Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system"

Transkript

1 Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid om inntak og fagopplæring (Vigo) som har vore leia av Forum for fylkesutdanningssjefar (FFU). FFU har oppnemnt eit eige styre for Vigo samansett av ein fylkesutdanningssjef frå kvar opplæringsregion og ein representant for samarbeidsforumet for IT-sjefar. Etter kvart har Vigo også kome til å omfatte fleire område, til dømes vaksenopplæring. Styret har hatt ansvaret for den daglege drifta av Vigo, herunder tre delvis frikjøpte medarbeiarar frå fylkeskommunane. Verksemda har vore finansiert gjennom årlege tilskot frå fylkeskommunane fastsett av FFU. Driftsleiar har hatt kontor i lokala til Telemark fylkeskommune, som også har hatt ansvar for rekneskapsføringa. Omsettinga i Vigo har totalt dei siste tre åra vore på i overkant av 18 mill. kroner. Dette samarbeidet mellom dei 19 fylkeskommunane har ikkje vore tilstrekkeleg formalisert til at styret kunne utføre dei funksjonane ein har som datasbehandlar og avtalepart. Dette vart tydeleggjort gjennom eit tilsyn som Datatilsynet hadde med Vigo våren I tillegg til samarbeidet om Vigo har fylkesutdanningssjefane det siste året greidd ut om det er mogleg å samarbeide om eit skoleadministrativt system (SAS). Eit fellls SAS for alle fylkeskommunale skolar vil medføre deit same utfordringane i forhold til databehandlaransvar og økonomiske avtalar som for Vigo. På denne bakgrunnen blir det no fremja forslag om å opprette eit felles interkommunalt selskap (IKS) til å ha ansvar for Vigo og eit framtidig felles SAS. Ein har i saka konkludert med at eit IKS er ei betre løysing enn eit AS eller eit interkommunalt samarbeid (IS) Det fylkeskommunale samarbeidet om Vigo Formålet Formålet med å opprette eit selskap/samarbeid er å formalisere drifta av Vigo. Det er viktig for drifte lovpålagde oppgåver på ein mest mogleg rasjonell måte samt å utøve funksjonen som behandlingsansvarleg i forhold til vår felles database, Vigo sentralbasen. Eit selskap/samarbeid skal også vere bindelekken mellom leverandørar og fylkeskommunane. Kva består «Vigo-familien» av Fylkeskommunenes felles IT-system Vigo består i dag av fleire databasar og applikasjonar. Databasar Vigo består av 19 lokale databasar (éin i kvart fylke) og éin sentral database som i dag er etablert hos IST Norge. Applikasjonar Vigo opplæring er i dag hovudapplikasjonen der mesteparten av arbeidet med den enkelte elev foregår. Her ligg inntaksmotoren som hjarte i Vigo og administrasjonsmodulen for fagopplæring i arbeidslivet.

2 Vigo web er ein webapplikasjon som blir brukt til søking og svar for i alt rundt søkjarar/brukarar årleg. Denne modulen tek seg òg av søking til fagskolen og dei vaksne søkjarane. Vigo skole er ein rådgivar- og administrasjonsmodul som gir oversikter og statistikk på skoleog elevnivå. Vigo bedrift er ein web-applikasjon til formidling av lærlingar, kontroll av lærlingtilskot, produksjon av elektronisk lærekontrakt med meir. Vigo kodeverksbasen er basen for administrasjon og kontroll av kodeverket som blir brukt i vidaregåande skole. Basen kommuniserer med andre IT-verkty innan vidaregåande opplæring. Kvifor må vi ha eit felles fylkeskommunalt inntaks- og rapporteringssystem Det er fleire grunnar til å ha et felles system på nasjonalt nivå for alle fylkeskommunane. Både skoleelevar og lærlingar skiftar oftare bustadfylke enn tidlegare. Dei søkjer også oftare på tvers av fylkesgrensene enn før. Eit felles søkesystem til vidaregåande opplæring gjer at søkjaren lett kan skaffe seg oversikt over dei ulike opplæringstilboda som finst nasjonalt. Fylkeskommunane skaffar seg gjennom eit felles system også betre kvalitet på elev- og lærlingdata, noko som kjem den enkelte til gode. Systemet sikrar òg betre kontroll når det gjeld avhending av elev- og lærlingdata til det offentlege Norge. Kvifor må dette samarbeidet formaliserast Ein viser til vedlagde brev fra Datatilsynet til styret for Vigo av 23. juni 2010 der det blir stått fast at Vigo er slik organisert i dag at verken styret eller driftsorganisasjonen kan seiast å ha partsevne og derfor heller ikkje er i stand til å vere behandlingsansvarlig for dei data som ligg i den sentrale databasen. For Datatilsynet framstår et da slik at fylkeskommunene er solidarisk ansvarlige for den behandling som blir utført i den sentrale Vigo-databasen. Fylkesrådmannen er samd i at styret i Vigo i dag ikkje har det formelle myndet som behandlingsansvarlig. Det er praktisk vanskeleg at fylkeskommunene heftar solidarisk for dei dataene som ligg i sentralbasen. Ein viser her til vedlagde notat frå juridisk sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Notatet oppsummerer at ein må ha ein juridisk konstruksjon som - sikrar alle deltakarane innsyn, kontroll og styring med Vigo - sikrar ein operativ og effektiv styringsstruktur - sikrar at Vigo sjølv kan ha partsretter mm - sikrar fylkeskommunane eit godt og tenleg administrativt verkty gjennom eit selskap som også kan få forvaltingsoppgåver på vegner av fylkeskommunane I notatet blir det lagt vekt på at ein bør velje ei organisasjonsform som i størst mogleg grad er regulert i lov- og forskriftsverk slik at ein kan halde orden på rettane og pliktene til fylkekommunane på eit avtalemessig minimum. Det vil vere nødvendig at ein ny Vigoorganisasjon kan inngå avtalar, ha partsrettar i alle relasjoner herunder gjere forvaltingsoppgåver særleg i forhold til databehandling, ta opp lån, vere eigar av rettar og andre formuesposisjonar mm. På denne bakgrunnen konkluderer ein i notatet med at Vigo bør organiserast som eit interkommunalt selskap (IKS). Eit interkommunalt samarbeid (IS) vil også kunne ha rollen som behandlingsansvarleg. Viss ein vel denne organisasjonsforma, vil ein ved etableringa måtte utarbeide særskilte vedtekter

3 for det aktuelle IS-et i og med at slikt ikkje følgjer av loven. Da må en tenkje gjennom ei rad moglege utviklingsløp for aktiviteten og sørge for å vedtektsfeste desse, samtidig som ein må beskrive myndet til eit styre for IS-et i vedtektene/vedtaket i den enkelte fylkeskommunen. Dette synest å opne for flere styringsmessige uklarheiter enn eit IKS, noko som lett kan føre til misforståingar og vere grunnlag for konfliktar når eit samarbeid har så mange deltakarar som i dette tilfellet. Organisering av eit interkommunalt selskap Interkommunale selskap er organisert etter Lov om interkommunale selskaper, av nr 06. Kopi av lovteksten følgjer vedlagt. Strukturen i loven er at det øvste organet i selskapet er representantskapet. Kvar deltakar skal vere representert med minst eitt medlem/varamedlem. Gjennom representantskapet utøver eigarane, dvs. dei 19 fylkeskommunene medrekna Oslo, eigarmynde på same måte som situasjonen ville ha vore i eit A/S. Oppgåvene til representantskapet går fram av IKS-lovens 7, jfr. 10 for val av styre og 28 om val av revisor. Oppgåvene til representantskapet er i hovudsak omtala slik i loven: Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. 13, må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, eller når tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen. Ingen medlemmar av representantskapet kan inneha styreverv eller vere dagleg leiar. Ein er dermed sikra, på same måte som i eit A/S, at ulike personar har ulike oppgåver. Representantskapet skal vedta budsjett, fastleggje strategiar mm, og samtidig føre tilsyn med at dei rammene som er lagt økonomiske som strategiske blir følgd opp av styret. I forhold til dei tilsynsoppgåvene som naturleg ligg til eit eigarforum, vil representantskapet få hjelp av revisor ein revisor representantskapet vel. Dersom representantskapet ønskjer det, står representantskapet til dømes fritt i eit IKS til å velje ein fylkesrevisor eller eit privat revisjonsselskap som revisor for selskapet. Det er fylkestinga sjølv som vel sine medlemmar til representantskapet. Som nemd ovanfor vel representantskapet styret. Styret for sin del er ansvarleg overfor representantskapet. Representantskapet kan når som helst skifte ut medlemmar av styret. Styret skal, med mindre anna er bestemt, tilsetje dagleg leiar og skal føre tilsyn med denne. Litt om representantskap og styret roller/oppgåver/kompetanse Målet med denne utgreiinga er å forsøke å sikre at ei fremtidig organisering av Vigo dekkjer både behovet for at eigarane kan styre og kontrollere og sikre effektiv og sikker dagleg drift av Vigo. Med å velje ein modell som både har eit eigarforum (her i form av eit representantskap) og eit driftsstyre og med dei sperrer som sikrar at roller og personar ikkje

4 blir blanda frå representantskap til styre/dagleg leiar og mellom styrerolle og dagleg leiar - er dei ansvars-, styrings- og kontrollomsyna ein har, fullt ut sikra. Når den strukturen som her er skissert, skal fyllast med personar, er det føremålstenleg å gjere ei vurdering av kva kompetanse det vil kunne bli behov for i både representantskapet og i styret. Representantskapet Som gjort greie for ovanfor, er oppgåvene til representantskapet i all hovudsak av overordna art budsjett, rekneskap, strategi mm. Derfor vil det normalt vere nødvendig med 2 årlege faste møte i representantskapet eitt for å leggje/vedta planer inkl. budsjett og eitt for i hovudsak å vurdere året som gikk i form av årsmelding/rekneskap m.m. I tillegg kjem sjølvsagt andre eventuelle saker som følgjer av vedtektene eller som styret ønskjer behandla i representantskapet. Slik oppgåvene i representantskapet er, ville det ikkje vere unaturleg at dei folkevalde i fylkeskommunene er representert her. Styret Oppgåvene til styret er av driftsmessig art. Av omsyn til effektiv drift og effektive avgjerdsprosessar bør eit styre vere på minimum 3 maksimum 5 - medlemmar. Her vil det være behov for ulik kompetanse, eksempelvis skolefagleg, IT-fagleg, økonomisk, juridisk mm. I tillegg vil styret frå tid til anna klart ha behov for å drøfte utfordringar i tilknyting til driftsoppgåvene med alle fylkeskommunane. I denne samanhengen bør ein bruke Forum for fylkesutdanningssjefar som eit konsultativt organ for styret eit organ som gjerne blir innkalla etter behov, men som minst møter styret 2 gonger årleg, dvs. før styret sender over saker til behandling i representantskapet vår og haust. Forslag til selskapsavtale Vedlagt følgjer forslag til selskapsavtale for Vigo IKS. Skoleadministrative system Kva er SAS Med skoleadministrative system meiner ein datasystem som skolane brukar for å administrere m.a. - elevdata, som dannar grunnlag for vitnemål - lærardata som dannar grunnlag for arbeidsplaner - fagdata som viser korleis faga er fordelt på elevar og lærarar - eksamensdata. Systema kan også ha andre funksjonar som administrasjon av f. eks. vaksenopplæring. Alle vidaregåande skoler gjer i dag bruk av eit slikt system og grunnbehova er dei same uavhengig av skoletype og storleik. Situasjonen i dag I dag har kvart fylke sin eigen avtale med leverandør av skoleadministrativt system. Det er tre system i bruk SATS, Extens og TP. TP blir berre brukt av Nordland fylkeskommune, mens dei to andre fordeler seg nokolunde likt mellom dei andre fylkeskommunane. Både SATS og Extens er eigd same leverandør IST.

5 Ingen av dei eksisterende systema tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet. Dei er lite brukervenlege og tidkrevjande og byggjer på ei forelda teknisk plattform. Det er derfor nødvendig for alle fylkeskommunane i næraste framtid å skaffe seg nye system. Det forhold at det eksisterer ein tilnærma monopolsituasjon i marknaden med éin leverandør og 18 kundar, gjer det rimeleg å anta at at fylkeskommunene vil ha økonomisk gevinst ved å gå saman om å skaffe seg eit nytt system. Desse vurderingene gjorde at fylkesutdanningssjefane i 2008 sette ned ei arbeidsgruppe som skulle vurdere om det er hensiktsmessig å samordne seg for å skaffe eit nytt system. Konklusjonen var ar det burde greiast nærare ut, og fylkesutdanningssjefene engasjerte derfor Ernst & Young til å gjere ei forstudie med formål å - kartleggje om det finst evne og vilje til å standardisere prosessar på tvers av geografi - indikere kvantitative og kvalitative fordelar ved å gjennomføre ei standardisering/effektivisering av skoleadministrative prosessar/system - vurdere samordning av skoleadministrative prosessar i grunnskole, vidaregåande skole og vaksenopplæring - vurdere om det skal anskaffast hyllevare eller utviklast eit nytt system - vurdere økonomisk modell for utvikling/drift - vurdere hensiktsmessig driftsmodell, dvs ulike driftsmodellar (eige/leige) og organisering av drift - utarbeide ein kravspesifikasjon som lett kan brukast i ei videre anskaffing Forstudia Forstudia gav følgjande funn: - forvaltnings- og driftskostnadene for den enkelte fylkeskommunen med SAS er høge - dagens SAS er basert på umoderne teknologi - skoleadministrative oppgåver er i dag prega av mykje manuelt arbeid - integrasjonen mellom SAS og andre system er i dag manuell og det er mogleg å oppnå stor grad av automatisering/effektivisering - sensitiv informasjon blir ikkje handtert tilfredsstillende - kontrollar som sikrar at data er lagt korrekt inn i systema, er ikkje tilfredsstillande - lite brukervenlege system Dette betyr at skoleleiarane våre og andre administrativt tilsette bruker uforholdsmessig mykje tid på å administrere data og at dei dataene som kjem ut og danner grunnlag for t.d. nasjonal og fylkeskommunal gjennomføringsstatistikk, er unøyaktige. Kvifor felles SAS Konklusjonane ovanfor inneber at alle fylkeskommunane i løpet av kort tid må anskaffe nytt SAS. Sjølv om dagens leverandør IST har varsla at dei planlegg å lansere ei ny SAS-løysing i løpet av 2012, er det fylkesrådmannen si vurdering (basert på råd fra Ernst & Young og fleire juridiske rådgivarar i fylkeskommunane) at endringane er så store at alle fylkeskommunane, i medhald av lov om offentlege innkjøp, må starte ein tilbodsprosess for å kunne ta i bruk den nye løysinga. Det er derfor ikkje noko alternativ å forlengje dei avtalane ein i dag har med IST. Fylkesutdanningssjefane gjennomgikk forstudia på møte den 17. august der konklusjonen var at ein ønskte å få laga ein felles kravspesifikasjon for eit nytt SAS. Ein har da tre alternativ: - fylkeskommunane legg denne kravspesifikasjonen til grunn for anskaffing kvar for seg - fylkeskommunane går saman om å anskaffe ei felles hyllevareløysing

6 - fylkeskommunene utviklar i fellesskap eti nytt SAS frå botnen av Val av alternativ Styret for Vigo og fylkesutdanningssjefene (FFU) rår til at ein går videare med ei felles hyllevareløysing. Grunngjevinga er at - det er størst gevinstpotensiale ved ein slik løysing (frigjering av tid, reduksjon av driftsutgifter og forbetring av datakvalitet) - dei skoleadministrative prosessane er like uavhengig av skoletype og geografi - marknadskartlegginga sannsynleggjer at det vil vere reell konkurranse om ein ny hyllevareleveranse - anskaffingskostnadene blir høge om kvar fylkeskommune skal operere for seg sjølv - lisens-, forvaltings- og driftskostnadene blir høgare fordi fylkeskommunane ikkje får utnytta ein samla forhandlingskraft - redusert datakvalitet og informasjonstryggleik på grunn av fleire databasar og grensesnitt Vidare arbeid Neste fase i arbeidet vil vere å setje i verk eit forprosjekt der det blir utarbeidd ei detaljert plan for anskaffinga av og implementeringa av eit nytt SAS. Det viktigaste med forprosjektet blir å detaljere kravspesifikasjonen og forankre han i alle 19 fylkeskommunar. Forprosjektet er estimert til å koste ca 3.5 mill. eller kr per fylke. Kostnaden kan eventuelt fordelast etter talet på elevar i fylka. I og med at Oslo kommune er deltakar i dette samarbeidet, føreset ein at eit nytt felles SAS vil kunne brukast i heile grunnopplæringa. Det er ytra ønske fra flere kommunar om å vere med i utviklinga av eit felles skoleadministrativt system for hele grunnopplæringa. Styret for Vigo er av den oppfatninga at det etter kvart vil være aktuelt å involvere fleire kommunar, men at ein i første omgang bør begrense samarbeidet til dei 19 fylkeskommunane. For sjølve anskaffingsprosessen har styret for Vigo vore i kontakt med Innkjøpssamarbeidet for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) som har sagt seg villig til å være med å administrere denne. BTV er også med i prosessen som Vigo har sett i gang for å finne ny leverandør av utvikling og drift av Vigo når avtalen med noverande leverandør går ut ved nyttår. Ein reknar med at 2011 vil gå med til disse prosessane, slik at eit nytt felles SAS tidlegast kan takast i bruk i løpet av Forvaltingsansvaret for SAS Ettersom eit felles SAS for alle fylkeskommunane vil innebere noko av det samme ansvaret som forvaltinga av Vigo, vil det vere nødvendig å ha eit felles organ som tek seg av dette. Det databehandlaransvaret som Datatilsynet påviser for Vigo sentralbase og som er årsaka til forslaget om å opprette eit fylkeskommunalt IKS, vil vere det same for ei felles SAS-løysing. Det er derfor naturleg å leggje dette ansvaret til det foreslåtte interkommunale selskapet. Det er derfor innarbeidd i formålet for selskapet slik det kjem til uttrykk i 3 i den foreslåtte selskapsavtalen. Oppsummering

7 Omfanget av verksemda i Vigo gjer det nødvendig å formalisere samarbeidet mellom fylkeskommunane. Etter rådmannens vurdering gjer ein dette best gjennom å opprette eit felles interkommunalt selskap der alle dei 19 fylkeskommunane er deltakarar. Det er vidare under utgreiing å gå til anskaffing av eit felles skoleadministrativt system (SAS) for alle de 19 fylkeskommunane. Selskapsavtalen for det nye selskapet er slik utforma at han opnar for at selskapet kan ha driftsansvaret for eit nytt felles SAS. Forslag til vedtak 1. fylkeskommune går inn som eigar i eit felles interkommunalt selskap for fylkeskommunane med formål å utvikle/vidareutvikle, eige og/eller drifte alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakarane, fylkeskommunane felles inntaks- sitt og forvaltningssystem for elevar/lærlingar Vigo og alt som elles står i naturleg samanheng med dette til dømes skoleadministrative system. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike system bli sett ut til andre. Selskapet skal vidare levere, eller formidle levert, nødvendige faglege kurs eller rettleiing til deltakarane på dei systema ein har rettar/driftsoppgåver knytta til. 2. fylkeskommune godkjenner den foreslåtte selskapsavtalen for det nye selskapet 3. Som medlem av representantskapet frå fylkeskommune er vald 4. fylkeskommune vil delta i det vidare arbeidet med å setje i verk eit forprosjekt der det blir utarbeidd ei plan for anskaffing, implementering og kostnadsfordeling av eit felles skoleadministrativt system Vedlegg Forslag til selskapsavtale for Vigo IKS Datatilsynets rapport og vårt tilsvar - Notat til fylkesrådmennene om samarbeid om nytt SAS

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer