Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger"

Transkript

1 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket er et investeringsselskap som har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene skal, i den grad det er nødvendig for utviklingen av prosjektene, ha et langsiktig perspektiv. Selskapet kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller deler av sin kapital. Selskapet som er notert på Oslo Axess, har avlagt regnskap i samsvar med IFRS pr Regnskapet ble godkjent av styret og vil bli behandlet på generalforsamling NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU pr og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standard Board (IASB). Selskapet har ikke anvendt IFRS er som ikke er obligatoriske pr Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger Påvirkning av implementering av overnevnte standard: Selskapet skal gi opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er fraregnet i sin helhet, og overførte finansielle eiendeler som er fraregnet i sin helhet men der selskapet har en fortsatt involvering i disse. Standarden har ingen påvirkning for selskapets og konsernets finansielle stilling eller resultat Senere implementeringer av standardene som er valgfrie for tidlig implementering og kan ha påvirkning for regnskapet til Zoncolan ASA; På tidspunktet for avleggelse av dette regnskapet kan følgende standarder utgitt av IASB få vesentlig betydning for Zoncolan ASAs regnskap. Standardene vil bli benyttet i regnskapsår som begynner på angitt ikrafttredelsesdato, med mindre annen informasjon er gitt nedenfor. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, ikrafttredelse regnskapsår som starter 1. juli 2012 eller senere IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures / Investeringer i tilknyttede foretak og felles virksomhet (uoffisiell oversettelse), ikrafttredelse 1. januar 2014 IFRS 9 Finansielle instrumenter, ikrafttredelse 1. januar 2015 IFRS 10 Consolidated Financial Statements / Konsernregnskap (uoffisiell oversettelse), IAS 27 Separate Financial Statements / Separat finansregnskap (uoffisiell oversettelse, ikrafttredelse 1. januar 2014) Endringer i IFRS 10, IAS 27 og IFRS 12 relatert til Investment Entities/Investeringsenheter (uoffisiell oversettelse), ikrafttredelse 1. januar 2014 IFRS 11 Joint Arrangements / Fellesordninger (uoffisiell oversettelse), ikrafttredelse 1. januar 2014 IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities / Opplysninger om interesser i andre foretak (uoffisiell oversettelse), IFRS 13 Fair Value Measurement / Måling av virkelig verdi (uoffisiell oversettelse) Årlig forbedringsprosjekt IAS 1 Presentasjon av finansregnskap, ikrafttredelse ukjent da EU ikke har godkjent endringene Påvirkning av effekt av implementering av standardene over: Endringene i IAS1 1 innebærer at postene i oppstillingen over andre inntekter og kostnader (totalresultat) skal grupperes i to kategorier. Poster som kan bli reklassifisert til resultatet på et fremtidig tidspunkt for eksempel tap på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg og omregningsdifferanse ved omregning av utenlandsk virksomhet til representasjonsvaluta med mer,

2 2 skal presenteres separat fra poster som aldri vil bli reklassifisert. Endringene har kun betydning for presentasjon og har ingen påvirkning for selskapets og konsernets finansielle stilling eller resultat. IAS 28 vil som en konsekvens av innførselen av IFRS 11 og 12, som omtales nedenfor, beskrive anvendelsen av egenkapitalmetoden for investeringer i felles virksomhet i tillegg til tilknyttede foretak. Endringen vil ha påvirkning for konsernet dersom selskapet investerer i fellesvirksomhet eller tilknyttet foretak hvorav innvesteringene gjenvinnes over drift og ikke ved salg av aksjene. IFRS 9 vil erstatte IAS 39 og omfatter klassifikasjon og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser. IFRS 9 er ikke ferdigstilt og vil også omfatte regnskapsføring av sikringsforhold og nedskriving av finansielle eiendeler. Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 så snart endelig standard er publisert. IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omtaler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering foretak med særskilt formål. Standarden bygger på en enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Endringene medfører at grensene for hvilke som enheter som konsolideres vil være gjenstand for vurdering av kontroll. Dette har medført at konsernet har vurdert hvilke foretak som skal konsolideres sammenlignet med gjeldene IAS 27. Endringer i IFRS 10, IAS 27 og IFRS relatert til investerings enheter vil ha størst effekt på regnskapet til Zoncolan ASA. Endringene medfører at investeringsenheter ikke lengre skal konsolidere sine datterselskaper, gitt at disse ikke har tilsvarende investeringsvirksomhet. Øvrige investeringer i datterselskap, felles virksomhet og tilknyttede foretak skal innregnes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Investeringsenheter som er forpliktet til å innregne alle sine datterselskaper til virkelig verdi med verdiendring over resultatet etter IFRS 10, presenterer det separate finansregnskapets som sitt eneste regnskap. Noteopplysningskravet er utvidet. Zoncolan ASA vil tidlig implementere IFRS 10 når standarden er godkjent av EU. IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet, samt SIC 13 Felleskontrollerte foretak ikke monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 tar bort adgangen til å innregne felles virksomhet etter bruttometoden. Zoncolan ASA har vurdert standarden til å ikke ha effekt på regnskapet til Zoncolan ASA såfremt Zoncolan ASA ikke anskaffer andeler i felleskontrollert virksomhet i fremtiden. IFRS 12 erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap, i tillegg som standarden introduserer nye opplysningskrav. Endringene har ikke betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat. IFRS 13 angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser som andre standarder krever eller tillater målt til virkelig verdi. Standarden vil ha påvirkning for hvordan Zoncolan ASA måler virkelig verdi på investeringer. Årlig forbedringsprosjekt Endringene i IAS 1 innbærer grenser for forskjell mellom frivillige og minimumskrav til sammenligningstall. Vanligvis vil presentasjon av foregående periodes sammenligningstall oppfylle minimumskravene. Endringene har ikke betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat. Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er avrundet til nærmeste hele tusen. Utarbeidelse av regnskapet er basert på historisk kostprinsipp med unntak av at finansielle investeringer er balanseført til virkelig verdi. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Utarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurderinger av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden.

3 3 Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Regnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Dersom det ikke er angitt særskilt gjelder regnskapsprinsippene for både morselskap og konsern. Segment Selskapet har kun 1 operasjonelt segment som er investeringer i aksjer/egenkapitalinstrumenter. Selskapet har et geografisk segment som er Norge. Inntekter Driftsinntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter fra salg av tjenester resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. I driftsinntekter innregnes utbytte, gevinst ved salg av investeringene og positiv verdiendring til virkelig verdi av investeringer i porteføljebedriftene. Utbytter innregnes i det året det er faktisk mottatt eller det er oppstått en ubetinget rett til å motta utbytte. Gevinst ved salg av investeringene innregnes på det tidspunkt foretaket har forpliktet seg til å selge samt at risiko og kontroll er overdratt. Finansinntekter I finansinntekter innregnes renteinntekter og agiogevinst. Valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Zoncolan ASAs presentasjonsvaluta er NOK som også er selskapets funksjonelle valuta. Dette gjelder også konsern. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutadifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Konsolidering Konsernet, Zoncolan ASA konsernregnskap omfatter Zoncolan ASA og selskaper der Zoncolan ASA har bestemmende innflytelse. En kontrollerende interesse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet og kan utøve kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Oppkjøpsmetoden er benyttet ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås, og frem til den dato når kontroll opphører. Endringer i eierandel av datterselskap, uten tap av kontroll, regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. I tilfeller der endringer i eierandel i et datterselskap kan føre til tap av kontroll, er vederlaget måles til virkelig verdi. Eiendeler og gjeld i datterselskapet og ikke-kontrollerende interesse i det regnskapsmessige verdier fraregnes på det tidspunkt kontrollen er tapt. Forskjeller mellom vederlaget og den balanseførte verdien av eiendelen er anerkjent som en gevinst eller tap i resultatregnskapet. Dersom datterselskapet skal selges og salg er svært sannsynlig innen ett år skal eiendeler og gjeld i datterselskapet behandles som holdt for salg etter IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Aksjer klassifiseres som holdt for salg i balansen når salg er svært sannsynlig. Resultatet fra virksomheten til aksjer holdt for salg vises netto på en egen linje i resultatregnskapet.

4 4 Interne transaksjoner og inter-konsernmellomværende, inkludert intern fortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernet. Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Et anleggsmiddel vil være klassifiser som holdt for salg dersom samlet balanseført verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk. For at aksjene skal kunne klassifiseres som holdt forsalg, må: a) den være tilgjengelig for umiddelbart salg i dens nåværende tilstand, bare med forbehold for vilkår som er vanlige i samsvar med gjeldende praksis for salg av slike aksjer b) salget av den må være svært sannsynlig og c) den avhendes i form av et reelt salg, ikke i form av avvikling. Med tilgjengelig for umiddelbart salg menes det at selskapet har en intensjon og en mulighet til å avhende eiendelen til en kjøper i dens nåværende tilstand. Ved svært sannsynlig menes at ledelsen har forpliktet seg til en plan om å selge aksjene, selskapet har aktivt truffet tiltak for å finne en kjøper for å fullføre planen og aktivt markedsfører eiendelen for salg til en pris som er rimelig i forhold til aksjenes virkelige verdi. Måling av aksjer klassifisert som holdt for salg Selskapet skal måle aksjene klassifisert som holdt for salg til den laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Aksjene måles i henhold til Finansielle eiendeler under virkeområdet til IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Måling på tidspunkt for førstegangsklassifisering som holdt for salg Selskapet skal i tråd med sine ordinære regnskapsprinsipper for aksjene måle aksjene til markedsverdi ved første gangs innregning før de blir klassifiseres som holdt for salg. Etter at aksjene tilfredsstiller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg måles de til den laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Senere måling av aksjer holdt for salg Som på tidspunktet for klassifisering som holdt for salg, er hovedregelen at et selskap etter reklassifiseringen skal fortsette å måle et anleggsmiddel klassifisert som holdt for salg til den laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Reversering av tidligere regnskapsførte nedskrivninger Nedskrivninger på aksjer holdt for salg skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen har bortfalt. Investeringer Finansielle investeringer i aksjer og verdipapirer Investeringene klassifiseres som investeringer til virkelig verdi enten i aksjer eller tilknyttede foretak. Ved investeringer hvor Zoncolan ASA har inntil 20 % eierandel, klassifiseres disse normalt som investeringer i aksjer. Ved investeringer hvor Zoncolan ASA har 20 % til 50 % eierandel, klassifiseres disse normalt som investeringer i tilknyttet selskap. Investeringene er klassifisert som kortsiktige eiendeler og vurdert til virkelig verdi. Alle verdiendringer blir innregnet i resultatregnskapet. Hver enkelt investering vurderes særskilt i henhold til mest mulig objektive og konsistente prinsipper. Børsnoterte aksjer vurderes til børskurs. Unoterte aksjer vurderes i hovedsak basert på eksterne verdivurderinger. De eksterne verdsettelsene er basert på inntjeningsbaserte metoder, hvor fremtidig estimert inntjening legges til grunn. I de foretak siste transaksjonskurs er et bedre estimat, benyttes denne. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til eksterne verdivurderinger. Verdsettelse av ikke børsnoterte selskap hvor Zoncolan ASA har kontroll, er i morselskapet verdsatt til laveste av virkelig verdi og kostpris. Mens i konsernregnskapet er verdier identifisert i datterselskaper konsolidert på en linje for å vise verdier i konsernet i tilknytning til et investeringsperspektiv. Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern er eliminert i konsernregnskapet.

5 5 Verdsettelse teknikker og unoterte egenkapitalinstrumenter: Verdsettingsteknikk Dersom det ikke eksisterer et aktivt marked, benytter selskapet verdsettingsteknikker for å finne virkelig verdi. Eksempler på verdsettingsteknikker er prising ut fra nylige armlengdes transaksjoner i det aktuelle instrumentet mellom informerte og villige parter, prising ut fra virkelig verdi på et instrument som substansielt er likt det instrumentet som skal verdsettes, prising basert på nåverdi av fremtidige forventede kontantstrømmer eller opsjonsprisingsmodeller. I den grad selskapet verdsetter instrumentet på grunnlag av diskonterte kontantstrømmer, benyttes oppdaterte renter som svarer til de gjeldende rentene for tilsvarende instrumenter med tilsvarende kredittrisiko. Unoterte egenkapitalinstrumenter Unoterte egenkapitalinstrumenter, og derivater på disse måles til virkelig verdi med mindre den virkelige verdien på instrumentet ikke kan måles på en pålitelig måte. Følgende forhold må tilfredstilles: a) variabiliteten i området for rimelige estimater av virkelig verdi ikke er vesentlige for dette instrumentet, eller b) sannsynligheten for de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å estimere virkelig verdi. Dersom a) eller b) er tilfredsstilt, skal egenkapitalinstrumentet eller derivatet på dette måles til virkelig verdi. Dersom hverken a) eller b) er tilfredsstilt, benyttes historisk kost. Kortsiktige fordringer og omløpsmidler Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap for verdifall. Kontanter og bankinnskudd Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Bundne bankmidler til depositum klassifiseres som finansielt anleggsmiddel. Verdifall Balanseført verdi av selskapets eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Aksjekapital Kjøp egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Egne aksjer presenteres som en reduksjon i egenkapitalen. Pålydende reduserer aksjekapital mens overkurs og omkostninger reduserer annen egenkapital. Utbytter Utbytter fra Zoncolan ASA føres som en forpliktelse i den perioden de blir vedtatt selv om de ikke er utbetalt. Rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til amortisert kost og eventuelle differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi, innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rentemetode Ytelser til ansatte Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsforpliktelser innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper.

6 6 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kost. Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelt tap ved verdifall. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av kontormaskiner, inventar og utstyr og belastes resultatregnskapet. Estimert økonomisk levetid er som følger: Kontormaskiner og utstyr Maskiner og inventar Aktiverte kostnader leide lokaler 2-5 år 2-7 år 1-10 år Nedskriving av varige driftsmidler. På hver balansedag skal selskapet ta stilling til om det kan ha funnet sted et verdifall på eiendeler. Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig Dersom det foreligger indikasjoner på et verdifall på en eiendel, skal gjenvinnbart beløp beregnes. Slike indikatorer kan være: - Ukurans eller fysisk skade - Vesentlige endringer med negative konsekvenser for foretaket, herunder planer om restrukturering eller avvikling Hovedregelen er således at det skal foreligge en indikasjon på verdifall før foretaket må beregne gjenvinnbart beløp. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi lik kostprisen på oppkjøpstidspunktet. Deretter regnskapsføres slike eiendeler til kost redusert for eventuelle av- og nedskrivninger. Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes årlig for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og periode, vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode, behandles som estimatendring. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning og om levetiden fortsatt er ubestemt, minst årlig. Kostnader Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen påhviler kontraktsmotparten, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Netto finanskostnader Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån kalkulert med basis i effektiv rentemetode, renteinntekter på investerte midler, utbytteinntekter, kursgevinster og tap. Renteinntekter innregnes i resultatet etter hvert som de opptjenes. Inntektsskatt

7 7 Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapital. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessig verdier. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for posisjonene og er beregnet med forventet skattesats. Utsatt skattefordel innregnes kun i en grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattemessige resultater. Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Hendelser etter balansedagen Foretaket hensyntar hendelser etter balansedagen og vurderer hver enkelt av disse om de har innvirkning på foretakets finansielle stilling. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker foretakets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke foretakets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig Estimatusikkerhet Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til IFRS har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Avskrivninger på varige driftsmidler Virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved oppkjøp. Verdsettelse av unoterte aksjer. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. NOTE 3 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Registrert Aksjer , STØRSTE AKSJONÆRER PER BEHOLDNING ANDEL (%) CELVIMA HOLDINGAS ,44 % OUSDAL AS ,32 % SJØINVEST AS ,39 % SOLAN CAPITAL AS ,52 % DNB NOR BANK ASA ,37 % GRENSEN INVEST AS ,01 % SKAGEN VEKST ,90 % ZIMSAVE AS ,70 % KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY ,13 % NOMINEE ACCOUNT ,23 % DANSKE BANK A/S ,03 % LANDSBANKINN HF ,51 % NY INNSIKT AS ,78 % MONELID AS ,45 % VPF NORDEA SMB ,61 % MANNSVERK ,55 % LISTUEN ,52 % MOLSTAD ,49 % KONGSGÅRDEN ,49 % JOHANSEN ,44 % BEHOLDNING 20 STØRSTE AKSJONÆRER TOTALT ANTALL AKSJER ANDEL (%) 20 STØRSTE AKSJONÆRER 96,88 %

8 8 Største aksjonær i selskapet var ved årsskiftet Celvima Holding AS med totalt aksjer som tilsvarer 18,44 % av aksjene. Nest største aksjonær i selskapet er styrets leder Riulf Rustad gjennom selskapet Ousdal AS. Ousdal AS har totalt aksjer tilsvarende 17,32 %. Rustad har i tillegg gjennom selskapet Finestre AS, en terminkontrakt mot DnB NOR Markets på totalt aksjer, tilsvarende 5,37 %. Aksjonærstrukturen er dominert av norske private og institusjonelle aksjonærer. Per 31. desember 2012 hadde Zoncolan 72 aksjonærer. 86,94 % av aksjene var eiet av norske aksjonærer, og de 20 største aksjonærene eide 96,88 % av aksjene i selskapet. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjene har lik stemme og rett til utbytte. Aksjens ISIN nummer er NO NOTE 4 OVERTAGELSE FEDAIA AS Ved etablering av Zoncolan eide selskapet aksjer i Spits ASA. Spits ASA ble våren 2007 solgt til A-Com AB og Zoncolan ervervet en stor eierandel i A-Com AB som kompensasjon for salget. 25. november 2009 overtok Zoncolan ASA 100 % eierskap til tidligere Spits ASA nå Fedaia AS fra A- Com AB. Kjøpesummen utgjorde SEK 1, men i dette lå også overtagelse av gjeld på i størrelsesorden NOK 7 millioner. Kjøpet ble gjennomført for å sikre muligheten til å utvikle de operative selskapene (Opinion AS og Screenplay Kommunikasjon AS) positivt. Begge selskap var eid 100 % ved overtagelsestidspunktet. Som følge av kjøpet av Fedaia AS, rapporteres Zoncolan ASA som konsern. Siden overtagelsen i 2009 har Fedaia AS endret eierstrukturen i de operative selskapene. Fedaia AS solgte 50 % av aksjene i Screenplay Kommunikasjon AS til de ansatte i selskapet. I 2011 er Opinion AS omstrukturert først med fusjon med Scanstat Norway AS og deretter fusjon med Perduco AS. Selskapets skiftet samtidig navn til Opinion Perduco AS. Fedaia AS eier i dag 60 % av Opinion Holding AS. Opinion Holding as eier 64,5 % av Opinion Perduco AS. I november 2012 overtok Fedaia AS samtlige aksjer i Screenplay Kommunikasjon AS slik at Fedaia AS eide 100 % av selskapet per Sceenplay Kommunikasjon AS gikk konkurs i februar Ved verdivurdering av Fedaia AS, er det tre virksomheter som er vurdert; Opinion Perduco AS, Screenplay Kommunikasjon AS og en langsiktig leiekontrakt i Løvenskioldsgt. 26 i Oslo. Opinion Perduco AS NOK 15,0 millioner (17,1 i 2011) Screenplay Kommunikasjon AS NOK 0,0 millioner (0,2 i 2011) Leiekontrakt Løvenskioldsgt. 26 NOK 9,0 millioner (8,0 i 2011) Verdiene er eksklusive pålydende av fordringene. Per var konsernet verdsatt til NOK 24,0 millioner. Resultatet knyttet til transaksjoner med konsernselskaper i 2012 utgjør NOK 1,3 millioner. Når det gjelder leiekontrakten i Løvenskioldsgt. 26 (Fedaia AS), ønsker selskapet å realisere denne i løpet av Langsiktige leieavtaler er nå på plass og det er positiv cash flow fra leiekontrakten. Med bakgrunn i dette er aksjene i Fedaia AS klassifisert som Selskap holdt for salg. NOTE 5 LØNNSKOSTNADER OG ANTALL ÅRSVERK (Mor og Konsern) Alle tall i NOK Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Avsatt bonus 0 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2,5 3,3

9 9 Det har for 2012 vært 2,5 årsverk mot 3,3 i Det har ikke vært sykefravær i Ytelse til ledende ansatte Zoncolan ASA har en ledelse bestående av daglig leder og arbeidende styreleder. Naturalytelser Periodisert pensjonskost Samlet godtgjørelse Tall i NOK Styrehonorar Lønn Bonus Ledende ansatt Hølje Tefre, Administrerende direktør frem til Bjørn-Ivar Carlsen Daglig leder fra Riulf Rustad, Arbeidende styreleder Styret Pål Listuen, styremedlem Charlotte B. Gamst, styremedlem Sum godtgjørelse Følgende prinsipper fremgår av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven 6-16a, som er vedtatt av generalforsamlingen: Basislønn for ledende ansatte skal fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og ansiennitet. Lønnen skal værekonkurransedyktig. Selskapet innført i 2010 en bonusordning for administrasjonen. a. Selskapets administrasjon forpliktet seg til å redusere kostnader i selskapet slik at resultat før finansposter utgjør maksimalt minus 6 millioner kroner (indeksregulert) per år. b. Det etableres en bonusavtale mellom selskapet og administrasjon der 20 % av selskapets resultat før skatt avsettes til bonus. c. Det utbetales et årlig utbytte på 1/3 av selskapets resultat. Selskapet skal ikke tilby naturalytelser utover følgende ytelser: Bilordning, dekning av mobiltelefonutgifter samt kostnader til nettilknytning privat for bruk i arbeidssammenheng innenfor statens satser. Selskapet har per i dag ingen insentivprogrammer for ledende ansatte som innebærer tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til selskapets aksjer eller utvikling av aksjekursen. Selskapet planlegger heller ikke å innføre slike ordninger. Styret kan ikke fravike retningslinjene på dette punktet. Ledende ansatte i selskapet har 2 % innskuddspensjon. Arbeidende styreleder og daglig leder har avtale om 6 måneders etterlønn ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Ved frivillig fratredelse har nevnte personer 3 måneders oppsigelsestid og lønn. Utover det som fremgår ovenfor skal selskapet ikke tilby ledende ansatte variable elementer i godtgjørelse eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen. Det er ikke stilt sikkerhet for lån til ledende ansatte i Kompensasjonen til daglig leder og arbeidende styreleder for regnskapsåret 2012 er i samsvar med prinsippene redegjort for over. Selskapet er pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har 2 % innskuddspensjon for alle ansatte. Dette oppfyller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Daglig leder er per gitt et kortsiktig lån på kr Lånet er tilbakebetalt i Det er vedtatt å utbetale kr til hvert ordinære styremedlem; Pål Listuen og Charlotte Bjørn Gamst for Dette er avsatt i regnskapet for 2012 men ikke utbetalt.

10 10 SPESIFIKASJON AV REVISJONSHONORAR Tall i NOK Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Bistand gjennomgang av regnskap Andre tjenester utenfor revisjon Totalt 227 Beløpene er inklusive merverdiavgift 477 NOTE 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (Mor og Konsern) MOR KONSERN Alle tall i NOK Husleie, elektrisitet, vask etc IT-kostnader Innleid hjelp, revisor, advokat etc Reisekostnader Børsrelaterte kostnader Reklame/Presentasjonskostnader Bilkostnader Andre kostnader Sum

11 11 NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER (Mor og Konsern) 2012 Anskaffelseskost Inventar Bygnings inventar Kontor maskiner 1. januar Tilgang Avgang desember Akkumulert av-og nedskrivninger Balanse 1. januar Inngående balanse Årets avskrivninger Avgang desember Regnskapsført verdi Sum 2011 Anskaffelseskost Inventar Bygnings inventar Kontor maskiner 1. januar Tilgang Avgang desember Akkumulert av-og nedskrivninger Balanse 1. januar Inngående balanse Årets avskrivninger Avgang desember Regnskapsført verdi Økonomisk levetid 5 7 år 10 år 3 år Driftsmidlene avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Sum

12 12 NOTE 8 INVESTERINGER Virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er fastsatt med referanse til børskursen på balansedagen. Hele porteføljen er løpende gjenstand for vurdering av kjøp/salg, i samsvar med selskapets forvaltnings og investeringsmandat KONSERN RYGGSEKK AS CECON ASA CECON ASA WARRANT CECON ASA OBLIG. ON & OFFSHORE HOLDING AS SEABIRD ASA SUM MARKEDS- BASERTE AKSJER OG OBLIGASJONER Bokført verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført verdi per Årets verdiregulering per Realisert verdiendring Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 100 % 4 % 13 % 13 % 0 % Kurs per ,00 1,90 1,90 5,59 132,00 7, KONSERN FEDAIA AS FALZAREGIO AS SUM SELSKAP HOLDT FOR SALG Bokført verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført verdi per Årets verdiregulering per Markedsverdi per Pålydene fordring Verdi selskap holdt for salg i konsern Antall per Eierandel i selskapet 100 % 50 % Kurs per ,00 Ryggsekk as er et selskap uten aktivitet og med en balanse som vurderes som ubetydelig og er av den grunn ikke konsolidert i konsern. Falzarego Energy AS og Fedaia AS er holdt for salg. Per 31. desember 2010 inngikk Zoncolan avtale om deltagelse i obligasjonslån (Tranche A Bonds Cecon ASA 2011/2013 Fixed, totalt USD 7 millioner) med USD 2 millioner. Obligasjonen har løpetid på 2 år og en kupong på 5 %. Tilhørende obligasjonslånet er det utstedt totalt warrants hvorav Zoncolan har av disse. Én warrant gir rett til tegning av én aksje i Cecon á kr. 0,65 per aksje. Tegningsrettene blir notert på Oslo Børs under ticker; CECON J.

13 MOR RYGGSEKK AS CECON ASA CECON ASA WARRANT CECON ASA OBLIG. ON & OFFSHORE HOLDING AS SEABIRD ASA SUM MARKEDS- BASERTE AKSJER Bokført verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført verdi per Årets verdiregulering per Realisert verdiendring Markedsverdi per Antall per Eierandel i selskapet 100 % 4 % 13 % 1 % 0 % Kurs per ,00 1,90 5,59 132,00 7, MOR FEDAIA AS FALZAREGIO AS SUM SELSKAP HOLDT FOR SALG Bokført kostpris/verdi per Tilgang i perioden Avgang til salgspris Realisert gevinst/tap Bokført kostpris/verdi per Akk. verdiregulering per Markedsverdi per Pålydene fordring Verdi selskap holdt for salg i konsern Antall per Eierandel i selskapet 100 % 50 % Kurs per ,00 6,00 Verdien av markedsbaserte aksjer fluktuerer i takt med konjunkturene i markedet. Ved unoterte aksjer verdsetter selskapet aksjene ved observerbar pris i markedet og eksterne verdsettelser. Konsern Resultat fra ikke videreført virksomhet: Resultat Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto finansposter Sum resultat poster Verdiendring Sum Mor Verdiendring Sum

14 14 NOTE 9 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG KORTSIKTIGE FORDRINGER MOR KONSERN Alle tall i NOK Lån til Opinion Holding AS Lån til Screenplay AS Lån til Fedaia ASA Lån til Ola Gaute Ask Aasheim Lån til Falzaregio Energy AS Sum rentebærende fordringer Fordring Fedaia AS Fordring Opinion AS Fordring Opinion Holding AS Fordring Screenplay AS Fordring Rosenlund Forskudd til leverandører Marginkonto Andre fordringer Sum ikke rentebærende fordringer Lånet på NOK 10,3 millioner til Opinion Holding AS har en rentesats i henhold til rente fra Norges Bank (NIBOR) + 1,75 %. Lånet nedbetales ved utbytte fra Opinion Perduco AS i henhold til aksjonæravtale i Opinion Holding as. Lånet på NOK 5 millioner til Fedaia AS ble gitt I 2010 ble det gitt ytterligere NOK 7 millioner i lån og i 2011 ble det gitt ytterligere lån på NOK 1,5 millioner. Lånene er samlet i en egen rammeavtale med totalt trekkfasilitet på NOK 14,0 millioner. Lånet forfaller fortløpende i samsvar med positiv cash flow fra leiekontrakten til Fedaia. Lånet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrente. Lånet er i 2012 nedbetalt med NOK 0,248 millioner. Lånet til Ola Gaute Ask Aasheim ble gitt og er avdragsfritt frem til Lånet forfaller da i sin helhet. Lånet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrente. NOTE 10 BUNDNE MIDLER (Mor og Konsern) Alle tall i NOK Skattetrekk for ansatte Depostium lån Depositum for leieforhold Sum NOTE 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD (Mor og Konsern) Alle tall i NOK Skyldige feriepenger Skyldig lønn Avsatt styrehonorar Avsetning revisor Annen kortsiktig gjeld Sum

15 15 NOTE 12 NETTO FINANSPOSTER MOR KONSERN Alle tall i NOK Renteinntekter Valutagevinst Rentekostnader Valutatap Annen finanskostnad Sum Renteinntekter i MOR omfatter renter på lån til Opinion Holding as, Fedaia as, Screenplay Kommunikasjon as og renter på likviditetsfond og bankinntekter. I KONSERN er interne renter trukket ut. NOTE 13 RESULTAT PER AKSJE Resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller aksjeeierne og vektet antall gjennomsnittlig utestående aksjer. Resultat per aksje MOR KONSERN Årsresultat Vektet gjennomsnittlig antall aksjer *) Sum -0,05-0,61 0,14 0,03 *) Zoncolan eier 148 egne aksjer ved årsskiftet Alle aksjene er fullt innbetalt per Det foreligger ingen utvanningseffekter. NOTE 14 ENDRING FRA 4. KVARTALS RAPPORTERING For MOR er det en mindre positiv endring i resultat på TNOK 141. NOTE 15 TJENESTEPENSJONSORDNING Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er avtalt en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller kravene i lovgivningen. Selskapet har en innskuddsbasert alderspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold av 24. november Per var det 2 medlemmer tilknyttet ordningen. Kostnadsført innskudd i 2012 er TNOK 48. Selskapet inngikk en ny OTP avtale 30. november 2010 på 2 % av lønn.

16 16 NOTE 16 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Nærståend selskap Eierandel Zoncolan Stemme rett Hoved kontor Kommentar Fedaia as 100 % 100 % Oslo Selskapet er holdt for salg Faron as Oslo Eies 100 % av Fedaia AS Screenplay Kommunikasjon as Oslo Eies 100 % av Faron AS Opinion Holding as Oslo Eies 60 % av Fedaia AS Opinion Perduco as Oslo Eies 64,5 % av Opinion Holding as Ryggsekk as 100 % 100 % Oslo Falzaragio Energy as 49,995 % 49,995 % Oslo Selskapet er holdt for salg Finestre as 1) 0 % Oslo Eies 100 % av styreleder Riulf Rustad Ousdal as 0 % Oslo Eies 100 % av styreleder Riulf Rustad Bekkelund as 0 % Oslo Eies 100 % av styreleder Riulf Rustad 1) Terminkontrakt i DnB Market Selskapet har gitt langsiktig låneramme til Fedaia AS i 2011 på NOK 14,0 millioner. Zoncolan ASA har fakturert Opinion Perduco AS og Screenplay Kommunikasjon AS med samlet NOK 0,6 millioner i konsulenthonorar. Tjenestene omfatter økonomi og ledelse. Zoncolan ASA har fakturert Opinion Holding AS og Fedaia AS med samlet 0,6 millioner i rentekostnader. Zoncolan ASA har fra inngått en 3 års husleiekontrakt med Ousdal AS med en årlig leie på TNOK 240. Følgende selskap inngår i KONSERN: Fedaia AS eies med 100 % og stemmerett på 100 %. Hølje Tefre er styreleder og Bjørn-Ivar Carlsen administrerende direktør. Selskapet er et holdingselskap. Faron AS (tidligere Opinion AS) eies med 100 % av Fedaia AS og stemmerett på 100 %. Hølje Tefre er styreleder og Bjørn-Ivar Carlsen er styremedlem. Selskapet er et holdingselskap. Opinion Holding AS (tidligere Makrosikt) eies 60 % av Fedaia AS og med 60 % stemmerett. 40 % av selskapet ble overdratt som kompensasjon til eiere i Scanstat Norway AS i forbindelse med fusjon mellom Opinion AS og Scanstat Norway AS Hølje Tefre er styreleder og Bjørn- Ivar Carlsen er styremedlem. Selskapet er et holdingselskap. Opinion Perduco AS (tidligere Bengal AS) eies 64,5 % av Opinion Holding AS og med 63,5 % stemmerett. 35,5 % av selskapet ble overdratt som kompensasjon til eiere i Perduco AS i forbindelse med fusjon mellom Opinion AS og Perduco AS Hølje Tefre er styreleder og Bjørn-Ivar Carlsen er styremedlem. Selskapet opererer innen markeds og opinionsundersøkelser. Screenplay Kommunikasjon AS. eies 100 % av Fedaia AS og med 100 % stemmerett. Hølje Tefre er styreleder og Bjørn-Ivar Carlsen er styremedlem. Selskapet opererer innen reklamebransjen. Ryggsekk AS. eies 100 % av Zonxolan ASA og med 100 % stemmerett. Bjørn-Ivar Carlsen er styreleder. Det er ikke drift i selskapet. Screenplay AS. eies 100 % av Fedaia AS og med 100 % stemmerett. Bjørn-Ivar Carlsen er styreleder. Det er ikke drift i selskapet.

17 17 NOTE 17 PANT OG GARANTIER Zoncolan ASA har stilt selvskyldnergaranti Screenplay Kommunikasjon as husleie i Prinsessealléen 46. Garantien er begrenset oppad til kr Selskapet har mottatt krav på kr i NOTE 18 FREMTIDIGE FORPLIKTELSER MOR MOR har fra inngått en 3 års husleiekontrakt med Ousdal AS med en årlig leie på TNOK 240. MOR har en leasingavtale på bil som varer frem til Kostnaden for resterende avtale er TNOK 90. NOTE 19 SKATT Mor Konsern Årets skattekostnad består av: Årets betalbare skatt Årets endring utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Overført til fremførbart underskudd Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28 % Permanente forskjeller Andre ikke fradragsberettigede kostnader Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andeler Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer samt utbytte Verdireduksjon av aksjer og andre verdipapirer Netto verdiendring av aksjer og andre verdipapirer Skattemessig tap ved realisasjon av aksjer og andeler Skattemessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler Andre permanente forskjeller Sum permanente forskjeller Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Regnskapsmessige avsetninger Fremførbart underskudd Sum % utsatt skatt/utsatt skattefordel Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Ikke balanseført endring utsatt skattefordel Sum

18 18 NOTE 20 GEVINST/TAP PÅ INVESTERINGER I VERDIPAPIRER (Mor og Konsern) Gevinst ved investeringer i verdipapirer er gevinst/tap ved salg av aksjer og består av salg både innenfor og utenfor fritaksmetoden Salg av aksjer registrert innenfor EØS (innenfor fritaksmetoden) Salg av aksjer registret utenfor EØS (utenfor fritaksmetoden) 0 0 Sum gevinst på investering i aksjer Andre verdipapirer NOTE 21 UTBYTTE MOR Selskapets styre har foreslått for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for NOTE 22 AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER OG TAP PÅ AKSJER Det er avsatt MNOK 2,2 i tap på fordringer. MNOK 1,3 gjelder lån og kundefordringer mot Screenplay Kommunikasjon AS. Selskapet gikk konkurs i februar MNOK 0,9 er lån til Falzarego Energy AS. Selskapet ble solgt Verdien for Falzarego Energy AS er redusert MNOK 3,9. Restverdien er lik salgssum i Endring i avsetning for tap på fordringer er som følger: IB Årets avsetning til tap på krav Årets konstaterte tap Reversert tidligere avsetning Endring i avsetning på tap på krav på UB NOTE 23 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN (Mor og Konsern) Utviklingen i selskapets aksjeportefølje har vært positiv. Verdien av aksjer og warrents i Cecon ASA har økt med MNOK 22 per siden årsskiftet. Selskapet har valgt å realisere noen aksjer og obligasjoner i Cecon ASA. Screenplay Kommunikasjon AS ble meldt konkurs Det er avsatt MNOK 1,3 for tap per Falzarego Energy AS ble solgt Aksjen er nedskrevet til salgssum per

19 19 NOTE 24 FINANSIELLE INSTRUMENTER (IFRS 7) Finansiell risiko Konsernet har finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld. og lignende, som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas i samarbeid med de enkelte driftsenheter. De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at motparten som får kreditt hos konsernet, for eksempel kunder, skal godkjenne og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkel motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til parter som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Da motparten i derivathandelen normalt er banker, anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som disse forfaller. Overskuddslikviditet er for det meste investert i børsnoterte aksjer og andre instrumenter som handles aktivert. Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der mortparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves for motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel, er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned): Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Under 1 år Under 1 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer enn 5 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer enn 5 år Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Total Totalt Kapitalstruktur og egenkapital Hovedformålet for konsernets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer.

20 20 Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten driver under og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt. Styring av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandelen, gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, nedsetting av aksjekapital eller å ved emittere nye aksjer. Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss netto rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent Rentebærende gjeld Leverandørgjeld Kontanter og bankinnskudd Netto gjeld Egenkapital, tilordnet selskapets aksjonærer Sum EK og netto gjeld Gjeldsgrad 7,5 % 6,6 % Fastsettelse av virkelig verdi Virkelig verdi er finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er fastsatt med referanse til børskursene på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger som ikke er underbygget av observerbare markedspriser. Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen. Dette gjelder: - Rentebærende fordringer - Depositum til utleier ved operasjonelle leieavtaler Virkelig verdi av holdt til forfall investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser. Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter. Virkelig verdi av gjeldskomponentene for preferanseaksjer er estimert ved bruk av markedsrenten for lignende konvertible obligasjoner.

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretninglokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007.

Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretninglokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretninglokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Foretaket er et investeringsselskap som har som formål

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Senere implementeringer av standardene som er valgfrie for tidlig implementering og kan ha påvirkning for regnskapet til Zoncolan ASA;

Senere implementeringer av standardene som er valgfrie for tidlig implementering og kan ha påvirkning for regnskapet til Zoncolan ASA; 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Rådhusgt. 23B i Oslo. Foretaket

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA:

Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA: 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Opplysningene gitt i regnskapet for 2009 gjelder både selskapet og konsern. Selskapet og konsernet benytter norske kroner som presentasjonsvaluta.

Opplysningene gitt i regnskapet for 2009 gjelder både selskapet og konsern. Selskapet og konsernet benytter norske kroner som presentasjonsvaluta. NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Rådhusgt. 23B i Oslo. Foretaket

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Opplysningene gitt i regnskapet for 2010 gjelder både selskapet og konsern. Selskapet og konsernet benytter norske kroner som presentasjonsvaluta.

Opplysningene gitt i regnskapet for 2010 gjelder både selskapet og konsern. Selskapet og konsernet benytter norske kroner som presentasjonsvaluta. NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Rådhusgt. 23B i Oslo. Foretaket

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer