Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel"

Transkript

1 NOTAT Til gruppeledere på Stortinget Fra Det norske oljeselskap ASA Trondheim 17. juni 2008 Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel Sammendrag Omleggingen av lisenspolitikken og skatteendringene i 2004 har medført en betydelig vitalisering av letevirksomheten på norsk sokkel hvor nå mer enn 40 selskap deltar. De funn som gjøres har imidlertid ingen verdi for samfunnet om de ikke produseres. Det er fortsatt bare fire selskap som forestår utbyggingsprosjekter og det er nå, som på 90 tallet, fortsatt bare sju selskap som opererer felt i drift. Akilleshelen for framtidig produksjon og forutgående leting er de nye aktørenes evne til å finansiere utbyggingsprosjektene. Endringer som ikke går ut over statens grunnrentebeskatning, må gjennomføres for å sikre at utviklingen fortsetter med den tiltenkte verdiskaping for leteaktiviteten var ment å tilføre nasjonen. Dersom staten stiller finansielle garanterer for utbyggingskostnadene ved myndighetenes PUD godkjenning, vil også små aktører settes i stand til å finansiere de nødvendige utbygginger uten at staten gir fra seg sin nåværende andel av sluttverdien. Bakgrunn OED arbeider nå med å kartlegge strukturendringene på norsk sokkel etter den omlegging som Stortinget ga sin tilslutning til i 2000/2002. Behovet for omlegging ble forsterket av sammenslåingen til StatoilHydro. Det norske oljeselskap ASA (heretter omtalt som Det norske) er i dag den nest største operatøren på norsk sokkel både målt i antall opererte lisenser og leteaktivitet. Det norske er det eneste uavhengige norske selskap som har erfaring innen utbygging og drift; og vi har dermed en erfaringsbakgrunn som skiller seg fra de øvrige aktørene i Norge. Dette notatet berører noen forhold som vi mener er helt avgjørende for å sikre konkurranse på norsk sokkel også på utbygging og drift. Det er viktig for leverandørindustrien, og det vil også til slutt gi samfunnet merverdier fra oljevirksomheten. Det norske oljeselskap ASA Nedre Bakklandet 58 C Tel : Organisasjons nr. : Trondheim Fax :

2 Nye aktører Introduksjonen av endrede rammevilkår som trakk til seg nye aktører var et svar på oljeindustriens krav om lavere skatter og bedre incentiv for leting på norsk sokkel. Resonnementet fra myndighetene den gang var at andre typer aktører ville oppnå de samme resultater uten at staten behøvde å gi fra seg betydelige deler av den grunnrentebeskatning industrien hadde. Aktørbildet på norsk sokkel var helt spesielt når vi sammenligner med andre vestlige land. Bare sju selskaper opererte felt i produksjon og bare åtte selskap utenom de tre norske opererte letebrønner på 90-tallet. Samtidig var det fem ganger så mange aktører i Storbritannia og ti ganger så mange i Mexicogulfen. Omleggingen av lisenspolitikken i 2000 og 2002, sammen med endringer i petroleumsskatteloven i 2004, har ført til over 40 nye aktører på norsk sokkel. Medisinen virket etter sin hensikt og vi ser nå en økt leteaktivitet som i vesentlig grad er drevet av de nye aktørene. Dette beskrives også i Oljedirektoratets ressursrapport fra Utenlandske selskap som etablerer seg i Norge oppretter, i hht Petroleumsloven, et norsk selskap. Det norske selskapet har liten egenverdi og støtter seg finansielt og teknisk på morselskapet. Det er imidlertid en utfordring at myndighetene ikke forlanger at selskapet stiller fullstendig morselskapsgaranti for sin virksomhet i Norge. Spesielt i lys av solidaransvaret i lisensene er dette viktig. Det er ingen grunn til at seriøse selskap ikke ville opprette aktivitet i Norge om myndighetene stilte et slikt krav. I forbindelse med godkjenning av aktører på norsk sokkel av selskap som opererer med datterselskap i Norge, enten morselskapet er norsk eller utenlandsk, må myndigheten stille krav om ubegrenset morselskapsgaranti for det norske selskapets virksomhet. Leting Foruten å tillate andre typer oljeselskap enn de stor multinasjonale gigantene på norsk sokkel, ble skatteordningen i 2004 endret slik at de selskap som gikk med underskudd fikk utgiftsført letekostnader og refundert den tilhørende skatteeffekten det påfølgende år. Dessuten ble det laget rom for at banker kunne pantsette kravet selskapene har i denne skatterefusjonen. Det gjør at også selskap som ikke kan fradragsføre letekostnader på produksjonsinntektene kan investere i leteaktivitet på lik linje med de allerede etablerte selskapene som allerede har produksjon. Et annet positivt element med denne skatteordningen er at selskap ikke har incentiver til å tviholde på partnerskap i produserende lisenser der andre aktører kan initiere en større verdiskaping. Dette har ført til en betydelig økning i leteaktiviteten på norsk sokkel. De nye aktørene står nå for halvparten av den kapasitet som er kontrahert i riggmarkedet for leteboringer. Det norske var operatør for tre letebrønner i 2007, tre i 2008, og vil opererer åtte brønner i Det er en leteaktivitet på linje med den Norsk Hydro hadde på 90 tallet. Som et resultat av denne økte leteaktiviteten er det gjort flere funn. Det norske fant olje i to av de tre brønnene vi boret siste år. Samtlige av de prospekt som Det norske har boret og vil bore i inneværende år, har et potensial på under 100 millioner fat. Det viser at rammevilkårene for leting Page 2 of 5

3 av mindre felt på norsk sokkel er gode, til tross for at enkelte selskap hevder det motsatte. Det samme mønsteret finner vi i de prospektene som bores av de andre mindre aktørene. Arealer som ligger brakk er et betydelig problem, særlig i Nordsjøen. En rekke prospekt av høy kvalitet ligger i lisenser hvor det ikke har vært aktivitet i form av datainnsamling eller boringer på mer enn ti år. Arealavgiften som ble innført i 2007 for å gi incentiver til tilbakelevering av areal uten aktivitet, har ikke virket etter sin hensikt. Her må det sterkere lut til. Selskapene bør ikke får nye letelisenser så lenge selskapene har brakt areal i sin portefølje. Oljedirektoratet anslår i sine prognoser at 40% av produksjonen i Norge i 2025 kommer fra felt som ennå ikke er oppdaget. Skal industrien oppfylle en slik prognose må leteaktiviteten i Barentshavet intensiveres og det må inkludere det nordlige Barentshav. Prosessen med å åpne det nordlige Barentshav for petroleumsvirksomhet må starte i forbindelse rullering av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten i Diskusjonen om det nordlige Barentshav må ikke tillates å drukne i uenighetene omkring Lofoten. Utbygging Oljefunn har ingen verdi for verdens energiforsyning, eller statens avkastning på ressursene, før det blir satt i produksjon. Diversifisering av aktørbildet er her like viktig som i letefasen. Det er åpenbart en rekke prospekt som ikke bores av de store selskapene fordi den antatte gevinsten er for liten. Dette er nå godt dokumentert både i Norge og i andre land. Det er også åpenbart at en rekke funn ikke vil bli bygd ut av de store selskapene av samme grunn, funn som mindre aktører og staten finner det attraktivt å produsere. Skatterefusjonsordningen for leting gjelder ikke investeringer i utbyggingsfasen. En utbygging koster fra 2 til 15 milliarder kroner for de typiske felt der Det norske er operatør. Det er fra den enkleste undervannssatellitt til selvstendige produksjonsenheter. Det er ikke mulig å finansiere en utbygging fullt ut gjennom å låne penger i markedet. Noe kan belånes gjennom dyre obligasjonslån, resten må dekkes av egenkapital. Det fører til at de finansielle kostnadene for de mest marginale feltutbygginger er vesentlig høyere enn for de større feltutbygginger. Noen av de funn som gjøres kan muligens selges til andre aktører som har den nødvendige finansielle styrke, men andre feltutbygginger er avhengig av at de mindre operatørene klarer å realisere en utbygging. Uten å redusere skattenivået, og uten å lide noe provenytap, bør staten etter vår mening legge tilrette for at den suksess økt konkurranse i leteaktivitet har gitt blir ført videre også for feltutbygginger, utbygginger som ellers ikke vil bli gjennomført. Dette er utbygginger som for fellesskapet har stor verdi. Dette er svært viktig for at uavhengige norske selskaper skal bygge seg opp på hjemmebane. Vi trenger ett eller flere norske selskaper som kan ta et større ansvar etter at både Saga og Hydro er innfusjonert i StatoilHydro. Uten en slik tilrettelegging, som er liten i forhold til det som ble gjort for at Saga, Hydro og Statoil skulle bli sterkere og selvstendige, er det vanskelig å bygge opp norske supplement til Page 3 of 5

4 StatoilHydro og utenlandske selskap. Det er viktig å ivareta et mangfold av norske selskaper som har sin teknologibase her, og som har en strategi og visjon ut fra norske forhold. De tiltak som her er foreslått vil ikke diskriminere aktørene. Tvert imot vil det å unnlate å gjøre noe diskriminere de nye og mindre aktørene. I neste runde betyr det at vi i realiteten overlater mye av utviklingen av norske petroleumsressurser og den tilknyttede teknologiutvikling, til utenlandske selskap foruten StatoilHydro. Drift Det norske har driftserfaring, Pertra opererte Vargfeltet i tre år med gode resultater. Vi har demonstrert at norske små uavhengige selskap kan drifte felt innenfor det strengt regulerte norske regimet. Vi har ikke erfart forhold som hindrer nye aktører fra å drifte felt på norsk sokkel. Fjerningskostnader Fjerningskostnadene fratrekkes løpende inntekter. Det kan tenkes at et oljeselskap selger et felt i haleproduksjon til et selskap som ikke er i stand til å dekke fjerningskostnadene. Pga solidaransvaret i lisensen er det først og fremst de øvrige partnere som rammes av en finansiell svekkelse av partnerskapet. Salg av lisensandeler, hvor avslutning forventes innen tre år, bør være gjenstand for godkjenning i partnerskapet. På den måten oppnår man en god kontroll gjennom egendisiplin - uten at myndighetene stiller særegne krav. Dersom partnerskapet godkjenner en transaksjon som gjør at staten frykter at ingen i partnerskapet er i stand til å gjennomføre fjerningsforpliktelsen, er det rimelig at Statens stiller krav om garanti fra selger. Denne garantien må imidlertid begrenses til statens reelle risiko, dvs. etterskatt beløpet av de budsjetterte fjerningskostnadene. Normpris Normprisordningen, som forvaltes av Normprisrådet, ble etablert for å hindre selskap med nedstrømsvirksomhet i å selge olje billig til seg selv. På den måten kunne de frarøve staten for fellesskapets rettmessige andel av grunnrenten. Skattleggingen gjøres derfor etter en normpris, og ikke den prisen selskapet faktisk selger oljen til. Noen felt har aldri hatt normpris, men det er opp til Normprisrådets direksjon å bestemme. Flertallet av aktører på norsk sokkel i dag er selskap som ikke bedriver nedstrømsvirksomhet. Disse har derfor ingen incentiver til å selge olje billig, hverken til seg selv eller til andre. At selskapene ikke har anledning til å selge olje fram i tid fratar selskapene en måte å sikre økonomien i utbyggingsprosjektene. I dag ligger beslutningsterskelen vesentlig lavere en faktisk oljepris, også oljeprisen fram i tid. Normprissystemet gjør imidlertid en slik finansieringsmulighet av prosjektene umulig Page 4 of 5

5 fordi skattebergningsgrunnlaget kan avvike betydelig fra faktisk pris. På forespørsel bør derfor felt eller selskap, kunne unntas fra Normprisingen. Konklusjon Rammevilkårene på norsk sokkel består av tre hovedelementer: de fiskale vilkår regelverk og administrativ praksis tilsyn og offentlig kontroll Vi anser fortsatt de fiskale vilkår som gode. Det er noe vi som selskap har understreket flere ganger, og som vi står fast på. Den risiko og de investeringer selskapene gjør på statens grunn og med statens ressurser, er rimelig belønnet gjennom den deling av risiko og overskudd som staten og rettighetshaverne til slutt ender opp med. Regelverk og administrativ praksis er fortsatt tuftet på tradisjonene som ble etablert i De er bare delvis blitt oppdatert etter den betydelige endringen Stortinget og regjeringen gjorde i 2000 og årene etter. Vi peker i dette skrivet på hvilke endringer som bør prioriteres. Tilsynsapparatet, spesielt OD og PTiL, må styrkes for å opprettholde kvaliteten, og fortsette det viktige arbeidet disse gjør i dag. Petoro fører i dag et slags kommersielt tilsyn med lisenser hvor staten har store direkte eierposter. Stortinget og Regjeringen bør se på om ikke Petoros rolle kan utvides til å fungere som statens kommersielle aktør på norsk sokkel. Petoro kan gjennom å avhende og bytte eierandeler sørge for at lisenser får et eierskap som vil revitalisere lisensen og dermed statens verdier. Vi mener at myndigheten må foreta betydelige endringer for å få en reel konkurranse på norsk sokkel også i utbyggings- og driftsfasen. Endringene vi peker på fører ikke til tap av inntekt for staten. Tvert i mot vil det sette de mindre norske aktørene i stand til å oppfylle de mål som er satt av Stortinget og Regjeringen. Det vil også gi langt større muligheter for norsk leverandørindustri. Det norske vil oppsummere dette i følgende tiltak: - Garantere for feltutbygginger for å muliggjøre finansiering også for de nye og mindre aktørene. Alternativt viderefør skatterefusjonsordningen til også å gjelde utbyggingsfasen. - Sterkere Incentiver for tilbakelevering av brakt areal, spesielt i Nordsjøen - Åpne nordlige Barentshavet for petroleumsvirksomhet - Endre normprissystemet slik at oljesalg fram i tid blir mulig - Stille krav om morselskapsgaranti for alle utenlandske selskap som søker godkjenning som rettighetshaver på norsk sokkel. Erik Haugane, adm. direktør mob: Page 5 of 5

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

EØS-avtalen og norsk energipolitikk

EØS-avtalen og norsk energipolitikk Rapport # 8 EØS-avtalen og norsk energipolitikk Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til helseinnovasjon

Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til helseinnovasjon RAPPORT Helsemyggordningen: Et virkemiddel for å stimulere til helseinnovasjon MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen og Erik Werner Jakobsen Forord I dette prosjektet vurderer Menon Business

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER MAGMA 0414 FAGARTIKLER 49 EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER TROND NILSEN er ph.d. og seniorforsker hos Norut Alta og arbeider med samfunns- og økonomifaglige spørsmål knyttet til rammer for

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer