Månedsrapport for september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for september 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i tember. Kinas økonomiske utvikling fortsetter å vise svakhetstegn, til tross for ulike tiltak fra myndighetene. Sentralbankene har i sine beslutninger kommentert den svake utviklingen i visse regioner. Norsk økonomi utvikler seg svakt, særlig som følge av lav oljepris. Det greske valget ga støtte til den sittende regjeringen, og uroen er over der for denne gang års rente i % Norge Europa USA Japan USA Den 17. tember holdt FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken ser fortsatt bedring i den økonomiske aktiviteten. Husholdningenes forbruk og bedriftenes investeringer viser en moderat utvikling. Arbeidskedet fortsetter å bedre seg med større sysselsetting og fallende ledighet. Større usikkerhet internasjonalt og fortsatt lav inflasjon var begrunnelsene for å vente med renteøkning. I ust var inflasjonen 0,2 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen var uendret på 1,8 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,0 prosent, uendret fra forrige måned. Prisveksten har vært flat siden s, men takten i boligbyggingen øker fortsatt selv om trenden er noe flatere enn før. Arbeidskedet fortsetter å bedre seg, men har vist en svak tendens siste to måneder. Sysselsettingen stiger med hver måned, men kun per måned de to siste månedene. Ledigheten er lav og er nå nede på 5,1 prosent. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet pr uke og timelønnen skal stige, før man ser en virkelig bedring i økonomien. Det var lite nytt fra sentralbanken på siste rentemøte. FED ser ikke ut til å ha hast med å normalisere rentenivået. Markedene priser nå inn en viss sannsynlighet for en renteøkning innen utgangen av året. Utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet. Europa Den 3. tember holdt som ventet ECB renten uendret på 0,05 prosent. Sentralbanken har nedjustert anslagene for veksten fremover og forventer en vekst på 1,6 prosent i 2016, ned fra 1,8 prosent. Usikkerheten har økt, men ECB er usikre på om støyen i finanskedene vil påvirke veksten og inflasjonen. De kvantitative

2 lettelsene og oppkjøp av verdipapirer vil fortsette til tember 2016 eller lengre om nødvendig. Forlengelsen er ny og gjenspeiler usikkerheten som råder mnd rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene var uendret på 11,0 prosent i ust. Ledigheten ligger på 4,5 prosent i Tyskland og 10,8 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 22,2 og 11,9 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 4,8 prosent. Veksten var litt svakere enn ventet, men ligger fortsatt på nivåer som er aktable. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 1,0 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 0,4 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Første anslag på prisveksten i tember viste en negativ årsvekst på 0,1 prosent. Det er fall i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Sentralbanken ser større usikkerhet og fortsetter med kvantitative lettelser og kjøper obligasjoner for 60 milliarder euro i måneden. Samtidig signaliserer ECB at kjøpene kan fortsette etter tember 2016 dersom det er nødvendig. Sentralbanken vil fortsatt holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode, så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Det er derfor ikke noe som tyder på at rentene vil bli hevet på lenge. Norge Den 24. tember kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Kuttet begrunnes med svakere utsikter for oljeprisen og dermed mindre investeringer i oljesektoren. Sentralbanken nedjusterte anslagene for BNP-veksten de neste årene med 0,25 prosentpoeng. Veksten i 2016 og 2017 anslås til 1,25 prosent. Anslaget for arbeidsledigheten er uendret på 3,25 prosent de neste årene. Lønnsveksten forventes lavere, men inflasjonen anslås høyere som følge av svak norsk krone. Rentebanen er senket og indikerer videre kutt i renten, med størst sannsynlighet for kutt i Veksten i konsumprisindeksen var på 2,0 prosent på årsbasis i ust, opp 0,2 prosentpoeng fra i. Kjerneinflasjonen økte til 2,9 prosent, noe over Norges Banks anslag på 2,6 prosent. Inflasjonstallene er drevet av oppgang i priser på klær og matvarer. Den svake kronen holder importert inflasjon høy, mens lavere vekst i økonomien og lavere lønnsvekst vil trekke inflasjonen nedover i de kommende månedene. I tember svekket kronen seg fra 9,39 til 9,52 mot euro og fra 115,35 til 117,90 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 700 millioner kroner pr. dag i ober. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten øker, men ikke raskere enn foregående måneder. Få ledige stillinger og svake undersøkelser indikerer fallende etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt til 4,3 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAVtallene, men det er mulig at AKU-tallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten var uendret på 5,8 prosent i ust. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 6,4 prosent. Bedriftenes kredittvekst økte, og er nå på 4,2 prosent. Veksten i detaljhandelen falt 0,4 prosent i ust. Disse tallene er volatile, og

3 det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser nå en god utvikling, og sesongjustert er årsveksten på 2,5 prosent. Sentralbanken forventer lavere aktivitet fremover som følge av mindre oljeinvesteringer. Den nye rentebanen til Norges Bank signaliserer derfor ytterligere rentekutt, med en rentebunn i Markedet ser også ut til å vente ett eller to rentekutt til. Hovedbegrunnelsen for å kutte renten ser ut til å være å holde kronen svak % 1.80 % 1.60 % 1.40 % 1.20 % 1.00 % 0.80 % 0.60 % 0.40 % 0.20 % 0.00 % 5 års kredittspread siden Bank Kraft Kommune OMF Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene har falt noe i tember, både internasjonalt og i Norge. Fortsatt usikkerhet rundt Kina og forventning om at det trolig tar lengre tid før sentralbankene øker rentene, har ført til fallende renter. Alle fond med unntak av statsfondene har gitt en negativ avkastning i tember. Dette skyl en spreadutgang på kreditter, hvor det norske kedet har spreadet vesentlig mer ut enn internasjonale kedet. Det norske kedet har vært preget av dårlig likviditet siden sommeren, men i tember ble det merkbart strammere og mindre likviditet. Alle våre norske fond med kreditter har derfor gjort det svakere enn sine referanseindekser. Kreditt Også i tember hadde vi en negativ utvikling i kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid, og vi må tilbake til tember 2012 for å finne like høy rentedifferanse. Måneden endte med en rentedifferanse på 1,66 prosent, 0,12 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av ust. Underliggende statsrenter falt denne måneden og veiet opp for den negative utviklingen i kredittpåslag. September ble derfor en måned med ginal positiv totalavkastning for aktivaklassen. Første halvår ble avsluttet på den negative siden, men med utviklingen de siste månedene har vi positiv avkastning for KLP Obligasjon Global I og II hittil i år Kredittpremie CDX USA Europa Det makroøkonomiske bildet var ustabilt også denne måneden. Råvareprisene gikk ned, fremvoksende keder var urolige, det var stor volatilitet i aksjekedene og den amerikanske sentralbanken overrasket med å ikke sette opp renten. Samtlige keder for utstedelser av kredittobligasjoner hadde en økning i risikopremie. Energi- og råvaresektorene hadde størst negativ utvikling, og da disse selskapene har relativt lav rating, var det de dårligst ratede selskapene som hadde mest økning i rentedifferanse. Også meglerhusene fikk hard medfart denne måneden. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte i tember, med doblet volum fra foregående måned. I forhold til samme måned tidligere år, var volum og antall nyutstedelser lavere i år. September er normalt sett en aktiv måned, som tradisjonelt henger sammen med lavere aktivitet i sommermånedene.

4 Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 3,5 prosent i tember. Hittil i år er verdensindeksen ned 3,9 prosent. Den tyske DAXindeksen falt mest av de store kedene med en nedgang på 8,2 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen falt bare 2,6 prosent. På bransjenivå var materialer og energi blant de svakeste sektorene med fall på henholdsvis 9,0 og 7,6 prosent. En defensiv sektor som stabilt konsum var uforandret i måneden. Den store enkeltsaken i måneden var Volkswagens testjuks med utslippene fra dieselbiler. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for selskapet og skaper tvil om dieseldrevne personbiler har en fremtid i det hele tatt. Denne skandalen forklarer mye av det store fallet i DAX-indeksen. Tyske bilprodusenter, som Volkswagen og BMW, har brukt mye penger på å utvikle nye drivstoffgjerrige dieselmotoren. Denne satsingen kan i verste fall være bortkastet. Tyskerne er stolte av landets vellykkede bilindustri, og skandalen svir ikke bare i lommeboken Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene har falt mye i ust og tember. Det er økende bekymring for lavere vekst mange steder, og ledende økonomiske indikatorer har gjennomgående vært svake. Dette reduserer imidlertid sannsynligheten for renteoppgang, noe som isolert sett er positivt for aksjekedene. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det er spesielt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i kinesisk økonomi. Årets vekst ser ut til å bli den svakeste siden Dette reduserer etterspørselen etter råvarer, noe som igjen rammer mange fremvoksende økonomier (og Norge). Land som Brasil og Russland er allerede i resesjon Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -1,5 prosent i tember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det svenske kedet var svakest. Den norske kronen svekket seg kant i løpet av måneden, slik at i felles valuta var det norske kedet svakest. På sektornivå var teknologi og stabilt konsum de to sterkeste sektorene, mens industri og forsyningsselskaper var de svakeste. Måneden har vært preget av makrotall, med stadig flere indikasjoner på at veksten i Kina fortsetter å bremse opp. Dette er dårlig nytt for den globale veksten, og særlig råvaresektoren har grunn til å bekymre seg. I USA hadde man ventet en renteøkning, men denne er også utsatt på grunn av at konkturene er svakere enn antatt. I Europa har en viktig nyhet denne måneden vært uroen rundt Volkswagen. Volkswagen har blitt tatt for å jukse med utslippene på sine dieselbiler for at de skal få et lavere utslipp. Dette dreier seg om mange biler, og kan føre til store erstatningssummer. Mange tenker også at det er en risiko for at dette er noe som kan ha større utbredelse enn et bilmerke. Volkswagenaksjen har falt med over 40 prosent siden dette ble kjent.

5 Norge Svingningene i valuta, oljepriser og aksjekurser fortsatte med uforminsket styrke i tember. På slutten av måneden satte Norges Bank noe uventet ned rentene, noe som medførte enda en runde med store svingninger i det norske aksjekedet. Internasjonalt er det stor fokus på Kina, som viser svake økonomiske veksttall, samt USA hvor det er en forventning om renteoppgang i år. I det hele tatt er det makroøkonomiske bakteppet veldig uoversiktlig, noe som skaper usikkerhet og store svingninger. Generelt sett endte børsene nok en måned med fall i aksjekursene. For KLP AksjeNorge ble det en måned med store svingninger og en noe svakere utvikling enn børsen målt ved Fondsindeksen. Hovedårsaken til dette var et fall i kursen til teknologiselskapet Nordic Semiconductor som sendte ut et resultatvarsel som sa at selskapet ikke ville oppnå den omsetningsveksten som var forventet. En større kunde av selskapet har hatt lagerjusteringer, noe som medførte fall i ordreinngangen fra denne kunden. Aksjekursen falt kraftig på grunn av dette, men har til dels hentet seg inn igjen den siste tiden. En annen årsak til mindreavkastningen var at vi ikke eier aksjer i panteselskapet Tomra som hadde en sterk kursutvikling gjennom måneden. Sannsynligvis er årsaken at en svakere norsk krone bidrar til høyere forventet inntjening for eksportselskaper som Tomra. Aktiv andel var ganske lik forrige måned med 29 prosent. Aktiv andel måler alle avvik i porteføljen fra indeks. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.7 % S&P 500 Index % 2.2 % MSCI Europa % 3.8 % DAX Index (Frankfurt) % 3.4 % FTSE 100 Index (London) % 4.3 % CAC 40 Index (Paris) % 3.7 % MSCI Japan % 2.2 % MSCI AC Asia Pacific % 2.9 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.2 % Oslo Børs Fondindeks % 4.0 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.4 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.7 % MSCI Emerging Markets % 3.1 % MSCI Brazil % 4.6 % MSCI Russia % 5.1 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.3 % Kilde: Bloomberg Vi forventer at de store svingningene i aksjekursene vil fortsette da usikkerheten til den økonomiske veksten i verden er stor. Tredje kvartal er nå avsluttet, og vi vil begynne å få resultater fra denne perioden i løpet av de neste ukene. Dette vil gi bedre informasjon om hvordan selskapene selv forventer at inntjeningen blir fremover.

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked -0.21% 0.06% -0.27% 0.83% 0.71% 0.12% 0.33% ST1X KLP FRN -1.01% 0.10% -1.11% -0.03% 1.07% -1.10% 1.13% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år -0.45% 0.10% -0.55% 0.62% 0.91% -0.29% 0.60% ST3X KLP Obligasjon 3 år -0.54% 0.15% -0.69% 0.35% 1.54% -1.19% 1.02% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0.59% 0.19% -0.78% 0.28% 2.01% -1.73% 1.32% ST5X KLP Kort Stat 0.08% 0.06% 0.02% 0.71% 0.71% 0.00% 0.11% ST1X KLP Statsobligasjon 0.19% 0.21% -0.02% 1.83% 1.85% -0.02% 0.19% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon -0.68% 0.32% -1.00% 0.33% 1.59% -1.26% 1.00% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I 0.63% 0.49% 0.14% 0.94% 0.80% 0.14% 0.19% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.62% 0.49% 0.13% 0.88% 0.80% 0.08% 0.20% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -2.61% -2.22% -0.40% -1.03% 0.43% -1.45% 2.16% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -1.51% -1.52% 0.01% 11.73% 12.01% -0.28% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 0.07% -2.15% 2.22% 7.32% 6.82% 0.50% 3.44% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II -1.42% -3.70% 2.28% -1.58% -3.73% 2.15% 4.09% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I -2.17% -2.15% -0.02% 6.71% 6.82% -0.11% 0.09% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II -3.73% -3.70% -0.03% -3.83% -3.73% -0.10% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III -3.74% -3.70% -0.04% -3.92% -3.73% -0.19% 0.09% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV -3.74% -3.70% -0.04% -3.95% -3.73% -0.22% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -1.31% -1.28% -0.03% -3.98% -3.76% -0.22% 0.22% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -1.31% -1.28% -0.03% -4.05% -3.76% -0.30% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks -2.10% -2.06% -0.04% 5.43% 5.69% -0.25% 0.12% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -2.05% -2.07% 0.02% 0.81% 1.00% -0.19% 0.14% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -2.06% -2.07% 0.01% 0.73% 1.00% -0.26% 0.15% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -3.13% -3.17% 0.04% 7.62% 7.38% 0.24% 0.18% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II -4.00% -4.04% 0.03% -0.13% -0.43% 0.31% 0.21% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD -2.81% -2.84% 0.03% -5.58% -5.51% -0.07% 0.11% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II -2.86% -2.86% 0.00% -5.49% -5.32% -0.17% 0.17% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I -4.30% -4.18% -0.12% 6.75% 7.51% -0.77% 0.26% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II -6.51% -6.53% 0.01% -3.05% -2.51% -0.53% 0.27% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -1.70% -1.54% -0.15% -0.54% 0.04% -0.58% 0.46% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -1.69% -1.54% -0.14% -0.50% 0.04% -0.53% 0.45% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 1.27% 0.09% 1.18% 2.12% 1.00% 1.12% 8.09% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -1.53% 0.09% -1.62% 1.61% 1.00% 0.61% 3.74% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,180 0,10 0,00/0, KLP FRN ,274 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,658 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,282 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,498 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,167 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,631 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,492 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,673 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,835 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,035 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,967 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,810 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,473 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,196 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,676 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,063 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,499 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,176 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 139,280 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer