Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/ Sak STY 34/11 Saksliste... 3 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/ Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Sak STY 39/11 Rullert langtidsbudsjett Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG Sak STY 41/11 Revidert økonomiinstruks for HiG Sak STY 42/11 Fornyet åremål, dekaner Sak STY 43/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Orienteringssaker : Sak STY 44/11 Fokus på interne enheter: Innovatoriet Sak STY 45/11 Eventuelt Gjøvik 03. juni 2011 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/

3 Sak STY 34/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011, sakene 33/11-45/11. 3

4 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 2/2011, den 28./ Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 1/2011 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 2/

5 Sak STY 35/11 Vedlegg Protokoll styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/ protokoll Tid: Torsdag 28. kl til og fredag 29. april kl Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (ikke til stede i sak 28/11) Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør(ikke til stede i sak 28/11) Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg(ikke til stede i sak 28/11) Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr. 2/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 16/11 Saksliste Tre saker ble meldt til SAK 28 Eventuelt. 1. Svensson: Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. 2. Rektor: Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. 3. Rektor: Neste styremøte. 5

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2011, sakene 15/11-28/11. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 17/11 Protokoll fra styremøte nr. 1/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 1/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 18/11 Rapport om kvalitetsarbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: 1. rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2011: a. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i b. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. c. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. d. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. e. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige, dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og la fram følgende nye forslag til vedtak. Styret vedtar: 1. Styret mener HiG er kommet langt i arbeidet med kvalitetsutvikling i utdanningene. 2. Høgskolestyret tar rapporten om kvalitetsarbeidet til etterretning, og vil igjen påpeke viktigheten av å følge opp kvalitetsarbeidet. Rapporten viser at noen kvalitetsindikatorer er urovekkende dårlige og styret ønsker at det synliggjøres tiltak på disse punktene. Det 6

7 forventes tilbakemelding i tertialrapportene. I tillegg ønsker høgskolestyret dialogmøte med dekanene årlig omkring kvalitetsarbeidet i utdanningene i avdelingene. 3. Følgende punkter for utvikling av kvalitet i utdanningene fokuseres i 2011: a. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. b. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. c. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. d. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. e. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/11 Oppnevning av delegasjon til Etatstyringsmøte 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 08. juni 2011 kl , settes sammen slik: Rektor, styrets leder Prorektor, styrets nestleder Studentrepresentant i styret* Eksternt medlem i styret* Høgskoledirektør Studie- og forskningsdirektør Økonomidirektør * Konkret forslag til vedtak fremmes i møtet. Heggen foreslo Klaseie som studentrepresentant Flatø foreslo Palmèr som ekstern representant Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med Heggens og Flatøs forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 20/11 Tilsetting av prorektor i 100 % stilling 7

8 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for undervisning i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Prorektor foreslo at styret avgjør om hun vil være inhabil siden hun vurderer å søke stillingen. Prorektor forlot møterommet. Rektor foreslo at prorektors ønske om å få fratre i saken ble innvilget. Styret vedtok enstemmig at prorektor burde få fratre i saken. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og kom med følgende forslag til nytt vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Rektor foreslo Øvstetun som internt styremedlem i innstillingsutvalget. Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak, sammen med rektors forslag til internt styremedlem ble enstemmig vedtatt Sak STY 21/11 Råd for samarbeid med arbeidslivet 8

9 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolen i Gjøvik etablerer sammen med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og i samarbeid med rektorene ved HH og HiL. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Drøftingssak: Sak STY 22/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret drøftet Prosjekt Innlandsuniversitetet med bakgrunn i vedtatt milepælsplan og fremdrift i prosessen. Drøftingen gjaldt særlig visjon, faglig profil og prinsipper for organisering. Styret ble enige om at det skal utarbeides et notat på bakgrunn av diskusjonen. Dokumentet godkjennes av rektor, som tar det med videre i prosessen. Orienteringssaker: Sak STY 23/11 Arbeids og ansvarsbeskrivelse for høgskoledirektør, prorektor og dekaner Høgskoledirektøren orienterte. Styret ga rektor noen innspill til mindre justeringer av beskrivelsene. Sak STY 24/11 Orientering om søkertall Høgskoledirektøren orienterte. Styret ser positivt på den generelle økningen i antall søkere til høgskolen. Styret ber imidlertid høgskoledirektøren se nærmere på studier med fall i søkningen og om mulig identifisere årsaksforhold knyttet til dette. Sak STY 25/11 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet høgskoledirektørens målrettede arbeid med å få utbyggingen av campus realisert innenfor gunstige økonomiske rammer. Sak STY 26/11 (SFF) Arbeid med søknad om Senter for Fremragende Forskning Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet IMTs gode arbeid for å stimulere til og få på plass det fremragende nettverket som stiller seg bak søknaden og søknadsprosessen. Sak STY 27/11 9 Orientering om studentvelferd

10 Høgskoledirektøren orienterte. Styret uttrykte stor tilfredshet med at studentene har dokumentert arbeidet med studentvelferd, og tatt initiativ til å få saken tatt opp for styret. Sak STY 28/11 Eventuelt 1. Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. Svensson foreslo å lukke møtet for å orientere om lønnsforhandlinger med rektor. Møtet ble lukket. Rektor, høgskoledirektør og møtesekretær fratrådte under saken. Svensson og Furuseth orienterte styremedlemmene. 2. Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. Rektor orienterte. 3. Neste styremøte Styremøte nr , opprinnelig datofestet til 14. og 15. juni ble besluttet gjennomført over én dag, den 14. juni med påfølgende middag for styret. 10

11 Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte den Saksopplysninger Forslag til protokoll for ekstraordinært styremøte er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for ekstraordinært styremøte. 11

12 Sak STY 36/11 Vedlegg Protokoll fra ekstraordinæert styremøte Ekstraordinært styremøte protokoll Tid: Fredag 27. mai 2011, kl 14:30 til kl 16:30 Sted: Møterom FA, HiG Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Terje Stafseng, ansatt faglig personale, stedfortreder for Gro Iren Kvanli Dæhlin Jan Erik Svensson, ekstern representant (over telefon) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (over telefon) Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant (over telefon) Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale, Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Forfall: Ingegerd Palmér, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Referent: Nils Rui Beslutningssaker: Sak STY 29/11 Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 3/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2011. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 30/11 Saksliste/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011. Rektor foreslo å føre opp Eventuelt til slutt med en sak om styreseminar i august. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 31/11 Tilsetting av prorektor 12

13 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret for Høgskolen i Gjøvik gjør følgende tilsetting i stillingen som prorektor ved HiG: 1. Stillingen som prorektor tilbys Gro Kvanli Dæhlin. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år fra , med mulighet til en forlengelse i ytterligere fire år. 2. Dersom Gro Kvanli Dæhlin skulle takke nei til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt. 3. Som forhandlingsutvalg for fastsettelse av prorektors lønn og andre betingelser, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) Delegasjonen får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Rektor foreslo Wenche Aamodt Furuseth og Jan Erik Svensson til forhandlingsutvalg, punkt 2a og b. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 32/11 Eventuelt Rektor foreslo: Styret anbefaler at nytt styre innkalles til et innledende seminar den 18. august Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 13

14 Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport (pr ) Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,398 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på 3,0 mill.kr i 2011, som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2011 Prognose 2011 Avvik 1. tertial 2010 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,112 mill.kr. Avdelingen har hatt noe høyere inntekter enn budsjettert, og kostnadene ligger svakt over budsjett. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 1,413 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten lå noe etter budsjett. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. IMT kan i løpet av året få utbetalt overgangsfinansiering fra KUF-fondet for Ph.d. i informasjonssikkerhet. 14

15 TØL hadde et positivt avvik på 0,913 mill.kr. Det er en svikt i inntekter til UU-laboratorium. Dette medfører at kostnadene har blitt reduser tilsvarende. Øvrige prosjektinntektene er høyere enn budsjettert, og resultat fra avsluttede prosjekter var på 1,076 mill.kr. Prognose for året er + 0,5 mill.kr. HiG felles hadde et positivt avvik på 0,404 mill.kr. Avviket skyldes innsparing på lønn og ordinære driftskostnader. Prognosen for året er + 0,5 mill.kr. FA hadde et positivt avvik på 0,556 mill.kr. Dette skyldes særlig inntekter fra ulike mindre prosjekter. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 26 % av disponible strategiske midler for Prosjektene er grovt sett i rute, jfr. egen oversikt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2011 til etterretning. 15

16 16 Separat vedlegg Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ 2011

17 Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie - og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg og innlegg fra dekanene Bakgrunn: Høgskolestyret vedtok 16.juni 2010 følgende i sak STY 36/10, punkt 2: Høgskoledirektør bes om å gjennomføre en strategisk analyse av studieporteføljen til bruk ved rullering av langtidsbudsjett. På bakgrunn av dette ble det i juni satt ned en styringsgruppe og et arbeidsutvalg, sammensatt slik: Styringsgruppe: Ledermøtet Styringsgruppeleder: Rektor Jørn Wroldsen Arbeidsutvalg: Studie og forskningsdirektør Gunn Rognstad, økonomidirektør Kai Robert Jakobsen, dekan Roger Lian, dekan Morten Irgens, dekan Torbjørn Skogsrød Sekretariatsleder: Studie - og forskningsdirektør Gunn Rognstad Arbeidsgruppens oppgave ble definert i et notat fra rektor og prorektor : Innen juni 2011 skal HiGs totale studieportefølje gjennomgås i henhold til til punkt 1-7 angitt under. Dette skal blant annet tjene som underlag i saken om langtidsbudsjett i juni 2011 (ref. vedtak STY 36/10). Arbeidet vil også inngå som underlag for styrets behandling av strategisk studieportefølje i november Arbeidet skal til slutt drøfte mulige helt nye studietilbud HiG bør vurdere å starte. Analysen skal: 1. Dele inn avdelingene i naturlige fagmiljøer/ta utgangspunkt i allerede definerte fagmiljøer (angi fagmiljøene ved navn på personer, kompetanseprofil..) 2. Drøfte hva en legger i at et fagmiljø er robust. 3. Vise gjerne illustrert som i pyramiden under hvordan forskjellige faggruppenes studieportefølje henger sammen. Det er et mål om en sammenhengende studieportefølje, dvs. at studenter opplever at det er mulig å gå videre i sine studier aller helst ved HiG, dernest ved PIU, og til slutt evt. ved en annen samarbeidspartner. Evt. løse steiner dvs. studietilbud som ikke gir studentene muligheter til å gå videre internt på HiG, eller til våre PIU-partnere, skal identifiseres. 17

18 4. Vise faggruppens forskningsaktivitet (resultater RBO, og kvalitativ vurdering i forhold til å drive forskningsbasert utdanning) 5. Vise faggruppens økonomisk bærekraft (økonomisk resultat av faggruppens aktivitet) 6. Vurdering av den strategiske betydning av faggruppens aktivitet (studier, forskning), blant annet hvordan aktiviteten støtter utviklingen av HiG mot en grønn høgskole 7. Anbefaling om videre utvikling av studieporteføljen (endringer/nedlegginger/nye tilbud) Saken ble tatt opp igjen i styremøtet 10. november 2010, sak STY 60/10. Framdriftsplan og milepæler ble lagt fram, samt en beskrivelse av avdelingenes naturlige fagmiljø, en foreløpig vurdering av robusthet og synliggjøring av sammenheng i avdelingenes studieportefølje. Følgende vedtak ble fattet: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Saksopplysninger Våren 2011: Arbeidsgruppa har hatt fem fellesmøter: 25. januar, 21. mars, 11. april, 3. mai, 16. mai og 26. mai. Faggruppenes forskningsaktivitet og studieprogrammenes økonomiske bærekraft, samt strategisk betydning og videreutvikling av studieporteføljen er drøftet og klargjort for Høgskolestyret i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet i styremøtet i juni. Dette inkluderer også kostnadsberegning og fagpersonalets kompetanseprofil knyttet opp mot studieprogram. Styringsgruppa har blitt orientert i ledermøtene. Rektor har deltatt på to av arbeidsgruppemøtene, høgskoledirektør på ett. Vurdering av strategisk studieportefølje er gjennomført våren Rapporten tar for seg avdelingenes naturlige fagmiljø, sammenhengen mellom utdanningene i eksisterende studieportefølje, faggruppenes forskningsaktivitet, inntekter fra forskning, økonomisk bærekraft, robusthet og strategiske valg. Fagmiljøets kompetanseprofil er lagt fram for hver avdeling og NOKUTs kriterier ligger til grunn for vurderinger av denne. Utviklingen av registrerte studenter per studieprogram og studiepoengproduksjon per student for perioden er synliggjort. Det 18

19 samme er inntekts- og kostnadsberegninger. Analysen av disse faktorene fører fram til anbefalinger om videre utvikling av studieporteføljen. Vurdering Avdelingenes naturlige fagmiljø: De tre avdelingene ved Høgskolen i Gjøvik er inndelt i til sammen sju seksjoner eller laboratorier. Disse har hver sin seksjonsleder. De faglig- vitenskapelig ansatte er i hovedsak knyttet opp mot enkeltseksjoner eller laboratorier, men vil også ha arbeidsoppgaver og tilknytning til studieprogram på tvers av disse. Sammenheng i avdelingenes studieportefølje: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, har 2 bachelorutdanninger, 9 videreutdanninger og 3 mastergrader. Masterutdanningene rekrutterer godt fra bachelorutdanningen i sykepleie. En samarbeidsavtale med NTNU sikrer at studenter fra HiG med videreutdanning i veiledning får innpass på andre året i masterutdanningen der. Samarbeidsavtale med Karlstad Universitet angående ph.d., har medført at mange kandidater har blitt tatt opp på ph.d.-utdanningen der. Ellers vil våre masterstudenter kunne fortsette på ph.d.-utdanninger i helse/folkehelse både nasjonalt og internasjonalt. Avdeling for informatikk og medieteknikk, IMT, har 3 årsstudier, 9 bachelorutdanninger, 4 masterutdanninger (inkl. CIMET og brukersentrert mediedesign) og 1 ph.d.-utdanning. Høgskolen har en helhetlig studieportefølje innen informasjonssikkerhet. Samtidig synliggjøres også behovet for å utvide ph.d.-området til å omfatte en større del av informatikkfaget; Ph.d. in Computer Science. 19

20 Dette vil sikre en bredde i ph.d.-utdanningen og gi større rekrutteringsgrunnlag fra egne utdanninger. Ph.d.-utdanningen som har vært planlagt sammen med Høgskolen i Lillehammer, Ph.d. i visuelle medier, vil kunne rekruttere fra de andre medieutdanningene. Master i brukersentrert mediedesign kan også være en vei inn i dette ph.d.-området. I skjæringspunktet mellom IMT og TØL, Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, ligger IMTs bachelorprogram i mediemanagement. Denne utdanningen vil, sammen med Bachelor i økonomi og ledelse ved TØL, kunne rekruttere til en masterutdanning i økonomi. Avdeling TØL har 5 årsstudier, 7 bachelorutdanninger og 1 videreutdanning. Fra 2011 håper høgskolen å kunne tilby en masterutdanning også ved TØL. Master in Sustainable Manufacturing vil rekruttere studenter fra egne bachelorutdanninger i ingeniørfag og økonomi og ledelse. Bachelorstudentene fra TØL kan fortsette med masterutdanninger ved mange norske og utenlandske høgskoler/universiteter. Samarbeidet i UNISKA synliggjøres ved en videreutdanning, samt mulighet for masterutdanning i fornybar energi. Nasjonale og internasjonale ph.d.- program finnes. 20

21 Konklusjonen er at det er god sammenheng i avdelingenes studieportefølje og at videreutvikling av mastertilbud de siste årene har styrket denne sammenhengen. Det er også klart at enkelte bachelorprogram ikke er del av en helhetlig studieportefølje fra Syklus 1 2 ved Høgskolen i Gjøvik. Dette gjelder Bachelor i radiografi, mediemanagement, medieproduksjon, geomatikk og økonomi og ledelse. Faggruppenes forskningsaktivitet: Det er registrert en stor økning i antall innmeldte FoU-aktiviteter for For hele 2010 er det registrert 203 publikasjoner i Forskdok, en øking på 68 fra Av dette er 118 poenggivende publikasjoner, og foreløpige beregninger viser en sterk vekst. Tallene viser en økning på 31 publikasjoner (35,6 %) fra Antall publiseringspoeng har økt med 19,1 poeng (45,3 %), fra 42,2 i 2009 til 61,3 i Publikasjonene fordelte seg med 112 i nivå 1, mens 6 var nivå-2 publikasjoner (1 på TØL, 1 på HOS, 4 på IMT). Forskningsproduksjonen ved HiG har således aldri vært høyere enn i

22 Forskerne ved teknologimiljøet ved HiG har flest publiseringspoeng i forhold til hvor mye penger som brukes på forskning. Dette kommer frem i en rapport av Fagerberg-utvalget, et ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning og som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet. 2,4 vitenskapelige artikler per andel FoU er tallene for HiG. Dette er resultatet av langsiktig jobbing. Spesielt forskningsmiljøet innen informasjonssikkerhet har en sterk og internasjonal forskningsaktivitet 1. Når det gjelder forskningsinntekter utgjør midler fra Forskningsrådet (NFR) 3,8 % av HiGs statstilskudd. Gjennomsnittet for statlige høgskoler er 1,8 % 2. Forskningsinntekter ellers fordeler seg slik: Avdeling Midler fra EUs 7. Midler fra RBO fra Sum rammeprogram Forskningsrådet KD Seksjon for sykepleie Seksjon for helse, teknologi og samfunn Senter for omsorgsforskning Sum HOS Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium Medieteknologilaboratoriet Sum IMT Seksjon for elektro, maskin og økonomi Seksjon for bygg, geomatikk og realfag Sum TØL Høgskolen i Gjøvik Faggruppenes økonomiske bærekraft: Det er gjennomført kostnadsberegninger av studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Kostnadsanalysen har til hensikt å belyse variasjoner i studieprogrammenes kostnadsstruktur internt i avdelingene, men også mellom avdelingene. Analysen er en forenklet fremstilling av faktiske kostnader og resultatbaserte inntekter knyttet til ordinær virksomhet i regnskapsåret Avdelingenes administrative kostnader (avdelingsledelse/avdelingsadministrasjon) er fordelt på studieprogrammene ut i fra studiepoengsproduksjon (størrelse) som fordelingsnøkkel. 1 Teknisk Ukeblad 2 Tilstandrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011, side

23 Det er viktig å være oppmerksom på at en rekke vesentlige kostnadselementer ikke kommer frem av denne analysen, ettersom høgskolens budsjett- og regnskapsmodell gjør at disse ikke defineres inn under fagavdelingenes økonomi. Dette gjelder både husleiekostnader (investeringer, drift og vedlikehold av kontorer, undervisningslokaler og laboratorier) samt studieadministrative kostnader som følge av høgskolens sentraliserte studieadministrasjon. En annen svakhet ved analysen er at den kun tar utgangspunkt i ett regnskapsår, og viser ikke trendutvikling eller variasjoner (eller gjennomsnitt) for en flerårig periode. Dermed gir ikke tallfremstillingen nødvendigvis et riktig bilde av dagens situasjon. Viktige endringer, for eksempel positiv utvikling av studiepoengsproduksjon som følge av opptak av flere studenter i et studieprogram, vil måtte kommenteres i analysens prosadel. Når det gjelder fagavdelingenes særskilte investeringer og driftskostnader knyttet til for eksempel spesiallaboratorier (og som vil måtte bli dekket av avdelingens budsjetter), fremkommer kun faktiske drifts- og investeringskostnader i I realiteten vil disse kunne variere sterkt fra ett år til ett annet. Analysen har også nødvendigvis en god del skjønnsmessige betraktninger ved seg. Dette er særlig knyttet til fordeling av lønnskostnader forbundet til forskningstid. Forskningen som gjennomføres kan være relevant og understøtte studieprogram på syklus 1, 2 og 3, og dermed ligger det skjønnsmessige vurderinger bak hvordan disse lønnskostnadene reelt er fordelt mellom studieprogrammene i analysen. Robusthet og strategiske valg: Faglig tilsattes kompetanseprofil, kompetansekrav og kompetanseutvikling ble vurdert i 2008 og brukt som bakgrunnsmateriale for HiGs kompetanseplanlegging for inneværende strategiperiode. Et minstenivå for kompetanse i et universitet ble satt som kompetansemål i Tabellen viser HiGs kompetanseprofil relatert til de oppsatte kompetansemålene, samt avdelingsvis andel av professorog førstekompetanse. HOS IMT TØL HiG 16. mai 2011 Mål fra 2008 Professor/prof. II 5,6 8 % 7,4 16 % 3 6 % % % Førsteaman./-lektor 14,1 21 % % 18,6 34 % 45,7 27 % % herav førstelektor 5,2 1,2 3 9,4 Høgskolelektor 29,0 43 % 10,8 24 % 24,9 46 % 64,7 38 % % Stipendiater 6,0 9 % 11,0 24 % 7 13 % 24,3 14 % % Andre 13,5 20 % 3,8 8 % 1 2 % 18,3 11 % 0-5 % Antall personer / % 68,2 101 % % 54,5 101 % % NOKUTs kriterier for akkreditering av studieprogram ligger til grunn og er forutsatt oppfylt for de ulike studieprogrammene (andel førstekompetanse, professorer etc., andel fast ansatt undervisningspersonale m.m.). Høgskolen sykliske evalueringer av studieprogram de siste årene har vist at NOKUTs kriterier er oppfylt på disse punktene og at høgskolens bevissthet rundt dette er stor. Videre er robusthet drøftet for hvert studieprogram på bakgrunn av studentantall, studiepoengproduksjon per student, muligheter for helhetlige studieløp fra Syklus 1 3, personellrobusthet og inntekt/kostnad per 60 studiepoengsenhet. Det er gjort en grundig 23

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer