ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP"

Transkript

1 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

2

3 ÅRSBERETNING

4

5 ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten 28 Helse- og sosialetaten 36 Kultur- og fritidsetaten 52 Teknisk etat 62 Tilleggsbevilgninger 78 Frie inntekter, finansposter og disposisjoner 79 Investeringsregnskap m/tabeller Investeringsprosjekter 84 Diverse kapitalformål 93 Sfj. havnevesen 96 Tomtefelt 97 Balanseregnskapet 99 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN 104 LIKESTILLING MILJØ ETISK STANDARD 127 TILTAK FOR Å SIKRE INTERNKONTROLLEN I KOMMUNEN 127 UTVALGTE NØKKELTALL FRA KOSTRA-RAPPORTERINGEN 128 ÅRSREGNSKAP 131 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 132 Regnskapsskjema 2A og 2B - Investeringsregnskapet 133 Balanseregnskapet 134 Økonomisk oversikt Drift 135 Økonomisk oversikt Investeringer 136 NOTER Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper 137 Note nr. 2 - Organisering 138 Note nr. 3 - Endring i arbeidskapital 139 Note nr. 4 - Pensjon 140 Note nr. 5 - Garantier gitt av kommunen 143 Note nr. 6 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale 144 sammenslåinger etter kommunelovens 11 og 27 Note nr. 7 - Finansielle anleggsmidler 145 Note nr. 8 - Avsetninger og bruk av avsetninger 146

6 Note nr. 9 - Kapitalkonto 149 Note nr Interkommunalt samarbeid 150 Note nr Anleggsmidler 151 Note nr Investeringer i nybygg og nyanlegg 152 Note nr Finansielle omløpsmidler 153 Note nr Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere 154 Note nr Selvkosttjenester 155 Note nr Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk 157 (overskudd) drift Note nr Vesentlige forpliktelser 157 Note nr Likestilling ansatteforhold og årsverk 158 Note nr Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører og honorar for 159 revisjonstjenester UNDERSKRIFTSBLAD 160 REVISJONSBERETNING 161 SANDEFJORD BREDBÅND Årsberetning og årsregnskap 163

7 1 SAMMENDRAG Driftsregnskapet 2013 Tall i hele 1000 kroner Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Avkastning overskuddslikviditet, renteinntekter og utbytte Nto. Avkastning kraftfondet Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (eks. kursreg.fond) Til ubundne avsetning kursreguleringsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fordelt: Sentraladministrasjonen Skole- og barnehageetaten Helse- og sosialetaten Kultur- og fritidsetaten Teknisk etat Tilleggsbevilgninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

8 2 Investeringsprosjekter Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Investeringer i anleggsmidler (eks. mva.komp.) Salg av eiendeler, refusjoner og tilskudd Herav avsatt til investeringsfond Særskilt finansiering - boligfondet Investeringer etter særskilt fin Bruk av lånemidler Overført fra driftsregnskapet Bruk av fond Ubundet kapitalfond Disp.fond til investeringer avsatt forrige år Disposisjonsfondet Sum generell finansiering Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Saldo Saldo Endring 2013 EIENDELER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Kasse,, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Endring regnskapsprinsipp AK (drift) Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 3 SAMMENDRAG Det vises til regnskapsskjemaene 1A, 1B for driftsregnskapet og 2A og 2B for investeringsregnskapet samt til økonomisk oversikt drift og investering. Detaljerte kommentarer til regnskapet følger bak i årsberetningen. Regnskapskommentarene tar hovedsakelig for seg avvik mellom regnskap og budsjett. Orienteringen om finansforvaltningen i 2013 (vedlegget) som ble behandlet av formannskapet 25. februar og bystyret 29. april 2014, er tatt inn bak i årsberetningen. DRIFTSREGNSKAPET Regnskapsresultatet Tall i mill. kr 1 Regnskap Budsjett Avvik Brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter og utgifter Tilbakeføring av avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av fond og budsjettavvik fra Avsatt til fond og overført til finansiering av investeringer Regnskapsmessig mindreforbruk (budsjettavvik) De samlede driftsinntektene utgjorde 2,8 mrd. kr, mens de samlede kostnadene medregnet avskrivninger knyttet til den løpende driften utgjorde 2,7 mrd. kr. Brutto driftsresultat på 89 mill. kr utgjør 3,2 % av driftsinntektene. Driftskostnadene er uten renter og avdrag på lån. Netto driftsresultat er et sentralt mål for økonomisk balanse i kommunesektoren og viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Kommuneloven stiller krav om at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat er 258 mill. kr, og dette utgjør 9,2 % av de samlede driftsinntektene. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har beregnet at netto driftsresultat som gjennomsnitt i kommunesektoren, på sikt minst bør utgjøre 3 % av driftsinntektene av hensyn til bevaring av formuen. Hensynet til en stabil utvikling i tjenestetilbudet tilsier at kravet til netto driftsresultat kan fravikes enkelte år, mens kravene kan overoppfylles i andre år. Målsettingen for den enkelte kommune avhenger bl.a. av hvor stor andel av investeringene som finansieres med egne midler, dvs. egenfinansieringsgraden. Aksjemarkedet både i Norge og internasjonalt ga høy avkastning i Kraftfondet hadde en avkastning på om lag 98 mill. kr, og dette utgjør 3,5 %-poeng av netto driftsresultat. Mens kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsleverandørene, er det beregnede pensjonskostnader som belaster resultatene. Betalte pensjonspremier inklusive arbeidsgiver- 1 Inntekter har negativt fortegn, mens utgifter har positivt fortegn

10 4 avgift var 53,6 mill. kr høyere enn pensjonskostnaden. Differansen benevnes premieavvik, og premieavviket inntektsføres i kommuneregnskapet når pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden. Samtidig belastet tidligere premieavvik regnskapet med 19,6 mill. kr. Årets premieavvik inklusive amortiseringen av premieavvik fra tidligere år utgjør 1,2 %-poeng av driftsinntektene. Foreløpige regnskapstall (KOSTRA-tall pr. 17. mars 2014) viser at netto driftsresultat for sammenliknbare kommuner (gruppe 13 kommuner med mer enn innbyggere unntatt de 4 største) utgjorde 2,2 % i Gjennomsnittet for vestfoldkommunene utgjorde 4,2 %, landsgjennomsnittet inklusive Oslo 2,3 % og landsgjennomsnittet eksklusive Oslo 2,4 %. Sandefjord kommune fikk et netto positivt budsjettavvik på 93 mill. kr. Budsjettavviket utgjør 3,3 % av driftsinntektene. Sandefjord kommune har tre mål i det økonomiske opplegget på lang sikt. Det dreier seg om: - Etatenes netto driftsutgifter skal ikke være større enn de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). - Avkastningen fra kraftfondet skal ikke brukes til drift. - Ordinær gjeld til investeringer skal ikke øke. I 2013 var etatenes netto driftsutgifter 128,2 mill. kr lavere enn de frie inntektene, mens etatenes budsjettramme var 94,9 mill. kr lavere enn de budsjetterte frie inntektene. Kommunens drift i 2013 tilfredsstilte den langsiktige målsettingen. Kommunens drift før finansposter ble 33,3 mill. kr bedre enn budsjettert. Den økonomiske situasjonen globalt og tilhørende ekspansiv pengepolitikk har gitt lave renter. Rentene i pengemarkedet målt ved 3 md. nibor viste en svak fallende tendens fra 1,83 % til 1,68 %, mens statsobligasjonsrentene økte med mellom 0,3 og 1 %-poeng avhengig av løpetid siden årsskiftet. Investeringer i rentebærende verdipapirer gir lav avkastning. Investorene har derfor økt risikoen for å øke avkastningen i porteføljene sine ved å kjøpe aksjer. Aksjemarkedet ga derfor god avkastning i Mens det var budsjettert med 26,2 mill. kr i avkastning fra kraftfondet, ble avkastningen 97,9 mill. kr. Det er derfor i overensstemmelse med finansreglementet og bystyrets vedtak i bystyresak 41/13, budsjett 2013 regnskapssituasjonen etter 2. tertial og bystyrets vedtak i bystyresak 57/13 budsjett 2014 og økonomiplan avsatt 18,3 mill. kr av meravkastningen fra kraftfondet til kursreguleringsfondet. I tillegg tilføres disposisjonsfondet 53,4 mill. kr nå ved behandlingen av Sandefjord kommunes regnskap for 2013, for disponering slik bystyret signaliserte ved behandlingen av 2014-budsjettet. Disponeringen av kraftfondets avkastning innfridde den langsiktige målsettingen for Som forutsatt er det betalt 18 mill. kr i avdrag på eldre kommunale lån og tatt opp nye lån på 18 mill. kr til investeringer. Lånegjelden knyttet til investeringsprosjekter er m.a.o. uendret gjennom Den langsiktige målsettingen knyttet til opptak av nye og avdrag på eldre lån ble innfridd i Kommunens inntekter De samlede driftsinntektene utgjorde 2,8 mrd. kr. Dette var 71 mill. kr mer enn budsjettert. 38 % av merinntekten skyldes at Sandefjord kommune bare budsjetterer med sykelønnsrefusjon og inntak av sykevikarer innenfor visse tjenesteområder. Lønnsutgifter til vikarer

11 5 er en motpost til budsjettavviket på sykelønnsrefusjonen. Det aller meste av kommunens inntekter fastlegges av sentrale myndigheter i forbindelse med kommuneopplegget i statsbudsjettet. Dette omfatter bl.a. skatt, rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, rammer for egenbetaling (eksempelvis foreldrebetaling i barnehager) m.v. I tillegg setter selvkostkalkyler rammer for gebyrleggingen. Etter innlemming av barnehagetilskuddene utgjorde de frie inntektene, dvs. skatteinntektene og det statlige rammetilskuddet, ca. 73 % av kommunens driftsinntekter. Skattøren for personlige skattytere var 11,6 %. Regnet pr. innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 90,1 % av landsgjennomsnittet. Skatteinngangen var 2,5 mill. kr (0,25 %) høyere enn budsjettert. Merinntekten skyldes bl.a. at marginoppgjøret ved skatteavregningen for inntektsåret 2012 og innbetalt restskatt ble 1,7 mill. kr høyere, og at renter ble 0,6 mill. kr høyere, mens innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt samlet ble om lag som budsjettert. Rammetilskuddet ble 4,8 mill. kr mindre enn budsjettert. Mindreinntekten skyldes i sin helhet inntektsutjevningen som en kombinasjon av lavere skatteinntekter for landet enn Regjeringen anslo i statsbudsjettforslaget for 2014 i oktober 2013, høyere skatteinngang i Sandefjord kommune og at kostnadene til skatteutjevningen ble noe lavere enn anslått. Sandefjord kommune har lavere frie inntekter enn flertallet av de norske kommunene. Inntektsnivået har betydning for de tilbud kommunen er i stand til å gi innbyggere og næringsliv. Det er godt dokumentert at det er sammenheng mellom en kommunes inntektsnivå og produksjon av nasjonale velferdstjenester som kommunen har ansvar for. Fordi innbyggerne betaler skatt etter de samme reglene i Norge, er det naturlig at Sandefjords innbyggere forventer å få et likeverdig tjenestetilbud med det tjenestetilbudet innbyggere i andre kommuner får i sine kommuner. Betaling av skatt kan sammenliknes med betaling av forsikringspremie. Når skaden inntreffer kontakter man forsikringsselskapet og forsikringskunden får skadeoppgjør. På samme måte bør innbyggere kunne forvente at forsikringspremien for offentlige velferdstilbud gjennom betaling av skatt fører til at man for eksempel får tilbud om plass på sykehjem når helsa svikter og behovet for pleie oppstår. Det tilbudet man får er imidlertid helt avhengig av inntektssituasjonen til bostedskommunen. Regjeringen og Stortinget har ansvar for å sikre innbyggerne i landet likeverdige tilbud av nasjonale velferdsgoder. Kommunens utfordring er å optimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene slik at innbyggere og næringsliv får mest velferd ut av hver krone. Samtidig er det viktig å ha økonomisk kontroll slik at kommunen kan ha et stabilt tjenestetilbud til befolkningen over tid. Netto driftsutgifter i etatene Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger utgjør mill. kr. Etter fradrag for brukerbetaling, refusjoner, øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter i etatene utgjorde etatenes netto driftsutgifter ca mill. kr. Kommunen tok i bruk nytt lønnssystem fra og med 2013 som har medført endret føring av utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift i forhold til tidligere år. Deler av pensjonsutgiftene som tidligere ble fordelt på etatene og sentraladministrasjonen blir ført på sentraladministrasjonen f.o.m. 2013, ca. 69 mill. kr (3,6 % av netto driftsutgifter). Netto driftsutgifter fordeler seg med:

12 6 6,4 % på sentraladministrasjonen 121,6 mill. kr 39,4 % på skole- og barnehageetaten 750,1 mill. kr 45,4 % på helse- og sosialetaten 864,2 mill. kr 4,2 % på kultur- og fritidsetaten 79,6 mill. kr 4,6 % på teknisk etat 88,3 mill. kr - tilleggsbevilgninger 0,4 mill. kr Kommunen er en tjenesteprodusent. De samlede lønnsutgiftene utgjorde mill. kr. Lønnsutgiftene utgjør ca. 67 % av brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Skole- og barnehageetaten og helse- og sosialetaten disponerer til sammen om lag 85 % av kommunens netto driftsutgifter. Dersom føringen av pensjonsutgiftene hadde blitt praktisert som tidligere, ville andelen av disse etatene økt til i underkant av 88 % av etatenes netto driftsutgifter. Etatenes netto driftsutgifter var 36 mill. kr lavere enn budsjettrammen. Det vises til etatenes budsjettkommentarer. Enkelte forhold som kan nevnes er budsjettbesparelser ved ledighet i stillinger og lavere aktivitet og forsinkelser som følge av dette. Premieavviket ble 7,2 mill. kr høyere, lønnsoppgjøret ble 5,3 mill. kr lavere, andre tilleggsbevilgninger ble stående ubrukt med 1,8 mill. kr, lønn for desember 2013 som utbetales i januar 2014 ble om lag 5 mill. kr lavere, energiutgiftene ble 3,6 mill. kr lavere, brann og forebyggende virksomhet ble 1,8 mill. kr lavere, utgiftene i botiltak ble 4,6 mill. kr lavere, kjøp av institusjonsplasser og plasser i fosterhjem ble 2,6 mill. kr lavere, spesialpedagogiske timer i barnehagene ble 2,4 mill. kr lavere og tilskudd til ikke-kommunale barnehager ble 2,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Enkelte områder hadde negative budsjettavvik bl.a. til pleie- og omsorgsinstitusjoner og lavere festeavgifter på festetomter. I etatenes driftsutgifter inngår 19 mill. kr som er avsatt til bruk i 2014 for å finansiere driftstiltak fra I tillegg er 18,9 mill. kr avsatt til bundne fond for å finansiere etterslep fra 2013 i Avsetningene er kommentert nærmere på hvert enkelt hovedkostnadssted hvor overføring er foretatt. Mens kommunen betaler pensjonspremie, blir regnskapet belastet med beregnede pensjonskostnader. Fra og med regnskapsendringen i 2002 har pensjonspremien vært 208,4 mill. kr høyere enn pensjonskostnaden inklusive arbeidsgiveravgift (premieavvik). Når kostnaden er lavere enn utgiften og disponeringene følger kostnadsbelastningen, tærer Sandefjord kommune på likviditeten. Deler av pensjonskassenes resultat kan tilføres kommunens premiefond. Premiefondet kan igjen brukes til å betale pensjonspremien. Sandefjord kommune har i flere år benyttet premiefond som delbetaling av pensjonspremien. På grunn av lenger levetid er det behov for å øke avsetningene i pensjonskassene. Resultatet i både 2012 og 2013 i SkP blir brukt til å styrke premiereserven istedenfor å tilføre midler til premiefondet. I 2013 ble 6,1 mill. kr av pensjonspremien ex. arbeidsgiveravgift i KLP finansiert ved å bruke premiefond. Regnskapsreglene for føring av pensjon, beregningen av pensjonskostnad og disponering av tilgjengelige ressurser representerer en stor utfordring for kommunesektoren framover. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter grunnlaget for beregning av pensjonskostnaden. Beregningsgrunnlaget har i hele perioden gitt betydelig lavere pensjonskostnad enn pensjonsutgiftene i kommunesektoren. Departementet har strammet beregningene litt til etter hvert, dvs. redusert forholdstallet mellom diskonteringsrenten og lønnsveksten. I tillegg til pensjonspremie betalte kommunen 3,7 mill. kr som egenkapitalinnskudd til SkP og

13 7 0,7 mill. kr til KLP der sykepleierne har sin pensjonsforsikring. De kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing utgjorde 148,3 mill. kr i 2013 og er blant kommunens største inntektsposter. I tillegg blir innestående fondsmidler tilført renter. Inntektene føres på ansvarsområdet til teknisk etat og er trukket fra når netto driftsutgifter for etaten vises. Kommunen kan ikke kreve inn mer enn selvkost. Selvkost består av løpende driftsutgifter, administrasjon for virksomheten samt kapitalkostnader knyttet til tidligere investeringer i anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utover avgiftsgrunnlaget blir avsatt til bundne fond for senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgiftsgrunnlaget finansieres ved å bruke av tidligere avsatte midler fra tjenesteområdet. Avgiftene, netto fondsforbruk og avgiftsgrunnlaget er: Kommunale avgifter (VAR, septik og feiing) 146,9 mill. kr Tilknytningsavgifter 1,4 mill. kr Kommunale avgifter inkl. tilknytningsavgift 148,3 mill. kr Renter av fondsmidler i ,4 mill. kr Inntekter inkl. renter av fondsmidler 149,7 mill. kr Avgiftsgrunnlag 152,9 mill. kr Netto bruk av VAR-fond 3,2 mill. kr Ved regnskapsavslutningen er det brukt fondsmidler for 0,7 mill. kr innenfor vannforsyningen, 3,6 mill. kr innenfor avløpssektoren og 0,4 mill. kr innenfor feiing, mens det er avsatt 0,8 mill. kr innenfor renovasjon husholdning, 0,6 mill. kr innenfor renovasjon næring og 0,3 mill. kr innenfor septik. Rentesatsen ved beregning av kapitalkostnadene var 2,63 % 2 i Finansinntekter og -utgifter Netto finansutgifter i 2013 var 95,1 mill. kr og består av følgende: Avkastning fra kommunens likviditet 15,7 mill. kr Renter av fondsmidl. som tilføres fond 1,4 mill. kr Avkastning fra kraftfondet 97,9 mill. kr Utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS 4,6 mill. kr 119,6 mill. kr Netto renteutgifter på kommunens lån 6,5 mill. kr Ordinære avdrag på gamle lån 18,0 mill. kr - 24,5 mill. kr Netto finansutgifter før avsetn. renter til fond 95,1 mill. kr Det vises til orientering om finansforvaltningen bak i årsberetningen. Avkastningen av overskuddslikviditeten inklusive renter tilhørende gravlegater ble 17,6 mill. kr. Den rentebærende delen av likviditeten ga en inntekt på 16,1 mill. kr, mens aksjefondene ga 1,5 mill. kr. Havnekassen, museumsfond, legater og tilfluktsromsfondet fikk tilført 1,9 mill. kr i avkastning. Den frie delen av avkastningen på likviditeten ble etter dette 15,7 mill. kr. Gjennomsnittsforrentningen på den rentebærende delen av likviditeten var 2,5 %. Til sammenlikning var 3 md. nibor 1,75 %. Avkastningen av likviditeten ble 4,1 mill. kr større enn budsjettert. Meravkastningen er fordelt med 0,7 mill. kr p.g.a. høyere gjennomsnittslikviditet bl.a. som følge av etterslep i investeringsprogrammet, 0,5 mill. kr p.g.a. høyere avkastning og 1,3 mill. kr knyttet til høyere avkastning på aksjefondene. I tillegg ble rentetilførselen til VAR-fond avsatt direkte i driftsregnskapet mens det var budsjettert med 1,6 mill. kr fra avkastningen i overskuddslikviditeten. 2 3 års statsobligasjon med et tillegg på 1,0 %-poeng.

14 8 Kraftfondet var plassert med 77,6 % av forvaltningskapitalen i rentebærende verdipapirer, pengemarkeds- og obligasjonsfond og 22,4 % i aksjefond. Ved utløpet av 2013 var markedsverdien av kraftfondet 1.188,5 mill. kr. Avkastningen i 2013 ble 97,9 mill. kr, mens det var budsjettert med 26,2 mill. kr. I overensstemmelse med bystyrets føringer for regnskapsavslutningen og reglementet for finansforvaltningen er 18,3 mill. kr av meravkastningen i forhold til budsjett avsatt til kursreguleringsfondet. Etter dette er kursreguleringsfondet på nivå med bystyrets forutsetning på 80 mill. kr. I 2013 betalte kommunen 6,4 mill. kr i renter og 18 mill. kr i avdrag på gamle lån til investeringer. I tillegg betalte kommunen 5,9 mill. kr i renter på husbanklån som er videreutlånt og som kommunens låntakere betjener. Renteutgiftene ble om lag som budsjettert. Gjennomsnittsrenten på kommunens lån eksklusive husbanklånene var 1,75 % i Forrentningen av kommunens rentebærende likviditet var 0,8 %-poeng høyere enn både 3 md. nibor og renten kommunen betalte for kommunens sertifikat og obligasjonslån. Samlet ble netto finansutgifter før avsetninger 75 mill. kr bedre enn budsjettert. Sandefjord kommune har lave driftsinntekter, men relativt store finansplasseringer og lav lånegjeld som kommunen betjener. Sammenliknet med andre kommuners lånegjeld må det imidlertid korrigeres for at Sandefjord har organisert seg med egen boligstiftelse og en stor andel private barnehager som har kommunal garanti for lånene. Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger og bruk av avsetninger består av: Inntektsføring mindreforbruk regnskap ,8 mill. kr Finansiering av etterslep drift fra ,2 mill. kr Bruk av avsetn. flyktninger, småbåthavn m.v. - 2,3 mill. kr Bruk av bundne fond - 26,9 mill. kr - 85,2 mill. kr Avsatt mindreforbruk 2012 til disp.fond 16,8 mill. kr Avsatt til flerbrukshall fra mindreforbruk ,0 mill. kr Avsatt til kursreguleringsfond 18,3 mill. kr Avsatt til ek-tilsk 3 pensjonskasser m.v. 4,4 mill. kr Avsatt til finansiering etterslep drift til ,0 mill. kr Diverse avsetninger 1,4 mill. kr Momskompensasjon investeringer avsatt drift 4 26,6 mill. kr Egenfinansiering av investeringer i ,2 mill. kr Bundne avsetn. til selvkostfond m.v. 33,2 mill. kr 249,9 mill. kr Netto 164,7 mill. kr 3 Det er betalt 3,7 mill. kr til Sandefjord kommunale Pensjonskasse og kr til SKP under rammeområdet diverse kapitalformål. 4 Avsatt momskompensasjon på investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet

15 9 INVESTERINGER Investeringsregnskapet er delt inn i 4 rammeområder; investeringsprosjektene, tomtefelt, Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. Her kommenteres kun rammeområdet for investeringsprosjektene. Kommunens investeringer utgjorde 130,9 mill. kr i Investeringene er finansiert med salgsinntekter, tilskudd, refusjoner m.v. på 13,1 mill. kr, bruk av lån på 7,6 mill. kr (av låneopptaket til investeringer på 18 mill. kr) mens 110,2 mill. kr er finansiert av driftsinntektene (årets drift) i Av ulike årsaker avviker framdriften for en rekke prosjekter fra budsjettets forutsetninger. Samlet har det oppstått et etterslep for investeringsprosjektene på 110,2 mill kr. Investeringsprosjekter som ble avsluttet i 2013 hadde en besparelse på 2,3 mill. kr. Mens det var forutsatt at den løpende driften skulle finansiere investeringer for 112,5 mill. kr, ble 110,2 mill. kr av investeringene i 2013 direkte finansiert fra driften mens 2,3 mill. kr er innsparinger på avsluttede prosjekter. I tillegg blir ubenyttet del av den forutsatte finansieringen fra disposisjonsfond, kapitalfondet og ubenyttede investeringsfond skjøvet til 2014 p.g.a. investeringsetterslepet. Det vises til kommentarer til investeringsprosjektene. LÅNEGJELD Kommunens lånegjeld og lån til Sandefjord Bredbånd KF fordeler seg på (beløp i 1000 kr): Sertifikatlån Kommunalbanken Obligasjonslån Kommunens egne lån betjent av kommunekassen Gjeld til private knyttet til småbåthavner (havnekassen) Kommunens egne lån inklusive gjeld knyttet til småbåthavner Husbanklån til videre utlån (formidlingslån) Kommunens samlede lånegjeld Sertifikatlån tilknyttet Sandefjord Bredbånd KF Lån til Sandefjord kommune inkl. Sandefjord Bredbånd KF Sertifikatlånene på 150 mill. kr og 164 mill. kr til h.h.v. Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF har forfall i mars Dette er lån som rulleres i markedet. 213 mill. kr er et obligasjonslån som i sin helhet forfaller til betaling i Foruten dette har kommunen garantert for andres lån (boligstiftelser, borettslag, ikkekommunale barnehager m.v.) på 240 mill. kr samt at kommunens andel av lån opptatt av Vestfold Vann IKS og Vestfold krematorium IKS til sammen utgjør om lag 166 mill. kr.

16 10 Det ble tatt opp 56 ¼ mill. kr som startlån i Husbanken for videre utlån til kommunens innbyggere. Tabellen under viser status for husbankvirksomheten 31. desember Kommunens gjeld til Husbanken Låntakeres gjeld til Sandefjord kommune Sandefjord kommunes netto gjeld til Husbanken Netto gjelden består av: Husbankmidler som ikke er utlånt Avsatt til fond for innfrielse av husbanklån 26,4 mill. kr 4,2 mill. kr 280,4 mill. kr 249,8 mill. kr 30,6 mill. kr

17 11 KOMMENTARER På de neste sidene følger årsberetningens kommentarer. Kommentarene er bygd opp som følger: Driftsregnskapet (kontoklasse 1) 1 Sentraladministrasjonen 2 Skole- og barnehageetaten 3 Helse- og sosialetaten 4 Kultur- og fritidsetaten 5 Teknisk etat 6 Tilleggsbevilgninger 7 Ikke i bruk 8 Avskrivninger (budsjetteres ikke) 9 Fellesinntekter, finansposter og disposisjoner Kommentarer til etatenes driftsregnskap er bygget over samme mal og har i hovedsak følgende innhold: Etatens målsetting Organisasjon Her vises hvilke seksjoner som sorterer under etaten. Hele etatens ansvarsområde er samlet fortløpende under samme ansvarsnummerserie. Kommentarer pr. seksjon Kommentarene inneholder en tabell som viser brutto og netto utgift fordelt på hovedkostnadssteder. I tillegg kommer målsettingen for seksjonen (dersom den er formulert) og generelle kommentarer. Kommentarer pr. hovedkostnadssted Der hvor det er naturlig kommenteres ytterligere inndeling i hovedkostnadssteder. Investeringsregnskapet (kontoklasse 0) Investeringsprosjektene Tomtefeltbudsjettet Havnekassen Diverse kapitalformål Balanseregnskapet (kontoklasse 2)

18 Driftsregnskap 12 Sentraladministrasjonen SENTRALADMINISTRASJONEN Driftsregnskapet viser følgende tall for sentraladministrasjonen i 2013 (hele kroner): Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 11 Rådmannskontoret Kemner- og økonomiavd Personalavdelingen Sentraladm. ekskl. pensjon Pensjon (felles) Sum sentraladministrasjonen Av netto budsjettavvik på -57,414 mill. kr er 69,101 mill. kr knyttet endret føring av utgifter til pensjon m.m. som følge av nytt lønnssystem tatt i bruk fra 2013 (tekniske endringer, se kommentarer til sentraladministrasjonens seksjon 19 Pensjon (felles)). Tekniske endringer som omtalt over har isolert sett bidratt til et positivt budsjettavvik for sentraladministrasjonen ekskl. pensjon (felles) på 4,745 mill. kr. Sammen med tilsvarende positive bidrag til budsjettavvikene for de fire øvrige etatene på 69,101 mill. kr, har dette medført et negativt budsjettavvik på i alt 73,837 mill. kr på seksjon 19 Pensjon (felles). Med korreksjoner som omtalt, viser driftsregnskapet for sentraladministrasjonen i 2013 følgende (hele kroner): Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik (korr. for endr. ver. pensjon m.m.) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 11 Rådmannskontoret Kemner- og økonomiavd Personalavdelingen Sentraladm. ekskl. pensjon Pensjon (felles) Sum sentraladministrasjonen Korrigert netto avvik på 11,7 mill. kr utgjør 8,8 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 7,2 mill. kr knyttet til årets 1930 Årets premieavvik) og 5,0 mill. kr knyttet til 13. md. lønn (hovedkostnadssted 1241 Annet vedr. lønn). Avvikskommentarer er hovedsakelig lagt inn under det enkelte hovedkostnadssted.

19 Driftsregnskap 13 Sentraladministrasjonen KOMMENTARER PR. SEKSJON 11 RÅDMANNSKONTORET Rådmannskontoret omfatter rådmannen, assisterende rådmann, seniorrådgiver (37 % stilling), sekretariat (inkludert resepsjon ved rådhusets hovedinngang), bystyret, formannskapet og andre politiske utvalg (ekskl. de fire hovedutvalgene), kontrollutvalg og revisjon, kommuneadvokat, næringslivskoordinator, rådgiverstilling knyttet til overordnet internkontroll, informasjons- og opplysningstjenesten samt kopisenter. Hovedkostnadssted (i hele kr) Budsjett Regnskap Avvik Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 1110 Rådmannen,felles Sekretariat Råd og utvalg Kontrollutvalg og revisjon Kommune- og stortingsvalg Kommuneplan m.m Info- og opplysningstjenesten Næringsliv Internkontroll felles Kommuneadvokaten felles Sum Netto avvik for seksjonen utgjør 16,9 % i forhold til budsjettert netto utgift Rådmannen, felles Hovedkostnadsstedet omfatter lønn til rådmannen, assisterende rådmann og seniorrådgiver. I tillegg føres ulike prosjektmidler, utgifter til Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV, tidligere 12 k) og øvrige utgifter til rådmannens disposisjon. Virksomhetsområde (i hele kr) Budsjettert netto Avvik utgift Rådmannskontoret, felles Kommunesamarbeid i Vestfold (KiV, tidligere 12 k) Til rådmannens disposisjon Reservert tilleggsbevilgninger Sum Hovedkostnadsstedet viser totalt et positivt avvik på 4,789 mill. kr. Av dette er 3,180 mill. kr knyttet til endret føring av utgifter til pensjon (omtalt over). I tillegg er det besparelse på lønn i forbindelse med vakanse i stillingen som assisterende rådmann, utgifter til Kommunesamarbeid i Vestfold og midler reservert til rådmannens disposisjon Sekretariat Foruten lønnsmidler til rådmannskontorets sekretariat og ressurs til å lede TV-aksjonen, dekker hovedkostnadsstedet bl.a. fellesutgifter til porto og forsikringer. I tillegg ligger det inne fast tilskudd til Visit Sandefjord og TV-aksjonen.

20 Driftsregnskap 14 Sentraladministrasjonen Virksomhetsområde (i hele kr) Budsjettert netto Avvik utgift Sekretariat Sum Sekretariatet viser en merutgift på kr. Dette skyldes innleie av vikar til om lag kr Råd og utvalg Hovedkostnadsstedet omfatter utgifter til bystyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, andre råd og utvalg, revisjonen og støtte til politiske partier. Virksomhetsområde (i hele kr) Budsjettert netto Avvik utgift Bystyret Frikjøpsordningen Til ordførerens disposisjon 31 2 Formannskapet Administrasjonsutvalget Andre råd og utvalg Støtte til politiske partier Sum Avviket på kr skyldes hovedsakelig ubrukte midler til frikjøpsordningen og mindre utbetalte godtgjørelser Kontrollutvalg og revisjon Kostnadsstedet består av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer, kostnader knyttet til sekretariat for kontrollutvalget samt kostnader til revisjonstjenester. Virksomhetsområde (i hele kr) Budsjettert netto Avvik utgift Kontrollutvalget Revisjonen Sum Mindreutgift knyttet til kontrollutvalget skyldes ubrukte midler til honorarer/ konsulenttjenester. Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: kr til opplæring av kontrollutvalget. Opplæringsmidler bevilges første år i valgperioden og restsaldo overføres til etterfølgende år Kommune- og stortingsvalg Hovedkostnadsstedet inneholder midler til kommune- og stortingsvalg.

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer