Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger"

Transkript

1 Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hvorfor samarbeide interkommunalt Samarbeid som integrasjonsprosess Kontaktpersoner Aksjeselskap Lyse Energi AS Forus Næringspark AS Sola Terminalbygg AS Universitetsfondet for Rogaland AS Rogaland teater Kino 1 Stavanger-Sandnes AS Tungenes Ferjeterminal AS Nord-Jæren bompengeselskap AS Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS Fjord Norge AS Blue Planet AS Lysefjorden Utvikling AS Filmkraft Rogaland AS Ryfylkevegen AS Arbeidsmarkedsbedrifter INVIVO AS Forus Industri AS Allservice AS Sandnes Pro-Service AS Ranso AS Selskap med begrenset ansvar (BA) Stavanger Regionen BA Interkommunale selskap IVAR IKS Stavanger interkommunale havn IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Rogaland Revisjon IKS Stavanger 2008 IKS Nytt Konserthus IKS Renovasjonen IKS Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS Næringsmiddeltilsynet midt-rogaland (under avvikling) Interkommunalt samarbeid, kommunelovens Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sørmarka interkommunale kunstisbane IS Ryfylke Friluftsråd IS Jæren friluftsråd IS Randaberg interkommunale PPT IS Stiftelser Rogalandsforskning (RF) Rogaland Kunnskapspark Stavanger Forum Offshore Northern Sea (ONS) Stavanger Ishall

3 7.6 Rogaland Arboret Internasjonalt hus Krisesenteret Stavanger Fjordsightseeing Utstein Kloster Jærmuseet Norsk Oljemuseum Stavanger Museum Norsk Lydinstitutt Det norske utvandrersenteret Stavanger Symfoniorkester Musikkhuset Bjergsted Utleieboliger Stavanger Stiftelsen Huset Vinterlandbruksskulen på Jæren Jæren Produktutvikling Kommunale foretak og heleide kommunale selskap Sandnes kommune Sola kommune Stavanger kommune Planverktøy som omfatter hele fylket Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) Fylkesdelplan for forvaltning av byggeråstoff Transportplansamarbeidet på Nord-Jæren Felles kommunale tjenester Sandnes og Stavanger landbrukskontor Kemneren arbeidsgiverkontroll Legevakten Stavanger, Randaberg og Sola Legevakten Sandnes og Gjesdal Incestsenteret Barnevernvakten Stavanger, Sola og Randaberg Barnevernvakten Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes Interkommunalt Voldtektsmottak Kommunalt samarbeid Strategisk næringsplan Nettverk innen personalfunksjonen Smartkom Felles Eierstrategi Innkjøpssamarbeidet Interkommunalt kulturråd (IKR) Samarbeid om sivilforsvar og beredskap. Vertskommune Idrett, friluftsliv og naturforvaltning Plan og anlegg Vann og avløp Renovasjon Vei og trafikk Aksjon Jærvassdrag Tilsynsutvalget for jærstrendene Mulige framtidige samarbeidsprosjekt

4 Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes. Sola og Stavanger 1 Innledning Denne rapporten dokumenterer vesentlige deler av et meget omfattende interkommunale samarbeid i Stavanger-regionen. Samarbeidet er dels formalisert i interkommunalt samarbeid (IS), i interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap (AS), samt stiftelser. Videre har en i begrenset omfang valgt å dokumentere kommunale foretak (KF), og aksjeselskap med bare en kommune som eier, samt stiftelser med en av kommunene som stifter, dersom enheten anses å ha regional betydning. I tillegg finnes en rekke planer, samarbeidstiltak og nettverk rettet inn mot løse felles utfordringer i kommunene. Kommunene yter tilskudd til ulike private lag og organisasjoner, der disse gjerne har formål og oppgaver som grenser inn mot kommunale oppgaver og også på tvers av kommunegrensene. Disse er ikke inkludert i rapporten. Materialet vil også bli gjort tilgjengelig på nettstedet Smartkommune.no med betydelig utvidet dokumentasjon for selskapenes del. Arbeidet med presentasjon av selskap og samarbeid i regionen ble startet opp i 2003, og da finansiert av KS. Høsten 2006 har rådmennene i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger kommuner i nært samarbeid foretatt en oppdatering og betydelig utvidelse av rapporten som ledd i utviklingen av kommunenes felles eierstrategi. Rådmennene i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger kommuner henstiller til de øvrige kommunene i regionen om å utarbeide tilsvarende rapporter over selskap og samarbeid slik at en på sikt kan presentere hele Stavanger-regionens engasjement for å søke løsninger på felles utfordringer. 1.1 Hvorfor samarbeide interkommunalt Årsakene til interkommunale løsninger og samarbeider er flere, og to av de sentrale er: Kostnadseffektive løsninger for innbyggerne Utvikling av en integrert storbyregion som er i sterk vekst I regionen og storbyområdet er avstandene korte. Forholdene ligger godt til rette for interkommunalt samarbeid om oppgaveløsninger og utvikling. Området er å betrakte som en ABS-region ett felles arbeids-, bo- og serviceområde. Dette har også kommet til uttrykk på flere måter. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 gir rammebetingelsene for arealutviklingen. Langsiktige grenser mellom utbyggingsareal og landbruket er definert, og viktige friluftsområder til bruk for hele regionens befolkning er hjemlet i planen. Utbyggingsarealene til bolig, næring og offentlige formål er konsentrert om aksen i bybåndet og de mindre produktive landbruksområdene på østsiden av Gandsfjorden. Kommunene har samarbeidet om planen, og med godkjenning av Kongen i Statsråd har den fått en helt sentral funksjon for utviklingen fremover i regionen. Erfaringer og resultater fra transportplansamarbeidet som har pågått i flere år, gir regionen en posisjon i Nasjonal transportplan sammenheng. Systematisk samarbeid har gitt resultater som vises igjen for eksempel dobbeltspor på Jærbanen, flytting av godsterminalen til Ganddal med tilknyttet ny Rv44 og 4-felt på E39, samt målrettet tilrettelegging av kollektivtilbud med kobling mellom tog og buss. 4

5 14 kommuner i storbyområdet har også sammen utarbeidet Strategisk Næringsplan, og samlet sin innsats med sekretariatsfunksjonene lagt til Forus Næringspark AS. Gjennom en felles definering av strategiske satsingsområder for næringsutvikling i regionen har en greid å få til en felles plattform, som kommunene så detaljerer og utvikler i egne planer. Innfor kommunalteknisk infrastruktur har regionalt samarbeid lange tradisjoner. Tjenester som vann, avløpsrensing og avfallsdeponering hånderes i IVAR IKS. Siden er også Brann- og redningstjenestene blitt samlet i felles interkommunalt selskap, som også er tillagt beredskaps oppgaver og tjenester innfor samfunnssikkerhet. Gjennom samarbeid og som eiere i Lyse AS har samarbeidet mellom kommunene bidratt vesentlig til at Universitet i Stavanger nå er en realitet. At målet er nådd har en strategisk viktig betydning for utviklingen videre av regionen. Kompetanse og kunnskap er viktige konkurransefortrinn fremover. Regionen ønsker å fremstå som et utviklingsorientert, brukerorientert, handlekraftig og attraktiv bo-, arbeids- og etableringsområde. Interkommunalt samarbeid om så vel oppgaveløsning og tjenstetilbud som næringsutvikling, kultur og fritid gjør at vår region skal fremstå som en og attraktiv regionen, hvor det er godt å vokse opp og bo i og som byr på muligheter for alle. 1.2 Samarbeid som integrasjonsprosess Det er nevnt ovenfor at samarbeidstiltakene spenner fra uformelle nettverk til større selskap. I mange tilfelle kan også dette beskrive prosessen og utviklingen i samarbeidet. Samarbeidet begynner gjerne i det små, som nettverk og utvikler seg til samarbeidsorgan som formaliseres gjennom vedtak i politiske organer, og selskap etableres når det er enighet og det framstår som hensiktsmessig. Hvem som tar initiativet til nærmere samarbeid har også variert. Noen ganger i form av politiske vedtak eller forslag. Etter en nærmere avklaring etablerer så administrasjonen (rådmennene) en prosjektgruppe som utreder hvordan dette samarbeidet kan formaliseres. I andre tilfeller er det administrasjonen som et uformelt nettverk bør oppgraderes, videreutvikles og formaliseres. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren er et eksempel på samvirke, dvs der kommunene forplikter seg til en arealdisponering i tråd med den strategien som ligger i fylkesdelplanen. En del samarbeidstiltak er nok også i ferd med å gå fra ett nivå til ett annet. Det er nok også en kumulativ effekt her: Jo flere samarbeidstiltak og jo tettere integrasjon, desto mer naturlig å etablere andre nye samarbeidskonstellasjoner og øke integrasjonen. Det vil igjen medvirke til at regionen framstår som enda mer integrert, handlings- og utviklingsorientert og konkurransedyktig. 1.3 Kontaktpersoner Kontaktpersoner for innspill til nyregistreringer og korrigeringer i rapporten er: Randaberg kommune Sandnes kommune Sola kommune Stavanger kommune Per Magne Pedersen Ole von Erpecom Vikse, Sidsel Haugen Ingrid Iversen Trond A Skjæveland. 5

6 2 Aksjeselskap 2.1 Lyse Energi AS Lyse er et energi- og kommunikasjonsselskap som omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur. Forretningskontoret er i Stavanger kommune. Selskapet har virksomheter spredd i hele Sør-Rogaland, og i andre deler av Norge der Lyse leverer bredbåndstjenester til samarbeidspartnere. Lyse er organisert som et konsern, og Lyse Energi AS, som er morselskapet i Lyse-konsernet, ble stiftet 17. juni Konsernet ble operativt fra 1. januar 1999, og har 580 årsverk. Lyses produkter er strøm, gass, varme/kjøl, bredbånd (TV/Internett/telefoni i ett) og mobiltelefoni. Konsernet hadde kunder i Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland; Stavanger 43,68 %, Sandnes 19,53 %, Sola 8,74 %, Time 5,83 %, Klepp 4,23 %, Hå 3,79 %, Randaberg 3,28 %, Eigersund 2,95 %, Strand 2,53 %, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy. Selskapet er heleid av kommunene. Det er inngått avtale mellom aksjonærene som regulerer minoritetsinteresser, sammensetning av og representasjon i styrende organer m.v. Selskapets generalforsamling består av ordførerne i kommunene som stemmer i henhold til den enkelte eiers aksjepost. Lyse Energi AS er morselskap i Lyse-konsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i helog deleide datterselskaper. På vegne av konsernet ivaretar Lyse Energi fellesoppgaver knyttet til strategi og forretningsutvikling, HMS (helse, miljø og sikkerhet), kvalitetssikring, økonomi og finans, administrasjon og IKT, personal og organisasjon, informasjon og samfunnskontakt. Figuren under gir en oversikt over konsernet. Konsernet hadde i 2005 en brutto omsetning på millioner kroner. Driftsresultat ble 985 millioner kroner. En godt utbygd infrastruktur er basis og forutsetning for at Lyse skal lykkes innen så vel 6

7 energi- som kommunikasjonsdelen av virksomheten. Infrastrukturen vil videre være en vesentlig forutsetning for å nå eiernes målsetting om at Stavanger-regionen innen 2020 skal være den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og verdiskapingsevne. Lyse hadde ved utgangen av km elnett (luftnett og jordkabel), 410 km gassnett, 35 km varme/kjølenett og 519 km fiberbasert bredbånd. Lyse Produksjon AS eier kraftverk og har ansvar for vannhusholdningen og produksjonsstyringen. Ca 35 % av selskapets krafttilgang kommer fra 11 heleide kraftstasjoner i Sør-Rogaland hvor selskapet også står for den tekniske drift og vedlikehold av anleggene. Øvrig krafttilgang kommer fra 41,1 % eierandel i Sira-Kvina kraftselskap, 18,0 % i Ulla-Førre verkene og 66,7 % i Jørpeland Kraft as. I tillegg er Lyse Produksjon AS eier og konsesjonshaver for distribusjonsnettet i Lysebotn. Lyse Nett AS eier og driver all elnettvirksomhet i Lyses konsesjonsområde, og er ansvarlig for bygging og drift av veilysanlegg. Selskapet bygger og drifter infrastruktur for gass, varme, kjøling og bredbånd på oppdrag fra Lyse-konsernets datterselskaper. Lyse Gass AS ble stiftet høsten 2000 og er heleid av Lyse Energi AS. Selskapets hovedformål er å bygge og drive transport- og distribusjonsanlegg for naturgass i Sør-Rogaland, å kjøpe og selge naturgass samt å eie og drive anlegg for produksjon og distribusjon av varme og kjøling. Utbyggingen og markedsaktivitetene skjer i nært samarbeid med flere andre selskaper i Lyse-konsernet. Lyse Handel AS er konsernets redskap i engrosmarkedet for kraft og valuta. Lyse-konsernet har samlet all krafthandelsaktivitet i et eget selskap. Selskapets oppgave er å optimalisere verdien av konsernets produksjons- og sluttbrukerportefølje gjennom handel i engrosmarkedet, samtidig som risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Disse oppgavene er organisert som forvaltningsoppdrag hvor handelen skjer for porteføljeeiernes regning og risiko, men utføres av Lyse Handel innenfor vide fullmakter og med avtalte risikorammer. Resultatene fra disse porteføljene blir regnskapsført i henholdsvis Lyse Produksjon og Lyse AS, mens Lyse Handel får en hovedsakelig resultatbasert godtgjørelse for forvaltningen. Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi. Lyse AS. Lysekonsernets vedtatte strategiske føringer innebærer en selskapsutvikling mot flerprodukts- /flernytte selskap (multi utility). Lyse AS har ivaretar salgs- og kundeserviceoppgavene for samtlige av konsernets produkter som tilbys i sluttbrukermarkedet. Lyse AS er også kontraktsmotpart på vegne av alle produkteiere mot kundene og ivaretar faktureringstjenestene. Selskapet har hovedtyngden av sitt marked i Sør-Rogaland. Lyse Tele AS er et heleid datterselskap av Lyse Energi AS. Selskapet skal utvikle, levere og drifte infrastruktur og kommunikasjonstjenester til Lyses kunder. Selskapet skal bygge et tjenestetilbud som gir verdiskapning for kundene og derved økt omsetning og inntjening. Tjenestene er primært telefoni, mobiltelefoni, bredbånds Internett og digital TV-distribusjon. 2.2 Forus Næringspark AS Forus Næringspark AS er eid av Stavanger 49 %, Sandnes 49 % og Sola kommune 2 %. Forus Næringspark AS er vertskap for Stavanger-regionens strategiske satsing på felles næringsutviklingsprosjekter, som består av Stavanger-regionen Næringsutvikling, Universitetsfondet AS og Sola Terminalbygg AS. Forus Næringspark er ansvarlig for opparbeidelse, klargjøring og salg av tomter regulert til næringsforhold. Ferdig utbygget er næringsområdet på DA fordelt på kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. I tillegg kommer områder i Sandnes og Stavanger som grenser opp til området. Forus Næringspark AS er et instrument for bedrifter og bransjer som ønsker å etablere seg på Forus, og har siden oppstarten i 1968 bidratt til å etablere Forus som et av Norges mest vellykkede 7

8 næringsområder. Selskapet kjøper opp råmark, og legger til rette for infrastruktur som vei, vann og kloakk, samt lager reguleringsplaner/disposisjonsplaner i pakt med kommunens planverk. Dermed kan næringsdrivende få byggeklare tomter på dagen. I utgangspunktet kan hvem som helst kjøpe tomt av Forus Næringspark, men tomtene må bebygges et par år etter kjøp. I dag er rundt 1000 ulike virksomheter etablert på Forus, med til sammen over medarbeidere. Her er landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, og handels- og servicevirksomhet. I tillegg til forvaltning og videresalg av næringstomter i det interkommunale nærings- og utbyggingsområdet på Forus, har de tre eierkommunene gitt Forus Næringspark ansvaret for å drive internasjonal og regional markedsføring av regionen. I denne sammenheng deltar selskapet blant annet på de store oljemessene Stavanger-regionen Næringsutvikling Stavanger-regionen Næringsutvikling, tidligere kalt ARNE-prosjektet, er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Stavanger-regionen Næringsutvikling er nå utvidet til 14 rogalandskommuner. Stavanger-regionen Næringsutvikling ble etablert for valgperioden Høsten 2003 ble det besluttet at Stavanger-regionen Næringsutvikling skal fortsette en periode til. Stavanger-regionen Næringsutviklings oppdragsgivere er regionens politiske og administrative ledelse samt våre mange samarbeidspartnere fra næringslivet og kunnskapsmiljøene. Stavanger-regionen Næringsutvikling driver aktivt med markedsføring, kommunikasjon og forankringsprosesser som gir vilje til å trekke i samme retning. Stavanger-regionen Næringsutvikling har utarbeidet en ny Strategisk Næringsplan for Fram mot 2020 skal Stavanger-regionen befeste sin posisjon som Norges matregion og Europas energihovedstad.. Stavanger-regionen Næringsutvikling er organisert rundt et eget sekretariat. Sekretariatet trekker inn nøkkelpersoner fra næringsliv og det offentlige med ansvar for utvalgte områder eller delprosjekt. Styret består av sentrale næringslivsledere, ordførerne i de deltakende kommunene og med ordfører i Stavanger som styreleder Stavangerregionens Europakontor Stavanger-regionens Europakontor skal fungere som et kunnskapssenter om EU og Europa for regionen. Kontoret er lokalisert i Brussel. Hovedmålgruppen er næringslivet og skal gjennom informasjon, seminarer og direkte hjelp mot Europamarkedet bidra til at veien til Europa blir kortere. For andre målgrupper som offentlig sektor og skoler er det hjelp med prosjektsamarbeide og kunnskapsoverføring som er oppgaver for kontoret. Kontoret drives som et samarbeidstiltak mellom Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Stavanger, Haugesund og Karmøy kommune, selskaper som Forus Næringspark AS, Lyse Energi AS, samt Rogalandsforskning, Høyskolen i Stavanger og Stord/Haugesund Stavanger-regionens Houston-kontor Stavanger-regionens Houston-kontor er en lyttepost i en av verdens største energibyer. Formålet med kontoret er å følge utviklingen innen energiklyngen og samtidlig være et kontaktpunkt for mulige samarbeidsparter i Stavanger-regionen og Greater Houston. Kontoret ble opprettet i 2004 og drives i dag av følgende likeverdige partnere: Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, IRIS, ONS (Offshore Northern Seas) og Greater Stavanger International, med sistnevnte som administrativt ansvarlig. Kontoret i Houston ledes av tidligere ConocoPhilips-direktør Mike Johnson. 8

9 2.2.4 Forus Utvikling AS Heleid datterselskap under Forus Næringspark AS opprettet sommeren 2005 som har til formål å gjennomføre rekkefølgetiltakene i 6 i reguleringsplan for Forus Næringspark. 2.3 Sola Terminalbygg AS Selskapet eies av kommunene Sola 12 %, Randaberg 8 %, Sandnes 12 % og Stavanger 20 %, samt fylkeskommunen 20 % og arbeids- og næringslivets organisasjoner. Selskapet skal være en pådriver for videreutvikling av Stavanger Lufthavn, Sola, - for gode fysiske forutsetninger og positive rammebetingelser for flyplassen og dermed næringslivets og regionens behov for luftfartstjenester. 2.4 Universitetsfondet for Rogaland AS I 2000 ble stiftelsen Universitetsfondet for Rogaland omdannet til aksjeselskap under navnet Universitetsfondet for Rogaland AS. Selskapet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov,og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist. Selskapet skal medvirke til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv samt sikre kvalitet på et internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid. Selskapet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. Selskapet kan i forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål også eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisnings- og forskningsformål. Selskapet har ikke erverv som formål, og aksjeutbytte kan ikke utdeles. Aksjene eies av Rogaland fylkeskommune 37,4 %, Stavanger kommune 36,3 %, Sandnes kommune 13,2 %, Haugesund kommune 7,9 %, Sola kommune og Randaberg kommune. 2.5 Rogaland teater Rogaland Teater ble opprettet ved Stortingsvedtak i Teaterbygningen er fra 1883, og det har vært teaterdrift stort sett fra den tid. Rogaland Teater presenterer årlig produksjoner på fire forskjellige scener. I gjennomsnitt fremvises det årlig forestillinger, for et publikum på mellom Rogaland Teater har 82 fast ansatte, hvorav 24 årsverk er fastsatt til skuespillere. Teatret har egne verksteder som produserer alle kulisser, kostymer, parykker osv tok Bjørn Endreson initiativ til en helt unik tilvekst til den ordinære teaterdriften, Barneteatret. Barneteatret ved Rogaland Teater er enestående også i nordisk sammenheng. rlig spiller Barneteatret opp mot forestillinger på teatrets Hovedscene for et publikum på Rogaland teater eies av staten ved kultur- og kirkedepartementet 66,7 %, Rogaland fylkeskommune 7,8 % og Stavanger kommune 25,5 %. 2.6 Kino 1 Stavanger-Sandnes AS Kino1 Stavanger-Sandnes AS driver kinoene i Stavanger og Sandnes med totalt 15 saler, 1997 seter og besøkende på årsbasis. Selskapet som eies av Kino1 AS, Stavanger Kommune og Sandnes Kommune, har en årsomsetning på ca. 55 mill kr. Stavanger og Sandnes kommuner stiftet i 2000 et aksjeselskap for å samle kommunenes kinodrift. I 2001 ble eierskapet utvidet ved at Det norske Kinoselskap gikk inn på eiersiden med 49 % av aksjene. Stavanger har en eierandel på 33,15 % og Sandnes 17,85 % i selskapet. 2.7 Tungenes Ferjeterminal AS Tungenes Ferjeterminal AS har stått for innkreving av bompenger til finansiering av Rennfastprosjektet. Bomstasjonen ble avviklet 31. juli Selskapet jobber nå med å kreve tilbake autopassbrikkene. Styret forventer å være ferdig med dette våren Generalforsamlingen må da ta stilling til om selskapet skal avvikles, eller om det skal påta seg andre oppgaver. Selskapet eies av kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Bokn, Kvitsøy og Karmøy. 9

10 2.8 Nord-Jæren bompengeselskap AS Nord-Jæren bompengeselskap AS er opprettet for å drive inn bompenger i Bompengeringen på nord- Jæren for finansiering av veiprosjekt i området. Eiere er Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp kommuner, og Rogaland fylkeskommune, alle med 40 aksjer hver, tilsvarende 16,67 % eierandel. 2.9 Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS Bygdebladet er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. Avisen utkommer ukentlig med et opplag i underkant av Den eies av Jærbladet AS (51%), Randaberg kommune (34%) og Rennesøy kommune (15%) Fjord Norge AS Fjord Norge AS er en service bedrift som arbeider med markedsføring av regionen Fjord Norge rettet mot reisearrangører og publikum i det internasjonale turistmarkedet. Selskapet er eiet av offentlige og private aktører med interesse innenfor turisme. Lokale deleiere er Rogaland fylkeskommune, Region Stavanger BA, Sandnes og Sola Blue Planet AS Blue Planet AS skal drive nettverks- og kommunikasjonsarbeid i tilknytning til moderne akvakultur. Selskapet arrangerer hver annet år den store internasjonale konferansen AquaVision. Eierskapet er fordelt på 39 aksjer, hvorav bl.a. Stavanger kommune, fylkeskommunen, UiS og Ryfylkekommunene har 1 aksje hver Lysefjorden Utvikling AS Stiftelsen Kjerag er under avvikling. Aktiviteten vil bli videreført av selskapet Lysefjorden Utvikling AS. Lysefjorden AS har som formål å utvikle Lysefjorden som et attraktivt reisemål som gir grunnlag for næringsutvikling i og rundt fjorden. Selskapet eies av Rogaland fylkeskommune 16.2 %, Sparebank 1 SR-Bank 16.2%, Stiftelsen Preikestolen 15 %, Lyse AS 9,6 %, Forsand kommune 9,6%, Stavanger kommune 9,6%, Strand kommune 5%, aksjonærer med eierandel under 5%; 18,8% Filmkraft Rogaland AS Filmkraft skal fungere som et ressurssenter som skal forvalte midler til utvikling og produksjon av film og bidra til faglig og kunstnerisk utvikling i regionen. Selskapet er et resultat av initiativ fra filmbransjen og kulturpolitisk samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Randaberg og Haugesund kommuner, som også er medeiere i selskapet. De offentlige deltakerne tar sikte på, sammen med private interessenter, å bidra med 10 mkr årlig til Filmkraft Ryfylkevegen AS Formålet med selskapet er å bedre kommunikasjonen i Ryfylke. Selskapets eiere er Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Sandnes, Stavanger og Sauda. Gjennom Ryfylkevegen AS er eierkommunene deleier i Ryfylkesambandet AS. Ryfylkesambandet AS har ansvar for totalfinansiering av Ryfast. 3 Arbeidsmarkedsbedrifter Herunder framstilles nøkkeltall for arbeidsmarkedsbedriftene basert på årsrapportene fra Selskap Arbeidstakere a: Personal/ ledere Syke fravær Driftsinntekter Årsresultat Sum eiendeler Egenkapitalprosent 10

11 Invivo AS, konsernet Allservice AS, konsernet Forus Industri AS, konsernet Proservice AS Ranso AS b: i 2005 a: 110 b: 130 a: 184 b: 227 a: 48 b: 66 a: 46 b: 75 a: 40 b: ,4 % ,9 % 37 10,9 % ,5 % 34 10,8 % ,0 % 40 6,3 % ,5 % 6,5 6,0 % ,7 % 3.1 INVIVO AS INVIVO AS eies 100 % av Stavanger kommune. Selskapet er godkjent som arrangør av tiltak for yrkeshemmede arbeidstakere. Rehabiliterings-, og attføringsarbeidet drives med grunnlag i forskrifter, kravspesifikasjoner og samarbeidsavtale med Aetat. Bedriften har en egen avdeling for Arbeid med Bistand. Kommunens eierskap er begrunnet med på en best mulig måte å utvikle og tilrettelegge varierte arbeidsplasser for mennesker med en yrkeshemming for på den måten å stimulere den enkeltes utviklingsmuligheter. 3.2 Forus Industri AS Forus Industri as ble etablert i 1963, og tar oppdrag for et bredt spekter av kunder på Sør-Vestlandet, både i offentlig og privat sektor. Selskapet omsetter for 44 millioner kroner pr. år. Bedriften har 75 ansatte, hvorav 40 er under opplæring Da bedriften ble etablert var ett av hovedmålene å skape et godt attføringstilbud i Sør-Rogaland. Oppgaven er å hjelpe mennesker på veien tilbake til det vanlige arbeidslivet og samtidig lage produkter som kunne hevde seg i konkurransen med andre bedrifter i regionen. Satsingsområder er: Medisinsk teknisk utstyr, Totalleveranse innen skilt, service og vedlikehold av verktøy, samt yrkesopplæring. Allservice AS, eiere % Forus Industri AS, eiere % Stavanger Rogaland fylkeskommune Sandnes Sola Randaberg Time Gjesdal Klepp Strand Hjelmeland Private enkeltpersoner Aksjekapital kr ,38 29,59 9,97 5,75 1,35 1,01 0,85 0,37 0,34 0,17 0,22 Stavanger kommune Rogaland fylkeskommune Sandnes kommune Sinnlidendes venner Rog. Rogaland fylkesl. Av NHF Klepp kommune Randaberg kommune Sola kommune Time kommune Sandnes sanitetsforening Nasjonalforeningen Rog. Norsk Folkehjelp Sandnes næringsforening Aksjekapital kr ,0 23,7 19,8 4,0 4,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 0,8 0,4 11

12 3.3 Allservice AS Allservice gir arbeidstrening. Arbeidstrening som resulterer i at man kan få ordinært arbeid andre steder. Selskapet gir kunnskaper og erfaring som skal bygge opp den enkelte til å mestre utfordringene der ute. Som Attføringsbedrift selger en tjenester til stat og kommune - og til andre kunder. De største satsningsområder er grafisk, administrasjon/ kontortrening, og bilverksted. Bedriften har 210 ansatte. 3.4 Sandnes Pro-Service AS Sandnes Pro-Service ble etablert i 1970 av Sandnes kommune. 16. mai 2001 ble det inngått aksjonæravtale med Gjesdal kommune. Sandnes kommune eier 83,33 prosent, mens Gjesdal kommune eier 16,67 prosent av aksjene i Sandnes Pro Service AS. Sandnes Pro-Service skal gjennom produksjon, tjenesteyting og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetning av yrkeshemmede i henhold til Arbeidsdirektoratets retningslinjer. Selskapet skal være tiltaksarrangør for Aetat med ansvar for å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt kvalifisering. Med ressurs menes her personlig ferdigheter som er viktig i tilknytning til arbeidslivet, både arbeidet i tiltaket og ved eventuell overgang til andre tiltak og/eller ordinært arbeidsliv. Selskapet er en bedrift for yrkeshemmede, og har virksomheter innen mekanisk, tekstil, næringsmiddel, trevare, pakking, opplæring og attføring. 3.5 Ranso AS Ranso Treindustri AS er eid av Randabeg og Sola kommuner med 50% hver. Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede i Randaberg og Sola kommuner som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal basere seg på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Muligheten for yrkesmessig attføring skal holdes åpen. 4 Selskap med begrenset ansvar (BA) 4.1 Stavanger Regionen BA De tre reiselivsorganisasjonene - Destinasjon Stavanger, Sandnes Reiselivssenter og Reisemål Jæren ble nedlagt Ressursene fra disse tre selskapene ble lagt inn i det nye selskapet. Selskapets formål er å være salg- og markedsføringsorgan for bedrifter, kommuner og organisasjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen og profilering av regionen. Selskapet er et felles destinasjonsselskap for kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time, og er en medlemsorganisasjon. Som medlemmer av selskapet kan opptas bedrifter, kommuner og organisasjoner med tilknytning til, eller interesse for reiselivet og profilering av regionen. Finansiering av selskapets virksomhet er driftstilskudd fra medlemskommunene og hoteller og andre bedrifter innen reiseliv. I tillegg har selskapet inntekter fra diverse prosjekt. 5 Interkommunale selskap 5.1 IVAR IKS Interkommunalt vann-, avløp- og renovasjonsverk (IVAR) er et samarbeidstiltak mellom kommunene Finnøy 1,11 %, Gjesdal 3,6 %, Hå 5,69 %, Klepp 5,58 %, Randaberg 3,55 %, Rennesøy 1,29 %, Sandnes 21,99 %, Sola 7,71 %, Stavanger 43,8 % og Time 5,49 %. IVAR har som oppgave å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg innen vann, avløp og renovasjon i deltakerkommunene, og formålet med samarbeidet er å sikre en mer rasjonell, praktisk og økonomisk drift innenfor VARområdet. 12

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS)

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) FN 4/17 Fellesnemnd 29.08.17 Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) 1. Saken gjelder I møtet den 09.06.2017 behandlet Midlertidig fellesnemd temaet «Interkommunale

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Eierskapsmelding 2015 Rennesøy kommune

Eierskapsmelding 2015 Rennesøy kommune Saksnr: 15/00124-1 Vedtatt av: KO 29/15 Vedtatt dato: 21.05.2015 Eierskapsmelding 2015 Rennesøy kommune Kommunens eierstrategi 1. Rennesøy kommune fremmer sine interesser i selskapene gjennom generalforsamling

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS Risikostyring i et helhetlig styringssystem Egil Johansen Lyse Energi AS Innhold Presentasjon av Lyse konsernet Helhetlig styringssystem = Helhetlig risikostyring Utfordringer, erfaring og mål Energi &

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SELSKAPSOVERSIKT 2012 UTSIRA KOMMUNE

SELSKAPSOVERSIKT 2012 UTSIRA KOMMUNE SELSKAPSOVERSIKT 2012 UTSIRA KOMMUNE Biblioteksentralen A/L 910 568 183 Daglig leder: Børge Hofset Styreleder: Siri Austeng Biblioteksentralens hovedmål er å bidra til utvikling av bedre biblioteker. Selskapets

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Eierskapsmelding 2016 Rennesøy kommune

Eierskapsmelding 2016 Rennesøy kommune Eierskapsmelding 2016 Rennesøy kommune Kommunens eierstrategi 1. Rennesøy kommune fremmer sine interesser i selskapene gjennom generalforsamling og representantskap. 2. Rennesøy kommune skal være en krevende

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Om Stavanger by og Stavangerregionen

Om Stavanger by og Stavangerregionen Om Stavanger by og Stavangerregionen Stavangerregionen utgjør storbyregionen på Jæren og i Ryfylke og omfatter 13 kommuner. Selve det sammenhengende byområdet består av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 11.02.2016 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 A1rak2vitets - modellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 25.11.15 2 A1rak2vitets - modellen: Strukturelle forhold Forstå drivkreaer og dynamikken

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene IA arbeidet og sykefraværet i kommunene Rådmannsårsmøtet 2017 22.juni, 2017 Utstein Kloster hotell, Rennesøy Fraværstall Vi vet en del om fraværsmønstre Kvinner har høyere fravær enn menn Det offentlige

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Utfordringer i kommunene nå og fremover

Utfordringer i kommunene nå og fremover Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer i kommunene nå og fremover Statssekretær Paul Chaffey Stavanger, 7. des 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Kommunesektorens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 590 3,8-2 158-18 Delvis ledige 3 534 1,4-444 -11 Arbeidssøkere på tiltak 2 008 0,8 378 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 991 3,1-3 714-32 Delvis ledige 3 582 1,4-944 -21 Arbeidssøkere på tiltak 2 381 0,9 166 7 Kvinner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Unge som faller utenfor skole og arbeid Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Gjennomføringsbarometeret, 2 9. desember 2011 Rogaland og Hordaland Det store flertallet fullfører Det nasjonale

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer