dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag"

Transkript

1 dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, mai 2013

2 Innhold 1. Arbeid til alle s Likestilling mellom kvinner og menn s Et godt arbeidsliv s Lønns- og arbeidsvilkår s Velferd s

3 1. Arbeid til alle Forslagsnr: 8000 Aust-Agder Linje 129 Handlingsprogrammet Omskrive første linje til Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8001 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 129 Omskrive første linje til: Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være... Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt ut forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8002 Rogaland Arbeid til alle - Endring - linje 129 Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt ut forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8003 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr: 132 Ny tekst etter arbeidsledighet : og manglende yrkesdeltakelse Arbeidsledighet blir et for snevert begrep. For lite tilrettelegging og inkludering gjør at mange utstøtes fra arbeidsmarkedet. Disse defineres ikke som arbeidsledige, men er definitivt i gruppen fattige som her omtales. Tiltres 3

4 Forslagsnr: 8004 LO-Oslo Side 13, ny setning inn i innledningen, linje 133: En sterk fagbevegelse og kamp mot sosial dumping er viktig for å opprettholde et godt arbeidsliv. For å nå de overordnede mål er en sterk fagbevegelse en forutsetning og dette bør sies i klartekst. Vi må synliggjøre hvilken betydning fagbevegelsen har i å skape et godt samfunn for alle. Forslagsnr: 8005 LO-Oslo Side 13, ny setning inn i linje 135, om arbeidstillatelse til asylsøkere: Asylsøkere må få lov å jobbe mens søknaden behandles. Dette dreier som verdighet og om å la mennesker bidra og vokse i en vanskelig livssituasjon. Flere år på asylmottak og venting på avklaring er ikke en situasjon asylsøkerne skaper. Mange har traumatiske opplevelser bak seg, og arbeid vil bidra til bedre helse. Forslagsnr: 8006 LO-Oslo Side 13, nye setninger inn etter setningen på linje i stedet for De senere års osv Men den pågående krisen i kapitalismen er en trussel mot trygge arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår. LO vil være en pådriver for å få innført strengere regulering av kapital og kontroll over finansnæringen. I tillegg må EUs arbeidslivsfiendtlige politikk stanses. Det er viktig å synliggjøre at den pågående krisen ikke skyldes vanlige mennesker og at fagbevegelsen derfor krever at kapitalen tøyles. Slik vi ser i Europa i dag er det vanlige mennesker som betaler prisen for andres uansvarlighet, og EU fører en politikk som svekker arbeidstakeres rettigheter i en situasjon hvor den omvendte politikken ville ført til en bedre utvikling. Forslagsnr: 8007 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 142 rettes til:høy aktivitet på norsk sokkel gitt oss et høyt inntektsnivå. 4

5 Forslagsnr: 8008 Sogn og Fjordane Tillegg linje 154 LO arbeider for at deler av Oljefondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet som gjør landet vårt mindre avhengig av begrenset ikke fornybare petroleumsressurser. Forslagsnr: 8009 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 154 LO arbeider for at deler av Oljefondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Det kan i denne sammenheng også benyttes innenlands. Forslagsnr: 8010 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 13 - linje 154 LO mener at deler av Oljefondet skal brukes, og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Forslagsnr: 8011 Vestfold Sterkere styring. Olje-/pensjonsfondet Side 13 Linje 154 Tilleggsforslag : LO arbeider for at deler av Olje-/pensjonsfondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle en langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Forslagsnr: 8012 Akershus Tilføyelse linje 158 Setningen endres til: Den økte flyten av tjenester, arbeidskraft og kapital over landegrensene,må underlegges sterkere styring for ikke å undergrave det organiserte 5

6 arbeidsliv og svekke arbeidstakeres makt og rettigheter. Endringen dekker alle aspekter som kan endre arbeidstakeres faglige rettigheter. Forslagsnr: 8013 Møre og Romsdal Arbeidstakers innflytelse Linje 160 Arbeidsliv og svekke arbeidstakerenes innflytelse og rettigheter. Misbruk av ordet makt, Forslagsnr: 8014 LO-Oslo Side 13, ny tekst inn på linje 160 LO mener at både asylsøkere og arbeidsinnvandrere må få tilbud om gratis norskopplæring. Asylsøkere må få arbeids- og oppholdstillatelse dersom svaret på søknaden eller eventuell hjemsendelse drøyer mer enn tre år. Midlertidig arbeidstillatelse gis fra første dag. Forslagsnr: 8015 Fagforbundet På linje 161, nytt avsnitt: Asylsøkere og personer som på ubestemt tid må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv. Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar gruppe i det norske samfunnet. Forslaget uttrykker begrunnelse. 6

7 Forslagsnr: 8016 Fagforbundet På linje 161: Landene må selv kunne vedta tiltak med hensyn til sosial dumping. Ulike land har ulike utfordringer med sosial dumping, det er derfor viktig at man kan ta nasjonale hensyn ved gjennomføring av nasjonale tiltak. Forslagsnr: 8017 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 13 - linje 161 Landene må sjøl kunne vedta tiltak mht. sosial dumping, uavhengig av EU og EØS. Forslagsnr: 8018 Vestfold Sterkere styring. Sosial dumping Side 13 Linje 161 Tilleggsforslag: Landene må selv kunne vedta tiltak mht sosial dumping. Forslagsnr: 8019 Sogn og Fjordane Endre linje 162 Endre Finansmarkedenes vekst og til : Finans-og kapitalkreftenes. Forslagsnr: 8020 LO-Oslo Side 13, tillegg i linje 162: Nytt inn i linje 162, etter inntektsfordelingen :, og svekket produksjonsutvikling. Synliggjør en større eller bredere konsekvens av finanskrisen. Tiltres 7

8 Forslagsnr: 8021 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 163 Nytt eget underpunkt: Finansmarkedene Stabilitet og hensyn til samfunn og forbrukere må gå.. Forslagsnr: 8022 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 165 Tillegg: mens deltid skal være en mulighet Skal har sterkere betydning. Forslagsnr: 8023 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr: 165 Setninga på linje 165 får punktum og flyttes starten på linje 167. Fast ansettelse i full stilling har mer å gjøre med deltid og midlertidige stillinger (linje ) enn med finansmarkedenes innflytelse på inntektsfordelingen (linje ). Tiltres Forslagsnr: 8024 Rogaland Sterkere styring - Endring linje 165 Fast ansettelse i full stilling skal være en lovfestet rettighet for alle. Videre skal en ha rett til å kontraktsfeste reell utført stillingsprosent ved fast merarbeid over et halvt år Intensjonene til dette ligger allerede i loven i dag, men er for svakt formulert Forslagsnr: 8025 Møre og Romsdal Fast ansettelse i full stilling Linje 165 Fast ansettelse i full stilling skal være hovedregelen,deltid en mulighet Ordlyden beholdes som i debattheftet 8

9 Å bruke ordet hovedregelen er for svakt Forslagsnr: 8026 Sør-Trøndelag Endringsforslag. Faste og hele stillinger, side 14 - linje Alle linjene legges under nytt delkapittel med tittelen «Faste og hele stillinger». Delkapittel åpner med setning på linje 165. Følgende endringer gjøres i ordlyden: Fast ansettelse i full stilling må væreen rettighet. (linje 165) Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må være reell og retten til fast ansettelse målovfestes. (linje ) LO kongressen i 2009 vedtok følgende i LOs handlingsprogram for : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må realiseres og rett til heltid må lovfestes LOs faglige spørsmål til partiene foran Stortingsvalget 2009 ble oversendt i brev Nedenunder gjengis svar fra Arbeiderpartiet , undertegnet av partisekretær Raymond Johansen, svar fra Senterpartiet , undertegnet Sigbjørn Gjelsvik, sekretariatsleder i SPs stortingsgruppe, svar fra SV og svar fra Rødt , undertegnet Bjørn Tore Egeberg, faglig leder i Rødt. Arbeid til alle. Vil partiet lovfeste rett til heltid? AP svar:ja, vi vil følge opp den innførte fortrinnsretten for deltidsansatte til utvidet stilling i arbeidsmiljøloven, gjennomføre en særskilt satsing mot ufrivillig deltid og for heltidsstillinger, og om nødvendig foreta lovendringer for ytterligere å styrke retten til heltid. SV svar:ja. SV mener at heltid skal være en lovfestet rettighet for mennesker som i dag jobber deltid.sv vil også styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i enbedrift. SP svar:sp har programfesta at vi vil sikre arbeidstakere som ønsker det, retten til heltidsarbeid. Vi har ikke tatt stilling til om det oppnås best gjennom lovfesting, men avviser ikke muligheten. Videre ønsker vi et landsomfattende prosjekt der alle kommuner kartlegger omfanget av deltidsarbeid, og utarbeider tiltak med sikte på å unngå bruk av ufrivillig deltid. Rødt svar:ja Etter forslag fra de rødgrønne partiene, vedtok bystyret i Trondheim følgende budsjettføring i 2010: For innbyggerne gir flere heltidsstillinger økt tilstedeværelse og bedre kontinuitet. For de ansatte vil større stillingsandeler gi en mer forutsigbar lønn og arbeidstid. For arbeidsgiver vil det gjøre rekruttering og kompetanse- og arbeidsmiljøutviklingen lettere. For samfunnet vil det være et viktig grep for økt likestilling. I det rødgrønne budsjettet for 2011 blir det understreket at heltid er en rettighet og deltid en mulighet. Kravet om heltid som en rettighet er også vedtatt som mål i kommunens arbeidskjøperpolitikk, dabystyret vedtok mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1PP) å revidere Trondheim kommunes arbeidskjøperpolitikk : Det må innarbeides som strategi i planperioden at det er svært viktig for Trondheim kommunes rekruttering atheltid blir en rettighetog deltid bare en mulighet. Dette må derfor være et prioritert 9

10 mål. Mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) ble det vedtatt: Bystyret ber de styrende organ i alle kommunale foretak og heleide kommunale bedrifter, om å innarbeide prinsippene i arbeidsgiverpolitikken til Trondheim kommune i foretakene/bedriftene. Fagbevegelsen i Trondheim stilte 4 krav til partiene under temaet faste ansettelser og heltid i Trondheimsmanifestet 2011 foran kommunevalget i Bystyret i Trondheim vedtok tre av disse da Eldreplanen ble behandlet. Følgende vedtak ble gjort under Satsingsområde 3. Rekruttering. Tiltak:a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte.(forslag fra Rødt vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, SP, KrF, V og PP);b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder.(forslag fra Rødt vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, SP, V, PP og DEM);d) Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon på minst to enheter,(fellesforslag fra Rødt, Ap og SV vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, KrF, PP og DEM). Med vedtakene i bystyret der tre av de viktigste kravene i Trondheimsmanifestet 2011 ble vedtatt og oppfølginga er Trondheim nå i front når det gjelder kampen for heltid. At alle innenfor helse og velferd nå får tilbud om ansettelse i den stilling de faktisk har jobbet de siste 15 måneder fra juni 2010 til september 2011, vil forandre hele arbeidslivet. Turnuser må legges om og det ligger en oppbemanning innebygd i vedtaket. Det ser også ut til å være vilje til å sikre at dette ikke blir en engangssak, men foretas jevnlig og at det etter hvert skal utvides til å omfatte andre deler av kommunen. Det ser ut til å være forståelse for at innføring av heltid forutsetter økning av grunnbemanning. Forslagsnr: 8027 Vestfold Sterkere styring. Faste og hele stillinger Side 14 Linje Endringsforslag: Faste og hele stillinger. Alle linjene legges under nytt delkapittel med tittelen «Faste og hele stillinger». Delkapittel åpner med setning på linje 165. Følgende endringer gjøres i ordlyden: Fast ansettelse i full stilling må væreen rettighet. (linje 165)Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må være reell og retten til fast ansettelse målovfestes. (linje ) LO kongressen i 2009 vedtok følgende i LOs handlingsprogram for : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må realiseres og rett til heltid må lovfestes LOs faglige spørsmål til partiene foran Stortingsvalget 2009 ble oversendt i brev Nedenunder gjengis svar fra Arbeiderpartiet , undertegnet av partisekretær Raymond Johansen, svar fra Senterpartiet , undertegnet Sigbjørn Gjelsvik, sekretariatsleder i SPs stortingsgruppe, svar fra SV og svar fra Rødt , undertegnet Bjørn Tore Egeberg, faglig leder i Rødt. Arbeid til alle. Vil partiet lovfeste rett til heltid? AP svar:ja, vi vil følge opp den innførte fortrinnsretten for deltidsansatte til utvidet 10

11 stilling i arbeidsmiljøloven, gjennomføre en særskilt satsing mot ufrivillig deltid og for heltidsstillinger, og om nødvendig foreta lovendringer for ytterligere å styrke retten til heltid. SV svar:ja. SV mener at heltid skal være en lovfestet rettighet for mennesker som i dag jobber deltid.sv vil også styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i enbedrift. SP svar:sp har programfesta at vi vil sikre arbeidstakere som ønsker det, retten til heltidsarbeid. Vi har ikke tatt stilling til om det oppnås best gjennom lovfesting, men avviser ikke muligheten. Videre ønsker vi et landsomfattende prosjekt der alle kommuner kartlegger omfanget av deltidsarbeid, og utarbeider tiltak med sikte på å unngå bruk av ufrivillig deltid. Rødt svar:ja Forslagsnr: 8028 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 166 Ny setning: Vi vil lovfeste at alle skal få tilbud om fast ansettelse i den stillingsandel de faktisk har jobbet de siste 15. mnd. Da vil det gjelde alle og ikke bare der virksomheten gjør det av seg selv. Forslagsnr: 8029 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 166 LO må arbeide for å følge opp finanskommisjonens vedtak om nasjonale og internasjonale tiltak for å begrense og skattelegge finanstransaksjoner. Forslagsnr: 8030 Fagforbundet På linje 167: Ordet ufrivillig strykes. Deltid er et samfunnsproblem og et likestillingsproblem uavhengig om det er frivillig eller ikke. LO må ha deltidsproblematikken på dagsorden og ikke fokusere på frivilligheten i denne problemstillingen Tiltres 11

12 Forslagsnr: 8031 Nordland Linje Strykes ufrivillig Linje Strykes ufrivillig Deltid er både et samfunnsproblem og et likestillingsproblem uavhenglig om det er frivillig eller ikke. LO må ha deltidsproblematikk på dagsorden og ikke fokusere på frivilligheten i denne problemstillingen. Tiltres Forslagsnr: 8032 Fagforbundet På linje : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må gjøres reell, og retten til fast heltidsansettelse må styrkes i lov- og avtaleverk. Det er fortsatt mange som jobber deltid, i hovedsak kvinner. Sammen med ungdom er kvinner også mer utsatt for midlertidig ansettelse. Retten til fast ansettelse på hel tid må styrkes i lov- og avtaleverket. Tiltres Forslagsnr: 8033 Sogn og Fjordane Endre linje Endre setningen Retten til utvidet [.] styrkes i lovverket til retten til heltid må lovfestes. Forslagsnr: 8034 Møre og Romsdal Midlertidige stillinger Forslag:linje , setning strykes og endres til LO må arbeide mer aktivt for at midlertidige stillinger skal opphøre og at alle som har vært ansatt i mer enn ett år skal få fast ansettelse, de samme regler skal gjelde i privat og offentlig sektor Årsaken er at vi kjenner til flere i kommunal og statlig sektor som blir fjernet fra stillinger rett før 4 år er gått for å unngå å måtte ansette fast 12

13 Forslagsnr: 8035 Oppland Sterkere styring side 14 - linje 171 Retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8036 Hedmark Endringsforslag linje 171: Lovfestet rett til heltidsansettelse Retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8037 Handel og Kontor i Norge (HK) Sterkere styring Linje 171, siste setning endres til: Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må gjøres reell og retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8038 Telemark Arbeidsmiljøloven Linje 172. Arbeidsmiljøloven 14.3 andre ledd. I siste halvdel av avsnittet settes punktum etter stillingen. vesentlig ulempe. strykes. Forslagsnr: 8039 Fagforbundet På linje 174: LO vil arbeide mot privat arbeidsformidling. Arbeidsformidling er viktig for å føre flest mulig tilbake til arbeidslivet. Ryddige forhold er avgjørende i den sammenheng. Formidling i offentlig regi sikrer et helhetlig arbeid i NAVs regi, og unngår store forskjeller mellom kommunene. Som en konsekvens av dette forslaget må linjene under kap. 4 strykes. 13

14 Forslagsnr: 8040 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring linje 174 etter mål om å beholde og Forslagsnr: 8041 Oppland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk side 14 - linje 174 Kamp mot arbeidslinjas negative menneskesyn. Den såkalte arbeidslinja strider mot det solidariske grunnlag fagbevegelsen mener samfunnet skal bygges på. Arbeidslinja i dagens sosialpolitikk bygger på prinsippet om lavere attraktivitet, en overklassetenkning fra tidligere tider om at hvis bare de arbeidsløse, syke eller fattige får det ille nok, kommer de seg i arbeid. LO mener den såkalte arbeidslinja bygger på et menneskesyn som går ut på at folk må tvinges til å arbeide, ellers vil de bare leve på trygd. NAVs virksomhet må endres bort fra et slikt negativt menneskesyn. Den såkalte arbeidslinjas budskap bygger på forakt for fattige, syke og arbeidsløse. Samling av sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor til NAV, skjedde etter råd fra den markedsliberale tenketanken OECD til hele Europa. Den såkalte arbeidslinja skal styrkes ved å styrke kontrollen med stønadsmottakerne. «Prinsippet om lavere attraktivitet» er et sosialpolitisk prinsipp som blant annet tvangsarbeidshusene bygde på, og som overraskende nok også Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (AP) tror på, jfr. oppslag i Klassekampen 4. april 2011: Det første (prinsippet) er at de økonomiske stønadene personen mottar skal være lavere enn de laveste lønningene i arbeidsmarkedet. LO krever at retten til arbeid skal være et offentlig ansvar, og at de som ikke får arbeid skal sikres økonomisk trygghet. Vi må kjempe mot at arbeidslinjas negative menneskesyn, får gjennomslag i folks tenkning. Forslagsnr: 8042 Fagforbundet På linje 175: LO vil jobbe for at arbeidsmarkedet verdsetter eldre arbeidstakeres ressurser og kompetanse. Forslaget knyttes til eldre arbeidstakeres kompetanse uavhengig av pensjon. 14

15 Forslagsnr: 8043 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 175 Tillegg. LO mener dette arbeidet må bygge på et positivt menneskesyn, som forutsetter at folk først og fremst ønsker å jobbe. NAVs virksomhet må bygge på denne forutsetningen. Forslagsnr: 8044 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 175 Ny tekst: Satsingen på arbeidsmarkedstiltak må tilpasses både det løpende og langsiktige behovet. Forslagsnr: 8045 LO-Oslo Side 14, ny setning inn i linje 175: LO mener at dette arbeidet må bygge på et positivt menneskesyn, som forutsetter at folk først og fremst ønsker å jobbe. NAVs virksomhet må bygges på denne forutsetningen. Den såkalte arbeids linja strider mot det solidariske grunnlag fagbevegelsen mener samfunnet skal bygges på. Arbeidslinja i dagens sosialpolitikk bygger på prinsippet om lavere attraktivitet, en overklassetenkning fra tidligere tider om at hvis bare de arbeidsløse, syke eller fattige får det ille nok, kommer de seg i arbeid. Forslagsnr: 8046 Sør-Trøndelag Endringsforslag, side 14 - linje Linje strykes: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8047 Vestfold Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Side:14 Linje: Endringsforslag: Linje strykes: 15

16 God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8048 Hedmark Endringsforslag linje Følgende linje strykes: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av restarbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8049 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 178/179 Setningen endres til: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevnen er viktig. Tiltres Forslagsnr: 8050 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 179 I attføringsarbeidet fjernes fra setningen. Begrepet attføringsarbeid er ute av vokabularet ved NAV-reformen, derfor foreslår vi at dette tas ut. Tiltres Forslagsnr: 8051 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring linje 179 etter.. reellvalgmuligheti forhold til arbeid Forslagsnr: 8052 IndustriEnergi (IE) Redusert arbeidsevne og utsetting av arbeid Den utsettinga av arbeid som har foregått de siste årene, har ført til at det er blitt vanskeligere å ta vare på de med redusert arbeidsevne. Det må stilles krav til bedrifter om å fase inn igjen arbeidsoppgaver som personer med funksjonshemming kan utføre. Foreslås som ny setning på linje

17 Mange av de arbeidsoppgavene som før lå i bedriftene, er i dag kjøpte og innleide tjenester. Dette gjør det vanskeligere å finne oppgaver og sette sammen, og tilpasse, til arbeidstakere med funksjonshemming. Eksempel portvaktsjobber, jobber på grøntanlegg, resepsjonstjenester, andre vakt jobber o.l Forslagsnr: 8053 Skolenes Landsforbund (SL) Ugdomsgaranti Aktiv arbeidsmarkedspolitikk side 14 linje 184. Endrings- og tilleggsforslag: Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter/enheter og andre som mottar offentlig støtte om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8054 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring fra linje 184 Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjons givende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlig virksomheter/ enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8055 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 184 Endrings- og tilleggsforslag: Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Forslagsnr: 8056 Sør-Trøndelag Endrings- og tilleggsforslag side 14 - linje 184 Det må innføres en garantiordning foralle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, 17

18 utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Forslagsnr: 8057 Vestfold Aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Garantiordning for alle under 25 år Side:14 Linje:184 Endrings- og tilleggsforslag Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter/enheter om å ta inn minst 1 % lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8058 Hedmark Endringsforslag linje 184: Garantiordning for ungdom under 25 år Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innenfor en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter eller enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra i antall ansatte Forslagsnr: 8059 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 184 Tillegg: Det må stilles krav til offentlig virksomheter/ enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved virksomheten/enheten. Forslagsnr: 8060 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 187 Avsnittet erstattes med: Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig virkemiddel for økt likestilling og rettferdig fordeling. NAV er myndighetenes redskap på dette området og må styrkes med kompetanse og kapasitet. Mange grupper av minoriteter er utsatt på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og med høyere ledighet enn i samfunnet ellers. 18

19 Det er viktig at utsatte grupper gis bedre muligheter til å komme i ordnært arbeid. Arbeidsgiveres bevissthet og satsing påintegrering av minoritetsgrupper må økes. Økt kompetanse og kapasitet er viktig politikk for styrking av velferdstjenestene. Også arbeidsgivere må øke innsatsen sin på integrering. Det er ikke bare statlig styring og ordninger som skal øke integreringen av minoritetsgrupper. Det er for lite fokus på arbeidsgivernes ansvar i denne sammenheng. Forslagsnr: 8061 Møre og Romsdal Endringer i avsnitt Linje 188. Endringer i avsnitt Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig virkemiddel for økt likestilling og rettferdig fordeling. NAV er myndighetenes redskap på dette området.og må styrkes med kompetanse og kapasitet.mange grupper av minoriteter er utsatt på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og med høyere ledighet enn i samfunnet ellers. Det er viktig atslikeutsatte grupper gis bedre muligheter til å komme i ordnært arbeid,blant annet ved at NAV styrkes med kompetanse og kapasitet.arbeidsgiveres bevissthet og satsing påintegrering av minoritetsgrupper må økes. Litt omskriving av teksten. Økt kompetanse og kapasitet er viktig politikk for styrking av velferdstjenestene. Også arbeidsgivere må øke innsatsen sin på integrering. Det er ikke bare statlig styring og ordninger som skal øke integreringen av minoritetsgrupper. Det er for lite fokus på arbeidsgivernes ansvar i denne sammenheng. Forslagsnr: 8062 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 192 Ny setning etter eksisterende tekst: Større andel av avklarings- og oppfølgningsarbeidet skal utføres av NAV. En helhetlig avklaring og oppfølgning knyttet opp mot NAVs kontakt med arbeidsmarkedet vil kunne heve kvaliteten og effekten av dette arbeidet. Flest mulig av velferdsoppgavene bør utføres av det offentlige 19

20 Forslagsnr: 8063 Møre og Romsdal Krav til arbeidsgiver linje 194, Det skal stilles større krav til arbeidsgiver til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Oppsigelsesvernet for ansatte som får nedsatt arbeidsevne må styrkes i dag er det altfor ofte ansatte som blir oppsagt etter og på grunn av nedsatt arbeidsevne i forbindelse med sjukdom/skade. Forslagsnr: 8064 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 197 Formuleringen: «Det offentlige har et spesielt ansvar i den forbindelse.» Tas inn på linje 197 etter...må utbygges. Det offentlige har et spesielt ansvar når det gjelder tilrettelegging av arbeidsplasser og bør gå foran med et godt eksempel ved statlige og kommunale arbeidsplasser. Forslagsnr: 8065 Møre og Romsdal Tillegg/endring i setning. Linje 197. Tillegg/endring i setning. Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress krever tiltak sommotvirker at folk presses ut av arbeid og inn i sykdom og uførhet.både sikrer inkludering og hindrer utstøting. Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress hindrer også inkludering av de som ikke er innenfor arbeidsmarkedet, i tillegg til at det fører til utstøting. Dette ønsker vi å presisere i teksten. Forslagsnr: 8066 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 197 Setningen endres til: Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress krever tiltak som både sikrer inkludering og hindrer utstøting. 20

21 Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress hindrer også inkludering av de som ikke er innenfor arbeidsmarkedet, i tillegg til at det fører til utstøting. Dette ønsker vi å presisere i teksten. Forslagsnr: 8067 Forbund for Ledelse og Teknikk (FLT) Sammensatte behov - anbud Linje 200 side 14 nye avsnitt: LO er av den oppfatning at personer med sammensatte behov som gruppe vanskelig kan la seg forene med anbudsbaserte tjenester. Spesielt gruppen med psykiske lidelser er avhengige av trygge og stabile rammer. LO mener at samfunnsbedrifter som har attføring og ikke bedriftsøkonomiske profittmaksimering som formål, maksimerer god inntjening for samfunnet. Av denne grunn mener LO at også offentlig eiermajoritet og forbud mot utbytte er viktig element å opprettholde for skjermede virksomheter. Overskudd forblir i bedriften og skal benyttes til å styrke attføringsarbeides gjennom kontinuerlig kompetanseoppbygging. Viktig å sette fokus på anbud og utbytte i forhold til disse gruppene. Det vises til sekretariatets forslag til uttalelse Forslagsnr: 8068 LO-Oslo Side 14, nytt avsnitt inn fra linje 200: Arbeid til alle fordrer også et arbeidsliv med fast ansettelse som hovedregel. Økt konkurranse som et resultat av globalisering og liberalisering av markedet fører til et større ønske om fleksibilitet fra arbeidsgiverne. Det legges stadig mer vekt på arbeidsgivers mulighet til å kunne tilpasse arbeidsstyrken etter behov noe som resulterer i økt bruk av innleid arbeidskraft og flere tjenester blir satt ut til underleverandører. En løsere tilknytning for ansatte og et mer fragmentert arbeiderkollektiv er effekter en ser. De ansatte erfarer økt usikkerhet, svekket medbestemmelse og et arbeidsliv som beveger seg i retning av løsarbeidersamfunnet. LO mener denne utviklingen også fører til dårligere kvalitet og effektivitet. Trygge ansettelsesforhold, stabilitet og tilrettelegging for opparbeidelse av fagkompetanse er sentrale faktorer for god og høy produktivitet. LO vil motarbeide et arbeidsliv hvor flere og flere frykter for sin egen jobb og maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forrykkes. Forslagsnr: 8069 Fagforbundet Slette linjene : LO støtter pensjonsreformens siktemål om å forlenge yrkeslivet for den enkelte gjennom oppmuntring til fleksible ordninger for arbeid og uttak av pensjon. Arbeidslivets 21

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

H E L T I D - D E L T I D

H E L T I D - D E L T I D H E L T I D - D E L T I D DATO: 28. mars 2011 TIL: FRA: Landsstyret Sentralstyret GRUPPENS SAMMENSETNING: Rigmor Aasrud (leder), Anette Trettebergstuen, Bjørn Tore Ødegården, Geir Mosti, Mette Gundersen,

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv. Prop. 92 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen I I Unio Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Gun Hafsaas 14.10.2014 DOK/2014/01528 Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Vi viser til høringsbrev av 12.10.2012.

Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Vi viser til høringsbrev av 12.10.2012. Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Att: Marit Lorentzen postmottak@bld.dep.no Oslo, 17.01.2013 Vår ref. Deres ref: 12/6969 44186/HS34 Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer