PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patent nr Patentsøknad nr Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Oslo Innsiger: Finn.no AS, Postboks 747 Sentrum, 0106 Oslo Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. desember 2008, hvorved tidligere meddelt patent ble besluttet opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Patentet, som ble meddelt den 31. juli 2006, omfatter følgende 10 krav (krav 1 og krav 8 er selvstendige): "1. System for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved at det omfatter: en tjenesteserver (1) med et første grensesnitt mot et offentlig mobilnett, hvor tjenesteserveren (1) er innrettet til å motta en rubrikkannonse sendt fra en mobil terminal tilhørende en bruker av systemet, hvor tjenesteserveren (1) omfatter et andre grensesnitt for kommunikasjon mot en andre server tilhørende et publiseringsmedium, idet tjenesteserveren er innrettet til å sende rubrikkannonsen til den andre server med den hensikt at annonsen skal publiseres i vedkommende publiseringsmedium, og tjenesteserveren omfatter et tredje grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. 2. System ifølge krav 1, karakterisert ved at tjenesteserveren er innrettet til å motta rubrikkannonsen fra den mobile terminal som en SMS- eller MMS-melding. 3. System ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte første grensesnitt er et WAP-grensesnitt, idet tjenesteserveren (1) er innrettet til å motta rubrikkannonsen som en tekst lagt inn på en WAP-side. 4. System ifølge krav 1, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av en teleoperatør, idet tjenesteserveren (1) er innrettet til å sende faktureringsopplysninger til nevnte teleoperatør for at rubrikkannonsen skal faktureres direkte på brukerens telefonregning. 5. System ifølge krav 1, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av et kredittkort eller betalingskortselskap, idet tjenesteserveren er innrettet til å sende faktureringsopplysninger til nevnte selskap for at rubrikkannonsen skal faktureres direkte på brukerens konto.

2 Annen avd. sak nr System ifølge krav 5, karakterisert ved at tjenesteserveren er innrettet til å sende en melding til brukerens mobile terminal for å hente inn betalingsopplysninger for brukeren. 7. System ifølge krav 1, karakterisert ved at tjenesteserveren inngår i et tekstmeldingssenter. 8. Fremgangsmåte for formidling av rubrikkannonser, karakterisert ved trinnene: å sende en melding med teksten til en rubrikkannonse fra en mobil terminal tilhørende en bruker til en tjenesteserver, å sende teksten fra tjenesteserveren til en server tilhørende et publiseringsmedium for publisering i nevnte medium, å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste. 9. Fremgangsmåte ifølge krav 8, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av en teleoperatør, idet teleoperatøren fakturerer rubrikkannonsen direkte på brukerens telefonregning. 10. Fremgangsmåte ifølge krav 8, karakterisert ved at betalingstjenesten ivaretas av et kredittkort eller betalingskortselskap, idet nevnte selskap fakturerer rubrikkannonsen direkte på brukerens konto. Søknaden beskrives som følger i Første avdelings avgjørelsesprotokoll: "Hensikten med oppfinnelsen er i følge patentet å tilveiebringe et system og en fremgangsmåte for innlevering av rubrikkannonser som tillater en mer automatisert og enklere form for innlevering." Følgende publikasjon ble anført av Første avdeling under søknadens behandling: D1: US 2002/ A1 Følgende publikasjoner er blitt anført av innsiger: D2: WO 99/63729 D3: RU D4: HU PO Fra Første avdelings avgjørelse av 12. desember 2008 hitsettes: Vurderinger Innsigers anførsler:

3 Annen avd. sak nr Innsigelsen retter seg mot samtlige av patentets krav, og patentet kreves således opphevet i sin helhet. Grunnene innsigelsen støtter seg på, jfr. PL 25, er at patent nr er meddelt til tross for at vilkårene i PL 2 ikke er oppfylt, ved at oppfinnelsen som er angitt i patentet, ikke var ny på inngivelsesdagen for søknaden som førte til patentet. Detaljaspekter av oppfinnelsen som måtte oppvise nyhet, skiller seg for øvrig ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk. Vi baserer oss således både på mangel av nyhet og oppfinnelseshøyde. Kommentar til de selvstendige kravene: Tre "grensesnitt" er viktige ingredienser i patentkrav 1. Grensesnittene er ikke angitt nærmere ved tekniske spesifikasjoner i beskrivelse eller uselvstendige krav, og må av denne grunn forstås på et "overordnet" eller generelt plan, nemlig som "utstyr som gir forbindelse". (Patentkrav 3 uttrykker riktignok at det første grensesnittet er et WAP-grensesnitt, men mangler videre teknisk spesifikasjon og beskrives bare funksjonelt. I beskrivelsen uttrykkes også at det andre grensesnittet er et "Internettgrensesnitt", men dette innebærer ikke annet enn at det handler om en Internettforbindelse.) Et annet viktig element er "tjenesteserver". Heller ikke denne er spesifisert på annen måte enn ved angivelse av dens funksjon. (Men den sies å inneholde en applikasjon som analyserer mottatte meldinger, for å igangsette den aktuelle tjenesten.) Tjenesteserveren er således noe diffus, og utgjør hovedsakelig en enhet for mottak, analyse og videreformidling av meldingen, samt formidling av faktureringsopplysning. Åpenlys utøvelse: Firmaet TV2 Interaktiv AS har, lenge før Valen/Aarrestad innleverte sin patentsøknad, hatt i kommersiell drift et system som er kalt "TV2-chat", hvilket system er basert på innsending av SMS-meldinger fra mobiltelefoner, for publisering av meldingene på tekst-tv. Tjenesten ble åpnet , og var således i kommersiell drift fra det tidspunkt. For å belyse det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet, viser vi til vedlagt erklæring fra Glenn S. Pedersen (utviklingssjef hos TV2 Interaktiv AS) som blant annet gir en kort beskrivelse av "TV2-chat" med belysning av betalingssystemet som benyttes. I tillegg belyses TV2-chatsystemet gjennom en internasjonal patentsøknad (publisert 9/ , publ. nr. WO99/63729) som beskriver systemet uten å gå inn på betalingsmåten. Ytterligere dokumentasjon på at TV2 har bedrevet sitt "chat"-system skulle ikke være nødvendig, men vi vil omtale på hvilken måte systemet er utøvd åpenlyst: Det som utvilsomt er åpenlyst, er det som oppleves av enhver bruker av systemet, nemlig å sende en melding med tekst fra en mobilterminal tilhørende en bruker, og til en mottakerenhet. Brukeren opplever selvfølgelig også resultatet av at teksten sendes videre fra mottakerenheten til et publiseringsmedium (tekst-tv) for publisering i dette mediet, fordi brukeren (og alle andre) ser resultatet på TV-skjermen. Brukeren opplever også at det sørges for at betaling innkreves fra teleoperatør på brukerens telefonregning. En betraktning fra brukerens side, åpenbarer imidlertid ikke umiddelbart overføringen fra mottakerenheten, det vil si tjenesteserveren, til en "server tilhørende publiseringsmediet".

4 Annen avd. sak nr Men det brukeren uten videre skjønner, selv om han ikke ser det med egne øyne, er at "noe" mottar hans melding. Og han skjønner, uten engang å være fagmann, at dette "noe" videreformidler meldingen til publiseringsmediet. Dermed skjønner brukeren uten videre tjenesteserverens ene funksjon, nemlig å motta meldingen og sende den videre til publiseringsmediet. Dessuten opplever brukeren direkte å motta fakturering for tjenesten, fra en "betalingstjeneste". Dermed skjønner brukeren, fortsatt uten å være fagmann, at det nevnte "noe", altså tjenesteserveren, også må ha videreformidlet opplysninger til denne "betalingstjenesten". Igjen skjønner brukeren hva som foregår i systemet. For øvrig når det gjelder betalingsløsningen, ser vi av den vedlagte beskrivelsen fra Glenn S. Pedersen at TV2-chat-systemet opererer med forbindelse fra tjenesteserveren (SMS chatserveren, jfr. WO 99/63729) til teleoperatører med hensyn på betaling for bruk av tjenesten, det vil si serveren har grensesnitt mot "en betalingstjeneste". Vi bemerker i denne sammenheng at Valen/Aarrestad i patentet har angitt som eksempel på sin "betalingstjeneste" nettopp en forbindelse til en teleoperatør, se figuren i patentet, patentkravene 4 og 9, samt linje 12 side 2 og linje side 2 i beskrivelsen. Vi er klar over at meldingene som sendes i TV2-chat-systemet, er "chat" og ikke rubrikkannonser. Men denne forskjellen er av ikke-teknisk type, den angår bare et informasjonsinnhold, og kan ikke tillegges vekt ved sammenlikningen. Vi finner, som konklusjon på det ovenstående, at hele patentkrav 1 i NO er påvist utøvd åpenlyst i det tidligere TV2-chat-systemet i årene , altså i god tid før Valen/Aarrestads patentsøknad nr ble inngitt (inngivelsesdatoen var 19. juli 2004). Oppfinnelsen som defineres i patentkrav 1, er derfor kjent i sin helhet fra før, det vil si den er ikke ny, og krav 1 kan ikke opprettholdes, jfr. PL 2, første ledd. Med tilsvarende henvisninger som under behandlingen av patentkrav 1, finner vi at det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet benytter en fremgangsmåte for formidling av tekstmeldinger, som omfatter trinnene: å sende en melding med tekst fra en mobilterminal tilhørende en bruker, til en tjenesteserver (SMS chat server), å sende teksten fra tjenesteserveren til en server (teletext inserter) tilhørende et publiseringsmedium (TV-stasjon) for publisering i nevnte medium, og å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste (teleoperatør). Så nær som informasjonsinnholdet i meldingen (rubrikkannonse vs. tekstmelding) finnes hele løsningen i følge patentkrav 8 kjent fra TV2-chat-systemet. Hele løsningen ifølge krav 8 må således anses som tidligere kjent gjennom åpenlys utøvelse fra Konklusjonen for patentkrav 8 blir da den samme som for patentkrav 1, nemlig at oppfinnelsen i følge krav 8 ikke er ny. Krav 8 kan derfor ikke opprettholdes, jfr. PL 2, første ledd. Uselvstendige krav, åpenlys utøvelse Vi påstår her kort at kravene 2, 3,4 og 9 uten videre også må anses åpenlyst utøvd av TV2 Interaktiv gjennom "TV2-chat".

5 Annen avd. sak nr Nyhet/oppfinnelseshøyde i forhold til tidligere publikasjoner: Publikasjonsliste 1. Internasjonal publikasjon nr. WO 99/63729, publ. dato 9/ Russisk patent RU , publ. dato 20/7-2003, inkludert engelsk oversettelse. 3. Publisert ungarsk patentsøknad HU PO200846, publ. dato 28/ , inkl. engelsk oversettelse. Øvrige vedlegg 4. Erklæring fra Glenn S. Pedersen, TV2 Interaktiv. 5. Beskrivelse av TV2's "2 rubrikk"-system. Nærmeste kjente teknikk i henhold til tidligere publikasjoner: I WO 99/63729 beskrives et system for formidling av tekstmeldinger, og systemet omfatter en tjenesteserver ("SMS chat server", se figur) med et første grensesnitt ("Net gate", overgang side 2-3 i beskrivelsen, alternativt et direkte grensesnitt uten "Net gate", se linje 5-8 side 3 i beskrivelsen), og tjenesteserveren er innrettet til å motta en tekstmelding sendt fra en mobilterminal tilhørende en bruker av systemet (se linje side 3 i beskrivelsen). Tjenesteserveren omfatter videre et andre grensesnitt (se forbindelse til "teletext inserter" i figur) for kommunikasjon mot en andre server ("teletext inserter", se overgangsavsnitt mellom side 3 og 4 i beskrivelsen) tilhørende et publiseringsmedium (teletext inserter del av TV-stasjon, se for eksempel patentkrav 5, siste trekk). Videre er tjenesteserveren innrettet til å sende tekstmeldinger til den andre server med den hensikt at tekstmeldingen skal publiseres i vedkommende publiseringsmedium (fremgår som hovedhensikt i WO 99/63729). I det ovenstående har vi benyttet teksten fra patentkrav 1 i Valen/Aarrestad-patentet, men vi har byttet ordet "rubrikkannonse" mot ordet "tekstmelding". Vi bemerker i denne sammenheng at teknisk sett er det ingen forskjell på en rubrikkannonse eller en tekstmelding. Forskjellen er bare hvilken informasjon som ligger i meldingen. Vi ser således på "tekstmelding" som teknisk sett identisk med "rubrikkannonse". Patentet under innsigelse anviser heller ingen tekniske særtrekk knyttet til noen særlig egenskap ved "rubrikkannonse" fremfor "tekstmelding". Vi finner således at WO 99/63729 foregriper hele patentkrav 1 hos Valen/Aarrestad, så nær som "grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste". Det er åpenbart at systemet som beskrives delvis i WO 99/63729, måtte utstyres med en form for betalingstjeneste, noe annet er utenkelig. Vi vet også hvordan betalingstjenesten artet seg i virkeligheten, se Glenn S. Pedersens erklæring. Men betalingstjenesten ble ikke beskrevet i noen publikasjon. Spørsmålet er da om en slik betalingsløsning som Valen/Aarrestad beskriver, finnes kjent i noen annen tidligere publikasjon? Ytterligere kjent teknikk: Publikasjon RU publisert Fra denne publikasjonen er det kjent å innrykke annonser i trykte publikasjoner, fra mobiltelefon og ved bruk av SMS. Her beskrives noe som ligner på det som angis i

6 Annen avd. sak nr Valen/Aarrestad-patentets beskrivelse, nemlig at tjenesteserveren ("the computer") benytter internett for videresending av annonsemeldingen (se side 2 linje hos Valen/Aarrestad). Men betalingen foregår ved forhåndskjøp av et kort med kode som gir adgang, så dette er forskjellig fra det som angis i Valen/Aarrestads patent. Publikasjon HU PO publisert Fra ovennevnte publikasjon er kjent innsendelse av annonser til aviser fra mobil-brukere, ved bruk av SMS. Publikasjonen nevner imidlertid ingen "tjenesteserver", bare direkte SMS til en avisutgiver. Betalingstjeneste utføres imidlertid gjennom mobiltelefoni-regningen, ved betaling av SMS med forhøyet pris. [...] Norsk TV2 har ikke bare benyttet SMS/WAP fra mobiltelefoner i forbindelse med "chat", men også til innrykk av rubrikkannonser. Et system for formidling av rubrikkannonser gjennom tekst-tv hos TV2 kan dokumenteres å ha vært i full kommersiell drift siden 18. november I dette systemet har det, på samme måte som i den ovennevnte ungarske publikasjonen, vært benyttet en betalingsmåte basert på SMS med forhøyet pris. Også dette systemet kan således sies å ha omfattet flere av de elementer som Valen/Aarrestad ønsker å framstille som sin egen, genuine løsning. Problem-løsning, betraktning for krav 1: Vi ser av det ovenstående at dersom Net 2 Interaktiv, som sto bak WO 99/63729, hadde behov for å komplettere det system som angås i WO 99/63729, så fantes det allerede angitte betalingsløsninger, og spesielt viser vi da til løsningen ifølge den ungarske publikasjonen, som benytter fakturering gjennom mobiltelefoni-regningen, slik også Valen/Aarrestad legger opp til, jfr. "kort-beskrivelsen" Valen/Aarrestad gir på beskrivelsen side 1, linje 30-32: "Kort sagt innebærer oppfinnelsen at annonseteksten sendes inn til avisen fra kundens mobiltelefon, fortrinnsvis via en SMS-melding, og at kunden får fakturaen på telefonregningen". Sitatet foran er rett og slett en perfekt beskrivelse av hva den ungarske publikasjonen omtaler, så den ungarske publikasjonen løser det gjenstående problemet med betaling. (Tilsvarende løsning angis også hos "TV2-rubrikk".) Men når man tar siste trekk i Valen/Aarrestad-patentets krav 1 bokstavelig, dvs. "grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste", må vi gå til løsningen som faktisk ble iverksatt av TV2 Interaktiv, og som vi foran har påvist er åpenlyst utøvd. Ifølge Glenn S. Pedersens erklæring fungerer betalingssystemet helt på samme måte med forbindelse til "teleoperatør" = betalingstjeneste. Vi har også foran påvist at når systemet er i bruk, blir også denne betalingsløsningen åpenlys, dvs. allment kjent. Vi ser da at problemet med å tilveiebringe et komplett system med utgangspunkt i systemet som anvises i WO 99/63729, løses ved å inkorporere den åpenlyst utøvde betalingsløsningen som beskrives i erklæringen fra Glenn S. Pedersen. Derved tilveiebringes samme system som angis i krav 1 hos Valen/Aarrestad. Tilsvarende betraktning for krav 8:

7 Annen avd. sak nr På samme måte som for krav 1, er hele krav 8 hos Valen/Aarrestad, så nær som kravets siste linje, tidligere kjent fra WO 99/ Og problemet med å komplettere fremgangsmåten, løses ved å ta i bruk trekket med å sende faktureringsopplysninger fra tjenesteserveren til en betalingstjeneste, hvilket trekk var allment kjent gjennom den åpenlyse utøvelse som ble bedrevet i TV2 Interaktiv. De uselvstendige patentkravene: Det ekstra trekket som angis i patentkrav 2 hos Valen/Aarrestad, fremgår uten videre både av WO 99/63729 og av TV2-chat-systemet, som i utgangspunktet angår SMS. For øvrig vil MMS være så nærliggende i forhold til bruk av SMS, at en angivelse av MMS ikke kan begrunne opprettholdelse av et krav. Ekstratrekket som fremgår av patentkravene 4 og 9, fremgår likeledes direkte av det åpenlyst utøvde TV2-chat-systemet. Når det gjelder krav 3 hos Valen/Aarrestad, vil vi vise til WAP-muligheten som ble lagt til i TV2-chat-systemet fra dato , slik det fremgår av Glenn S. Pedersens erklæring. Således er også trekket som utgjør krav 3, tidligere kjent fra det åpenlyst utøvde TV2-chatsystemet. Ekstratrekket som fremgår av krav 7, kan ikke tillegges noen som helst vekt. Når vi forsøker å finne ut hva et "tekstmeldingssenter" er for noe, og slår opp i patentbeskrivelsen, finner vi på side 2, linje 4-5 at "kjernen i systemet er et tekstmeldingssenter i form av en tjenesteserver 1 som driftes av...". Noe mer sies ikke om hva et "tekstmeldingssenter" er for noe. Dermed er altså tekstmeldingssenteret (effektivt) det samme som tjenesteserveren, og krav 7 opplyser da (effektivt) at "tjenesteserveren inngår i en tjenesteserver". Dette behøver vi neppe ta videre stilling til. Patentkravene 5 og 10 angir en alternativ betalingstjeneste, nemlig et kredittkort- eller betalingskortselskap i stedet for en teleoperatør. Beskrivelsen angir ingen særskilt måte å gjøre dette på, i forhold til "grensesnittet mot" en teleoperatør. Det vil fortsatt bare finnes et "grensesnitt mot et kortselskap", det vil si på samme generelle form, ingen nærmere opplysning. System og fremgangsmåte er da akkurat det samme som ved bruk av teleoperatør som "betalingstjeneste", og dermed kan heller ikke patentkravene 5 og 10 anses å angi noen oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente. Patentkrav 6 angir som ekstra trekk når betalingstjenesten er et kortselskap, at tjenesteserveren svarer på oppkallet fra brukerens mobiltelefon, med en tilsvarende melding (SMS/WAP) som ber om "betalingsopplysninger" fra brukeren. Hva slags opplysning brukeren skal returnere, opplyses ikke i beskrivelsen. Teknisk sett svarer altså tjenesteserveren med en ny melding, som igjen besvares av brukeren. Det her anviste er således bare SMS- (eller WAP-) meldinger fram og tilbake mellom to parter - det er intet nytt i dette. Vi kan derfor ikke se at trekket i patentkrav 6 kan begrunne noen patentbeskyttelse. Konklusjon, uselvstendige krav:

8 Annen avd. sak nr De uselvstendige kravene 2, 3,4 og 9 fremgår uten videre av den nærmeste kjente teknikk, og kan ikke opprettholdes. Kravene 5, 6 og 10 kan ikke sees å tillegge noe som tilveiebringer oppfinnelseshøyde over den nærmeste kjente teknikk. Krav 7 er uten klart meningsinnhold. Med andre ord oppfyller heller ingen av kravene 2-7 og 9-10 betingelsene i PL 2, første ledd. Avsluttende konklusjon: Net 2 Interaktiv's internasjonale publikasjon, ungarsk og russisk patentpublikasjon samt "2rubrikk" omtalt ovenfor, tilveiebringer et bilde vedrørende tidligere kjent teknikk som er annerledes enn det som har fremkommet ved granskning både i Patentstyret og i internasjonal (PCT) granskning. Men den åpenlyse utøvelse som har foregått gjennom "TV2-chat", og som er fullt dokumenterbar, fratar klart nyhet fra de selvstendige patentkravene i Valen/Aarrestads patent nr For øvrig viser analysen av tidligere kjent teknikk i form av publisert materiale, at ingen av patentkravene hos Valen/Aarrestad oppviser den nødvendige oppfinnelseshøyde. Etter innsigerens oppfatning må derfor patentet oppheves i sin helhet, jfr. PL 2, første ledd og 25, første ledd. Patenthavers anførsler: I innsigers innledende betraktning hevdes det at krav 1 i patentet inneholder kun ett element, "tjenesteserveren" med egenskaper i form av grensesnitt. Det hevdes at disse grensesnittene ikke er spesifiserte og derfor må forståes som "utstyr som gir forbindelse". Begrepet grensesnitt i teknikkens stand omfatter mange flere aspekter enn bare å gi forbindelse. Et eksempel er brukergrensesnitt som normalt oppfattes å inneholde løsninger som gir interaksjon og ikke bare forbindelse med utstyr. Med andre ord er det viktig å tolke ordet grensesnitt i den sammenheng ordet benyttes for å gi ordet dets korrekte betydning. I de selvstendige krav 1 og 8 er det klart hvilke funksjoner som blir ivaretatt av grensesnittene, blant annet et grensesnitt mot offentlige mobilnett der dette grensesnittet gjør det mulig for tjenesteserveren å motta en rubrikkannonse fra en mobil terminal. Med andre ord er det angitt en spesifikk funksjon for dette grensesnittet som er langt unna innsigers formulering om et grensesnitt som bare gir forbindelse. Det opprettes en forbindelse for en spesifikk oppgave, nemlig å ta i mot en rubrikkannonse. I patentets tekst side 2, linje 36 til 38, er det gitt et eksempel på hvordan en mobil terminal kan anordnes for å sende en rubrikkannonse. I dette eksemplet vises det til at en rubrikkannonse kan starte med ordene "AN". Dette kan sendes som en SMS-melding for eksempel, og når grensesnittet for det offentlige mobilnettet mottar SMS-meldingen vil en applikasjon i serveren analysere teksten og se de startende ordene "AN" i teksten. Det er forøvrig kjent hvordan man analyserer tekst i en datamaskin. Den nye tekniske effekten som oppstår brukt i denne oppfinnelsen er at den mobile terminalen ikke behøver å modifiseres eller utstyres med spesialprogrammer for at serveren skal kunne skille mellom vanlige SMS-meldinger og en rubrikkannonse i henhold til oppfinnelsen. I denne sammenheng er det også viktig å påvise at betalingen for en rubrikkannonse får sitt grunnlag fra denne analysen ved at analysen gir data for fakturaopplysninger som så sendes over et annet grensesnitt mot en betalingstjeneste. Det er viktig å påpeke at det dermed er meldingens innhold som er avgjørende for fakturaopplysningene og ikke at det oppstår en kommunikasjon der kommunikasjonen i seg selv belastes med en spesialavgift for å dekke betalingen for rubrikkannonsen (egen avgift for SMS-meldinger).

9 Annen avd. sak nr I sin redegjørelse for den "åpenlyse" utøvelsen av oppfinnelsen vises det til TV2-chatsystemet og internasjonal patentsøknad WO 99/63729 publisert 9/ Med referanse til denne publikasjonen kommer det klart frem at SMS-meldinger sendes til et telefonnummer som er direkte knyttet til en tekst-tv-maskin knyttet opp mot en fjernsynsleverandørs sendinger av tekst-tv. Med andre ord er det ikke anført å innskyte ord som for eksempel "AN" i meldingen for å identifisere dette som en rubrikkannonse. Dermed inneholder heller ikke denne publikasjonen noen informasjon om hvordan man skal kunne ta seg betalt for en rubrikkannonse. Videre gir innsiger en redegjørelse av TV2-chatsystemet som det angis ikke er for annonser, men det hevdes at dette ikke gir noen teknisk forskjell mellom løsningene. Som redegjort for ovenfor, er det helt klart avgjørende at annonser som det skal taes betaling for må behandles særskilt ved for eksempel at annonseteksten identifiseres som en annonse ved for eksempel å bruke ordene "AN" i begynnelsen av meldingen, eller ved spesialavgifter for meldingene. Dermed faller disse argumentene av seg selv. Vedlagt er det også en redegjørelse av 2rubrik systemet til TV2 som er underskrevet av Glenn S. Pedersen. Med henvisning til figuren i denne redegjørelsen fremkommer det klart at en annonse kan publiseres ved å sende en SMS til et bestemt telefonnummer dedikert for annonser (med andre ord er det ikke SMSmeldingens innhold som er avgjørende) der betalingen for annonsen skjer ved at TV2- systemet leverer en PIN-kode i en SMS-melding tilbake til brukeren som også belastes med en spesialavgift. Brukeren må deretter ringe et spesialnummer med egen takst for kommunikasjonen og brukeren verifiserer belastingen for kommunikasjonen ved bruk av PIN-koden som også iverksetter at annonsen blir godkjent. Med andre ord er det ingen grensesnitt mot en betalingstjeneste da det er brukeren selv som står for betalingsformidlingen, og betalingen er i henhold til spesialavgifter for kommunikasjonen og ikke i henhold til selve annonseteksten. Dermed faller resten av argumentene om åpenlys utøvelse av seg selv. Det vises for øvrig til publikasjonen RU av 20/7-2003, HU PO publisert 28/ og systemet 2rubrikk fra Norsk TV2 som omtalt ovenfor. Innsiger påpeker selv at betalingsløsningene i disse er forskjellig fra patentets angitte løsning. I sin redegjørelse om problemløsningen hevdes det at en fagmann som leser WO 99/63729 lett kan kombinere denne med den ungarske publikasjonen. I den ungarske publikasjonen er det klart angitt at det er SMS-meldinger med forhøyet takst som er grunnlaget for betalingen, og dermed er det ikke meldingens innhold som avgjør betalingen, men selve kommunikasjonen av meldingen. Dermed faller disse argumentene av seg selv. Når det gjelder innsigers konklusjon på dette punkt vises det til at krav 4 klart gir uttrykk for at når en teleoperatør skal viderefakturere annonsen direkte på telefonregningen, sendes det fakturaopplysninger fra tjenesteserveren til teleoperatøren. Med andre ord er det ikke kommunikasjonen i seg selv med spesialavgifter som er grunnlaget for faktureringen, men analysen av meldingen i teksten som 1) avgjør at det faktisk er en annonse, og 2) identifiserer data som grunnlag for prisen for annonsen, som avstedkommer oversendelse av annonsen til publiseringsmediet og til en betalingstjeneste. Spørsmålet som da gjenstår er om patentets løsning allikevel er nærliggende for en fagmann eller ikke. Med henvisning til at innsiger selv har påvist 4 løsninger som alle mangler den avgjørende biten om å bruke et eget ord for annonse i starten av en annonse sendt for eksempel som en SMS-melding, som grunnlag både for publisering og fakturering anser patenthaver at dette ikke er tilfellet. Oppfinnelsen er ikke nærliggende for en fagmann. Patentstyrets anførsler:

10 Annen avd. sak nr Utvalget finner at selv om brukeren av det chat-system som innsiger viser til i den påberopte åpenbare utøvelsen mottar en regning, er det ikke åpenbart for en fagmann at tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Det faktum at brukeren mottar en regning kan også skyldes overvåking foretatt av en person, som deretter besørger iverksatt en betalingstjeneste. Vi finner derfor at den påberopte åpenlyse utøvelsen ikke kan sies å dekke dette trekk i de to selvstendige kravene. Den anførte betalingsløsningen i D4 angir ikke at en tjenesteserver innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste, men kun at prisen for en SMS er høyere enn vanlig. Dette kan realiseres gjennom pristariff knyttet opp til det nummer SMS-meldingen sendes til, uten å innbefatte en særskilt betalingstjeneste som initieres av tjenesteserveren men kun av det nummer som meldingen sendes til. Selv om en fagmann skulle kombinere D2 med D4 ville ikke en slik kombinasjon føre fram til løsningene beskrevet i patentets to selvstendige krav, i det det kun vil fremgå at brukeren må betale for tjenesten uten at det samtidig fremgår at dette skjer som et resultat av at tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Om fagmannen skulle kombinere D2 med D3 ville fagmannen komme til at betalingsløsningen innbefatter forhåndssalg av særskilte kort for SMS-overføring av annonser, kort som i bruk fungerer som kontantkort for tilføring av penger til en konto som belastes ved bruk av en mobiltelefon tilknyttet kontoen. Fagmannen vil ikke finne anvisninger på en løsning hvor tjenesteserveren innbefatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Nyhet: Patentstyret legger således til grunn at den patentsøkte fremgangsmåte med tilhørende system innehar nyhet i forhold til den nærmest liggende kjente teknikk, som anses å være D2. Nyheten består i at systemet og fremgangsmåten omfatter et grensesnitt for kommunikasjon mot en betalingstjeneste. Det å ta seg betalt for en tjeneste, eller en vare, bestilt over et offentlig tilgjengelig nett var velkjent forut for innleveringsdagen for søknaden som ligger til grunn for angjeldende norske patent, f.eks. gjennom manuelle rutiner som involverer menneskelig interaksjon gjennom å vurdere henvendelsen og skrive ut en faktura i henhold til henvendelsen. Oppfinnelseshøyde: Det objektive problem som ligger bak den påviste nyhet, kan formuleres som komme fram til en alternativ løsning for å initiere betaling for bruk av en tjeneste tilgjengelig via et offentlig tilgjengelig nett. Patentet gir en anvisning på at det skal være et grensesnitt i tjenesteserveren som (automatisk) initierer betaling gjennom en betalingstjeneste, uten å spesifisere nærmere hvordan dette løses. Spørsmålet som Patentstyret da må ta stilling til, er om det forut for søknadens inngivelse ( ) ville være nærliggende for en fagmann å vurdere en datamessig implementering av en slik funksjon. Patentstyret er av den oppfatning at fagmannen lenge før søknadens innlevering måtte kunne forventes å foreslå en slik implementering. Vi mener derfor at de to selvstendige kravene, krav 1 og 8, mangler oppfinnelseshøyde. Vurdering av de uselvstendige kravene:

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon* Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 04.12.2008 Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer