Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!"

Transkript

1 Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

2 Innholdsoversikt 1. Innledning...side 3 2. Målsetting...side 4 3. Folkestyret...side 6 4. Økonomi og forvaltning...side 7 5. Helse- og sosialpolitikk...side 9 6. Oppvekstpolitikk...side Barnevern...side Utdanningspolitikk...side Kunst-, kultur- og idrettspolitikk...side Boligpolitikk...side Singelpolitikk...side Seniorpolitikk...side Alkohol og tobakk...side Næringspolitikk...side Samferdsel...side Kriminalpolitikk...side Rettsvesenet...side Innvandrings-, asyl- og flyktninmgepolitikk...side Forsvars- og sikkerhetspolitikk...side Miljøpolitikk...side Utviklingshjelp...side Oljeleting...side Europeisk fellesskap (EU)...side Dyrevernpolitikk...side 31 2 Prinsipp- og handlingsprogram

3 1. INNLEDNING 1.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere. Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge. Inntektsutviklingen for yrkesaktive, pensjonister og trygdede har de siste årene skapt store og uakseptable forskjeller. Det er derfor svært viktig å arbeide for at alle kan sikres et inntektsnivå som gir grunnlag for en forsvarlig levestandard, uavhengig av offentlig bistand. 1.2 Pensjonistpartiet vil fremme konkrete forslag til tiltak som bidrar til at befolkningen skal oppleve trygghet. 1.3 Pensjonistpartiet vil arbeide for varig forbedring når det gjelder grupper med spesielle utfordringer, det være seg økonomiske, fysiske eller psykiske. Pensjonistpartiet vil arbeide for: at utsatte grupper sikres sosial kontakt og gis nødvendige stimulerende tiltak flere tilrettelagte arbeidsplasser å følge opp plan- og bygningsloven med hensyn til universell utforming 1.4 Pensjonistpartiet vil støtte en strengere lovgivning for vold og kriminalitet. Voldsofre må sikres bedre vern, oppfølging og tiltak som reduserer langsiktige negative konsekvenser. 1.5 Pensjonistpartiet krever at pensjonister og uføre skal ha samme kronemessige pensjonsutvikling som yrkesaktive og vil arbeide for: at den lovpålagte underreguleringen av pensjoner skal fjernes krav om å få betale samme trygdeavgift som yrkesaktive, dvs fra 4.7% til 3 %. ha samme minstefradrag som yrkesaktive. 1.6 Pensjonistpartiet vil at Staten skal ta økonomiske løft for å fjerne fattigdommen i Norge. Pensjonistpartiet vil heve den norske fattigdomsgrensen til samme nivå som i EU. Prinsipp- og handlingsprogram

4 2. MÅLSETTING 2.1 Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen. Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Økningen av skatter, avgifter, samt gebyrer og egenandeler for helsetjenester skjer langt raskere enn inntektsutviklingen for pensjonister, trygdede og funksjonshemmede. Disse utgiftene er i hovedsak større enn inntektsutviklingen for de samme gruppene, og fører til at mange blir etter i den alminnelige velstandsutvikling. 2.2 Pensjonistpartiet vil i tillegg engasjere seg spesielt på følgende samfunnsområder: Barn og unge Helse-, sosial- og eldreomsorg Pensjons- og trygderettigheter Forsvar, politi og rettsvesen Utdanning og forskning Miljø og forurensning Samferdsel 4 Prinsipp- og handlingsprogram

5 2.3 Pensjonistpartiet mener at mennesker som av ulike grunner står utenfor aktivt arbeidsliv, skal ha juridisk rett til et inntektsnivå som gir grunnlag for en rettferdig og verdig levestandard. 2.4 Pensjonistpartiet mener at de som ønsker det, skal kunne benytte sin kompetanse og erfaring i arbeid med tariffestet lønn ut over pensjonsalder. 2.5 Pensjonistpartiet krever at aldersbegrensningen for hvor lenge man kan stå i arbeid fjernes. Vi vil arbeide for at likestillingsloven også omfatter alder. Pensjonistpartiet mener at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i langt større grad enn nå, skal gis mulighet til deltakelse i offentlige verv. Sammensetting av råd og utvalg skal på samme måte som for kjønn, minst ha 40 % representasjon av mennesker over 62 år. 2.6 Pensjonistpartiet vil arbeide for en betydelig og varig økonomisk bedring for enslige, og særlig for enslige forsørgeres situasjon. 2.7 Pensjonistpartiet vil arbeide for at livssituasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne må bedres betydelig. Pensjonistpartiet vil kjempe for sosiale endringer for disse gruppene gjennom samarbeid med gruppenes egne interesseorganisasjoner. Prinsipp- og handlingsprogram

6 3. FOLKESTYRET 3.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at det etableres et eget Pensjonist- og eldredepartement. 3.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for å endre organiseringen av forvaltningsnivåene, fra i dag tre nivåer (stat, fylkeskommune og kommune), til to nivåer (stat og kommune). Det må i denne sammenheng foretas en grundig gjennomgang med fordeling av ansvar og myndighet. 3.3 Pensjonistpartiet vil ha langt sterkere kommunalt selvstyre enn i dag, og staten må fastsette en minstestandard som alle kommuner må oppfylle. Det må samtidig være samsvar mellom de pålagte oppgaver og økonomiske rammebetingelser. 3.4 Dersom staten pålegger kommunene nye oppgaver eller reformer, skal økonomisk nødvendige og lovhjemlede, øremerkede midler følge med. Pensjonistpartiet vil følge godt med i hvordan nye reformer virker inn på menneskers hverdag, og vil delta i evalueringen av f.eks. Samhandlingsreformen. 6 Prinsipp- og handlingsprogram

7 4. ØKONOMI OG FORVALTNING 4.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at minstepensjonen skal økes til 3 grunnbeløp (3G) og at alle skal regnes som selvstendige personer i pensjonssammenheng. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Skattefradrag for pensjonsinntekt må oppjusteres og beholdes. Pensjonsinnskudd til folketrygden skal opphøre ved oppnådd pensjonsalder. Pensjonistpartiet vil beholde ordningen med honnørrabatter. 4.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for å gjeninnføre gravferdsstøtten uten behovsprøving og oppjustere den til kr ,- 4.3 Offentlig forvaltning Pensjonistpartiet går inn for å effektivisere den offentlige forvaltningen, redusere unødvendig regelverk, bremse veksten av nye stillinger i den offentlige administrasjonen, samt være kritisk til økt bruk av konsulenter. Pensjonistpartiet vil arbeide for en løpende kritisk vurdering av kostnadene ved offentlig forvaltning. I denne vurderingen bør også tas med om enkelte tjenester og oppgaver kan åpnes for konkurranse fra andre aktører. Ved konkurranseutsetting skal det settes klare og spesifiserte krav til kvalitet, og offentlig myndighet må beholde det overordnede ansvar og kontroll. 4.4 Skatter og avgifter Pensjonistpartiet går inn for omlegging av skatte- og avgiftssystemet, slik at grupper med lav økonomi skjermes mer enn nå, mens alle med ekstra god økonomi må yte mer til fellesskapet. Utviklingen i dag går dessverre i motsatt retning ved at skatter og avgifter, gebyrer og egenandeler øker raskere og sterkere enn inntektsreguleringen for de som har minst å bruke. Prinsipp- og handlingsprogram

8 Pensjonistpartiet vil: Fjerne eiendomsskatten. Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester for alle som har lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G) Fjerne arveavgiften. Dette er etter vår mening dobbeltbeskatning. Redusere dagens lisensavgift, og på sikt fjerne den helt. Så lenge 4.5 Bistand Pensjonistpartiet går inn for å samordne alt bistandsarbeid til ett departement og derved redusere antall aktører. Ved dette kan samordning og kommunikasjon bedres i de ulike prosjekter til beste for de som skal hjelpes, samt at oppfølging og kontroll styrkes. Den primære hjelpeinnsats må innrettes mot hjelp til selvhjelp, ved at mottakerlandene gis opplæring og nødvendig assistanse til å utvikle infrastruktur, egen energi, matproduksjon og helsetjeneste. Pensjonistpartiet går inn for å styrke samarbeidet med frivillige hjelpeorganisasjoner, og vil øke bevilgningene til deres lokale arbeid. Hjelpeinnsats i utviklingsland må ledsages av krav om respekt for menneskerettigheter og demokratisk styreform. Utenriksdepartementets kriseberedskap må styrkes. Vi vil støtte offentlig katastrofehjelp gjennom FN s organer, samt gjennom internasjonale og nasjonale hjelpeorganisasjoner. 8 Prinsipp- og handlingsprogram

9 5. HELSE- OG SOSIALPOLITIKK Pensjonistpartiet setter som krav at grupper med spesielle utfordringer som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, trygdede, arbeidsledige og enslige forsørgere skal få nødvendig hjelp og støtte for at de skal kunne opprettholde en forsvarlig livsstandard. Pensjonistpartiet krever at privat og offentlig helsevesen må sees under ett for å redusere helsekøer. Det offentlige skal betale regningen, uavhengig om den enkelte får hjelp fra det offentlige, det private, eller at behandling gis i utlandet. Behandlingen skal være godkjent av offentlige helsemyndigheter. 5.1 Pleie og omsorg Pensjonistpartiet vil at alle som har behov for sykehjemsplass skal ha juridisk/lovfestet rett til dette i sin egen kommune. Pleie- og omsorgstilbud skal ytes ut fra at alle mennesker er likeverdige og med respekt for den enkeltes verdighet. Sykehjemmene må tilføres et betydelig antall legestillinger. Det må utdannes flere leger og sykepleiere med geriatri som spesialfelt. Bygging av omsorgsboliger må ikke skje på bekostning av nye sykehjemsplasser. Pensjonistpartiet vil arbeide aktivt for å øke antallet sykehjemsplasser, og for at et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser skal være lovpålagt. Innføring av Samhandlingsreformen har beslaglagt mange eksisterende Prinsipp- og handlingsprogram

10 institusjonsplasser. Dette har ført til at mange kommuner i dag har langt dårligere tilbud til kronisk syke og mennesker med demenslidelser enn før reformen ble innført. Pensjonistpartiet vil støtte tiltak som bidrar til å styrke kvaliteten på pleie og omsorg i sykehjem og hjemmebasert omsorg, herunder økning av antall heltidsstillinger for leger og pleiepersonell. Ved palliative enheter bør spesialutdannede sykepleiere ha heltidsstillinger. Demensomsorgen må utvides og styrkes. Det må legges særlig vekt på å styrke sosial kontakt og aktivisering for beboere i sykehjem og for mennesker med demenslidelser Forhold for pårørende Pensjonistpartiet vil arbeide for å lovfeste arbeidsforhold med ferieordning, samt rimelig lønn og pensjonspoeng for pårørende som utfører omsorg for nære familiemedlemmer. Pårørende som har tungt omsorgsansvar i hjemmet, skal ha tilstrekkelig og regelmessig avlastning for å kunne ivareta egen helse. Pensjonistpartiet vil arbeide for å øke grunnstønad, hjelpestønad og omsorgslønn. Omsorgslønn skal være regulert og betalt av staten. Personer som mottar omsorgslønn har rett på ferie og sykepenger. Pensjonistpartiet mener at gratis trygghetsalarm skal gis til alle som har et medisinsk eller sikkerhetsmessig behov Beboerne Alle beboere ved behandlingsinstitusjoner skal få tilbud om TT-kort (tilrettelagt transport). TT- kort skal kunne benyttes ved transport også ut over fylkesgrensene. I kommuner som ikke har tilfredsstillende sykehjemsdekning, vil Pensjonistpartiet gi ideelle organisasjoner mulighet til å drifte sykehjem. Beboere som bor på dobbeltrom i institusjoner mot sin vilje, skal betale reduserte egenandeler. Pensjonistpartiet vil innføre krav om politiattest for omsorgspersonell i alle omsorgsyrker. 10 Prinsipp- og handlingsprogram

11 5.2 Tannhelse Pensjonistpartiet vil at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene. Tannleger må være en integrert del av vårt samhandlingssystem. Pensjonistpartiet vil at eldre over 67 år som ikke omfattes av retten til fri tannbehandling, må få dekket utgiftene under et nærmere definert egenandelsystem for tannhelse. Refusjonsordninger for sykdomsrelaterte tannbehandlinger må bedres. 5.3 Helsetjeneste Pensjonistpartiet vil at det skal være nasjonal standard innen all helsetjeneste, slik at den enkelte, uansett behandlingssted, får forsvarlig tjenestekvalitet. Det er fastlagt i Lov om helsetjenesten i kommunene at alle har rett til nødvendig helsehjelp. I Lov om pasientrettigheter er det også gitt rett til fritt sykehusvalg. Det er imidlertid ikke definert klart nok hvilken standard helsehjelpen skal ha. Pensjonistpartiet kan ikke akseptere fortsatt nedbygging av behandlingsplasser innenfor psykisk helsevern. Vi ønsker en grundig analyse av dagens psykiatritilbud, der man vurderer dagens og fremtidens behov, herunder hvordan psykiatritilbudet kan forbedres for å tilfredsstille disse behov. Pensjonistpartiet godtar ikke dagens lange ventelister for psykiatriske pasienter. Mennesker med psykiske lidelser skal ha nødvendig behandling når de trenger det, og i så lang tid det tar å bli friske nok til å klare seg selv i samfunnet. Ved utskrivning fra behandlingssted krever Pensjonistpartiet at det organiseres tett oppfølging med botilbud, rehabilitering, deltakelse i kontaktsentra og tilgang til kontakttelefon. Pensjonistpartiet går inn for at det må satses sterkere på forebyggende tiltak mot rusmisbruk, og at gode, helhetlige behandlingstilbud utbygges. Vi ønsker er kraftig styrking av rusomsorgen, særlig rettet mot ungdom i faresonen. Tvangsinnleggelse av mennesker som går på sterke narkotiske stoffer kan benyttes der dette Prinsipp- og handlingsprogram

12 er nødvendig, uavhengig av alder. Enhver tvangsinnleggelse skal etterfølges av et godt ettervern med siktemål å tilbakeføre rusmisbrukeren til samfunnet. Psykologtilbudet i kommunene må utvides og styrkes. Ved sykdom skal den syke ha trygghet og sikkerhet for at nødvendig behandlingstilbud, rehabilitering, pleie og omsorg er tilgjengelig i den grad behovet tilsier det. Ventetid for sykehusbehandling må reduseres til et minimum og forskning på psykiske og fysiske sykdommer må intensiveres. Pensjonistpartiet krever at utdanning og rekruttering til helsetjenesten må prioriteres. Pensjonistpartiet vil at psykisk utviklingshemmede så langt som mulig skal gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre borgere. Det skal tilrettelegges slik at de har mulighet til å velge sin egen boform. Pensjonistpartiet vil ha tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne. Totalinntekten må være så høy at den gir den enkelte opplevelse av å være selvforsørget. 5.4 Sykehusene Pensjonistpartiet er imot nedleggelse av lokale sykehus og vil arbeide for at de fortsatt skal ha en viktig funksjon i vårt samfunn. Pensjonistpartiet går inn for at organiseringen av sykehusene, ansvarsforholdene, økonomiforvaltningen, lederstrukturen og den faglige standarden blir uavhengig og grundig evaluert. Pensjonistpartiet vil prioritere effektive IKT-systemer som kan sikre god, trygg og effektiv informasjonsflyt på tvers av dagens helseforetak. Det bør legges spesiell vekt på grenselinjene mellom spesialistsykehuset og de kommunale sykehjemmene. Pensjonistpartiet vil satse sterkt på kunnskap, utvikling og forskning, og vi vil støtte f. eks. stamcelleforskning. Det bør innføres en havarikommisjon som skal gjennomgå større ulykker/hendelser ved norske sykehus. Dette er en modell fra f. eks. samferdsel. 12 Prinsipp- og handlingsprogram

13 6. OPPVEKSTPOLITIKK Pensjonistpartiet vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Partiet vil i denne sammenheng medvirke til at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd skal gis nødvendig støtte. 6.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at hjem og skole går sammen om å lære barn og ungdom et gjensidig ansvar for å praktisere positive holdninger og høflighet i omgang med andre mennesker. Både foreldre og skole må arbeide aktivt for å motvirke mobbing og bruk av vold. Lærere har en svært viktig rolle i skolen. De skal være tydelige i sin lederrolle, basert på kunnskaper, erfaring og ferdigheter. Det skal være ro, orden og struktur i undervisningen. 6.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for at alle barn med spesielle behov får et tilfredsstillende undervisningstilbud. Dette gjelder læringshindringer og konsentrasjonsvansker, så vel psykiske som fysiske. Pensjonistpartiet krever at disse barna blir faglig utredet av egnet spesialenhet. Diagnostisering og foreskrevne tiltak skal settes inn umiddelbart. Skolene må være sitt ansvar bevisst om å gi alle barn tilpasset undervisning og oppfølging. Prinsipp- og handlingsprogram

14 6.3 Pensjonistpartiet vil gå aktivt inn for at politiet bidrar med sin erfaring i deler av skolens undervisning. Dette er svært viktig når det gjelder forebygging av rusbruk og kriminalitet. 6.4 Pensjonistpartiet vil arbeide for full barnehagedekning, slik at foreldre som ønsker barnehageplass til sine barn får mulighet til dette uansett når i året barnet er født. Pensjonistpartiet går inn for lave egenandeler og økt søskenmoderasjon. 6.5 Pensjonistpartiet krever en forsvarlig bemanning og faglig kvalifikasjon i både barnehage og skole. 6.6 Pensjonistpartiet krever at svømmeopplæring for skoleelever skal være obligatorisk. Alle barn skal kunne svømme når de forlater grunnskolen. 6.7 Pensjonistpartiet krever at forsvarlig helsesøstertjeneste alltid skal være tilgjengelig i både grunnskole og videregående skole. 14 Prinsipp- og handlingsprogram

15 7. BARNEVERN Pensjonistpartiet mener at det er foreldrenes ansvar og plikt å gi trygghet, kjærlighet og omsorg til sine barn slik at disse kan vokse opp og utvikle seg til selvstendige og ansvarsfulle borgere i landet. Samfunnsutviklingen viser dessverre at barn oftere får behov for rettsbeskyttelse, samtidig som noen foreldre trenger hjelp fra det offentlige for å utføre sin omsorgsrolle for sine barn. Barnevernet skal bistå og gi hjelp til barn og foreldre i hjem der det er omsorgssvikt. Det må alltid være barnas og foreldrenes rettssikkerhet som ligger til grunn for de ordninger og vedtak som blir fattet. Pensjonistpartiet vil: At barnevernet skal arbeide innenfor de vedtatte saksbehandlings- og tidsfrister som er vedtatt av alle parter. At barnets nærmeste familie alltid skal vurderes først som et alternativ når barn skal plasseres i fosterhjem. At tilsyn med fosterhjem skal følges opp av egne oppnevnte tilsynsførere som er uavhengige av det stedlige barnevern. At FN s barnekonvensjon om barns rettigheter skal etterleves. At barnevernstjenesten først og fremst skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene. Prinsipp- og handlingsprogram

16 8. UTDANNINGSPOLITIKK Pensjonistpartiet mener at lærerutdanning og lærerekruttering trenger en nasjonal fellesinnsats. Ansvaret for barns og unges utvikling og læring må deles i et forpliktende samarbeid mellom skoleledelse, lærere, foreldre og elever. Norsk skole bør kontinuerlig oppgraderes, og det må være en selvfølge at offentlig godkjente lærebøker er klare ved skolestart. 8.1 Pensjonistpartiet vil at lærerne skal få et ekstra løft på lønn, mindre lesetid og at klassenes maksimale elevtall reduseres. Dette vil kunne bidra til at flere tar lærerutdannelse. 8.2 Pensjonistpartiet mener at lærerutdanningen må styrkes og utvides til 5 år. Søkere til lærerhøgskolene bør testes med sikte på egnethet til yrket. 8.3 Pensjonistpartiet vil arbeide for at skolene tilføres tilstrekkelig økonomi, utstyr og læremateriell for å sikre best mulig kvalitet på utdanning av kommende generasjoner. Det må spesielt legges vekt på at praktisk trening under veiledning styrkes. 8.4 Pensjonistpartiet vil arbeide for at grunnskole og videregående skole blir tilført egne budsjettmidler for utviklings-, samarbeids- og holdningsrettede prosjekter. Dette er meget viktig for at den enkelte elev kan trenes i åpenhet, kommunikasjon, samhandling og gjensidig respekt i vårt flerkulturelle samfunn. Ut over nasjonalt godkjente basisfag med eksamensplikt, bør skolene stilles fritt i valg av fagkrets. 8.5 Pensjonistpartiet mener at undervisningen i videregående skole må legges opp slik at kunnskapstilegnelsen gir elevene best mulig utgangspunkt til å klare utfordringene de møter i sitt voksne liv. For å sikre størst mulig interesse, engasjement og arbeidslyst, forutsettes at elevene tas med på råd med hensyn til emnevalg. 16 Prinsipp- og handlingsprogram

17 8.6 Pensjonistpartiet mener at hovedmålet må vektlegges ved at fagene norsk muntlig og skriftlig får større plass i undervisningen. I tillegg må matematikkundervisningen styrkes vesentlig. 8.7 Kostnadene for den enkelte til anskaffelse av relevante læremidler må begrenses, slik at foreldre med svak betalingsevne makter oppgaven. 8.8 Yrkesfaglig utdanning bør styrkes, og elever ved yrkesfaglige linjer må få mulighet til mer praktisk opplæring der dette er nødvendig. Pensjonistpartiet vil at lærlingordningen skal utvides og styrkes. 8.9 Pensjonistpartiet vil arbeide for at faget informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får et kraftig kompetanseløft. Vi vil at alle innbyggere skal gis mulighet til gjennom fagprøve eller på annen måte å kunne dokumentere faglig kompetanse innen IKT Pensjonistpartiet mener at den pedagogiske utdanningen for høgskole- og universitetslærere må styrkes, samtidig som utstyr og læremidler blir løpende oppdatert for å kunne gi studentene best mulig undervisning Pensjonistpartiet vil at sykepleier- og helsefagutdanningen må styrkes for å skaffe flere til omsorgsyrket. Helsepersonell må gis et kraftig løft i lønn. Dette er nødvendig for å møte fremtidens behov for helsepersonell Alt helsepersonell skal gis etter- og videreutdanning i samsvar med hva medisinsk og sykepleiefaglig forskning tilsier. Utdanningen må gi teoretisk og praktisk innsikt og kompetanse bl.a. rettet mot eldreomsorg. Spesialutdanning innen geriatri, demensomsorg og psykisk helse må styrkes i vesentlig grad Pensjonistpartiet mener at Statens lånekasse for utdanning må styrkes. Stipendordningen og lånegrensene for personer under utdannelse må heves, slik at alle gis lik mulighet til fulltidsstudier, uanhenging av foreldrers økonomi. Prinsipp- og handlingsprogram

18 9. KUNST, KULTUR- OG IDRETTSPOLITIKK Pensjonistpartiet mener at alle har et overordnet ansvar for at vår kulturarv blir tatt vare på og at den formidles videre fra generasjon til generasjon. Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å støtte dette arbeidet og for å ivareta landets kulturinstitusjoner. 9.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å styrke alle kulturtilbud. Vi vil støtte tiltak som sikrer personer med nedsatt funksjonsevne og eldre samme tilgang til gode kulturopplevelser, slik det er mulig for de yngre og funksjonsfriske. 9.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for gode kulturelle aktiviteter i vårt nærmiljø, herunder utbygging av kulturtilbud ved våre eldresentre, samt vise respekt, støtte og forståelse for flerkulturell aktivitet. 9.3 Pensjonistpartiet vil støtte nødvendige tilskudd til både profesjonelle kunstnere og amatørkunstnere, forfattere m. fl., uavhengig av om de retter sin produksjon og tilbud til barn, unge eller voksne. 9.4 Pensjonistpartiet mener at idretten er en av de beste aktørene i forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Dette gjelder ikke minst for å tilrettelegge en vellykket integrering av ulike minoritetsgrupper. Pensjonistpartiet vil tilrettelegge idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, slik at alle kan få oppleve mestring og egen verdi. 9.5 Pensjonistpartiet vil prioritere barn- og ungdomsarbeid høyt. 9.6 Pensjonistpartiet vil at alle eksisterende svømmebassenger skal være i funksjon. 18 Prinsipp- og handlingsprogram

19 10. BOLIGPOLITIKK Anskaffelse av bolig er en av de viktigste investeringer et menneske foretar seg. Det kan være vanskelig for mange å komme inn på et stramt boligmarked, og særlig gjelder dette for unge førstegangsetablerende. Pensjonistpartiet vil: At Husbankens rammer økes med flere ressurser slik at større grupper kan få boliglån og mulighet til å skaffe seg en verdig bolig. At unge og førstegangsetablerende skal sikres startlån. Gi økte rammer til utleieboliger og studentboliger. Stimulere til universell utforming og velferdsteknologi slik at personer med nedsatt funksjonsevne, syke og eldre kan bo lengst mulig i eget hjem. 11. SINGEL/ENSLIG-POLITIKK Av ulike årsaker velger mange å leve som single/enslige. Pensjonistpartiet viser til at disse er alene om å betale faste avgifter og daglige utgifter, f. eks. husleie, elektrisitet, kommunale avgifter, kringkastingslisens, toromstillegg på feriereiser m.m. Pensjonistpartiet vil kjempe for sosiale endringer for disse gruppene i samarbeid med deres egne interesseorganisasjoner. Pensjonistpartiet vil at disse skal: Ha skattefradrag/særfradrag for single/enslige. Ha reduserte faste kommunale avgifter på vann, kloakk og renovasjon. Ha egne støtteordninger for enslige forsørgere som har barn og unge under 18 år. Stram økonomi skal ikke ramme barn og unge når det gjelder å være med på ulike tiltak og aktiviteter gjennom skole, idrettslag eller fritidsklubber. Prinsipp- og handlingsprogram

20 12. SENIORPOLITIKK Pensjonistpartiet vil hevde at dagens seniorer/eldre representerer en verdifull ressurs som bør ivaretas. Våre eldre har erfaring og kompetanse som uten tvil kan benyttes bedre i samfunnet. Mye av det store og viktige frivillighetsarbeidet som daglig utføres i Norge, blir utført av seniorer/eldre. Frivillig arbeid kan gi den enkelte frivillige både glede og god livskvalitet, samtidig som ensomhet forebygges for både tjenesteyter og tjenestemottaker. Pensjonistpartiet vil allikevel gå inn for: Å fjerne arbeidsmiljølovens bestemmelser som gir rett til å avskjedige arbeidstakere ved fylte 70 år bare på bakgrunn av alder. Arbeide for at eldre kan arbeide og tjene så mye de vil. At flere eldre pasienter skal kunne benytte private helsetilbud på det offentliges regning. At alle kommuner har egen helsestasjon for eldre. Fjerne arveavgiften Fjerne kildeskatten for norske pensjonister i utlandet. 20 Prinsipp- og handlingsprogram

21 13. ALKOHOL OG TOBAKK Alkohol og andre rusmidler er en av hovedårsakene til helse- og sosialproblemer i dagens samfunn. Dette rammer spesielt barn, ungdom og familier. Pensjonistpartiet går derfor i mot enhver liberalisering på dette området. Pensjonistpartiet vil opprettholde dagens avgifter på alkohol og tobakk. Pensjonistpartiet ønsker ikke å endre/liberalisere salgs- og skjenkebestemmelsene. Pensjonistpartiet vil at dagens Vinmonopol skal stå for salg av vin og brennevin slik det praktiseres i dag. 14. NÆRINGSPOLITIKK 14.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at forholdene legges til rette slik at det stimuleres til økt næringsutvikling i Norge. Offentlige rammebetingelser forutsettes innrettet slik at norsk næringsliv kan bli konkurransedyktig. Vi vil legge forholdene til rette for små og mellomstore bedrifter og forenkle lover og regelverk slik at nyetableringer blir lettere å gjennomføre 14.2 Pensjonistpartiet vil styrke arbeidet for at personer med nedsatt funksjonsevne blir ansatt i offentlig forvaltning og private bedrifter på lik linje med andre stillingssøkere. Det bør legges til rette for deltidsstillinger, kombinert med støtte fra folketrygden Kraftforsyningen bør legges opp slik at vi kan beholde og bygge ut vår industri. Pensjonistpartiet går inn for bygging av gasskraftverk med miljøvennlig teknologi som hindrer utslipp av CO Pensjonistpartiet vil arbeide for å bygge ut full selvforsyning av kraft ved å stimulere til utvikling av fornybar energi, herunder vindkraft, vannkraft og oppgradering av dagens vannkraftverk. Kraftkilder skal ikke selges til utlandet og hjemfallsretten skal opprettholdes. Prinsipp- og handlingsprogram

22 14.5 Pensjonistpartiet går inn for at landets gass og oljeressurser i langt større grad enn i dag videreforedles her hjemme, slik at verdiskapningen og sysselsettingen øker Pensjonistpartiet vil at det skal utvikles et prissystem for elektrisitet som opp til et basisforbruk sikrer vanlige husholdninger forsyning til lav pris, mens forbruk ut over dette skal koste vesentlig mer Pensjonistpartiet vil redusere avgiften på drivstoff til kollektivtransport Pensjonistpartiet vil arbeide for at fiskeoppdrett og foredling opprettholdes og videreutvikles. Norge bør i langt større grad enn i dag bli leverandør av bearbeidede produkter, både på grunn av sysselsetting og økonomisk inntjening Pensjonistpartiet legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk. Små driftsenheter som vil satse på nisjeprodukter må gis rammebetingelser som gjør dette mulig. Partiet vil på dette grunnlag støtte tiltak som bidrar til å sikre fast bosetting i distriktene. Jord-, skogog havbruk må utvikles ut over det å være bare råvareleverandører. Kraftforavgiften må fjernes Pensjonistpartiet erkjenner plikten til å opprettholde et mangfold i vår fauna, men dette skal ikke være til skade eller trussel for de som driver med bufe. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes. 22 Prinsipp- og handlingsprogram

23 15. SAMFERDSELPOLITIKK 15.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for oppgradering av veinettet, og vil kreve langt bedre beredskap i tunneler. Vi vil gi større bevilgninger til utbygging av gjennomfartsårer, sikring av rasfarlige veistrekninger, innføre midtdeler der dette er hensiktsmessig, og oppgradere trafikkredningstjenesten. All utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranser Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til utbedring og vedlikehold av veiene i Norge, og går sterkt mot dagens bompengepolitikk. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er et nasjonalt anliggende Pensjonistpartiet går inn for styrking av kollektivtransporten ved bedre tilgjengelighet og utbygging av antall holdeplasser. Priser, komfort og service må ligge på et nivå som gjør det attraktivt å velge kollektivtransport fremfor privatbil Tungtransport og risikotransport er ikke forenlig med økende persontransport på veiene våre. Pensjonistpartiet går inn for, i størst mulig grad, å overføre tungtransport til jernbane og skip. Transport av farlig gods skal, der dette er mulig, henvises til tider på døgnet da det er et minimum av annen trafikk Pensjonistpartiet vil ha større tempo i jernbaneutbygging og veiutbygging. På de mest trafikkerte strekninger går partiet inn for dobbeltspor og firefelts motorvei. Dette gjelder spesielt hovedtrasèene til og fra utlandet og strekningene inn til de største byene. Utbyggingen av jernbanen er et meget godt miljøtiltak og bør derfor prioriteres. Pensjonistpartiet bør ha en debatt om høyhastighetstog Flyrutenettet må utvides videre Pensjonistpartiet vil arbeide for forsvarlig opplæring i trafikksikkerhet. Trafikkultur og trafikksikkerhet som tema bør styrkes i det offentlige skoleverket. Prinsipp- og handlingsprogram

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Trygghet og velferd for alle!

Trygghet og velferd for alle! Valgprogram Akershus Pensjonistparti 2013-2017 Trygghet og velferd for alle! HELSE VELFERD OMSORG OG VERDIGHET NOEN AV VÅRE KJERNEVERDIER Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer