Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø"

Transkript

1 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: Kl.: :00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal kommune Reidar Brude, Rauma kommune Forfall: Karianne Rindli, Nesset kommune Ellinor Torsgård Solheim, Rauma kommune Fremmøtte: x medlemmer, x varamedlemmer Johan Ragnar Eggen, Alvdal kommune Brit Marit Ståland, Folldal kommune Jon Tore Dalsegg, Tynset kommune Marit Rolstad, Lesja kommune nestleder, Odd Leif Angård, Dovre kommune, Bjørn Inge Haugset, Rennebu kommune, Andre møtende: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Tore R. Ulvund, sekretær, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Saker til behandling Saksnr. Innhold Henviser til postliste på Orienteringssaker som ble lagt frem i møtet følger på neste side: 12/2015 Høringsuttale til tilbygg på hytte ved Glupen i Orkelsjøområdet i Oppdal Knutshø villreinområde 13/2015 Søknad om godkjenning av villreinkvoter i Knutshø villreinområde i året 2015 Fra Knutshø villreinutvalg. 14/2015 Søknad om godkjenning av villreinkvoter i Snøhetta villreinområde i året 2015 Fra Snøhetta villreinutvalg. Postadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, Sluppen 7468 Trondheim. Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf , e-post: Sekretær: Tore R. Ulvund, tlf , e-post:

2 2 Orienteringssaker som ble lagt frem i møtet følger under: Tiltaksmidler for 2015 Tiltaksmidler til villreintiltak for 2015: Bjørn Rangbru orienterte om de midler en får til disposisjon for året Snøhetta villreinområde får kr ,- Knutshø villreinområde får kr ,- Diskuterte om en burde oppfordre NINA til å søke om midler til parasittundersøkelser i Knutshø, og til å søke om undersøkelser om beite i Snøhetta dersom dette kan være et behov. Anbefalte i fjor at utvalgene og SNO/NINA at de samarbeidet om tellinger, dette er viktig, samt at de har råd til å prøve to ganger og sikre gode tellinger. Budsjett og økonomi for 2015: Bjørn Rangbru informerte Driftsmidler samlet for 2015 fikk vi kutt på kr ,-. Samlet på post disponerer nemnda kr ,-. FMST disponerer kr ,- Internasjonal Klovdyr konferanse på Røros den august 2015 Nettside: Skal villreinnemnda melde på noen til dette? Det er billigere å melde på deltagere før 10. mai, etter dette blir det dyrere. Regional plan Høringsuttalene Droner forbudt i Snøhetta Nettside til artikkel: På årsmøte i Snøhetta villreinutvalg ble det vedtatt forbud mot å bruke droner i forbindelse med jakt.

3 3 Hjorteviltforskriften revideres Nettside: Uttalefrist er satt til 31.mai Høringsdokumenter m.m. finnes under linken ovenfor. Det er tenkt at det nye forslaget til forskrift skal bli mer brukervennlig. Det er foreslått en endring der en får et eget kapittel om villrein. Det kan bli mer oversiktlig og er fornuftig. Kapittel 3 er foreslått om villrein. Legger opp til at medlemmene kan individuelt gi en uttale innen 15. mai Dersom det kommer inn uttalene lager sekretær en uttale, hvis ikke sender nemnda ikke inn egen uttale. Fagdag i Villreinrådet på Oppdal Marit Rolstad Johan Ragnar Eggen Arnt Gulaker (Stiller helt sikkert, også på årsmøtet den andre dagen!) Årsmøte i Snøhetta villreinutvalg Dette ble diskutert under møtet, og Årsmøte i Knutshø villreinutvalg Leder orienterte om Horisont Snøhetta Bjørn Rangbru foreslo at en så på konklusjoner/anbefalinger i forhold til fokusområdene. Medlemmene kan komme med forslag til hva en skal prioritere i forhold til tiltaksmidler utfra disse, og gi tilbakemelding til sekretær om disse forslagene.

4 4 VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ Møtedato: Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund Arkivsak: 2015/2943 Saksnr. nemnda.: 12/2015 DOKUMENTER : Oversending av sak til uttale fra Oppdal kommune Søknad om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen Knutshø villreinområde. SAKSOPPLYSNINGER Henviser til oversendt sak fra Oppdal kommune av om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen, søker er Kjetil Nyvold. Hytta har gnr. 356, bnr. 1 i Oppdal bygdeallmenning, med feste nr. 80. Fra oversendingsbrevet fra kommunen: I retningslinjer i kommuneplanens arealdel, vedtatt i kommunestyret , pkt. 4.2 står det at maksimalt tillatt bebygd areal pr. enhet ikke skal overstige 100 m2. Eksisterende hytte er på 49,6 m2 BYA(45,3 m2 BRA). Det søkes om å få sette opp et tilbygg på 17,5 m2 BYA (14 m2 BRA). Etter oppføring av tilbygg vil hytta bli på totalt 67,1 m2 BYA og 59,3 m2 BRA. Kommunen skriver også at tiltaket samlet sett ikke påvirker klima, naturmangfold, vassdrag, strandsone m.m. nevneverdig negativt.

5 5 VURDERINGER Et føre- var prinsipp skal legges til grunn i saken, og dette vil være førende for villreinnemnda sin vurdering som følger under. Norge er Europas eneste levested for den ville fjellreinen. Det er Norges ansvar å sikre fjellreinen og dens leveområder slik at den kan leve videre som funksjonell art og fortsette å spille en viktig rolle i fjelløkosystemet. Fylkesmannen skal arbeide for at villreinens leveområder ikke blir ytterligere redusert som følge av irreversible arealinngrep, og for at de negative effektene av menneskelige forstyrrelser i forhold til villreinens leveområder begrenses. Fylkesmannen skal sikre villreinens leveområder gjennom blant annet behandling av dispensasjonssaker. Mennesket har jaktet på villrein gjennom tusener av år og reinen har som en følge av dette utviklet en stor grad av skyhet for mennesket. Den klarer ikke å skille mellom en turgåer eller jeger, og er like redd begge. På fjellet er det få steder å gjemme seg og flukt blir den vanligste reaksjonen. Reinen i Snøhetta ansees å være svært sky, og et menneske som kommer nærmere enn en halv kilometer fra reinen, kan utløse flukt hos reinen. Gjentatte forstyrrelser i samme områder kan medføre at reinen i mindre grad bruker slike områder, og i ytterste konsekvens kan forstyrrelser føre til lavere produksjon og økt dødelighet hos rein. Nylig utført forskningsprosjekt, (Strand mfl. 2013, «Horisont Snøhetta»), viser at det er urovekkende store utfordringer med menneskelig aktivitet og forstyrrelse av villrein flere steder i Snøhetta villreinområde. Villreinnemnda merker seg også anbefaling fra «Horisont Snøhetta» om å «Hindre økt bruk og ferdsel i viktige funksjonsområder i de kritiske sesongene». Kommende klimaendringer antas å forverre beiteforholdene for reinen, og den vil trolig få behov for enda større områder for å finne mat. Dette vil stille større krav til arealer og trekkorridorer som er uten inngrep. Randsonene rundt dagens villreinområder vil dermed generelt kunne bli viktigere i årene som kommer. Orkelsjøen er som kjent allerede sterkt påvirket av menneskelig forstyrrelse, og et fjerde tilbygg så langt i 2015, gjør at nemnda nå i utgangspunktet svært skeptisk til flere tilbygg til hytter i området. Det vesentlige for villreinnemnda er likevel at kunnskapen om dette delområdet av Orkelsjøen tilsier at det er lite brukt av villreinen i Knutshø, men dette er mest sannsynlig på grunn av spesielt mye forstyrrelse samlet sett i området gjennom året. Nemnda har tidligere påpekt at de delområder av Orkelsjøen som ligger i nordøstre deler samlet sett kunne forsvares, men at mengden nå begynner å bli så stor, at en ønsker nå å vurdere dialog med kommunen for å få utredet nærmere nemnda sitt syn på ønskelig utvikling i hytteområdet ved Orkelsjøen. Tid og rom for ev. innfrakt av materialer er viktig her. Orkelsjøen har ifølge NINA rapport 800 rundt 67 hytter som har rundt 10 turer med snøskuter hver vinterstid. Dette er bemerkelsesverdig mye og

6 fører til spesielt mye forstyrrelse gjennom hele året med åpen bilvei sommerstid langsmed Vinstradalsveien, og videre i retning Unndalen. 6 Kommunen bør prøve å samle denne ferdselen så mye som mulig (organisere kolonnekjøring), og helst gå ned på antall turer til området i seg selv. Kunnskap om området Fra NINA 800 side 33: «Fjellområdene rundt Orkelsjøen og nord og øst for Fundin I disse fjelltraktene er det mange viktige trekkområder. I nordenden av Fundin er det et trekk-område som går i nordøst-sørvestretning. Her trekker fostringsflokkene når de kommer fra kalvingsområdene rundt Hånåbekktangen og skal sørvestover til oppvekstområdene i Elgsjø-tangen og vestover fra denne. Krysningspunkt er det også sør- og like sørvest for Orkelsjøen.» I Nina rapport 800 ble Orkelsjøområdet foreslått om et av de såkalte fokusområdene i Knutshø på grunn av viktigheten området har som viktige beite, kalvingsområder og knutepunkt for reinens trekk nord-sør og øst-vestaksene. Fra NINA 800 side 85: «Et omfattende vegnett genere-rer mye trafikk/ferdsel og forstyrrelser sentralt i reinens leveområder her. Vegtraseen Orkelsjøen-Karilægret er mye trafikkert i barmarksesongen og er påpekt som en barriere for reinens trekk/bevegelser over Unndalen, mellom fjellområdene rundt Elgsjøen og videre nord-over, og fjellområdene mellom Orkla og Unndalen. Likeså er vegparsellen Orkelsjøen Hånåbekklægret mye trafikkert og er påpekt å ha en barriereeffekt for reinens trekk/bevegelser over den øvre delen av Orkla, mellom fjellområdene i nord rundt Stororkelhøa og fjellområdene i sør. Ved Orkelsjøen er det for øvrig store hyttekonsentrasjoner, med 67 hytteenheter, 1 seter og 1 turisthytte. Videre er det i nordenden av Fundin 24 naust (de fleste dobbeltnaust), med boenheter. Vegstrekningen Oppdal Orkelsjøen er hovedinnfartsåre mot Orkelsjøen og hytte- og naustområdene omkring og genererer stor trafikk i barmarksesongen. Dette er påpekt å ha en barriereeffekt for reinens trekk her i nord-sørretningen.»

7 7 Merk at det er en liten andel av faktisk villrein i området som var merket i Knutshø, og nemnda avventer også resultater fra egen rapport fra FoU-prosjektet i Knutshø og den oppdaterte kunnskapen som kan komme frem der. Figur fra april mai årene 2012, 11, 12,13, merket villrein. Her sees det at denne tiden i april og mai bør unngås: I forrige sak som omhandlet hytte lenger nordøst ved Orkelsjøen, lå hytta mye lenger unna kjent trekk for villrein, og påpekte direkte at en burde være mer restriktiv til hytter lenger sørvest, som denne vest i delområdet Glupen sørvest for Orkelsjøen.

8 8 FORSLAG TIL VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at en i utgangspunktet frarår flere tilbygg i i området nå. I fall dispensasjon bør tilbygget fraktes inn med biler i kolonne for å unngå forstyrrelse med biler spredt utover i tid og rom, uavhengig om veien er helt åpen for trafikk. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at en generelt sett er skeptisk til nye tilbygg i hele området ved Orkelsjøen med bakgrunn i den faktiske høye bruken av området i dag. Ferdselen til området og omliggende områder er høy både sommerstid og vinterstid. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at tilbygget i sørvest ved Glupen er nærmere viktig trekkvei for villrein enn andre hyttetilbygg så langt i 2015 og er den fjerde tillatelsen i år. Dette kan føre til mye ekstra forstyrrelse i tid og rom. Nemnda ønsker en dialog med Oppdal kommune for å finne bedre retningslinjer og et mer omforent syn om utviklingen ved Orkelsjøen. BEHANDLING i møte : Arnt Gulaker ønsker at en bruker samme forslag til vedtak som det som ble brukt i saken til Jørstad Braut. Legger inn dette. Vedtaket til leder ble vedtatt, enstemmig. VEDTAK: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at tilbygget i fall dispensasjon bør vurderes fraktet inn sommerstid. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at en generelt sett er skeptisk til nye tilbygg i hele området ved Orkelsjøen med bakgrunn i den faktiske høye bruken av området i dag. Ferdselen til området og omliggende områder er høy både sommerstid og vinterstid. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at tilbygget i sørvest ligger ved lite brukte funksjonsområder for villrein, jf. naturbase. Tilbygget kan likevel tillates fordi det ikke skal bygges nye overnattingsplasser på hytta, altså at viktige funksjoner som kan føre til mer ferdsel, ikke endres nevneverdig.

9 9 Utskrift til: Oppdal kommune Kopi til: Dovrefjell Nasjonalparkstyre Statens naturoppsyn Oppdal bygdeallmenning

10 VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ 10 Møtedato: Saksbehandler: Tore R. Ulvund Arkivsak: 2015/xx Saksnr. Nemnda.: 13/2015 KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2015 I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE. DOKUMENTER 1. Protokoll fra Årsmøtet 2015 til Knutshø villreinutvalg den på Oppdal. 2. Bestandsplan for Knutshø villreinområde Villreinjakta Oppsyns- og Fellingsrapport Knutshø vilreinområde 4. Rundskriv februar 2012, Viltloven og forskrift for forvaltning av hjortevilt. 5. SAKSOPPLYSNINGER Bestandsplan for Knutshø villreinområde ble vedtatt på utvalgets årsmøte i 2013 og ble behandlet i sak i villreinnemnda. I planen ble det satt et bestandsmål på 1500 vinterdyr. Dette har vært bestandsmålet for villreinområdet siden driftsplanen i Minimumstelling ble ikke gjennomført vinteren 2014, men forslaget er basert på en beregnet vinterstamme på 1512 dyr ifølge utvalget. Den nye bestandsplanen fra 2013 gav en oppdatering på tall og utvikling av bestanden, og det vises derfor også til bestandsplanen for ytterligere saksopplysninger omkring sannsynlig bestand i Knutshø villreinområde. Siste telling

11 11 Årsmøtet 2015 i Knutshø villreinområde vedtok også i 2015, en kvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt. Totalt søkes det altså om en fellingskvote på 670 frie dyr i Knutshø villreinområde i jaktsesongen i Videre vedtok årsmøtet 2014 følgende kvotesammensetning for 2015: Struktur Kalv Simle/ungdyr Fritt dyr u. 60 kg Fritt dyr Fordeling 35 % 35 % 20 % 10 % Siste års fellingsprosenter: Fellingsprosent 57,9 % 55,4 % 48,4 % 56 % 57,5 % 53,8 % Villreinnemnda skal vedta kvote for villrein for kommende jaktsesong innen 1. mai, jf forskrift om hjorteviltforvaltnings 8, og fellingskvoten skal legges inn i Hjorteviltregistret innen 10.mai som da vil føre til en automatisk utsending av kontrollkortene. VURDERINGER Det har vært lik kvotesammensetning i tildelingen av fellingskvote siden 2007, og det søkes om samme sammensetning også for Bestandsplan vedtatt i 2013 ligger til grunn for beregninger for årets kvote og sammensetning, og forholdene i Knutshøområdet må sies å være forholdsvis stabile. Utfordringene er knyttet til en nedgang i slaktevekter og kalverekruttering. Både utvalg og nemnd har her tidligere gitt til det nå ferdigstilte FoU-prosjektet i Knutshø, om ønsket om å finne årsaken/-e til disse trendene slik at vi kan finne løsninger for å snu denne utviklingen. Villreinnemda ser alvorlig på kalv per simle/ungdyr situasjonen i Knutshø og til kommentarer gitt av blant annet Folldal fjellstyre om situasjonen i Knutshø. Viser også derfor til arbeidet nemnda har gjort i forhold til hundekjøringsmiljøet i Knutshøområdet og omegn og håper dialogen og gode løsninger vil kunne utarbeides for å hindre forstyrrelse av villreinen i området, også med mange andre viktige brukere av området.

12 12 Den kommende FoU rapporten som vil publiseres av Norsk institutt for Naturforskning (NINA) i løpet av 2015, vil bli et viktig forvaltningsverktøy for å avdekke hvorfor situasjonen er som den er med synkende kalveandel og hva en samlet sett vet om hva som påvirker villreinen. Men det trengs mer kunnskap uavhengig av rapporten ifølge flere innenfor villreinforvaltningen. Det er signalisert fra NINA at det bør forskes mer på parasitter m.m. som et neste steg for å avdekke eller ekskludere årsaker til den lave og synkende kalveandelen, og dermed hva parasitter kan ha å si for villreinen i Knutshø og bestandsutviklingen videre. Hvilke grep en ev. kan sette inn kan også da komme frem. Villreinnemnda vil gjerne bidra med tiltaksmidler til dette for å finne ut hva som forårsaker den relativt lave og synkende kalveandelen per simle/ungdyr. Informasjon og veiledning av brukerne av området om villrein og bruk av områdene og hva so forstyrrer, er viktig videre fremover. Informasjon og opplæring for å fremme god jaktutøvelse er også essensielt for å gjøre jakta effektiv, mer sikker for dyr og mennesker, samt oppnå minst mulig forstyrrelse i tid og rom for villreinen. Knutshø villreinutvalg gjør en meget solid jobb i villreinområdet, jamfør for eksempel årlige fellingsrapporten der en finner mye gode data på de siste års jaktstatistikk, og deres samarbeid gjennom året med aktører som bruker områdene m.m. er god. Dette er viktig også i de resterende årene av bestandsplanperioden frem mot Utvalget legger her oppmot en vinterbestand som har vist seg riktig i og med rimelig god telling våren 2015 med en minimumstelling på 1399 dyr den Henviser til vedlagte rapport av tellingen gjennomført av Geir Olav Slåen. FORSLAG TIL VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en fellingskvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt, til sammen 670 frie dyr for hele Knutshø villreinområde etter en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 20 % fritt dyr under 60 kg og 10 % fritt dyr for jaktsesongen Dette er en kvote og kvotesammensetning som er i henhold til bestandsplana for perioden Kvotene og kvotesammensetningen er gitt med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 8, 2.ledd

13 13 BEHANDLING Forslaget til vedtak ble diskutert mye og nøye. Utvalget har god kontroll på forvaltningen i Knutshø, og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en fellingskvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt, til sammen 670 frie dyr for hele Knutshø villreinområde etter en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 20 % fritt dyr under 60 kg og 10 % fritt dyr for jaktsesongen Dette er en kvote og kvotesammensetning som er i henhold til bestandsplana for perioden Kvotene og kvotesammensetningen er gitt med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 8, 2.ledd Utskrift til: Knutshø villreinutvalg Kopi på e-post: Dovrefjell nasjonalparkstyre Statens naturoppsyn Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmenn Kommuner Fjellstyrer

14 VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ 14 Møtedato: Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund Arkivsak: 2015/xx Saksnr. nemnda.: 14/2015 KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2015 I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE. DOKUMENTER 1. Sak 15 fra møtebok/protokoll fra Årsmøtet 2014 til Snøhetta villreinutvalg, 27.mars 2015 på Dombås. 2. Driftsplan Snøhetta Villreinområde 3. Rundskriv februar 2012, Viltloven og forskrift for forvaltning av hjortevilt. SAKSOPPLYSNINGER En målsetting i Driftsplan for Snøhetta villreinområde for perioden (Som i forrige bestandsplanperiode) har vært å gjenoppbygge stammestørrelsen til 2700 vinterdyr - dvs dyr i østområdet og 700 dyr i vestområdet. Struktursammensetning for vinterstammen bør for planperioden være slik: Struktur Kalv Simle Bukk - samlet Bukk 1½ år Bukk 2½ år Bukk 3½ år - Driftsplan % 45 % 30 % % % Strukturtelling oktober østområdet (1152 dyr)( 2012 %! ) - vestområdet (233 dyr) 20,1 % 24,9 % 47,5 % 42,9 % 32,4 % 32,2 6,9 % + 8,6 % 7,7 % + 10,3 % 16,9 % 14,2 %

15 15 På styremøte i Snøhetta villreinområde den 26.mars 2015 ble det vedtatt en kvote på til sammen 1680 dyr som fordeler seg slik: en kvote på 1500 dyr i Snøhetta øst (Økning på 100), og 180 dyr i Snøhetta vest(som i fjor) med følgende kvotesammensetning: Struktur Kalv Simle Kluftbukk Fritt dyr Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % Årsmøtet vedtok følgende jakttid for 2015: 20. august til 22. september. Overordna føringer for jaktsamarbeidet ble vedtatt slik: For øst - indre felles jaktområde blir grensemessig som for 2014, og jakttida blir f.o.m. 27.august og ut jakta. For vest - fellesjakt med åpne grenser f.o.m. 14.sept og ut jakta med fri inngang til jaktområder. Siste års fellingsprosenter samlet for hele villreinområdet: Fellingsprosent 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 % % 48,06 % 53,16 Villreinnemnda skal vedta kvote for villrein for kommende jaktsesong innen 1. mai, jf forskrift om hjorteviltforvaltnings 8, og fellingskvoten skal legges inn i Hjorteviltregistret innen 10.mai som da vil føre til en automatisk utsending av kontrollkortene. VURDERINGER Fellingsprosenten for 2014 ble høy i forhold til snittet de siste årene. I tillegg viser tellingene at stammestørrelsen er nær målsettingene som er satt i driftsplanen. Tellingene viser at det er noen flere dyr i øst enn målet i planen, og noen færre dyr i vest enn målet i planen. Sekretær mener at en kvote på 1500 dyr på øst og180 dyr på vest, vil gi gode rammer for å komme enda nærmere målsettingene i driftsplanen. En større kvote vil ikke automatisk bety at man får felt flere dyr. Rammene for jaktutøvelsen og værforhold vil også være viktig for hvordan man lykkes med å øke fellingen. Det er derfor viktig at det fortsatt tilrettelegges for høy felling i særlig øst-området. Det vurderes som positivt at rettighetshaverne har vedtatt åpne grenser i både vest og øst fra og med mandag 14.9 og ut jakta.

16 16 Villreinnemnda vil framheve at jegeren er den utøvende aktøren i forvaltningen av villreinstammen, og at det er viktig å sikre rekruttering av jegere og gi gode rammer for en effektiv og god jaktutøvelse. Nemnda oppfordrer derfor utvalg til fortsatt å legge til rette tiltak som bedrer fellingen i Snøhetta villreinområde. Erfaringene med ordningen om videresalg av ubrukte kort er gode, og det er positivt at dette videreføres. Snøhetta villreinutvalg har siste år hatt fokus på å bedre avskytingen. Jaktsesongen 2014 ble god. Kvotene er godt utredet og basert på gode tellinger. Sekretær foreslår at nemnda vedtar kvoter i tråd med det utvalget søker om. FORSLAG TIL VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en samlet kvote på 1680 dyr i Snøhetta villreinområde for 2015 med følgende fordeling og kvotesammensetning: Snøhetta øst: 1500 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 40 % simle/ungdyr, 10 % kluftbukk og 15 % fritt dyr. Snøhetta vest: 180 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 15 % kluftbukk og 15 % fritt dyr med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 8, 2.ledd BEHANDLING Påpekte god avskyting i 2014, og at tellingene i øst er rimelig gode, og at det kan være dyr som ikke ble telt i vest som egentlig «hører til» der. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

17 17 VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en samlet kvote på 1680 dyr i Snøhetta villreinområde for 2015 med følgende fordeling og kvotesammensetning: Snøhetta øst: 1500 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 40 % simle/ungdyr, 10 % kluftbukk og 15 % fritt dyr. Snøhetta vest: 180 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 15 % kluftbukk og 15 % fritt dyr med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 8, 2.ledd Utskrift til: Snøhetta villreinutvalg. Kopi på e-post: Dovrefjell nasjonalparkstyre, Statens naturoppsyn, Norsk Villreinsenter Nord, Fylkesmenn, Kommuner, Fjellstyrer Ålvundfjord ADRESSELISTE Kommune Medlem Varamedlem Rauma Ellinor Torsgård Solheim Reidar Brude Lesja Marit Rolstad Per Arne Holset

18 18 Dovre Odd Leif Angård Else Hole Ulekleiv Oppdal Arnt Gulaker Brit Eide Fredriksen Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter Nesset Karianne Rindli Ola Einar Stolsmo Folldal Brit Marit Ståland Jo Alexander Breiby Tynset Jon Tore Dalsegg Signe Marit Lium Rennebu Bjørn Inge Haugset Ragnhild Kulbrandstad Stene Alvdal Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Onsdag 17. 4. 2015 kl.12.00 (maks.) 16.00 (Lunsj fra kl. 11:00!) STED:

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2013 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2012 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny revidert Forskrift om

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes kun som e-post ÅRSMELDING 2015 FOR VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ. Sammendrag Knutshø villreinområde (VO): Det er et mål i bestandsplan for Knutshø

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 15.8.2013 Kl.: 10.00 15.00 Sted: Villreinsentret Nord, Hjerkinn Fremmøtte: 9 medlemmer og 1 varamedlem Til stede som medlem Odd Leif Angård, Dovre

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Fredag 7. 11. 2014 kl.09:00 (maks.) 12:30 STED: Skifer hotell Oppdal.

Detaljer

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Årsmelding 2010 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 2.4.2002, med endringer av 15.9.2007, og omfatter godkjenning

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930 Sakliste 17. Referatsaker. 18. Kvoter. 19. Gjennomgang

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes elektronisk Til Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/8240 Tore Rødseth Ulvund 2015/10586 25.11.2015 DOKUMENTER

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 24.4.2013 Kl.: 10.00 14.00 Sted: Villreinsentret Nord, Hjerkinn Til stede som medlem Marit Rolstad, Lesja kommune - møteleder Odd Leif Angård,

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 26.2.2015 Kl.: 12.00 15:30 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Fredag 22. Februar 2019 Møte på Dombås kl. 10.00 Saksliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote 3. * Kvotefordeling 4. * Jakttid 5. * Jaktsamarbeid 6. * Oppsynsordning

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater i henhold til liste Vår ref: 2518 Vår dato: 26.04.2018 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Tirsdag 17. 11. 2015 kl.15.00 17:00. (Dialogmøte utvalgene 17:00-19:00.

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2015 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018.

Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Referat: Fra årsmøte i Snøhetta villreinområde på Kavli Moen gård, Eresfjord, Nesset kommune. Torsdag 6. April 2018. Det møtte i alt 35 årsmøtedeltagere, bestående av representanter fra rettighetshaverne,

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Vår ref: 09/17 Vår dato: 20.04.2017 Deres ref: Deres dato: 05.04.2017 Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2017 Saken gjelder: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2016 Vår dato: 21.09.2016 Deres ref: Deres dato: 16.09.2016

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg og oppsyn

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg og oppsyn Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg og oppsyn Styremøte i Snøhetta villreinutvalg 2018 Mandag 12. November Møte avholdes på Quality hotell skifer Oppdal Oppsynsmøte fra kl. 10.00 12.00 Lunsj fra kl.

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. Det møtte i alt 32 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader.

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 25. april 2015, kl 1000-1500, Kvikne samfunnshus, sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald Tilstede Per Ousten, Os Solfrid Storli, Tynset

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 17.11.2015 Kl.: 15.00 17:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

650 dyr i fellingskvote

650 dyr i fellingskvote 650 dyr i fellingskvote Årsmøtene i Forollhogna villreinområde pleier å være av den rolige sorten. Det var også tilfellet i Vingelen i dag, hvor både medlemssøknaden fra Røros villreinvald og GPS-merking

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes kun som e-post Til Oppland fylkeskommune postmottak@oppland.org Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/3602 Tore Rødseth Ulvund 30.9.2015

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Villreinnemnda skal stimulere og legge til rette for at jaktrettshaverne utarbeider en helhetlig bestandsplan for hvert villreinområde.

Villreinnemnda skal stimulere og legge til rette for at jaktrettshaverne utarbeider en helhetlig bestandsplan for hvert villreinområde. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 30. april 2011 i Ålen, 1000-1600, felles med villreinutvalgets årsmøte fra kl 1000. Saksliste 05/11 Referat fra møte 020311, kl 1100-14, Støren -

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 06. mars 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl. 16.00. Sakliste 14. Referatsaker. 15. Stillingsutlysning daglig leder/ fjelloppsyn. 16. Mva og regler for

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1809-14.07.2015 Avgjørelse av klage på dispensasjon fra hjorteviltforskriften 18 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Maarfjell Sameige og AS Rupa 30.

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Foto: Svein Ekre AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2015 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål og virkemidler.

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinområde Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Heidi Ydse Sted: Kvikne Dato: 4. april 2009 Årsmøte i Forollhogna Villreinområde 2009 Villreinutvalget har

Detaljer

Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013-2017

Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013-2017 Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013-2017 Utarbeidet av Norsk Villreinsenter Nord i samarbeid med Villreinutvalget i Knutshø våren 2013. 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIKK... 4 2.1 Evaluering

Detaljer

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012

Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Referat fra vårmøte i villreinnemnda 10.april 2012 Møtet ble holdt på Lampeland hotell tirsdag 10.april, kl 1800-2200. Deltagere: Vinje: Tinn: Hjartdal: Seljord: Notodden: Flesberg: Rollag: Nes: Sigdal:

Detaljer

Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene

Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene 1 Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bjørn Rangbru 4. Februar 2016 2 Hvem er fylkesmannen og hva er rollen? Fylkesmannen er statens representant i fylkene

Detaljer

Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019

Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 Til: Adressater iht. liste Vår dato: 23.04.2019 Vår referanse: 12/19 Deres referanse: Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 skal vedta årlig kvote for Hardangervidda villreinområde. Hardangervidda

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 Foto: Svein Ekre Godkjent av villreinnemnda 16.04.15 FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde.

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2

Saksframlegg. Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2 Saksframlegg Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2018-2022 SAMARBEIDSORGANET FOR UTMARKSNÆRING I GAUSDAL M.FL. Vedlegg: Bestandsplan

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 12.8.2015 Kl.: 11.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Fremmøtte: 7 medlemmer, (av de, 2) varamedlemmer Til stede som medlem Johan Ragnar Eggen,

Detaljer

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen.

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen. Referat fra Å R S M Ø T E 2 0 10 i B L E F J E L L V I L L R E I N U T V A L G STED: Lampeland Konferansesenter, Lampeland TID: Torsdag 18. mars 2010 kl. 19.00 V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av

Detaljer

Tilrådning om uttak av moskus på Dovrefjell

Tilrådning om uttak av moskus på Dovrefjell Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM Vår dato: 15.10.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/5866 Deres ref.: Tilrådning om uttak av moskus på Dovrefjell Fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

01/17 Referat fra møte , Malmplassen Gjestegård, Tolga Referatet blei gått gjennom uten merknader.

01/17 Referat fra møte , Malmplassen Gjestegård, Tolga Referatet blei gått gjennom uten merknader. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 29. april 2017, kl 1000-1600, Dalsbygda samfunnshus, sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald Tilstede: Per Ousten; Os John Håkon Stensli;

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2010 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder 29.04.2019 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2019/5496 Protokoll fra møtet i Villreinnemnda

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møte 03.11.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer

Strand, O. m-fl. (2015). Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS- undersøkelsene.- NINA rapport s. 2

Strand, O. m-fl. (2015). Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS- undersøkelsene.- NINA rapport s. 2 Kvikne 26.04.2019 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Revisjon av vilkårene i konsesjonen gitt ved kgl.res. av 26.08.1966 for regulering av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet)

Detaljer

9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde

9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde 9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde 1. Snøhetta Villreinområde er en sammenslutning av rettighetshavere som disponerer villreinarealer innen kommunene Sunndal, Nesset, Rauma, Oppdal, Dovre og Lesja.

Detaljer

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ Møtedato: xx.xx.2017 Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund Arkivsak: 2017/xx Saksnr. nemnda.: 5/2017 DOKUMENTER 1. 1.2.2017. Oversending av høringsdokumenter - Forslag

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Møtet avholdes i Lesja kulturhus, ca. kl. 12.50. Lunsj fra kl. 1200. Oppsynsmøte fra kl. 10.00. Sakliste

Detaljer

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017

AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2017 AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Foto: Svein Ekre Jerstad Viltforvaltning AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 217 Innledning Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 29.8.2014 Kl.: 11.00 14.00 Sted: Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn Fremmøtte: 4 medlemmer (1 varamedlem). Til stede som medlem Marit Rolstad,

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2008 bestått av følgende medlemmer: Nordfjella Kommune Fjellheimen Kommune: Martin

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Avgjørelse i klagesak om dispensasjon fra hjorteviltforskriften 29 - Villreinjakt på Hardangervidda jaktåret 2019/2020

Avgjørelse i klagesak om dispensasjon fra hjorteviltforskriften 29 - Villreinjakt på Hardangervidda jaktåret 2019/2020 Ifølge liste Deres ref 2019/5892 Vår ref 19/513-16 Dato 14. juni 2019 Avgjørelse i klagesak om dispensasjon fra hjorteviltforskriften 29 - Villreinjakt på Hardangervidda jaktåret 2019/2020 Miljødirektoratets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 16.04.2012 Tid: 19:30-22:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Magnvor Flaten Varamedlem

Detaljer

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Melding om vedtak - Bestandsplan og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde Sete DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/218-9 Jørn Trygve Haug K40 05.05.2015 Melding om vedtak - Bestandsplan 2014-2018 og avskytingsplan 2015 for Setesdal Austhei villreinområde

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 4. Desember 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00 og avsluttes med en felles middag. Sakliste 25. Referatsaker 26. Oppsummering reinsjakta 2017 27.

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte onsdag 2. mars 2011, kl 1100-14, Støren - Midtre Gauldal rådhus Saksliste 01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus 02/11 Søknad om

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2011 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer