Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!"

Transkript

1 Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

2 Innholdsoversikt 1. Innledning...side 3 2. Målsetting...side 4 3. Folkestyret...side 6 4. Økonomi og forvaltning...side 7 5. Helse- og sosialpolitikk...side 9 6. Oppvekstpolitikk...side Barnevern...side Utdanningspolitikk...side Kunst-, kultur- og idrettspolitikk...side Boligpolitikk...side Singelpolitikk...side Seniorpolitikk...side Alkohol og tobakk...side Næringspolitikk...side Samferdsel...side Kriminalpolitikk...side Rettsvesenet...side Innvandrings-, asyl- og flyktninmgepolitikk...side Forsvars- og sikkerhetspolitikk...side Miljøpolitikk...side Utviklingshjelp...side Oljeleting...side Europeisk fellesskap (EU)...side Dyrevernpolitikk...side 31 2 Prinsipp- og handlingsprogram

3 1. INNLEDNING 1.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere. Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge. Inntektsutviklingen for yrkesaktive, pensjonister og trygdede har de siste årene skapt store og uakseptable forskjeller. Det er derfor svært viktig å arbeide for at alle kan sikres et inntektsnivå som gir grunnlag for en forsvarlig levestandard, uavhengig av offentlig bistand. 1.2 Pensjonistpartiet vil fremme konkrete forslag til tiltak som bidrar til at befolkningen skal oppleve trygghet. 1.3 Pensjonistpartiet vil arbeide for varig forbedring når det gjelder grupper med spesielle utfordringer, det være seg økonomiske, fysiske eller psykiske. Pensjonistpartiet vil arbeide for: at utsatte grupper sikres sosial kontakt og gis nødvendige stimulerende tiltak flere tilrettelagte arbeidsplasser å følge opp plan- og bygningsloven med hensyn til universell utforming 1.4 Pensjonistpartiet vil støtte en strengere lovgivning for vold og kriminalitet. Voldsofre må sikres bedre vern, oppfølging og tiltak som reduserer langsiktige negative konsekvenser. 1.5 Pensjonistpartiet krever at pensjonister og uføre skal ha samme kronemessige pensjonsutvikling som yrkesaktive og vil arbeide for: at den lovpålagte underreguleringen av pensjoner skal fjernes krav om å få betale samme trygdeavgift som yrkesaktive, dvs fra 4.7% til 3 %. ha samme minstefradrag som yrkesaktive. 1.6 Pensjonistpartiet vil at Staten skal ta økonomiske løft for å fjerne fattigdommen i Norge. Pensjonistpartiet vil heve den norske fattigdomsgrensen til samme nivå som i EU. Prinsipp- og handlingsprogram

4 2. MÅLSETTING 2.1 Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen. Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Økningen av skatter, avgifter, samt gebyrer og egenandeler for helsetjenester skjer langt raskere enn inntektsutviklingen for pensjonister, trygdede og funksjonshemmede. Disse utgiftene er i hovedsak større enn inntektsutviklingen for de samme gruppene, og fører til at mange blir etter i den alminnelige velstandsutvikling. 2.2 Pensjonistpartiet vil i tillegg engasjere seg spesielt på følgende samfunnsområder: Barn og unge Helse-, sosial- og eldreomsorg Pensjons- og trygderettigheter Forsvar, politi og rettsvesen Utdanning og forskning Miljø og forurensning Samferdsel 4 Prinsipp- og handlingsprogram

5 2.3 Pensjonistpartiet mener at mennesker som av ulike grunner står utenfor aktivt arbeidsliv, skal ha juridisk rett til et inntektsnivå som gir grunnlag for en rettferdig og verdig levestandard. 2.4 Pensjonistpartiet mener at de som ønsker det, skal kunne benytte sin kompetanse og erfaring i arbeid med tariffestet lønn ut over pensjonsalder. 2.5 Pensjonistpartiet krever at aldersbegrensningen for hvor lenge man kan stå i arbeid fjernes. Vi vil arbeide for at likestillingsloven også omfatter alder. Pensjonistpartiet mener at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i langt større grad enn nå, skal gis mulighet til deltakelse i offentlige verv. Sammensetting av råd og utvalg skal på samme måte som for kjønn, minst ha 40 % representasjon av mennesker over 62 år. 2.6 Pensjonistpartiet vil arbeide for en betydelig og varig økonomisk bedring for enslige, og særlig for enslige forsørgeres situasjon. 2.7 Pensjonistpartiet vil arbeide for at livssituasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne må bedres betydelig. Pensjonistpartiet vil kjempe for sosiale endringer for disse gruppene gjennom samarbeid med gruppenes egne interesseorganisasjoner. Prinsipp- og handlingsprogram

6 3. FOLKESTYRET 3.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at det etableres et eget Pensjonist- og eldredepartement. 3.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for å endre organiseringen av forvaltningsnivåene, fra i dag tre nivåer (stat, fylkeskommune og kommune), til to nivåer (stat og kommune). Det må i denne sammenheng foretas en grundig gjennomgang med fordeling av ansvar og myndighet. 3.3 Pensjonistpartiet vil ha langt sterkere kommunalt selvstyre enn i dag, og staten må fastsette en minstestandard som alle kommuner må oppfylle. Det må samtidig være samsvar mellom de pålagte oppgaver og økonomiske rammebetingelser. 3.4 Dersom staten pålegger kommunene nye oppgaver eller reformer, skal økonomisk nødvendige og lovhjemlede, øremerkede midler følge med. Pensjonistpartiet vil følge godt med i hvordan nye reformer virker inn på menneskers hverdag, og vil delta i evalueringen av f.eks. Samhandlingsreformen. 6 Prinsipp- og handlingsprogram

7 4. ØKONOMI OG FORVALTNING 4.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at minstepensjonen skal økes til 3 grunnbeløp (3G) og at alle skal regnes som selvstendige personer i pensjonssammenheng. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Skattefradrag for pensjonsinntekt må oppjusteres og beholdes. Pensjonsinnskudd til folketrygden skal opphøre ved oppnådd pensjonsalder. Pensjonistpartiet vil beholde ordningen med honnørrabatter. 4.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for å gjeninnføre gravferdsstøtten uten behovsprøving og oppjustere den til kr ,- 4.3 Offentlig forvaltning Pensjonistpartiet går inn for å effektivisere den offentlige forvaltningen, redusere unødvendig regelverk, bremse veksten av nye stillinger i den offentlige administrasjonen, samt være kritisk til økt bruk av konsulenter. Pensjonistpartiet vil arbeide for en løpende kritisk vurdering av kostnadene ved offentlig forvaltning. I denne vurderingen bør også tas med om enkelte tjenester og oppgaver kan åpnes for konkurranse fra andre aktører. Ved konkurranseutsetting skal det settes klare og spesifiserte krav til kvalitet, og offentlig myndighet må beholde det overordnede ansvar og kontroll. 4.4 Skatter og avgifter Pensjonistpartiet går inn for omlegging av skatte- og avgiftssystemet, slik at grupper med lav økonomi skjermes mer enn nå, mens alle med ekstra god økonomi må yte mer til fellesskapet. Utviklingen i dag går dessverre i motsatt retning ved at skatter og avgifter, gebyrer og egenandeler øker raskere og sterkere enn inntektsreguleringen for de som har minst å bruke. Prinsipp- og handlingsprogram

8 Pensjonistpartiet vil: Fjerne eiendomsskatten. Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester for alle som har lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G) Fjerne arveavgiften. Dette er etter vår mening dobbeltbeskatning. Redusere dagens lisensavgift, og på sikt fjerne den helt. Så lenge 4.5 Bistand Pensjonistpartiet går inn for å samordne alt bistandsarbeid til ett departement og derved redusere antall aktører. Ved dette kan samordning og kommunikasjon bedres i de ulike prosjekter til beste for de som skal hjelpes, samt at oppfølging og kontroll styrkes. Den primære hjelpeinnsats må innrettes mot hjelp til selvhjelp, ved at mottakerlandene gis opplæring og nødvendig assistanse til å utvikle infrastruktur, egen energi, matproduksjon og helsetjeneste. Pensjonistpartiet går inn for å styrke samarbeidet med frivillige hjelpeorganisasjoner, og vil øke bevilgningene til deres lokale arbeid. Hjelpeinnsats i utviklingsland må ledsages av krav om respekt for menneskerettigheter og demokratisk styreform. Utenriksdepartementets kriseberedskap må styrkes. Vi vil støtte offentlig katastrofehjelp gjennom FN s organer, samt gjennom internasjonale og nasjonale hjelpeorganisasjoner. 8 Prinsipp- og handlingsprogram

9 5. HELSE- OG SOSIALPOLITIKK Pensjonistpartiet setter som krav at grupper med spesielle utfordringer som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, trygdede, arbeidsledige og enslige forsørgere skal få nødvendig hjelp og støtte for at de skal kunne opprettholde en forsvarlig livsstandard. Pensjonistpartiet krever at privat og offentlig helsevesen må sees under ett for å redusere helsekøer. Det offentlige skal betale regningen, uavhengig om den enkelte får hjelp fra det offentlige, det private, eller at behandling gis i utlandet. Behandlingen skal være godkjent av offentlige helsemyndigheter. 5.1 Pleie og omsorg Pensjonistpartiet vil at alle som har behov for sykehjemsplass skal ha juridisk/lovfestet rett til dette i sin egen kommune. Pleie- og omsorgstilbud skal ytes ut fra at alle mennesker er likeverdige og med respekt for den enkeltes verdighet. Sykehjemmene må tilføres et betydelig antall legestillinger. Det må utdannes flere leger og sykepleiere med geriatri som spesialfelt. Bygging av omsorgsboliger må ikke skje på bekostning av nye sykehjemsplasser. Pensjonistpartiet vil arbeide aktivt for å øke antallet sykehjemsplasser, og for at et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser skal være lovpålagt. Innføring av Samhandlingsreformen har beslaglagt mange eksisterende Prinsipp- og handlingsprogram

10 institusjonsplasser. Dette har ført til at mange kommuner i dag har langt dårligere tilbud til kronisk syke og mennesker med demenslidelser enn før reformen ble innført. Pensjonistpartiet vil støtte tiltak som bidrar til å styrke kvaliteten på pleie og omsorg i sykehjem og hjemmebasert omsorg, herunder økning av antall heltidsstillinger for leger og pleiepersonell. Ved palliative enheter bør spesialutdannede sykepleiere ha heltidsstillinger. Demensomsorgen må utvides og styrkes. Det må legges særlig vekt på å styrke sosial kontakt og aktivisering for beboere i sykehjem og for mennesker med demenslidelser Forhold for pårørende Pensjonistpartiet vil arbeide for å lovfeste arbeidsforhold med ferieordning, samt rimelig lønn og pensjonspoeng for pårørende som utfører omsorg for nære familiemedlemmer. Pårørende som har tungt omsorgsansvar i hjemmet, skal ha tilstrekkelig og regelmessig avlastning for å kunne ivareta egen helse. Pensjonistpartiet vil arbeide for å øke grunnstønad, hjelpestønad og omsorgslønn. Omsorgslønn skal være regulert og betalt av staten. Personer som mottar omsorgslønn har rett på ferie og sykepenger. Pensjonistpartiet mener at gratis trygghetsalarm skal gis til alle som har et medisinsk eller sikkerhetsmessig behov Beboerne Alle beboere ved behandlingsinstitusjoner skal få tilbud om TT-kort (tilrettelagt transport). TT- kort skal kunne benyttes ved transport også ut over fylkesgrensene. I kommuner som ikke har tilfredsstillende sykehjemsdekning, vil Pensjonistpartiet gi ideelle organisasjoner mulighet til å drifte sykehjem. Beboere som bor på dobbeltrom i institusjoner mot sin vilje, skal betale reduserte egenandeler. Pensjonistpartiet vil innføre krav om politiattest for omsorgspersonell i alle omsorgsyrker. 10 Prinsipp- og handlingsprogram

11 5.2 Tannhelse Pensjonistpartiet vil at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene. Tannleger må være en integrert del av vårt samhandlingssystem. Pensjonistpartiet vil at eldre over 67 år som ikke omfattes av retten til fri tannbehandling, må få dekket utgiftene under et nærmere definert egenandelsystem for tannhelse. Refusjonsordninger for sykdomsrelaterte tannbehandlinger må bedres. 5.3 Helsetjeneste Pensjonistpartiet vil at det skal være nasjonal standard innen all helsetjeneste, slik at den enkelte, uansett behandlingssted, får forsvarlig tjenestekvalitet. Det er fastlagt i Lov om helsetjenesten i kommunene at alle har rett til nødvendig helsehjelp. I Lov om pasientrettigheter er det også gitt rett til fritt sykehusvalg. Det er imidlertid ikke definert klart nok hvilken standard helsehjelpen skal ha. Pensjonistpartiet kan ikke akseptere fortsatt nedbygging av behandlingsplasser innenfor psykisk helsevern. Vi ønsker en grundig analyse av dagens psykiatritilbud, der man vurderer dagens og fremtidens behov, herunder hvordan psykiatritilbudet kan forbedres for å tilfredsstille disse behov. Pensjonistpartiet godtar ikke dagens lange ventelister for psykiatriske pasienter. Mennesker med psykiske lidelser skal ha nødvendig behandling når de trenger det, og i så lang tid det tar å bli friske nok til å klare seg selv i samfunnet. Ved utskrivning fra behandlingssted krever Pensjonistpartiet at det organiseres tett oppfølging med botilbud, rehabilitering, deltakelse i kontaktsentra og tilgang til kontakttelefon. Pensjonistpartiet går inn for at det må satses sterkere på forebyggende tiltak mot rusmisbruk, og at gode, helhetlige behandlingstilbud utbygges. Vi ønsker er kraftig styrking av rusomsorgen, særlig rettet mot ungdom i faresonen. Tvangsinnleggelse av mennesker som går på sterke narkotiske stoffer kan benyttes der dette Prinsipp- og handlingsprogram

12 er nødvendig, uavhengig av alder. Enhver tvangsinnleggelse skal etterfølges av et godt ettervern med siktemål å tilbakeføre rusmisbrukeren til samfunnet. Psykologtilbudet i kommunene må utvides og styrkes. Ved sykdom skal den syke ha trygghet og sikkerhet for at nødvendig behandlingstilbud, rehabilitering, pleie og omsorg er tilgjengelig i den grad behovet tilsier det. Ventetid for sykehusbehandling må reduseres til et minimum og forskning på psykiske og fysiske sykdommer må intensiveres. Pensjonistpartiet krever at utdanning og rekruttering til helsetjenesten må prioriteres. Pensjonistpartiet vil at psykisk utviklingshemmede så langt som mulig skal gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre borgere. Det skal tilrettelegges slik at de har mulighet til å velge sin egen boform. Pensjonistpartiet vil ha tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne. Totalinntekten må være så høy at den gir den enkelte opplevelse av å være selvforsørget. 5.4 Sykehusene Pensjonistpartiet er imot nedleggelse av lokale sykehus og vil arbeide for at de fortsatt skal ha en viktig funksjon i vårt samfunn. Pensjonistpartiet går inn for at organiseringen av sykehusene, ansvarsforholdene, økonomiforvaltningen, lederstrukturen og den faglige standarden blir uavhengig og grundig evaluert. Pensjonistpartiet vil prioritere effektive IKT-systemer som kan sikre god, trygg og effektiv informasjonsflyt på tvers av dagens helseforetak. Det bør legges spesiell vekt på grenselinjene mellom spesialistsykehuset og de kommunale sykehjemmene. Pensjonistpartiet vil satse sterkt på kunnskap, utvikling og forskning, og vi vil støtte f. eks. stamcelleforskning. Det bør innføres en havarikommisjon som skal gjennomgå større ulykker/hendelser ved norske sykehus. Dette er en modell fra f. eks. samferdsel. 12 Prinsipp- og handlingsprogram

13 6. OPPVEKSTPOLITIKK Pensjonistpartiet vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Partiet vil i denne sammenheng medvirke til at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd skal gis nødvendig støtte. 6.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at hjem og skole går sammen om å lære barn og ungdom et gjensidig ansvar for å praktisere positive holdninger og høflighet i omgang med andre mennesker. Både foreldre og skole må arbeide aktivt for å motvirke mobbing og bruk av vold. Lærere har en svært viktig rolle i skolen. De skal være tydelige i sin lederrolle, basert på kunnskaper, erfaring og ferdigheter. Det skal være ro, orden og struktur i undervisningen. 6.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for at alle barn med spesielle behov får et tilfredsstillende undervisningstilbud. Dette gjelder læringshindringer og konsentrasjonsvansker, så vel psykiske som fysiske. Pensjonistpartiet krever at disse barna blir faglig utredet av egnet spesialenhet. Diagnostisering og foreskrevne tiltak skal settes inn umiddelbart. Skolene må være sitt ansvar bevisst om å gi alle barn tilpasset undervisning og oppfølging. Prinsipp- og handlingsprogram

14 6.3 Pensjonistpartiet vil gå aktivt inn for at politiet bidrar med sin erfaring i deler av skolens undervisning. Dette er svært viktig når det gjelder forebygging av rusbruk og kriminalitet. 6.4 Pensjonistpartiet vil arbeide for full barnehagedekning, slik at foreldre som ønsker barnehageplass til sine barn får mulighet til dette uansett når i året barnet er født. Pensjonistpartiet går inn for lave egenandeler og økt søskenmoderasjon. 6.5 Pensjonistpartiet krever en forsvarlig bemanning og faglig kvalifikasjon i både barnehage og skole. 6.6 Pensjonistpartiet krever at svømmeopplæring for skoleelever skal være obligatorisk. Alle barn skal kunne svømme når de forlater grunnskolen. 6.7 Pensjonistpartiet krever at forsvarlig helsesøstertjeneste alltid skal være tilgjengelig i både grunnskole og videregående skole. 14 Prinsipp- og handlingsprogram

15 7. BARNEVERN Pensjonistpartiet mener at det er foreldrenes ansvar og plikt å gi trygghet, kjærlighet og omsorg til sine barn slik at disse kan vokse opp og utvikle seg til selvstendige og ansvarsfulle borgere i landet. Samfunnsutviklingen viser dessverre at barn oftere får behov for rettsbeskyttelse, samtidig som noen foreldre trenger hjelp fra det offentlige for å utføre sin omsorgsrolle for sine barn. Barnevernet skal bistå og gi hjelp til barn og foreldre i hjem der det er omsorgssvikt. Det må alltid være barnas og foreldrenes rettssikkerhet som ligger til grunn for de ordninger og vedtak som blir fattet. Pensjonistpartiet vil: At barnevernet skal arbeide innenfor de vedtatte saksbehandlings- og tidsfrister som er vedtatt av alle parter. At barnets nærmeste familie alltid skal vurderes først som et alternativ når barn skal plasseres i fosterhjem. At tilsyn med fosterhjem skal følges opp av egne oppnevnte tilsynsførere som er uavhengige av det stedlige barnevern. At FN s barnekonvensjon om barns rettigheter skal etterleves. At barnevernstjenesten først og fremst skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene. Prinsipp- og handlingsprogram

16 8. UTDANNINGSPOLITIKK Pensjonistpartiet mener at lærerutdanning og lærerekruttering trenger en nasjonal fellesinnsats. Ansvaret for barns og unges utvikling og læring må deles i et forpliktende samarbeid mellom skoleledelse, lærere, foreldre og elever. Norsk skole bør kontinuerlig oppgraderes, og det må være en selvfølge at offentlig godkjente lærebøker er klare ved skolestart. 8.1 Pensjonistpartiet vil at lærerne skal få et ekstra løft på lønn, mindre lesetid og at klassenes maksimale elevtall reduseres. Dette vil kunne bidra til at flere tar lærerutdannelse. 8.2 Pensjonistpartiet mener at lærerutdanningen må styrkes og utvides til 5 år. Søkere til lærerhøgskolene bør testes med sikte på egnethet til yrket. 8.3 Pensjonistpartiet vil arbeide for at skolene tilføres tilstrekkelig økonomi, utstyr og læremateriell for å sikre best mulig kvalitet på utdanning av kommende generasjoner. Det må spesielt legges vekt på at praktisk trening under veiledning styrkes. 8.4 Pensjonistpartiet vil arbeide for at grunnskole og videregående skole blir tilført egne budsjettmidler for utviklings-, samarbeids- og holdningsrettede prosjekter. Dette er meget viktig for at den enkelte elev kan trenes i åpenhet, kommunikasjon, samhandling og gjensidig respekt i vårt flerkulturelle samfunn. Ut over nasjonalt godkjente basisfag med eksamensplikt, bør skolene stilles fritt i valg av fagkrets. 8.5 Pensjonistpartiet mener at undervisningen i videregående skole må legges opp slik at kunnskapstilegnelsen gir elevene best mulig utgangspunkt til å klare utfordringene de møter i sitt voksne liv. For å sikre størst mulig interesse, engasjement og arbeidslyst, forutsettes at elevene tas med på råd med hensyn til emnevalg. 16 Prinsipp- og handlingsprogram

17 8.6 Pensjonistpartiet mener at hovedmålet må vektlegges ved at fagene norsk muntlig og skriftlig får større plass i undervisningen. I tillegg må matematikkundervisningen styrkes vesentlig. 8.7 Kostnadene for den enkelte til anskaffelse av relevante læremidler må begrenses, slik at foreldre med svak betalingsevne makter oppgaven. 8.8 Yrkesfaglig utdanning bør styrkes, og elever ved yrkesfaglige linjer må få mulighet til mer praktisk opplæring der dette er nødvendig. Pensjonistpartiet vil at lærlingordningen skal utvides og styrkes. 8.9 Pensjonistpartiet vil arbeide for at faget informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får et kraftig kompetanseløft. Vi vil at alle innbyggere skal gis mulighet til gjennom fagprøve eller på annen måte å kunne dokumentere faglig kompetanse innen IKT Pensjonistpartiet mener at den pedagogiske utdanningen for høgskole- og universitetslærere må styrkes, samtidig som utstyr og læremidler blir løpende oppdatert for å kunne gi studentene best mulig undervisning Pensjonistpartiet vil at sykepleier- og helsefagutdanningen må styrkes for å skaffe flere til omsorgsyrket. Helsepersonell må gis et kraftig løft i lønn. Dette er nødvendig for å møte fremtidens behov for helsepersonell Alt helsepersonell skal gis etter- og videreutdanning i samsvar med hva medisinsk og sykepleiefaglig forskning tilsier. Utdanningen må gi teoretisk og praktisk innsikt og kompetanse bl.a. rettet mot eldreomsorg. Spesialutdanning innen geriatri, demensomsorg og psykisk helse må styrkes i vesentlig grad Pensjonistpartiet mener at Statens lånekasse for utdanning må styrkes. Stipendordningen og lånegrensene for personer under utdannelse må heves, slik at alle gis lik mulighet til fulltidsstudier, uanhenging av foreldrers økonomi. Prinsipp- og handlingsprogram

18 9. KUNST, KULTUR- OG IDRETTSPOLITIKK Pensjonistpartiet mener at alle har et overordnet ansvar for at vår kulturarv blir tatt vare på og at den formidles videre fra generasjon til generasjon. Offentlige myndigheter har et spesielt ansvar for å støtte dette arbeidet og for å ivareta landets kulturinstitusjoner. 9.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for å styrke alle kulturtilbud. Vi vil støtte tiltak som sikrer personer med nedsatt funksjonsevne og eldre samme tilgang til gode kulturopplevelser, slik det er mulig for de yngre og funksjonsfriske. 9.2 Pensjonistpartiet vil arbeide for gode kulturelle aktiviteter i vårt nærmiljø, herunder utbygging av kulturtilbud ved våre eldresentre, samt vise respekt, støtte og forståelse for flerkulturell aktivitet. 9.3 Pensjonistpartiet vil støtte nødvendige tilskudd til både profesjonelle kunstnere og amatørkunstnere, forfattere m. fl., uavhengig av om de retter sin produksjon og tilbud til barn, unge eller voksne. 9.4 Pensjonistpartiet mener at idretten er en av de beste aktørene i forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Dette gjelder ikke minst for å tilrettelegge en vellykket integrering av ulike minoritetsgrupper. Pensjonistpartiet vil tilrettelegge idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, slik at alle kan få oppleve mestring og egen verdi. 9.5 Pensjonistpartiet vil prioritere barn- og ungdomsarbeid høyt. 9.6 Pensjonistpartiet vil at alle eksisterende svømmebassenger skal være i funksjon. 18 Prinsipp- og handlingsprogram

19 10. BOLIGPOLITIKK Anskaffelse av bolig er en av de viktigste investeringer et menneske foretar seg. Det kan være vanskelig for mange å komme inn på et stramt boligmarked, og særlig gjelder dette for unge førstegangsetablerende. Pensjonistpartiet vil: At Husbankens rammer økes med flere ressurser slik at større grupper kan få boliglån og mulighet til å skaffe seg en verdig bolig. At unge og førstegangsetablerende skal sikres startlån. Gi økte rammer til utleieboliger og studentboliger. Stimulere til universell utforming og velferdsteknologi slik at personer med nedsatt funksjonsevne, syke og eldre kan bo lengst mulig i eget hjem. 11. SINGEL/ENSLIG-POLITIKK Av ulike årsaker velger mange å leve som single/enslige. Pensjonistpartiet viser til at disse er alene om å betale faste avgifter og daglige utgifter, f. eks. husleie, elektrisitet, kommunale avgifter, kringkastingslisens, toromstillegg på feriereiser m.m. Pensjonistpartiet vil kjempe for sosiale endringer for disse gruppene i samarbeid med deres egne interesseorganisasjoner. Pensjonistpartiet vil at disse skal: Ha skattefradrag/særfradrag for single/enslige. Ha reduserte faste kommunale avgifter på vann, kloakk og renovasjon. Ha egne støtteordninger for enslige forsørgere som har barn og unge under 18 år. Stram økonomi skal ikke ramme barn og unge når det gjelder å være med på ulike tiltak og aktiviteter gjennom skole, idrettslag eller fritidsklubber. Prinsipp- og handlingsprogram

20 12. SENIORPOLITIKK Pensjonistpartiet vil hevde at dagens seniorer/eldre representerer en verdifull ressurs som bør ivaretas. Våre eldre har erfaring og kompetanse som uten tvil kan benyttes bedre i samfunnet. Mye av det store og viktige frivillighetsarbeidet som daglig utføres i Norge, blir utført av seniorer/eldre. Frivillig arbeid kan gi den enkelte frivillige både glede og god livskvalitet, samtidig som ensomhet forebygges for både tjenesteyter og tjenestemottaker. Pensjonistpartiet vil allikevel gå inn for: Å fjerne arbeidsmiljølovens bestemmelser som gir rett til å avskjedige arbeidstakere ved fylte 70 år bare på bakgrunn av alder. Arbeide for at eldre kan arbeide og tjene så mye de vil. At flere eldre pasienter skal kunne benytte private helsetilbud på det offentliges regning. At alle kommuner har egen helsestasjon for eldre. Fjerne arveavgiften Fjerne kildeskatten for norske pensjonister i utlandet. 20 Prinsipp- og handlingsprogram

21 13. ALKOHOL OG TOBAKK Alkohol og andre rusmidler er en av hovedårsakene til helse- og sosialproblemer i dagens samfunn. Dette rammer spesielt barn, ungdom og familier. Pensjonistpartiet går derfor i mot enhver liberalisering på dette området. Pensjonistpartiet vil opprettholde dagens avgifter på alkohol og tobakk. Pensjonistpartiet ønsker ikke å endre/liberalisere salgs- og skjenkebestemmelsene. Pensjonistpartiet vil at dagens Vinmonopol skal stå for salg av vin og brennevin slik det praktiseres i dag. 14. NÆRINGSPOLITIKK 14.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for at forholdene legges til rette slik at det stimuleres til økt næringsutvikling i Norge. Offentlige rammebetingelser forutsettes innrettet slik at norsk næringsliv kan bli konkurransedyktig. Vi vil legge forholdene til rette for små og mellomstore bedrifter og forenkle lover og regelverk slik at nyetableringer blir lettere å gjennomføre 14.2 Pensjonistpartiet vil styrke arbeidet for at personer med nedsatt funksjonsevne blir ansatt i offentlig forvaltning og private bedrifter på lik linje med andre stillingssøkere. Det bør legges til rette for deltidsstillinger, kombinert med støtte fra folketrygden Kraftforsyningen bør legges opp slik at vi kan beholde og bygge ut vår industri. Pensjonistpartiet går inn for bygging av gasskraftverk med miljøvennlig teknologi som hindrer utslipp av CO Pensjonistpartiet vil arbeide for å bygge ut full selvforsyning av kraft ved å stimulere til utvikling av fornybar energi, herunder vindkraft, vannkraft og oppgradering av dagens vannkraftverk. Kraftkilder skal ikke selges til utlandet og hjemfallsretten skal opprettholdes. Prinsipp- og handlingsprogram

22 14.5 Pensjonistpartiet går inn for at landets gass og oljeressurser i langt større grad enn i dag videreforedles her hjemme, slik at verdiskapningen og sysselsettingen øker Pensjonistpartiet vil at det skal utvikles et prissystem for elektrisitet som opp til et basisforbruk sikrer vanlige husholdninger forsyning til lav pris, mens forbruk ut over dette skal koste vesentlig mer Pensjonistpartiet vil redusere avgiften på drivstoff til kollektivtransport Pensjonistpartiet vil arbeide for at fiskeoppdrett og foredling opprettholdes og videreutvikles. Norge bør i langt større grad enn i dag bli leverandør av bearbeidede produkter, både på grunn av sysselsetting og økonomisk inntjening Pensjonistpartiet legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk. Små driftsenheter som vil satse på nisjeprodukter må gis rammebetingelser som gjør dette mulig. Partiet vil på dette grunnlag støtte tiltak som bidrar til å sikre fast bosetting i distriktene. Jord-, skogog havbruk må utvikles ut over det å være bare råvareleverandører. Kraftforavgiften må fjernes Pensjonistpartiet erkjenner plikten til å opprettholde et mangfold i vår fauna, men dette skal ikke være til skade eller trussel for de som driver med bufe. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes. 22 Prinsipp- og handlingsprogram

23 15. SAMFERDSELPOLITIKK 15.1 Pensjonistpartiet vil arbeide for oppgradering av veinettet, og vil kreve langt bedre beredskap i tunneler. Vi vil gi større bevilgninger til utbygging av gjennomfartsårer, sikring av rasfarlige veistrekninger, innføre midtdeler der dette er hensiktsmessig, og oppgradere trafikkredningstjenesten. All utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranser Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til utbedring og vedlikehold av veiene i Norge, og går sterkt mot dagens bompengepolitikk. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er et nasjonalt anliggende Pensjonistpartiet går inn for styrking av kollektivtransporten ved bedre tilgjengelighet og utbygging av antall holdeplasser. Priser, komfort og service må ligge på et nivå som gjør det attraktivt å velge kollektivtransport fremfor privatbil Tungtransport og risikotransport er ikke forenlig med økende persontransport på veiene våre. Pensjonistpartiet går inn for, i størst mulig grad, å overføre tungtransport til jernbane og skip. Transport av farlig gods skal, der dette er mulig, henvises til tider på døgnet da det er et minimum av annen trafikk Pensjonistpartiet vil ha større tempo i jernbaneutbygging og veiutbygging. På de mest trafikkerte strekninger går partiet inn for dobbeltspor og firefelts motorvei. Dette gjelder spesielt hovedtrasèene til og fra utlandet og strekningene inn til de største byene. Utbyggingen av jernbanen er et meget godt miljøtiltak og bør derfor prioriteres. Pensjonistpartiet bør ha en debatt om høyhastighetstog Flyrutenettet må utvides videre Pensjonistpartiet vil arbeide for forsvarlig opplæring i trafikksikkerhet. Trafikkultur og trafikksikkerhet som tema bør styrkes i det offentlige skoleverket. Prinsipp- og handlingsprogram

Trygghet og velferd for alle!

Trygghet og velferd for alle! Valgprogram Akershus Pensjonistparti 2013-2017 Trygghet og velferd for alle! HELSE VELFERD OMSORG OG VERDIGHET NOEN AV VÅRE KJERNEVERDIER Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår

Detaljer

Prinsippog handlingsprogram

Prinsippog handlingsprogram Prinsippog handlingsprogram for i perioden 2009-2013 - trygghet og velferd for alle Pensjonistpartiet (Pp) bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur- og rettstatens prinsipper.

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Respekt og verdighet til alle

Respekt og verdighet til alle Handlingsprogram Pensjonistpartiet 2013-2017 Respekt og verdighet til alle HELSE VELFERD OMSORG VÅRE KJERNEVERDIER Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår og en verdig og

Detaljer

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling P P ensjonist artiet Orkdal Kommunevalgprogram 2015-2019 Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling Kjære velger Hva slags kommune ønsker du at Orkdal skal være? Hvilken by vil du at Orkanger skal være?

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN TROMSØKURSET 2017 Møtet med flyktninger/ asylsøkere Litt regelverk Noen betraktninger Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN Hva gjør jeg som sosionom i møtet med familiene? Det aller viktigste: Jeg

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen Status og utvikling på feltet Anders Fremming Anderssen Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak KOMPETANSEKARTLEGGING IMDi Kompetansekartlegging Voksenopplæringsansatte Karriereveiledere Nav-veiledere

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer