Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013"

Transkript

1 Konjunkturrapport Norsk Industri

2 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar Forsidefoto: Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

3 Konjunkturrapport 2013 Oslo, 1. februar 2013

4

5 Innhold Sammendrag 7 1. Hvordan blir 2013? Omsetning Eksport og hjemmemarked Resultatutvikling Konsekvenser i arbeidsmarkedet Investeringer Investeringer på norsk sokkel Konsekvensene for leverandørindustrien Forholdet mellom industribedriftene i oljeklyngen og annen industri Omstilling i høykostlandet Norge Vurderinger ved utgangen av Bruk av oljepengene Skatt og bank Økt skatt på kapital til investeringer Lønns- og kostnadsvekst Topplederlønn Vikarbyrådirektivet Arbeidsinnvandring Innovasjonsutfordringen Kompetanse og arbeidsmarked Kostnader i kraftnettet en stor utfordring Produksjon og ordretilgang Ordresituasjonen for utvalgte bransjer Industribedriftenes plass i norsk økonomi Sterk krone Kronekursen i 2012 og så langt i år Hva kan myndighetene gjøre med sterk kronekurs? Tilbakemelding fra medlemmene i årets rapport Hvilke valutaer selges eksporten i? Hvilke tiltak har bedriftene for å bli mindre sårbare 66 for sterk kronekurs? 3.6 Andre kommentarer om kronekurs 67 5

6 4. Forskning og utvikling er en kritisk faktor 69 Av gjesteskribent Arvid Hallén, adm. dir. Norges forskningsråd 5. Behov for bedrede rammebetingelser Begrense bruken av oljepenger Fjerne særnorsk beskatning av industribedrifter Gjeninnføre en satsing på næringsrettet forskning Unngå at kostnadsvekst i kraftnettet svekker konkurransekraften Gjennomføre næringslivets samferdselsløft Robust vekst for næringsliv utenom oljeklyngen Teknologiutdanning Konkurransedyktige rammebetingelser vil gi nye investeringer Eksportutvikling i regionene Utviklingen for bearbeidede industrivarer i regionene Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- og Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 98 Norsk Industri slankere og bedre 99 Om undersøkelsen 100 Vedlegg Vedlegg 1 Spørreskjema 101 Vedlegg 2 Bedrifter som har svart på undersøkelsen 106 6

7 Sammendrag 2013 ser ut til å bli nok et år der industrien får ulike impulser avhengig av hvilke markeder de opererer i. Samtidig opplever vi den sterkeste kronekursen på noen tiår, og frontfagets rolle blir ikke tilstrekkelig respektert. Totalt venter industrien seks prosents vekst i omsetningen, hovedsakelig på grunn av økt etterspørsel fra norsk sokkel. Eksportveksten anslås til 3 %. Sysselsettingen ventes å øke med 4 %. Hele etterspørselsveksten kommer fra de oljerelaterte bedriftene. Det er ikke bare sivilingeniører og ingeniører, men også operatører som skal ansettes. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt. De oljerelaterte bedriftene har vekstplaner på hele 17 % på hjemmemarkedet. Mange av disse bedriftene har klare ambisjoner om sterk økning i sysselsettingen for å ta unna slik økt ordremengde, selv om de største aktørene også trekker mye på utenlandske underleverandører. Regjeringens særnorske, kostnadsdrivende innføring av vikarbyrådirektivet kan imidlertid bidra til at en del av dette arbeidet går til utenlandske konkurrenter. Bedriftene utenfor oljeklyngen har 3 % vekstforventning både ute og hjemme. På denne måten kan man si at todelingen av industrien forsterker seg. Likevel advarer vi mot en polarisert debatt rundt slikt, ettersom vi ser at mange bedrifter opererer i flere markeder. Det er liten tvil om at mange bedrifter som av kommersielle årsaker delvis har vridd seg mot olje- og gassindustrien, har kunnet vokse alene av den grunn. Disse bedriftene betjener samtidig mye annen norsk industri som leverandører. Alternativet ville vært sterkt redusert aktivitet. I seg selv bidrar dermed olje- og gassaktiviteten delvis til at mangfoldet innen industrien opprettholdes. For første gang i fjor gikk mindre enn 70 % av industriens eksport til Europa. Industriens ambisjoner for i år og neste år er å vri mer av salget over på vekstarenaer andre steder i verden. Kronekursen målt med Norges Banks gjennomsnittsvaluta «I-44», er i januar 2013 på sitt sterkeste siden Kåre Willoch var statsminister på 80-tallet. Dette er en svært alvorlig utfordring for norsk internasjonalt konkurranseutsatt industri som siden årtusenskiftet dessuten har fått merkostnader i norsk arbeidsmarked på 1-2 prosentpoeng hvert år. Industribedriftene er profesjonelle på valutasikring, men valutainstrumentene gir kun bedriftene mer tid til omstilling hvis kronekursen styrker seg kontinuerlig. Varig redusert valutaeksponering oppnås kun ved å legge mer verdiskaping til utlandet. De bedriftene som makter alle merkostnadene, er opptatt av å gå videre med teknologiutvikling, spesialisering og automatisering, for å overleve i et stadig dyrere høykostsamfunn. Det er viktig at politiske rammebetingelser bygger opp under industriens egen krevende strategi for å kunne videreutvikle seg med Norge som basis. 7

8 Teknologiutvikling krever langt sterkere innsats på næringsrettet FoU og teknologibasert utdanningskapasitet enn vi har sett de siste årene. Satsing på investeringer i nye anlegg og mer automatiserte prosesser kommer delvis på basis av troen på egen konkurranseposisjon, men Norge bør bygge opp under dette med rammebetingelser som gir tillit. Avskrivingssatsen på maskiner i industrien er særnorsk lav, uten saklig begrunnelse annet enn at dette nivået var passende for drøyt tjue år siden. Flere kommuner har snikinnført særnorsk beskatning av maskinene i industrien innenfor den kommunale eiendomsskatten. Noen kvotepliktige bedrifter beskattes særnorsk. Og den særnorske formuesskatten bidrar til ekstra skattlegging av norsk nærhetseierskap. I sum er det for store forskjeller i rammebetingelsene for investering i norsk industri sammenlignet med tilsvarende investering i svensk industri. Statnetts massive investeringsplaner vil gi økte kostnader, som fordeles på brukere. Avhengig av hvordan dette innrettes, vil dette kunne virke dempende for investeringsmulighetene i noen industribransjer. Tilgjengelig statistikk per januar 2013 mer enn indikerer at frontfaget i 2012 leverte varene, men det gjorde ikke staten som etterfølger. Rapporten viser at nær 60 % av bedriftene utenom oljeklyngen svarte at lønnsoppgjøret i offentlig sektor var tema i de lokale forhandlingene i etterkant. Dette er alvorlig, og spiralen må brytes i år. Lønnsstatistikken fra fjoråret må derfor få konsekvenser for lønnsoppgjøret i år. 8

9 1. Hvordan blir 2013? Også i årets utgave av Konjunkturrapporten har Norsk Industri fått overveldende respons fra medlemmene på undersøkelsen om hvordan året ser ut til å bli. 1.1 OMSETNING Ledere i norsk industri forventer en samlet vekst i industrien på drøyt 6 % i 2013, drevet av impulsene fra norsk sokkel. Dette tallet sier ikke alt om industriens utvikling, for siden i fjor er større bedrifter lagt ned, blant andre REC, Peterson Moss og Norske Skog Follum. Strengt tatt skulle disse vært lagt inn med null i omsetning i år, og tilsvarende lagt inn en betydelig milliardomsetning i Da vi i fjor også spådde 7 % omsetningsvekst, viser nå fasiten seg å bli nærmere 4 %. Det var da verftenes omsetning hjemme, samt andre halvårs eksportutvikling for mange bedrifter, som dro ned tallene i forhold til prognosen. Vi ser ikke bort fra at vi kan få den samme typen avvik igjen ettersom verftenes omsetning dels avhenger av store kontrakter, samt at eksportklimaet også kan endres brått. Industristrukturen har i løpet av få år endret seg betydelig. Vi har i år, tilsvarende hva vi gjorde i fjorårets utgave, skilt ut de bedriftene som har 30 % eller mer av omsetningen til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien. Vi setter skillet her, da vår vurdering er at hvis 30 % eller mer av leveransene går til dette vekstmarkedet, påvirkes hele bedriften, samt at de da også har mulighet til raskt å øke andelen. Vi kaller heretter disse bedriftene i rapporten for bedriftene i «oljeklyngen». Bedriftene i oljeklyngen leverer hele 85 % av sin omsetning til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien. Samtidig betyr dette at 15 % av deres omsetning går til andre kunder. Bedriftene utenom oljeklyngen leverer kun 2 % av sin omsetning til olje- og gassindustrien/ underleverandørene. Dette indikerer at vi treffer ganske godt når vi setter grensen for oljeklyngen på 30 % av salget. Bedriftenes omsetning Bedriftenes omsetning Prosent Hjemmemarkedet Eksportmarkedet FIGUR 1.1: Figuren viser utviklingen på hjemme- og eksportmarkedet fra Tallene for 2013 er prognosen fra undersøkelsen. KILDE: ssb/norsk industri 9

10 Verdens industriproduksjon volumutvikling Glidende 3-mnd gjennomsnitt, åå/åå Glidende 3-mnd gjennomsnitt, åå/åå 20% Globalt Advanced economies Emerging economies 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% FIGUR 1.2: Oversikt over verdens industriproduksjon fordelt på OECD-land og fremvoksende økonomier. KILDE: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 10 I utvalget utgjør bedriftene innen oljeklyngen ca 33 % av total omsetning. Prognosen for omsetningsveksten i år deler seg med hele 13 % for bedriftene i oljeklyngen og 3 % på de andre. Dette bidrar til forsterket «todeling» av industrien også i år. Samtidig ser vi at en del bedrifter øker sitt relative salg til olje- og gassindustrien/leverandørindustrien, så det er en dynamikk her utover at oljeklyngens bedrifter får mer å gjøre. Mer om dette i kapittel EKSPORT OG HJEMMEMARKED Verdensbankens prognose (per januar 2013) tilsier en realvekst i verdensøkonomien i 2012 på 2,3 %, 2,4 % i 2013 og stigende til 3,1 % i Innen verdens økonomien er det store forskjeller mellom en vekst i 2013 på nærmere 8 % i Asia, til nullvekst i euro-området, ifølge Verdensbanken. Dette var også situasjonen i I euro-land er det svake vekstutsikter for Arbeidsledigheten der er historisk høy og fortsatt stigende. Vi er fra tidligere større finanskriser vel kjent med at slikt gir mange år i etterkant med svak økonomisk vekst. Mye tyder også på at Europa er inne i noe langt mer enn en konjunkturell krise. Det synes åpenbart at den skjerpete konkurransesituasjonen, drevet fram av økt internasjonal handel, ny teknologi m.m., bidrar til at tilbakegangen i Europa også er av strukturell karakter. Det innebærer at mange bedrifter forsvinner for godt. Ettersom finansmarkedet ser ut til å roe seg, de svakeste euro-landene får mer normaliserte renter, og børsoppgangen ser ut til å komme, tror mange at de dårlige tidene i euro-området er over. Finansnyheter (børs, renter og valuta) er riktignok ofte ledende indikatorer, men uten at de nød vendigvis alltid «treffer» på realøkonomien som kommer i etterkant. Finansnyheter svinger mye. En vestlig økonomi med massearbeidsløshet er noe tregere å få fart på. Prognosen for eksportmarkedet for hele utvalget er pluss 3 %. Det er slett ikke verst i en verden med relativt svak vekst. Vekstanslaget er likt for bedriftene i oljeklyngen og utenfor. Det er bedriftene med under 100 millioner kroner i omsetning som har friskest anslag, med 6 % antatt eksportvekst. Det må da legges til at disse bedriftene i utgangspunktet kun har ca 20 % eksportandel, dvs langt lavere enn utvalget under ett. Det er imidlertid et spennende utviklingstrekk at de minst internasjonaliserte bedriftene ser ut til å øke eksporten mest, dvs får flere markeder å forholde seg til. Over tid gjør dette en bedrift mer robust.

11 Eksportmarkeder 2012 Eksportmarkeder 2012 Sør-Amerika Rest Nord-Amerika Asia Europa FIGUR 1.3: Europa er fortsatt det viktigste eksportmarked for fastlandsbedriftene med en andel på nærmere 70 %. KILDE: ssb Som nevnt over, er bl.a. ikke REC med i utvalget. Det er verdt å merke seg at om vi hadde lagt inn REC med deres omsetning fra 2012, og null i 2013, ville eksportveksten i år for hele utvalget gått fra 3 % til nærmere 1 %. Dette er en av forklaringene til at SSB og Norsk Industri vil kunne operere med ulike tall på noen områder. På hjemmemarkedet spås det hele 11 % vekst i år. Her er det særlig bedriftene i oljeklyngen som drar veksten opp med 17 % vekstanslag. Dette avspeiler at leverandørindustrien har fått rekordhøye ordre til utbygging i Nordsjøen. Mye av ordreboken for 2013 er full. Men vi konstaterer at flere større kontrakter innenfor ny Prioriteringer, eksportmarkeder Prioriteringer, eksportmarkeder Rest Sør-Amerika Nord-Amerika Asia Europa Figur 1.4: Bedriftene vil i prioritere eksporten til Amerika og Asia sterkere enn i KILDE: Norsk Industri 11

12 Prioriteringer, Prioriteringer, eksportmarkeder eksportmarkeder vektet med eksport vektet med eksport Rest Afrika Europa Sør-Amerika Nord-Amerika Asia FIGUR 1.5: Mange større bedrifter prioriterer en markant eksportsatsing mot Nord- og Sør-Amerika i KILDE: Norsk Industri feltutbygging er blitt vunnet av koreanske verft de siste månedene. Det sier noe om at aktivitetsnivået vi har i 2013 kanskje ikke vil kunne opprettholdes over tid. Og ettersom konkurransen på leveranser til særlig nybyggingsprosjektene i Nordsjøen tiltar, vil mye av dette volumet bli satt ut til underleverandører i utlandet. Ringvirkningene av de større utbyggingene i Norge er mindre nå enn for noen år siden. pga. lavere priser på utstyr til solenergi og svak økonomisk vekst. Veksten til andre viktige asiatiske markeder var over 20 %. Eksporten til Korea steg med 75,9 % fra 2011, og besto av bl.a. svært mange borepakker i et godt riggmarked. Europas andel av fastlandsbedriftenes eksport falt for første gang på mange år under 70 %, og eksporten til Asia utgjorde rekordhøye 16,2 % av totalen, jf. figur Andre bedrifter har i snitt forventet vekst på hjemmemarkedet på 3 %. Det avspeiler en norsk økonomi som heller ikke i år ser ut til å «ta av». Bedriftene i utvalget eksporterer drøyt halvparten av omsetningen. Store leveranser til Nordsjøen bidrar til at bedriftene i oljeklyngen har en eksportandel på 31 %. For de andre bedriftene er Norge som hjemmemarked betydelig mindre disse har eksportandel på 72 %. Eksporten fra fastlandsbedriftene var i 2012 uendret totalt sett, men justerte seg i tråd med utviklingen i verdensøkonomien, med fall i eksporten til EU (- 2,5 %) og kraftig vekst i Afrika (+ 19,1 %), Sør-Amerika (+ 7 %) og Asia (+ 11,6 %). Veksten i Asia kom til tross for fall i eksporten til Kina (- 8,9 %) pga. særskilte omstendigheter, og et eksportfall i Japan på 20 % Ifølge vår spørreundersøkelse vil bedriftene fortsette å vri satsingen på eksport i 2013 mot Asia og andre sterkt voksende økonomier. Halvparten av bedriftene vil prioritere satsingen mot Europa, mens 21 % gir prioritering til Asia. Summen overstiger 100 % ettersom bedriftene har flere satsingsland. Bedriftenes satsinger kommer dels av den økonomiske utviklingen og dels av at leverandørindustrien til petroleumsindustrien i liten grad har markeder i Europa. Det forventes også en økning av eksporten til Brasil. Eksporten dit var svak mot slutten av 2012, og endte på kun 1,6 % i årsvekst. Dette skyldes primært forskyving av prosjekter i Brasil. I figur 1.4 telles alle svarene likt, uansett bedriftenes størrelse. Tilsynelatende står europeiske kunder fremdeles høyt på agendaen. Men det er naturlig særlig for mange mindre

13 Hvordan Hvordan vurderer vurderer du utviklingen du utviklingen i 2012 i vs vs 2011? Driftsresultat Underliggende lønnsomhet Høyere 31 % Lavere 32 % Høyere 24 % Lavere 28 % Uendret 37 % Uendret 48 % FIGUR 1.6: Utviklingen i driftsresultat og underliggende lønnsomhet i KILDE: Norsk Industri bedrifter å starte eksportsalget i «nabolaget», dvs til kunder i Europa. For større bedrifter fremkommer et annet bilde. Dette ser vi best når bedriftens svar vektes med deres salg til kunder utenfor Norge. Da kommer konturene av en ytterligere vridning i fremtidig kundegrunnlag fram, se figur 1.5. Verdiveid satser færre bedrifter (34 %) på det europeiske markedet, men mange større bedrifter prioriterer kunder i Amerika og Afrika. Hvis satsingen på Amerika og Afrika de kommende to årene fører til tilsvarende økt eksport, vil andelen til begge kontinent øke sterkt fra dagens eksportandel. I 2012 utgjorde eksporten til Amerika og Afrika vel 14 % av eksporten, mens nærmere 40 % (verdiveiet) av bedriftene ønsker en satsing på disse markedene. 1.3 RESULTATUTVIKLING Vi har stilt spørsmål om utviklingen i henholdsvis driftsresultat og underliggende lønnsomhet i De to spørsmålene ga omtrent den samme responsen. Svarene er svært jevnt fordelt på henholdsvis større, uendret og lavere for drifts resultatet. På underliggende lønnsomhet svarer flere «uendret», men fremdeles omtrent like mange svarer «større» og «lavere», dog er det en netto overvekt på «lavere» for underliggende lønnsomhet. Større bedrifter rapporterer jevnt over bedre utvikling på begge spørsmålene enn mindre bedrifter. Dette gjelder både for bedriftene i oljeklyngen og utenfor. Mange bedrifter med omsetning under 100 millioner kroner i året, både innenfor og utenfor oljeklyngen, er mer negative til den underliggende lønnsomheten i år. Dette avspeiler nok en underliggende skvising av underleverandørene i en tiltakende skjerpet konkurransesituasjon. Vi har også bedt medlemsbedriftene om respons på antatt utvikling i driftsresultat og underliggende lønnsomhet for I likhet med tidligere års utgaver vil vi ikke offentliggjøre disse resultatene. Og all erfaring over tid tilsier at man treffer svært dårlig når man spår om resultater framover i tid. Men vi kan, i ettertid, offentliggjøre at bedriftene i januar 2012 var svært optimistiske mht resultatutviklingen i I etterkant ser vi at det ikke ble slik. Tilsvarende funn gjorde vi året før. Kanskje må industriledere være kroniske 13

14 SYKEFRAVÆRET FORTSETTER Å SYNKE Sykefraværet i Norsk Industris medlemsbedrifter har flatet noe ut gjennom 2012, men fortsetter å synke til et historisk lavt nivå. Nivået på sykefraværet ligger nå 37 % lavere enn da vendepunktet ble nådd i Noen viktige forutsetninger og sammenhenger som kan forklare disse oppsiktsvekkende resultatene: Ordnede organisasjonsmessige forhold Godt og tett samarbeid mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte Systematisk HMS-arbeid med fokus på kvalitet Internasjonal konkurransesituasjon: Absolutt krav til produktivitet og kvalitet Bevissthet om at fravær går ut over kvalitet og kvantitet (koster på bunnlinjen) 8,0 Sykefravær - glidende Sykefravær - glidende Globalt konkurrerende industri må være frontfag også på sykefravær. Er det andre forklaringsmodeller? I konjunkturrapporten for 2012, viste vi at mange statistikeres hypotese om at sykefraværet bestemmes av konjunkturene, ikke lenger kan forklare utviklingen i våre medlemsbedrifter. Andre peker på at nedgangen skyldes utstrakt automatisering i industrien, mens dette ikke er mulig i andre sektorer i samfunnet. Det er riktig at kostnadsnivået i Norge tvinger fram automatisering og produktivitetsfremmende tiltak, men automatiseringen i industrien begynte ikke i ,0 6,0 Prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Sykefraværet i Norsk Industris medlemsbedrifter har flatet noe ut gjennom 2012, men fortsetter å synke til et historisk lavt nivå. KILDE: Norsk Industri optimister i et land med merlønnsvekst og sterk valuta for å holde motet oppe. 1.4 KONSEKVENSER I ARBEIDSMARKEDET I første del av 2012 økte bedriftene i leverandørindustrien sysselsettingen kraftig, men i andre bransjer ble en rekke bedrifter nedlagt, flyttet eller avviklet. I andre halvår fortsatte kapasitetsoppbyggingen i leverandørindustrien for å møte økt aktivitet i I øvrig industri var sysselsettingen stabil gjennom andre halvår, men med noen nedleggelser mot slutten av året pga. svakere marked i Europa. Ingen av bedriftene som ble stengt i andre halvår hadde flere enn 100 ansatte, og dermed viste Nasjonalregnskapet at samlet sysselsetting i industrien gikk opp med over årsverk fra andre til tredje kvartal. Den positive utviklingen for industrien fortsatte i fjerde kvartal. Ved utgangen av 2012 er sysselsettingen i industri- og bergverksbedriftene. Imidlertid foregår det en del aktivitet ved industribedriftene innen tjenester, og organiseres i egne tjenestebedrifter eller leies inn til industrien.

15 Sysselsetting i industri Sysselsetting i industri Nasjonalregnskap Totalt ved industribedriftene Antall sysselsatte FIGUR 1.7: Industriens sysselsetting økte mot slutten av 2012, og vil fortsette å øke i KILDE: SSB - Nasjonalregnskapet, prognose ved norsk industri! Bedriftseksempel: Arbeidsmiljøloven må revideres «Jeg forventer ikke noe moderasjon i kommende lønnsoppgjør. Vår del av landet går så det griner og det er en enorm mangel på fagfolk innen våre fag. Den norske lønnsveksten har tatt helt av, og jeg er redd for at vi ikke får noe snakk om lønnsnedgang før vi har en reell kriseforståelse. Jeg kunne også svart som Belberten i Vinskvetten sier det: «I fjor fikk vi en tredjedel av overskuddet i bedriften, men i år gir vi oss ikke før vi får en fjerdedel av overskuddet.» Og videre sier han: «Internasjonalt går det dårlig og det gjør det også i utlandet, så kjære kammerater vi må ikke gi oss vi heller før vi er på linje med de andre!» Arbeidsmiljøloven må revideres og oppmykes slik at bedriftene kan få avtale arbeidstidsordninger som både arbeidsgivere, arbeidstakere og kundene blir fornøyde med. Dette må kunne gjøres lokalt uten innblanding fra LO sentralt.» JArLE VINDENES ADM. DIR. SOTRA GRUPPEN AS I tillegg er det, som vi viser i kapittel 2.13, en god del aktivitet i industribedriftene som klassifiseres som tjenester knyttet til petroleum mv. Samlet er «ekstra»-aktiviteten ved industribedriftene, som ikke kommer med i Nasjonalregnskapet om lag årsverk, se kapittel For 2013 forventer leverandørbedriftene ytterligere vekst i sysselsettingen, mens andre bedrifter forventer en flat utvikling. Verdensøkonomiens vekst er ventet å ta seg opp i 2013, men vil fortsatt være godt under potensiell vekst, og i euro-området vil veksten være svak, også i Ved inngangen til 2013 er det en del midlertidig nedstengte industribedrifter, og hvis verdensøkonomien får et løft vil det være mulig at disse starter opp igjen. Bedriftene i utvalget varsler behov for flere ansatte i år enn i fjor. Dette er naturlig gitt omsetningsvekst, og særlig når veksten er så sterk. Da henger ikke vanlige produktivitetsfremmende tiltak med i svingene. Totalt varsles det behov for sysselsettingsøkning i utvalget på 4 %. Men dette er skjevt fordelt. Det er bedriftene i oljeklyngen som står bak hele etterspørselen. Blant disse bedriftene varsles det 15

16 behov for hele 7 % økt sysselsetting gjennom året. Behovet for innleide øker noe mindre, men andelen innleide holdes uendret (18 % i utvalget). Bedriftene utenom oljeklyngen varsler uendret sysselsetting gjennom året. Her går bruken av innleide ned med 7 %, slik at andelen faste ansatte øker (med ett prosentpoeng til 95 % i utvalget). Det er god grunn til å tro at mange av bedriftene med stort behov for økt mannskap parallelt vil igangsette produktivitetstiltak som over tid roer ned behovet for arbeidskraft. Vårt kostnadsnivå tilsier også enda mer satsing på automatisering. Se mer om dette i kapittel 1.9. Ingeniørbehovet i industrien har fortsatt å øke, fra et svært høyt nivå i fjor. Litt under 80 % av bedriftene (veid etter sysselsetting) melder at de har behov for sivilingeniører, og litt over 80 % melder det samme for ingeniører. 79 % sier de opplever markedet stramt eller meget stramt for sivilingeniører og 76 % sier det samme for ingeniører. Flere bedrifter innen alle kategorier melder om økt behov for operatører. Veid etter sysselsetting melder 62 % at de har behov for operatører, mot 37 % i fjor. Både petroleumsrelaterte og ikke-petroleumsrelaterte bedrifter melder et økt behov for operatører. Små bedrifter har det laveste behovet, med bare 27 % som melder behov. Småbedriftene er likevel de som opplever det vanskeligst å få tak i operatører, med 54 % som opplever det som stramt eller meget stramt. 1.5 INVESTERINGER Investeringene i fastlands-norge er i 2012 på vel 370 milliarder kroner ifølge tall fra Nasjonalregnskapet til SSB. Målt i faste kroner er nivået over 100 milliarder kroner høyere enn for ti år siden. En lang oppgangsperiode i verdensøkonomien førte til en kraftig vekst i investeringene fram til finanskrisen i Gjennom finanskrisen gikk investeringene ned med nesten 15 % før de har tatt seg noe opp igjen de siste to årene. De siste to årene har det særlig vært en økning i boliginvesteringene, sannsynligvis pga. befolkningsvekst og lav realrente. I industrien har det vært en vekst i investeringene på 1,3 milliarder kroner de siste ti årene (målt i Behov for arbeidskraft, viktigste yrkesgrupper Behov for arbeidskraft, Hele utvalget, veid viktigste med sysselsetting yrkesgrupper Hele utvalget, veid med sysselsetting Sivilingeniører Ingeniører Operatører Rapport 2013 Rapport % 70% 79% 70% 62% 37% 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 1.8: Behovet for arbeidskraft er stigende i Norsk Industris medlemsbedrifter. KILDE: NORSK INDUSTRI

17 faste kroner), kraftsektoren har økt investeringene noe mer (2,6 milliarder kroner). Sammenlignet med nivået før finanskrisen har investeringene i industrien falt med 41 % Industribedriftene har gode investeringsprosjekter klare, og noen ble iverksatt i Fallet i industriens investeringer stoppet dermed opp i løpet av 2012, og mot slutten av året fikk vi en liten økning, slik at nivået er noe over investeringene for to år siden. For flere sektorer i fastlands-norge sees den samme utviklingen, en avventende, men forsiktig investeringsvilje. Sett som andel av investeringene i fastlands-norge har industriens investeringer gått ned, fra om lag 8 % av fastlandsinvesteringene i 2000 til 6 % i Investeringsnivået i industrien var nærmere 10 % av fastlands-norges investeringer både i 2002/2003 og 2008/2009 pga. store investeringer i kapasitetsutvidelser og nye fabrikker. industriproduksjon. Økte investeringer for å bidra til økt verdiskaping per arbeidsplass er en viktig strategi for å sikre en konkurransedyktig industri med norsk kostnadsnivå. De siste to årene har industrien stått for mindre enn 6 % av investeringene i fastlands-norge, den laveste andel av investeringene i moderne tid. På 70- og 80-tallet stod industrien for % av investeringene i fastlands-norge, og sammen med kraftsektoren opp mot 20 %. Uten en fornyet investeringsvilje i 2013, kan industriens investeringer falle i For første gang kan investeringene i verdiskaping i industriog kraftsektoren falle under 10 % av investeringene i fastlands-norge i De store industriinvesteringene i begge periodene har gjort industrien mer robust, økt verdiskapingen per ansatt og bidratt til en mer effektiv Realinvestering Realinvestering i fastlands-norge fastlands-norge Faste 2010-kroner Faste 2010-kroner Mrd kr FIGUR 1.9: Investeringene i fastlands-norge har tatt seg noe opp de siste årene, hovedsakelig pga. investering i bolig. KILDE: SSB 17

18 Andel av realinvestering i fastlands-norge Prosent Skog, fisk og jordbruk Industri og bergverk Kraft mv Varehandel 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 FIGUR 1.10: Industri- og bergverksbedriftene står for en stadig lavere del av fastlands-norges investeringer, i 2012 kun 6 %. KILDE: SSB INVESTERINGENE PÅ NORSK SOKKEL En historisk høy oljepris og flere større funn de siste årene, bidrar til fortsatt optimisme i den norske petroleumsvirksomheten. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren forventes fortsatt å være høyt. I årene som kommer vil en rekke funn på sokkelen være under utbygging, samtidig som det vil være betydelig aktivitet knyttet til en omfattende portefølje av felt som allerede er i drift. Dette vil kreve omfattende innsats fra både operatørselskaper og leverandørindustri. Fram mot 2020 er det bare på norsk sokkel anslått (Rystad Energy) et omfang av nye faste plattformer, 7-11 flytende produksjonsinnretninger, og undervannsin stallasjoner koblet mot eksisterende felt (subsea tie-backs). Fra 2016 og utover vil det være bygd ut og i drift nærmere 100 nye felt. I dag er det 76 felt i drift på sokkelen. Dette gir en betydelig vekst og «grunnmur» for norske leverandører innenfor segmentene drift, vedlikehold og modifikasjonsarbeider for innfasing av nye felt og oppgraderinger. Det er et betydelig fokus på økt utvinning fra eksisterende felt, noe som er en god pådriver for teknologiutvikling med påfølgende modifisering av installasjonene. Det totale norske markedet (alt innkjøp) er beregnet til 283 milliarder kroner i 2012, økende til 318 milliarder kroner i I perioden er det totale markedet beregnet til 400 milliarder kroner årlig (Rystad Energy). Oljedirektoratet har beregnet investeringene for 2013 til å bli 192 milliarder kroner. Investeringene antas å stige jevnt til om lag 225 milliarder 2012-kroner i Inkludert i dette er letekostnader anslått til om lag 35 milliarder kroner per år i prognoseperioden. Den største posten er boring av nye utvinningsbrønner, dernest modifikasjoner og videre utbygging av eksisterende innretninger. I tillegg kommer bygging av nye innretninger på både felt i drift og nye felt. En betydelig andel av de samlede investeringene de nærmeste årene er knyttet til pågående feltutbygginger. Disse investeringene ventes å nå omlag 50 milliarder kroner i 2013, for deretter å falle raskt etter hvert som prosjektene ferdigstilles. Det er større usikkerhet knyttet til investeringene ved funn som ennå ikke er modnet fram til

19 Investeringer i i petroleumsvirksomhet Eksisterende innretninger Nye undervannsinnretninger Borekostnader Nye bunnfaste og flytende innretninger Rør og landanlegg Leting og konseptstudier 250 NOK 2012, KPI regulert Milliarder NOK FIGUR 1.11: Investeringer i petroleumsvirksomhet. KILDE: Oljedirektoratet Sokkelåret 2012 investeringsbeslutning. Samlet sett er det betydelig økning i investeringene knyttet til utbygging av nye felt, og da særlig Johan Sverdrup. I tillegg til store funn som Johan Sverdrup og Skrugard/Havis, er det gjort mange mindre og mellomstore funn de siste årene. Det er de siste årene blitt et mangfold av oljeselskaper på norsk sokkel. 44 selskaper kjemper om gode lisenstildelinger, men det er Statoil som fortsatt er dominerende. De fem største operatørselskapene har til sammen 75 % eierskap i lisensene. 1.7 KONSEKVENSENE FOR LEVERANDØRINDUSTRIEN De fleste selskapene i leverandørindustrien er komfortable med at deres selskap vil kunne tilpasse kapasiteten til å levere i henhold til forventet markedsvekst. De største selskapene har utviklet robuste leverandørkjeder og mange har opparbeidet betydelig ressurstilgang både i Europa og i Asia. Denne ressurstilgangen er også drevet av sterk konkurranse, spesielt fra Asia, slik at mange tilbud og prosjekter er basert på utførelse med deler av leveransene fra Norge og deler fra land med lavere kostnadsnivå. leveranseområdene, og dette vil fortsette å øke i omfang i årene som kommer. Både i form av utnyttelse av egen global kapasitet gjennom økt etablering av ingeniør- og fabrikasjonskapasitet i utlandet, samt etablering og styrking av partnerskap og underleverandører utenlands. For tilpasning av kapasitet og endringer i etterspørselen påpeker selskapene følgende viktige! Bedriftseksempel: Ingen grunn til å bremse aktiviteten på sokkelen «Lønnsutviklingen innen olje og gass har faktisk ikke vært spesielt høy i det siste ca 3 %. Forventningene fra operatører offshore er riktignok høye. Presset pga. høy aktivitet holdes i sjakk ved arbeidsinnvandring og utsetting av engineering og fabrikasjon til utlandet. Det er derfor ingen grunn for politikerne til å bremse aktiviteten på sokkelen.» TORKILD R. REINERTSEN ADM. DIR. REINERTSEN Mer internasjonal arbeidsdeling vil være kapasitetstilpassende tiltak innenfor flere av 19

20 Aktiviteter som omfattes av internasjonal Aktiviteter som omfattes av internasjonal arbeidsdeling arbeidsdeling Hva er forventet utvikling i lokalisering av ulike typer arbeid utført i utlandet? Andel av svar (%) Forretningsutvikling Forskning og utvikling Produkt og systemutvikling Vesentlig økning av arbeid i utlandet Moderat økning av arbeid i utlandet 3 Feed/system engineering Detailed engineering 7 Fabrikasjon Lik fordeling som i dag Mindre arbeid i utlandet enn i dag Ferdigstillelse FIGUR 1.12: Forventet utvikling, lokalisering arbeid utført i utlandet. KILDE: BCG spørreundersøkelse Kapasitetsstudien 20 virkemidler (Kapasitetsstudie OED/Boston Consulting Group): Strategisk samarbeid Etablere egen ingeniørkapasitet i utlandet Fleksibel utnyttelse av intern kapasitet Interne produktivitetsforbedringer Ved samarbeid med aktører i utlandet vil det ofte knyttes utfordringer til deling av kompetanse, teknologi og kundeinnsikt. Dette kan bidra til å utvikle samarbeidspartnere i utlandet til potensielle fremtidige konkurrenter. I et perspektiv mot 2020 har næringen selv vurdert sin egen aktivitet; en moderat til vesentlig økning av arbeid i utlandet innenfor detaljengineering og fabrikasjon, mens forskning, utvikling og produkt- og systemutvikling beholdes i sterk grad i Norge. Dette perspektivet er basert på at norske leverandører får en rimelig andel av de store feltutbyggingskontraktene som tildeles primo Sterk konkurranse fra Asia Størst vekst og potensiell kapasitetsutfordring var ventet innenfor segmentet nye bunnfaste og flytende innretninger. I den senere tid har imidlertid flere av de meget store feltutbyggingene som, Aasta Hansteen, Martin Linge og Mariner (UK), blitt tildelt de store verftgrupperingene i Sør-Korea. Engineeringsarbeidene til disse byggeoppdragene vil bli utført i henholdsvis Nederland, England og Asia. Det knytter seg stor spenning til tildelingene av kontraktene på Ivar Aasen og Dagny, og dersom disse også blir tildelt Sør-Korea er dette meget alvorlig for norsk leverandørindustri. Dette vil kunne bety en nedbygging av de store verftsmiljøene som igjen vil gå sterkt utover hele den norske leverandørkjeden. Uten en god kontinuitet for disse verftsmiljøene vil vår kompetanse raskt forvitre, samt at vår kapasitet på større modifikasjoner reduseres. Vi vil også få mindre beredskap ved uhell og mindre evne til å ta innretninger inn til verft og kaianlegg som i dag har gode oppegående leveransemiljøer. Tildeling av de store nye byggekontraktene til Asia bidrar også til at store utenlandske engineeringmiljøer nyter godt av kontraktstildelinger fra bl.a. Statoil, med det resultat at disse kommer til å bygge opp ressurser og kompetanse mot norsk sokkel. En del prosjekter, som er blitt bygget og prosjektert i utlandet de siste årene, har hatt store

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer