SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden

2 Statusrapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk for perioden Utarbeidet av prosjektleder Anne Grethe Bakken Sandefjord INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering og konklusjon side 3 2. Framdrift og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan side Aktiviteter 2008 side Arbeidsgrupper og aktiviteter fra 2009 side Etablereroversikt side 8 3. Kvalitet 3.1 Konkrete tilbakemeldinger side Samarbeidet i prosjektgruppen side Ressursbruk 4.1 Budsjett og regnskap 2008 side Budsjett og regnskap 2009 side Budsjett og regnskap 2010 side Resultater Evaluering og effektmåling 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering side Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag side Vedtak side 15 2

3 1. Oppsummering og konklusjon START i Vestfold merker en økning av henvendelser fra etablerere. 372 etablerere henvendte seg til START i Ved utgangen av 2010, hadde drøyt 1200 etablerere vært i samtale med koordinator, og over 970 etablerere har deltatt på etablerertreff med faglig innhold i løpet av prosjektperioden. Det er foretatt 3 evalueringer av START. I tillegg foretas brukertestinger under etablerertreffene. Tilbakemeldingene fra etablerer i møte med START er gode, vi opplever at møtepunktene med faginnhold og erfaringsutveksling er viktige. Etablererne ønsker seg imidlertid flere etablerertreff med nettverksbygging og faglig innhold. De presiserer viktigheten av å bli tatt på alvor, og komme raskt i dialog med nettverket. START må fortsette å jobbe for å ivareta et levende nettverk som fungerer optimalt. Dialog med offentlige og private hjelpere er viktig. Det vil fortsatt være behov for motivasjon og minne hverandre på våre roller i START. Dialogmøter med nettverket vil også prioriteres framover. START må være en dynamisk organisasjon. Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift START har kommet for å bli. Alle kommunene i samarbeidet gav enstemmig tilslutning til vedtaket om varig drift det viser seg å være en viktig faktor å ha en enhetlig etablererveiledning i fylket. 3

4 2. Framdriftsplan og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan 2008, 2009, 2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomføring Forhandlinger profileringskampanje Samarbeidsmøter med ordførere for å få med kommunene uten eget Startkontor Samarbeidsmøter med offentlige sektor Profilere Start i kommuner uten eget Startkontor Profileringskampanje Utvikling av database/web for registrering Brukertesting Registrering i databasen Nye kommuner og hjelpere inn i START Arbeidsmøter: Nye hjelpere inn i Startnettverket Erfaringsutveksling mellom offentlige hjelpere Ekstern evaluering Regional samling offentlige og kommersielle hjelpere Løpende oppgaver; oppdatering kvalitetshåndbok, oppfølging koordinator, prosjektog styringsgruppemøter. Alle år

5 2.2 Aktiviteter i 2008 Samarbeidet er utvidet fra 4 kommuner til 12 kommuner. Antall START kontorer er økt fra 4 til 6 Utvikling og vedlikehold av webside for START, inkl. database for registrering av etablerere som har vært i kontakt med START nettverket Utarbeidelse og gjennomføring av profilerings- og markedskampanjer (lokalaviser, kino, annonser, reklame, pressemeldinger med mer) Styremøter og prosjektmøter: 6 møter i styringsgruppen 11 prosjektmøter med erfaringsutveksling og utvikling av START Kompetansetilførsel og erfaringsoverføring START koordinatorer og statlige etater; Ett felles dialogmøte erfaringsutveksling i samarbeidet Ett 3 timers kurs om landbruket v/fylkesmannens landbruksavdeling Ett 3 timers kurs om mattilsynet v/mattilsynet i Vestfold Ett 3 timers kurs om tolletaten v/tolletaten i Vestfold Ett 1 timers kurs om arbeidstilsynet v/arbeidstilsynet i Vestfold Ett 3.5 timers veilednings/kommunikasjonskurs for START koordinatorer v/eks konsulent Løpende samtaler og møter med øvrige profesjonelle hjelpere i samarbeidet De fleste START kontorer har gjennomført minst en etablererkveld pr. halvår. Over 550 etablerere har deltatt på disse samlingene. Profesjonelle hjelpere har gjennomført egne fagkurs for etablerere i samarbeid med START. Det er i 2008 gjennomført; 12 etablererkvelder 1 fagseminar lover og regler v/mattilsynet 2 fagseminar regnskap/økonomi v/ernst & Young Kompetansetilførsel og erfaringsoverføring kurs for regnskap og revisjon Ett 5 timers kurs om bankmøter for etablerere v/bankene i Vestfold Dialogmøter med hjelpere i nettverket En 4 timers regional samling (25 stk) utvikling av STARTkonseptet Ett årlig regional kveldsseminar (125 stk) status i samarbeidet 2008/ nye muligheter 4 lokale samlinger/erfaringsmøter Løpende informasjons og erfaringsutveksling med enkeltpersoner og ledergrupper fra profesjonelle hjelpere i nettverket Informasjonsmøter for nasjonale aktører som Nærings og Handelsdepartementet, Innovasjon Norge og andre fylker som viser stor interesse for START Evaluering av START av etablerere som har fått hjelp via START, ekstern evaluering Evaluering april 30 etablerere ble oppringt av Norfakta vedr. START Evaluering nov 35 etablerere deltok i spørreundersøkelse og dybdeintervju 370 etablerere har pr vært i kontakt med et START kontor. Det er registrert 325 henvisninger fra START koordinatorer til kommersielle hjelpere (advokater, regnskapsførere, revisorer og banker) og offentlige hjelpere (kommune og stat). Det er i tillegg gjennomført flere henvisninger mellom profesjonelle hjelpere som ikke har vært mulig å registrere. 2.3 Arbeidsgrupper og aktiviteter fra Arbeidsgrupper Etableres etter behov. Fra og fram til , er det etablert åtte slike grupper: Markedskampanjen Kartlegging av hvilke områder markedskampanjen skulle omfatte. Innhenting og forhandling av tilbud. Markedskampanjen gjennomføres i avisene uke 14 og uke 17. Kinoreklame kjøres i 26 uker fordelt på beste filpremierer gjennom hele året. Estimert besøk: START-mappe Utarbeidet en felles START-mappe med aktuelle dokumenter som etablereren får med seg hos koordinator. 5

6 Søknad Verdiskaping Vestfold, Fylkeskommunen. Utarbeidet forslag til søknad på bakgrunn av hva prosjektgruppen har kommet fram til vil være riktig å søke om midler til; Kompetanse på salg og markedsføring permanent inn i Startnettverket, samt utbedring av nettsiden. Start fikk tildelt midler til dette arbeidet. Arbeidsgruppe som har fått på plass kompetanse på salg og markedsføring inn i nettverket. Arbeidsgruppe som har jobbet med markedskampanje. Arbeidsgruppe som har jobbet med utbedring av nettsiden. Arbeidsgruppe som har jobbet med rammeverket for framtidig organisering av Start. Arbeidsgruppe som har planlagt fellesmøtet med nettverket Aktiviteter Aktiviteter og profilering av Start Utvikling og vedlikehold av webside for START, inkl. database for registrering av etablerere som har vært i kontakt med START nettverket Utarbeidelse og gjennomføring av profilerings- og markedskampanjer (annonser lokalaviser og kino) Styremøter og prosjektmøter o 11 møter i styringsgruppen o 13 prosjektgruppemøter med erfaringsutveksling og utvikling av START Fellesmøte med nettverket Faglig påfyll for koordinator o Studietur til Frederikshavn Ervervsråd o Deltakelse på ulike regionale miniseminar o Kompetanseheving innen kommunikasjon med Øyvind Sørbrøden o Miniseminar med Steinar Grønhaug, Bedriftsforbundet o Oslo Innovation Week Lokale etablerertreff arrangert av koordinator: I perioden er det gjennomført til sammen 23 lokale etablerertreff: Nøtterøy/Tjøme og Tønsberg/Re 9 etablerertreff 280 deltakere Holmestrand: 4 etablererkvelder 37 deltakere Horten: 3 etablererkvelder 45 deltakere Sandefjord: 3 etablererkvelder 98 deltakere Sandefjord/Larvik: 1 etablererkveld 20 deltakere Larvik: 3 etablererkvelder, 100 deltakere Til sammen 580 etablerere har deltatt på etablerertreff. Evalueringene viser 4-4,8 der 5 er best. Tema på etablerertreff i regi av koordinator: Skatt og moms, forretningsplan Produktkalkyle Regnskapsføring Hvordan skaffe kapital til gode prosjekter? Gode betalingsrutiner / hvordan forhindre tap? Hvordan definere og sjekke markedspotensialet? Praktisk billagshåndtering Avtaler/kontrakter Hva skal til for å få lån i banken? Dagpenger under etablering av eget foretak Forsikring/sykepenger Gründerhistore hvor regnskapsfører og bank også uttalte seg om bedriften 6

7 Hva koster en ansatt? Hva gjør vi i vekst/utvikling? Hvem kan søke og hvem kan få midler hos Innovasjon Norge? Hva er viktig å tenke på i startfasen når det gjelder profilering/markedsføring? Regnskapsføring - hvordan gjøre dette riktig og rimelig? Hvordan bygge nettverk på en bevisst måte? Paneldebatt med hjelpere som uttaler hva de mener er den største utfordringen nyetablerte har, sett fra deres posisjon som regnskapsfører, revisor, bank, advokat, markedsfører mm Valg/endring av selskapsform. Forventninger til/krav fra bankforbindelsen. Innføring i merverdiavgift. Markedsføring/markedsbudsjett. Risiko ved opprettelse av egen bedrift Gründerhistorier. I tillegg er det gjennomført 10 regionale miniseminar arrangert av prosjektleder: Arbeidstilsynet 20 deltakere o Hva bistår Arbeidstilsynet deg som etablerer med? DnB NOR og Fokus Bank 20 deltakere o Smartere bankhverdag? Selskapsform, styresammensetning, lån? Kontantstrøm. Skatteetaten 25 deltakere o Reg. i mva-registeret, Hvordan unngå useriøse aktører i markedet? Hvorfor skatteattest? Risiko ved valg av selskapsform? Hvorfor sette av penger til moms? Vestfold Markedsforum 72 deltakere o Forretningsplan Ernst & Young, Tenden Advokatfirma ANS, Advokatfirma Hesselberg og Revisjonsfirma Hem Langemyhr 20 deltakere o Hvordan etablerer jeg virksomheten? Hvilken selskapsform skal jeg velge? Finnes det noen risiko? Petim regnskap og Alektum Inkasso 40 deltakere o Må jeg ha regnskapsfører? Hva koster dette? o Jeg har sendt faktura, men får ikke inn pengene. Hva gjør jeg? Kan jeg sikre meg mot dette? Tenden Advokatfirma ANS 25 deltakere o Hva er et budsjett og hvorfor budsjettere Handelshøyskolen BI 69 deltakere o Rekkefølgen i det å starte opp og betydningen av relasjoner Bedriftsforbundet 23 deltakere o Styresammensetning og innhenting kapital Handelshøyskolen BI og Designbyrået Felt 80 deltakere o Bruk av sosiale medier Til sammen 394 etablerere har deltatt på regionale miniseminar. 7

8 Ivareta etablerere i kommunene uten eget Start-kontor Det er viktig at etablerere i nodekommunene får tilbud på lik linje med etablerere i kommuner med egen koordinator. Tønsberg har avholdt sitt tredje etablerertreff i Re, med positiv respons. Tønsberg har satt opp fast etablerertreff i Re en gang i halvåret. Nøtterøy har arrangert etablerertreff på Tjøme. Positive tilbakemeldinger her også. Vi ser at etablerere fra nodekommunene i hele fylket møter på de regionale miniseminarene som legges til Sandefjord Motor Hotel, rett ved E18. Andre gjennomførte aktiviteter/samarbeidsmøter: Samarbeidsmøte med offentlige hjelpere Erfaringsutveksling hos Hordaland Fylkeskommune Erfaringsutveksling hos Fjellregion(Røros) Samarbeidsmøte med Innovasjon Norge Fellesmøte i nettverket Samarbeidsmøte med Karrieresenteret, Tønsberg, Presentasjon av Karrieresenteret på prosjektgruppemøte Samarbeidsmøte med Fylkesmannens Landbruksavdeling Presentasjon av Fylkesmannens bidrag i Start på prosjektgruppemøte Presentasjon av Bedriftsforbundets bidrag i Start på prosjektgruppemøte Fellesmøte med erfaringsutveksling for hjelpernettverk, prosjektgruppen og styringsgruppen Presentasjon av START på jobbskapingskurs på Næringssenteret i Vestfold Etablereroversikt Til sammen 1187 etablerere har hatt samtale med koordinator i perioden Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Nøtterøy Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg Fig.1 Etablerere hos koordinator, fordelt på kommunene. Til sammen 583 etablerere har vært i kontakt med offentlige hjelpere i perioden

9 Plan og bygg Tolletaten Mattilsynet Innovasjon Norge Skattetaten Arbeidstilsynet Fylkesmannens landbr.avd NAV Høgskolen i Vestfold Fig.2 Etablerere fordelt på offentlige hjelpere Til sammen 578 etablerere har vært i kontakt med private hjelpere Regnskapsfører Revisor Bank Advokat Salg markedsføring Mentor Innkasso Fig. 3 Etablerere fordelt på private hjelpere. Telletallene avviker noe fra realiteten, all den tid det er vanskelig å fange opp alle henvisninger. 9

10 3. Kvalitet og resultater 3.1 Konkrete tilbakemeldinger 2010 Det er store forskjeller i kommunene på hvor mye ressurser som settes av til koordinator-rollen. Alt fra 20 % - ca. 100 %. Tilbudet til etablererne vil derfor bli ulikt. Der det er satt av mye ressurser, er det kort ventetid fra telefon til første møte, og målet på 2 etablerertreff pr halvår nås. Koordinator har gitt konkrete tilbakemeldinger på følgende: Hvordan fungerer din rolle som koordinator? Bra, får positive tilbakemeldinger fra etablererne. Den fungerer godt. Vanskelig spørsmål, bør vel egentlig besvares av andre, men etter egen mening fungerer jeg tilfredsstillende. Ikke mottatt negative tilbakemeldinger. Jeg avklarer behovene til de som henvender seg og gjør avtaler med de i nettverket som har den rette kompetansen. Opplever at denne delen fungerer godt. Jeg gir også litt råd og veiledning og skaffer mentorer der det er interesse for dette. Jeg stimulerer til at etablererne lager en forretningsplan. Jeg arrangerer nettverksmøter, etablererkvelder og kompetansekvelder sammen med Trine. Samarbeider med lederen for næringsforeningen og med kommunen på Tjøme om å arrangerer Etablererkvelder der. Dette fungerer veldig bra synes jeg. Jeg forteller også Start-kandidatene om det som skjer lokalt som de kan ha nytte av. Samarbeider med NAV og lager næringsfaglige vurderinger av prosjektene til de som søker om å beholde dagpenger under etablering. Fungerer fint. Trives i rollen som koordinator. Rollen er greit avklart og fungerer tilfredsstillende. Hvilke erfaringer gjør du deg? Behovet for rådgivning øker. Rollen er lærerik. Dette er et stort fagområde der det er behov for bred kunnskap. Mulige etablerere har forskjellige behov. Hovedmengden har kommet så langt at de har behov for assistanse fra regnskapsfører. Periodevis betydelig pågang via NAV. Sjeldnere behov for øvrige hjelpetjenester. God kontakt med hjelperne, meget positive og interesserte hjelpere. START er en hensiktsmessig måte å organisere en viktig del av jobben min som næringsrådgiver. De som henvender seg er veldig fornøyde med Start-tilbudet. De gir uttrykk for at de har stor nytte av det. Opplever imidlertid at det fortsatt er et fåtall av de som kan ha nytte av Start-tilbudet som kjenner til det og gjør seg nytte av det. Veldig stor spredning når det gjelder hva slags mennesker som henvender seg og når det gjelder potensialet for lønnsomhet og arbeidsplasser i de prosjektene som vi er bort i. Stor overvekt av etableringer av enkeltpersonsforetak/levebrødsetableringer. Kompetansen min øker i forhold til bredden i type etableringer (bransje, type utfordringer osv.) Ser noen gode resultater fordi jeg har fulgt noen etablerere over tid. Jeg gjør stadig nye erfaringer, en ting er hvert fall sikkert. Hver enkelt etablering og person bak er individuell og unik, og det må ikke glemmes. Måten vi formidler ting på må tilpasses, og at vi er ærlig settes pris på. 10

11 Utfordringer? Stadig økende besøk, noe som øker behovet for mer hjelp. Ønsker ofte å følge opp mer enn det tiden tillater. Ingen spesielle, føler at jeg etablerer god kontakt med de som ønsker min assistanse. I enkelte tilfeller, har jeg følelsen av at mulige etablerere tror jeg kan besvare alle spørsmål der og da. Å få tiden til å gå opp. Sette av tid til rapportering. Få god nok kontakt med lokalt nettverk. Det er tidkrevende å være Start-koordinator. Det er ikke mulig å følge opp hver enkel person i den grad som kunne være ønskelig. Kapasitet kan bli et problem. Kapasitet er et problem i forhold til å skrive næringsfaglige vurderinger fort nok. Noen etablerere mangler gjennomføringsevne. Litt kjedelig å bruke tid på disse. Noen prosjekter er faktisk ikke liv laga. I og med at vi ikke skal og kan gi direkte råd, kan den prosessen være en utfordring. Målet mitt blir jo å få personen selv til å velge å legge det på hylla. Utfordring er det også å stadig møte frustrasjon over at det ikke finnes økonomiske ressurser å få. Hva er etablerer spesielt fornøyd med? Totalpakken og at de blir gitt tid til saken sin. Breddekunnskap, tilbud om hjelp fra nettverket. Støtte til planlegging og realitetsorientering -> hva gjør jeg nå, neste steg. Bør vel besvares av andre, men jeg tror de setter stor pris på rask respons fra min side samt at vi avtaler møter i stor utstrekning utenom ordinær arbeidstid. Å møte en kompetent person som lytter og veileder, og som skaffer hjelp fra nettverket innen relevante fagområder. Opplever at etablererne er storfornøyde med alle tilbudene til Start. Får positiv tilbakemelding på det meste bistand fra hjelperne i nettverket, etablererkvelder/kompetansekvelder, temaseminarer. Det at noen kan lytte til dem under konfidensielle rammer og at de føler at noen ønsker at de skal lykkes med sin bedrift. Regnskapsfører og markedsføring er også tjenester de fleste setter stor pris på og er helt avhengig av. Min erfaring er kombinasjonen av å komme til meg og diskutere, planlegge og bruke meg som sparringspartner OG etablererkvelder og miniseminar. Etablereren gir også utrykk for og setter pris på ærlighet og det at jeg heller litt kaldt vann i årene og realitetsorienterer. Får dere tilbakemelding på ting vi kan gjøre annerledes? Evt. hva? Har ikke hørt noe. Ingen spesielle. Får sjelden eller aldri tilbakemeldinger, bortsett fra på og etter etablerertreff. Har ikke fått mange tilbakemeldinger på ting vi kan gjøre annerledes. Har ikke fått noe konkret her. Flere ønsker seg mer kurs. Negative tilbakemeldinger? Har ikke hørt noe. Ikke mottatt noen så langt. Noen tror de kan få økonomisk støtte til å starte opp. Noen påstår at vi ikke er synlige nok. Det har vært noen få enkeltstående uheldige opplevelser i forhold til hjelpere som jeg har henvist til. Noen har sagt at de skulle ønske at vi/jeg følger opp dem. Det er de selv som må oppsøke meg/ oss. De som forstår det får best utbytte av tilbudet. At det kan være vanskelig å få tak i oss koordinatorer noen ganger.. 11

12 3.2 Samarbeidet i prosjektgruppen Hvordan opplever du som koordinator samarbeidet i prosjektgruppen? Bra. Vi har en positiv tone og en konstruktiv tilnærming til utfordringene. Møtene er viktige for å samordne og informere om status. Her er det mye god erfaringsoverføring mellom koordinatene. Det er viktig med en tydelig møteleder som holder i trådene og styrer møtene. Greit. Stort sett veldig bra. Meget bra! Nyttig å møte kolleger fra andre kommuner som arbeider med det samme, og møter mange av de samme utfordringene. Jeg opplever at vi samarbeider veldig godt og jeg lærer mye av de andre. Totaltilbudet forbedres hele tiden ved at vi jobber sammen som vi gjør. Bra samarbeid i gruppa! Samarbeidet i gruppen er bra. Vi blir bedre og bedre på å trekke veksler på hverandre. Det er veldig viktig at vi har systematiske og jevnlige møter. Enda viktigere at vi har en leder som holder i trådene. Vi jobber så selvstendig på hvert vårt sted, så dette LIMET vil jeg understreke viktigheten av. Andre relevante saker? Få en fast driftsleder som tar seg av overordnede ting og som kan steppe inn der det er behov. Dette er et fantastisk konsept. Vi må bare fortsette å utvikle oss. Tenk om vi kunne klare å kvantifisere verdien ev START for den enkelte kommune. Har vi noen tanker om hvordan dette kan gjøres? At det er en leder for Start i Vestfold er et av de viktigste suksesskriteriene våre. Håper at leder er på plass så fort som overhodet mulig. Denne rollen er et absolutt must for Start i Vestfold. Ellers vil jeg si at jeg har det gøy i arbeidet med Start, ingen dag er lik og jeg lærer stadig noe nytt Mener at et regelmessig samarbeide med hjelperne er viktig og absolutt nødvendig. De har erfaring og kommer med mange gode forslag/innspill til forbedring. 12

13 4. Ressursbruk 4.1 Budsjett og regnskap 2008 INNTEKTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Overføring fra startkontorer a kr Skatteetaten Verdiskaping Vestfold Sum inntekter UTGIFTER Prosjektleder Web Annonsering i aviser, kino m.m Markedsføring/reklame Konferanser/fagseminarer Evaluering Diverse kostnader Sum utgifter Resultat Budsjett og regnskap 2009 INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap startkontorer (kommuner) a kr Refusjon telefonutgifter Fylkeskommunen Verdiskaping Vestfold Sum finansiering UTGIFTER Prosjektleder 80 % stilling inkl. sosiale utgifter Adm. kostnader(møter, reiser, IT, parkering m.m) WEB side og database for registrering/oppfølging av etablererne Annonsering/reklame/markedsføring Ekstern evaluering Salg og markedsføring inn i nettverket Konferanser/fagseminar Div. kostnader Sum utgifter Resultat

14 4.3 Budsjett og regnskap 2010 INNTEKTER Budsjett 2010 Regnskap 2010 Bidrag fra 6 kommuner Eventuell økning fra kommunene til forlengelsen 0 0 VFK for 6 mnd Eventuell økning fra VFK til forlengelsen 0 0 VSV, rest disponibelt på utbetalt til prosjekt Innovasjon Norge Mindreforbruk Ikke-utbetalt del av VFKs bidrag Resterende fra VSV ikke-utbetalt til prosjekt Sum inntekter UTGIFTER Prosjektleder/kjøp av kapasitet ,47 Adm ,36 Web ,00 Markedsføring ,44 Ekstern evaluering/underlag for permanent drift ,00 Kompetanseutvikling ,93 Salg og markedsføring. VSV-midler ,00 Konferanser/fagseminarer ,00 Div. kostnader og udisponert ,06 Sum utgifter Resultat Resultater 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering Koordinator og prosjektleder foretar jevnlige brukertestinger etter ulike etablerertreff og miniseminar. Vi spør blant annet om hvor relevant innholdet var for etablerer, hvordan formidlingen av fagstoffet ble opplevd og hvordan gjennomføringen av arrangementet var. Videre spørres det om hvor etablerer fikk vite om arrangementet og hvor i fylket vedkommende kommer fra. Til slutt kan etablereren komme med egne kommentarer og gi innspill til temaer de ønsker på senere etablerertreff. Flere gir uttrykk for at de ønsker temaer som markedsføring, salg, skatt, mva, hjemmeside og budsjett. De fleste fanger opp informasjon vedrørende arrangementene via invitasjon, nettside og bekjente. Vi merker oss at etablererne kjører mellom fylkene på etablerertreff. Tilbakemeldingene på våre hyppige brukertestinger er gode. Vi skalerer svaralternativene fra 1-5, med 5 som mest relevant/best. Resultatene av disse brukertestene viser et snitt på mellom 4 og 5. Se også pkt Konkrete tilbakemeldinger i rapporten. Skatt sør har gjennomført 2 brukerundersøkelser av START, og Ernst & Young har gjennomført en effektmåling og evaluering. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, samtidig som det selvsagt foreligger forbedringspotensial. Prioritering av forbedringsområder vil foretas av ny styringsgruppe i Alle undersøkelsene er publisert på 14

15 6. Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i mai 2009 som fikk i oppgave å jobbe fram et forlag til framtidig organisering av START. Den nedsatte arbeidsgruppa la fram følgende forslag med begrunnelse for styringsgruppa i Start : Samarbeidsavtale etter Kl. 27 mellom de 12 eierne av Start Sikrer rammeverket for den felles overbygning Vedtekter og eget styre Bestemmelser om forankring og forhold til øvrige aktører Avtale over 4 år Videre framdrift: Innstilling jfr. pkt. 5 i rapporten Detaljer i samarbeidsavtale må lages Avtaler med aktører kan ligge som føring og videreutvikling ved varig drift Krav til kvalitetsutvikling kan gjennomføres ved varig drift 6.2. Vedtak Saken var oppe på styremøte i 12k Følgende ble vedtatt i 12k: 1. Styret slutter seg til styringsgruppas forslag til videre organisering av START ihht kommuneloven Prosjektperioden forlenges til Prosjektperioden ble forlenget til Alle de 12 kommunene har fattet enstemmig vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtale og varig drift av START fra Anne Grethe Bakken er tilsatt som daglig leder av START fra

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold ÅRSMELDING 2012 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Vi ønsker velkommen til START i Vestfold Foran fra venstre; Karl

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold ÅRSMELDING 2013 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Vi ønsker velkommen til START i Vestfold Foran fra venstre; Karl

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Skannersenter i Horten Valgforum 7. mars 2014 Helge Etnestad Horten kommune Hvor er Horten? Horten? Horten? Vestfold fylke Fakta om Vestfold

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for VSV 23. april 2014 2013 Magnar Simensen Verdiskaping i Vestfold er for lav! Vi har ingen tid å miste. Vi må bli bedre på innovasjon og verdiskaping.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID

INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID INTERKOMMUNALT VA-SAMARBEID Eide Vassverk, Aukra, Eide, Fræna og Molde kommuner Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 Presentasjon ved Hans Erik Wold, styreleder Eide Vassverk BA og rådgiver May Rostad,

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR KOMPETANSE OG VEILEDNING FOR DEG SOM VIL STARTE EGEN BEDRIFT I ROGALAND SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KOMMUNENE I ROGALAND

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

God oppvekst videre. Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler?

God oppvekst videre. Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler? God oppvekst videre Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler? Hva har vi hørt og lært? I denne del av programmet skal vi jobbe gruppevis. Gruppeinndeling: Kommunevis Vestfold Fylkeskommune Andre NAV, Psykiatrien,

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD. Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur!

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD. Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur! Tidspunkt: Onsdag 17.06.15 Kl.09-11.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Seilbåten til Ragnar. Tusen takk til Ragnar som tok oss med på seiltur! Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten

Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten «Flersenterkommunen» Utredning i to faser Første fase var ferdig i juni 2014 Fra

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted

Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg. Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013. Attraktiv for næring, ikke som bosted Attraktiv som bosted, ikke for næring Tønsberg Tjøme Attraktiv som bosted og for næring 2008-2013 Verken attraktiv som bosted eller for næring Nøtterøy Attraktiv for næring, ikke som bosted Kap 1

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS)

Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Litteraturhuset Oslo 16. januar 2014 Østlandsforskning Ett av landets 11 regionale og 25 samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter Hovedbølet på Lillehammer

Detaljer

Historikk - samarbeidet

Historikk - samarbeidet Historikk - samarbeidet Initiativ fra fylkeskommunen i 1998 Prosjektorganisert: 1. Etablererservice i Telemark. 1999-2001 2. Entreprenørskap i Telemark. 2002-2004 Styringsgruppe: Tfk, NAV, KS, Fylkesmannen,

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) (FSA) Ekstraordinært årsmøte 14.11.2010 Samhold Agenda Styrets aktiviteter Nytt fra FSA Økonomi Samarbeidsavtale Tilbud fra grunneier Status Kostnader Veien videre 3 alternativer Mandat for videre styrearbeide

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie Denne presentasjonens lysbilder bl.a.: Kort om undertegnede Om nyetableringsvekst i Vestfold m/nabofylker Noen navn/betegnelser Antall potensielle vekstselskaper

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Kvalitetsrapport og bruk av informasjon. Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo

Kvalitetsrapport og bruk av informasjon. Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo Kvalitetsrapport og bruk av informasjon Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo Hva skal vi med alle tallene? Mål - Opplæringslova Mål og tall en tankemodell Tall Tall Tall Mål Tall Tall Tall Tall

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Oppsummering og veien videre

Oppsummering og veien videre Oppsummering og veien videre Interesse- og kompetanseområder Hvem er vi? 170 stk Rolle for et nettverk Aktiviteter for et nettverk Framtiden Interesse- og kompetanseområder 120 100 80 60 40 20 Antall 0

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Floghavre i Vestfold

Floghavre i Vestfold Floghavre i Vestfold Det har i flere tiår vært stort fokus på floghavre i Vestfold. Floghavre er først og fremst et problem i korndyrking der floghavren setter ned avlingene kraftig når det blir mye av

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Norsk Redaktørforening Styremøte 20143-02-10 Oslo RKN/AJ Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Styret vedtok 19. september i fjor et dokument som til dels utdyper og konkretiserer handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Digital plandialog. Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati.

Digital plandialog. Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati. Digital plandialog Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati. Hvem er jeg Gudleik Engeseth Jobber i Horten kommune med plansaker,

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

3K-styringsgruppe - Innkalling

3K-styringsgruppe - Innkalling 3K-styringsgruppe - Innkalling Mandag 11.08.14 kl. 09.30 Re Rådhus NB! Merk tidspunktet Saksliste Sak 42/14: Referater fra styringsgruppas møter 16/6 og 24/6 Sak 43/14: Kommunereform Status i 3K Videre

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch(leder), Ragnar Sundklakk(nestleder), Olav Sandlund, Marit Sibbern og Magnar Simensen. Meldt forfall: Hanna Kirsebom Aronsen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer