narkotika- og dopingstatistikk 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "narkotika- og dopingstatistikk 2011"

Transkript

1 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 narkotika- og dopingstatistikk 211 Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater. Faktorer som etterspørsel og innførselspress samt politiets og tolletatens prioriteringer og ressursbruk påvirker naturlig nok beslagsdata mest. Store beslag kan være et resultat av noe lengre etterretnings- og etterforskningsinnsats, mens antall beslag også må ses i sammenheng med innsatsen og prioriteringer knyttet til brukermiljøene. For stoffene som har masseutbredelse i Norge, samt nye stoffer som introduseres på misbruksmarkedet, samsvarer imidlertid endringene for antall beslag oftest svært godt med endringene i rusmiddelbruken slik den blir rapportert fra samfunnsvitenskapelig forskning. Kripos er derfor av den oppfatning at større endringer i antall beslag for enkelte stoffer gir uttrykk for en reell endring i tilførsel og misbruk. Beslaglagte mengder derimot varierer i langt større grad og mer tilfeldig. Datagrunnlag Rapporten er basert på beslag og opplysninger fra politidistriktene og inkluderer også alle beslag fra tollvesenet, fengslene og forsvaret. Rapporten er derfor en komplett, nasjonal oversikt over hva som årlig beslaglegges. I rapporten brukes alltid to variabler beslaglagte mengder og antall beslag. Datagrunnlaget er basert på verifiserte analyseresultater til bruk i ordinære straffesaker, samt opplysninger fra politidistriktene når narkotikasakene er avgjort lokalt med forelegg eller ved tilståelsesdommer. Sistnevnte kategori, saker, er avgjort uten at beslagene er testet ved laboratoriet. I disse sakene er det vanligvis gitt relevante opplysninger om hva beslagene mest sannsynlig kan være. Noen av disse beslagene kan erfaringsvis skjule andre stofftyper enn det som er gitt i forklaringene. Det kan dreie seg om forholdet mellom amfetamin og metamfetamin, andre pulverstoffer og for såkalte «ecstasytabletter» som i dag langt fra alltid inneholder MDMA eller analoge stoffer. Tall for disse stoffgruppene er derfor basert på verifiserte resultater og beregninger ut fra erfaringsmessig fordeling. En rekke narkotikabeslag er ikke ferdiganalyserte slik at etterfølgende data for 211 er midlertidige. Foreløpig vekt og formentlig stofftype er imidlertid registrert for disse beslagene, og det forventes derfor kun små endringer i mengde og antall beslag etter hvert som beslagene verifiseres med kjemisk analyse. Forannevnte feilkilder anses derfor ikke å rokke vesentlig ved hovedtrekkene i framstillingen. Beslag i saker hvor Kripos eller andre politidistrikter etterforsker er ført til det distrikt hvor beslaget faktisk er blitt foretatt. Definisjoner Ved Kripos benyttes følgende definisjoner: Sak: Beslag: Mengde:... Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korrelerer normalt ikke med antall saker slik det framkommer fra SSB. Saksantallet ved Kripos vil være uavhengig av den påtalemessige bruk av begrepene bruk, besittelse, oppbevaring, omsetning og innførsel. Derfor er antall anmeldelser slik det framkommer fra SSB om lag det dobbelte av antall saker som registreres ved Kripos.... I en sak kan det ofte være flere beslag. Det kan dreie seg om ulike stofftyper, eller at beslagene er gjort på forskjellige steder og på ulike tidspunkter. Delpakninger med en og samme stofftype regnes derimot som ett beslag dersom beslagene er gjort på samme tid og samme sted.... For doping- og legemidler oppgis mengden i antall medisinske doser (for eksempel tabletter), mens det for ecstasy og LSD oppgis i antall rusdoser (tabletter eller andre enheter). For GHB/ GBL oppgis mengden i liter, og for øvrige stofftyper i gram eller kilo. 1

2 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Hovedtrekk ved narkotikastatistikken 211 Saksinngang Tabellen under viser utviklingen i antall saker med narkotikabeslag registrert ved Kripos i perioden Saksinngang antall narkotika- og dopingsaker de siste 11 årene Analysesaker Foreleggsaker Sum alle saker % foreleggsaker 47,5 45,5 45, 42,1 4,1 43,4 53,1 57,1 59,3 58,8 6,9 Som tabellen viser, er antall narkotikasaker høyere enn noe år tidligere, men bare 1,3 % høyere enn i 21. Etter en spesiell arbeidssituasjon i politiet 2. halvår 28 og 1. halvår 29, med nedgang i antall narkotikasaker, har politiet gjort rekordmange beslag både i 21 og 211. Men en kan merke seg at økningen i sin helhet har skjedd for de minste narkotikabeslagene hvor sakene blir avgjort med forelegg, mens analysesakene reelt har hatt en nedgang på 3,9 %. At antall analysesaker var høyere på begynnelsen av 2-tallet, kan i stor grad forklares med endringer i Riksadvokatens påtaledirektiv av juli 26. I tråd med endringen i saksinngang fra 21 til 211 nasjonalt, er det også mindre endringer for de fleste politidistriktene. Kripos har imidlertid registrert vesentlig saksøkning i 5 politidistrikter - Sogn og Fjordane (45 %), Øst-Finnmark (33 %), Troms (21 %), Haugaland (17 %) og Rogaland (14 %). Om de enkelte stoffene Beslaglagte mengder fordelt på ulike stoffgrupper i perioden Cannabis (kg) hvorav hasjisj (kg) Amfetamin/metamfetamin (kg) Andre stimulerende stoffer (tabletter) kg ,7 kg Khat (kg) **3 71 **7 7 **7 28 Kokain (kg) 4,5 95, 76,8 61,1 94,2 46,7 Opium (kg),48,48 4,1 1,4 5,9,2 Heroin (kg) 93, 8, 55,2 13,1 12,3 13,6 Smertestillende (tabletter) LSD (enheter) Ecstasy (tabletter) Psilocybesopp (kg),84 1,36,5 1,66 2, 2,6 Benzodiazepiner (tabletter) ,6 kg ,7 kg ,6 kg ,2 kg ,6 kg ,5 kg Doping (enheter) + kg renstoff ,4 kg ,7 kg kg ,6 kg ,3 kg ,2 kg hvorav AAS (tabletter) + kg renstoff ,4 kg ,7 kg kg , ,3 kg ,8 kg GHB/ GBL (liter) Syntetiske cannabinoider (kg) 9,8 ** Noe mangelfulle data 2

3 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Omfang og brukspotensial for stoffer som er blitt beslaglagt kan illustreres på følgende måte: kg cannabis utgjør om lag 3-6 millioner rusdoser 13,6 kg heroin utgjør om lag,2 millioner injeksjonsdoser Over 7 tabletter + 6,5 kg renstoff med benzodiazepiner utgjør om lag,4 millioner rusdoser 283 kg amfetamin, metamfetamin og kokain utgjør anslagsvis mer enn 1 millioner rusdoser De mengdene med anabol-androgene stoffer(aas) som er beslaglagt utgjør anslagsvis 1 2 vanlige misbrukskurer 9,8 kg syntetiske cannabinoider utgjør 3 millioner rusdoser eller ekvivalent mengde hasjisj på ca. 1 5 kg I 211 er det således beslaglagt 7 11 millioner rusdoser av narkotikaklassifiserte rusmidler med betydelig vanedannende effekt, og for mange av dem med stor fare for akutt forgiftning, og for AASstoffene ca. 1 2 vanlige kurer. For å belyse den grove narkotikakriminaliteten særskilt, vises det til antall 3. leddsaker de siste fire årene slik de framkommer ut fra mengdemessige vilkår i tabellen: Antall 3. leddsaker de siste fire årene slik de framkommer ut fra mengdemessige vilkår Stofftype Mengdevilkår Amfetamin/metamfetamin > 3 kg Kokain > 3 kg Ecstasy > ca. 15 tabl. 1 Cannabis > ca. 75 kg Heroin >,75 kg Benzodiazepiner > ca. 2 tabletter 1 Sum Som det framgår av tabellen, er det fallet fra 29 til 4 saker for heroin som tallmessig forklarer nedgangen samlet. Men en kan også merke seg at antall 3.leddsaker for amfetamin/metamfetamin er redusert til om lag 1/3 på 4 år, mens det for cannabis er historisk høyt med 7 saker. Antall beslag fordelt på ulike stoffgrupper i perioden Cannabis Amfetamin/metamfetamin Andre stimulerende stoffer Khat *271 *372 *278 Kokain Opium Heroin Smertestillende LSD Ecstasy Psilocybesopp Benzodiazepiner Doping totalt hvorav AAS GHB/ GBL Syntetiske cannabinoider 15 Andre stoffer Sum * Noe mangelfulle data 3

4 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Amfetamin/metamfetamin 22 % Benzodiazepiner 16 % Heroin 4 % Cannabis 44 % LSD,1 % Andre,2 % Kokain 2,5 % Doping GHB/GBL 2,5 % 1,7 % Andre stimulerende stoffer Khat 1,3 %,9 % Syntetiske cannabinoider,5 % Sopp,3 % Ecstasy,2 % Smertestillende 4 % Sektordiagrammet er basert på antall beslag og illustrerer i grove trekk hvilken spredning og bruksfrekvens de enkelte stofftypene har på det illegale markedet. Samlet antall narkotikabeslag Antall narkotikasaker og antall beslag er således høyere enn noe år. Med unntak for hasjisj og GHB/GBL, har saksøkningen imidlertid ikke gitt seg utslag i rekordstore stoffmengder. Økningen i antall saker samlet, forklares først og fremst ved den markerte økningen for cannabis og GHB/GBL, mens det for andre stoffklasser er mer stabilt eller regulær tilbakegang. 4

5 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Heroin Som figuren nedenfor viser, varierer beslaglagt mengde heroin mye fra år til år og er ingen god pekepinn på spredning eller totalt konsum. I 1998 utgjorde heroinbeslag 2 % av det totale antallet beslag, mens det de siste årene svinger mellom 4 5 %. Etter at det både i 29 og 21 ble beslaglagt store mengder heroin, samt at antall beslag økte relativt mye, har begge disse parameterne falt betydelig det siste året. De siste 2 år er det bare to ganger før beslaglagt mindre mengde (1992 og 27). Innholdet av heroin i beslagene har i gjennomsnitt sunket til historisk lave 15 %. På samme vis som beslaglagt mengde varierer mye fra år til år, viser tabellen for antall 3. leddsaker også store svingninger, mens År Antall 3.leddsaker med heroin antall heroinbeslag varierer mindre. I 211 er heroin beslaglagt i 24 politidistrikter mot 26 i 29 og 25 i 21. Som tidligere tas det flest heroinbeslag i de største byene. Oslo politidistrikt og Hordaland politidistrikt har i 211 til sammen gjort ca. 65 % av alle heroinbeslagene, omtrent det samme som i 21. For annet år på rad øker andelen heroinbeslag gjort i Oslo. Tabellen nedenfor viser andelen heroinbeslag i Oslo og Hordaland sammenlignet med landet for øvrig. Andel heroinbeslag foretatt i politidistriktene Oslo og Hordaland sammenlignet med landet forøvrig i perioden Oslo Hordaland 3, Resten av Norge 22, De politidistriktene som har beslaglagt de største mengdene med heroin i 211 er Oslo (5, kg), Østfold (3,2 kg), Hordaland (1,6 kg), Vestfold (1,3 kg) og Romerike (1,1 kg). De største heroinbeslagene i 211 fordeler seg slik: Politidistrikt Mengde (kg) Styrkegrad Oslo 2,2 Under 1 % Oslo 1,56 - Østfold,88 Under 1 % og 6 % Vestfold,79 Under 1 % Oslo,77 - Hordaland,6 Under 1 % Romerike,59 5 % Østfold,49 Under 1 % heroin, 5 % diazepam En gjennomsnittlig styrkegrad på 15 % er det laveste som er målt noe år, men det er også registrert et heroininnhold på 7 % i et enkeltstående beslag. I relativt mange av disse lavprosentige kvalitetene påvises det også andre dempende stoffer, som for eksempel benzodiazepiner, med rusforsterkning som følge. Typisk blanding kan være 5 1 % heroin og større innslag av alprazolam eller diazepam med kraftigere og utradisjonelle russymptom som følge. Slike blandinger registreres både på heroin beslaglagt ved grensepasseringer og beslag ute i brukermiljøene. Et påfallende trekk i 211 er at de største beslagene av heroin har gjennomgående den laveste styrkegrad. Styrkegrad heroin År Styrkegrad (% heroin) Heroin antall beslag Heroin belaglagt mengde (kg) ,1 93, 13,1 12, ,1 52,1 55, ,4 8, 13,

6 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Opium I 211 kan det se ut til at opium mer eller mindre er borte fra markedet. I alt er det beslaglagt kun 23 g fordelt på 7 beslag. Smertestillende, narkotikaklassifiserte legemidler (opioider) Totalt er det beslaglagt ca tabletter fordelt på ca beslag. Dette er i grove trekk den samme situasjonen som de seneste årene, og det er heller ikke i 211 foretatt noe spesielt stort beslag av disse legemidlene. Flere av sakene dreier seg om ulovlig innførsel av slike legemidler via Internett-handel, der antallet tabletter i hvert beslag er relativt lite. Nok et år er det buprenorfin ( Subutex ) og kodein (for eksempel Paralgin forte) som dominerer i statistikken. Metadon og buprenorfin benyttes medisinsk i stor skala innenfor LAR-arbeidet. Disse to stoffene har hatt en økende andel av beslagene, fra ca. 52 til 67 % på 3 år. De politidistriktene som har beslaglagt flest tabletter og/eller flest beslag er: Politidistrikt Antall tabletter Antall beslag Romerike Oslo Hordaland Sør-Trøndelag Andel beslag av de ulike legemiddeltypene Stoff Eksempler på preparat Andel beslag i 28 (%) Andel beslag i 29 (%) Andel beslag i 21 (%) Andel beslag i 211 (%) Antall tabl. beslaglagt i 28 Antall tabl. beslaglagt i 29 Antall tabl. beslaglagt i 21 Antall tabl. beslaglagt i 211 Buprenorfin Temgesic, Subutex 45,7 48,4 51,3 58, Kodein Paralgin Forte m.fl. 23,4 21, 22, 18, Morfin Dolcontin, m.fl. 2,6 17,8 15,3 1, Metadon Metadon 6,8 8,7 8, 9, Andre Ketorax, Fentanyl 3,4 4,1 3,4 3, Cannabis Bare ett år tidligere (1995) er det beslaglagt større mengder cannabisprodukter samlet enn i 211, og ikke noe år før er det beslaglagt mer hasjisj enn i 211. Også antall beslag av cannabis er høyere enn noen gang dette til tross for introduksjon av «syntetiske cannabinoider» på det norske markedet i betydelig grad i 211. Også antall saker med dyrking av cannabisplanter skyter til værs selv om samlet vekt av cannabisplanter har vært høyere før. Den beslaglagte mengden cannabis på 2976 kg fordeler seg på om lag 2632 kg hasjisj (88,4 %), 199 kg marihuana (6,7 %), 145 kg cannabisplanter (4,8 %) og,26 kg cannabisekstrakt. Denne for delingen er således vesentlig annerledes enn i 21, hvor innslaget med hasjisj var 69,3 %. Antall cannabisbeslag fordeler seg om lag slik: 73,4 % hasjisj, 23,6 % marihuana og 2,7 % cannabisplanter. Innslaget av marihuana og cannabisplanter basert på antall beslag, er økende. En oversikt over beslag av cannabisplanter de siste årene er gitt i tabellen nedenfor. Beslagstall for cannabisplanter År Mengde planter (kg) Antall beslag

7 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Det ser ut til at dyrkningsaktiviteten i Norge er større enn noen gang. Til sammenligning kan nevnes at det i perioden , da politiet avdekket spesielt mange cannabisplantasjer, ble beslaglagt 42 kg cannabisplanter fordelt på 243 beslag. Den stigende dyrkingsaktiviteten som tabellen indikerer, har også sammenfall med økning av marihuanabeslag både i absolutte tall og i relasjon til andre cannabisprodukter. Etter at antallet marihuanabeslag i flere år hadde utgjort ca. 1 % av cannabisbeslagene, endret dette seg fjerde kvartal 26 til 12,6 %, og har steget til over 23 % i 211. Det er derfor rimelig grunn til å tro at innenlands produksjon er en vesentlig forklaring til den økte spredningen av marihuana både i 28, 21 og Prosentandel marihuana hvert halvår De politidistriktene som har beslaglagt de største mengdene med cannabisprodukter samlet er: Vestfold (983,5 kg), Romerike (795,7 kg), Østfold (4,7 kg), Oslo (243,1 kg) og Søndre Buskerud (88, kg). 5 De største enkeltbeslagene av cannabis i h h h h h h h h h h h h h h. 25 Politidistrikt Mengde (kg) Produkt Vestfold 564 Hasjisj Romerike 332,3 og 6,2 =392,5 Hasjisj og marihuana Vestfold 325,1 Hasjisj Romerike 185,6 Hasjisj Østfold 15, Hasjisj Romerike 129,8 Hasjisj Østfold 125,1 Hasjisj Romerike 66,4 Hasjisj Når det gjelder THC-innholdet i cannabisbeslagene, registreres det fortsatt store variasjoner både for marihuana og hasjisj. I utvokste planter blir det vanligvis påvist 3 7 % THC, og i islolerte toppskudd vanligvis %. For hasjisj, som dominerer det norske markedet, har det gjennomsnittlige THC-innholdet vært rundt 7 % i flere år, men analyser fra de siste årene tyder på at denne middelverdien har steget til 8-1 %. I noen få enkeltstående saker, som dreide seg om innvendig smugling av mørke kuler hasjisj, ble det i 211 påvist et THC-innhold på hele %, det høyeste THC-innhold i hasjisj som er målt noen gang i Norge Cannabis antall beslag Cannabis belaglagt mengde (kg)

8 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Syntetiske cannabinoider eller «spice» Selv om disse stoffene ikke er blitt tatt inn på narkotikalisten før ved årsskiftet 211/ 212, da 8 slike stoffer ble narkotikaklassifisert, blir de omtalt her ettersom de i 211 åpenbart er blitt innført og omsatt i større skala her i landet. Stoffene er syntetiske, og er med hensyn til kjemisk struktur helt forskjellige fra de naturlige cannabinoidene i cannabis. Virkningen av disse syntetiske cannabinoidene har imidlertid store likhetstrekk med cannabis eller THC. Stoffene er blitt utviklet for flere år siden i forsøk på å finne legemidler mot bl.a. MS og kreft. Mange av dem har vist seg å ha psykoaktiv effekt, og som rusmidler blir de falbudt enten som rene stoffer eller impregnert i forskjellige plantematerialer, og markedsført med en rekke slanguttrykk. I 211 er det beslaglagt ca. 9,8 kg fordelt på ca. 15 beslag, dvs at beslagsfrekvensen er ca. 1 % i forhold til cannabis. Når det gjelder mengden som er blitt beslaglagt, blir bildet noe annet. Siden størrelsen på rusdosene for disse stoffene bare er en brøkdel av THC-dosen, tilsvarer den beslaglagte mengden ca. 15 kg hasjisj i rusmessig sammenheng. Benzodiazepiner (BZD) Etter den svært store tilbakegangen i beslag av benzodiazepiner (BZD) fra 23, har antall beslag i grove trekk stabiliserte seg til 4 5 årlig, og antall tabletter på,6 1 million. Samme mønster registreres også for 211. Det er i 211 ikke beslaglagt større mengder med rene virkestoffer slik en har erfart tidigere år. Men alprazolam og diazepam forekommer relativt ofte i pulverformige beslag i kombinasjon med heroin. I alt er det beslaglagt mer enn 7 tabletter fordelt på over 5 beslag. Det er liten tvil om at det fortsatt er stor etterspørsel etter denne typen legemidler på det illegale markedet. Basert på beslagfrekvens, føyer BZD-stoffene seg nok et år inn på tredje plass, etter cannabis og amfetamin/metamfetamin. Tabellen under illustrerer hvilket innslag de enkelte BZD-stoffene har på det illegale tablettmarkedet basert på beslagfrekvens. Illustrasjon på hvilket innslag det enkelte BZD har på det illegale markedet basert på beslagsfrekvens Stoff (% av alle Legemiddel. BZD-beslag) eksempler 22 Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) Diazepam Valium, Stesolid 16,4 Diazepam 28,5 4,2 (Valium, 36, Stesolid) 31,4 33,6 3, Flunitrazepam Rohypnol, Flunipam 71,4 Klonatrazepam (Rivotril) 28,2 21,2 14,9 6,9 6,3 7, Klonazeapam Rivotril 4, Oxazepam (Sobril) 13,6 14,7 18, 27,5 32,1 38,6 Oxazepam Sobril 4,3 Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) 9,9 9,3 11,2 1,8 9,6 7,8 Nitrazepam Apodorm, Mogadon 2, Alprozepam (Xanor) 9,3 7,2 7,4 7,5 6,2 4,8 Alprazolam Xanor 1,3 Andre 8,3 6,4 9,8 11,7 1,2 9,8 Andre,6 2,2 1, 2,7,4 2, 2, Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) Diazepam (Valium, Stesolid) Klonazepam (Rivotril) Oxazepam (Sobril) Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) Alprazolam (Xanor) Andre 7 Selv om både mengder og antall beslag med BZD har endret seg relativt lite i 211, ser en fra tabellen og diagrammet større endringer innbyrdes i medikamentklassen. Rohypnol (flunitrazepam) og Flunipam (flunitrazepam) som tidlig på 2-tallet dominerte i dette tablettmarkedet, har som tabellen ovenfor viser hatt en sterk nedgang. Dette har trolig sammenheng med både sterk reduksjon av illegal innførsel, strengere foreskrivingsregler og avregistrering av Rohypnol som legemiddel i 24. På den annen side har innslaget 28 med klonazepam 29(Rivotril) økt fra 21 4 til 38,6 % i løpet 211 av 9 år. Dette står i sterkt misforhold til den legale foreskrivningen her i landet og forklares nesten fullstendig med ulovlig innførsel og spredning. Beslagsutviklingen for klonazepam (Rivotril) alene er belyst i diagrammene nedenfor

9 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Beslagsutvikling for Klonazepam (Rivotril) År Tabletter Beslag Antall tabletter Antall beslag De største enkeltbeslagene av BZD i 211 Politidistrikt Antall tabletter Preparat Virkestoff Mengde virkestoff (mg) Rogaland Rivotril og Valium Klonazepam og diazepam 2 og 1 Romerike 376 Rivotril Klonazepam 2 Østfold 325 Rivotril Klonazepam 2 Østfold 26 Rivotril Klonazepam 2 Hordaland 291 Rivotril Klonazepam 2 Oslo 223 Rivotril Klonazepam 2 Oslo 1521 Forfalskning Diazepam Benzodiazepiner antall beslag Benzodiazepiner belaglagt mengde (enheter)

10 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 GHB, GBL og 1,4-butandiol Selv om antall beslag av disse stoffene ikke utgjør mer enn ca. 1,5 % av det totale, viser tabellene betydelig økning både for beslaglagte mengder og antall beslag. Økningen i antall beslag for disse tre stoffene, forklares i 211 først og fremst med stigende tall for Rogaland. Rogaland og Hordaland har til sammen gjort 36 % av beslagene i 211. En kan imidlertid ikke se bort fra at oppdagelsesrisikoen for GHB/ GBL kan være mindre enn for andre stoffer siden utseende og virkning av GHB/ GBL og alkoholholdige drikkevarer har store likhetstrekk. Det kan innebære at beslagsdata ikke gjenspeiler utbredelsen på noen god måte slik som for andre stoffer. Tabellen nedenfor viser antall beslag for GHB, GBL og 1,4-butandiol. Antall beslag for GHB, GBL og 1,4-butandiol År GHB GBL ,4BD Sum Beslaglagte mengder av GHB, GBL og 1,4-butandiol År GHB (liter) 12,5 4,3 12,3 31,3 58,6 36,5 83,6 88,2 15 GBL (liter) 9 5,4,9 14,2 42,3 22,8 129,8 44, ,4-BD (liter),3 45,3 7,4 18,1,16,27 1,1 - Totalt (liter) 912,8 55, 2,6 63,6 11, 257,5 213,4 493, GHB/GBL antall beslag 6 GHB/GBL beslaglagt mengde

11 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Amfetamin og metamfetamin Med hensyn til utbredelse, har disse to stimulerende stoffene i grove trekk opprettholdt sin posisjon i Norge som en klar toer etter cannabis selv om beslaglagte mengder er markert mindre de siste årene. I 211 er det til sammen beslaglagt ca. 237 kg fordelt på henimot 7 beslag. Fordelingen mellom amfetamin og metamfetamin, basert på beslagsfrekvens, er om lag den samme som i 21, slik tabellen viser. Andel beslag av metamfetamin i forhold til det samlede antall beslag av amfetamin og metamfetamin År Metamfetamin (i % av alle beslag 1,8 6,2 1,8 15,4 21,1 22, 26, 35,3 43,5 64,3 56, 52,6 av amfetamin og metamfetamin) De politidistriktene som har beslaglagt de største mengdene amfetamin og metamfetamin er Oslo (58, kg), Østfold (51 kg), Rogaland (28 kg), Sør-Trøndelag (13 kg) og Midtre Hålogaland (1 kg). Som tidligere, er det også i 211 registrert stor spredning i styrkegraden, fra 1 til ca. 9 %. De største enkeltbeslagene av amfetamin og metamfetamin i 211 Politidistrikt Vekt (kg) Stoff Styrkegrad (%) Østfold 2,32 Metamfetamin 65 Oslo 16,19 Amfetamin 8 21 Østfold 1,76 Metamfetamin 58 Østfold 9,78 Amfetamin 49 Midtre Hålogaland 8,31 Metamfetamin 63 Rogaland 8,31 Metamfetamin Sunnmøre 6,4 Amfetamin 23 8 Amfetamin/metamfetamin antall beslag Amfetamin/metamfetamin belaglagt mengde (kg)

12 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Andre stimulerende stoffer Ritalin, Concerta, m.fl. metylfenidat Dette er medikamenter som benyttes av ADHD-pasienter. Trolig forklares de stigende beslagsdata best ved den økende medisinske bruken av disse legemidlene, men det er også registrert flere saker som dreier seg om ulovlig innførsel. I alt ble det registrert 13 beslag med mer enn 1 tabletter. De 4 største beslagene var på henholdsvis 18 (Agder), 582 (Oslo), 582 (Oslo) og 484 (Helgeland). Beslagsdata Antall tabletter Antall beslag pmma pmma, som ble introdusert på misbruksmarkedet i 21, og som har vært satt i forbindelse med flere overdosedødsfall, er på ingen måte borte fra markedet. Stoffet er beslaglagt både i pulverform og som tabletter med logo. I tillegg er det også funnet spor av pmma i amfetamin- og metamfetaminblandinger. Beslagsdata År Mengde 24,5 kg + 28 tabletter 6,9 kg tabletter Antall beslag Antall distrikter Khat Høsten 27 etablerte politiet mer hensiktsmessige saksrutiner ved beslaglegging av khat. Som følge av dette har imidlertid rapporteringen fra politidistriktene til Kripos vedrørende khatbeslag blitt mer ufullstendig. Det betyr at Kripos fra 28 ikke lenger har en fullstendig oversikt over beslagsdataene for khat. I beslagtabellen nedenfor er det oppgitt netto vekt fratrukket vekt av bananblader og annen emballasje. Bananblader utgjør normalt 2 25 % av bruttovekten. År Mengde (kg) * 3 71* 7 7* 728* Antall beslag * 372* 272* *Ufullstendige data 12

13 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Kokain Etter sterk økning av kokainbeslag etter årtusenskiftet, særlig fra 25, kulminerte antall beslag i 27. I 211 er det beslaglagt ca. 46 kg fordelt på ca. 81 beslag. Selv om antall beslag og beslaglagt mengde er relativt høyt også i 211, er antall kokainbeslag synkende i forhold til den generelle saksøkningen etter 27. Fra å utgjøre rundt 1,5 2 % av narkotikabeslagene tidlig på 2-tallet, økte andelen kokainbeslag til 3,7 % i 27. Deretter har denne andelen gått tilbake hvert år, og er i 211 på 2,4 %, det samme som i perioden Som rapportert i flere år, har styrkegraden i kokainbeslagene gått jevnt nedover, fra mer enn 7 % for mer enn 2 år siden til 25 % i 29. Deretter har styrkegraden på nytt steget til 37 % i 21 og 33 % i 211. Variasjonene i styrkegrad er imidlertid store også for kokain. Fenacetin, xylokain og koffein påvises relativt ofte som tilsetningsstoffer. Gjennomsnittlig styrkegrad på kokainbeslag for 1996, 2, År Styrkegrad (% kokain) De politidistriktene som har beslaglagt størst mengde kokain er Østfold (22,3 kg), Romerike (8,7 kg), Oslo (7,4 kg), Vestfold (2,8 kg) og Rogaland (1,7 kg). De største enkeltbeslagene av kokain i 211 Politidistrikt Mengde (kg) Styrkegrad Østfold 8, % Østfold 4,5 - Østfold 3,99 23 % Oslo 3, 34 % Romerike 1,28 38 % Østfold 1,27 34 % Romerike 1,1 7 % 1 8 Kokain antall beslag Kokain belaglagt mengde (kg) 177, , 94, ,8 31,4 38,3 4,5 76,8 61,1 46,

14 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Ecstasy Det er ingen tradisjon å definere «ecstasy» som annet enn stoffene MDA, MDMA, MDEA og MBDB. Av disse er det MDMA som nesten fullstendig har dominert blant beslagene i mer enn 2 år. At det enkelte år påvises andre stoffer enn disse i tabletter med tradisjonell logo som for «ecstasy», er velkjent. Inntil 28 har imidlertid ikke andre rusmidler utgjort noen vesentlig del i dette tablettmarkedet. Men da ble MDMA i stor grad erstattet med andre rusmidler, først og fremst mcpp (1,3-klorfenylpiperazin), et stoff som ble inntatt på narkotikalisten i 21. Både mengdene og antall beslag med «ecstasytabletter» har gått mye tilbake de siste årene, men data for 211 viser at MDMA, det egentlige ecstasy, på nytt øker i Norge. I tillegg til tablett-beslag er det også gjort beslag av ca. 38 g MDMA i pulverform. 8 Ecstasy antall beslag 12 Ecstasy belaglagt mengde (enheter) Prosentandel av tablettbeslag med de ulike typene virkestoff de siste årene halvår 28-2.halvår 29-1.halvår 29-2.halvår MDMA 97 91, ,8 8 57,7 38,8 19,3 19, 5,3 MDA,1 4,7 MDEA 3,9,6 1,8 2,2,6,6 2C-B,3,3 2,9 4,8 7,4 8,9 27,2 1,7 8,1 PCP 2,3,3 2,2 3,7 mcpp 3,6 9,3 7,7 28,1 45,5 51,1 69, 35,2 Metamfetamin,7 1,5 1 1,6 1,5 1,5 1,8,85 5 Diverse ,1,2 1,6 -,45,8 Som tabellen illustrerer, er mer enn halvparten av beslagene i 211 av den tablettypen MDMA, mens innslaget av mcpp er om lag halvert på ett år. Totalt sett er det beslaglagt ca. 6 9 MDMAholdige tabletter fordelt på 14 beslag. Politidistriktene som har beslaglagt flest ecstasytabletter er Hordaland og Oslo med henholdsvis ca 22 og 18 tabletter. De tre største beslagene nevnes særskilt: De største enkeltbeslagene av ecstasy i 211 Distrikt Antall tabletter Innhold av MDMA Innhold av metamfetamn Vestfold Oslo mg Hordaland samlet 8 74 mg 2 33 mg Hordaland mg 14

15 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Andre tabletter med logo som for «ecstasy» 1,3-klorfenylpiperazin eller mcpp Selv om 1,3-klorfenylpiperazin (mcpp) ble registrert første gang i Norge i 25, ble det ikke ført opp på narkotikalisten før 24. mars 21. Beslagsutvikling mcpp År Antall tabl Antall beslag Antall distr LSD LSD har neppe noen gang hatt noen stor utbredelse i Norge, og selv om beslagsdata øker i 211, kan en neppe hevde at LSD har fått særlig økende utbredelse i 211heller. Om lag halvparten av landets politidistrikter registrerer beslag av LSD. Tabellen nedenfor gir en oversikt over beslaglagt LSD de siste 12 årene. De største enkeltbeslag av LSD i 211 er gjort ved Romerike (4 doser), Oslo (146) og Salten (117). Beslagsdata LSD År Doser Beslag Psilocybinholdige sopper inkludert spiss fleinsopp Stoffet psilocybin har vært inntatt på narkotikalisten siden 1971, men det var først i 24 at alle sopparter med innhold av psilocybin ble straffbare. Det er i særlig grad cubafleinsopp og blånende flekkskivesopp Kripos har registrert i forbindelse med innførsel. Selv om disse rusgivende soppartene aldri har hatt noe stor andel i statistikken, mottar Kripos en del informasjon om at hallusinogene stoffer fortsatt har interesse som rusmiddel. Blant annet beslaglegger tolletaten og politiet både dyrkingsmedium og soppsporer fra psilobinholdige sopparter. Tabellen under viser mengde og antall beslag av psilocybinholdige sopper. Beslagsdata psilocybinholdige sopper År Mengde (gram) Antall beslag

16 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Doping Sammenlignet med beslag av narkotika er antall beslag av dopingmidler totalt, og AAS-stoffer separat, relativt lite og stabilt siden 2. Beslag av doping har vanligvis utgjort 2 3 % av samtlige beslag av narkotika, doping og legemidler, og av dette har anabol-androgene stoffer (AAS) alene utgjort 1,5 2,3 %. Hvorvidt beslagsdata viser noe godt speilbilde av den faktiske spredning og misbruk, er omdiskutert siden bruk av doping utenfor idretten ikke er straffbart. Trolig er innførselskontrollen den samme som for narkotika og beslag av narkotika og dopingmidler følges ofte ad. Selv om beslagsdataene for doping ikke skulle være så robuste som for narkotika, vil de likevel fange opp endringer i spreding og bruk slik som for mange narkotikaklassifiserte stoffer. Nedenfor gis en oversikt over beslaglagte mengder og antall beslag for alle dopingmidler samlet og for AAS separat. Samlet beslagstall for alle typer dopingmidler År Mengde (tabletter) + renstoff (kg) , , , , , 21 15, , ,2 Antall beslag Beslag av AAS står i 211 for ca. 2/3 av alle dopingbeslagene. Stimulerende dopingstoffer og hormoner utgjør resten. Innslaget med AAS i forhold til andre dopingmidler ser i 211 ut til å være markert lavere enn i 21. Utviklingen i beslaglagt mengde og antall beslag med AAS vises i tabellen nedenfor. Samlet beslagstall for AAS (androgen-anabole steroider) isolert År Mengde (tabletter) + renstoff (kg) , , , , , , ,3 Antall beslag ,5 Foruten tabletter og injeksjonshetteglass er det i 211 også beslaglagt betydelige mengder rene AAS-stoffer (6,5 kg), først og fremst testosteron og stanozolol. Slike renstoffer vil, ved en etterfølgende produksjon av doseringsenheter, ha et stort spredningspotensial. Den beslaglagte mengde dopingmidler i 211 har, som tabellen viser, vært større tidligere år. For å illustrere hva de beslaglagte mengdene med AAS-stoffer i 211 kunne utgjøre i antall vanlige misbrukskurer, vil et estimat basert på mye brukt døgndosering for de enkelte AAS-stoffene bli ca. 1 2 kurer. Uten at én dopingkur kan sammenliknes med én rusdose, er det til sammenligning beslaglagt 7 11 millioner rusdoser av narkotikaklassifiserte stoffer. 16

17 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk Oppsummering for 211 Antallet narkotikasaker og antall beslag er rekordhøyt, men økningen fra 21 er langt mindre enn økningen fra 29 til 21. Med unntak for hasjisj og GHB, har saksøkningen imidlertid ikke gitt seg utslag i at det er beslaglagt rekordstore stoffmengder. Økningen i antall saker og beslag forklares først og fremst ved den markerte økningen i antall beslag av cannabis og GHB/GBL, mens det for andre stoffklasser er mer stabilt eller tilbakegang. I perioden kunne det gå flere år mellom hver gang et nytt rusmiddel ble påvist i Norge. De to siste årene har det nærmest skjedd et paradigmeskifte ved at det er påvist henimot 4 nye syntetiske rusmidler som ikke har vært eller er narkotikaklassifiserte. I tillegg er det registrert mange rusgivende plantematerialer som heller ikke er inntatt på narkotikalisten. Noen av disse stoffene er blitt påvist i Norge som første land i Europa. Utviklingen er i grove trekk den samme som i mange andre europeiske land. For flere av disse stoffene dreier det seg om til dels store mengder med et svært høyt antall rusdoser per vektenhet. For eksempel representerer de mengdene med «syntetiske cannabinoider» som er blitt beslaglagt i 211 henimot 1 5 kg hasjisj. 8 «syntetiske cannabinoider» ble tatt inn på narkotikalisten ved årsskiftet 211/ 212. Bare ett år tidligere (1995) er det beslaglagt større mengde cannabisprodukter enn i 211, og ikke noe år før er det beslaglagt så mye hasjisj som i 211. Også antall beslag av cannabis er høyere enn noen gang - dette til tross for introduksjon av «syntetiske cannabinoider» på det norske markedet i betydelig grad i 211. Antall dyrkingssaker stiger også i 211 selv om mengden cannabisplanter har vært større tidligere (28 og 21). Basert på antall beslag, er derimot innslaget av marihuana høyere enn noen gang (23,6 %). De siste 2 år er det bare to ganger før beslaglagt mindre mengder heroin (1992 og 27) enn i 211 og antall heroinbeslag er lavere enn de to foregående årene. Innholdet av heroin i beslagene har i gjennomsnitt sunket til historisk lave 15 %. Dersom en ser på det totale antallet beslag av stimulerende stoffer, dvs. amfetamin, metamfetamin og kokain, samt andre stimulerende stoffer inkludert nye narkotikaklassifiserte i 21, viser statistikken en mindre tilbakegang relativt, mens det samlet for dempende stoffer foreligger en mindre økning. Beslaglagt mengde med amfetamin og metamfetamin er det laveste på 5 år, mens det kun er i 21 at antall beslag har vært høyere. pmma, som ble introdusert på misbruksmarkedet i 21, og som har vært satt i sammenheng med overdosedødsfall, er på ingen måte borte fra markedet. Foruten spor av stoffet i amfetamin- og metamfetaminholdige stoffblandinger, er det for 211 hittil beslaglagt 6,9 kg pmma-holdig stoffblanding fordelt på 129 beslag, dvs. nedgang i mengde men økning i antall beslag. Beslaglagt mengde kokain (46 kg) er det laveste siden 26. Der er ikke registrert vesentlige endringer i beslagsdata for benzodiazepiner (BZD). Imidlertid bare tre tidligere år (22, 26 og 21) er det beslaglagt større mengder og to år tidligere (21 og 22) er det gjort flere beslag enn i 211. Det er særlig klonazepam (Rivotril) og diazepam (for eksempel Valium) som dominerer i misbruksmarkedet, som først og fremst er preget av den ulovlige innførselen. Selv om beslagsdata for ecstasy fortsatt er svært lave, er det verdt å merke seg at både mengde og antall beslag av MDMA på nytt er begynt å stige etter en stor tilbakegang de to foregående årene. I om lag halvparten av beslagene av slike tabletter, som vanligvis er forsynt med logo, blir det påvist andre rusmidler enn MDMA. Selv om GHB og GBL ikke har noen stor plass i statistikken, er det verdt å merke seg at både beslaglagte mengder og antall beslag stiger betydelig samlet nok et år. Når det gjelder beslaglagte dopingmidler, er antall doseringsenheter lavt sett i et historisk lys, mens mengden av rene virkestoffer fortsatt er bekymringsfullt høyt selv om det både i 25, 29 og i 21 ble beslaglagt større mengder. Antall beslag av dopingmidler er relativt sett stabilt. Den beslaglagte mengden AAS-stoffer utgjør ca. 1 2 misbrukskurer. 17

18 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Antall registrerte narkotika- og dopingsaker fordelt på politidistriktene i perioden Politidistrikt Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Nordre Buskerud Asker og Bærum Søndre Buskerud Vestfold Telemark Agder Rogaland Haugaland og Sunnhordland Hordaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Nordmøre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Helgeland Salten Midtre Hålogaland Troms Vestfinnmark Østfinnmark Andre Totalt i landet

19 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Antall narkotika- og AAS-beslag fordelt på politidistrikter i 211 Politidistrikt Cannabis Amfetamin/ metamfetamin Kokain Heroin BZD GHB/ GBL/ 1,4-BD AAS Oslo Østfold Follo Romerike Hedmark Gudbrandsdal Vestoppland Nordre Buskerud Asker og Bærum Søndre Buskerud Vestfold Telemark Agder Rogaland Haugaland og Sunnhordland Hordaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Nordmøre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Helgeland Salten Midtre Hålogaland Troms Vestfinnmark Østfinnmark

20 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 Beslaglagt mengde fordelt på politidistrikter i 211 Politidistrikt Cannabis (kg) Amfetamin/ metamf. (kg) Kokain (kg) Heroin (kg) BZD (antall tabletter) GHB/ GBL/ 1,4- BD (liter) AAS (antall enheter) Oslo 243,4 58, 7,5 5, kg ,8 kg Østfold 4,7 51,4 22,4 3, ,4 kg 14,5 1 6 Follo 7,7 2,5,5, ,4 66 Romerike 796 3,7 8,8 1, ,6 kg ,5 kg Hedmark 27 1,1,1, ,5 62 Gudbrandsdal 1,8,2,1 251,6 191 Vestoppland 4 1,1,1, Nordre Buskerud 18,7,6,1,3 1 35,1 821 Asker og Bærum 18,3 3,,8, ,6 88 Søndre Buskerud 88, 2,8,3, ,3 935 Vestfold 983,5 1, 2,8 1, ,7 kg 7, ,4 kg Telemark 18,9 6,7,2, Agder 61,5 7,6 1,23,8 18 7, Rogaland 73,7 28,5 1,7, , Haugaland og Sunnhordland 9,6 3,7,6, , Hordaland 33,6 8,5,4 1, ,8 2 4 Sogn og Fjordane 5,5,5, ,3 143 Sunnmøre 4,1 8,5,4, , Nordmøre og Romsdal 6,6 1,8,5, Sør-Trøndelag 51, 13,9,32,1 14 9, Nord-Trøndelag 8,,7,1,2 14 1,5 383 Helgeland 13,7 7,9,7 2 2,4 562 Salten 16,9 1,, Midtre Hålogaland 16,5 1,9,7,1 1 32, Troms 66, 1,6,84, Vestfinnmark 1,2, Østfinnmark,8,3,1,1 1 2

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2010

narkotika- og dopingstatistikk 2010 narkotika- og dopingstatistikk Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater. Faktorer som

Detaljer

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner.

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner. Narkotikastatistikk 2004 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 216 NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 216 Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2012

narkotika- og dopingstatistikk 2012 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 212 narkotika- og dopingstatistikk 212 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter en

Detaljer

Narkotikastatistikk 2007

Narkotikastatistikk 2007 Narkotikastatistikk 2007 Om statistikken Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Narkotikastatistikk 2005

Narkotikastatistikk 2005 Narkotikastatistikk 2005 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017 NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 217 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår 217 er det registrert 12 8 narkotikasaker. Det er en

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014

narkotikastatistikk 1. Halvår 2014 narkotikastatistikk 1. Halvår 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 16 45 narkotikasaker. Det er en økning

Detaljer

Narkotikastatistikk 1. halvår 2013

Narkotikastatistikk 1. halvår 2013 Narkotikastatistikk 1. halvår 213 Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater. Faktorer

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2017

narkotika- og dopingstatistikk 2017 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk narkotika- og dopingstatistikk Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter stadig

Detaljer

TALLMATERIALE KRIPOS 2008

TALLMATERIALE KRIPOS 2008 DEN NASJONALE ENHET FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT OG ANNEN ALVORLIG KRIMINALITET Drapsoversikt Den nasjonale oversikten over drap for 2008 er utarbeidet av Kripos og inneholder i all hovedsak de samme

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten)

Narkotikaforbrytelser og doping. Narkotikabekjempelse. Sentrale rettskilder (utover lovteksten) Narkotikaforbrytelser og doping Narkotikabekjempelse Prioritert område for politi og påtalemyndighet Egenproduserte saker Antall anmeldelser skal opp Hvorfor? Generell narkotikabekjempelse Annen kriminalitet

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen vestre torggate 11, 5015 bergen, norge tlf: 55 90 86 00 www.bergensklinikkene.no ISSN 1504-7741 Utgivelsen av denne rapporten inngår som en del av Kompetansesenterets oppdrag gitt av Helsedirektoratet

Detaljer

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre

EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2016: HOVEDPUNKTER EMCDDA setter søkelyset på de nye helserisikoene som følger med nye stoffer og nye bruksmønstre (LISBOA, 31.05.2016 SPERREFRIST kl. 10.00 UTC/Lisboa) Europas

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2015 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 02/10 Forfattere: Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 02/10 Forfattere: Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen Kompetansesenter rus - region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innenfor forebygging,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Jane Mounteney Siv-Elin Leirvåg VÅR 2003 TIL HØST 2003

Jane Mounteney Siv-Elin Leirvåg VÅR 2003 TIL HØST 2003 VÅR 2003 TIL HØST 2003 HOVEDFUNN En utflating av alkoholsalget i løpet av de siste seks månedene etter to perioder med økning Ingen endring når det gjelder flertallet av illegale rusmidler En liten økning

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Jane Mounteney. Rapporten er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet ISSN 1504-7741

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Jane Mounteney. Rapporten er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet ISSN 1504-7741 ISSN 1504-7741 Rapporten er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet 02/08 01/08 RUSTRENDER I BERGEN FØRE Var stiftelsen bergensklinikkene Liv Flesland og Jane Mounteney vestre torggate 11, postboks 297

Detaljer

Forord. Mai 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene. Erling Pedersen Adm.direktør. føre var 01-2008

Forord. Mai 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene. Erling Pedersen Adm.direktør. føre var 01-2008 Forord Rapporten Føre Var, som nå foreligger, er den 11. utgaven, og er i det sjette året av utgivelser. Dette gir mulighet til å se rusutvikling i et tidsperspektiv, der både endringer i bruk og tilgjengelighet

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/12 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i tilgjengelighet og bruk av GHB/GBL Økning

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 01/11 Forfattere: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 01/11 Forfattere: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff Kompetansesenter rus - region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innenfor forebygging,

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Gatesmart i kjøp og salg

Gatesmart i kjøp og salg RAPPORT 2017 Gatesmart i kjøp og salg En kartlegging av narkotika og medikamenter i omløp i åpne rusmiljøer i Oslo sentrum 2016 2 Forord Denne rapporten er en kartlegging av narkotika og medikamenter i

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2014 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 02/11 Forfattere: Liv Flesland, Randi Vartdal Knoff og Else Kristin Utne Berg

Stiftelsen Bergensklinikkene ISSN 1504 7741. Heftets tittel: Føre Var 02/11 Forfattere: Liv Flesland, Randi Vartdal Knoff og Else Kristin Utne Berg Kompetansesenter Rus (KoRus) region vest Bergen, er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innenfor forebygging,

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Trøndelag. Politiførstebetjent Ingri Hanssen Finstad 28.08.13 ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Trøndelag. Politiførstebetjent Ingri Hanssen Finstad 28.08.13 ENHET/AVDELING Cannabissituasjonen i Nord- Trøndelag Politiførstebetjent Ingri Hanssen Finstad 28.08.13 AGENDA: Omfang og utvikling statistikk på landsbasis og Nord-Trøndelag Syntetisk og organisk cannabis Narkotikamiljøene

Detaljer

Sensation Innerspace 2012

Sensation Innerspace 2012 Sensation Innerspace 2012 - En beskrivelse av narkotikabildet og hvem som ble pågrepet Av Anders Rasch Olsen, strategisk stab. September 2012 Bakgrunn Sensation Innerspace ble arrangert på Telenor arena

Detaljer

Hovudfunn. Rebekka Hindøy, Thomas Mikkelsen og Terje Eriksen Utekontakten i Stord kommune og SLT

Hovudfunn. Rebekka Hindøy, Thomas Mikkelsen og Terje Eriksen Utekontakten i Stord kommune og SLT Rebekka Hindøy, Thomas Mikkelsen og Terje Eriksen Utekontakten i Stord kommune og SLT Rustrender i Stord kommune Frå haust 2007 til vår 2008 Hovudfunn Stabilt mot gradvis auke i sal av alkohol for sesong

Detaljer

RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005

RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005 RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005 HOVEDFUNN Svak økning i alkoholsalg Nedgang i tilgjenglighet av LSD og ecstasy Nedgang i tilgjenglighet av Rohypnol Stabil situasjon i bruk og tilgjengelighet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

Hovudfunn. Rustrender i Stord kommune Haust 2010. Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune

Hovudfunn. Rustrender i Stord kommune Haust 2010. Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune Rustrender i Stord kommune Haust 2010 Hovudfunn Framleis auke i cannabistilgang og bruk. Gradvis aukande brukstrend og tilgang

Detaljer

Kristiansand kommune. Føre Var 2011

Kristiansand kommune. Føre Var 2011 Kristiansand kommune Føre Var 2011 Forord I denne Føre Var-rapporten dokumenterer vi forekomsten av mange ulike rusmidler. Hensikten med undersøkelsen er å få frem hvilke rusmidler som er tilgjengelige

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Forord. Bergen, 28. juni 2012 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Erling Pedersen Adm.direktør

Forord. Bergen, 28. juni 2012 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Erling Pedersen Adm.direktør Forord Kompetansesenter Rus - region vest Bergen (KoRus Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene presenterer med dette den 19. Føre Varrapporten om russituasjonen i Bergen. Føre Var rapporteres og kommuniseres

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Akutte rusmiddelforgiftninger

Akutte rusmiddelforgiftninger Oslo kommune Helseetaten Akutte rusmiddelforgiftninger Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Legevakt PhD-stipendiat Avdeling for Allmennmedisin Universitetet

Detaljer