Prinsipp- og handlingsprogram Sak 7/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17. Sak 7/13"

Transkript

1 Prinsipp- og handlingsprogram Sak 7/13

2 SK 7/13 PRINSIPP- OG HNDLINGSPROGRM endringsforslag med sentralstyrets innstilling edlagt følger endringsforslagene som landsmøte skal votere over under behandlingen av prinsippog handlingsprogram. Om innstillingene Følgende type innstillinger er brukt: R vedtas avvises vedtas redaksjonelt. Dette innebærer at forslaget tas til følge, men anses ikke som en vesentlig politisk realitetsendring som det må voteres over. avvises redaksjonelt. Forslaget avvises, men anses ikke for å være en vesentlig politisk realitetsendring som det må voteres over. kan også innebære at en anser forslaget eller intensjonen i forslaget for å være ivaretatt i programmet. Redaksjonelle endringer kan også skyldes at dette er gjeldende politikk. Det vil bli foretatt en gjennomgang av programmet i etterkant av landsmøte hvor slike punkter vil bli luket ut. Forslagsstiller eller andre delegater kan kreve at forslag som er innstilt redaksjonelt blir tatt opp til votering. Sentralstyret har i sitt forslag til forretningsorden foreslått at dette må meldes til dirigentbordet innen fredag klokka Tilsvarende frist gjelder for å trekke forslag. Om merknadene Forslagene er forsøksvis samordnet. Enten ved at forslagene vedtas/avvises til fordel for andre forslag, utgår hvis andre forslag vedtas, eller at man henviser til andre forslag. Det vil bli foretatt nødvendige redaksjonelle endringer i etterkant for å sikre at vedtatte endringer blir justert på aktuelle steder i programmet. ngående strekpunkter Endringsforslag som gjelder nye strekpunkter er konsekvent samlet på slutten av hver bolk med strekpunkter. I etterkant av landsmøte vil det ryddes i strekpunktene sånn at tema i strekpunktene stemmer med tema i brødteksten. Hvert strekpunkt vil i etterkant av landsmøte bli endret redaksjonelt sånn at det passer med senterpartiet vil. Helhetlig endringsforslag Det er fremmet større endringsforslag på fire steder i programmet. To under kapitelet om urfolk og nasjonale minoriteter, og to under eldreomsorg. Det henvises til vedlegget i endringsforslaget og disse er vedlagt bakerst.

3 Sentralstyrets forslag til forretningsorden om behandling av programmet Det åpnes for at sentralstyret kan legge fram ytterligere endringsforslag dersom landsmøtes debatt skulle tilsi et behov for det. Disse forslagene skal være omdelt i salen innen lørdag Krav om votering over endringsforslag som er innstilt redaksjonelt (R eller ) må være levert dirigentbordet senest fredag kl Tilsvarende frist gjelder for å trekke forslag. 2

4 NR Forslagsstiller Side Linje Endringsforslag Innst. Eventuell merknad Kapittel 1 åre viktigste verdier 1 Oslo 5 1 endre overskriften til årt verdigrunnlag R Endres til Senterpartiets verdigrunnlag 2 Oslo 5 14 tillegg folkestyre - og et inkluderende nasjonalt fellesskap R 3 Rogaland erstatte "det Norge vi er glade i" med "landet" 4 Hordaland 5 21 tillegg et rent konserverende vern. 5 Kjersti Toppe 5 24 tillegg til avsnittet skje lokalt. Senterpartiet vil ha en grønn modernisering der satsing på fornybare og utslippsfrie energiformer skal være vårt varemerke. 6 Senterungdommen 6 9 tillegg, ny setning mot EU-medlemskap. Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handels- og samarbeidsavtaler med EU. EØS-avtalen undergraver 7 Østfold 6 13 tillegg til setningen mellom markedet, frivilligheten og det R 8 Østfold 6 20 stryk ordene "å sikre" R 9 Østfold 6 21 stryk ordene "i alle deler av landet" R Kapittel 2 Langsiktig forvaltning 10 Erling Sande 7 3 tillegg, ny setning overtok den. åre etterkommere har den samme rett til ren luft, ren jord og rent vann som vi. Dette preger vårt 11 Senterungdommen stryk avsnittet (mot 2) 12 Senterungdommen 7 31 endre overskriften til Miljø - styrking av det bærekraftige samfunnet R 13 Senterungdommen stryk siste setning "For å få til dette må " 14 Oslo 7 34 tillegg, ny setning skape engasjement i folket. Senterpartiet skal fortsatt være ledende i arbeidet med å føre Norge fra det fossile til det fornybare energisamfunnet. 15 Senterungdommen tillegg, ny setning globalt og nasjonalt. lle land må ta sin del av ansvaret for den globale klimautfordringen. lle land 16 Senterungdommen 8 1 erstatte "er samtidig avgjørende" med "viktig" 17 Oslo 8 3 erstatte "oljenasjon" med "forvalter av petroleumsforekomster" R 18 Senterungdommen 8 3 erstatte "klimaproblemet" med "klimautfordringene" 19 estfold 8 13 tillegg billig måte å bidra til å nå klimamålene R 20 Buskerud 8 16 tillegg til strekpunktet nasjonale utslipp, av ikke-fornybart karbon, i alle.. 21 Erling Sande 8 16 erstatte "for" med "gjennom" R 22 Buskerud stryke strekpunktet 23 Buskerud 8 20 stryk ordet matproduksjon Side 1 av 35

5 24 Sentralstyret 8 23 tillegg..bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og fornybar energi 25 Buskerud 8 23 tillegg bioenergi, biodrivstoff, og annen fornybar energi R 26 Buskerud stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår 27 og estfold 8 27 erstatte "nybygg" med "nye næringsbygg" 28 Senterungdommen stryke ordet "strenge" R 29 Østfold 8 33 tillegg til strekpunktet bevilgninger til flom-, erosjons- og rassikring R 30 Telemark, Hordaland 8 34 nytt strekpunkt at revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og (mot 6) mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene 31 Buskerud, Hordaland 8 34 nytt strekpunkt sikre verdifulle naturområder, kulturlandskap og dyrka mark i og nær tettbebygde strøk mot trusler om nedbygging 32 Erling Sande 8 34 nytt strekpunkt intensivere innsatsen med å rydde opp i forurenset jord og sjøbunn (mot 5) 33 Oslo 8 34 nytt strekpunkt flytte transport fra vei til mer miljøvennlige måter som skip og jernbane er omtalt i samferdselskapitelet 34 est-gder 8 40 endre setningen til utbyggingen av et robust sentralt og regionalt el-nett er en prioritert oppgave for 35 Erling Sande 9 12 tillegg ny setning fornybar energi. Den fornybare elektrisiteten må taes i bruk der den kan erstatte fossil energibruk som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren. Store mengder ny fornybar elektrisitet gir også godt grunnlag for økt industrisatsing 36 Olov Grøtting 9 13 tillegg, ny setning En offensiv satsing på bioenergi vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå nasjonens miljø- og klimamål. Gjennom en balansert 37 est-gder endre avsnittet til...kan Norge spille en viktig rolle som produsent av regulertkraft. Europa etterspør dette, samtidig gir det Norge mulighet for import av overskuddskraft fra Europa. 38 Buskerud 9 33 erstatte "lik" med "likere" (mot 5) 39 kershus 9 36 stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår Buskerud 9 36 tillegg til strekpunktet..på sokkelen, i eget prisområde 41 Sentralstyret 9 38 erstatte "innføre" med "ha" R 42 Buskerud 9 38 erstatte "lokalsamfunn" med "kommuner" R til fordel for Erling Sande 9 38 tillegg lokalsamfunn, og vertskommuner blir kompensert til fordel for Buskerud strekpunktet endres til åpne for bygging av minikraftverk i verna vassdrag 45 Olov Grøtting 9 42 nytt strekpunkt styrke virkemiddelprogrammet som stimulerer til økt bruk av bioenergi endres til styrke 46 Oslo, Buskerud 10 2 erstatte "tungt" med "tyngst" 47 Buskerud endre strekpunktet til varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, esterålen, Senja og Møreblokkene hvis dette vedtas utgår Dissens BKT, BB, erstatte strekpunktet på ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, esterålen (Nordland 6, Nordland 7 (mot 2 ) CS, JL og TM linje 3-4 og Troms 2) utenfor Senja og på Møreblokkene 49 Rogaland 10 9 tillegg til strekpunktet oljefelter. Styrke Petoro gjennom ny finanseringsmodell, slik at selskapet kan bli en pådriver for økt utvinning i eksisterende felt Side 2 av 35

6 50 Oslo stryke strekpunktet hvis dette vedtas utgår Buskerud endre strekpunktet til øke bruken av gass til industrielle formål 52 Buskerud endre strekpunktet til drivstoff til landbruk skal være produsert av fosilfritt brensel 53 Oslo nytt strekpunkt redusere utvinningstempoet på norsk sokkel 54 Senterungdommen nytt strekpunkt bygge ut oljevernberedskapen langs kysten for å være godt forberedt på eventuelle skipsforlis eller petroleumsuhell 55 Rogaland nytt strekpunkt bedre forsyningssikkerheten og sikre bedre pris for norsk kraft gjennom bygging av flere kabler til utlandet 56 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt innføre ordninger som sikrer at lokalsamfunn blir kompensert ved utbygging av vindkraft står allerede på side 9, linje ust-gder nytt strekpunkt avvikle maksimumsverdien for eiendomsskatt på kraftanlegg (mot 1) se også Telemark, Hordaland nytt strekpunkt fjerne minmums- og maksimumsverdien for beregning av eiendomsskatt for kraftverk (mot 1) til fordel for ust-gder nytt strekpunkt innføre Naturressursskatt slik at en andel av selskapets inntekter tilfaller kommunen 60 ust-gder nytt strekpunkt sikre en rettferdig kompensasjon til områder som opplevere store naturinngrep som følge av energi-infrastruktur fra storsamfunnet 61 ust-gder nytt strekpunkt modernisere regelverket slik at ikke kraftkommuner taper på effektivisering av kraftanlegg, omlegging til alternative energiformer og folketallsnedgang 62 Buskerud, Hordaland stryke "vern gjennom bruk" 63 Sogn og Fjordane stryke ordet "i de fleste tilfeller" 64 estfold stryke ordet "storstilt" R 65 Erling Sande erstatte "restriktive holdning" med "motstand" 66 Hordaland stryke setningen ern er imidlertid bare et " 67 Rogaland 11 3 erstatte "strengt" med "strengere" 68 Buskerud erstatte "opprettholdes landbruk i hele landet" med "lønner seg å bruke jorda til jordbruk i hele landet" 69 Olov Grøtting 11 9 tillegg må landbruks- og rovdyrpolitikken utformes slik 70 Buskerud, Kjersti nytt avsnitt Senterpartiet vi sikre flest mulig tilgang til naturen. Naturen blir trua fra mange hold og Toppe privatisering og sterke utbyggingsinteresser truer landbruks og friluftsområde. Eiendomsretten og forvalteransvaret skal ligge fast. Senterpartiet vil verne om allemannsretten og ha en differensiert politikk for å verne viktige rekreasjonsområde i pressområde og sikre fornuftig bruk i spredtbygde strøk. I byområder og tettsteder må utbygging i all hovedsak skje med fortetting slik at man skjermer viktige naturtyper og matjord. Offentlige friluftsområde må i større grad oppgraderes og gjøres tilgjengelig for alle. 71 Olov Grøtting endre setningen til slik måte at lokalbefolkningen og grunneiere blir en reell part i prosessene, at det er lokal tilhørighet til og forståelse for verneformål og -tiltak R Side 3 av 35

7 72 Buskerud endre siste setning næringsvirksomhet. erneformålet må defineres tydelig ved et hvert vern etter naturmangfoldsloven. Hvordan verneformålet 73 Buskerud erstatte "vernepolitikken" med "båndleggingspolitikken" 74 Erling Sande erstatte "i pakt" med "så lenge det ikke er i strid" R 75 Olov Grøtting tillegg, nye ord Grunneiere, lokalsamfunn, kommuner og regioner 76 Østfold stryke ordet "Distrikts-Norge" R 77 Helge Guttormsen tillegg, ny setning med Stortingets intensjoner. Senterpartiet ønsker å få belyst rovdyrproblematikken i beiteområder for sau og rein over hele Norge gjennom en egen, større undersøkelse i regi av NIBR. En slik undersøkelse vil kunne vise hvordan det er å ha beitedyr i områder hvor det også yngler rovdyr. 78 Østfold stryk ordene "i hele landet" 79 Østfold tillegg...framfor beitenæringen og andre utmarksnæringer. Dette fører til R 80 Buskerud 12 8 strekpunktet endres til ha offentlig tilskudd til planting, ungskogpleie og tynning (mot 4) 81 Buskerud 12 9 endre strekpunktet til arbeide for at all dyrka jord rundt byer og tettsteder reguleres til matproduksjon etter plan- og bygningsloven 82 Kåre Gunnar Fløystad tillegg nydyrkes minst like mye 83 Sentralstyret endre strekpunktet til at jord som bygges ned skal gjenbrukes som matjord 84 Buskerud endre strekpunktet til ved utbygging skal matjord brukes til å lage nye jorder til fordel for Kjersti Toppe stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår 86, 87 og estfold erstatte "sterkere vern enn" med "like sterkt vern som" 87 Oslo, Buskerud stryk siste del av kulepunktet f.o.m. "Senterpartiet vil " og ut setningen (mot 2) hvis forslaget vedtas utgår Østfold vil splitte strekpunktet i to R strekpunktet 89 Buskerud stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår Olov Grøtting tillegg til strekpunktet er et alternativ, og at grunneiere blir en reell part i verneprosesser fra dag en 91 Buskerud endre strekpunktet til at frivillig vern gjennomføres i skogvernet 92 Erling Sande endre strekpunktet til eventuelt nytt vern skal bygge på frivillig avtaler 93 Olov Grøtting erstatte "erstatning" med "økonomisk kompensasjon" R 94 Buskerud endre strekpunktet til lokale verneområder må få råderett innenfor verneformålet for sitt område 95 Troms tillegg til strekpunktet motorferdsel i utmark, der kommunene ved bruk av plan og bygningsloven kan opprette snøskuterløyper 96 Buskerud endre strekpunktet til ha full erstatning og vanlig 28 % skatt ved ekspropiasjon av arealer 97 Sentralstyret endre strekpunktet til redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe R 98 Buskerud endre strekpunktet til redusere, men sikre bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe til fordel for Buskerud endre strekpunktet til i områder med stor bestand av kongeørn og havørn må disse kunne reduseres 100 Sentralstyret endre strekpunktet til ikke ha finsk-russisk ulv i Norge Side 4 av 35

8 101 Buskerud, Kåre endre strekpunktet til Senterpartiet ønsker ikke ynglende ulv i Norge til fordel for 100 Gunnar Fløystad 102 Kjersti Toppe stryk siste del av "vi vil ha " til fordel for 100 kulepunktet 103 John ndre Storebø endre siste setning i "vi vil ha fritt uttak av ulv " til "vi vil ha lokal forvaltning av ulv" til fordel for 100 strekpunktet 104 nne Haave, Erling stryk strekpunktet Sande 105 Buskerud, Østfold stryke strekpunktet (mot 1) 106 Buskerud stryke strekpunktet 107 estfold stryke strekpunktet 108 Hedmark nytt strekpunkt at landbruket skal ha en egen vurdering på lik linje med andre i verneplaner der landbruket har interesser 109 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt opprette et fond for nydyrking og matjord. Fondet skal tilføre kapital blant annet ved at man betaler avgift ved nedbygging av matjord (mot 2) hvis forslaget vedtas utgår Hedmark nytt strekpunkt at matjord som bygges ned av samfunnshensyn skal avgiftsbelegges, og at midlene (mot 2) legges til et jordbruksfond som skal brukes til nydyrking av jord 111 Senterungdommen nytt strekpunkt forvaltningen av rovdyr bør flyttes fra Miljøverndepartementet til Landbruks- og (mot 1) se også 112 matdepartementet 112 Senterungdommen nytt strekpunkt at ansvar for klager på vedtak om kvote- og lisensjakt skal overføres fra (mot 1) se også 111 Miljøverndepartementet til Landbruks- og matdepartementet 113 Østfold nytt strekpunkt øke bevilgningene til vannovervåking, kunnskapsøkning og gjennomføring av tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i sårbare vassdrag 114 Østfold nytt strekpunkt ha en aktiv og kunnskapsbasert forvaltning av villsvinbestanden 115 Rogaland nytt strekpunkt lovfeste muligheten til varig vern av matjord 116 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt overføre det regionale ansvaret for landbruk-, miljø- og arealforvaltning fra (mot 5) fylkesmannen til fylkeskommunen 117 Åse B. Lilleåsen nytt strekpunkt fjerne ulvesona 118 nne Haave nytt strekpunkt det er ønskelig at lokale jegere får tilgang til bruk av motorkjøretøy for mer effektivt uttak av rovdyr under lisensjakta. De rovdyra som ikke blir tatt ut under ordinær lisensjakt må tas ut av Staten/SNO for å sikre oppfølging av rovdyrforliket 119 Kåre Gunnar Fløystad nytt strekpunkt Ulv er i en særstilling i norsk natur. Det bør derfor innføres en betydelig kompensasjonsordning til lokalsamfunn som befinner seg innenfor et ulverevir 120 Oslo 13 2 endre setningen til Senterpartiets fremste mål for den økonomiske politikken er kontuinitet, (mot 4) forutsigbarhet og balanse i landets økonomi. i vil aktivt. 121 kershus endre setningen til kommende generasjoner. Senterpartiet vil at SPU skal delta i finansieringen av infrastrukturprosjekter i Norge og på den måten bidra til både å bygge landet og bedre avkastningen på SPU. 122 Sogn og Fjordane stryke f.o.m. "Hovedsete til Norges." t.o.m. " navnet Statens pensjonsfond" (mot 3) se også Oslo stryke f.o.m. "Senterpartiet går like fullt " t.o.m. " utenfor hovedstaden"' se også kershus tillegg til avsnittet navnet Statens petroleumsfond. i vil slå sammen SPU og SPN (Folketrygdfondet) og gi globale mandater til de to fondene. Side 5 av 35

9 125 Oslo tillegg Dagens samlede skatte- og avgiftsnivå og progressive modell skal ikke endres vesentlig 126 Rogaland 14 6 tillegg til avsnittet struktur og tilrettelegging. Kampen mot den svarte økonomien må vinnes. Et R enklest mulig regelverk, målrettet kontroll og høy tillit til forvaltningen er sentrale element for å sikre det. 127 Hordaland endre setningen til bør reformeres. i vil øke bunnfradraget betydelig. På den måten vil færre betale formueskatt. Denne formueskattreformen vil innebærer redusert formueskatt. Dette kan ha positive 128 Buskerud erstatte "30 000" med "50 000" og " med " " (mot 4) hvis forslaget vedtas utgår Åse B. Lilleåsen erstatte " " med " " (mot 4) 130 Rogaland tillegg til strekpunktet kroner totalt. BSU-nivået reguleres årlig slik at det føler boligprisindeksen 131 Buskerud stryk strekpunktet 132 Buskerud erstatte "opprettholde" med "slå ring om" 133 Dissens BG og MS erstatte strekpunktet på linje 30 øke fribeløpet i arveavgiften ytterligere (mot 4) 134 Dissens BG og TM stryke strekpunktet på linje (mot 6) hvis forslaget vedtas utgår 135 og Rogaland endre strekpunktet til innføre skattefradrag for tjenester knyttet til hjemmet etter modell fra den svenske ROT-, og RUT- ordningen, for å bekjempe bruken av svart arbeid hvis forslaget vedtas utgår 136 og estfold endre strekpunktet til innføre inntektsfradrag i alminnelig inntekt for dokumenterte kostnader til oppussing og rehablitering av bolig. 137 Oslo nytt strekpunkt innføre fradrag i skatt (RUT) for den som engasjerer noen til å utføre arbeid i hjemmet 138 Buskerud stryke strekpunktet 139 Dissens CS, MS, BG og SB nytt strekpunkt trappe ned rentefradraget i husholdningene og bruke midlene til sparestimulerende tiltak (mot 3) 140 Magnhild Meltveit tillegg til strekpunktet i husholdningene, men slik at primærbolig skjermes, og bruke midlene til Kleppa 141 Oslo nytt strekpunkt fjerne rentefradraget på sekundærbolig (mot 1) 142 Oppland, Telemark nytt strekpunkt innføre lik og redusert pris på momsstats på servering av mat og drikke (mot 2) 143 Senterungdommen nytt strekpunkt heve inntekstgrensen for studenter til (mot 5) 144 kershus nytt strekpunkt øke avskrivingssatsene for å stimulere til økt investering i produksjonsbedrifter i Norge hvis forslaget faller utgår kershus nytt strekpunkt sørge for at såkornfond etableres i nærheten av kompetanseklynger som kan utvikle fremtidens arbeidsplasser der ekstern risikokapitel er vanskelig tilgjengelig (mot 1) 146 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt skille mellom drift- og investeringsformål i statsbudsjettet (mot 6) 147 nne Haave nytt strekpunkt arbeide for å innføre internasjonal beskatning av multinasjonale selskaper som er nullskatteytere etter nasjonale skattetilpasninger 148 Sogn og Fjordane stryk f.o.m. "Senterpartiet går inn " t.o.m. " håndtere sin bosituasjon" (mot 1 stemme) til fordel for 149 Side 6 av 35

10 149 Sentralstyret 15 8 stryk setningen Senterpartiet går inn for en boligpolitikk som legger til grunn at alle kan bo R 150 Oslo 15 9 nytt avsnitt Senterpartiet vil jobbe for en boligpolitikk som gjør at alle har mulighet til å eie eller leie bolig. Boligpolitikk handler om å sikre valgfrihet og sunn økonomi for enkeltmennesker og familier i hele landet, uavhengig av livssituasjon. Senterpartiet vil satse på en mer effektiv og målrettet reguleringspolitikk, samt målrettet samarbeid med private utbyggere og boligbyggelag for å få bygd flere boliger raskere, framfor å simulere til flere kommunale boliger. Samtidig må sosialpolitiske virkemidler tas i bruk for å sikre at mennesker med behov for botrening, spesielt tilrettelagte boliger eller andre former for oppfølging, får individuelt tilpassede løsninger basert på hjelp til selvhjelp. 151 Østfold erstatte "utkantområder" med "områder" 152 Sogn og Fjordane tillegg til avsnittet mer boligbygging. Senterpartiet vil at lokale og sentrale myndigheter må bidra sammen til samferdselsløsninger som utvikler større bo- og arbeidsområder Står allerede på linje 14-15, samme side 153 Hedmark endre setningen til boligpolitikk, tilpasset lokale behov som for eksempel boligetablering i distriktene 154 Oslo tillegg til avsnittet behandle byggesaker. Det må kunne direktereguleres til nye formål, for eksempel når eksisterende bygg skal reguleres om fra forretningsbygg til boliger. Dette vil kutte saksbehandlingstiden. Full elektronisk 155 Østfold flytte siste del av avsnittet til side 10, linje Sentralstyret endre strekpunktet til øke formuesverdien på sekundærbolig 157 Buskerud endre strekpunktet til øke formuesverdien på boliger en selv ikke bor i til fordel for Senterungdommen endre strekpunktet til bygge minst 1500 studentboliger i året, ved at man blant annet gir (mot 2) se også 159 studentsamskipnadene momsfritak for bygging, vedlikehold og rehabilitering av studentboliger 159 Buskerud endre strekpunktet til heve statstilskuddet til kroner per hybelenhet uavhengig av geografisk se også 158 plassering og fjerne kostnadsrammen ved utmåling av statstilskudd 160 Østfold flytte strekpunktet til side 12, linje Rogaland 16 7 nytt strekpunkt gi fritak for dokumentavgift som i dag er 2,5 % av kjøpesummen 162 Rogaland 16 7 nytt strekpunkt redusere egenkapitalen for boliglån til maks 10 % av kjøpesummen 163 Buskerud 16 7 nytt strekpunkt bare studentsamskipnadene kan motta statstilskudd og staten skal betale ut tilskudd fortløpende uavhengig av årlig utbyggingstakt 164 kershus 16 7 nytt strekpunkt gjennomgå sentrale byggforskrifter med sikte på å redusere krav som bidrar til høye byggekostnader (mot 1) Side 7 av 35

11 165 Dissens BB 16 7 nytt avsnitt leneboende og single. Flere og flere av befolkningen lever alene. Disse må betale samme avgifter som en familie med to inntekter. En som bor alene har, i følge SSB kr mer i boutgifter enn den som bor i familie. Kvinner er overrepresentert i gruppen av de som bor alene, spesielt i tettbygde strøk. leneboende er også overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Senterpartiet vil: - at avgifter på vann og avløp, renovasjon og strøm fastsettes basert på forbruk - innføre skattefradrag for aleneboende - utarbeide en helhetlig plan som bedrer aleneboende sin situasjon på boligmarkedet (mot 3) hvis forslaget avvises utgår 166,167 og Tone Kringeland stryk f.o.m. "Kvinner er overrepresentert." t.o.m. "i fattigdomsstatistikken R hvis forslaget vedtas utgår Rogaland stryke setningen "Kvinner er overrepresentert i " R 168 Tone Kringeland, Rogaland stryke strekpunktet Kapittel 3 Samfunnet bygges nedenfra 169 Oslo 17 7 tillegg og ut i kommunene og bydelene der folk bor R 170 Senterungdommen erstatte "etterspør" med "har behov for" R 171 Oslo nytt avsnitt Senterpartiets familiepolitikk tar på alvor at familiestrukturer er i endring. i ønsker størst mulig valgfrihet for enkeltmennesket og den enkelte familie, uavhengig av familiestruktur. Derfor vil vi jobbe for gode og trygge rammevillkår for familier, uavhengig av familiemedlemmenes sivilstatus, alder, kjønn og seksuelle legning. 172 Dissens ILN, BB og JF erstatte avsnittet på linje 6-8 Senterpartiet ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller 2 år. Det stilles krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas 173 Troms tillegg, ny setning..avgjørende for å sikre dette. i ser at det er store utfordringer med dagens ordning til fordel for 184 der det er ett barnehageopptak og barn født etter 1. september ikke har rett til barnehageplass før året etter. Senterpartiet vil innføre en ordning med to opptak i året for å bedre dette. 174 Rogaland tillegg etter avsnittet..for å sikre dette. i vil ha en lovfestet bemanningsnorm i barnehager. 175 Olov Grøtting stryke siste del av f.o.m. "og hensynet til " og ut setningen R setningen 176 Oslo erstatte "private" med "ideele organisasjoner og stiftelser" 177 Buskerud tillegg til strekpunktet private barnehager, men at det skal innføres samme begrensning til å ta utbytte eller se også 178 overføre verdier gjennom andre måter i Barnehageloven som i Privatskoleloven av Hordaland tillegg til strekpunktet private barnehager. Private barnehagers pensjonskostnader skal dekkes etter se også 177 regning og ikke etter hva kommunen selv har i kostnad 179 Buskerud tillegg til strekpunktet sykt barn som for lønnsmottakere R 180 Buskerud tillegg til strekpunktet engangsstønaden til 1,5 G 181 Østfold tillegg til strekpunktet...barnevernsinstitusjoner med mål om økt forutsigbarhet og gi mer R (mot 5) Side 8 av 35

12 182 Hordaland nytt strekpunkt forenkle adopsjonsprosessen gjennom blant annet enklere regelverk og kortere (mot 1) behandlingstid. i vil øke adopsjonsstøtten til 1G 183 estfold nytt strekpunkt sikre hyppigere opptak til barnehagene til fordel for Sogn og Fjordane nytt strekpunkt ha to årlige barnehageopptak 185 Troms stryke strekpunktet 186 Dissens TM, CS, 19 5 erstatte strekpunktet på målrette barnetrygden mot de minste barna (mot 1) MS og K linje Dissens BKT, BF 19 5 erstatte strekpunktet på øke barnetrygden, beholde den som en målrettet universiell ordning samtidig som den (mot 1) linje 5 skattlegges for å ivareta en fordelingseffekt 188 Oppland erstatte avsnittet Samfunnet som helhet skal ha ansvar for å ta vare på felles kulturminner. Senterpartiet vil bruke skatte- og avgiftsinsitamenter til å stimulere et jevnt og riktig vedlikehold for viktige kulturminner, men ser også at de offentlige tilskuddene til private eiere av fredede kulturminner må økes kraftig. Norsk kulturminnefond må styrkes. Staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. 189 Sogn og Fjordane nytt avsnitt Kulturskolene er en viktig arena for barn og ungdom som ønsker å videreutvikle seg innen musikk, dans eller annen kultur. Senterpartiet vil bygge videre opp om dette tilbudet 190 Nord-Trøndelag nytt avsnitt i ønsker et kulturskoletilbud som kan gi alle barn og unge som ønsker det opplæring til fordel for 189 innen kunst og kultur. Spesielt talentfulle elever på området må stimuleres gjennom spissede opplæringstilbud. 191 Olov Grøtting tillegg, til setningen tilnærming til helsepolitikken, og mener at idretten har en viktig rolle i å få inaktive barn, unge og voksne i aktivitet. 192 Sentralstyret tillegg, nytt avsnitt Senterpartiet vil styrke den kulturelle grunnmuren. Det lokale kulturlivet binder folk på se også 201 tvers av ulikheter sammen. Den kulturelle grunnmuren er virksomheter som folkebibliotek, kulturskoler, lokale museer, kor, korps og frivillige aktiviteter. Dette er institusjoner som er bærebjelker i store og små lokalsamfunn. Den norske kirke har en landsdekkende kulturell infrastruktur med tilstedeværelse i alle landets kommuner. Kirkebyggene er sentrale kulturarvbærende arenaer som er en viktig del av den kulturelle grunnmuren. 193 Buskerud, Hordaland endre setningen til Sidemålsundervisningen må styrkes, og alle elever må få egen karakter og eksamen i til fordel for 405 sidemål på vitnemålet 194 Østfold tillegg til setningen videregående skolen, men yrkesfagene skal fortsatt unntas 195 Olov Grøtting tillegg, ny setning av medier. Mediepolitiske virkemidler må være distribusjonsavhengige. 196 Olov Grøtting stryk ordet "aviser" hvis forslaget avvises utgår Olov Grøtting tillegg, ny setning utvalgte tidsskrifter. For å sikre avisenes overlevelse og utviklingsmuligheter, må aviser og nettaviser få lik lav moms. 198 Oslo erstatt setningen "Dagens tilskuddsordninger." med "Senterpartiet vil vri mer av støtten til frivillig sektor fra prosjektstøtte til grunnstøtte. Staten må ta et tydeligere ansvar for å forenkle samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige. Offentlig støtte skal innrettes slik at den sikrer størst mulig lokal aktivitet og lavest mulig administrativ byrde på organisasjonenes lokalledd." Side 9 av 35

13 199 Telemark tillegg til strekpunktet for bredde- og toppidrett, og redusere/forenkle krav/dokumentasjon i samband med R søknadene 200 Oslo endre punktet til beholde tippemonopolet og sikre at mest mulig av inntektene fra spill går til idrett, kultur og lokal frivillighet. Omleggingen med større andel av tippemidlene til idretten og lokalt, frivillig kulturliv må gjennomføres 201 Sentralstyret 20 7 nytt strekpunkt prioritere styrking av den kulturelle grunnmuren ved økning av kulturbudsjettene se også Senterungdommen 21 7 nytt strekpunkt gjøre bruk av offentlig anlegg og bygninger til barne- og ungdomsaktiviteter gratis 203 Sogn og Fjordane 21 7 nytt strekpunkt styrke kulturskolene slik at de kan gi et best mulig tilbud 204 Nord-Trøndelag 21 7 nytt strekpunkt at i alle kommuner skal barn og unge som ønsker det få et kulturskoletilbud til fordel for Oslo 21 7 nytt strekpunkt fullføre arbeidet med en felles søknads-, rapporterings- og dokumentasjonsportal for alle statlige støtteordninger rettet mot frivillig sektor 206 Østfold 21 7 nytt strekpunkt endre innretningen på støtten til regionale og nasjonale kulturbygg, slik at alternative scenekunstarenaer som festningsverk, industrihaller og kulturhistoriske steder i lokalsamfunnene i større grad kan bli tatt i bruk til kunst og kulturformidling (mot 2) 207 Oslo erstatte siste del av avsnittet klare plikter. Innvandrere kommer til Norge av ulike årsaker, og representerer viktige ressurser og kompetanse. Flertallet av innvandrere til Norge er arbeidsinnvandrere, mens en mindre andel kommer på grunn av beskyttelsesbehov eller gjenforening med familie som allerede bor i Norge. Ulike innvandrere har ulik bakgrunn. Dette må integreringspolitikken ta hensyn til. årt mål i integreringspolitikken er at alle innvandrere får gode norskkunnskaper, at voksne som ikke allerede har arbeid raskt kommer ut i arbeidslivet, og at barn raskt begynner på skole eller i barnehage. 208 Oslo erstatte "innvandrere" med "flyktninger og mennesker som er innvilget opphold etter se også 211 asylsøknad" 209 Oslo stryk "som er rettet mot innvandrere eller som i stor grad benyttes av innvandrere" (mot 1) 210 Oslo erstatte "Det norske samfunnet. norsk samfunnsliv" med "Gjennom gjensidig respekt legge til rette for at innvandrere kan bidra med sine ressurser og kompetanse i samfunns- og yrkesliv." R 211 Oslo erstatte "innvandrere" med "flyktninger og mennesker som er innvilget opphold etter se også 208 asylsøknad" 212 Buskerud erstatte "sørger for" med "stimulerer til" R 213 Oslo tillegg, ny setning i hele landet. Bolig er viktig for integrering, og mange innvandrere opplever diskriminering i boligmarkedet. Et godt antidiskrimineringslovverk er derfor en viktig del av integreringspolitikken. 214 kershus stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår 215 og Oda Marie Sagør Stølen, Åse B. Lilleåsen endre strekpunktet til at kommunene skal ha plikt til å ta imot flyktninger Side 10 av 35

14 216 Per Inge Bjerknes tillegg til strekpunktet ta imot flyktninger. Dersom ventetiden for bosetting blir uakseptabel, må kommunene og sentrale myndigheter sammen finne løsninger som sikrer den enkelte flyktning rask tilknytning til fellesskapet i et egnet lokalsamfunn 217 Oslo erstatte "femåringer" med "treåringer" 218 Oda Marie Sagør stryk strekpunktet Stølen 219 Oda Marie Sagør erstatte "bestått" med "gjennomført" Stølen 220 Oslo nytt strekpunkt legge til rette for at alle innvandrere skal tilgang til bolig gjennom å motarbeide diskriminering i boligmarkedet 221 Østfold tillegg til setningen i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt, for eksempel gjennom lokal folkeavstemning 222 Oslo nytt avsnitt Senterpartiet vil styrke det regionale forvaltningsnivået gjennom å overføre flere oppgaver til fylkeskommunen, slik at flere beslutninger tas nærmere dem det gjelder. Det reduserer avstanden mellom dem som styrer og dem som styres. Fylkeskommunene må få flere oppgaver innen regional utvikling, samferdsel, velferd og arealforvaltning. Paralelt må fylkeskommunenes økonomi styrkes. Fylkesmannens rolle reduseres også tilsvarende. 223 Buskerud nytt strekpunkt Synliggjøre EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret og så langt det er mulig R motvirke EØS-avtalens inngripen i avgjørelser som bør tas i kommunene av kommunestyrene 224 Senterungdommen nytt strekpunkt alle beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, det vil si på lavest mulig forvaltningsnivå 225 Østfold nytt strekpunkt igangsette et prosjekt for flytting av oppgaver fra direktorater, tilsyn og annen statsforvaltning til det lokale folkestyret 226 kershus nytt strekpunkt at kommunalt selvstyre av og til må vike for viktige nasjonale og regionale interesser 227 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt at staten skal være ansvarlig for kostnader knyttet til arkeologiske utgravinger Kapittel 4 Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten 228 Senterungdommen endre setningen til år grunnleggende tro på folkestyre er den viktigste grunnen til at Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal stå utenfor EU, og at vi ønsker å si opp og erstatte EØS-avtalen: Det skal ikke være EU 229 Østfold tillegg til avsnittet til kommunene og fylkeskommunene. Dette gjelder spesielt saker hvor det skal utvises politisk skjønn. Fylkesmannsembete bør kun ha rollen som legalitets- og lovlighetskontrollør. 230 Senterungdommen tillegg til avsnittet snu denne utviklingen. Det er også svært viktig at norske velgere får en større mulighet til å påvirke hvilke personer som skal representere dem på Stortinget. En slik økt innflytelse til norske velgere mener vi kan bidra til en høyere valgdeltagelse. (mot 4) se også Oslo stryk setningen "i bli alle født som et individ i en familie " R Side 11 av 35

15 232 Østfold endre setningen til tilpasning og kort avstand mellom de som former og de som bruker tjenestene, og derigjennom også øker muligheten for demokratisk påvirkning. R 233 estfold tillegg til strekpunktet avgjøres av politikere, eller av organer/virksomheter som handler på poltikernes vegne, eller med delegert fullmakt 234 Telemark nytt strekpunkt Overføre oppgaver fra fylkesmann til fylkeskommunen og endre fylkesmannsembete til til fordel for 229 et kontor for statlig legalitetskontroll og tilsyn 235 Østfold stryke punktet 236 Senterungdommen endre strekpunktet til innføre samme regler for personstemme ved stortingsvalg, som ved fylkestingsvalg mot 1) se også Oda Marie Sagør stryk strekpunktet (mot 1) Stølen 238 Sogn og Fjordane stryke siste del av f.o.m. "slik tilfellet var." strekpunktet 239 Østfold, Sogn og Fjordane Senterparti stryke punktet (mot 2) hvis forslaget vedtas utgår Oda Marie Sagør 24 1 stryke ordene "legge til rette for" R Stølen 241 kershus 24 3 nytt strekpunkt det bør innføres stemmerett for 16-åringer til kommune- og fylkestingsvalg se også Magnhild M. Kleppa og Geir Pollestad 24 3 nytt strekpunkt utvide forsøket med stemmerett for 16- og 17- åringer ved kommune- og fylkestingsvalget (mot 4) se også kershus 24 3 nytt strekpunkt legge bedre til rette for bruk og involvering av barn- og unges kommunestyre 244 Sogn og Fjordane 24 3 nytt strekpunkt ingen fylker skal ha mindre enn 5 stortingsrepresentanter 245 Oslo 24 8 erstatte "byråkratisering" med "dårlig offentlig forvaltning 246 Oslo erstatte "byråkrati" med "god forvaltning" 247 Senterungdommen endre setningen..være enkle å forstå. Det motsatte er en trussel mot demokratiet. Overdreven R byråkratisering 248 Kjersti Toppe tillegg til avsnittet av sektorer og etater. Forutsetningen for dette er at personvernhensynet blir R ivaretatt. 249 Oslo erstatte "byråkratisering" med "overdrevent byråkrati" 250 Oslo stryk "byråkrati" 251 Oslo stryk punktet R 252 Oslo tillegg til strekpunktet kan brukes til tjenesteproduksjon, og flytte flere beslutninger over fra administrasjon over til politikerne 253 Buskerud stryk strekpunktet 254 Østfold nytt strekpunkt at det innføres en direktoratstopp i kommende stortingsperiode, der antall direktorater og andre statlige organer ikke økes, og helst reduseres 255 estfold nytt strekpunkt arbeide for at ulike offentlige etater/virksomheter, med felles mål og/eller felles målgruppe, i større grad samhandler 256 nne Beathe K. Tvinnereim nytt strekpunkt som et ledd i effektiviseringen av offentlige tjenester og tilbud, legge til rette for utvidet åpningstid ved offentlige kontorer der dette er hensiktsmessig, en til to dager i uken Side 12 av 35

16 257 Sentralstyret nytt strekpunkt evaluere N-reformen med målsetting om å desentralisere kompetanse og tjenester 258 Nord-Trøndelag 25 3 tillegg også en viktig tradisjons- og kulturbærer R 259 Østfold endre setningen til viktig kulturbærer. Kirken er en viktig institusjon for mange knyttet til livsriter, R høytider, dramatiske bevigenheter i samfunnet og nasjonens kulturelle historie. Fortsatt er 260 Oslo 25 6 tillegg, ny setning oppslutning i folket. I tillegg er i underkant av 10 % av befolkningen medlem av et R annet trossamfunn. Derfor mener Senterpartiet 261 Senterungdommen endre starten av og gjennomføring. Kirken har et stort ansvar for å sikre R setningen 262 Oda Marie Sagør stryk strekpunktet Stølen 263 Buskerud tillegg til strekpunktet videreføre en likeverdig offentlig finansiering 264 Buskerud, Østfold stryke strekpunktet R 265 Østfold stryk strekpunktet hvis forslaget vedtas utgår 266, 267 og nne Haave tillegg til strekpunktet rehabilitering av kirkebygg og styrke finansieringen og støtten til vedlikehold og rehabilitering av kirkebygg ved å realisere verdier hos Opplysningsvesenets fond til fordel for 267 og 268 (OF) 267 Buskerud endre strekpunktet til gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for vedlikehold og rehabilitering av til fordel for 266 kirkebygg 268 Østfold nytt strekpunkt frigjøre midler fra opplysningsvesenets fond til vedlikehold av kirker og kirkenes til fordel for 266 eiendom 269 Sentralstyret nytt strekpunkt fullfinansiere trosopplæringsreformen 270 kershus nytt strekpunkt at Kirken skal få mer penger til trosopplæring til fordel for Oslo tillegg sikrer borgernes opplevde følelse av, og reelle, trygghet og 272 Senterungdommen erstatte "besitter" med "har" R 273 Oslo tillegg, ny setning ulike tillatelser. For å frigi ressurser til å utføre etterforskning og patruljearbeid, bør det utredes om dette kan gjennomføres også av sivilt ansatte i politiet 274 Senterungdommen 27 5 endre setningen i ønsker å opprettholde domstolenes generelle kompetanse. Jordskiftedomstolene R må 275 Hordaland, Sogn og Fjordane Senterparti stryke setningene F.o.m. "Jordskiftedomstolene har vist." t.o.m. " rekruttering til domstolene" R 276 rbeidsutvalget stryk setningen "Lekdommere representerer den rettsoppfatningen som til enhver tid utvikler seg i R samfunnet" 277 Sogn og Fjordane stryk setningene f.o.m. "ved naturkatastrofer " t.o.m. "..og helsetjenesten" 278 Sentralstyret endre strekpunktet til styrke en desentralisert politistruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap 279 Buskerud endre strekpunktet til styrke en desentralisert politidistrikt- og lennsmannsstruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap (mot 2) (mot 2) til fordel for 278 Side 13 av 35

17 280 estfold tillegg til strekpunktet nærpolitimodellen, med større grad av politi tilstede der folk bor, ferdes og til fordel for 278 oppholder seg 281 Sentralstyret endre strekpunktet til videreføre bruk av jury i alvorlige straffesaker. Hvorvidt det skal innføres skriftlig begrunnelse av skyldspørsmålet i jurysaker, må vurderes opp mot ønsket om å sikre juryens uavhengighet 282 Buskerud endre strekpunktet til arbeide for å bedre jordskiftedommernes lønnsnivå som gir tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Overføre oppgaver til jordskifteretten sånn som naturskadeskjønn 283 Buskerud stryke ordet "militært" 284 Buskerud, Østfold, Oda Marie Sagør 28 1 stryke strekpunktet (mot 1) hvis forslaget vedtas utgår 285 Stølen 285 Hordaland 28 1 endre strekpunktet til begrense tigging ved å innføre registreringsplikt hos politiet 286 Buskerud 28 2 endre strekpunktet til bevæpning av politiet, men tillate nedlåst våpen i politibil R 287 Åse B. Lilleåsen 28 2 nytt strekpunkt arbeide for en bemanningsnorm på 1 politibetjent per 1000 innbyggere 288 Østfold 28 2 nytt strekpunkt gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag 289 Sogn og Fjordane 28 2 nytt strekpunkt styrke redningsselskapet som en viktig aktør i beredskapen langs kysten 290 Senterungdommen tillegg til avsnittet både vervede og befal. For å sikre en stor rekrutteringsbase mener Senterpartiet at (mot 3) se også 294 man skal innføre kjønnsnøytral verneplikt 291 Sogn og Fjordane stryk ordet "omtrent" R 292 Åse B. Lilleåsen endre avsnittet til Senterpartiet mener at norske styrker ikke skal sendes ut i væpnet konflikt utenfor se også 297 NTOs grenser. ed utløsning av 293 Senterungdommen endre setningen til for å ta slike beslutninger. ed utløsning av NTO-paktens artikkel fem, som sier at R væpnet angrep mot en eller flere av de tilsluttede stater skal betraktes som angrep mot dem alle, skal dagens praksis videreføres. 294 Dissens SB, ILN og erstatte strekpunktet på ha et forsvar basert på en allmenn og kjønnsnøytral verneplikt som er tilpasset (mot 3) se også 290 BKT linje 3-4 Forsvarets behov for forsvar av norsk territorium 295 Buskerud tillegg allmenn verneplikt på 6 måneder som er tilpasset 296 kershus nytt strekpunkt ha en kjønnsnøytral samfunnstjeneste på 6 måneder 297 Buskerud stryke siste del av uten forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat se også 292 strekpunktet 298 Hedmark tillegg til strekpunktet ettervernet for veteraner, og spesielt innen psykisk helsevern 299 Østfold endre strekpunktet til styrke kompetansemiljøene som ivaretar operativ og utdanningsmessig virkomhet i (mot 1) Forsvaret. Dette vil bedre arbeidstilbudet for medflyttere og redusere antallet forsvarsansatte som pendler mellom jobb og familie 300 Buskerud, Østfold, stryk strekpunktet (mot 1) Oda Marie Sagør Stølen 301 Senterungdommen nytt strekpunkt sikre at Forsvaret har tilstrekkelig personell til å utnytte sitt innkjøpte utstyr 302 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt at alle norske ungdommer skal kalles inn til sesjon 303 Sogn og Fjordane nytt strekpunkt legge forholdene til rette for å øke rekrutteringen av kvinner i Forsvaret R 304 Oslo erstatte "via" med "til" Side 14 av 35

18 305 Oslo stryk siste del av setningen "for eksempel som multilateral bistand" 306 Oslo tillegg, nye setninger sikkerhetspolitiske utfordringer. Flere land "rykker opp" fra lav- til mellominntekstland, samtidig som forskjellen mellom fattig og rik øker. Dette kan også utfordre stabiliteten, samtidig som vi vet at store forskjeller i seg selv er hemmende for utvikling og for gode levekår. Senterpartiet ønsker å føre en politikk som bidrar til utjevning både mellom og i land. 307 Oslo 30 1 tillegg, nye setninger og likestilling. Norsk bistand skal være rettighetsbasert og styrke stillingen til marginaliserte grupper i landene vi gir bistand til. Norge vil videreføre bistand til aktører som har vist seg å gi gode resultater på helse og utdanning. 308 Østfold 30 7 tillegg på slutten av...utviklede land øker, forutsatt at det styrker landenes mulighet til å mette egen R setningen befolkning. 309 Oslo flytt setningene til linje 37 F.o.m "Norge har i dag " t.o.m. " mot norsk EU-medlemskap". 310 Oslo tillegg, nye setninger mot norsk EU-medlemskap. Senterpartiet jobber for levende lokalsamfunn over hele landet, som har handlefrihet og sjølråderett. i tror på et aktivt folkestyre med korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem. EU gir folkestyret dårligere kår. EU utvikler seg stadig mer Oslo tillegg, nye setninger...advart mot i en årrekke. Norge må vurdere sin egen rolle i den europeiske krisen. Oljefondet har store investeringer både i statsobligasjoner og EUs krisefond, EFSF. Senterpartiet ønsker ikke at man skal profittere på andre nasjoners nød, og det må vurderes om Norge som kreditor. 312 Senterungdommen tillegg, nytt avsnitt 313 Senterungdommen 31 3 nytt avsnitt Konsekvensene av EØS-avtalen har vist seg mer omfattende enn mange norske politikere så for seg da avtalen ble undertegnet. Norges medlemskap i EØS-avtalen er ikke tilstrekkelig demokratisk forankret i den norske befolkningen. Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. En oppsigelse av EØS-avtalen må skje gjennom en folkeavstemning. En folkeavstemning om norsk EØSmedlemskap vil føre til en omfattende europadebatt, og EØS-avtalens konsekvenser for det norske samfunnet vil dermed tydeliggjøres overfor norske velgere. Schengenavtalen. Passfri innreise til Norge legger i dag forholdene mer til rette for utenlandsk kriminell aktivitet i Norge. Nytten av å kunne reise passfritt i Europa veier ikke opp for disse problemene som Schengen-avtalen fører med seg. En passfri tilværelse som dagens ordning er, åpner i større grad for muligheten til å drive med organisert kriminalitet på tvers av landegrenser. Forebygging av kriminalitet er en av grunnene til at Senterpartiet vil jobbe for at Norge skal si opp Schengen-avtalen. R (mot 1) (mot 3) hvis forslaget faller utgår 323 hvis forslaget faller utgår 322 Side 15 av 35

19 314 Oslo 31 3 nytt avsnitt Nordisk samarbeid. De nordiske landene har i stor grad felles historie, kultur, språk, identitet og samfunnsmodeller, men Norden har endret seg etter at strukturene for det nordiske samarbeidet ble skapt. Senterpartiet vil ha en full gjennomgang av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. i vil verne om det nordiske fellesskapet, og jobbe for et slankere, men dypere og mer målrettet nordisk samarbeid. To eller flere land må også kunne bruke strukturene til å utvide samarbeidet på enkeltområder, selv om ikke alle landene ønsker å delta. De nordiske landene bør styrke samordningen av innsats og deltakelse på internasjonale arenaer, og fortsatt utvide det forsvars- og utenrikspolitiske samarbeidet. 315 estfold 31 4 stryke ordet "ha som hovedregel" R 316 Buskerud tillegg til strekpunktet...arbeide nasjonalt og internasjonalt 317 Oda Marie Sagør erstatte "budsjettet" med "bistandsbudsjettet" R Stølen 318 Buskerud tillegg til strekpunktet...på landbruksbistand til minimum 10 prosent av 319 Hordaland tillegg til strekpunktet distriktspolitikk, nasjonal helsepolitikk, sysselsettingspolitikk 320 Sentralstyret tillegg sikre at distrikts-og regionalpolitikk, sysselsettingspolitikk R 321 estfold erstatte "distriktspolitikk" med "regionalpolitikk" til fordel for Senterungdommen endre strekpunktet til jobbe aktivt for å melde Norge ut av Schengenavtalen (mot 3) se også Senterungdommen, nytt strekpunkt at det Norske folk selv skal avgjøre om Norge skal være medlem i EØS gjennom en (mot 1) se også 312 ust-gder folkeavstemning 324 Oslo nytt strekpunkt rbeide for jevnere og bedre fordeling i og mellom land, gjennom bistand og andre internasjonale kanaler 325 Oslo nytt strekpunkt Styrke relevante ambassaders kapasitet til å forvalte bistand til prioriterte sektorer som landbruk, styresett og anti-korrupsjon, klima, likestilling og sosial sektor 326 Oslo nytt strekpunkt at Norge tar initiativ til internasjonale mekanismer for å redusere omsetning og brukt av håndvåpen, og går foran i spørsmål om sluttbrukererklæring for eksport av våpen og våpendeler 327 Senterungdommen erstatte "vil være en hovedutfordring" med "er nødvendig" R 328 Østfold stryk siste del av setningen "fra land utenfor må følges strengt" (mot 1 stemme) 329 Sentralstyret stryke avsnittene f.o.m "Det er en målsetting å begrense arbeidsinnvandringen " t.o.m. " for å unngå dette". (mot 4) hvis forslaget vedtas utgår 330 og Oslo erstatte "Innvandrere fra EØS-området" med "Eksport av velferdsordninger til EØS-området" R 331 Senterungdommen tillegg, ny setning som arbeidsspråk. Det er de norske arbeidstakerne som allerede i dag har de laveste lønningene som taper på det uregulerte arbeidsmarkedet i Europa. i mener at Side 16 av 35

20 332 Kjersti Toppe nytt avsnitt Senterpartiet mener at Norge i størst mulig grad må tilpasse aktiviteten i arbeidsliv, næringsliv og velferdstjenester etter tilgjengelige nasjonale arbeidsressurser.når det gjelder rekruttering av helsearbeidere, er det viktig at Norge slutter seg til WHO sine globale retningslinjer for internasjonal rekruttering. Norge skal ikke ha aktiv og systematisk rekruttering fra fattige land som selv har mangel på helsepersonell. 333 Troms erstatte setningen "Det må være samsvar mellom FNs barnekonvensjon og utlendingsforvaltningen" med R "Norge må følge FNs barnekonvensjon". 334 Oslo 33 6 tillegg til strekpunktet mindreårige asylsøkere, gjennom oppfyllelse av Barnekonvensjonen og en velfungerende hjelpevergeordning 335 Åse B. Lilleåsen 33 9 nytt strekpunkt gi oppholdstillatelse til dagens "asylbarn"som har levd store deler av sitt liv i Norge 336 estfold 33 9 nytt strekpunkt at asylbarn som er født og utelukkende sosialisert i norsk miljø, skal ved behandling av asyl, ikke lide for at foreldrene har brutt utlendingsloven 337 Sogn og Fjordane 33 9 nytt strekpunkt at norsk språk og samfunnskunnskap skal være prioritert opplæringsområde for innvandrere og asylsøkere 338 Samepolitisk råd helhetlig endringsforslag på hele kapitelet se vedlegg I til fordel for rbeidsutvalget helhetlig endringsforslag på hele kapitelet se vedlegg II 340 Sogn og Fjordane stryk ordene "skogfinner, kvener, romfolk, tatere og jøder" Kapittel 5 Deling av samfunnsgoder 341 Senterungdommen endre siste del av i form av rettighetsfesting som begrenser den enkelte kommunes handlingsrom. setningen 342 Hordaland, Oda stryk avsnittet Marie Sagør Stølen 343 Oslo tillegg til setningen bruk skatte-, avgifts- og inntektspolitikken, og videreføre samarbeidet med de R største bykommunene om å redusere de store levekårsforskjellene mellom ulike bydeler 344 Senterungdommen stryke ordet "slik" R 345 Østfold nytt avsnitt Barn med ulike diagnoser krever i periode ekstra innsats fra foreldrene. Senterpartiet se også 523 mener det bør være statlig retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste/omsorgslønn i slike situasjoner 346 Oslo stryk setningen "Samtidig vil vi sørge for " 347 Senterungdommen stryk setningen "Kostnader og plikter " 348 Hordaland stryke ordene "til fleksibilitet" R Side 17 av 35

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer

Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Perspektivmeldingen 2017 KS kommentarer Stortingets finanskomite, høring 12. mai 2017 Helge Eide, direktør for interessepolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «En skulle kanskje tro at når

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regionreformen. Kristin Lind. Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regionreformen. Kristin Lind. Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regionreformen Kristin Lind Forum for natur og friluftsliv, Gardermoen 20. september 2017 Regionreformen - prosessen Meld. St. nr. 22 (2015 2016) Nye folkevalgte

Detaljer

Alle fortjener å bli sett

Alle fortjener å bli sett Vestfold KrF Stortingsvalget 2017 INFORMASJON Alle fortjener å bli sett Anders Tyvand Foto: FlipFilm Daniel Mork Foto:Anne-Lise Skarstad VI FAMILIE Menneskeverd i sentrum Foto: FlipFilm Daniel Mork Anders

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer