ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden

2 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk for perioden Utarbeidet av daglig leder Anne Grethe Bakken. Sandefjord INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering side 3 2. Eiere, arbeidsutvalget og administrasjon side Eiere side Arbeidsutvalget side Administrasjon side 4 3. Aktiviteter Møter arbeidsutvalget og koordinatormøter side Årlig dialogmøte offentlig hjelpere side Årlig START-konferanse side Erfaringsutveksling side Kompetanseheving side Markedsføring og sosiale medier side Etablerertreff side 6 4. Etablereroversikter side Etablerere fordelt kommunevis side Etablerere fordelt på offentlige hjelpere side Etablerere fordelt på private hjelpere side 8 5. Kvalitet og resultater side Konkrete tilbakemeldinger koordinator side Konkrete tilbakemeldinger etablerer side Ressursbruk 6.1 Budsjett og regnskap 2011 side Stillingsressurs START-kontor side Resultater, Evaluering og effektmåling side Brukertesting og ekstern evaluering side 13 2

3 1. Oppsummering Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift, med de samme 12 kommunene som eiere. Sandefjord kommune er vertskommune og daglig leder har kontorplass på rådmannskontoret i Sandefjord rådhus. I 2011 har 400 nye etablerere hatt samtale med START-koordinator, og koordinatorene merker en økning av oppfølgingshenvendelser. Det er positivt for START at samme etablerer tar kontakt og benytter START flere ganger dette viser at de er fornøyde og syns at START fungerer. Det er foretatt 2 større evalueringer og 15 brukertestinger av START i Tilbakemeldingene fra etablerer i møte med START er gode, vi opplever at møtepunktene med faginnhold og erfaringsutveksling er viktige. Etablererne ønsker seg imidlertid flere etablerertreff med nettverksbygging og faglig innhold. De presiserer viktigheten av å bli tatt på alvor, og å komme raskt i dialog med nettverket. START må fortsette å jobbe for å ivareta et levende nettverk som fungerer optimalt. Dialog med offentlige og private hjelpere er viktig. Det vil fortsatt være behov for motivasjon og minne hverandre på våre roller i START. Dialogmøter med nettverket vil også prioriteres framover. START må være en dynamisk organisasjon. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra evalueringene jobber START nå med en strategiprosess og prioritere forbedringsområdene. 3

4 2. Eiere, arbeidsutvalget og administrasjon 2.1 Eiere Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift, med følgende 12 kommuner som eiere; Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Sandefjord kommune er fra 2011 vertskommune for START. 2.2 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv; Leder Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord kommune Nestleder Inger Anne Speilberg, ass. rådmann Sandefjord kommune Styremedlem Ragnar Sundklakk, rådmann Horten kommune Styremedlem Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestfold Styremedlem Marit Sibbern, daglig leder ROS Økonomi Styremedlem Hanna Kirsebom Aronsen, Banksjef Næringsliv DNB Tønsberg Observatør Magnar Simensen, rådgiver, Vestfold Fylkeskommune 2.3 Administrasjon START i Vestfold har en liten administrasjon, bestående av daglig leder Anne Grethe Bakken i 50 % stilling. 6 kommuner, Holmestrand, Horten, Larvik Nøtterøy, Sandefjord og Tønsberg har eget START-kontor med en koordinator som inngår i koordinatorgruppen sammen med daglig leder. Koordinatorstillingen varierer fra kommune til kommune, fra %. Stillingsprosenten må ses i sammenheng med kommunestørrelse og behov. Følgende sitter i koordinatorgruppen: Ulf Sundling, næringssjef, Holmestrand kommune Øystein Sandtrø, næringssjef, Horten kommune Nina Molteberg, prosjektleder, Link Larvik Jonathan Hall, næringssjef, Nøtterøy kommune Ernst R. Midtun, næringslivskoordinator, Sandefjord kommune Trine Tenvik, næringskoordinator, Tønsberg kommune Sverre Kjær, informasjonsansvarlig, Skatt sør Anne Grethe Bakken, daglig leder START. 4

5 3. Aktiviteter i Møter arbeidsutvalget og koordinatormøter o 5 møter i arbeidsutvalget o 11 koordinatormøter Koordinatorene melder tilbake at koordinatormøtene er en viktig møteplass med rom for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling. 3.2 Årlig dialogmøte Offentlig hjelpere o 23 deltakere representert ved NAV, Skatt sør, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Tolletaten, Innovasjon Norge, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen, arbeidsutvalget i START og koordinatorgruppen. o Vi ser at formen på dialogmøtene må endres i Vi må involvere deltakerne og legger opp til en type work-shop for aktivisering og knytte eierskap. 3.3 Årlig START-konferanse for eiere, hjelpernettverk, samarbeidspartnere og START o 122 deltakere representert fra privat næringsliv, statlige etater, kommuner, fylkeskommune og politikere. o Godt program med tyngde på foredragsholdere gjorde konferansen veldig bra. o Legger opp til tilsvarende konferanse i Erfaringsutveksling med samarbeidspartnere på koordinatormøter o Innovasjon Norge, v/ Henrik Fardahl o Nettverksbanken, v/ Helle Stabel o Næringssenteret i Vestfold, v/ Tine Gran o Fylkeskommunens Næringsstrategi, v/ Magnar Simensen 3.5 Kompetanseheving koordinator og daglig leder o Videreutvikling av START med Arvid Gusland, Ernst & Young o Erfaringsutveksling hos Leiv Eriksson Nyskaping o Veilederkonferansen 2011 med presentasjon av START o Studietur til etablererveiledertjenesten SKAPE og IPark i Stavanger 3.6 Markedsføring og sosiale medier o Annonsekampanje i lokalaviser og på nettet gir ikke de store uttellingene o Opplever bedre effekt med jungeltelegrafen, koordinatorene og STARTnettverket o Du finner START i Vestfold på Twitter og Facebook 5

6 3.7 Etablerertreff I perioden er det gjennomført til sammen 15 lokale etablerertreff i regi av koordinator: Nøtterøy/Tjøme og Tønsberg/Re 6 etablerertreff 212 deltakere Holmestrand/Horten: 2 etablerertreff 13 deltakere Sandefjord: 4 etablererkvelder 106 deltakere Larvik: 3 etablerertreff 66 deltakere I tillegg er det arrangert 4 regionale miniseminar av daglig leder med til sammen 162 deltakere Småbedrifter i utvikling og vekst Etablerere i denne fasen har behov for en helt annen kompetanse enn etablerere i startfasen. START tilbyr derfor Kompetansekvelder der tema er relatert til denne gruppen etablerere. I tillegg besitter nettverket kompetanse på området og etablerer får tilbud der etter behov. Til sammen 559 etablerere har deltatt på etablerertreff. Effektmålingene viser i snitt 4,5 der 5 er best. Tema på etablerertreff, kompetansekvelder og miniseminar: o Revisjonsregler & kontrakter o Valg av selskapsform o Forretningsplan og budsjett o Hvorfor AS? Skatt/avgift v/as, forslag til forenkling av aksjelov o Arbeidsgiveransvar i forbindelse med ansettelser. Styrearbeid når bedriften vokser o Enkel regnskapsføring o Regnskap/økonomi/ støtteordinger rettet mot landbruk o Salg og markedsføring o Bank og NAV(dagpenger under etablering) o Avtaler o Regnskap og bank o Etablering fra ide til marked o Bemanning i vekstfase o Markedsstrategi i vekstfase + selskapsformer o Kontrakter, forsikringer og økonomi o Gode regnskapsrutiner o Valg av selskapsform, skatt og mva o Gode regnskapsrutiner 6

7 4 Etablereroversikter Ivareta etablerere i kommunene uten eget Start-kontor Vi ser at etablerere i kommuner uten eget START-kontor regelmessig tar kontakt med START-kontorene, og møter opp på etablerertreff. Det arrangeres også etablerertreff i Re og Tjøme, med god oppslutning. Fra 2012 arrangeres det også etablererkvelder i Andebu. De regionale miniseminarene som arrangeres på Sandefjord Motor Hotel, rett ved E18, er et egnet sted til å få med etablerere fra hele fylket. START forsøker å legge til rette for etablerere i alle eierkommunene. 4.1 Etablereroversikt fordelt kommunevis Til sammen 400 nye etablerere har hatt samtale med koordinator i perioden Oppfølgingssamtaler kommer i tillegg til dette Fig.1 Nye etablerere hos koordinator, fordelt på kommunene. 7

8 4.2 Etablereroversikt fordelt på offentlige hjelpere Fig. 2 Etablerere fordelt på offentlige hjelpere. Til sammen 166 etablerere var i møte med offentlige hjelpere i Siden oppstart har 749 etablerere hat møte med offentlige hjelpere. 4.3 Etablereroversikt fordelt på private hjelpere Fig. 3 Etablerere fordelt på private hjelpere. Til sammen 165 etablerere var i møte med private hjelpere i etablerere har siden oppstart hatt møte med private hjelpere. 8

9 5. Kvalitet og resultater 5.1 Konkrete tilbakemeldinger fra koordinator Det er forskjeller i koordinators stillingsstørrelse på START-kontorene. Tilbudet til etablererne vil derfor bli noe ulikt. Der det er satt av mye ressurser, er det kort ventetid fra telefon til første møte, og målet på 2 etablerertreff pr halvår nås. Hvordan fungerer din rolle som koordinator? I tillegg til varierende arbeidsoppgaver opp mot næringslivet, brukes anslagsvis 60 % av tiden som START-koordinator. Som START-koordinator tas det i hovedsak imot personer som ønsker å starte egen bedrift, samt mindre bedrifter som er i en endringsfase og trenger rådgivning. START-systemet har et velutviklet nettverk av private og offentlige hjelpere, som hver enkelt koordinator bruker etter hensikt og behov, og som rådgivning av spesialkompetanse. Bra trives med rollen Rollen fungerer bra, det er varierende og ingen dag er lik Jevnt over greit, tar imot kandidater på kort varsel Den fungerer godt Hvilke erfaringer gjør du deg? Koordinatorrollen er krevende, da den skal i den utstrekning som er mulig bistå nyetablerere og bedrifter i endring, være konkret rådgivende. Erfaringen er at "kundene" har svært varierende behov, både i bredde og dybde. Opplever stort sett meget fornøyde "kunder". Vi mener vi har allsidig, både bred og dyp kompetanse innen enkelte områder og mener vi er flinke til å videreformidle til hjelperne i nettverket, dersom spisskompetanse er nødvendig. Utvidet koordinator rollen til også å være veileder Det private nettverket (spesielt regnskap + revisor) gir tilbakemeldinger på at de har fått kunder gjennom START Det er stor variasjon i hvor mye og hva hver enkelt kan. Det varierer også endel i hvilke forventninger de har Meget stort sprik mellom kandidatene, noen "avvises", men de fleste går videre til en eller flere hjelpere. I tillegg til å være et godt verktøy for å gi etablerere god hjelp, er det en god arena for kommunikasjon med andre kommuner og øvrig hjelpeapparat om næringsutvikling Utfordringer? Utfordringen er ofte å kunne gi "kunden" egeninnsikt og motivere "kunden" selv til å ta tak i forhold som ofte kan være krevende. Det kan være å lage budsjetter, skrive forretningsplaner, organisere bedriften etc. De tingene vi har diskutert i koordinator møtene, for eksempel jobbe med rullering av tema på START etablererkvelder Klar definisjon av START 9

10 START er svært tidkrevende. Alle START-forpliktelsene, føring av logg, etablererkvelder etc. er vanskelige å få unna i konkurranse med andre presserende oppgaver. Hva er etablerer spesielt fornøyd med? Vi oppfatter at etablererne føler seg godt behandlet, uavhengig av utfall av deres ideer, samt at vi legger vekt på å ta møte med dem snarest mulig etter telefonkontakt. Vi foretar også Næringsfaglige vurderinger for NAV. Bli hørt og få snakket høyt i konfidensielle rammer Veiledning en til en. At vi kan ringe en hjelper der og da og få svar på spørsmål. At de kan få hjelp av kompetente mennesker i nettverket. En koordinator som lytter, er samtale og sparringpartner. Tilgang til faglig hjelp via nettverket. Får dere tilbakemelding på ting vi kan gjøre annerledes? Evt. hva? Mer tid til nettverksbygging/mingling og helt konkrete case på etablererkveldene. Enkelte mener vi burde vært orakler.. Negative tilbakemeldinger? Så langt har jeg ikke mottatt klager, men det er høyst sannsynlig at vi har hatt besøkende som ikke synes at vi har vært gode nok rådgivere. Med jevne mellomrom utrykkes det frustrasjon over at vi ikke har noen økonomisk støtte- eller at det finnes noe "der ute" til de som skal starte en helt ordinær virksomhet. De negative jeg har fått er rettet mot det økonomiske. Vi har ingen penger å dele ut. 5.2 Konkrete tilbakemeldinger fra etablererne Hva er viktig for deg i møte med START-nettverket? At de jeg møter er åpne og gir meg trygghet på at min ide ikke blir stjålet. Få mer detaljert informasjon om de forskjellige private og hva de kan tilby oss av tjeneste Nettverksbygging At dere fortsetter den linja dere gjør. Det er veldig bra og det treffer mange som ønsker å starte eget. Det er også fint at dere har så mange møter som dere har i flere sjangere. Nettverket kan spille en avgjørende rolle i etablerings- og oppstartsfasen, gjennom relevante råd og tilbud om bistand for nye aktører i en for mange etablerere ukjent rolle. Det er ikke alltid nok med en god ide og pågangsmot, så støtte både gjennom å stille kritiske spørsmål og å gi gode råd er viktig: både holde litt igjen og forsiktig dytte fremover. Å bli møtt med entusiasme, men konstruktiv kritikk rundt forretningside 10

11 Det er kostnadsfritt, og man møter flere i samme situasjon. Kompetansenivået på foredragsholdere er høyt Avklaring av organisasjonsmessige, juridiske og regnskapsmessige forhold. Markedsføring ble diskutert, foreløpig vil jeg arbeide med lokale kontakter. Jeg føler at jeg har en god støttekontakt i mitt videre arbeide. At dere som er profesjonelle på å drive bedrift setter opp tema på områder dere vet er viktige. At man møter noen som kan svare på spørsmål. Ingen spørsmål er dumme. Dessuten får man tips og råd til hvordan akkurat SIN bedrift kan gjøre ting bedre og på andre måter. Man får tilbud om å snakke med spesialister på sine fagfelt, noe som virkelig kommer godt med i oppstartsfasen. Å bli hjulpet til å finne et mulig nettverk og lage en utviklingsmodell utfra dette. Det krever en engasjert hjelper som vil følge meg opp At jeg møtte samme person hver gang og at det ikke var større en at han husket meg og hva jeg hold på med. Få de rette kontaktene Konkrete svar veiledning hvem bør kontaktes og hvorfor konkrete eksempler og bruk av nettveiledning Helt enkelt bare det å finne ut hvilken ende å begynne i Å få inspirasjon, ideer, og kunnskap. Møte likesinnede, kanskje uformelt stifte nettverk. Høre på informasjonsforedrag fra forskjellige personer knyttet til det å starte bedrift, som forresten har vært til tider meget bra! Hva ser du som viktige forbedringsområder for START-nettverket? Bli enda mer synlig og kjent. Til tross for at jeg legger merke til START i aviser mv. opplever jeg at de jeg prater med om START ikke kjenner til hva START er En full etablerer skole i regi av kommunene Startkoordinatorene i hver kommune er nøkkelspillere for at tilbudet skal bli enda bedre. Her er frokostmøtene og temamøtene viktige, men jeg tror kanskje også det er en ide å søke å etablere en type kollegium av hjelperne Mentor ordning er noe jeg svært gjerne kunne tenke meg At foredragsholderne på etablererkveldene er fornyet og inspirerende. Det er noen som kommer med alt for mange sider på presentasjonen og rekker ikke å gå igjennom alt Jeg synes det er et veldig bra opplegg som det er Start kunne kanskje vært litt mer aktive i å ta litt kontakt i ettertid. Det kan være at når kun den ene parten tar kontakt, kan man fort føle at man maser og terskelen for å ta kontakt igjen blir for høy, selv om man har behov for det Jeg synes personlig at START er et utmerket tilbud/nettverk. Et evt. problem er ikke hva START kan tilby, men tiden som etablerer har tilgjengelig til å benytte seg av START sine tjenester Å være mer pågående med tanke på langsiktig oppfølging med råd om nettverksgrupper og mentor Fortsette som nå Følge opp bedriftene bedre 11

12 Gi mer muligheter for nettverksbygging Mer info om hva dere tilbyr til folk som skal starte Mindre tidspress på arrangementene Som ny så trenger jeg hjelp/veiledning til hvordan kjøpe PC/Mobil/kontorrekvisita. Jeg foreslår en (pakkeløsning) med en brukbar pris Syntes alt fungerte veldig bra! Jeg ble henvist til relevante kontorer. Følte meg godt ivaretatt da jeg sa jeg hadde blitt anbefalt å kontakte dem av Start 6. Ressursbruk 6.1 Budsjett og regnskap 2011 INNTEKTER BUDSJETT 2011 REGNSKAP 2011 Kommunene Fylkeskommunen Mindreforbruk Re kommune Sum inntekter Resultat UTGIFTER Lønn daglig leder 50 % Nettsider; drift, løpende utvikling Faglig videreutvikling av Start Reiser/refusjoner, telefon, faglig utvikling/deltakelse for daglig leder Kjøp av kompetanse/kapasitet Seminarer m.v. i egen regi Adm.; regnskap, kontorstøtte Brosjyrer, annonser, m.m Diverse utgifter Fellessamling i nettverket, årlig Egne møter (arbeidsutvalg, eiermøte, annet); bevertning, div Sum utgifter Ressursbruk koordinator Kommune Ca. Kommune Ca. Holmestrand, Hof 20 % Nøtterøy, Tjøme 40 % Horten 40 % Sandefjord, Andebu, 60 % Stokke Tønsberg, Re 80 % Larvik, Lardal 40 % 12

13 7. Resultater 7.1 Brukertesting og ekstern evaluering START foretar jevnlige brukertestinger etter etablerertreff og miniseminar. Vi spør blant annet om relevans av innhold, formidling av fagstoffet og gjennomføringen av arrangementet var. Videre spørres det om hvor etablerer fikk vite om arrangementet og hvor i fylket vedkommende kommer fra. Til slutt kan etablereren komme med egne kommentarer og gi innspill til temaer de ønsker på senere etablerertreff. Flere gir uttrykk for at de ønsker temaer som markedsføring, salg, skatt, mva, hjemmeside og budsjett. De fleste fanger opp informasjon vedrørende arrangementene via invitasjon, nettside og bekjente. Vi merker oss at etablererne kjører mellom fylkene på etablerertreff. Tilbakemeldingene på våre hyppige brukertestinger er gode. Vi skalerer svaralternativene fra 1-5, med 5 som mest relevant/best. Resultatene av disse brukertestene viser et snitt på 4,5. Skatt sør har gjennomført en brukerundersøkelse av START i 2011, og Ernst & Young har gjennomført en effektmåling og evaluering. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, samtidig som det foreligger forbedringspotensial. På bakgrunn av tilbakemeldingene er arbeidsutvalget i START i gang med en strategiprosess fra 2012 for å prioritere forbedringsområder. Alle undersøkelsene er publisert på 13

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Januar 2012 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer