Nettverksmøte for LP Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)"

Transkript

1 1 Nettverksmøte for LP Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

2 2 Agenda : Orientering om kartleggingsarbeid som analyserer BOA i sammenheng med øvrig virksomhet ved NTNU : Krav til oppfølging og regnskapsføring av BOA, reglement og instrukser : Pause : Praktisk bruk av kontoplan og regnskapsføring innen BOA, teori og praktiske eksempler : Informasjon om ulike aktiviteter i Prosjektprosessen, Hva jobbes det med for tiden?

3 3 Oppfølging og regnskapsføring av bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Bakgrunn Nytt reglement fra Kunnskapsdepartementet setter sterkere krav til oppfølging og regnskapsføring av BOA Økt fokus på å se BOA i sammenheng med bevilgningsøkonomien og den totale økonomien ved NTNU (egen arbeidsgruppe med controllere analyserer spesielt BOA i sammenheng med den øvrige virksomheten ved NTNU) Tilbakemelding fra dere som LP er med ønske om gjennomgang i praktisk bruk av kontoplan og regnskapsføring innen BOA

4 4 Krav til regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet - retningslinjer Økonomistyring av bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter reguleres på overordnet nivå av: - Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (fastlagt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra ). NTNU har egne retningslinjer for økonomistyring av bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter som utfyller det overordnede regelverket: - Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av styret med virkning fra ) - Økonomiinstruks for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av rektor gjeldende fra )

5 5 Departementets nye reglement Kap. 2.2 a) om organisering av BOA internt ved institusjonen: All bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter, og det skal utarbeides egne avtaler, periodiserte budsjett og regnskap for disse. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader, og ellers ta høyde for oppdrags- og/eller bidragsyters spesifikke krav til budsjettering og regnskapsførsel.

6 6 Departementets nye reglement forts. Kap. 2.2 c) om organisering av BOA internt ved institusjonen: For bidragsfinansiert aktivitet skal institusjonen søke å avklare direkte og indirekte kostnader som prosjektet fører med seg. Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert aktivitet skal institusjonen vurdere om prosjektet har slik faglig interesse at det tilsier delfinansiering, samt vurdere kostnadene ved dette. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres.

7 7 NTNUs interne retningslinjer/instrukser NTNUs økonomiinstruks kap : Prosjektregnskapet skal vise alle direkte og indirekte kostnader som medgår til å fullføre prosjektet, inkludert lønnskostnader som ikke belastes prosjektregnskapet ved utbetaling. Prosjektregnskapet skal på inntektssiden vise inntekter fra eksterne finansieringskilder og eventuell egenandel og annen egeninnsats.

8 8 Krav til prosjektregnskap - Oversikt - Finansiering fra ekstern finansieringskilde - Egenandel indirekte kostnader (på bidragsprosjekter) - Egeninnsats (på bidragsprosjekter) = Sum Inntekter (finansiering) - Lønn og sosiale kostnader - Indirekte kostnader - Andre direkte kostnader (investeringer, drift, reise- og representasjon) = Sum Kostnader

9 9 Bruk av kontoplan og regnskapsføring Inntektsføring på prosjekter - Viderefordeling av eksterne inntekter (Bruk av konto 9601) - Regnskapsføring av egeninnsats Kostnadsføring på prosjekter - Synliggjøring av ressursbruk/arbeidsinnsats på prosjekter - Regnskapsføring av indirekte kostnader - Andre kostnader (lab-virksomhet, interne transaksjoner)

10 10 Regnskapsføring på eksterne prosjekter 1. Finansiering av prosjekter (prosjektinntekter) 1.1 Finansiering fra ekstern finansieringskilde Inntekter fra den eksterne finansieringskilden genereres ut fra faktura utarbeidet i Maconomy (akonto eller basert på registrert salgspris) Eksterne inntekter som skal omfordeles fra et eksternfinansiert prosjekt til et annet, skal regnskapsføres gjennom ompostering ved bruk av konto 9601 (konto benyttes både som godskrivning og belastning og kun mellom eksternfinansierte prosjekter, og ikke mellom RD/RSO/RD69 og eksternfinansierte prosjekter) Eks: - Omfordeling av inntekter fra hovedprosjekt til ulike delprosjekter - Omfordeling av NFR-bevilgninger på tverrfaglige prosjekter (prosjekter som tilhører ulike fakultet/institutter)

11 11 Illustrasjon over pengestrømmen ved NTNU Eksterne oppdragsgivere og bidragsytere Forskningsrådet (BOA) Statlig grunnbevilgning (BFV) Strategi- og omstillingsprosjekter Rammebevilgning Strategi- og omstillingsmidler Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (herunder NFR-prosjekter) Ramme/drift Driftsregnskap Interne prosjekter Prosjekter Registreres i Maconomy Prosjekter kun ved behov for oppfølging av enkeltaktiviteter Prosjekter Registreres i OF Eksterndriftsprosjekter: Kompensasjon fra EFV til BFV. Per Inge Andresen Registreres i OF

12 12 Regnskapsføring krav og anbefalinger 1.2 Egenfinansiering (egeninnsats) fra NTNU Egenandel av indirekte kostnader (bidragsprosjekter) Egenandel av indirekte kostnader beregnes på grunnlag av regnskapsførte lønnskostnader (lønn og sosiale kostnader). Denne type egeninnsats er automatisert gjennom en månedlig rutine i Maconomy og på prosjektet blir dette regnskapsført på følgende måte: Eks: Et stipendiatprosjekt får dekket 25% indirekte kostnader av ekstern finansieringskilde. Månedslønn inkl. sosiale kostnader for stipendiat: kr Følgende kostnader blir regnskapsført på prosjektet: - Lønnskostnad for stipendiat (månedslønn) DB konto 5xxx kr Brutt belastning, indirekte kostnader (40%) DB konto 9113 kr Egenandel av indirekte kostnader (15%) CR konto 9053 kr 6 000

13 13 Regnskapsføring krav og anbefalinger Egeninnsats som avtalt del av totalbudsjettet (bidragsprosjekter) Egeninnsatsen knyttes ikke til bestemte kostnader i prosjektet, men er spesifisert som en andel av totalbudsjettet (avtalt kronebeløp eller prosentsats) for å fullfinansiere prosjektet (eks: Småforsk-prosjekter og Posisjoneringsmidler til EUs 7.rammeprogram finansiert av NFR). Denne form for egeninnsats regnskapsføres på følgende måte: /9151: Lokal egeninnsats fra fakultet/institutt /9156: Sentral egeninnsats (Studieavd., Økonomiavd., Rektors kontor osv.) Eks: Posisjoneringsmidler til EUs 7.rammeprogram med følgende finansiering: - 50% fra NFR (kr ) - 50% fra egeninnsats ved NTNU, Rektors kontor (kr ) Regnskapsføring av egeninnsats fra NTNU blir som følger: - Egeninnsats Rektors kontor (belastes prosjekt RD/RSO) DB Konto 9156 kr Godskrevet egeninnsats på eksternfinansiert prosjekt CR Konto 9056 kr

14 14 Regnskapsføring krav og anbefalinger Egeninnsats knyttet til bestemte ytelser på et prosjekt (bidragsprosjekter) I enkelte tilfeller skal bestemte ytelser i et prosjekt dekkes som egeninnsats i tillegg til eventuell egenandel av indirekte kostnader. Eksempler på dette kan være synliggjøring av arbeidsinnsats (timeføring) og bruk av laboratorier som benyttes i et prosjekt. Mht oppfølging og rapportering anbefales det at denne form for egeninnsats regnskapsføres på egne delprosjekter. Dette vil gi en enklere oversikt over egeninnsatsen og behovet for postering av dekningen.

15 15 Eks: Et institutt ved NTNU skal selv dekke prosjektleders ressursbruk på prosjektet inkludert indirekte kostnader tilhørende denne ressursbruken. Hvordan regnskapsføre dette på prosjektet? Grunnlag for NTNUs egeninnsats: - Timeføring prosjektleder belastet prosjektet: DB Konto 9501 kr Indirekte kostnader, belastet prosjektet (40%):DB Konto 9113 kr Egenandel ind. kostn, godskrevet prosj.(40%):cr Konto 9053 kr Regnskapsføring av NTNUs egeninnsats: - Belastning av enhetens RD/RSO/RD69: DB Konto 9151 kr Godskrevet egeninnsats på eksternt prosj.:cr Konto 9051 kr

16 16 Regnskapsføring krav og anbefalinger Eksempel på synliggjøring av egeninnsats (egenfinansiering) i NFRkontrakt:

17 17 Eksempel: Synliggjøring av egeninnsats Eks: I et større NFR-prosjekt forutsettes det at NTNU skal finansiere 2 stipendiater gjennom egeninnsats av RSO-midler og at 2 stipendiater finansieres av NFR. Hvordan regnskapsføres dette? Alle stipendiatene, også de 2 RSO-finansierte stipendiatene, regnskapsføres på eksternfinansierte prosjekter (hver av stipendiatene anbefales regnskapsført på hvert sitt delprosjekt). Dette gjøres for å tilfredsstille kravet om å synliggjøre alle ressurser som medgår for å gjennomføre prosjektet uavhengig av finansieringskilde (NFR eller egeninnsats fra NTNU). Egeninnsatsen vil da bli synliggjort på det eksternfinansierte prosjektet.

18 18 Eks. forts. Hvordan gjøres dette i praksis? NFR-finansierte stipendiater: Regnskapsføres på vanlig måte med belastning av lønn, indirekte kostnader, egenandel av indirekte kostnader og driftsmidler på det eksternfinansierte NFR-prosjektet. NTNU-finansierte (RSO) stipendiater: - Lønnskostnader og driftsmidler belastes på det eksterne prosjektet - Påslag på indirekte kostnader settes = 40% Egenandel av indirekte kostnader settes = 40% Netto påslag på indirekte kostnader blir da 0 - Egeninnsats fra RSO-prosjektet omposteres og godskrives det eksterne prosjektet slik at det eksterne prosjektet går i 0. DB Konto 9151 RSO-prosjekt CR Konto 9051 Eksternfinansiert prosjekt Omposteringer bør gjøres jevnlig, minimum tertialvis, for å få et oppdatert prosjektregnskap og oversiktlig regnskap knyttet til bevilgningsøkonomien.

19 19 Regnskapsføring på eksterne prosjekter 2. Kostnader 2.1. Lønnskostnader All ressursbruk som medgår for å gjennomføre et prosjekt skal regnskapsføres. Dette kan gjøres ved følgende alternative måter: Ved direkte lønn som belastes prosjektet gjennom utbetaling til prosjektmedarbeidere (regnskapsføres i kontoklasse 5 gjennom fast lønn eller lønn for time/overtidslister, P6-skjema) Ompostering ved bruk av konto 9021/9121 (refusjon av lønnskostnader hvor beregningsgrunnlaget må inkludere lønn og sosiale kostnader). NB! Disse kontoene inngår også i det automatiske beregningsgrunnlaget for indirekte kostnader i Maconomy. Ompostering ved bruk av konto 9022/9122 (NB! Omposteringsbilaget må inkludere lønn, sosiale kostnader og indirekte kostnader). Skal i utgangspunktet benyttes ifm bruk av laboratorier og lignende.

20 20 Regnskapsføring krav og anbefalinger Timeføring (bruk av konto 9501). Timeføring er et nyttig redskap for å synliggjøre medgått ressursbruk på prosjekter for prosjektmedarbeidere som ikke er lønnet direkte på prosjektene. Prosjektmedarbeidere fører timer i Maconomy. Kostnadene belastes prosjektene etter antall timer og kalkulert timepris. Instituttet/enheten godskrives sitt 69-prosjektnummer med samme beløp. Timeføring i Maconomy genererer ikke lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling genereres gjennom P6-skjema som belastes enhetens 69-prosjektnummer Belastning av timer bestemmes av antall timer og oppgitte timepriser som registreres med en kostpris og salgspris i Maconomy.

21 21 Regnskapsføring krav og anbefalinger 2.2 Indirekte kostnader Indirekte kostnader er felleskostnader som ikke kan henføres direkte til det enkelte prosjekt og omfatter blant annet følgende: - Arealkostnader - Administrative tjenester (bibliotek, lokal og sentral administrasjon) - IKT og annen infrastruktur - Avsetning til dekning av syke- og velferdsfravær Indirekte kostnader dekkes i utgangspunktet av NTNU gjennom universitetets rammebevilgning. Det er imidlertid en målsetting at bidragsog oppdragsfinansierte prosjekter i størst mulig grad selv skal dekke disse kostnadene. For oppdragsprosjekter er det et krav om at alle indirekte kostnader skal dekkes av finansieringskilden, dvs minimum et påslag (netto overheadsats) på 40% som beregnes av lønn og sosiale kostnader.

22 22 Regnskapsføring krav og anbefalinger Ved NTNU beregnes og posteres de indirekte kostnadene på de eksterne prosjektene automatisk gjennom en rutine styrt av den sentrale regnskapstjenesten hver måned ved periodeavslutning Følgende konti inngår i det automatiske beregningsgrunnlaget: , , 9021, 9121 og 9501 Indirekte kostnader belastes prosjektene og godskrives den enkelte enhets 69- prosjektnummer som oppgis når prosjektet opprettes i Maconomy En eventuell egenandel (på bidragsprosjekter) beregnes og posteres samtidig slik at netto belastning blir differansen En eventuell fordeling (av godskrevne indirekte kostnader) mellom institutt og fakultet posteres i OF som samleposteringer uavhengig av Maconomy Ved manuell belastning av indirekte kostnader på eksterne prosjekter benyttes konto 9115 (belastning indirekte kostnader) og konto 9055 (egenandel indirekte kostnader). Disse kontoene tar høyde for salgspris.

23 23 Regnskapsføring krav og anbefalinger 2.3 Andre direkte kostnader Investeringer (kontoklasse 4) Regnskapsføring av større enkeltkjøp og anskaffelser på over kr og med begrenset levetid (aktivering og avskrivning). Det finnes egne retningslinjer og regelverk for innkjøp og anskaffelser mht aktivering og avskrivning av eiendeler. Dette berøres ikke i prosjektregnskapet. Driftskostnader (kontoklasse 6) Regnskapsføring av mindre driftskjøp og anskaffelser. NB! Vær spesielt oppmerksom på bruk av konto 6717 (kjøp av FoU-tjenester i NFR-prosjekter hvor NTNU kjøper tjenester fra andre norske universiteter, høgskoler og institutter som betraktes som underleverandør i prosjektet)

24 24 Regnskapsføring krav og anbefalinger Reise- og representasjonskostnader/andre kostnader (kontoklasse 7) Regnskapsføring av reise- og representasjonskostnader, tilskudd og andre kostnader som ikke er benevnt i kontoklasse 4, 5 og 6. NB! Vær oppmerksom på at konto 7796 (gjennomstrømningsmidler) skal benyttes når midler/bevilgninger skal videreføres til eksterne samarbeidspartnere på prosjekter hvor NTNU er koordinator (eks: prosjekter finansiert av NFR og SIU) Interne transaksjoner (kontoklasse 9) - Interne kjøp og salg av tjenester - Indirekte kostnader - Egeninnsats - Timeføring (konto 9501) - Omfordeling av eksterne inntekter (konto 9601) - Avslutning av prosjekter

25 25 Regnskapsføring krav og anbefalinger 2.4 Laboratorie-kostnader All ressursbruk som medgår for å gjennomføre et prosjekt skal regnskapsføres. For laboratoriekostnader på et prosjekt kan dette gjøres ved: Ompostering ved bruk av konto 9022/9122 (Internt kjøp av tjenester) Timeføring i Maconomy ved at utstyret/laboratoriet registreres i systemet på samme måte som prosjektmedarbeidere med tilhørende pris pr time/dag Belastningen av laboratoriekostnadene føres på det eksterne prosjektet, og godskrives enhetens/laboratoriets 69-prosjekt (eventuelt 39-prosjekt).

26 26 Regnskapsføring på eksterne prosjekter praksis i dag? Generelt mangelfull belastning av arbeidsinnsats/lønnskostnader på prosjekter, spesielt på oppdragsprosjekter. Medfører mangelfull belastning av indirekte kostnader. Konto 9081/9181 (diverse interne inntekter/kostnader) benyttes ofte ved ompostering av det meste (også ved ompostering av lønn/arbeidsinnsats som da medfører feil belastning av indirekte kostnader). Dette gir misvisende og lite nyttig informasjon i regnskapet og MÅ UNNGÅS!! Bruk derfor andre interne kontoer så langt dette er mulig. Konto 9601 benyttes feil ved at den også benyttes i bevilgningsøkonomien. Skal kun benyttes mellom to eksternfinansierte prosjekter, og skal heller ikke budsjetteres med i Maconomy Det belastes generelt for lav overheadsats på bidragsprosjekter. Satsen på15% er gammel NFR-sats som ikke lenger er retningsgivende. Overheadsats og andel egeninnsats må vurderes i hvert enkelt prosjekt, og vurderingen skal mht nytt reglement dokumenteres.

27 27 Hva jobbes det med i Prosjektprosessen? Utarbeidelse av nye standard kontraktsmaler for bidrags- og oppdragsprosjekter. Utkast til nye kontraktsmaler planlagt ferdigstilt i løpet av juni måned. Arkivering og bruk av prosjektnummer i ephorte: - Etablering av nye rutiner for arkivering av saker tilknyttet eksternfinansierte prosjekter, herunder koble prosjektnummer i Maconomy til relevante saker i ephorte tilknyttet prosjektet (søknader, kontrakter, tilsettinger, rapporter osv..) - Lesetilgang for Sentral prosjektstøtte (SP) for saker i ephorte slik at kontrakter/avtaler kan hentes ut i ephorte av SP. Forutsetter at lokal enhets delarkiv gir SP lesetilgang til den aktuelle journalpost.

28 28 Hva jobbes det med i Prosjektprosessen? Bruk av prislister ved timeføring i Maconomy: - Oppdatering av prislister basert på nye lønnstabeller planlagt utført og implementert i mai måned. Utsettes til juni måned av hensyn til lønnsoppgjøret som foretas 22.mai. - Informasjon om implementering og praktisk bruk av prislistene ifm budsjettering og timeføring i Maconomy blir foretatt i neste nettverksmøte 5.juni. Utarbeide felles budsjettmaler: - Felles mal for bidragsprosjekter - Felles mal for oppdragsprosjekter - Felles mal NFR-prosjekter

29 29 Hva jobbes det med i Prosjektprosessen? Fokus fremover i 2008: Opprette lokale LP-nettverk ved hvert fakultet/vm Møte med innføringsledere i mai/juni med status for prosjektprosessen så langt (rolle-innplassering, gjensidig utveksling om prosess og fremtidige behov/ønsker) Arbeide videre med å få på plass felles rutiner/maler, verktøy og hjelpemidler, herunder prosjektportal Opplæring/informasjon og involvering av prosjektledere: Nødvendig forutsetning for å lykkes med prosjektprosessen!

30 30 Neste nettverksmøte Torsdag 5.juni (Auditorium H1, Hovedbygget Gløshaugen) - Informasjon om EU-tjenesten og håndtering av EU-prosjekter ved NTNU - Informasjon om implementering og praktisk bruk av nye prislister ifm budsjettering og timeføring i Maconomy

31 31 Analyser totaløkonomi LP-forum 8. mai 2008

32 32 Litt om bakgrunnen En egen arbeidsgruppe med controllere fra fakultet og sentralt ser nærmere på Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og hvordan denne henger sammen med den øvrige virksomheten på NTNU Målsetning: Beskrive denne sammenhengen for styret i oktober 2008 Lover og regler Praksis ved NTNU Vurdere og eventuelt foreslå nødvendige endringer Hensikt med orientering i dag: Gi en status på arbeidet så langt

33 33 Hvor står vi i dag? Innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har vi i dag god oversikt over: Omsetning Antall prosjekter og hvordan disse fordeler seg på enheter/kategorier Prosjektgjeld Ansatte

34 34 NTNU total omsetning BOA 2007; pr enhet AB DMF HF IME IVT NT Sentralt SFF SVT VM

35 35 NTNU total omsetning BOA 2007; pr kategori NFR EU Andre bidrag Oppdrag

36 36 Prosjektgjeld pr. kategori 2007 tusen kr NFR EU Andre bidrag Oppdrag Omsetning 500 mill. 24 % Omsetning 430 mill. 57 % Omsetning 90 mill. 74 %

37 37 Prosjektgjeld Hvorfor har vi så stor prosjektgjeld? Utnytter vi denne virksomheten optimalt? Er dette et uttrykk for dårlig regnskapsføring? Mangler vi ressurser til å gjennomføre aktivitet? Er dette uttrykk for at beslutningsveiene er annerledes? Tilføres prosjektene for mye egeninnsats? Vet vi om vi har et riktig nivå på incentivene til de vitenskapelig ansatte? Er prosjektgjelden relativt mindre for NFR-prosjekter som følge av strengere krav til avtaler, rapportering og resultater?

38 38 Prosjektgjeld Hvorfor har vi så stor prosjektgjeld? Mangler vi ressurser til å gjennomføre aktivitet? Utnytter vi denne virksomheten optimalt? Er dette et uttrykk for dårlig regnskapsføring? Er dette uttrykk for at beslutningsveiene er annerledes? Tilføres prosjektene for mye egeninnsats? Vet vi om vi har et riktig nivå på incentivene til de vitenskapelig ansatte? Er prosjektgjelden relativt mindre for NFR-prosjekter som følge av strengere krav til avtaler, rapportering og resultater?

39 39 Litt mer om egeninnsats SLUTT: Eventuelt overskudd reduserer den opprinnelige egeninnsatsen START / SLUTT START: Vurderes en egeninnsats på 25% som styrer posteringer mellom økonomiene Prosjekt X I den grad prosjekter ikke blir avsluttet vil det ligge inne en netto overføring til instituttet på 15%.

40 40 Eksempel: Prosjekt, 3 stipendiater, varighet fra Finansiert ved NFR-rundsum SLUTT: Regnskap: START / SLUTT Inntekt Lønn Drift Overhead (40%) Egeninnsats (25%) Resultat Prosjekt X START: Budsjett: Inntekt Lønn Drift Overhead (40%) Egeninnsats (25%) Resultat 0

41 ,- tas til inntekt på instituttets overheadkonto (69-prosjekt) ved prosjektavslutning i Virkelig egeninnsats blir 2,7 %, og ikke 25 % - Dette kan være problematisk i forhold til det nye reglementet, som er tydelig på at egeninnsats skal dokumenteres. Vi har funnet tilfeller der avslutning av prosjektene skjer direkte eller indirekte mot andre 69-nummer ( private ). Det medfører at den ubenyttede egeninnsatsen gis som incentiv til den vitenskapelige ansatte. - Er instituttene bevisste i disse valgene? - Er dette god økonomistyring?

42 42 Andre funn Gjennomsnittlig egeninnsats i Maconomy: 24 % på NFR-prosjekter 27 % på andre bidrag Nettobidraget fra BOA til BFV er vesentlig større Diverse 9-arter brukes til å justere dette (I hovedsak ved avslutning av prosjekter) Variasjon i hvilke 69-prosjekter som tilføres nettobidraget (prosjektleder vs institutt) Budsjettavvik innenfor BOA i 2007 var på 263 mill. Konsulentkjøp vs egne ansatte Stor variasjon mellom enhetene Handler vi med de rette leverandørene?

43 43 Veien videre Analysere praksis nærmere

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer