Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl , avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/ Sak STY 34/11 Saksliste... 3 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/ Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Sak STY 39/11 Rullert langtidsbudsjett Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG Sak STY 41/11 Revidert økonomiinstruks for HiG Sak STY 42/11 Fornyet åremål, dekaner Sak STY 43/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Orienteringssaker : Sak STY 44/11 Fokus på interne enheter: Innovatoriet Sak STY 45/11 Eventuelt Gjøvik 03. juni 2011 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr 3/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/

3 Sak STY 34/11 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011, sakene 33/11-45/11. 3

4 Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 2/2011, den 28./ Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 1/2011 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 2/

5 Sak STY 35/11 Vedlegg Protokoll styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/ protokoll Tid: Torsdag 28. kl til og fredag 29. april kl Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (ikke til stede i sak 28/11) Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør(ikke til stede i sak 28/11) Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg(ikke til stede i sak 28/11) Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr. 2/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 16/11 Saksliste Tre saker ble meldt til SAK 28 Eventuelt. 1. Svensson: Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. 2. Rektor: Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. 3. Rektor: Neste styremøte. 5

6 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2011, sakene 15/11-28/11. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 17/11 Protokoll fra styremøte nr. 1/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 1/2011. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 18/11 Rapport om kvalitetsarbeid Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar: 1. rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2011: a. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i b. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. c. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. d. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. e. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige, dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og la fram følgende nye forslag til vedtak. Styret vedtar: 1. Styret mener HiG er kommet langt i arbeidet med kvalitetsutvikling i utdanningene. 2. Høgskolestyret tar rapporten om kvalitetsarbeidet til etterretning, og vil igjen påpeke viktigheten av å følge opp kvalitetsarbeidet. Rapporten viser at noen kvalitetsindikatorer er urovekkende dårlige og styret ønsker at det synliggjøres tiltak på disse punktene. Det 6

7 forventes tilbakemelding i tertialrapportene. I tillegg ønsker høgskolestyret dialogmøte med dekanene årlig omkring kvalitetsarbeidet i utdanningene i avdelingene. 3. Følgende punkter for utvikling av kvalitet i utdanningene fokuseres i 2011: a. I forhold til generell utdanningskvalitet vil en sette større fokus på pedagogisk kulturbygging på enhetsnivå og institusjonsnivå, slik at institusjonen etterlever de krav og forventninger som er beskrevet i kvalitetssystemet for videreutvikling av kvaliteten. b. Årlig rapport om kvalitet i utdanningen ved HiG bør utvides, slik at den i tillegg til å dokumentere kvalitetsarbeidet i avdelingene, også i samråd med studieprogramansvarlige dokumenterer og sammenstiller kvantitative data for avdelingenes studieprogram. I denne sammenhengen blir det viktig å analysere og treffe tiltak for å effektivisere studentflyten gjennom de emnene som er kritiske i forhold til studieprogrammenes fullføringsprosent. c. I forhold til utvikling av studieprogrammene er innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i alle studie- og fagplaner det viktigste kvalitetssikringselementet. d. I forhold til studieprogramansvarlige vil det bli videreutviklet en rapportpakke med statistikk-/grunnlagsdata som grunnlag for studieprogramutvikling. e. I forhold til systemutvikling er SAK-prosjektet Samordning av kvalitetssystemene ved HiG, HH og HiL prioritert framfor intern systemutvikling ved HiG i Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/11 Oppnevning av delegasjon til Etatstyringsmøte 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 08. juni 2011 kl , settes sammen slik: Rektor, styrets leder Prorektor, styrets nestleder Studentrepresentant i styret* Eksternt medlem i styret* Høgskoledirektør Studie- og forskningsdirektør Økonomidirektør * Konkret forslag til vedtak fremmes i møtet. Heggen foreslo Klaseie som studentrepresentant Flatø foreslo Palmèr som ekstern representant Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med Heggens og Flatøs forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 20/11 Tilsetting av prorektor i 100 % stilling 7

8 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for undervisning i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Prorektor foreslo at styret avgjør om hun vil være inhabil siden hun vurderer å søke stillingen. Prorektor forlot møterommet. Rektor foreslo at prorektors ønske om å få fratre i saken ble innvilget. Styret vedtok enstemmig at prorektor burde få fratre i saken. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og kom med følgende forslag til nytt vedtak Høgskolestyret vedtar at stilling som prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø i 100 % stilling lyses ut for 4 års åremål. Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag om sammensetning av et innstillingsutvalg som innstiller i ansettelse av prorektor. Innstillingsutvalgets sammensetning er som følger: Rektor (leder) Internt styremedlem utpekt av styret Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Tillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap Rektor foreslo Øvstetun som internt styremedlem i innstillingsutvalget. Høgskoledirektørens nye forslag til vedtak, sammen med rektors forslag til internt styremedlem ble enstemmig vedtatt Sak STY 21/11 Råd for samarbeid med arbeidslivet 8

9 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolen i Gjøvik etablerer sammen med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og i samarbeid med rektorene ved HH og HiL. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Drøftingssak: Sak STY 22/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret drøftet Prosjekt Innlandsuniversitetet med bakgrunn i vedtatt milepælsplan og fremdrift i prosessen. Drøftingen gjaldt særlig visjon, faglig profil og prinsipper for organisering. Styret ble enige om at det skal utarbeides et notat på bakgrunn av diskusjonen. Dokumentet godkjennes av rektor, som tar det med videre i prosessen. Orienteringssaker: Sak STY 23/11 Arbeids og ansvarsbeskrivelse for høgskoledirektør, prorektor og dekaner Høgskoledirektøren orienterte. Styret ga rektor noen innspill til mindre justeringer av beskrivelsene. Sak STY 24/11 Orientering om søkertall Høgskoledirektøren orienterte. Styret ser positivt på den generelle økningen i antall søkere til høgskolen. Styret ber imidlertid høgskoledirektøren se nærmere på studier med fall i søkningen og om mulig identifisere årsaksforhold knyttet til dette. Sak STY 25/11 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet høgskoledirektørens målrettede arbeid med å få utbyggingen av campus realisert innenfor gunstige økonomiske rammer. Sak STY 26/11 (SFF) Arbeid med søknad om Senter for Fremragende Forskning Høgskoledirektøren orienterte. Styret berømmet IMTs gode arbeid for å stimulere til og få på plass det fremragende nettverket som stiller seg bak søknaden og søknadsprosessen. Sak STY 27/11 9 Orientering om studentvelferd

10 Høgskoledirektøren orienterte. Styret uttrykte stor tilfredshet med at studentene har dokumentert arbeidet med studentvelferd, og tatt initiativ til å få saken tatt opp for styret. Sak STY 28/11 Eventuelt 1. Orientering om fastsettelse av rektors lønn og betingelser. Svensson foreslo å lukke møtet for å orientere om lønnsforhandlinger med rektor. Møtet ble lukket. Rektor, høgskoledirektør og møtesekretær fratrådte under saken. Svensson og Furuseth orienterte styremedlemmene. 2. Status vedrørende oppnevning og valg av nye eksterne og interne styremedlemmer. Rektor orienterte. 3. Neste styremøte Styremøte nr , opprinnelig datofestet til 14. og 15. juni ble besluttet gjennomført over én dag, den 14. juni med påfølgende middag for styret. 10

11 Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra ekstraordinært styremøte den Saksopplysninger Forslag til protokoll for ekstraordinært styremøte er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for ekstraordinært styremøte. 11

12 Sak STY 36/11 Vedlegg Protokoll fra ekstraordinæert styremøte Ekstraordinært styremøte protokoll Tid: Fredag 27. mai 2011, kl 14:30 til kl 16:30 Sted: Møterom FA, HiG Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Terje Stafseng, ansatt faglig personale, stedfortreder for Gro Iren Kvanli Dæhlin Jan Erik Svensson, ekstern representant (over telefon) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (over telefon) Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant (over telefon) Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale, Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Forfall: Ingegerd Palmér, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Referent: Nils Rui Beslutningssaker: Sak STY 29/11 Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 3/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2011. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 30/11 Saksliste/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011. Rektor foreslo å føre opp Eventuelt til slutt med en sak om styreseminar i august. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 31/11 Tilsetting av prorektor 12

13 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret for Høgskolen i Gjøvik gjør følgende tilsetting i stillingen som prorektor ved HiG: 1. Stillingen som prorektor tilbys Gro Kvanli Dæhlin. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år fra , med mulighet til en forlengelse i ytterligere fire år. 2. Dersom Gro Kvanli Dæhlin skulle takke nei til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt. 3. Som forhandlingsutvalg for fastsettelse av prorektors lønn og andre betingelser, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) Delegasjonen får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Rektor foreslo Wenche Aamodt Furuseth og Jan Erik Svensson til forhandlingsutvalg, punkt 2a og b. Forslag til vedtak med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 32/11 Eventuelt Rektor foreslo: Styret anbefaler at nytt styre innkalles til et innledende seminar den 18. august Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 13

14 Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport (pr ) Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering: Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 1. tertial Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på 3,398 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på 3,0 mill.kr i 2011, som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2011 Prognose 2011 Avvik 1. tertial 2010 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,112 mill.kr. Avdelingen har hatt noe høyere inntekter enn budsjettert, og kostnadene ligger svakt over budsjett. Prognosen for året er at det samlede resultat vil være i balanse. IMT hadde et positivt budsjettavvik 1,413 mill.kr. Hovedforklaringen på dette er forsinkelse i ansettelser. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten lå noe etter budsjett. Prognosen for året er + 1,5 mill.kr. IMT kan i løpet av året få utbetalt overgangsfinansiering fra KUF-fondet for Ph.d. i informasjonssikkerhet. 14

15 TØL hadde et positivt avvik på 0,913 mill.kr. Det er en svikt i inntekter til UU-laboratorium. Dette medfører at kostnadene har blitt reduser tilsvarende. Øvrige prosjektinntektene er høyere enn budsjettert, og resultat fra avsluttede prosjekter var på 1,076 mill.kr. Prognose for året er + 0,5 mill.kr. HiG felles hadde et positivt avvik på 0,404 mill.kr. Avviket skyldes innsparing på lønn og ordinære driftskostnader. Prognosen for året er + 0,5 mill.kr. FA hadde et positivt avvik på 0,556 mill.kr. Dette skyldes særlig inntekter fra ulike mindre prosjekter. Strategiske midler: Samlet sett er det disponert 26 % av disponible strategiske midler for Prosjektene er grovt sett i rute, jfr. egen oversikt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2011 til etterretning. 15

16 16 Separat vedlegg Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ 2011

17 Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie - og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg og innlegg fra dekanene Bakgrunn: Høgskolestyret vedtok 16.juni 2010 følgende i sak STY 36/10, punkt 2: Høgskoledirektør bes om å gjennomføre en strategisk analyse av studieporteføljen til bruk ved rullering av langtidsbudsjett. På bakgrunn av dette ble det i juni satt ned en styringsgruppe og et arbeidsutvalg, sammensatt slik: Styringsgruppe: Ledermøtet Styringsgruppeleder: Rektor Jørn Wroldsen Arbeidsutvalg: Studie og forskningsdirektør Gunn Rognstad, økonomidirektør Kai Robert Jakobsen, dekan Roger Lian, dekan Morten Irgens, dekan Torbjørn Skogsrød Sekretariatsleder: Studie - og forskningsdirektør Gunn Rognstad Arbeidsgruppens oppgave ble definert i et notat fra rektor og prorektor : Innen juni 2011 skal HiGs totale studieportefølje gjennomgås i henhold til til punkt 1-7 angitt under. Dette skal blant annet tjene som underlag i saken om langtidsbudsjett i juni 2011 (ref. vedtak STY 36/10). Arbeidet vil også inngå som underlag for styrets behandling av strategisk studieportefølje i november Arbeidet skal til slutt drøfte mulige helt nye studietilbud HiG bør vurdere å starte. Analysen skal: 1. Dele inn avdelingene i naturlige fagmiljøer/ta utgangspunkt i allerede definerte fagmiljøer (angi fagmiljøene ved navn på personer, kompetanseprofil..) 2. Drøfte hva en legger i at et fagmiljø er robust. 3. Vise gjerne illustrert som i pyramiden under hvordan forskjellige faggruppenes studieportefølje henger sammen. Det er et mål om en sammenhengende studieportefølje, dvs. at studenter opplever at det er mulig å gå videre i sine studier aller helst ved HiG, dernest ved PIU, og til slutt evt. ved en annen samarbeidspartner. Evt. løse steiner dvs. studietilbud som ikke gir studentene muligheter til å gå videre internt på HiG, eller til våre PIU-partnere, skal identifiseres. 17

18 4. Vise faggruppens forskningsaktivitet (resultater RBO, og kvalitativ vurdering i forhold til å drive forskningsbasert utdanning) 5. Vise faggruppens økonomisk bærekraft (økonomisk resultat av faggruppens aktivitet) 6. Vurdering av den strategiske betydning av faggruppens aktivitet (studier, forskning), blant annet hvordan aktiviteten støtter utviklingen av HiG mot en grønn høgskole 7. Anbefaling om videre utvikling av studieporteføljen (endringer/nedlegginger/nye tilbud) Saken ble tatt opp igjen i styremøtet 10. november 2010, sak STY 60/10. Framdriftsplan og milepæler ble lagt fram, samt en beskrivelse av avdelingenes naturlige fagmiljø, en foreløpig vurdering av robusthet og synliggjøring av sammenheng i avdelingenes studieportefølje. Følgende vedtak ble fattet: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Saksopplysninger Våren 2011: Arbeidsgruppa har hatt fem fellesmøter: 25. januar, 21. mars, 11. april, 3. mai, 16. mai og 26. mai. Faggruppenes forskningsaktivitet og studieprogrammenes økonomiske bærekraft, samt strategisk betydning og videreutvikling av studieporteføljen er drøftet og klargjort for Høgskolestyret i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet i styremøtet i juni. Dette inkluderer også kostnadsberegning og fagpersonalets kompetanseprofil knyttet opp mot studieprogram. Styringsgruppa har blitt orientert i ledermøtene. Rektor har deltatt på to av arbeidsgruppemøtene, høgskoledirektør på ett. Vurdering av strategisk studieportefølje er gjennomført våren Rapporten tar for seg avdelingenes naturlige fagmiljø, sammenhengen mellom utdanningene i eksisterende studieportefølje, faggruppenes forskningsaktivitet, inntekter fra forskning, økonomisk bærekraft, robusthet og strategiske valg. Fagmiljøets kompetanseprofil er lagt fram for hver avdeling og NOKUTs kriterier ligger til grunn for vurderinger av denne. Utviklingen av registrerte studenter per studieprogram og studiepoengproduksjon per student for perioden er synliggjort. Det 18

19 samme er inntekts- og kostnadsberegninger. Analysen av disse faktorene fører fram til anbefalinger om videre utvikling av studieporteføljen. Vurdering Avdelingenes naturlige fagmiljø: De tre avdelingene ved Høgskolen i Gjøvik er inndelt i til sammen sju seksjoner eller laboratorier. Disse har hver sin seksjonsleder. De faglig- vitenskapelig ansatte er i hovedsak knyttet opp mot enkeltseksjoner eller laboratorier, men vil også ha arbeidsoppgaver og tilknytning til studieprogram på tvers av disse. Sammenheng i avdelingenes studieportefølje: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, har 2 bachelorutdanninger, 9 videreutdanninger og 3 mastergrader. Masterutdanningene rekrutterer godt fra bachelorutdanningen i sykepleie. En samarbeidsavtale med NTNU sikrer at studenter fra HiG med videreutdanning i veiledning får innpass på andre året i masterutdanningen der. Samarbeidsavtale med Karlstad Universitet angående ph.d., har medført at mange kandidater har blitt tatt opp på ph.d.-utdanningen der. Ellers vil våre masterstudenter kunne fortsette på ph.d.-utdanninger i helse/folkehelse både nasjonalt og internasjonalt. Avdeling for informatikk og medieteknikk, IMT, har 3 årsstudier, 9 bachelorutdanninger, 4 masterutdanninger (inkl. CIMET og brukersentrert mediedesign) og 1 ph.d.-utdanning. Høgskolen har en helhetlig studieportefølje innen informasjonssikkerhet. Samtidig synliggjøres også behovet for å utvide ph.d.-området til å omfatte en større del av informatikkfaget; Ph.d. in Computer Science. 19

20 Dette vil sikre en bredde i ph.d.-utdanningen og gi større rekrutteringsgrunnlag fra egne utdanninger. Ph.d.-utdanningen som har vært planlagt sammen med Høgskolen i Lillehammer, Ph.d. i visuelle medier, vil kunne rekruttere fra de andre medieutdanningene. Master i brukersentrert mediedesign kan også være en vei inn i dette ph.d.-området. I skjæringspunktet mellom IMT og TØL, Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, ligger IMTs bachelorprogram i mediemanagement. Denne utdanningen vil, sammen med Bachelor i økonomi og ledelse ved TØL, kunne rekruttere til en masterutdanning i økonomi. Avdeling TØL har 5 årsstudier, 7 bachelorutdanninger og 1 videreutdanning. Fra 2011 håper høgskolen å kunne tilby en masterutdanning også ved TØL. Master in Sustainable Manufacturing vil rekruttere studenter fra egne bachelorutdanninger i ingeniørfag og økonomi og ledelse. Bachelorstudentene fra TØL kan fortsette med masterutdanninger ved mange norske og utenlandske høgskoler/universiteter. Samarbeidet i UNISKA synliggjøres ved en videreutdanning, samt mulighet for masterutdanning i fornybar energi. Nasjonale og internasjonale ph.d.- program finnes. 20

21 Konklusjonen er at det er god sammenheng i avdelingenes studieportefølje og at videreutvikling av mastertilbud de siste årene har styrket denne sammenhengen. Det er også klart at enkelte bachelorprogram ikke er del av en helhetlig studieportefølje fra Syklus 1 2 ved Høgskolen i Gjøvik. Dette gjelder Bachelor i radiografi, mediemanagement, medieproduksjon, geomatikk og økonomi og ledelse. Faggruppenes forskningsaktivitet: Det er registrert en stor økning i antall innmeldte FoU-aktiviteter for For hele 2010 er det registrert 203 publikasjoner i Forskdok, en øking på 68 fra Av dette er 118 poenggivende publikasjoner, og foreløpige beregninger viser en sterk vekst. Tallene viser en økning på 31 publikasjoner (35,6 %) fra Antall publiseringspoeng har økt med 19,1 poeng (45,3 %), fra 42,2 i 2009 til 61,3 i Publikasjonene fordelte seg med 112 i nivå 1, mens 6 var nivå-2 publikasjoner (1 på TØL, 1 på HOS, 4 på IMT). Forskningsproduksjonen ved HiG har således aldri vært høyere enn i

22 Forskerne ved teknologimiljøet ved HiG har flest publiseringspoeng i forhold til hvor mye penger som brukes på forskning. Dette kommer frem i en rapport av Fagerberg-utvalget, et ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning og som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet. 2,4 vitenskapelige artikler per andel FoU er tallene for HiG. Dette er resultatet av langsiktig jobbing. Spesielt forskningsmiljøet innen informasjonssikkerhet har en sterk og internasjonal forskningsaktivitet 1. Når det gjelder forskningsinntekter utgjør midler fra Forskningsrådet (NFR) 3,8 % av HiGs statstilskudd. Gjennomsnittet for statlige høgskoler er 1,8 % 2. Forskningsinntekter ellers fordeler seg slik: Avdeling Midler fra EUs 7. Midler fra RBO fra Sum rammeprogram Forskningsrådet KD Seksjon for sykepleie Seksjon for helse, teknologi og samfunn Senter for omsorgsforskning Sum HOS Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium Medieteknologilaboratoriet Sum IMT Seksjon for elektro, maskin og økonomi Seksjon for bygg, geomatikk og realfag Sum TØL Høgskolen i Gjøvik Faggruppenes økonomiske bærekraft: Det er gjennomført kostnadsberegninger av studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Kostnadsanalysen har til hensikt å belyse variasjoner i studieprogrammenes kostnadsstruktur internt i avdelingene, men også mellom avdelingene. Analysen er en forenklet fremstilling av faktiske kostnader og resultatbaserte inntekter knyttet til ordinær virksomhet i regnskapsåret Avdelingenes administrative kostnader (avdelingsledelse/avdelingsadministrasjon) er fordelt på studieprogrammene ut i fra studiepoengsproduksjon (størrelse) som fordelingsnøkkel. 1 Teknisk Ukeblad 2 Tilstandrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011, side

23 Det er viktig å være oppmerksom på at en rekke vesentlige kostnadselementer ikke kommer frem av denne analysen, ettersom høgskolens budsjett- og regnskapsmodell gjør at disse ikke defineres inn under fagavdelingenes økonomi. Dette gjelder både husleiekostnader (investeringer, drift og vedlikehold av kontorer, undervisningslokaler og laboratorier) samt studieadministrative kostnader som følge av høgskolens sentraliserte studieadministrasjon. En annen svakhet ved analysen er at den kun tar utgangspunkt i ett regnskapsår, og viser ikke trendutvikling eller variasjoner (eller gjennomsnitt) for en flerårig periode. Dermed gir ikke tallfremstillingen nødvendigvis et riktig bilde av dagens situasjon. Viktige endringer, for eksempel positiv utvikling av studiepoengsproduksjon som følge av opptak av flere studenter i et studieprogram, vil måtte kommenteres i analysens prosadel. Når det gjelder fagavdelingenes særskilte investeringer og driftskostnader knyttet til for eksempel spesiallaboratorier (og som vil måtte bli dekket av avdelingens budsjetter), fremkommer kun faktiske drifts- og investeringskostnader i I realiteten vil disse kunne variere sterkt fra ett år til ett annet. Analysen har også nødvendigvis en god del skjønnsmessige betraktninger ved seg. Dette er særlig knyttet til fordeling av lønnskostnader forbundet til forskningstid. Forskningen som gjennomføres kan være relevant og understøtte studieprogram på syklus 1, 2 og 3, og dermed ligger det skjønnsmessige vurderinger bak hvordan disse lønnskostnadene reelt er fordelt mellom studieprogrammene i analysen. Robusthet og strategiske valg: Faglig tilsattes kompetanseprofil, kompetansekrav og kompetanseutvikling ble vurdert i 2008 og brukt som bakgrunnsmateriale for HiGs kompetanseplanlegging for inneværende strategiperiode. Et minstenivå for kompetanse i et universitet ble satt som kompetansemål i Tabellen viser HiGs kompetanseprofil relatert til de oppsatte kompetansemålene, samt avdelingsvis andel av professorog førstekompetanse. HOS IMT TØL HiG 16. mai 2011 Mål fra 2008 Professor/prof. II 5,6 8 % 7,4 16 % 3 6 % % % Førsteaman./-lektor 14,1 21 % % 18,6 34 % 45,7 27 % % herav førstelektor 5,2 1,2 3 9,4 Høgskolelektor 29,0 43 % 10,8 24 % 24,9 46 % 64,7 38 % % Stipendiater 6,0 9 % 11,0 24 % 7 13 % 24,3 14 % % Andre 13,5 20 % 3,8 8 % 1 2 % 18,3 11 % 0-5 % Antall personer / % 68,2 101 % % 54,5 101 % % NOKUTs kriterier for akkreditering av studieprogram ligger til grunn og er forutsatt oppfylt for de ulike studieprogrammene (andel førstekompetanse, professorer etc., andel fast ansatt undervisningspersonale m.m.). Høgskolen sykliske evalueringer av studieprogram de siste årene har vist at NOKUTs kriterier er oppfylt på disse punktene og at høgskolens bevissthet rundt dette er stor. Videre er robusthet drøftet for hvert studieprogram på bakgrunn av studentantall, studiepoengproduksjon per student, muligheter for helhetlige studieløp fra Syklus 1 3, personellrobusthet og inntekt/kostnad per 60 studiepoengsenhet. Det er gjort en grundig 23

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 2/2011

Styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/2011 Tid: Torsdag 28. og fredag 29. april 2011. Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr 2/2011...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013

Styremøte nr. 4/2013 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48

Høgskolen i Gjøvik. Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007. HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Høgskolen i Gjøvik Innkalling til styremøte nr. 3-2007 14. juni 2007 HiG styremøte nr 3/2007, sakene 28-36 Side 1/48 Styremøte nr. 3/2007 Tid: Styremøte HiG 14. juni 2007 kl. 13.00 15.30 Sted: Høgskolen

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer