SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden

2 Statusrapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk for perioden Utarbeidet av prosjektleder Anne Grethe Bakken Sandefjord INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering og konklusjon side 3 2. Framdrift og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan side Aktiviteter 2008 side Arbeidsgrupper og aktiviteter fra 2009 side Etablereroversikt side 8 3. Kvalitet 3.1 Konkrete tilbakemeldinger side Samarbeidet i prosjektgruppen side Ressursbruk 4.1 Budsjett og regnskap 2008 side Budsjett og regnskap 2009 side Budsjett og regnskap 2010 side Resultater Evaluering og effektmåling 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering side Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag side Vedtak side 15 2

3 1. Oppsummering og konklusjon START i Vestfold merker en økning av henvendelser fra etablerere. 372 etablerere henvendte seg til START i Ved utgangen av 2010, hadde drøyt 1200 etablerere vært i samtale med koordinator, og over 970 etablerere har deltatt på etablerertreff med faglig innhold i løpet av prosjektperioden. Det er foretatt 3 evalueringer av START. I tillegg foretas brukertestinger under etablerertreffene. Tilbakemeldingene fra etablerer i møte med START er gode, vi opplever at møtepunktene med faginnhold og erfaringsutveksling er viktige. Etablererne ønsker seg imidlertid flere etablerertreff med nettverksbygging og faglig innhold. De presiserer viktigheten av å bli tatt på alvor, og komme raskt i dialog med nettverket. START må fortsette å jobbe for å ivareta et levende nettverk som fungerer optimalt. Dialog med offentlige og private hjelpere er viktig. Det vil fortsatt være behov for motivasjon og minne hverandre på våre roller i START. Dialogmøter med nettverket vil også prioriteres framover. START må være en dynamisk organisasjon. Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift START har kommet for å bli. Alle kommunene i samarbeidet gav enstemmig tilslutning til vedtaket om varig drift det viser seg å være en viktig faktor å ha en enhetlig etablererveiledning i fylket. 3

4 2. Framdriftsplan og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan 2008, 2009, 2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomføring Forhandlinger profileringskampanje Samarbeidsmøter med ordførere for å få med kommunene uten eget Startkontor Samarbeidsmøter med offentlige sektor Profilere Start i kommuner uten eget Startkontor Profileringskampanje Utvikling av database/web for registrering Brukertesting Registrering i databasen Nye kommuner og hjelpere inn i START Arbeidsmøter: Nye hjelpere inn i Startnettverket Erfaringsutveksling mellom offentlige hjelpere Ekstern evaluering Regional samling offentlige og kommersielle hjelpere Løpende oppgaver; oppdatering kvalitetshåndbok, oppfølging koordinator, prosjektog styringsgruppemøter. Alle år

5 2.2 Aktiviteter i 2008 Samarbeidet er utvidet fra 4 kommuner til 12 kommuner. Antall START kontorer er økt fra 4 til 6 Utvikling og vedlikehold av webside for START, inkl. database for registrering av etablerere som har vært i kontakt med START nettverket Utarbeidelse og gjennomføring av profilerings- og markedskampanjer (lokalaviser, kino, annonser, reklame, pressemeldinger med mer) Styremøter og prosjektmøter: 6 møter i styringsgruppen 11 prosjektmøter med erfaringsutveksling og utvikling av START Kompetansetilførsel og erfaringsoverføring START koordinatorer og statlige etater; Ett felles dialogmøte erfaringsutveksling i samarbeidet Ett 3 timers kurs om landbruket v/fylkesmannens landbruksavdeling Ett 3 timers kurs om mattilsynet v/mattilsynet i Vestfold Ett 3 timers kurs om tolletaten v/tolletaten i Vestfold Ett 1 timers kurs om arbeidstilsynet v/arbeidstilsynet i Vestfold Ett 3.5 timers veilednings/kommunikasjonskurs for START koordinatorer v/eks konsulent Løpende samtaler og møter med øvrige profesjonelle hjelpere i samarbeidet De fleste START kontorer har gjennomført minst en etablererkveld pr. halvår. Over 550 etablerere har deltatt på disse samlingene. Profesjonelle hjelpere har gjennomført egne fagkurs for etablerere i samarbeid med START. Det er i 2008 gjennomført; 12 etablererkvelder 1 fagseminar lover og regler v/mattilsynet 2 fagseminar regnskap/økonomi v/ernst & Young Kompetansetilførsel og erfaringsoverføring kurs for regnskap og revisjon Ett 5 timers kurs om bankmøter for etablerere v/bankene i Vestfold Dialogmøter med hjelpere i nettverket En 4 timers regional samling (25 stk) utvikling av STARTkonseptet Ett årlig regional kveldsseminar (125 stk) status i samarbeidet 2008/ nye muligheter 4 lokale samlinger/erfaringsmøter Løpende informasjons og erfaringsutveksling med enkeltpersoner og ledergrupper fra profesjonelle hjelpere i nettverket Informasjonsmøter for nasjonale aktører som Nærings og Handelsdepartementet, Innovasjon Norge og andre fylker som viser stor interesse for START Evaluering av START av etablerere som har fått hjelp via START, ekstern evaluering Evaluering april 30 etablerere ble oppringt av Norfakta vedr. START Evaluering nov 35 etablerere deltok i spørreundersøkelse og dybdeintervju 370 etablerere har pr vært i kontakt med et START kontor. Det er registrert 325 henvisninger fra START koordinatorer til kommersielle hjelpere (advokater, regnskapsførere, revisorer og banker) og offentlige hjelpere (kommune og stat). Det er i tillegg gjennomført flere henvisninger mellom profesjonelle hjelpere som ikke har vært mulig å registrere. 2.3 Arbeidsgrupper og aktiviteter fra Arbeidsgrupper Etableres etter behov. Fra og fram til , er det etablert åtte slike grupper: Markedskampanjen Kartlegging av hvilke områder markedskampanjen skulle omfatte. Innhenting og forhandling av tilbud. Markedskampanjen gjennomføres i avisene uke 14 og uke 17. Kinoreklame kjøres i 26 uker fordelt på beste filpremierer gjennom hele året. Estimert besøk: START-mappe Utarbeidet en felles START-mappe med aktuelle dokumenter som etablereren får med seg hos koordinator. 5

6 Søknad Verdiskaping Vestfold, Fylkeskommunen. Utarbeidet forslag til søknad på bakgrunn av hva prosjektgruppen har kommet fram til vil være riktig å søke om midler til; Kompetanse på salg og markedsføring permanent inn i Startnettverket, samt utbedring av nettsiden. Start fikk tildelt midler til dette arbeidet. Arbeidsgruppe som har fått på plass kompetanse på salg og markedsføring inn i nettverket. Arbeidsgruppe som har jobbet med markedskampanje. Arbeidsgruppe som har jobbet med utbedring av nettsiden. Arbeidsgruppe som har jobbet med rammeverket for framtidig organisering av Start. Arbeidsgruppe som har planlagt fellesmøtet med nettverket Aktiviteter Aktiviteter og profilering av Start Utvikling og vedlikehold av webside for START, inkl. database for registrering av etablerere som har vært i kontakt med START nettverket Utarbeidelse og gjennomføring av profilerings- og markedskampanjer (annonser lokalaviser og kino) Styremøter og prosjektmøter o 11 møter i styringsgruppen o 13 prosjektgruppemøter med erfaringsutveksling og utvikling av START Fellesmøte med nettverket Faglig påfyll for koordinator o Studietur til Frederikshavn Ervervsråd o Deltakelse på ulike regionale miniseminar o Kompetanseheving innen kommunikasjon med Øyvind Sørbrøden o Miniseminar med Steinar Grønhaug, Bedriftsforbundet o Oslo Innovation Week Lokale etablerertreff arrangert av koordinator: I perioden er det gjennomført til sammen 23 lokale etablerertreff: Nøtterøy/Tjøme og Tønsberg/Re 9 etablerertreff 280 deltakere Holmestrand: 4 etablererkvelder 37 deltakere Horten: 3 etablererkvelder 45 deltakere Sandefjord: 3 etablererkvelder 98 deltakere Sandefjord/Larvik: 1 etablererkveld 20 deltakere Larvik: 3 etablererkvelder, 100 deltakere Til sammen 580 etablerere har deltatt på etablerertreff. Evalueringene viser 4-4,8 der 5 er best. Tema på etablerertreff i regi av koordinator: Skatt og moms, forretningsplan Produktkalkyle Regnskapsføring Hvordan skaffe kapital til gode prosjekter? Gode betalingsrutiner / hvordan forhindre tap? Hvordan definere og sjekke markedspotensialet? Praktisk billagshåndtering Avtaler/kontrakter Hva skal til for å få lån i banken? Dagpenger under etablering av eget foretak Forsikring/sykepenger Gründerhistore hvor regnskapsfører og bank også uttalte seg om bedriften 6

7 Hva koster en ansatt? Hva gjør vi i vekst/utvikling? Hvem kan søke og hvem kan få midler hos Innovasjon Norge? Hva er viktig å tenke på i startfasen når det gjelder profilering/markedsføring? Regnskapsføring - hvordan gjøre dette riktig og rimelig? Hvordan bygge nettverk på en bevisst måte? Paneldebatt med hjelpere som uttaler hva de mener er den største utfordringen nyetablerte har, sett fra deres posisjon som regnskapsfører, revisor, bank, advokat, markedsfører mm Valg/endring av selskapsform. Forventninger til/krav fra bankforbindelsen. Innføring i merverdiavgift. Markedsføring/markedsbudsjett. Risiko ved opprettelse av egen bedrift Gründerhistorier. I tillegg er det gjennomført 10 regionale miniseminar arrangert av prosjektleder: Arbeidstilsynet 20 deltakere o Hva bistår Arbeidstilsynet deg som etablerer med? DnB NOR og Fokus Bank 20 deltakere o Smartere bankhverdag? Selskapsform, styresammensetning, lån? Kontantstrøm. Skatteetaten 25 deltakere o Reg. i mva-registeret, Hvordan unngå useriøse aktører i markedet? Hvorfor skatteattest? Risiko ved valg av selskapsform? Hvorfor sette av penger til moms? Vestfold Markedsforum 72 deltakere o Forretningsplan Ernst & Young, Tenden Advokatfirma ANS, Advokatfirma Hesselberg og Revisjonsfirma Hem Langemyhr 20 deltakere o Hvordan etablerer jeg virksomheten? Hvilken selskapsform skal jeg velge? Finnes det noen risiko? Petim regnskap og Alektum Inkasso 40 deltakere o Må jeg ha regnskapsfører? Hva koster dette? o Jeg har sendt faktura, men får ikke inn pengene. Hva gjør jeg? Kan jeg sikre meg mot dette? Tenden Advokatfirma ANS 25 deltakere o Hva er et budsjett og hvorfor budsjettere Handelshøyskolen BI 69 deltakere o Rekkefølgen i det å starte opp og betydningen av relasjoner Bedriftsforbundet 23 deltakere o Styresammensetning og innhenting kapital Handelshøyskolen BI og Designbyrået Felt 80 deltakere o Bruk av sosiale medier Til sammen 394 etablerere har deltatt på regionale miniseminar. 7

8 Ivareta etablerere i kommunene uten eget Start-kontor Det er viktig at etablerere i nodekommunene får tilbud på lik linje med etablerere i kommuner med egen koordinator. Tønsberg har avholdt sitt tredje etablerertreff i Re, med positiv respons. Tønsberg har satt opp fast etablerertreff i Re en gang i halvåret. Nøtterøy har arrangert etablerertreff på Tjøme. Positive tilbakemeldinger her også. Vi ser at etablerere fra nodekommunene i hele fylket møter på de regionale miniseminarene som legges til Sandefjord Motor Hotel, rett ved E18. Andre gjennomførte aktiviteter/samarbeidsmøter: Samarbeidsmøte med offentlige hjelpere Erfaringsutveksling hos Hordaland Fylkeskommune Erfaringsutveksling hos Fjellregion(Røros) Samarbeidsmøte med Innovasjon Norge Fellesmøte i nettverket Samarbeidsmøte med Karrieresenteret, Tønsberg, Presentasjon av Karrieresenteret på prosjektgruppemøte Samarbeidsmøte med Fylkesmannens Landbruksavdeling Presentasjon av Fylkesmannens bidrag i Start på prosjektgruppemøte Presentasjon av Bedriftsforbundets bidrag i Start på prosjektgruppemøte Fellesmøte med erfaringsutveksling for hjelpernettverk, prosjektgruppen og styringsgruppen Presentasjon av START på jobbskapingskurs på Næringssenteret i Vestfold Etablereroversikt Til sammen 1187 etablerere har hatt samtale med koordinator i perioden Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Nøtterøy Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg Fig.1 Etablerere hos koordinator, fordelt på kommunene. Til sammen 583 etablerere har vært i kontakt med offentlige hjelpere i perioden

9 Plan og bygg Tolletaten Mattilsynet Innovasjon Norge Skattetaten Arbeidstilsynet Fylkesmannens landbr.avd NAV Høgskolen i Vestfold Fig.2 Etablerere fordelt på offentlige hjelpere Til sammen 578 etablerere har vært i kontakt med private hjelpere Regnskapsfører Revisor Bank Advokat Salg markedsføring Mentor Innkasso Fig. 3 Etablerere fordelt på private hjelpere. Telletallene avviker noe fra realiteten, all den tid det er vanskelig å fange opp alle henvisninger. 9

10 3. Kvalitet og resultater 3.1 Konkrete tilbakemeldinger 2010 Det er store forskjeller i kommunene på hvor mye ressurser som settes av til koordinator-rollen. Alt fra 20 % - ca. 100 %. Tilbudet til etablererne vil derfor bli ulikt. Der det er satt av mye ressurser, er det kort ventetid fra telefon til første møte, og målet på 2 etablerertreff pr halvår nås. Koordinator har gitt konkrete tilbakemeldinger på følgende: Hvordan fungerer din rolle som koordinator? Bra, får positive tilbakemeldinger fra etablererne. Den fungerer godt. Vanskelig spørsmål, bør vel egentlig besvares av andre, men etter egen mening fungerer jeg tilfredsstillende. Ikke mottatt negative tilbakemeldinger. Jeg avklarer behovene til de som henvender seg og gjør avtaler med de i nettverket som har den rette kompetansen. Opplever at denne delen fungerer godt. Jeg gir også litt råd og veiledning og skaffer mentorer der det er interesse for dette. Jeg stimulerer til at etablererne lager en forretningsplan. Jeg arrangerer nettverksmøter, etablererkvelder og kompetansekvelder sammen med Trine. Samarbeider med lederen for næringsforeningen og med kommunen på Tjøme om å arrangerer Etablererkvelder der. Dette fungerer veldig bra synes jeg. Jeg forteller også Start-kandidatene om det som skjer lokalt som de kan ha nytte av. Samarbeider med NAV og lager næringsfaglige vurderinger av prosjektene til de som søker om å beholde dagpenger under etablering. Fungerer fint. Trives i rollen som koordinator. Rollen er greit avklart og fungerer tilfredsstillende. Hvilke erfaringer gjør du deg? Behovet for rådgivning øker. Rollen er lærerik. Dette er et stort fagområde der det er behov for bred kunnskap. Mulige etablerere har forskjellige behov. Hovedmengden har kommet så langt at de har behov for assistanse fra regnskapsfører. Periodevis betydelig pågang via NAV. Sjeldnere behov for øvrige hjelpetjenester. God kontakt med hjelperne, meget positive og interesserte hjelpere. START er en hensiktsmessig måte å organisere en viktig del av jobben min som næringsrådgiver. De som henvender seg er veldig fornøyde med Start-tilbudet. De gir uttrykk for at de har stor nytte av det. Opplever imidlertid at det fortsatt er et fåtall av de som kan ha nytte av Start-tilbudet som kjenner til det og gjør seg nytte av det. Veldig stor spredning når det gjelder hva slags mennesker som henvender seg og når det gjelder potensialet for lønnsomhet og arbeidsplasser i de prosjektene som vi er bort i. Stor overvekt av etableringer av enkeltpersonsforetak/levebrødsetableringer. Kompetansen min øker i forhold til bredden i type etableringer (bransje, type utfordringer osv.) Ser noen gode resultater fordi jeg har fulgt noen etablerere over tid. Jeg gjør stadig nye erfaringer, en ting er hvert fall sikkert. Hver enkelt etablering og person bak er individuell og unik, og det må ikke glemmes. Måten vi formidler ting på må tilpasses, og at vi er ærlig settes pris på. 10

11 Utfordringer? Stadig økende besøk, noe som øker behovet for mer hjelp. Ønsker ofte å følge opp mer enn det tiden tillater. Ingen spesielle, føler at jeg etablerer god kontakt med de som ønsker min assistanse. I enkelte tilfeller, har jeg følelsen av at mulige etablerere tror jeg kan besvare alle spørsmål der og da. Å få tiden til å gå opp. Sette av tid til rapportering. Få god nok kontakt med lokalt nettverk. Det er tidkrevende å være Start-koordinator. Det er ikke mulig å følge opp hver enkel person i den grad som kunne være ønskelig. Kapasitet kan bli et problem. Kapasitet er et problem i forhold til å skrive næringsfaglige vurderinger fort nok. Noen etablerere mangler gjennomføringsevne. Litt kjedelig å bruke tid på disse. Noen prosjekter er faktisk ikke liv laga. I og med at vi ikke skal og kan gi direkte råd, kan den prosessen være en utfordring. Målet mitt blir jo å få personen selv til å velge å legge det på hylla. Utfordring er det også å stadig møte frustrasjon over at det ikke finnes økonomiske ressurser å få. Hva er etablerer spesielt fornøyd med? Totalpakken og at de blir gitt tid til saken sin. Breddekunnskap, tilbud om hjelp fra nettverket. Støtte til planlegging og realitetsorientering -> hva gjør jeg nå, neste steg. Bør vel besvares av andre, men jeg tror de setter stor pris på rask respons fra min side samt at vi avtaler møter i stor utstrekning utenom ordinær arbeidstid. Å møte en kompetent person som lytter og veileder, og som skaffer hjelp fra nettverket innen relevante fagområder. Opplever at etablererne er storfornøyde med alle tilbudene til Start. Får positiv tilbakemelding på det meste bistand fra hjelperne i nettverket, etablererkvelder/kompetansekvelder, temaseminarer. Det at noen kan lytte til dem under konfidensielle rammer og at de føler at noen ønsker at de skal lykkes med sin bedrift. Regnskapsfører og markedsføring er også tjenester de fleste setter stor pris på og er helt avhengig av. Min erfaring er kombinasjonen av å komme til meg og diskutere, planlegge og bruke meg som sparringspartner OG etablererkvelder og miniseminar. Etablereren gir også utrykk for og setter pris på ærlighet og det at jeg heller litt kaldt vann i årene og realitetsorienterer. Får dere tilbakemelding på ting vi kan gjøre annerledes? Evt. hva? Har ikke hørt noe. Ingen spesielle. Får sjelden eller aldri tilbakemeldinger, bortsett fra på og etter etablerertreff. Har ikke fått mange tilbakemeldinger på ting vi kan gjøre annerledes. Har ikke fått noe konkret her. Flere ønsker seg mer kurs. Negative tilbakemeldinger? Har ikke hørt noe. Ikke mottatt noen så langt. Noen tror de kan få økonomisk støtte til å starte opp. Noen påstår at vi ikke er synlige nok. Det har vært noen få enkeltstående uheldige opplevelser i forhold til hjelpere som jeg har henvist til. Noen har sagt at de skulle ønske at vi/jeg følger opp dem. Det er de selv som må oppsøke meg/ oss. De som forstår det får best utbytte av tilbudet. At det kan være vanskelig å få tak i oss koordinatorer noen ganger.. 11

12 3.2 Samarbeidet i prosjektgruppen Hvordan opplever du som koordinator samarbeidet i prosjektgruppen? Bra. Vi har en positiv tone og en konstruktiv tilnærming til utfordringene. Møtene er viktige for å samordne og informere om status. Her er det mye god erfaringsoverføring mellom koordinatene. Det er viktig med en tydelig møteleder som holder i trådene og styrer møtene. Greit. Stort sett veldig bra. Meget bra! Nyttig å møte kolleger fra andre kommuner som arbeider med det samme, og møter mange av de samme utfordringene. Jeg opplever at vi samarbeider veldig godt og jeg lærer mye av de andre. Totaltilbudet forbedres hele tiden ved at vi jobber sammen som vi gjør. Bra samarbeid i gruppa! Samarbeidet i gruppen er bra. Vi blir bedre og bedre på å trekke veksler på hverandre. Det er veldig viktig at vi har systematiske og jevnlige møter. Enda viktigere at vi har en leder som holder i trådene. Vi jobber så selvstendig på hvert vårt sted, så dette LIMET vil jeg understreke viktigheten av. Andre relevante saker? Få en fast driftsleder som tar seg av overordnede ting og som kan steppe inn der det er behov. Dette er et fantastisk konsept. Vi må bare fortsette å utvikle oss. Tenk om vi kunne klare å kvantifisere verdien ev START for den enkelte kommune. Har vi noen tanker om hvordan dette kan gjøres? At det er en leder for Start i Vestfold er et av de viktigste suksesskriteriene våre. Håper at leder er på plass så fort som overhodet mulig. Denne rollen er et absolutt must for Start i Vestfold. Ellers vil jeg si at jeg har det gøy i arbeidet med Start, ingen dag er lik og jeg lærer stadig noe nytt Mener at et regelmessig samarbeide med hjelperne er viktig og absolutt nødvendig. De har erfaring og kommer med mange gode forslag/innspill til forbedring. 12

13 4. Ressursbruk 4.1 Budsjett og regnskap 2008 INNTEKTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Overføring fra startkontorer a kr Skatteetaten Verdiskaping Vestfold Sum inntekter UTGIFTER Prosjektleder Web Annonsering i aviser, kino m.m Markedsføring/reklame Konferanser/fagseminarer Evaluering Diverse kostnader Sum utgifter Resultat Budsjett og regnskap 2009 INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap startkontorer (kommuner) a kr Refusjon telefonutgifter Fylkeskommunen Verdiskaping Vestfold Sum finansiering UTGIFTER Prosjektleder 80 % stilling inkl. sosiale utgifter Adm. kostnader(møter, reiser, IT, parkering m.m) WEB side og database for registrering/oppfølging av etablererne Annonsering/reklame/markedsføring Ekstern evaluering Salg og markedsføring inn i nettverket Konferanser/fagseminar Div. kostnader Sum utgifter Resultat

14 4.3 Budsjett og regnskap 2010 INNTEKTER Budsjett 2010 Regnskap 2010 Bidrag fra 6 kommuner Eventuell økning fra kommunene til forlengelsen 0 0 VFK for 6 mnd Eventuell økning fra VFK til forlengelsen 0 0 VSV, rest disponibelt på utbetalt til prosjekt Innovasjon Norge Mindreforbruk Ikke-utbetalt del av VFKs bidrag Resterende fra VSV ikke-utbetalt til prosjekt Sum inntekter UTGIFTER Prosjektleder/kjøp av kapasitet ,47 Adm ,36 Web ,00 Markedsføring ,44 Ekstern evaluering/underlag for permanent drift ,00 Kompetanseutvikling ,93 Salg og markedsføring. VSV-midler ,00 Konferanser/fagseminarer ,00 Div. kostnader og udisponert ,06 Sum utgifter Resultat Resultater 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering Koordinator og prosjektleder foretar jevnlige brukertestinger etter ulike etablerertreff og miniseminar. Vi spør blant annet om hvor relevant innholdet var for etablerer, hvordan formidlingen av fagstoffet ble opplevd og hvordan gjennomføringen av arrangementet var. Videre spørres det om hvor etablerer fikk vite om arrangementet og hvor i fylket vedkommende kommer fra. Til slutt kan etablereren komme med egne kommentarer og gi innspill til temaer de ønsker på senere etablerertreff. Flere gir uttrykk for at de ønsker temaer som markedsføring, salg, skatt, mva, hjemmeside og budsjett. De fleste fanger opp informasjon vedrørende arrangementene via invitasjon, nettside og bekjente. Vi merker oss at etablererne kjører mellom fylkene på etablerertreff. Tilbakemeldingene på våre hyppige brukertestinger er gode. Vi skalerer svaralternativene fra 1-5, med 5 som mest relevant/best. Resultatene av disse brukertestene viser et snitt på mellom 4 og 5. Se også pkt Konkrete tilbakemeldinger i rapporten. Skatt sør har gjennomført 2 brukerundersøkelser av START, og Ernst & Young har gjennomført en effektmåling og evaluering. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, samtidig som det selvsagt foreligger forbedringspotensial. Prioritering av forbedringsområder vil foretas av ny styringsgruppe i Alle undersøkelsene er publisert på 14

15 6. Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i mai 2009 som fikk i oppgave å jobbe fram et forlag til framtidig organisering av START. Den nedsatte arbeidsgruppa la fram følgende forslag med begrunnelse for styringsgruppa i Start : Samarbeidsavtale etter Kl. 27 mellom de 12 eierne av Start Sikrer rammeverket for den felles overbygning Vedtekter og eget styre Bestemmelser om forankring og forhold til øvrige aktører Avtale over 4 år Videre framdrift: Innstilling jfr. pkt. 5 i rapporten Detaljer i samarbeidsavtale må lages Avtaler med aktører kan ligge som føring og videreutvikling ved varig drift Krav til kvalitetsutvikling kan gjennomføres ved varig drift 6.2. Vedtak Saken var oppe på styremøte i 12k Følgende ble vedtatt i 12k: 1. Styret slutter seg til styringsgruppas forslag til videre organisering av START ihht kommuneloven Prosjektperioden forlenges til Prosjektperioden ble forlenget til Alle de 12 kommunene har fattet enstemmig vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtale og varig drift av START fra Anne Grethe Bakken er tilsatt som daglig leder av START fra

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Fylkesmannen i Vestfold Årsrapport 2006 Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Innholdsfortegnelse: Side Kapittel 1 Tilstanden i Fylket og embetet 1.0 Tilstanden i Vestfold 2 1.1 Styringsdialogen 5 1.2 Budsjett

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer