med er det strengere regler enn tidligere når det gjelder hvilke avfallstyper det er tillatt å deponere. Jfr Avfallsforskriften 9-4. Innlandet Revisjon IKS 18

19 I tillegg hadde fylkesmannen tre anmerkninger (mindre alvorlig enn avvik) som gikk på At de ikke hadde utarbeidet dokumentert mottakskontroll for det avfall de mottar. At de ikke har ajourførte kartgrunnlag for deponiet At det ble registrert forsøpling inne på anleggsområdet. Fylkesmannen ba virksomheten om å gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at forholdene er brakt i orden. De ba også om redegjøring om gjennomførte tiltak når det gjaldt avvikene. For anmerkningene ble det bedt om virksomhetens vurderinger og eventuelle utbedringer. HRA ble gitt en frist for tilbakemelding og fylkesmannen opplyste om at det kunne bli aktuelt å varsle tvangsmulkt hvis de ikke mottok tilbakemelding innen fristen. HRA har gitt tilbakemelding i brev av der de redegjør for konkrete tiltak. Avvikene var særlig knyttet til mottak av containere med næringsavfall. Et av de større tiltakene som HRA varslet var etablering av sorteringsplate for næringsavfall. Dette er inne på budsjettet for Saken anses etter dette som ferdigbehandlet hos fylkesmannen. Det har også vært tilsynsbesøk i 2006 ved Trollmyra, Roa og Mohagen gjenvinningsstasjoner. Det ble funnet til sammen 2 avvik og flere anmerkninger. Det ble registrert avvik i forbindelse med manglende journalføring av mottatt farlig avfall ved gjenvinningsstasjonen på Roa. Fylkesmannen kommenterte også at det bør fremgå hvilke virksomheter som har levert avfall, når, med fullstendig deklarering. Fylkesmannen hadde også observert at det kom en bil som la opp til å levere sitt farlige avfall på linje med husholdninger, dvs uten deklarering. Ved Mohagen gjenvinningsstasjon ble det registrert avvik pga manglende dokumentasjon av rutiner ved mottak av farlig avfall, dvs det manglet driftsinstruks for anlegget og håndtering av det farlige avfallet. HRA har gitt tilbakemelding i brev av HRA uttalte at journalføring i henhold til regelverket ved Roa gjenvinningsstasjon ville bli satt i gang så fort som mulig over ferien. Rutinene for å ta i mot avfall fra næringslivet ville også bli gjennomgått og oppdatert slik at dette registreres og ikke går som privat avfall. Når det gjelder driftsinstruks uttalte HRA at de har driftsinstruks for farlig avfall, men at den ville bli oppdatert og lagt ut på alle anlegg rett etter ferien. Etter denne tilbakemeldingen anså Fylkesmannen seg ferdig med tilsynssaken. I følge daglig leder har ikke HRA for tiden pålegg fra fylkesmannen som ikke er lukket. Dette er bekreftet av fylkesmannens miljøvernavdeling. Tilsynsrapportene fra fylkesmannen og HRA s tilbakemelding er kun behandlet administrativt av daglig leder. Styret har vært orientert muntlig om at fylkesmannen har vært på tilsyn, men rapportene har ikke vært lagt fram for styret som referatsaker Kontroll- og rapporteringssystemer. I forbindelse med utslippstillatelsen er det gitt krav om at HRA må ha et omfattende system for dokumentasjon, rapportering og egenkontroll. I følge årsberetningen for 2006 har HRA kvalitetssikring basert på følgende håndbøker: Innlandet Revisjon IKS 19

20 Håndbok for administrativt system Håndbok for HMS-lovgivningen, internkontroll Håndbok for brann Håndbok for rutiner og drift av anlegg (her kommer driftsbøker for de ulike anlegg). HRA arbeider med å få til sertifisering etter kvalitetssystemet ISO 9001 og miljøstyringssystemet ISO i Når det gjelder kravene til rapportering mv i utslippstillatelsen, opplyser daglig leder at driftsjournaler ligger ute ved alle stasjonene. Fylkesmannen får årsberetningen fra HRA. Her er det rapportering på avfallsmengder og økonomi blant annet. Miljøkontrollen utføres blant annet av Bioforsk, som tar kontroll av sigevannet. Utslipp til luft og vann rapporteres også i årsrapporten. HRA leier en mann fra Renor (et selskap som tar i mot farlig avfall) 1-2 ganger pr år for å veilede de som jobber på gjenvinningsstasjonene. I følge årsmeldingen settes det årlig opp en virksomhetsplan for helse-, miljø og sikkerhet i samarbeid med HMS Senteret Hønefoss. HRA fikk for øvrig arbeidsmiljøprisen for 2006 fra HMS-senteret. Det foregår ingen systematisk rapportering fra daglig leder til styret når det gjelder oppfølging av kvalitets- og internkontrollsystemer. 4.3 REVISJONENS VURDERINGER I følge både HRA og fylkesmannen er alle pålegg lukket. Med dette menes at fylkesmannen har fått tilbakemelding om hvilke tiltak HRA vil sette i verk for å bedre forholdene. Slik sett kan en si at virksomheten tilfredsstiller forurensingsmyndighetenes krav. Fylkesmannen fører ingen løpende kontroll av om HRA til enhver tid etterlever kravene, men HRA er pålagt å ha et omfattende rapporterings- og kvalitetssikringssystem. Daglig leder bekrefter at selskapet har fulgt opp disse kravene. I følge stillingsinstruksen har daglig leder ansvaret for å utarbeide kvalitets- og internkontrollsystemer, samt ha ansvar for det indre og ytre miljø dokumentert gjennom internkontrollhåndboken. Daglig leder er også forpliktet til å initiere tiltak for å forebygge avvik fra gjeldende rutiner, spesifikasjoner og avtaler, samt arbeide ut kontrolltiltak som hindrer slike avvik. Styret har i følge aksjeloven et ansvar for å føre tilsyn med daglig ledelse og virksomheten for øvrig. Selv om styret får mye løpende informasjon fra daglig leder, kan det se ut som om styret ikke har noen systematisk oppfølging av kvalitetssikringssystemene i HRA, f.eks når det gjelder avvik som oppstår og oppfølgingen av disse. Revisjonen har ikke foretatt undersøkelser av om HRA faktisk etterlever kravene i utslippstillatelsen. Slike undersøkelser ligger utenfor denne eierskapskontrollen, men vil eventuelt kunne gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. Innlandet Revisjon IKS 20

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret 07.04.2016 Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontrollrapport. Kontrollrapport nummer: 2005/22 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll:

Fylkesmannen i Telemark. Kontrollrapport. Kontrollrapport nummer: 2005/22 Saksnummer: 05/3987 Dato for kontroll: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: IATA, Indre Agder

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver Tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets oppgaver Disposisjon Å være medlem av kontrollutvalget (KU) Kommunal sektor Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Tidsrom for kontrollen: Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

Tidsrom for kontrollen: Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder. Eide avfallanlegg. Inspeksjonsrapport nr. 05.0011 Bedriftens navn: Eide avfallsanlegg Arkivkode: 05/12680-471 som eies og drives av Sotra Renovasjon Bedriftens adresse: Fjellvar, Lonav. 20 5342 Straume

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG For valgperioden 2015-2019 Kontrollutvalgets medlemmer: Borger Larsen (Leder), Ole Marius Grønlien (Nestleder), Mina Skjennem, Stian Myhre Eriksen og Anne Grethe Ness.

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 8. desember 2015, Sak 23/15 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer