AKTIVITETSPLAN FOR BRUKERINVOLVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSPLAN FOR BRUKERINVOLVERING"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN FOR BRUKERINVOLVERING NYTT REGJERINGSKVARTAL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM Digital versjon

2 2 ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRINGEN Statsbygg har, på oppdrag fra KMD, ansvaret for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogrammet. Statsbygg får bistand fra rådgiverne tegn_3 og Rambøll til dette arbeidet.

3 INNHOLD INTRODUKSJON 01 Innledning 02 Organisasjon RKV-prosjektet 03 Prosess rom- og funksjonsprogram 04 Struktur for arbeidet AKTIVITETER Fokusgruppe 1: Arbeidsplasser Fokusgruppe 2: Fellesfasiliteter Fokusgruppe 3: Helse og velferd Fokusgruppe 4: Administrative fellestjenester Fokusgruppe 5: Driftsrelaterte funksjoner KALENDER 3

4 4

5 INTRODUKSJON 5

6 Aktivitetsplan for brukerinvolvering Rom- og funksjonsprogram 01 INNLEDNING OM AKTIVITETSPLANEN Dette dokumentet gir en overordnet plan for aktiviteter og brukerinvolvering ved utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram (RFP) for nytt regjeringskvartal (RKV). I det følgende redegjøres for organiseringen av RKV-prosjektet, prosessen for rom- og funksjonsprogram og beskrivelse av hvordan dette arbeidet er strukturert, herunder organiseringen av de ulike aktivitetene som skal gjennomføres i arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Formålet er å sikre forutsigbarhet og tilrettelegge for god forankring i programmeringsarbeidet. ANDRE PROSESSER Rom- og funksjonsprogrammet er ett av flere oppdrag Statsbygg har fått fra Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) i forbindelse med å avklare rammene for det kommende byggeprosjektet. Et annet sentralt oppdrag er å utarbeide en reguleringsplan for det aktuelle området for et nytt regjeringskvartal. Det er besluttet at denne skal utarbeides som en statlig reguleringsplan med de ordinære prosedyrene for dette i forhold til offentlighet og høringsrutiner. Den offentlige medvirkningsprosessen knyttet til reguleringsplanen er en prosess nedfelt i planog bygningsloven, mens brukermedvirkningen knyttet til rom- og funksjonsprogrammet er en intern prosess hos brukerne av det som skal bygges. HVA ER ET ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM? Et rom- og funksjonsprogram er et dokument som gir en oppsummering av et programmeringsarbeid. I programmeringsarbeidet samler en inn, bearbeider, strukturerer og forvalter informasjon om virksomhetens organisasjon og aktiviteter. Programmet skal definere og synliggjøre bakgrunn og grunnlag for prosjektet, visjoner og mål, rammer for arealer og kostnader og ytre rammebetingelser gitt av tomt, eksisterende bygninger, planprosesser og andre myndighetsforhold. I programmeringsprosessen settes funksjonskrav både til virksomheten som helhet, avdelinger og hovedfunksjonsområder og til de ulike enkeltrom og funksjoner i de planlagte byggene. Rommenes bruk, krav til arealer og utforming, nærhet mellom ulike funksjoner, samt teknisk utrustning og innredning beskrives og sammenstilles i rom- og funksjonsprogrammet. Hensikten med programmering er å gi best mulig grunnlagsmateriell for videre prosjektfaser; prosjektering og bygging. Det er vesentlig å skille mellom de ulike programmeringsdelene, henholdsvis rom- og funksjonsprogram (som beskriver brukskrav og arealer) og etterfølgende byggeprogram (som kompletterer programmet med tekniske krav). Byggeprogrammet inngår ikke i dette prosjektet. 6

7 HVA SIER REGJERINGSBESLUTNINGEN? Regjeringen besluttet hovedkonsept for nytt regjeringskvartal, herunder også konsept for arbeidsplassutformingen. Regjeringsbeslutningen for arbeidsplassutformingen er: 1. Arealnormene for nybygg i regjeringskvartalet settes foreløpig til m 2 BTA pr. ansatt og 15 m 2 pr ansatt arbeidsplassareal. Kommunalog moderniseringsministeren kommer tilbake til regjeringen med en vurdering av om arealnormene har vist seg hensiktsmessige i forbindelse med arbeidet med rom- og funksjonsprogram. 2. Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming legges til grunn for kontorløsningene. Det tas ikke stilling til andelen cellekontorer og andelen åpne landskap nå. Kontorene utformes med mulighet for ulike arbeidsformer som konsentrasjonsarbeid, små møter, prosjektarbeid etc. Det legges ikke opp til underdekning. Det legges opp til at alle har fast plass. 3. Det planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i 2034 i regjeringskvartalet (nye og gamle bygg). 4. Fellesfunksjoner dubleres kun der det er dokumentert særskilt behov (kantine, resepsjon, møteromsenter, presserom etc.). Regjeringsbeslutningen legger føringene for Statsbyggs arbeid med rom- og funksjonsprogram. Konsept Øst 7

8 Aktivitetsplan for brukerinvolvering Rom- og funksjonsprogram 02 ORGANISASJON RKV-PROSJEKTET OM HOVEDPROSJEKTET Statsbygg har i brev av fra KMD fått i oppdrag å utarbeide rom- og funksjonsprogram for nytt RKV. Arbeidet med RFP er organisert som ett av flere delprosjekt hos Statsbygg. Programmeringen skjer parallelt med planprosessen for nytt regjeringskvartal, herunder også parallelloppdrag for utforming av kvartalet, men skjer forut for prosjektering. BRUKERUTVALGETS ROLLE Brukerutvalget utgjør en sentral ressurs med hensyn til å oppnå ønsket involvering, forankring og legitimitet i prosjektet. Brukerutvalget ledes av KMD og er et rådgivende organ for KMD. Brukerutvalget vil informeres om og gis mulighet til å drøfte aktivitetene i Statsbyggs programmeringsgruppe og fokusgrupper gjennom et fast informasjonspunkt på hvert brukerutvalgsmøte. I tillegg vil det bli utarbeidet periodiske statusrapporter. Mandatet for brukerutvalget er å: utforme og formidle brukersynspunkter, ideer og forslag til rom- og funksjonsprogram bidra med råd om hvordan departementsfellesskapets kjernefunksjoner og det enkelte departements arbeidsprosesser bør kartlegges og beskrives vurdere og eventuelt ta initiativ til følgeevaluering for enkelte av departementene vurdere og eventuelt ta initiativ til å etablere fysiske modeller for alternative fremtidige arbeidsplassutforminger sikre god prosess sentralt vs lokalt (høringsmekanismer, seminarer, arbeidverksted o.l.) På bakgrunn av mandatet forventes det at brukerutvalget har en dobbeltrolle, både som et knutepunkt for å gi informasjon inn i eget departement, og for å høre og kommentere materiale fra ulike brukermedvirkningsprosesser og således være et ledd i validering av dette. For at rom- og funksjonsprogrammet skal ha legitimitet og være forankret hos alle berørte parter, må det være tuftet på en forutsigbar og åpen prosess. Det er derfor avgjørende at: det avsettes tilstrekkelig tid til at Brukerutvalget får satt seg inn i aktuelle saker og satt sine departementer inn i saker på en slik måte at informasjonsflyten er effektiv og at prosessen sentralt vs lokalt blir god. aktivitetsbeskrivelsen for brukerinvolvering og fremdriftsplanen for arbeidet må angi forventninger til tid, måte og form for involvering fra Brukerutvalget og departementsfellesskapet. 8

9 Statsbyggs organisasjonskart, RKV-prosjektet, Prosjektråd KMD KMD v/bst Brukerutvalg Ekspertgruppe Statsbygg Planfasen RFP Erverv Kostnadsanslag Midlertidig bruk 9

10 Aktivitetsplan for brukerinvolvering Rom- og funksjonsprogram 03 PROSESS ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM PERSPEKTIV For å lage et godt rom- og funksjonsprogram samles informasjon og utvikles kunnskap med basis i tre distinkte, men likevel sammenflettede perspektiv: dagens situasjon, fremtidige muligheter og nødvendige endringer. Perspektivene brukes både for å forstå arbeidsformer og arbeidsplasser, og også rammebetingelser gitt av tomt og situasjon, informasjon om organisasjonsmessige forhold, samt øvrige ambisjoner for prosjektet. Det første perspektivet bidrar til en forståelse av dagens situasjon. Det andre perspektivet bidrar til en forståelse av mulighetsrommet i fremtiden. Det tredje perspektivet bidrar til å identifisere nødvendige endringer i lys av vedtak om aktivitetsbasert arbeidsplasser og et fremtidig departmentsfellesskap. ARBEIDSFASER Arbeidet med programmeringen består av overlappende faser med ulik grad av brukerinvolvering. Den innledende fasen i programmeringen består av forberedelser og etablering av aktivitetsplaner for gruppene på de ulike nivåene. Videre planlegges og gjennomføres brukerinvolvering og annen informasjonsinnhenting. Det innsamlede materialet analyseres og valideres, og rom - og funksjonsprogrammet ferdigstilles. Brukerutvalget er involvert i alle disse fasene. Øvrig brukerinvolvering er spesifisert i kapitlet «Aktiviteter». Planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter er basert på at alle perspektivene har en sentral rolle i programmering. Gjennom hele programmeringsprosessen bruker vi hvert av disse perspektivene for å forstå behov og nødvendige funksjoner. Perspektivene bidrar til at rom- og funksjonsprogrammet bygger på en forståelse av dagens praksis og samtidig har tilstrekkelig grad av fleksibilitet til å håndtere ulike fremtidige endringer. Dagens situasjon Fremtidige muligheter Endringer 10

11 Visjon, idé og forutsetninger Planlegging Byggeprogrammering Detaljprosjektering Forprosjektering Bygging Ferdigstillelse og innflytting Rom- og funksjonsprogrammering Generell prosess for byggeprosjeker. Fasene er overlappende. Forberede Planlegge og gjennomføre brukerinvolvering og annen informasjonsinnhenting Validere Rom- og funksjonsprogram Etablere aktivitetsplan Analysere Prosess for rom- og funksjonsprogrammet 11

12 Aktivitetsplan for brukerinvolvering Rom- og funksjonsprogram 04 STRUKTUR FOR ARBEIDET HVORDAN ER ARBEIDET STRUKTURERT? I rom- og funksjonsprogrammering samles, bearbeides, struktureres og forvaltes informasjon om virksomhetens organisasjon og aktiviteter med tilhørende funksjons- og brukskrav. Programmeringsgruppen har representanter fra Statsbygg, departementene og DSS. I tillegg møter ved behov ressurspersoner fra parallelle og tilliggende prosjekt og prosesser i RKV som Plan, Sikkerhet, Miljø, Universell utforming og lignende. Prosjektets kompleksitet og omfang tilsier at det er behov for en nivådeling for å få tilstrekkelig innsikt og sammenheng. All kunnskapsinnhenting og -utveksling i fokusgruppene (nivå 2) og gjennom aktivitetene (nivå 3) utgjør viktige innspill for arbeidet med programmering (nivå 1). nivå 1 Dette nivået ledes primært av Programmeringsgruppen (ProG), som har et hovedansvar for produksjonen av selve dokumentet «Rom- og funksjonsprogram». Gruppen vil i samarbeid med KMD koordinere all brukermedvirkning tilknyttet utarbeiding av romog funksjonsprogrammet. nivå 2 Dette nivået omfatter overgripende fokusgrupper, gruppert etter hovedfunksjoner. Gruppene skal bidra til å ivareta behov for å få oversikt over viktige prosesser og behov i regjeringskvartalet, og bidra til en prosess for å kunne avveie disse behovene. Gruppene på nivå 2 skal også bidra til å strukturere de aktiviteter som må gjennomføres for innhenting av tilstrekkelig kunnskap om enkeltfunksjoner via de mer detaljerte aktivitetene på nivå 3. nivå 3 Dette nivået representerer detaljkjennskap til enkeltfunksjoner eller -tema. Hovedoppgavene her vil være å bidra til økt kunnskap om disse inn i prosjektet. Arbeidsoppgavene vil omfatte både konkret kartlegging av status for funksjonene i dag, utforsking av fremtidsmuligheter og tilrettelegging av pågående endringsprosesser. Detaljerte beskrivelser av aktiviteter på nivå 3 vil utarbeides i dialog med aktørene i fokusgruppene på nivå 2. 12

13 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg *1 Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet Aktivitet 4 Aktivitet 4 Aktivitet 4 Aktivitet 4 Aktivitet 4 *1 Arbeidet med Eksisterende bygg og Byliv vil bli påvirket av den pågående planprosessen. Spesifiseringen av arbeidet i disse gruppene avventes til evaluering av parallelloppdragene for regjeringskvartalet er avsluttet. Universell utforming, Sikkerhet og Miljø er temaer som organiseres i egne dedikerte grupper og forankres i nivå 2. Temaene går på tvers av fokusgruppene

14 Aktivitetsplan for brukerinvolvering Rom- og funksjonsprogram PROGRAMMERINGSGRUPPEN (ProG) Programmeringsgruppen (ProG) har et spesielt ansvar for å koordinere, vurdere og sammenstille denne informasjonen til rom- og funksjonsprogrammet. Gruppen skal drive arbeidet framover og ha den samlede, overordnede og helhetlige oversikten over prosessen. Prosjektets kompleksitetet tilsier at det er behov for en nivådeling under programmeringsgruppen for å få tilstrekkelig innsikt i alle funksjonsområdene og prosessene som må ses i sammenheng. Funksjonsområdene er derfor inndelt i hovedgrupper, kalt «Fokusgrupper», som vil kunne være delvis overlappende og ha viktige grensesnitt mot hverandre (se egen informasjon om disse). FOKUSGRUPPER Det skal arbeides i fem fokusgrupper. I fokusgruppene planlegges og legges det til rette for informasjonsinnhenting og kunnskapsutvikling innenfor de ulike tematiske områdene fokusgruppene dekker. Deltakere i fokusgruppene oppnevnes av KMD. Fokusgruppe 1, 2 og 5 er etablert, resten vil bli etablert i løpet av våren I det følgende beskrives aktivitetsplanen for brukerinvolvering innenfor de ulike fokusgruppene. Formålet er å fremme en forutsigbar og åpen prosess for alle involverte parter. Nivådelingen som her er presentert er i tråd med vanlig praksis i tidlig fase i alle større og komplekse byggeprosjekter. Representanter i programmeringsgruppen deltar også i flere av undergruppene. Fokusgruppene rapporterer til programmeringsgruppen, Brukerutvalget og KMD. Programdokumentene utvikles gjennom prosessen fram til endelig leveranse, det vil si at de utarbeides suksessivt og i fellesskap ned på et stadig mer detaljert nivå til et omforent sluttdokument, Rom- og funksjonsprogrammet. 14

15 15

16 16

17 AKTIVITETER 17

18 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet 1.1 Kartlegging av dagens arbeidsmønstre 1.2 Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre 1.3 Tilrettelegging for endring Etablering av kommunikasjonsmateriell for Brukerutvalget og departementene Bistand i kommunikasjonsarbeid Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Forankring av fremtidens mulighetsspenn Omvisning på parallelloppdragene med fremtids- og visjonsverksted Testing av fremtidsscenarier Fremtidsverksted med ekspertgrupper Utforskning av fremtidens statsforvaltning Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Spørreundersøkelse Befaring i eksisterende lokaler Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Registrering av bruk i utvalgte lokaler Dokumentanalyse av eksisterende materiell om arbeidsformer Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler 18

19 Fokusgruppe 1 - Arbeidsplasser Det skal etableres et godt kunnskapsgrunnlag både når det gjelder den spesielle virksomheten som finner sted i departementene og den mer generelle utviklingen i arbeidsplassutvikling i samfunnet forøvrig. Vi utforsker arbeidsplassene gjennom å se på arbeidsformer og arbeidsmønstre. En arbeidsform identifiseres gjennom de romlige og tekniske behov arbeidet har. Arbeidsmønstre, på sin side, favner et mer helhetlig bilde av sammenhengen mellom ulike arbeidsformer, konkrete arbeidsoppgaver, og departementenes rolle og funksjon. Det innhentes informasjon og kunnskap om arbeidsmønstre og arbeidsformer på tre hovedområder tilknyttet departementenes, SMK og DSS sine arbeidsplasser. *** Kartlegging av dagens arbeidsmønstre. Kartleggingen gjennomføres for å forstå den virksomhet som utøves i regjeringskvartalet, og de romlige behov som ulike arbeidsformer i denne virksomheten har. Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre. Det er nødvendig å gjøre grundig utforsking av mulighetsrommet for fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. Dette gjelder muligheter for endring i både organisatorisk, teknologisk og fysisk utforming. Tilrettelegging for endring. God kunnskapsspredning og kommunikasjon om programmeringsarbeidet er nødvendig for å tilrettelegge for fremtidige endringer. *** Dette kapitlet beskriver hovedområdene for arbeid med arbeidsplasser, og de ulike aktivitetene som skal gjennomføres for å få tilfredsstillende brukerinvolvering på alle tre områdene. 19

20 Kartlegging av dagens arbeidsmønstre Fremtidens arbeidsplasser kan ikke skapes uavhengig av dagens praksis. Det er derfor viktig å kartlegge dagens arbeidsformer og arbeidsmønstre grundig. For å få gode kartlegginger kombineres kvantitative og kvalitative metoder med tilgjengelig dokumentasjon om arbeidsmønstre. Ved at resultatene fra de ulike undersøkelsene bearbeides både separat og i sammenheng etableres et nyansert bilde av dagens praksis. Hovedformålet med disse undersøkelsene er å identifisere likheter mellom de ulike departementene, for deretter å finne ulikheter. Dette vil bidra til å identifisere eventuelle behov for fleksibilitet i arbeidsplasskonseptet. De ulike aktivitetene som skal gjennomføres for å få gode kartlegginger av dagens arbeidsformer beskrives i dette kapitlet. Arbeidsplasser 1.1 Kartlegging av dagens arbeidsmønstre 1.2 Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre 1.3 Tilrettelegging for endring Etablering av kommunikasjonsmateriell for Brukerutvalget og departementene Bistand i kommunikasjonsarbeid Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Forankring av fremtidens mulighetsspenn Omvisning på parallelloppdragene med fremtids- og visjonsverksted Testing av fremtidsscenarier Fremtidsverksted med ekspertgrupper Utforskning av fremtidens statsforvaltning Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Spørreundersøkelse Befaring i eksisterende lokaler Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Registrering av bruk i utvalgte lokaler Dokumentanalyse av eksisterende materiell om arbeidsformer Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler 20

21 1.1.1 Spørreundersøkelse Hva: Spørreundersøkelsen skal gi svar på hvilke arbeidsformer dagens departementsansatte har, og hvordan det er tilrettelagt for disse. En arbeidsform identifiseres gjennom de romlige og teknologiske behov arbeidet har. Dypt konsentrasjonsarbeid, virtuelt samarbeid, teamarbeid, små og store møter er eksempler på arbeidsformer med ulike behov. Hvorfor: Den viktigste leveransen fra denne aktiviteten er en bedre kvantitativ forståelse av forskjeller og likheter ved arbeidsformer mellom departementene og bruk av rom i dagens departementer. Dette gir oss et grunnlag for forståelse av mulig utvikling og behov i fremtiden. Hvem: Alle departements ansatte vil få tilsendt en spørreundersøkelse + SMK + DSS Når: Mai - juni Befaring i eksisterende lokaler Hva: Befaring på utvalgte departementslokasjoner. Hver befaring skal gjennom et antall stoppesteder så som arbeidssoner, møteromsoner, sosiale soner, etc. Departementsansatte bidrar med innsikt om bruk av arealene. Hvorfor: Befaringen med brukere gir oss en kvalitativ forståelse av arbeidsmønster i lokalene. Dette gir god kontekstualisering av spørsmålene fra undersøkelsen. Den viktigste leveranse fra denne aktiviteten er en kvalitativ forståelse av forskjeller og likheter ved arbeidsformer og bruk av rom i dagens departementer. Hvem: Det skal gås en befaring i alle departement. Noen tilleggsbefaringer kan forekomme. Hver befaring har 8-10 deltagere fra de departement som besøkes. Når: Juni og september Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Hva: Det er flere departement som jobber i lokaler som er mer eller mindre utformet som aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det skal gjennomføres deltagende observasjon i utvalgte lokaler, samt vurdering av eksisterende dokumentasjon, tidligere undersøkelser og prosessbeskrivelser i disse. Hvorfor: Det er nødvendig å evaluere hvordan eksisterende aktivitetsbaserte arealer fungerer for å bedre forstå hvilke gode og dårlige erfaringer det er gjort i forhold til aktivitetsbaserte arbeidsplassutforming i departementene. Hvem: Det vil velges ut departement som nylig har vært eller er i en prosess der de tar nye lokaler i bruk og som bruker disse til å teste nye arbeidsformer. Når: September desember Registering av bruk i utvalgte lokaler Hva: Det gjennomføres en telling av bruk av utvalgte eksisterende lokaler. Tellingen vil foregå i løpet av en bestemt tidsperiode, og tellingen vil foregå på gitte tidspunkt. Registreringene vil ikke være knyttet til personopplysninger. Den viktigste leveransen er en dokumentasjon av bruken av dagens lokaler. Hvorfor: Formålet med denne aktiviteten er å registrere faktisk bruk av eksisterende lokaler. Dette gir et datagrunnlag som strekker seg ut over egenrapportering, og som fungerer som en validering av denne. Hvem: Det vil gjøres et utvalg av departementslokaler som skal registreres. Registreringen vil gjennomføres av Statsbygg og vil kun i planleggingen involvere departementsansatte. Når: Oktober Dokumentanalyser av eksisterende materiell om arbeidsformer Hva: Dette er et tradisjonelt dokument -og litteraturstudie. Hvorfor: Formålet er å etablere oversikt over formelle beskrivelser av departementenes oppgaver. En slik gjennomgang gir et bilde av retningslinjer, krav, regler og forventninger som er beskrevet for departementsfellesskapets roller, arbeidsoppgaver og former. Dette er nødvendig for å vurdere om enkelte deler av arbeidet har spesielle romlige behov. Hvem: Analysene vil gjennomføres av Statsbygg og vil kun i planleggingen involvere departementsansatte. Når: Hele Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler Hva: Det skal gjennomføres fotoworkshop med et utvalg departementsmedarbeidere. En fotoworkshop innebærer at deltagerne tar bilder av arbeidslokalene ut fra bestemte temaer og kommenterer disse. Hvorfor: Fotodokumentasjon gir kvalitative data som er mer symbolsk orientert enn andre undersøkelser. Fotografiske metoder tapper inn andre kilder til informasjon enn andre metoder og bidrar til et unikt perspektiv på lokaler og behov Hvem: Utvalgte departmentsansatte. Når: Januar

22 Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre Rom- og funksjonsprogrammet skal beskrive langsiktige behov knyttet til utforming av arbeidsplasser for departmentsfellesskapet. Samtidig pågår en rivende utvikling både i arbeidsformer og arbeidsplassutforming. Denne utviklingen gjelder både bruk av teknologi, organisering og ikke minst fysisk utforming av arbeidsplasser. For å skape fremtidsrettede og fleksible arbeidsplasser er det viktig å ta hensyn til den utvikling i arbeidsmønster som skjer også før nytt regjeringskvartal er bygd. Å forsøke å se inn i fremtiden er en utfordrende oppgave. I arbeidet med rom og funksjonsprogrammet løses denne utfordringene ved å identifisere mulighetsspennet i utviklingen. Dette innebærer at det skapes og vurderes ulike beskrivelser av fremtidens arbeidsmønstre. Det gjennomføres aktiviteter som bidrar til å samle kunnskap om dette mulighetsspennet, både når det gjelder spesielle kjennetegn ved departementene og den mer generelle utviklingen i samfunnet for øvrig. Hovedformålet med disse undersøkelsene er å skape et rom og funksjonsprogram som kan ta hensyn til dette mulighetsspennet, og dermed bidrar til å skape arbeidsplasser som er gode, i dag og i morgen. Arbeidsplasser 1.1 Kartlegging av dagens arbeidsmønstre 1.2 Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre 1.3 Tilrettelegging for endring Etablering av kommunikasjonsmateriell for Brukerutvalget og departementene Bistand i kommunikasjonsarbeid Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Forankring av fremtidens mulighetsspenn Omvisning på parallelloppdragene med fremtids- og visjonsverksted Testing av fremtidsscenarier Fremtidsverksted med ekspertgrupper Utforskning av fremtidens statsforvaltning Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Spørreundersøkelse Befaring i eksisterende lokaler Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Registrering av bruk i utvalgte lokaler Dokumentanalyse av eksisterende materiell om arbeidsformer Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler 22

23 1.2.1 Omvisning på parallelloppdrag med fremtids og visjonsverksted Hva: Brukerutvalget vil få en omvisning og presentasjon, med påfølgende diskusjon og visjonsverksted. Det vil være to hovedfokus i verkstedet. 1) Sammenhengen mellom de ulike forslagene og forestillingen om det fremtidige departementsfellesskapet. 2) Hvilke nye ideer og tanker forslagene har satt i gang i tilknytning til rom- og funksjonsprogrammet. Hvorfor: Aktiviteten har som mål å få i gang diskusjoner rundt de ulike forslagene fra et brukerperspektiv. Samtidig legger aktiviteten til rette for at brukerutvalget diskuterer forslagene i parallelloppdragene i sammenheng med visjon og mål i regjeringsbeslutningen. Hvem: Brukerutvalget Når: April Testing av framtidsscenarier Hva: En prototype er løsning under utprøving. Prototyper på aktivitetsbasert kontor kan etableres og testes i ulike løsninger fra tegninger til praktisk eksperimentering. Arbeidet gir mulighet til videreutvikling og eksperimentering med ulike løsninger beskrevet i framtidsscenario. Hvorfor: Slike prototyper gir rom for å forbedre og utforske muligheter i ulike arbeidsplasskonsepter. Prototyper vil etableres og ulike brukere vil engasjeres i evaluering av disse. Dette gir grunnlag for strategiske valg om mulige arbeidsplasskonsept basert på praktiske erfaringer og kreativ testing av muligheter. Hvem: Utvalgte departementsansatte Når: Oktober 2015 og februar Fremtidsverksted med ekspertgrupper Hva: Ulike fremtidsverkstedsmetoder brukes for å identifisere scenarier for fremtidens arbeidsplass og fremtidens arbeidsmønster i samfunnet generelt, og i departementene spesielt. Aktuelle tema vil kunne være; arbeidsprosesser og arbeidsmarkedet, teknologi, demografi, arbeidslivskultur, urbanisme etc. Hvorfor: Å skape ulike scenario gir rammer for utforskning av mulighetsrommet i arbeidsplasskonseptet, og gir dermed et bredt grunnlag for å ta gode valg om mulige arbeidsplasskonsept. Dette er nødvendig for å skape fleksible, fremtidsrettede arbeidsplasser Hvem: Utvalgte eksperter vil inviteres til å delta på verksted. Vi antar at noen av ekspertene også finnes blant brukerne. Når: November mars Utforskning av fremtidens statsforvaltning Hva: Dette er en tradisjonell utredningsprosess der temaet er fremtidens arbeidsformer og kontorarbeidsplasser i statsforvaltningen. I dette arbeidet samler vi eksisterende fremtidsprognoser, NOU er. rapporter, historiske analyser av departementene før og nå samt relevant forskning. Viktige temaer er utviklingen av teknologi, arbeidsprosesser, demografiske endringer og nye ideer om stat og styring. Hvorfor: Dette gjøres for å få frem statsforvaltningens spesielle behov i forhold til arbeidsplassutforming. Slik sikres faglig og relevante diskusjoner om strategiske valg for arbeidsplasser i fremtidens regjeringskvartal. Hensikten er at rom og funksjonsprogrammet skal være fleksibelt nok til å imøtekomme ulike fremtidige virkeligheter. Hvem: Utredningen vil gjennomføres av Statsbygg, men vil på enkeltområder involvere brukere. Når: Mars april Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Hva: Det gjennomføres referansebesøk til relevante arbeidsplasser i form av kontorbesøk hos institusjoner med aktivitetsbaserte arbeidsutforming. Besøkene er i regi av KMD og vil gjennomføres både i Norge og i utlandet. Materiell vil bli distribuert før besøk slik at deltagerne kan være best mulig forberedt. Hvorfor: Formålet med referansebesøk er å få større innsikt om ulike varianter av aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Referansebesøkene vil fokusere både på utforming., valg av løsninger og effektene av slike løsninger. Et sentralt mål er å se et bredest mulig spekter innenfor realiserte aktivitetsbaserte løsninger. Hvem: Brukerutvalget Når: Hele perioden 23

24 Tilrettelegging for endring I regjeringsbeslutningen er det blant annet vedtatt at fremtidens departmentsfellesskap skal ha aktivitetsbasert arbeidsplassutforming. Overgangen til nye kontorlokaler og nye arbeidsplasser tilsier dermed at departementene, SMK og DSS må gjennom ulike endringer i arbeidsformer. I arbeidet med rom og funksjonsprogrammet vil mulige alternative fremtider løftes frem. Det vil også identifiseres nødvendige endringer. Som et ledd i å tilrettelegge for nødvendige endringer med hensyn på arbeidsplass er det nødvendig med god og bred kommunikasjon om hva disse endringene vil og kan innebære. Situasjonen for utarbeiding av rom- og funksjonsprogram i regjeringskvartalet er svært langsiktig. Den primære oppgaven i forhold til å tilrettelegge for endring er derfor bl.a. å sørge for tilstrekkelig informasjon til de ulike berørte parter. Dette gjelder både informasjon om de faktiske løsninger, men også tilrettelegging for bredere forståelse av hva aktivitetsbaserte arbeidsplassutforming innebærer for departementene. Arbeidsplasser 1.1 Kartlegging av dagens arbeidsmønstre 1.2 Utforskning av fremtidens arbeidsmønstre 1.3 Tilrettelegging for endring Etablering av kommunikasjonsmateriell for Brukerutvalget og departementene Bistand i kommunikasjonsarbeid Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Forankring av fremtidens mulighetsspenn Omvisning på parallelloppdragene med fremtids- og visjonsverksted Testing av fremtidsscenarier Fremtidsverksted med ekspertgrupper Utforskning av fremtidens statsforvaltning Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Spørreundersøkelse Befaring i eksisterende lokaler Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Registrering av bruk i utvalgte lokaler Dokumentanalyse av eksisterende materiell om arbeidsformer Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler 24

25 1.3.1 Etablering av kommunikasjons-materiell for Brukerutvalget og departementene Hva: Det skal etableres kommunikasjonsmateriell som letter kommunikasjons om prosjektet. Relevante eksempler på nye kontorer, lignende prosjekt og ulike løsninger på aktivitetsbasert kontor skal gjøres tilgjengelig. Hvorfor: Kommunikasjonsmateriell er viktig for informasjonsspredning og prosessforståelse. Dette blir nyttig for ikke-faglig forståelse av muligheter i rom og funksjonsprogram. Hvem: Kommunikasjonsmaterialet vil være tilgjengelig digitalt og åpent for alle Når: Hele perioden Bistand i kommunikasjonsarbeid Hva: Det tilbys alle departement som ønsker dette foredrag, seminarer, etc. for å informere om aktivitesbaserte kontor, og øvrig arbeid som gjøres i prosjektet. Hvorfor: Ved denne typen organisatorisk endring er det alltid et stort behov for kommunikasjon til ledere og medarbeidere. Hvem: Alle departement kan be om kommunikasjosnbistand. Prosjektgruppen til Statsbygg vil stille på dette.. Når: Hele perioden Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Hva: Det skal gjennomføre utviklingsprosesser med nøkkelpersonell for å diskutere muligheter og utfordringer innenfor aktivitetsbaserte kontor. Hvorfor: Det er viktig at personell som skal lede prosessen med å ta nye arbeidsplasser i bruk er klar over de muligheter og utfordringer som ligger i slike løsninger. Hvem: Utvalgte departmentsansatte, særlig relevante deltagere er ansatte med lederansvar. Når: Fra August oktober Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Hva: En prototype er løsning under utprøving. Protyper på aktivitetsbasert kontor kan etableres og testes i ulike løsninger fra tegninger til fullskala eksperiment. Slike prototyper gir rom for å forbedre og utforske muligheter i ulike arbeidsplasskonsepter Hvorfor: Arbeidet med å teste protyper er med å forberede organisasjonen på de endringer som skal komme. Prototyper vil etableres og ulike brukere vil engasjeres i testing av disse. Hvem: Utvalgte departementsansatte Når: Oktober 2015 august Forankring av fremtidens mulighetsspenn Hva: Brukerutvalget inviteres til fremtidsverksted der en skal operasjonalisere «Hva innebærer rom og funksjonsprogrammet for min arbeidshverdag». Arbeidet med en slik operasjonalisering tar utgangspunkt i rom- og funksjonsprogrammet og ulike etablerte fremtidsscenarier. Hvorfor: Brukerutvalget er en viktig kanal for å kommunisere mulighetsspennet i det ferdige rom- og funksjonsprogram til departementene. Slik skal vi sammen tydeliggjøre sluttproduktet på en måte som er enkel å kommunisere til de øvrige i deptartementsfellesskapet. Hvem: Brukerutvalget Når: Oktober

26 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet Felles møterom Besøk/ infosenter Kantine Resepsjon Felles departementskultur VIP-områder 26

27 Fokusgruppe 2 - Fellesfasiliteter Denne gruppa skal fokusere på de viktige sammenbindende fellesfunksjonene i prosjektet og skal diskutere og utforske behov og løsningsalternativer for disse arealene. *** Dette kan omfatte om møterom skal være fellesressurs for flere departementer, besøkssenter, VIP-områder, konferansesenter, informasjonssenter og eventuelle møterom utenfor sikkerhetssonene. Dette bør sees i sammenheng med utforming av arealer som tar imot besøkende, herunder resepsjon og arealer for presse og media. Kantine og kaffebarer bør også sees sammen med disse funksjonene fordi dette er viktige sosiale elementer, og fordi det vil være aktuelt med servering i tilknytning til møter. Denne gruppa skal også generelt drøfte hva slags sosiale møteplasser et nytt regjeringskvartal bør ha for å kunne legge til rette for en felles kultur på tvers av departementene. 27

28 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet Treningsarealer Barnepass/ velferd BHT-funksjoner Garderober i fellesareal 28

29 Fokusgruppe 3 - Helse- og velferd Fokusgruppa skal ivareta støttefunksjoner som ivaretar de ansattes helse- og velferdsbehov og eventuelle behov knyttet til vernetjeneste m.m. *** Dette kan omfatte bedriftshelsetjenesten, barnepass, tilrettelegging for ansatte med spesielle behov osv. 29

30 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet Bibliotek Arkiv IKT-tjenester Mediaproduksjon Øvrige fellesfunksjoner 30

31 Fokusgruppe 4 - Administrative fellestjenester Fokusgruppen skal ivareta alle administrative tjenester som er, eller kan være, fellesfunksjoner i et nytt regjeringskvartal, herunder bibliotek, arkiv, IKT-tjenester inkludert både produksjon og brukerstøtte m.m., økonomi/regnskap, publikums- og medietjenester, TV-produksjon, webtjeneste og trykkeri m.m. *** De fleste av disse funksjonene utføres i dag av DSS, men mange funksjoner er i dag også knyttet til de enkelte departementene. Mulige fellesløsninger skal vurderes for det nye bygget, og denne gruppa har derfor et særlig ansvar for også å kartlegge eventuelle prosesser med sikte på mulige kommende fellestjenester og for å drøfte fremtidig utvikling av administrative fellesfunksjoner relatert til areal- og nærhetsbehov. 31

32 Programmeringsgruppe Arbeidsplasser Fokusgruppe 1 SAPU Fellesfasiliteter Fokusgruppe 2 Helse og velferd Fokusgruppe 3 Administrative fellestjenester Fokusgruppe 4 Driftsrelaterte funksjoner Fokusgruppe 5 Ekisterende bygg Byliv Universell utforming Miljø Sikkerhet FDV og logistikk Alt kjøretøyrelatert Post-/ varemottak, avfall Vakttjenester 32

33 Fokusgruppe 5 - Driftsrelaterte funksjoner For temaet driftsrelaterte funksjoner opprettes det en egen fokusgruppe. Fokusgruppen skal ivareta alle FDV-funksjoner (forvaltning, drift og vedlikehold), inkludert renhold og miljø, post- og varemottak, avfallshåndtering, tekniske rom, kontrollfunksjoner, lager m.m. *** Dette temaområdet omfatter også Biltjenestens behov og løsninger for bilog sykkelparkering m.m. Denne fokusgruppa skal også ivareta vakttjenestens behov. 33

34 34

35 KALENDER 35

36 1.1.1 Spørreundersøkelse Tilrettelegging Utforsking av fremtidens Kartlegging av dagens for endring arbeidsmønstre arbeidsmønstre Befaring i eksisterende lokaler Evaluering av nye arbeidsformer i utvalgte lokaler Registrering av bruk i utvalgte lokaler Dokumentanalyse av eksisterende materiell om arbeidsformer Fotodokumentasjon av eksisterende lokaler Omvisning på parallelloppdragene med fremtids- og visjonsverksted Testing av fremtidsscenarier Fremtidsverksted med ekspertgrupper Utforskning av fremtidens statsforvaltning Referansebesøk til ulike arbeidsplasser Etablering av kommunikasjonsmateriell for Brukerutvalget og departementene Bistand i kommunikasjonsarbeid Utviklingsprosesser med nøkkelpersonell i departementene Prototyping av mulige løsninger for aktivitetsbasert kontor Forankring av fremtidens mulighetsspenn Kvartalsvis utkast RFP mar apr mai juni juli aug sept

37 Klar for presentasjon i brukerutvalg Kvartalvis utkast RFP Kalenderen er et dynamisk dokument som viser planlagte aktiviteter med brukerinvolvering og også når resultater fra disse aktivitetene vil bli presentert i brukerutvalget. Kalenderen viser foreløpig kun aktiviteter i fokusgruppe 1. Når de andre fokusgruppene etableres vil kalenderen kompletteres med aktiviteter som foregår under disse fokusgruppene. okt nov des jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt

38

Plan for brukerinvolvering

Plan for brukerinvolvering Plan for brukerinvolvering NTNUs Campusutvikling 2016-2025 fase 2 Versjon 1 2 3 NTNU Innhold INTRODUKSJON Innledning 8 Organisering av prosjektet 10 Organisering delprosjekt kartlegging og prosjektutvikling

Detaljer

Planlegging av sikkerhet i bygg Erfaring fra planleggingen av nytt regjeringkvartal

Planlegging av sikkerhet i bygg Erfaring fra planleggingen av nytt regjeringkvartal Planlegging av sikkerhet i bygg Erfaring fra planleggingen av nytt regjeringkvartal Øyvind Smedsrød Risk management konferanse NBEF 26.11.2015 Temaer Designprosessen til nå Statsbyggs byformforslag Planleggingsprosessen

Detaljer

Nytt Regjeringskvartal ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

Nytt Regjeringskvartal ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM Nytt Regjeringskvartal ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM 01.11.2016 I oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 26.06.2014 ble Statsbygg bedt om å starte arbeidet med rom- og funksjonsprogram

Detaljer

Arbeidsplassutforming

Arbeidsplassutforming Innlegg ved årsmøtet i NBEF Stavanger 10. april 2013 Arbeidsplassutforming i Arbeids- og velferdsdirektoratet - Bakgrunn - Kartlegging ved Company Pulse - Utvikling av ny løsning i Nav Bakgrunn 22.juli

Detaljer

Arbeidsplassutforming

Arbeidsplassutforming Arbeidsplassutforming I dag ser vi endringer i arbeidslivet og i offentlig forvaltning. Arbeidsoppgaver og måter å samarbeide på har endret seg i de siste tiårene. Endringer i tjenesteyting, spesialisering

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden.

Kunnskap for en bedre verden. Kunnskap for en bedre verden www.ntnu.no/campusutvikling Jeg kan fortelle at regjeringen går inn for én, felles campus i området rundt Gløshaugen. 8. september 2015 Kunnskap for en bedre verden 2 MUSIKK

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet. Informasjonsmøte

Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet. Informasjonsmøte Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet Informasjonsmøte 29.10.2014 1. Status CK1 Brukermedvirkning CK1 Brukerutstyr ( HiST tildelt 137 mill, hvorav 68 mill i 2015) Brukerbeslutninger Avgjørelser

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse i prosessen med Nytt regjeringskvartal

Samarbeid og medbestemmelse i prosessen med Nytt regjeringskvartal Samarbeid og medbestemmelse i prosessen med Nytt regjeringskvartal På vegne av Akademikerne, NTL (LO stat), YS og Unio Siri Johnsen, omstillingstillitsvalgt Akademikerne - Stat 1 Hvem er vi? Akademikerne

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016

NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 NYTT REGJERINGSKVARTAL VARSEL OM ENDRET PLANAVGRENSNING INFOMØTE 16. FEBRUAR 2016 MILEPÆLER NYTT REGJERINGSKVARTAL KVU; 27. juni 2013 - Utredningsgrunnlag - anbefalt Øst alternativet KS1; 17. februar 2014

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg Dato: 27. mai 2016 Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet dokumentasjon på ansattes medvirkning UiO har sammen med Entra

Detaljer

Planlegging av sikkerhet i bygg

Planlegging av sikkerhet i bygg Planlegging av sikkerhet i bygg - Erfaringer fra planlegging av nytt regjeringskvarta Øyvind Smedsrød Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Konferanse om Risk Management og sikkerhets utfordringer

Detaljer

NESTE STEG I KORTE TREKK

NESTE STEG I KORTE TREKK NESTE STEG I KORTE TREKK orges bygg- og eiendomsbransje er Nfragmentert, med mange ulike parter som samarbeider i hvert prosjekt. Hver aktør jobber hver for seg, og gjerne på egne premisser. Produktiviteten

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den 22.11.17 Bakgrunn for prosjekt Finnmarksmodell barnevernet På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC. Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Tjenesteinnovasjon og Velferdsteknologiens ABC Kristin Standal KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Nytt Regjeringskvartal VEDLEGG ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

Nytt Regjeringskvartal VEDLEGG ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM Nytt Regjeringskvartal VEDLEGG ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM 01.11.2016 VEDLEGG VEDLEGG 1 NYTT REGJERINGSKVARTAL AKTIVITETSBASERT ARBEIDSPLASSKONSEPT Del 1 Introduksjon, Del 2 Bakgrunn og valg Del 3 Konseptet,

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling ved NTNU kvalitetsprogram

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner?

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner? Kapitteloversikt Kapittel 1 Farvel til normalarbeidsdagen? 15 Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Kapittel 3 Fleksibel arbeidsdag 57 Kapittel 4 IKT og organisering 87 Kapittel 5 Nye måter å kommunisere

Detaljer

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer?

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? SAMDOK-konferansen 2017 31. januar 2017 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Hva kan Difi bidra med? Digital agenda To hovedmål i

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør Eiermøte 19. januar 2012 Knut Hoven, Prosjektdirektør Orientering på eiermøte 19. januar 1. Målet med Resultat 2014 2. Prosjektorganisering og arbeidsform 3. Prosess for å sikre hensiktsmessig organisering

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av .

Detaljer

Fra kontor til landskap. Partnerforum 20.11.13

Fra kontor til landskap. Partnerforum 20.11.13 Fra kontor til landskap Partnerforum 20.11.13 Forskningsrådet flytter til nye lokaler på Lysaker juni 2014 Litt fler kvadratmeter enn i dag Går fra tre tilgrensende bygg til ett bygg Bedre samling av virksomheten

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Samla campus i Trondheim

Samla campus i Trondheim Samla campus i Trondheim Kunnskap:Kaffe 2. februar 2017 Merete Kvidal Kunnskap for en bedre verden Samling av campus i området rundt Gløshaugen Vedtatt av regjeringen september 2015 etter konseptvalgutredning

Detaljer

Møte- og aktivitetskalender

Møte- og aktivitetskalender Møte- og aktivitetskalender Oppdatert 2011.06.10, Mariann Hjelle Deltakerne får møteinnkalling i Outlook med angivelse av tid, sted og dagsorden Dato jan-11 Kl Tema Deltakere Sted 6. jan 0800-1600 Prosjektplanleggingsmøte

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser

Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser Hvorfor ble bussen «gruset»? En del teknisk sett dårlige løsninger ga behov for assistanse for å utføre vanlige reiser Klare interessekonflikter

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID. RTW-seminar 20. september 2017

HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID. RTW-seminar 20. september 2017 HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID RTW-seminar 20. september 2017 Hvem er vi? Bedriftshelsetjenesten Bærum kommune Birgit Arnekleiv (birgit.arnekleiv@baerum.kommune.no) - Mastergrad i filosofi/etikk Hilde

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

12. mai Allmøte USIT

12. mai Allmøte USIT 12. mai 2016 Allmøte USIT Dagsorden Oppfølging USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Sommerfest 9. juni? 12. mai 2016 Side 2 USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Rapport presentert tidligere på: Allmøte 14. april

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015.

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. Bente Nestvold, Barnevernleder Verdal kommune TAKK det er en ære å få muligheten til å snakke til denne forsamlingen. Og - det er viktig for det barnevernfaglige

Detaljer