dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag"

Transkript

1 dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, mai 2013

2 Innhold 1. Arbeid til alle s Likestilling mellom kvinner og menn s Et godt arbeidsliv s Lønns- og arbeidsvilkår s Velferd s

3 1. Arbeid til alle Forslagsnr: 8000 Aust-Agder Linje 129 Handlingsprogrammet Omskrive første linje til Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8001 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 129 Omskrive første linje til: Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være... Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt ut forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8002 Rogaland Arbeid til alle - Endring - linje 129 Et anstendig arbeidsliv og arbeid til alle må være Arbeid til alle kan ikke være førsteprioritet uten forbehold. Arbeidet som tilbys må være fullt ut forsvarlig og lønnes etter norske tariffavtaler samt være fast. Forslagsnr: 8003 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr: 132 Ny tekst etter arbeidsledighet : og manglende yrkesdeltakelse Arbeidsledighet blir et for snevert begrep. For lite tilrettelegging og inkludering gjør at mange utstøtes fra arbeidsmarkedet. Disse defineres ikke som arbeidsledige, men er definitivt i gruppen fattige som her omtales. Tiltres 3

4 Forslagsnr: 8004 LO-Oslo Side 13, ny setning inn i innledningen, linje 133: En sterk fagbevegelse og kamp mot sosial dumping er viktig for å opprettholde et godt arbeidsliv. For å nå de overordnede mål er en sterk fagbevegelse en forutsetning og dette bør sies i klartekst. Vi må synliggjøre hvilken betydning fagbevegelsen har i å skape et godt samfunn for alle. Forslagsnr: 8005 LO-Oslo Side 13, ny setning inn i linje 135, om arbeidstillatelse til asylsøkere: Asylsøkere må få lov å jobbe mens søknaden behandles. Dette dreier som verdighet og om å la mennesker bidra og vokse i en vanskelig livssituasjon. Flere år på asylmottak og venting på avklaring er ikke en situasjon asylsøkerne skaper. Mange har traumatiske opplevelser bak seg, og arbeid vil bidra til bedre helse. Forslagsnr: 8006 LO-Oslo Side 13, nye setninger inn etter setningen på linje i stedet for De senere års osv Men den pågående krisen i kapitalismen er en trussel mot trygge arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår. LO vil være en pådriver for å få innført strengere regulering av kapital og kontroll over finansnæringen. I tillegg må EUs arbeidslivsfiendtlige politikk stanses. Det er viktig å synliggjøre at den pågående krisen ikke skyldes vanlige mennesker og at fagbevegelsen derfor krever at kapitalen tøyles. Slik vi ser i Europa i dag er det vanlige mennesker som betaler prisen for andres uansvarlighet, og EU fører en politikk som svekker arbeidstakeres rettigheter i en situasjon hvor den omvendte politikken ville ført til en bedre utvikling. Forslagsnr: 8007 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 142 rettes til:høy aktivitet på norsk sokkel gitt oss et høyt inntektsnivå. 4

5 Forslagsnr: 8008 Sogn og Fjordane Tillegg linje 154 LO arbeider for at deler av Oljefondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet som gjør landet vårt mindre avhengig av begrenset ikke fornybare petroleumsressurser. Forslagsnr: 8009 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 154 LO arbeider for at deler av Oljefondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Det kan i denne sammenheng også benyttes innenlands. Forslagsnr: 8010 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 13 - linje 154 LO mener at deler av Oljefondet skal brukes, og retter næringspolitikken inn på å utvikle langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Forslagsnr: 8011 Vestfold Sterkere styring. Olje-/pensjonsfondet Side 13 Linje 154 Tilleggsforslag : LO arbeider for at deler av Olje-/pensjonsfondet brukes og retter næringspolitikken inn på å utvikle en langsiktig og miljøvennlig næringsvirksomhet. Forslagsnr: 8012 Akershus Tilføyelse linje 158 Setningen endres til: Den økte flyten av tjenester, arbeidskraft og kapital over landegrensene,må underlegges sterkere styring for ikke å undergrave det organiserte 5

6 arbeidsliv og svekke arbeidstakeres makt og rettigheter. Endringen dekker alle aspekter som kan endre arbeidstakeres faglige rettigheter. Forslagsnr: 8013 Møre og Romsdal Arbeidstakers innflytelse Linje 160 Arbeidsliv og svekke arbeidstakerenes innflytelse og rettigheter. Misbruk av ordet makt, Forslagsnr: 8014 LO-Oslo Side 13, ny tekst inn på linje 160 LO mener at både asylsøkere og arbeidsinnvandrere må få tilbud om gratis norskopplæring. Asylsøkere må få arbeids- og oppholdstillatelse dersom svaret på søknaden eller eventuell hjemsendelse drøyer mer enn tre år. Midlertidig arbeidstillatelse gis fra første dag. Forslagsnr: 8015 Fagforbundet På linje 161, nytt avsnitt: Asylsøkere og personer som på ubestemt tid må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv. Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar gruppe i det norske samfunnet. Forslaget uttrykker begrunnelse. 6

7 Forslagsnr: 8016 Fagforbundet På linje 161: Landene må selv kunne vedta tiltak med hensyn til sosial dumping. Ulike land har ulike utfordringer med sosial dumping, det er derfor viktig at man kan ta nasjonale hensyn ved gjennomføring av nasjonale tiltak. Forslagsnr: 8017 Sør-Trøndelag Tilleggsforslag side 13 - linje 161 Landene må sjøl kunne vedta tiltak mht. sosial dumping, uavhengig av EU og EØS. Forslagsnr: 8018 Vestfold Sterkere styring. Sosial dumping Side 13 Linje 161 Tilleggsforslag: Landene må selv kunne vedta tiltak mht sosial dumping. Forslagsnr: 8019 Sogn og Fjordane Endre linje 162 Endre Finansmarkedenes vekst og til : Finans-og kapitalkreftenes. Forslagsnr: 8020 LO-Oslo Side 13, tillegg i linje 162: Nytt inn i linje 162, etter inntektsfordelingen :, og svekket produksjonsutvikling. Synliggjør en større eller bredere konsekvens av finanskrisen. Tiltres 7

8 Forslagsnr: 8021 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 163 Nytt eget underpunkt: Finansmarkedene Stabilitet og hensyn til samfunn og forbrukere må gå.. Forslagsnr: 8022 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 165 Tillegg: mens deltid skal være en mulighet Skal har sterkere betydning. Forslagsnr: 8023 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr: 165 Setninga på linje 165 får punktum og flyttes starten på linje 167. Fast ansettelse i full stilling har mer å gjøre med deltid og midlertidige stillinger (linje ) enn med finansmarkedenes innflytelse på inntektsfordelingen (linje ). Tiltres Forslagsnr: 8024 Rogaland Sterkere styring - Endring linje 165 Fast ansettelse i full stilling skal være en lovfestet rettighet for alle. Videre skal en ha rett til å kontraktsfeste reell utført stillingsprosent ved fast merarbeid over et halvt år Intensjonene til dette ligger allerede i loven i dag, men er for svakt formulert Forslagsnr: 8025 Møre og Romsdal Fast ansettelse i full stilling Linje 165 Fast ansettelse i full stilling skal være hovedregelen,deltid en mulighet Ordlyden beholdes som i debattheftet 8

9 Å bruke ordet hovedregelen er for svakt Forslagsnr: 8026 Sør-Trøndelag Endringsforslag. Faste og hele stillinger, side 14 - linje Alle linjene legges under nytt delkapittel med tittelen «Faste og hele stillinger». Delkapittel åpner med setning på linje 165. Følgende endringer gjøres i ordlyden: Fast ansettelse i full stilling må væreen rettighet. (linje 165) Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må være reell og retten til fast ansettelse målovfestes. (linje ) LO kongressen i 2009 vedtok følgende i LOs handlingsprogram for : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må realiseres og rett til heltid må lovfestes LOs faglige spørsmål til partiene foran Stortingsvalget 2009 ble oversendt i brev Nedenunder gjengis svar fra Arbeiderpartiet , undertegnet av partisekretær Raymond Johansen, svar fra Senterpartiet , undertegnet Sigbjørn Gjelsvik, sekretariatsleder i SPs stortingsgruppe, svar fra SV og svar fra Rødt , undertegnet Bjørn Tore Egeberg, faglig leder i Rødt. Arbeid til alle. Vil partiet lovfeste rett til heltid? AP svar:ja, vi vil følge opp den innførte fortrinnsretten for deltidsansatte til utvidet stilling i arbeidsmiljøloven, gjennomføre en særskilt satsing mot ufrivillig deltid og for heltidsstillinger, og om nødvendig foreta lovendringer for ytterligere å styrke retten til heltid. SV svar:ja. SV mener at heltid skal være en lovfestet rettighet for mennesker som i dag jobber deltid.sv vil også styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i enbedrift. SP svar:sp har programfesta at vi vil sikre arbeidstakere som ønsker det, retten til heltidsarbeid. Vi har ikke tatt stilling til om det oppnås best gjennom lovfesting, men avviser ikke muligheten. Videre ønsker vi et landsomfattende prosjekt der alle kommuner kartlegger omfanget av deltidsarbeid, og utarbeider tiltak med sikte på å unngå bruk av ufrivillig deltid. Rødt svar:ja Etter forslag fra de rødgrønne partiene, vedtok bystyret i Trondheim følgende budsjettføring i 2010: For innbyggerne gir flere heltidsstillinger økt tilstedeværelse og bedre kontinuitet. For de ansatte vil større stillingsandeler gi en mer forutsigbar lønn og arbeidstid. For arbeidsgiver vil det gjøre rekruttering og kompetanse- og arbeidsmiljøutviklingen lettere. For samfunnet vil det være et viktig grep for økt likestilling. I det rødgrønne budsjettet for 2011 blir det understreket at heltid er en rettighet og deltid en mulighet. Kravet om heltid som en rettighet er også vedtatt som mål i kommunens arbeidskjøperpolitikk, dabystyret vedtok mot 30 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1PP) å revidere Trondheim kommunes arbeidskjøperpolitikk : Det må innarbeides som strategi i planperioden at det er svært viktig for Trondheim kommunes rekruttering atheltid blir en rettighetog deltid bare en mulighet. Dette må derfor være et prioritert 9

10 mål. Mot 27 stemmer (13H, 13FrP, 1PP) ble det vedtatt: Bystyret ber de styrende organ i alle kommunale foretak og heleide kommunale bedrifter, om å innarbeide prinsippene i arbeidsgiverpolitikken til Trondheim kommune i foretakene/bedriftene. Fagbevegelsen i Trondheim stilte 4 krav til partiene under temaet faste ansettelser og heltid i Trondheimsmanifestet 2011 foran kommunevalget i Bystyret i Trondheim vedtok tre av disse da Eldreplanen ble behandlet. Følgende vedtak ble gjort under Satsingsområde 3. Rekruttering. Tiltak:a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte.(forslag fra Rødt vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, SP, KrF, V og PP);b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder.(forslag fra Rødt vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, SP, V, PP og DEM);d) Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon på minst to enheter,(fellesforslag fra Rødt, Ap og SV vedtatt med stemmene fra R, AP, SV, MDG, KrF, PP og DEM). Med vedtakene i bystyret der tre av de viktigste kravene i Trondheimsmanifestet 2011 ble vedtatt og oppfølginga er Trondheim nå i front når det gjelder kampen for heltid. At alle innenfor helse og velferd nå får tilbud om ansettelse i den stilling de faktisk har jobbet de siste 15 måneder fra juni 2010 til september 2011, vil forandre hele arbeidslivet. Turnuser må legges om og det ligger en oppbemanning innebygd i vedtaket. Det ser også ut til å være vilje til å sikre at dette ikke blir en engangssak, men foretas jevnlig og at det etter hvert skal utvides til å omfatte andre deler av kommunen. Det ser ut til å være forståelse for at innføring av heltid forutsetter økning av grunnbemanning. Forslagsnr: 8027 Vestfold Sterkere styring. Faste og hele stillinger Side 14 Linje Endringsforslag: Faste og hele stillinger. Alle linjene legges under nytt delkapittel med tittelen «Faste og hele stillinger». Delkapittel åpner med setning på linje 165. Følgende endringer gjøres i ordlyden: Fast ansettelse i full stilling må væreen rettighet. (linje 165)Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må være reell og retten til fast ansettelse målovfestes. (linje ) LO kongressen i 2009 vedtok følgende i LOs handlingsprogram for : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må realiseres og rett til heltid må lovfestes LOs faglige spørsmål til partiene foran Stortingsvalget 2009 ble oversendt i brev Nedenunder gjengis svar fra Arbeiderpartiet , undertegnet av partisekretær Raymond Johansen, svar fra Senterpartiet , undertegnet Sigbjørn Gjelsvik, sekretariatsleder i SPs stortingsgruppe, svar fra SV og svar fra Rødt , undertegnet Bjørn Tore Egeberg, faglig leder i Rødt. Arbeid til alle. Vil partiet lovfeste rett til heltid? AP svar:ja, vi vil følge opp den innførte fortrinnsretten for deltidsansatte til utvidet 10

11 stilling i arbeidsmiljøloven, gjennomføre en særskilt satsing mot ufrivillig deltid og for heltidsstillinger, og om nødvendig foreta lovendringer for ytterligere å styrke retten til heltid. SV svar:ja. SV mener at heltid skal være en lovfestet rettighet for mennesker som i dag jobber deltid.sv vil også styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i enbedrift. SP svar:sp har programfesta at vi vil sikre arbeidstakere som ønsker det, retten til heltidsarbeid. Vi har ikke tatt stilling til om det oppnås best gjennom lovfesting, men avviser ikke muligheten. Videre ønsker vi et landsomfattende prosjekt der alle kommuner kartlegger omfanget av deltidsarbeid, og utarbeider tiltak med sikte på å unngå bruk av ufrivillig deltid. Rødt svar:ja Forslagsnr: 8028 Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Linje 166 Ny setning: Vi vil lovfeste at alle skal få tilbud om fast ansettelse i den stillingsandel de faktisk har jobbet de siste 15. mnd. Da vil det gjelde alle og ikke bare der virksomheten gjør det av seg selv. Forslagsnr: 8029 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 166 LO må arbeide for å følge opp finanskommisjonens vedtak om nasjonale og internasjonale tiltak for å begrense og skattelegge finanstransaksjoner. Forslagsnr: 8030 Fagforbundet På linje 167: Ordet ufrivillig strykes. Deltid er et samfunnsproblem og et likestillingsproblem uavhengig om det er frivillig eller ikke. LO må ha deltidsproblematikken på dagsorden og ikke fokusere på frivilligheten i denne problemstillingen Tiltres 11

12 Forslagsnr: 8031 Nordland Linje Strykes ufrivillig Linje Strykes ufrivillig Deltid er både et samfunnsproblem og et likestillingsproblem uavhenglig om det er frivillig eller ikke. LO må ha deltidsproblematikk på dagsorden og ikke fokusere på frivilligheten i denne problemstillingen. Tiltres Forslagsnr: 8032 Fagforbundet På linje : Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må gjøres reell, og retten til fast heltidsansettelse må styrkes i lov- og avtaleverk. Det er fortsatt mange som jobber deltid, i hovedsak kvinner. Sammen med ungdom er kvinner også mer utsatt for midlertidig ansettelse. Retten til fast ansettelse på hel tid må styrkes i lov- og avtaleverket. Tiltres Forslagsnr: 8033 Sogn og Fjordane Endre linje Endre setningen Retten til utvidet [.] styrkes i lovverket til retten til heltid må lovfestes. Forslagsnr: 8034 Møre og Romsdal Midlertidige stillinger Forslag:linje , setning strykes og endres til LO må arbeide mer aktivt for at midlertidige stillinger skal opphøre og at alle som har vært ansatt i mer enn ett år skal få fast ansettelse, de samme regler skal gjelde i privat og offentlig sektor Årsaken er at vi kjenner til flere i kommunal og statlig sektor som blir fjernet fra stillinger rett før 4 år er gått for å unngå å måtte ansette fast 12

13 Forslagsnr: 8035 Oppland Sterkere styring side 14 - linje 171 Retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8036 Hedmark Endringsforslag linje 171: Lovfestet rett til heltidsansettelse Retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8037 Handel og Kontor i Norge (HK) Sterkere styring Linje 171, siste setning endres til: Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må gjøres reell og retten til fast heltidsansettelse må lovfestes. Forslagsnr: 8038 Telemark Arbeidsmiljøloven Linje 172. Arbeidsmiljøloven 14.3 andre ledd. I siste halvdel av avsnittet settes punktum etter stillingen. vesentlig ulempe. strykes. Forslagsnr: 8039 Fagforbundet På linje 174: LO vil arbeide mot privat arbeidsformidling. Arbeidsformidling er viktig for å føre flest mulig tilbake til arbeidslivet. Ryddige forhold er avgjørende i den sammenheng. Formidling i offentlig regi sikrer et helhetlig arbeid i NAVs regi, og unngår store forskjeller mellom kommunene. Som en konsekvens av dette forslaget må linjene under kap. 4 strykes. 13

14 Forslagsnr: 8040 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring linje 174 etter mål om å beholde og Forslagsnr: 8041 Oppland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk side 14 - linje 174 Kamp mot arbeidslinjas negative menneskesyn. Den såkalte arbeidslinja strider mot det solidariske grunnlag fagbevegelsen mener samfunnet skal bygges på. Arbeidslinja i dagens sosialpolitikk bygger på prinsippet om lavere attraktivitet, en overklassetenkning fra tidligere tider om at hvis bare de arbeidsløse, syke eller fattige får det ille nok, kommer de seg i arbeid. LO mener den såkalte arbeidslinja bygger på et menneskesyn som går ut på at folk må tvinges til å arbeide, ellers vil de bare leve på trygd. NAVs virksomhet må endres bort fra et slikt negativt menneskesyn. Den såkalte arbeidslinjas budskap bygger på forakt for fattige, syke og arbeidsløse. Samling av sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor til NAV, skjedde etter råd fra den markedsliberale tenketanken OECD til hele Europa. Den såkalte arbeidslinja skal styrkes ved å styrke kontrollen med stønadsmottakerne. «Prinsippet om lavere attraktivitet» er et sosialpolitisk prinsipp som blant annet tvangsarbeidshusene bygde på, og som overraskende nok også Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (AP) tror på, jfr. oppslag i Klassekampen 4. april 2011: Det første (prinsippet) er at de økonomiske stønadene personen mottar skal være lavere enn de laveste lønningene i arbeidsmarkedet. LO krever at retten til arbeid skal være et offentlig ansvar, og at de som ikke får arbeid skal sikres økonomisk trygghet. Vi må kjempe mot at arbeidslinjas negative menneskesyn, får gjennomslag i folks tenkning. Forslagsnr: 8042 Fagforbundet På linje 175: LO vil jobbe for at arbeidsmarkedet verdsetter eldre arbeidstakeres ressurser og kompetanse. Forslaget knyttes til eldre arbeidstakeres kompetanse uavhengig av pensjon. 14

15 Forslagsnr: 8043 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 175 Tillegg. LO mener dette arbeidet må bygge på et positivt menneskesyn, som forutsetter at folk først og fremst ønsker å jobbe. NAVs virksomhet må bygge på denne forutsetningen. Forslagsnr: 8044 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 175 Ny tekst: Satsingen på arbeidsmarkedstiltak må tilpasses både det løpende og langsiktige behovet. Forslagsnr: 8045 LO-Oslo Side 14, ny setning inn i linje 175: LO mener at dette arbeidet må bygge på et positivt menneskesyn, som forutsetter at folk først og fremst ønsker å jobbe. NAVs virksomhet må bygges på denne forutsetningen. Den såkalte arbeids linja strider mot det solidariske grunnlag fagbevegelsen mener samfunnet skal bygges på. Arbeidslinja i dagens sosialpolitikk bygger på prinsippet om lavere attraktivitet, en overklassetenkning fra tidligere tider om at hvis bare de arbeidsløse, syke eller fattige får det ille nok, kommer de seg i arbeid. Forslagsnr: 8046 Sør-Trøndelag Endringsforslag, side 14 - linje Linje strykes: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8047 Vestfold Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Side:14 Linje: Endringsforslag: Linje strykes: 15

16 God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8048 Hedmark Endringsforslag linje Følgende linje strykes: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av restarbeidsevne er viktig. Forslagsnr: 8049 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 178/179 Setningen endres til: God arbeidsavklaring, med rask og kvalitetssikret vurdering av arbeidsevnen er viktig. Tiltres Forslagsnr: 8050 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 179 I attføringsarbeidet fjernes fra setningen. Begrepet attføringsarbeid er ute av vokabularet ved NAV-reformen, derfor foreslår vi at dette tas ut. Tiltres Forslagsnr: 8051 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring linje 179 etter.. reellvalgmuligheti forhold til arbeid Forslagsnr: 8052 IndustriEnergi (IE) Redusert arbeidsevne og utsetting av arbeid Den utsettinga av arbeid som har foregått de siste årene, har ført til at det er blitt vanskeligere å ta vare på de med redusert arbeidsevne. Det må stilles krav til bedrifter om å fase inn igjen arbeidsoppgaver som personer med funksjonshemming kan utføre. Foreslås som ny setning på linje

17 Mange av de arbeidsoppgavene som før lå i bedriftene, er i dag kjøpte og innleide tjenester. Dette gjør det vanskeligere å finne oppgaver og sette sammen, og tilpasse, til arbeidstakere med funksjonshemming. Eksempel portvaktsjobber, jobber på grøntanlegg, resepsjonstjenester, andre vakt jobber o.l Forslagsnr: 8053 Skolenes Landsforbund (SL) Ugdomsgaranti Aktiv arbeidsmarkedspolitikk side 14 linje 184. Endrings- og tilleggsforslag: Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter/enheter og andre som mottar offentlig støtte om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8054 Rogaland Aktiv arbeidsmarkedspolitikk - Endring fra linje 184 Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjons givende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlig virksomheter/ enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8055 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje 184 Endrings- og tilleggsforslag: Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Forslagsnr: 8056 Sør-Trøndelag Endrings- og tilleggsforslag side 14 - linje 184 Det må innføres en garantiordning foralle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, 17

18 utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Forslagsnr: 8057 Vestfold Aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Garantiordning for alle under 25 år Side:14 Linje:184 Endrings- og tilleggsforslag Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter/enheter om å ta inn minst 1 % lærlinger ut fra antall ansatte ved enheten. Forslagsnr: 8058 Hedmark Endringsforslag linje 184: Garantiordning for ungdom under 25 år Det må innføres en garantiordning for alle under 25 år som sikrer et tilbud om jobb, utdanning eller kompensasjonsgivende opplæring innenfor en ledighetsperiode på 3 måneder. Det må stilles krav til offentlige virksomheter eller enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra i antall ansatte Forslagsnr: 8059 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 184 Tillegg: Det må stilles krav til offentlig virksomheter/ enheter om å ta inn en viss prosentandel lærlinger ut fra antall ansatte ved virksomheten/enheten. Forslagsnr: 8060 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 187 Avsnittet erstattes med: Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig virkemiddel for økt likestilling og rettferdig fordeling. NAV er myndighetenes redskap på dette området og må styrkes med kompetanse og kapasitet. Mange grupper av minoriteter er utsatt på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og med høyere ledighet enn i samfunnet ellers. 18

19 Det er viktig at utsatte grupper gis bedre muligheter til å komme i ordnært arbeid. Arbeidsgiveres bevissthet og satsing påintegrering av minoritetsgrupper må økes. Økt kompetanse og kapasitet er viktig politikk for styrking av velferdstjenestene. Også arbeidsgivere må øke innsatsen sin på integrering. Det er ikke bare statlig styring og ordninger som skal øke integreringen av minoritetsgrupper. Det er for lite fokus på arbeidsgivernes ansvar i denne sammenheng. Forslagsnr: 8061 Møre og Romsdal Endringer i avsnitt Linje 188. Endringer i avsnitt Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig virkemiddel for økt likestilling og rettferdig fordeling. NAV er myndighetenes redskap på dette området.og må styrkes med kompetanse og kapasitet.mange grupper av minoriteter er utsatt på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og med høyere ledighet enn i samfunnet ellers. Det er viktig atslikeutsatte grupper gis bedre muligheter til å komme i ordnært arbeid,blant annet ved at NAV styrkes med kompetanse og kapasitet.arbeidsgiveres bevissthet og satsing påintegrering av minoritetsgrupper må økes. Litt omskriving av teksten. Økt kompetanse og kapasitet er viktig politikk for styrking av velferdstjenestene. Også arbeidsgivere må øke innsatsen sin på integrering. Det er ikke bare statlig styring og ordninger som skal øke integreringen av minoritetsgrupper. Det er for lite fokus på arbeidsgivernes ansvar i denne sammenheng. Forslagsnr: 8062 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 192 Ny setning etter eksisterende tekst: Større andel av avklarings- og oppfølgningsarbeidet skal utføres av NAV. En helhetlig avklaring og oppfølgning knyttet opp mot NAVs kontakt med arbeidsmarkedet vil kunne heve kvaliteten og effekten av dette arbeidet. Flest mulig av velferdsoppgavene bør utføres av det offentlige 19

20 Forslagsnr: 8063 Møre og Romsdal Krav til arbeidsgiver linje 194, Det skal stilles større krav til arbeidsgiver til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Oppsigelsesvernet for ansatte som får nedsatt arbeidsevne må styrkes i dag er det altfor ofte ansatte som blir oppsagt etter og på grunn av nedsatt arbeidsevne i forbindelse med sjukdom/skade. Forslagsnr: 8064 Norsk Tjenestemannslag (NTL) Linjenr. 197 Formuleringen: «Det offentlige har et spesielt ansvar i den forbindelse.» Tas inn på linje 197 etter...må utbygges. Det offentlige har et spesielt ansvar når det gjelder tilrettelegging av arbeidsplasser og bør gå foran med et godt eksempel ved statlige og kommunale arbeidsplasser. Forslagsnr: 8065 Møre og Romsdal Tillegg/endring i setning. Linje 197. Tillegg/endring i setning. Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress krever tiltak sommotvirker at folk presses ut av arbeid og inn i sykdom og uførhet.både sikrer inkludering og hindrer utstøting. Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress hindrer også inkludering av de som ikke er innenfor arbeidsmarkedet, i tillegg til at det fører til utstøting. Dette ønsker vi å presisere i teksten. Forslagsnr: 8066 Fellesorganisasjonen (FO) Linje 197 Setningen endres til: Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress krever tiltak som både sikrer inkludering og hindrer utstøting. 20

21 Økende konkurranse, lavt bemanningsnivå og arbeidspress hindrer også inkludering av de som ikke er innenfor arbeidsmarkedet, i tillegg til at det fører til utstøting. Dette ønsker vi å presisere i teksten. Forslagsnr: 8067 Forbund for Ledelse og Teknikk (FLT) Sammensatte behov - anbud Linje 200 side 14 nye avsnitt: LO er av den oppfatning at personer med sammensatte behov som gruppe vanskelig kan la seg forene med anbudsbaserte tjenester. Spesielt gruppen med psykiske lidelser er avhengige av trygge og stabile rammer. LO mener at samfunnsbedrifter som har attføring og ikke bedriftsøkonomiske profittmaksimering som formål, maksimerer god inntjening for samfunnet. Av denne grunn mener LO at også offentlig eiermajoritet og forbud mot utbytte er viktig element å opprettholde for skjermede virksomheter. Overskudd forblir i bedriften og skal benyttes til å styrke attføringsarbeides gjennom kontinuerlig kompetanseoppbygging. Viktig å sette fokus på anbud og utbytte i forhold til disse gruppene. Det vises til sekretariatets forslag til uttalelse Forslagsnr: 8068 LO-Oslo Side 14, nytt avsnitt inn fra linje 200: Arbeid til alle fordrer også et arbeidsliv med fast ansettelse som hovedregel. Økt konkurranse som et resultat av globalisering og liberalisering av markedet fører til et større ønske om fleksibilitet fra arbeidsgiverne. Det legges stadig mer vekt på arbeidsgivers mulighet til å kunne tilpasse arbeidsstyrken etter behov noe som resulterer i økt bruk av innleid arbeidskraft og flere tjenester blir satt ut til underleverandører. En løsere tilknytning for ansatte og et mer fragmentert arbeiderkollektiv er effekter en ser. De ansatte erfarer økt usikkerhet, svekket medbestemmelse og et arbeidsliv som beveger seg i retning av løsarbeidersamfunnet. LO mener denne utviklingen også fører til dårligere kvalitet og effektivitet. Trygge ansettelsesforhold, stabilitet og tilrettelegging for opparbeidelse av fagkompetanse er sentrale faktorer for god og høy produktivitet. LO vil motarbeide et arbeidsliv hvor flere og flere frykter for sin egen jobb og maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forrykkes. Forslagsnr: 8069 Fagforbundet Slette linjene : LO støtter pensjonsreformens siktemål om å forlenge yrkeslivet for den enkelte gjennom oppmuntring til fleksible ordninger for arbeid og uttak av pensjon. Arbeidslivets 21

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer