Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01"

Transkript

1 Forvaltningsplan for freding hovudbygg Kartreferanse 01

2 Forvaltningsplan for freding hovudbygg Godkjenning Generelt Føremålet med forvaltningsplanen Lovgrunnlag Kulturminnestyresmaktene Stord sjukehus hovudbygg LVP G.nr. /b.nr Bygning nr (SKE-basen) GAB Eier Forvalter Byggeår Verneklasse Fylke Kommune Askeladden ID Omfang vern Verneverdi Føremålet med vernet Skildring: Skildring av bygning med bygningshistorisk bakgrunn Teknisk tilstand Sårbarhet - kulturhistoriske forhold Eksteriør - yttervegg og sokkel Utvendig tak Innvendige veggkonstruksjonar Etasjeskilje Underetasje 2 hovudbygg, overflater verna rom Underetasje 1 hovudbygg, overflater verna rom Hovudtrapp og sidetrapper Første etasje hovudbygg, overflater verna rom Andre etasje hovudbygg, overflater verna rom Tredje etasje hovudbygg, overflater verna rom Fjerde etasje hovudbygg, overflater verna rom Retningslinjer Generelle retningslinjer Planar - framtidige tiltak Behov og planar for tiltak på sikt Vedlegg Dokumentasjon, teikning og foto

3 1 Godkjenning Opphavleg plan Dato: Forvaltningsplan behandla av Helse Fonna HF Dato: Forvaltningsplan behandla av Helse Vest RHF Dato: Forvaltningsplan godkjent av Riksantikvaren Dato: Revisjon nr.: Kommentar: Forvaltningsplan behandla av Helse Fonna HF Forvaltningsplan behandla av Helse Vest RHF Forvaltningsplan godkjent av Riksantikvaren Dato: Dato: Dato: Dato: 2 Generelt 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen Forvaltningsplanen er ei oppfølging av Landsverneplan for spesialisthelsetenesta og retningslinjer gjeve i kgl. res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar 1.september Forvaltninga skal sikre at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til bygget blir ivaretekne både på kort og lang sikt. Forvaltningsplan skal skildra prosedyrar og rutinar for drift og vedlikehald av dei enkelte objekt samt skildra forhold som må ivaretakast ved rehabilitering og endring. Forvaltningsplan skal utarbeidast i samsvar med antikvariske prinsipp og skal innehalde detaljert registrering og dokumentasjon av kvar enkelt bygning/objekt i tillegg til retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kulturminnemyndigheit. 2.2 Lovgrunnlag Hovudbygg Stord Sjukehus er i landsverneplan for spesialisthelsetenesta plassert i verneklasse 1 og er foreslått freda. Inntil fredingssaka er endelig avgjort skal bygningen forvaltast som freda jf Riksantikvarens brev "Høring av forslag om forskrift om freding av Statens kulturhistoriske eiendommer - kap.2 eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan". Etter endelig fastsett fredingsforskrift forvaltast Stord Sjukehus i henhold til denne. 2.3 Kulturminnestyresmaktene Riksantikvaren er kulturminnemyndigheit for bygg og anlegg i statens eie som er freda etter Kulturminneloven, oppført i verneklasse 1 - freding i landsverneplan. 3

4 3 Stord sjukehus hovudbygg 3.1 LVP Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten 3.2 G.nr. /b.nr. 27/ Bygning nr (SKE-basen) GAB Eier Helse Fonna HF 3.6 Forvalter 3.7 Byggeår Verneklasse Helse Fonna HF Verneklasse 1 - freding Parkanlegg verneklasse 2 - bevaring 3.9 Fylke Hordaland 3.10 Kommune Stord 3.11 Askeladden ID Fylles inn når freding er gjennomført 3.12 Omfang vern Eksteriør, deler av interiør, parkanlegg Verneverdi Stord sjukehus er eit særmerka eksempel på sjukehusarkitektur i etterkrigstida med høg grad av opphavleg eksteriør og interiør. Av særleg verdi er Stord sjukehus som eksempel på et arkitektonisk særprega bygg med reindyrka formspråk og materialval tilpassa landskap og eldre bygningsmasse. Bygningen har eit markant formspråk. Materialbehandling og utføring vitnar om høg kvalitet og bevisst formgjeving i så vel eksteriør som interiør. Anlegget er prega av bevisst ivaretaking av opphavlege element og arkitektoniske uttrykk, og er eit svært godt eksempel på utbygging av mindre tredelte lokalsjukehus i tida fram til sjukehuslova i Føremålet med vernet Føremålet er å verna hovudbygningen på Stord sjukehus frå 1970 som arkitekturhistorisk og helsehistorisk viktig eksempel på sjukehusbygg i perioden. Vernet skal sikra bygget sin opphavlege arkitektur med hovudstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringa som til dømes fasadeløysning, opphavlege vindauge, dørar, materialbruk og overflater skal oppretthaldast. Føremålet med vern av dei utvalde interiøra er å oppretthalde opphavleg rominndeling med bygningsdelar, overflater og materialbruk, belysning, armatur og detaljer. 4

5 4 Skildring: Fasade mot nord med inngangsparti Fasade mot aust 5

6 Fasade mot sør, austfløyen sett frå sørvest Fasade mot sør, austfløyen sett frå søraust 6

7 Fasade mot nord, vestfløy Mellombygget og fasade mot nord Fasade mot nord og vestfasade lågblokk Fasade mot sørvest fløyen frå søre mellombygg 4.1 Skildring av bygning med bygningshistorisk bakgrunn Stord sjukehus er et framifrå eksempel på sjukehusarkitektur i etterkrigstida. Sjukehuset var det tredje og største av dei tredelte distriktssjukehusa som ble bygde i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 starta bygginga i 1966 og heile anlegget blei teke i bruk i Arkitektar er og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fikk Houens Fonds diplom for god arkitektur i Anlegget blei omtalt i Byggekunst nr 3/1979 med teikningar, materialskildring osv. Sjukehuset er typisk for mange av sjukehusa frå etterkrigstida med omsyn til organisering og funksjonsdeling, men også særmerka i terrengtilpassing og volumbehandling. Sjukehuset sitt hovudbygg består i hovudsak av ei blokk med sengeavdelingar i fire etasjar, 1-2 underetasjar og ein lågare del med behandlingsavdelingar. Tomta skrår mot aust og sør. Volumoppbygging i behandlingsfløy følgjer terrenget. Heistårn over hovudtrapperom, opphavleg ventilasjonshus over operasjonsavdeling i 2.etg behandlingsfløy. Nyare ventilasjonshus kledd med grå plater. Fasadane står med ubehandla plasstøypt betong med tydelege teikningar etter forskalingsbord som eit vesentleg formuttrykk, liggande i hovudvolum, ståande i trappehus/heishus. Vindauge står i svartbeisa trerammer og går som samanhengande band med varierande høgd på vindauga. I behandlingsavdelinga mot nord står glasrammene rett i fasaden med støypt fasprofil på undersida og vinkelrett på oversida. Eit profil i øvre vindushøgd som er trekt inn markerer etasjeskille mot nord. Mot sør er banda rundt vindauga gjennomgåande i lik høgd og trekt inn i fasaden. Kontorareala og atriet i første etasje har vindauga opphavleg utført som store glasfelt på låg sokkel og med vekslande raudbeisa vertikale luftespaltar og svartbeisa plater i blindfelt. Deler av opphavlege vindauge er skifta ut med høgare sittande glas over panela svartbeisa brystning. Dei opphavlege glasfelta som er igjen, som i atriet 1. etasje, har høg kulturhistorisk verdi. Volumdisponering og organisering av dei ulike funksjonane følgjer i hovudsak eit vanleg mønster for sjukehusprosjekt i etterkrigstida. Sengepostane er plasserte i fire etasjar høgt volum med sengeposter på kvar side av hovudtrapp og heishus. Etasjevestibylar og opphaldsstover er lagt i tilknyting til trapp og heis og med utgang til verandaer mot sør. Behandlingsavdelingar og kontorareal er lagde i første etasje 7

8 og i lågblokk mot nord med opphavleg operasjonsavdeling over inngangspartiet. Lager, husøkonomfunksjonar og kapell er lagt til underetasjar mot sør og aust. Interiør, karakteristikk Særprega og konsekvent formspråk med delvis eksponerte støypeflater. Differensiert materialbruk og fargesetting av overflater, dørar, veggpanel m.m. markerer ulike funksjonar og soner. Heilskapleg estetisk uttrykk, betong, glas, furu kvitmåla veggflater, fyllingsdørar med trådglas i lakkert fururamme, dei andre dørane malt linoleum, farga etter romfunksjon. Keramiske fliser på utsette flater og golv, resten golv med linoleum. Lyddempande himlingsplater i aluminium i korridorar, arbeids- og opphaldsrom. Utføring fasade mot sør, lettklinkerstein over vindauge Vindauge i atriet med eksempel på opphavleg beisa raudbrune lufteluker 8

9 Detalj av fasade mot aust med eksponerte dragarar ved hovudkjøken, levegg framfor kapell Uteområde og levegg ved kapell Glassvegg kapell med eksponerte søyler/dragar Inngangsparti kapell, forvitringsspor i betong Detalj av himling ved inngangsparti kapell 9

10 Eksempel på nedsenka systemhimling perforert aluminium. Foto t.v. viser skrudd plate i vegg framfor tekniske føringar, opphavleg oransje- eller gulmalt. ar og langsgåande dragarar i sengefløy. Skrudde himlingsplater, dels malte Nedsenka systemhimling i perforert aluminium med og utan ventilasjonsrister 10

11 4.2 Teknisk tilstand Byggteknisk utføring, søyle/dragar hovudkonstruksjon, dragarar i bygget si lengderetning. Grunnmodul 125 cm. Avstand mellom konstruksjonsrammer tilpassa romløysingar, einvegsplater i alle dekke. Tverrgåande korridorar med søylestilling på kvar side. I fyllingsveggar brukt, tegl, plater eller lydblokk etter behov. Synlege forvitringar i betongflater, spesielt på austsida. Delvis eksponert armering og armering med liten overdekning. Forvitringsskader fasade mot aust 4.3 Sårbarheit - kulturhistoriske forhold Vekslinga i materialbruken i eksteriøret med plasstøypt upussa betong, glas, svartbeisa treverk og raudbeisa plater, er heilt vesentlege element i bygget sin arkitektur. Denne vekslinga i materialbruk og fargar er også gjennomgåande i interiøra og er sentral i differensiering av romforhold og funksjonar. Det er heilt vesentleg at opphavleg materialbruk, fargar og overflater vert oppretthaldne og førde vidare med stor vekt på detaljer i utføring og materialbehandling. 11

12 Mosegrodd sjukehusfasade i aust 4.4 Eksteriør - yttervegg og sokkel Sårbarheit: Middels høg. Det må leggjast stor vekt på at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Plasstøypt ubehandla armert betong med mønster etter liggande forskalingsbord i hovudvolum, ståande forskaling på søyler og i eksteriør heishus /trappehus for hovudtrapp. Opphavlege vindauge svartbeisa trerammer utan sprossedeling, luftespalter med raudbeisa plater, blindfelt med svartbeisa plater. Ein del vindauge er skifta ut med anna utføring og inndeling. Det er vesentleg at dei upussa betongfasadane på overflater vert oppretthaldne. Opphavleg inndeling av band rundt vindauga og blindfelt med materialveksling og fargebruk må oppretthaldast og førast vidare. 4.5 Utvendig tak Sårbarheit: Låg Flatt tak, lite eksponert mot innsyn. Tekka med papp. 4.6 Innvendige veggkonstruksjonar Sårbarheit: Låg Fyllingsveggar i tegl, plater og lydblokk. For overflater, sjå under. 4.7 Etasjeskilje Sårbarheit: Låg Støypt armert betong. For overflater sjå under. 12

13 4.8 Underetasje 2 hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør. Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. U2 etasje, verneklasse 1 - freding, Verna område er markerte med grønt. For retningslinjer sjå pkt. 5 Kapell sett mot søraust Bårerom/pynterom mot nordaust Romnummer NK26, kapell furupanel med innfelte kvadratiske lysarmatur, glødepærer. 13

14 Inngang kortvegg, fløydørar i glas. Speilglasvindauge langvegg mot uterom med breie furubrett i overkant og som låg brystning, dei andre veggane kvitmåla plater. Døropning til korridor på kortvegg, oransje linoleum med furu omramming og blindfelt. Rektangulære klinkerfliser, terrakottafarga Kapellet har høg grad av autentisitet. Løst inventar er ikkje en del av vernet, men Helse Fonna har som ambisjon og bevara dette som del av eit heilskapleg rom. Som eksemplar nevnes frittståande alter i olja/lakkert furu, altertavle på vegg med abstrahert motiv sol/korsfesting. Enkelt kors på langvegg. Raudbeisa pinnestolar med armlen og oransje puter. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne Romnummer NK25, bårerom/pynterom Kvitmåla opphavlege himlingsplater aluminium, med kvadratiske lysarmatur felte inn, glødepærer Speilglasvindauge langvegg mot uterom med breie furubrett i overkant og som låg brystning, dei andre veggane gråmala plater. Døråpning til korridor på langvegg, okermalt skyvedør Rektangulære klinkerfliser, terrakottafarga. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljer vert oppretthaldne. Romnummer NK23, korridor/ bårerom Kvitmåla opphavlege himlingsplater med kvadratiske lysarmatur felte inn, lysrøyr. Raudoransje kanaldeksel, okermåla dørar, måla betong og gips, grått og kvitt. Rektangulære klinkerfliser, terrakottafarga. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 14

15 4.9 Underetasje 1 hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært vikt at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. U1 etasje, verneklasse 1 - freding, Verna områder er markerte med grønt. For retningslinjer sjå pkt. 5 Austre del av kantine mot vest Bakside av salsdisk med telefonkiosk. 15

16 Vestre del av kantine bak skilledør Kantine salsdisk mot aust Telefonkiosk og inngang kantine 16

17 Mellombels flakevegg mot opphald reinhald Opphald reinhald mot kantine ØU24b, opphald pasientar mot søraust Opphaldsrom pasientar mot sørvest Opphaldsrom pasientar mot korridor Tak opphaldsrom pasientar Romnummer ØU24/ØU24B, kantine/opphaldsrom Kantine/ opphaldsrom for reinhaldspersonell/opphaldsrom pasientar. Opphavleg samanhengande rom skilt med 2 eller 3 foldevegger. Seinare mellombels enkel flakevegg mellom kantinedel (aust) og opphaldsrom for vaskepersonell. 17

18 furupanel sør for langsgåande dragar, nedsenka kvitmåla kvadratiske plater på nordside. Kvadratiske lysarmatur, glødepærer. Todelt, skilt med finert foldedør mellom matsalar. Speilglasvindauge mot uterom og korridor, dels gråmala platevegg mot kjøken, dels gråmala betong. Glasdør mot korridor, furu ramme rundt dør. Oransjemåla svingdør mot kjøken. Linoleum, lys gråbrun Opphavleg telefonkiosk i pleksiglas. Salsdisk i oljet/lakkert furu. Furufinerte skapseksjonar (opphavlege). Høg grad av autentisitet. Svært vikt at opphavleg materialbruk og detaljer vert oppretthaldne. Korridor mot vest Korridor mot aust Korridor aust mot kjøken, heis/trapp t.v. Romnummer ØU 26, korridor Korridor aust mot nord, sidetrapp og heis, toalett t.h. Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Skrudde fiberplater framfor heishus ved hovudtrapp Kvitmåla pussa/dels plateslåtte veggar, oransje og gule dekkplater framfor tekniske føringar. Lakkerte/olja furu i dør - og rammer rundt vindauge. Dørar dels måla linoleum, dels olja/lakkert furu Rektangulære terrakottafarga fliser, gråbrun linoleum Høg grad av autentisitet. Opphavleg oransje og gul fargesetting dekkplater vegg. Nyare dør til sidetrapp. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 18

19 4.10 Hovudtrapp og sidetrapper Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Hovudtrapp Etasjeskilting i hovudtrapp Sidetrapp aust Romnummer Ø117 Trappehus, hovudtrapp Gråmala upussa betong, rammer rundt vindauge og dørar svartbeisa furu, vindauge med trådglas. Etasjeskilting oransje tal på djup raudbrun transparent hardplast, opphavleg Kvadratiske terrakottafarga fliser. Trapp, handlist lakkert /olja furu, rekkverk i stål og trådglas, Etasjenummerering skrudde plastplater. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Romnummer Ø133 trappehus, sidetrapp aust Gråmala upussa betong, rammer rundt vindauge svartbeisa furu, Dørar og dørrammer opphavlege olja lakkert furu, delvis skifta ut med ubehandla lauvtre. Trådglas i dørar. Etasjeskilting oransje tal på djup raudbrun transparent hardplast, opphavleg. Plasstøypt og pussa betong 19

20 Trapp, handlist lakkert /olja furu, rekkverk i stål og trådglas. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne Første etasje hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i verna interiør. 01. etasje, verneklasse 1 - freding, Verna områder er markerte med grønt. For atriet gjeld eksteriørvern. for retningslinjer sjå pkt. 5 Etasjevestibyle 1. etasje mot vest og nord 20

21 Romnummer Ø119 etasjevestibyle Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, sylindriske lysarmatur felte inn. Skrudde fiberplater framfor heishus Gråmåla plateslåtte og pussa flater. Rammer rundt dør og vindauge i svartbeisa furu, delvis nyare svartlakkert metall. Rektangulære lyse terrakottafarga fliser. Nyare opning mot nytt trappehus i sør Andre etasje hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 2. etasje, verneklasse 1 - freding, Verna områder er markerte med grønt. For retningslinjer sjå pkt. 5 21

22 Etasjevestibyle 2. etasje mot vest Etasjevestibyle 2. etasje, inngang operasjons- Glasvegg mellom etasjestove og vestibyle 2. avdeling/sterilsentral etasje Romnummer Ø219 Etasjevestibyle Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Skrudde fiberplater framfor heishus Gråmåla plateslåtte og pussa flater. Rammer rundt dør og vindauge i svartbeisa furu, delvis nyare svartlakkert metall. Rektangulære lyse terrakottafarga fliser. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 22

23 Etasjestove 2. etasje mot nordvest og mot aust Etasjestue 2. etasje mot sørvest Romnummer Ø220 Etasjestue Dels nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med sylindriske armatur felte inn, dels upussa kvitmåla betong, synleg kvitmåla betongdragar. Liggande furupanel mot vest, kvitmåla pussa/plateslått vegg mot aust. Glasvegg og dør mot korridor med olja/lakkert furuomramming. Glasvegg mot sør, tre felt samt verandadør med blindfelt over. Gråmåla treramme rundt. Enkle uprofilerte fotlister. Grå linoleum. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 23

24 Forgang operasjon mot nord Forgang operasjon mot sør Romnummer N281 Operasjonsavdeling/sterilsentral Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Kvite kvadratiske fliser, øvste veggfelt kvitmåla. Rammer rundt dørar med blindfelt over, lakkert/olja furu, furudørar oransje måla linoleum, svartbeisa omramming i tre til anestesi, glasdører som ikkje er omramma til operasjonssalar, matt glas. Rekke med 5 handvaskar og armatur. Grå kvadratiske fliser. Høg grad av autentisitet. Armatur, handvaskar og fast innreiing opphavleg. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar oppretthaldne. Operasjonsstove 2 24

25 Operasjonsstove 2 Romnummer N280 operasjonsavdeling/operasjonsstove 2 Skrudde fiberplater, lys grå. Ventilasjonsrist med kvadratiske lysarmatur felt inn. Midtmontert svingbar, ledda operasjonslampe og sidemontert ditto. Kvadratiske matte grøne fliser, lysbord felt inn, elektriske multikontaktar i syrefast stålplate felte inn, div. elektriske koplingsboksar med spesialutføring for operasjonssal. Matte glasdørar som ikkje er ramma inn. Grå - og svartspettet antistatisk golvbelegg (linoleum?) Høg grad av autentisitet, medisin- og helsehistorisk unik i vernesamanheng nasjonalt. Vesentleg at fast inventar vert verna med armatur, lysbord, lampar m.m. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Operasjonsstove1 Romnummer N285 Operasjonsstue 1 Skrudde fiberplater, lys grå. Ventilasjonsrist med kvadratiske lysarmatur felt inn. Midtmontert svingbar, ledda operasjonslampe og sidemontert ditto. Kvadratiske matte grøne fliser, lysbord felt inn, elektriske multikontaktar i syrefast stålplate felte inn, div. elektriske koplingsboksar med spesialutføring for operasjonssal. Matte glasdørar som ikkje er ramma inn. Grå -og svartspetta antistatisk golvbelegg (linoleum?) 25

26 Høg grad av autentisitet, medisin- og helsehistorisk unik nasjonalt. Vesentleg at fast inventar vert verna med armatur, lysbord, lampar m.m. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Instrumentlager Romnummer N270 operasjonsavdeling/instrumentlager Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med kvadratiske armatur felte inn, ventilasjonsrister. Kvitmåla veggar, finerte skåp, doble sidehengsla dørar i sokkel, glas skyvedørar over. Grå kvadratiske fliser. Høg grad av autentisitet, Vesentlig at fast inventar vert verna. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Anestesirom mot nordvest og mot nordaust Romnummer N279 operasjonsavdeling/anestesirom Nedsena systemhimling, perforerte aluminiumsplater med kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Kvite kvadratiske fliser, øvste veggfelt kvitmåla. Ramme rundt dør, dør og vindauge svartbeisa omramming i tre med sidefelt i glas og dørfylling mot sterilsentral. Breie furubrett over og under glasfelt, benk under vindauge og på austvegg. Doble kvite skåp på kvar langvegg, handvask. 26

27 Grå kvadratiske fliser. Høg grad av autentisitet, Vesentleg at fast inventar vert verna. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Autoklave i førebuingsrom operasjon søraust Førebuingsrom operasjon mot nordaust Romnummer N284 Førebuingsrom Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med kvadratiske armatur fele inn, lysrøyr. Kvite kvadratiske fliser. Furubrett under glasfelt, smal benk, frittståande stålbenk austvegg glasdørar utan ramme til operasjonssalar, matt glas. Grå kvadratiske fliser. Høg grad av autentisitet, Vesentleg at fast inventar vert verna. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 27

28 4.13 Tredje etasje hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 3. etasje, verneklasse 1 - freding, Verna område er markerte med grønt. For retningslinjer sjå pkt. 5 Etasjevestibyle 3. etasje mot aust og mot søraust 28

29 Etasjevestibyle 3. etasje mot vest splater ved heis Romnummer Ø319 etasjevestibyle Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Skrudde fiberplater framfor heishus. Gråmala plateslåtte og pussa flater. Omramming dør og vindauge i svartbeisa furu, dels nyare svartlakkert metall. Søyler og dragere farge NCS: 2502-Y (gråfarge) Støpte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm kvit) Rektangulære lyse terrakottafarga fliser. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Etasjestove 3.etasje mot sørvest Etasjestove 3. etasje mot aust Romnummer Ø320 etasjestove Dels nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med sylindriske lysarmatur felte inn, dels upussa kvitmåla betong. Eksponert kvitmåla betongdragar. Liggande furupanel mot vest, kvitmålt pussa/plateslått vegg mot aust. Glasvegg og dør mot korridor med olja/lakkert furuomramming. Glasvegg mot sør, trefelt og verandadør med blindfelt over. Gråmala omramming i tre på innside. Enkle uprofilerte fotlister. Søyler og dragere farge NCS: 2502-Y (gråfarge) Grå linoleum. 29

30 Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne Fjerde etasje hovudbygg, overflater verna rom Sårbarheit: Høg til svært høg i verna interiør Materialbruk lite endra, stor grad av autentisitet i interiør. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 4 etasje, verneklasse 1 - freding, Verna område er markerte med grønt. For retningslinjer sjå pkt. 5 Etasjevestibyle 4.etasje mot aust Etasjevestibyle 4.etasje mot vest 30

31 Inngang sengepost frå vestibyle 4. etasje Avdelingskontor og teknisk skåp vestibyle 4.etasje Vestibyle 4. etasje mot nord ved heis 4. etasje splater aluminium 4. etasje Fargeprøver heishus 4. etasje Romnummer Ø419 Etasjevestibyle Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Skrudde fiberplater framfor heishus. Gråmala plateslåtte og pussa flater. Omramming dør og vindauge i svartbeisa furu, dels nyare svartlakkert metall. Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støpte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm hvit) 31

32 Rektangulære lyse terrakottafarga fliser. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Etasjestue 4.etasje Etasjestove 4.etasje mot vest øvst, mot sør nedst Romnummer Ø420 etasjestove Dels nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater med sylindriske lysarmatur felte inn, dels upussa kvitmåla betong. Kvitmåla betongdragar. Liggande furupanel mot vest, kvitmåla upussa betongvegg liggande forskaling, mot aust. Glasvegg og dør mot korridor med olja/lakkert furuomramming. Glasvegg mot sør, tre felt samt verandadør med blindfelt over. Gråmåla omramming tre. Enkle uprofilerte fotlister. 32

33 Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Gråbrun linoleum. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Avd. leiars kontor Avløp i tak avd. leiars kontor Dør i avd. leiars kontor Romnummer Ø414 kontor avdelingssjukepleiar Betongdekke grovt pussa. Eksponert horisontalt bordforskala betongdragar som er mala grå. Yttervegg og vegg mot korridor er grovt pussa betong, vegg mot vest og aust er flakeforskala betong. ar er kvitmåla. Søyler og dragarar farge NCS: 2502-Y (gråfarge) Grå spettet linoleum. Vindauge med trekarm måla svart. Vertikalt brett under i lakkert furufiner. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 33

34 sengerom søraust 4. etasje Toalett sengerom søraust 4. etasje Romnummer Ø429 sengerom søraust Upussa støypt betong, kvitmåla, delvis kledd med olj /lakkert furupanel, kvadratiske lysarmatur. Nedsenka skrudde fiberplater toalett. Målte støypte /plateslåtte veggar. Delvis flisekledde, kvite kvadratiske fliser toalett. Omramming før og blindfelt lakkert/olja furu, måla linoleum i dørblad. hengt klesskåp, furufinert olja/lakkert. Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støypte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm hvit) Gråbrun linoleum. Mørk grå kvadratiske fliser toalett. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. Romnummer Ø430 sengerom nordaust Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske lysarmatur, lysrøyr. Nedsenka skrudde fiberplater toalett og bad. Måla støypte /plateslåtte veggar, med synleg forskaling. Delvis flisekledde, kvite kvadratiske fliser toalett og bad. Omramming dør og blindfelt lakkert/olja furu, malt linoleum i dørblad. hengt klesskåp. Søyler og dragarar farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støypte og mura/pussa flater farge NCS: 1000 (varm kvit) Gråbrun linoleum. Mørk grå kvadratiske fliser toalett og bad. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 34

35 Mellomgang mot vest Mellomgang mot nordaust Korridor med mellomgang mot aust Fargeprøvar sørvegg mellomgang Romnummer Ø429b mellomgang aust Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Måla plateslåtte og pussa flater. Ramme for glasdør og glasvegg i måla furu. Dører farge NCS: 2050 Y30R (varm oker) Eksisterende eternittkledde luker til tekniske sjakter farge NCS: 1070 Y70R (orange Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støpte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm hvit) Gråbrun linoleum. Høg grad av autentisitet. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 35

36 Korridor 4. etasje mot aust Korridor aust, dør til sengerom, vaktrom og austre ende 36

37 Fargeprøve veggplate tekniske føringar belegg korridor Sidegang mot nord Detalj himling med ventilasjonsrist Romnummer Ø442 korridor sengepost Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Måla plateslåtte og pussa flater. Måla linoleum i dørblad. Omramming dør og blindfelt i olja/lakkert furu, svartbeisa dør og glasvegg mot etasjevestibyle. (Godkjent skifta til svartlakkert metall). Disk med omramming vaktrom, olja lakkert furu, nyare disk. Omramming dør og glasvegg vaktkontor måla furu, dørblad, måla linoleum (?). Dører farge NCS: 2050 Y30R (varm oker) Eksisterende eternittkledde luker til tekniske sjakter farge NCS: 1070 Y70R (orange) Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støpte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm hvit) Gråbrun linoleum. Høg grad av autentisitet, Vesentlig at fast inventar ved vaktrom vert verna. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 37

38 Skyllerom sett mot nord og mot sør Romnummer Ø434 skyllerom Nedsenka systemhimling, perforerte aluminiumsplater, kvadratiske armatur felte inn, lysrøyr. Kvite kvadratiske fliser, øvste veggfelt måla vegghengt overskåp, stålbenker med underskåp, diverse veggfaste tørkestativ m.m. Bredt lakkert/olja furebrett under vindauge. Svartbeisa omramming vindauga innreiing. Mala plateslåtte og pussa flater. Mala linoleum i dørblad. Omramming dør og blindfelt i olja/lakkert furu. Søyler og dragere farge NCS: 2502 Y (gråfarge) Støpte og murte/pussa flater farge NCS: 1000 (varm hvit) Kvadratiske fliser, grå. Høg grad av autentisitet, Vesentlig at fast inventar vert verna. Svært viktig at opphavleg materialbruk og detaljar vert oppretthaldne. 5 Retningslinjer (Sjå kap. 4 Generell del for utfyllande informasjon) 5.1 Generelle retningslinjer Verneklasse 1 freding i henhald til kultuminneloven 22a. Eksteriørvern omfattar bygningens ytre, dvs. utforming, materialbruk og detaljer i fasadar og takflater. Interiørvern omfattar utforming, materialbruk og detaljar (eks.: fargar) på alle flatar, samt fastskrudd inventar i områder der vernet er gjeldande. (laust inventar er ikkje ein del av vernet) For øvrig visas det til at kulturminneloven i 17 fastsetter vedlikehaldsplikt for freda eigedomar og plikt til å forhindra at freda bygningar forfell. Vedlikehald Hovudregel for behandling av freda bygningar og anlegg er at det må søkjast om tillating for alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. For utdyping av kva som ansast som vanlig vedlikehald og kva som er søknadspliktige tiltak, sjå også kap 4 i forvaltningsplan kompleksnivå. Følgjande tiltak regnas som vanleg vedlikehald og er ikkje søknadspliktige: oppretthalding av materialbruk og overflater i eksteriør og interiør. Med mindre anna er opplyst er oppmåling, lakkering og oljing av overflater tillete dersom dette er fornying av tidligare overflatebehandling og vert utført med same material og farger. Skada bygningsdelar kan skiftas ut med material av lik kvalitet og utforming. For detaljert beskrivingar av material, overflate, bygningsdelar sjå skildringar av dei enkelte rom. 38

39 6 Planar - framtidige tiltak 6.1 Behov og planar for tiltak på sikt Utvendig: På grunn av alder vil det i løpet av dei kommande åra bli behov for vedlikehald og eventuell utskifting av vindauge med sikte på betre isolasjon og solavskjerming. Ein vil følgje retningslinjene i forvaltningsplanen og utarbeida detaljerte planer til godkjenning hos riksantikvaren. Betongfasadar har til dels store frostskader. Armeringa er i mange tilfelle avdekka og står eksponert for ver og vind. Her står vi overfor eit stort og fagleg krevjande reparasjonsarbeid. Reparasjonen kan vera vanskeleg å gjennomføra utan å endre overflatestrukturen og med det skade eit viktig arkitektonisk uttrykk. Det vil bli utarbeida planar for arbeida. Innvendig: På grunn at vi sto framfor betydelege ombyggingsarbeid då første landsverneplanutkast blei presentert, blei det umiddelbart teke kontakt med forsvarsbygg og riksantikvaren for å få avklart tilpassing til ny situasjon. Gjennom konstruktivt samarbeid mellom partane, blei det funnet løysningar som er til å leve med for alle. Dette omfatta materialbruk i dørparti, som måtte skiftast ut inn mot etasjevestibylar i forbindelse med oppgradering av vertikalt hovudbrannskille. Vidare blei vern av sengeavdelinga i 4. etasje avgrensa til å omfatte, korridor, etasjestue, kontor, skyllerom og to sengerom i aust. Noverande LVP og forvaltningsplan er i samsvar med endringane. Den vanskelegaste vurderinga på Stord sjukehus er knytt til bruk av den gamle opperasjonsavdelinga i 2. etasjen. Etter konstruktivt samarbeid kom ein frem til at den mest verdifulle halvdelen skulle vernast. Verna del inkluderer to operasjonsstover med forrom og nødvendige siderom. Resten av dei verna areala, trapperom, etasjevestibylar og etasjestover samt kapell og kantine med korridor utanfor er av ein slik karakter at vernet neppe kjem i konflikt med framtidig bruk. Ein ser likevel at det oppstår konfliktar ved ombygging av tilstøytende areal. Framføring av tekniske føringar kan bli ei utfordring. Gjennomføring av eventuelle planar kan først gjerast etter godkjenning av vernemyndigheit, og ut i frå de vilkår og avgrensingar som er sette. 7 Vedlegg 7.1 Dokumentasjon, teikning og foto Alle foto er frå perioden oktober 2006 mai 2009, Leif Anker, Forsvarsbygg, og Helse Fonna. Informasjon om fredinga skal framkomma i alle rom/ områder, sjå eksempel generell del. 39

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04

Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 Forvaltningsplan for freding Bustad B Kartreferanse 04 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan Stord sjukehus Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for kompleksnummer 9900124 Stord sjukehus, Helse Fonna HF 1 Forvaltningsplan

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08 Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk H Kartreferanse 08 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09

Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09 Forvaltningsplan for freding søsterheim blokk G Kartreferanse 09 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord

Detaljer

Stord sjukehus. Helse Fonna HF. \Forvaltningsplan. Pilot utarbeidet av Statens Kulturhistoriske Eiendommer 2008

Stord sjukehus. Helse Fonna HF. \Forvaltningsplan. Pilot utarbeidet av Statens Kulturhistoriske Eiendommer 2008 Pilot forvaltningsplan Stord sjukehus 7. januar 2009 \Forvaltningsplan Stord sjukehus Helse Fonna HF Pilot utarbeidet av Statens Kulturhistoriske Eiendommer 2008 Forvaltningsplan for byggnr 9901313 hovedbygg00124

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del 1 1 Godkjenning... 3 2 Overordna... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag/formelt grunnlag...

Detaljer

Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07

Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07 Forvaltningsplan for freding hybelblokk K Kartreferanse 07 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06

Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06 Forvaltningsplan for freding Bustad CDEF Kartreferanse 06 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus.

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. : 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 3 Stord sjukehus parkanlegg... 4 3.1 LVP...

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORD SJUKEHUS Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 27/586 27/588 27/86 27/86,506,526 27/86,506 AskeladdenID: 148698 Referanse til : Kompleks 9900124

Detaljer

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1

Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Fotodokumentasjon Forum kino Hordaland fylkeskommune 1 Eksteriør sett frå nordvest, med Fjøsangerveien i forgrunnen. Til høgre Danmarksplass, reist samtidig og teikna av same arkitekt som Forum kino. Fjøsangerveien,

Detaljer

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30 KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 6/3 AskeladdenID: 148686 Referanse til : Kompleks 9900038 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432/Førde Gnr/bnr: 43/85 AskeladdenID: 148700 Referanse til : Kompleks 9900127 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass

KOMPLEKS 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass KOMPLEKS 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Buskerud 604/Kongsberg Kommando/alarmplass Sivilforsvaret Kommando/alarmplass

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 Askeladden ID: Referanse til : Kompleks 9900113 Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang 310104-1966 139792009 162/913

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 162/913 AskeladdenID: 148695 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Styresak FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR HELSESEKTOREN. HØYRING

Styresak FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR HELSESEKTOREN. HØYRING Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 30. april 2008 Styresak: 031/08 V Arkivkode: 030 Arkivsak: 2007/201 Dato skrive: 18.04.2008 Sakshandsamar: Eiliv K. Berdal Godkjent av:

Detaljer

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsanlegg Nåværende funksjon: Sivilforsvarsanlegg

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

KOMPLEKS 9900327 Frognerparken alarmplass

KOMPLEKS 9900327 Frognerparken alarmplass KOMPLEKS 9900327 Frognerparken alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Oslo 301/Oslo kommune Alarmplass Alarmplass (ikke operativ) Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring

Styresak. Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetenesta - Høyring Styresak Går til: Styremedlemer Selskap: Helse Bergen HF Styremøte: 21.04.2008 Styresak nr.: 35/08 B Dato skrevet: 10.04.2008 Saksbehandlar: Geir Brügger/Jon Rune Smørdal Saka gjeld: Forslag til landsverneplan

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HALDEN SYKEHUS Kommune: 101/Halden Gnr/bnr: 66/811 AskeladdenID: 109842 Referanse til : Kompleks 9900236 Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HELSE FINNMARK KIRKENES Kommune: 2030/Sør-Varanger Gnr/bnr: 27/9/16 27/9 AskeladdenID: 148708 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/1768 AskeladdenID: 148694 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000 3 Sett frå sørvest Til venstre er framlegg til plan for traffikkterminal og utbyggingsprinsipp første byggesteg for Fugleskjærskaia. Trafikkterminalen er vist med tilkomst for båtar, bussar, drosjer og

Detaljer

KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sogn og Fjordane Kommune: 1416/Høyanger Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01

Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01 Forvaltningsplan for freding - Gamle Valemon Kartreferanse 01 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnemyndighet... 3 3 Gamle

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 219/Bærum Gnr/bnr: 28/2 AskeladdenID: 174929 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2565

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 118/1561 AskeladdenID: 148707 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/SYKEPL Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 30/984 AskeladdenID: 175090 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN

FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN FORVALTNINGSPLAN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS SENTRALBLOKKEN (AUDITORIET) LANDSVERNEPLANEN FOR HELSESEKTOREN 2014 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Haukeland Universitetssjukehus Bygningens

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AKER SYKEHUS Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 85/265 85/282 85/280 85/281 AskeladdenID: 148679 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK SÁPMI, KARASJOK Kommune: 2021/Kárášjohka- Karasjok Gnr/bnr: 9/121 9/134 9/319 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer PSYKIATRISK KLINIKK AVD. TRONVIK Kommune: 1416/Høyanger Gnr/bnr: 48/23 AskeladdenID: 148701 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 13750 Kleivås kommandoplass

KOMPLEKS 13750 Kleivås kommandoplass KOMPLEKS 13750 Kleivås kommandoplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Nordland Kommune: 1804/Bodø Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsanlegg Nåværende funksjon: Sivilforsvarsanlegg Foreslått vernekategori:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS Christinegård alarmplass

KOMPLEKS Christinegård alarmplass KOMPLEKS 9900308 Christinegård alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Forsvar Nåværende funksjon: Forsvar (ikke operativt) Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 9900440 Kulås kommandoplass

KOMPLEKS 9900440 Kulås kommandoplass KOMPLEKS 9900440 Kulås kommandoplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Østfold 105/Sarpsborg Sivilforsvarsanlegg og tilfluktsrom Sivilforsvarsanlegg og

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface.

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface. Design som trøystar Svale kan bety å gjere mildare, lindre, trøyste. Som ein svalande vind på ein varm sommardag, ei mjuk lindring i lengt og sakn, slik vil vi at våre monument skal vere varige, vakre,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer POLITIHØGSKOLEN, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 38/8 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 106 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/28, 207/392 AskeladdenID: 163721 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VALEN SJUKEHUS Kommune: 1224/Kvinnherad Gnr/bnr: 185/185 185/182 AskeladdenID: 148699 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg

KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg KOMPLEKS 9900344 Bergstien fjellanl. og undervisningsbygg Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Finnmark 2003/Vadsø Kommandoplass

Detaljer

Mal for forvaltningsplan - forord

Mal for forvaltningsplan - forord Mal forvaltningsplan 06.01.2009 Mal for forvaltningsplan - forord Bakgrunn Forvaltere av eiendommer som inngår i statlig verneplan er gjennom kgl.res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ULLEVÅL SYKEHUS Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 47/349 47/349, 350, 351, 352 47/355 47/330 47/350 47/351 47/354 AskeladdenID: 148680 Referanse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/28, 207/392 AskeladdenID: 163721 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

KOMPLEKS Askviknes Voksenpsykiatrisk Senter

KOMPLEKS Askviknes Voksenpsykiatrisk Senter KOMPLEKS 9900118 Askviknes Voksenpsykiatrisk Senter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 9 Hordaland 1243/Os

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 119/410 AskeladdenID: 175093 Referanse til landsverneplan: Kompleks 728 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORGATA 162, PORSGRUNN Kommune: 805/Porsgrunn Gnr/bnr: 200/2563/0 AskeladdenID: 117600 Referanse til landsverneplan: Kompleks 492001 Omfang

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1 KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Nordland 1820/Alstahaug

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer