Gudstjenesteliturgi i Sandnessund sokn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gudstjenesteliturgi i Sandnessund sokn"

Transkript

1 Gudstenesteliturgi i Sandnessund sokn Høymesse Familiegudsteneste Friluftsgudsteneste Informason Informason Informason Preludium Preludium Inngangssalme evt m/pros. Inngangssalme evt m/pros. Inngangssalme Inngangsord Inngangsord Inngangsord m/veksellesing Inngangsbønn Inngangsbønn Inngangsbønn Kyrie Kyrie Gloria Gloria Gloria/ lovsang/ dåpssalme Evt Dåp m/salme Evt Dåp m/salme Evt Dåp Skattekiste Salme Salme Tekstlesing Tekstlesing Tekstlesing Salme Salme Salme 2. Tekstlesing Trosbekennelse Salme Preken Preken Preken Trosbekennelse Trosbekennelse Salme Salme Salme Kunngøringer Kunngøringer Kunngøringer Syndsbekennelse Syndsbekennelse Syndsbekennelse Forbønn Forbønn Forbønn Ofring Ofring Ofring Evt Nattverdssalme Evt Nattverd Evt Nattverdssalme Evt Nattverd v/intinkson Avslutningssalme Avslutningssalme Avslutningssalme Velsignelsen Velsignelsen Velsignelsen Postludium Postludium

2 Gudstenesten i Sandnessund sokn 1. Informason om dagens gudsteneste -her skal dåpsbarn annonseres med fullt navn -de 3 avsluttende klokkeslagene kan komme her -avsluttes med «La oss være stille for Gud» -her tennes alterlys og lysgloben 2. Preludium -eget musikkstykke eller forspill til inngangssalme -kan droppes ved friluftsgudsteneste 3. Inngangssalme -her kan man ha proseson 4. Inngangsord -nådehilsen L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ELLER L: Vår Herre Jesu Kristi nåde Guds kærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. ELLER L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. (denne brukes ikke ved dåp) -kan si noe kort om dagens tema -veksellesing i friluftsgudstenesten L: La oss prise Herren vår Gud. Jeg vil lovsynge deg min Gud og konge M: og velsigne ditt navn til evig tid. L: Slekt etter slekt skal prise din gerning M: fortelle om de storverk du gør. L: Herren er god mot alle M: barmhertig mot alle sine skapninger. L: Hele din skapning takker deg Herre M: de som holder din pakt lover deg. 5. Inngangsbønn L: La oss takke og be. L / ML: Gode Gud du som gir liv til alt som lever vi priser deg for ordens skønnhet og for alt som lar oss kenne at du er god. Her for ditt ansikt ber vi: Gi oss lyttende ører takknemlige herter og villige hender så vi kan høre ditt ord lovprise deg for din godhet og i ord og gerning vitne om dine storverk. Vi ber i Jesu navn! M: Amen!

3 6. Kyrie (Fra Tore W Aas) & # # 4 Œ. Ky -ri - e e - le - i - son Kris - te e - le - i - son 5 & # #. Ky-ri -e e -le - i - son Gud Fa - der mis-kun -ne deg. Her -re Krist mis -kun -ne deg. 9 & # # Hel li - ge Ånd mis - kun - ne w deg. 7. Gloria (kan utelates i fasten) (fra latinamerika) & b Glo - ria glo - ria glo - ria lov - syng vår him - mel - ske Gud & b. J. J.. 5 Fred blant al - le som her på or - den har Guds vel - be - hag 8. Evt Dåp -dåp feires så ofte det er anledning -det deles ut både dåpsserviett og dåpslys L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L: Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. L: Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død. Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv og innlemmes i den kristne kirke. L: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Joh 316 L: La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for oss: ML/L: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke!for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig eg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg la hendene på dem og velsignet dem. Mark L: La oss takke og be: ML/L: Evige Gud du har skapt oss i ditt bilde og i dåpen kaller du oss ved navn. Vi takker deg for NN / dette barnet / disse barna / dem som skal døpes i dag. Hold din vernende hånd over henne/ham/dem. Gi kærlighet og visdom til alle som har del i ansvaret og omsorgen for henne/ham/dem. Gud hør vår bønn. M: Amen.

4 L: La oss høre vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og troen: ML/L: Jeg har fått all makt i himmelen og på orden. Gå derfor og gør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det eg har befalt dere. Og se eg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt L: La oss sammen bekenne forsakelsen og troen som vi døper våre barn til. M: Jeg forsaker develen og alle hans gerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader den allmektige himmelens og ordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus Guds enbårne Sønn vår Herre som ble unnfanget ved Den hellige ånd født av omfru Maria pint under Pontius Pilatus korsfestet død og begravet fór ned til dødsriket stod opp fra de døde trede dag fór opp til himmelen sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd en hellig allmenn kirke de helliges samfunn syndenes forlatelse legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Dåpssalme (ved døpefonten) L: Evige Gud takk for at du tar imot oss i den hellige dåp. I dåpens vann renser du oss ved ditt ord fra all synd og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. I troen på ditt ord og løfte ber vi: La den nye fødsel ske ved din skapende Ånd. L: Hva heter barnet? L: Vil dere at NN skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro? (Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate vendt mot barnet.) L: Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. L: NN etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper eg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L: Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd gort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg NN. (Dåpsbarnet kan her presenteres med ordene:) L: Dette er NN som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet. eller L: Dette er NN vår søster/bror i Kristus. (Etter dåpen kan det tennes et lys for hvert barn) L: Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket men ha livets lys.» Joh 812 Han skal også være NN sitt lys. L: Kære menighet. Gennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og teneste inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli forløst ved vår frelser Jesus Kristus.

5 L: Vil foreldre og faddere reise seg. Dere er vitner om at NN / disse barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg for henne/ham/ dem be for henne/ham/dem lære henne/ham/dem selv å be og helpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro. (Fadervår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstenesten kan Fadervår falle bort her.) L: La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss: M: Fader vår du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig la ditt rike komme la din vile ske på orden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i himmelen og på orden. Amen! L: Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi Far han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1 Pet Skattekiste -Ved familiegudsteneste er det ønskelig om man bruker skattekiste dvs at man finner en ting og legger i skattekisten som peker frem mot prekentema. Denne åpnes her. 10.Salme 11.Tekstlesing (vi står) L/ML: La oss høre Herrens ord. & # # # # 4 4 Hal -le - lu - a hal -le - lu - a hal - le lu -. w a. L/ML: Det står skrevet hos/i... L/ML: Slik lyder Herrens ord. 12.Salme -brukes ikke ved familiegudsteneste eller friluftsgudsteneste Tekstlesing (vi står) -brukes ikke ved familiegudsteneste eller friluftsgudsteneste L/ML: Det står skrevet hos/i... L/ML: Slik lyder Herrens ord. 14.Trosbekennelse (vi står) -plasseres etter preken ved familie- og friluftsgudsteneste -apostolikum til vanlig nikenum evt ved store festanledninger -droppes på dette stedet ved dåp og/eller nattverd L: La oss bekenne vår hellige tro. M: Jeg tror på Gud Fader den allmektige himmelens og ordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus Guds enbårne Sønn vår Herre

6 som ble unnfanget ved Den hellige ånd født av omfru Maria pint under Pontius Pilatus korsfestet død og begravet fór ned til dødsriket stod opp fra de døde trede dag fór opp til himmelen sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den hellige ånd en hellig allmenn kirke de helliges samfunn syndenes forlatelse legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. 15.Salme 16.Preken (Kan avsluttes med lovprisningen:) Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd som var er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. 17.Trosbekennelse (vi står) -plasseres etter preken ved familie- og friluftsgudsteneste -apostolikum til vanlig nikenum evt ved store festanledninger -droppes på dette stedet ved dåp og/eller nattverd 18.Salme 19.Kunngøringer 20.Syndsbekennelse -brukes gerne sammen med steiner som bæres og legges på alterringen L: La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. (liturgen kneler på bedeskammel) M: Hellige Gud du har vist oss din gode vile for livet. Du har gitt oss én ord til bolig for alle mennesker. Vi bekenner at vi ved våre holdninger og handlinger skader det liv du har skapt og har gort deg imot. Tilgi oss vår synd. Gi oss visdom og mot til å gøre din vile. (Kan sies nådetilsagn:) L: Gud sier: Dersom vi bekenner våre synder er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 21.Forbønn -ved familiegudsteneste og friluftsgudsteneste brukes forbønn 4: -Forbønnssvar: (fra afrika) & # 4 2. Din. vil. - e ske din vil - J e ske din & #. J... 5 vil - e ske på or - den å Gud

7 -Forbønn 4 L/ML: Far i himmelen. Takk for at du skapte oss og takk for at du skapte orden vi bor på. Takk for at du kenner oss og elsker oss. Help oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) L/ML: Kære Jesus. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnen vår til vennskap. Help oss å være til stede for hverandre. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og like verdifulle. Vær hos alle som lider på grunn av uforstand eller ondskap. Help oss til å kempe mot undertrykkelse og urett. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) L/ML: Gode hellige Ånd. Du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vile og kraft til å gå den. Gi oss visdom og styrke så vi kan stå sammen. Du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver og help oss å være lys og salt i verden. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) -ved familiegudsteneste og høymesse brukes forbønn 3: -Forbønn 3 L/ML: Evige Gud himmelens og ordens skaper vi takker og lovpriser deg for all din godhet mot oss. Vi ber for ditt skaperverk. Help oss å forvalte det til beste for hverandre. Led folk og nasoner til å leve i fellesskap og fred. Bevar vår konge og hans hus. Gi visdom og mot til alle som har lederansvar blant oss. (Vi ber her kan det følge konkrete bønner som har sammenheng med temaet) Fri oss alle fra misunnelse og mistenksomhet og help oss til å leve i fred og forsoning. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) L/ML: Vi ber for alle som lever i fattigdom. Vær vern og ly for dem som er på flukt fra krig og katastrofer. Vi ber om fred for Jerusalem og for alle som knytter sine håp til denne byen. Vi ber for det forsvarsløse liv. Hold din vernende hånd over barnet i mors liv. Vær nær hos alle som er syke og som trenger help. Vi ber for alle som savner fellesskap og tilhørighet. Help dem som utsettes for vold og overgrep. (Vi ber her kan det følge konkrete bønner som har sammenheng med temaet) Gør oss til tenere som kan lytte lindre og lege. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) L/ML: Vi ber for din kirke på ord. Fyll den med din Ånd. Vern oss mot vrang lære og død gudsdyrkelse. Vær hos alle som blir forfulgt for ditt navns skyld. Vi ber for vår biskop (navnet kan nevnes) og for alle med lederansvar i vår kirke. Vi ber for vår menighet for gudstenester og samvær for de som er døpt i dag (den/de døpte nevnes med fornavn) for deres foreldre faddere og andre som står dem nær. Vi ber for våre konfirmanter. Help dem å finne din vei gennom livet. La dem kenne seg omsluttet av din kærlighet. (Vi ber her kan det følge konkrete bønner som har sammenheng med temaet) Gi oss et åpent sinn i møte med mennesker av en annen tro eller overbevisning så vi ikke fordømmer og taler usant om hverandre. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud)

8 L/ML: Gode Gud vi ber for de fellesskap hvor vi hører til i menighet familie vennekrets og nabolag. Vi ber for våre barnehager og skoler for bedrifter og arbeidsplasser og de som er arbeidsledige. Vær nær hos alle som strever med sitt liv (vi ber... her kan det ge bønn for institusoner i lokalsamfunnet syke- eller aldershem og lignende vennskapsrelasoner til mennesker og prosekter i andre land og andre bønner som har sammenheng med temaet) Vi ber for våre hem. La troskap og respekt prege vår omgang med hverandre. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) eller: I stillhet vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hertet. Gud vi ber. M: Menighetssvar (Din vile ske din vile ske din vile ske på orden å Gud) Fader Vår L: La oss be den bønnen Jesus selv lærte oss. M: Fader vår du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig la ditt rike komme la din vile ske på orden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten i himmelen og på orden. Amen! 22.Menighetens ofring -ofringen tas som hovedregel opp på alteret -samtidig som ofring tas opp brukes bønnekrukke mannakorn og lysglobe (kan avsluttes slik) L:Evige Gud din er orden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. M: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. 23.Evt Nattverdsalme 24.Evt Nattverd L: Herren være med dere M: (reiser seg og synger) Og med deg være Herren. L: Løft deres herter. M: Vi løfter våre herter til Herren. L: La oss takke Herren vår Gud. M: Det er verdig og rett. L: (messer eller fremsier) (alternativt en av kirkeårets prefasoner) Vi lovpriser deg evige Gud du som har skapt verden og alt som er i den. Det er i deg vi lever beveger oss og er til. Sammen med din menighet i himmelen og på orden lovsynger vi ditt hellige navn:

9 Sanctus 6 &. &8 6 b. Hel - lig hel - lig hel - lig er Her - ren Se ba - ot Hel - lig hel - lig J. Œ b b b b b. hel - lig er Her - ren Se ba - ot all or -den er full av din her - lig-het all n & bb b b b n n n n #. n 2 n 8 6 J J.. J or-den er full av din her -lig - het Ho -si - an - na ho - si - an - na i det & Œ høy. Œ - es - te. Vel - sig - net væ - re han som kom-mer i Her - rens & 8 9. J.. J navn. Ho - si - an - na ho - si - an - na i det høy - es - 2. # U. te M: (synger) Hellig hellig hellig er Herren Sebaot. All orden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. L: Vi takker deg all godhets kilde. Du sendte din Sønn. Han ble korsfestet og stod opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner da han brøt brødet og gav dem. Nå ber vi deg: La din Ånd komme over oss og over dine gaver så våre øyne åpnes og vi kenner ham igen som vår korsfestede og oppstandne Frelser. L: Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt tok han et brød takket brøt det gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet takket gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. M: Ham være ære for kærligheten som er sterkere enn døden. L: Hellige Gud gi oss brennende herter så vi i undring og glede tar vare på ditt ord og viser barmhertighet mot den som lider. Bli hos oss også når vi tviler og sørger. Gå med oss inntil savn og smerte har veket for evig ubel og lovsang. (Fadervår synges) M: Fader vår du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig la ditt rike komme la din vile ske på orden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.

10 Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten i himmelen og på orden. Amen! L: Guds fred være med dere. M: Guds fred være med deg. Agnus Dei &4 4. Du Guds. Lam som bæ-rer ver-dens syn - der mis -kun -ne deg o - ver oss. Œ Du Guds 5 &. Œ. Lam som bæ-rer ver-dens syn - der mis -kun-ne deg o - ver oss. Du Guds Lam som bæ-rer ver-dens 10 & Œ # Œ. 15 & syn. - der gi oss din Œ 1 2. fred. Du Guds # Siste gang. fred. U w Œ # Gi oss din fred. Gi oss din fred. M: (synger) Du Guds Lam som bærer verdens synder miskunne deg over oss. Du Guds Lam som bærer verdens synder miskunne deg over oss. Du Guds Lam som bærer verdens synder gi oss din fred. L: Kom for alt er gort ferdig. Utdeling (Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. eller Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg.) (Etter utdelingen:) L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. M: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. (avslutning) L/ML: Trofaste Gud du som i dåpen har gitt oss barnekår og gort oss til arvinger i ditt rike. Vi takker deg for dette måltidet hvor du har gitt oss syndenes forlatelse og fornyet oss i troen på dine løfter. M: Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og teneste i verden. -enklere variant ved familiegudstenester (gerne ved intinkson) L: La oss lovprise Gud. M: Gud vil vi takke og ære. M: (synger) Hellig hellig hellig er Herren Sebaot. All orden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

11 L: Trofaste Gud vi vil prise deg så lenge vi lever og lovsynge ditt navn til evig tid. Vi takker deg for at du sendte din Sønn Jesus Kristus til frelse for verden. Ved hans død får vi våre synder tilgitt og i hans oppstandelse kan vi leve det nye livet. Nå ber vi deg: Send din Ånd over oss og dine gaver så de blir et håpets tegn i våre liv. L: Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt tok han et brød takket brøt det gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet takket gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalken er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. M: Ham være ære for kærligheten som er sterkere enn døden. M: (synger) Fader vår du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig la ditt rike komme la din vile ske på orden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten i himmelen og på orden. Amen! L: Guds fred være med dere. M: Guds fred være med deg. Utdeling (Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. eller Kristi kropp gitt for deg. Kristi blod utøst for deg.) L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. M: Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. (avslutning) L/ML: Trofaste Gud du som i dåpen har gitt oss barnekår og gort oss til arvinger i ditt rike. Vi takker deg for dette måltidet hvor du har gitt oss syndenes forlatelse og fornyet oss i troen på dine løfter. M: Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og teneste i verden. 25.Salme

12 26.Velsignelsen 5 & 9 & # # 13 & # # &4 4 L/ML: La oss pri -se Her - ren. M: Gud væ-re lo - vet. Hal - le - lu - a hal - le - lu - a U w # #. # hal - le - lu - a. L: Her - ren vel -sig - ne deg og be -va - re deg... Her-ren la sitt an - sikt få ly -se o-ver deg og væ - re deg nå - dig han væ - re deg nå - dig. Han løf - te sitt å - syn på deg og gi deg fred. M: A - men A - men A - U men. L: La oss prise Herren. M: Gud være lovet. Hallelua. Hallelua. Hallelua. L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. M: Amen. Amen. Amen. L/ML: Gå i fred. Ten Herren med glede. 27.Postludium -kan droppes ved friluftsgudsteneste -kan også være med proseson

13 Spesielle ordninger i Sandnessund -i fasten:! -NoS 128 gennomgangssalme! -gloria kan utelates! -litaniet kan brukes som forbønn -under tekstlesing står vi -ved høytider kan nikenum velges som trosbekennelse -ved syndsbekennelse kan man i Interimskirken gøre det ved å bære steiner frem til alterringen -ofringen tas som hovedregel opp ved alteret i Interimskirken samtidig kan man her bruke lysgloben og bønnebordet -ofring tas som hovedregel opp i benkene de andre stedene i soknet -Vi bruker -78/-85 Fadervår men ser for oss å gå over til 2011 Vår far de nærmeste årene -i en overgangsfase kan man bruke velsignelsen etter -77 liturgi -kunngøringer i gudstenesten skal være så kort som overhodet mulig -det er ønskelig med involvering og utstrakt bruk av medliturger

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017

Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet/disse barna til Gud

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssynopse KR vedtak 28.05.10 Bispemøtets vedtak KR forslag sept-10 I. MOTTAKELSE TIL DÅP I. MOTTAKELSE TIL DÅP L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av barn Vi skal i dag feire dåp

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget plass i kirken. 2 Under ledd 1 Preludium kan det ordnes en prosesjon. Hvis en bruker prosesjonskors,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg A = alle Sist revidert 14.05.2018 Side 1 PRAKTISK

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2013

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2013 DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2013 KM 07/13 (Foreløpig utgave pr. 16. april 2013) 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Salme - NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

Kvardagsmesse med musikk. Kapellet, Domus Theologica

Kvardagsmesse med musikk. Kapellet, Domus Theologica Kvardagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica Kvardagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg leiar, ML: Medliturg, K: Kyrkelyd, A: Alle Samling Inngangssalme. Alle står. Inngangsord ¾+ g hh +

Detaljer

VIGSEL 1. INNGANG 2. INNGANGSORD 3. SALME

VIGSEL 1. INNGANG 2. INNGANGSORD 3. SALME 1. INNGANG VIGSEL Innmarsj og preludium etter brudeparets ønske og stedets skikk. Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk. 2. INNGANGSORD L: I Faderens og Sønnens og Den Hellige

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE (G1) Sist revidert 30.01.2018 PRKTISK INFORMSJON L = liturg ML = medliturg = alle Toalett i kjelleren. Handicaptoalett i 1. etasje, innerst i kontorfløya.

Detaljer

ORDNING FOR. Konfirmasjon. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

ORDNING FOR. Konfirmasjon. Den Evangelisk Lutherske Frikirke ORDNING FOR Konfirmasjon Den Evangelisk Lutherske Frikirke Veiledning 1. Opplæring av menighetens døpte foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Reglement for dåp og menighetens

Detaljer

SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER

SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER HEL- Kirkens inkluderingsarbeid Agder- og Telemark bispedømme SAMLINGSLITURGI 1: FORBØNN 1. INNGANG - VEKSELSLESNING Leder: Alle: De som har øyne De som har ører De som har

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 12/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Dåpsprosesjon NoS 261 O store Gud, vi lover deg

I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Dåpsprosesjon NoS 261 O store Gud, vi lover deg I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Dåpsprosesjon NoS 261 O store Gud, vi lover deg O store Gud, vi lover deg, til evig tid vi takker deg! All verden sanner det og vet at du er Gud av

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

SAMLING. 3 INNGANGSORD Enten A L: Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

SAMLING. 3 INNGANGSORD Enten A L: Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE BØRSA, BUVIK OG SKAUN MENIGHETER AV DEN NORSKE KIRKE. Kort versjon uten enkelte av alternativene. Tilrettelagt for liturg, klokker og medliturger. ML = medliturg eller liturg.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi

KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi Kommentarer fra kirkemøtekomité A Komitéen takker for det solide forarbeid som har vært nedlagt i denne prosessen, da dåpsliturgien er et helt sentralt element i luthersk

Detaljer

Torsdag kl Pusterom

Torsdag kl Pusterom Torsdag kl 17.45 M: med våre lengsler, vår tro og vår tvil. M: for å søke troens dyp i bønn og lovsang. M: for å dele brød og vin i fellesskap med Gud og med hverandre. L: All frelses Gud, du har skapt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer