Unios notatserie nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet Brev til Finanskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen"

Transkript

1 Unio Unios notatserie nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Brev til Finanskomiteen 12. november2013 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

2 Unios tjenestepensjon en modell privat fagbevegelsens om Unios Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Innhold Side Norsk økonomi 4 Skatter og avgifter 5 Arbeidsmarkedet 7 Barnehager 9 Grunnskole og videregående opplæring 10 Helse- og omsorgstjenester 12 Høyere utdanning og forskning 14 Politiet 15 Den norske kirke 16 Unios notatserie på (utdrag) Nr I 2006 Pensjonsopptjening for studier Nr I 2007 Tjenestedirektivet oversikt Nr Arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering Nr I 2008 Unios innspill til Likelønnskommisjonen januar 2008 Nr Skift/turnus og deltid Nr Kan ny AFP i privat sektor overføres til offentlig sektor? Nr I 2009 Makt og innflytelse i EU Nr Offentlig tjenestepensjon rolle rneklingsresultatet 2009 Nr Ny pensjonistbeskatning - kommentarer til regjeringens forslag Nr Skattiegging av pensjonsinntekt - Nr Kombinasjon arbeid og pensjon Nr I 2011 Brutto er best Nr Uførepensjon og skatt Nr Kunnskapskommunen Nr I 2012 På arbeidsgivers nåde - Nr Er forskning arbeid? Nr Hybriden Nr Frontfagsmodellen Nr Hybriden høringssvar tjenestepensjon à la carte høringssvar under press Nr Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2014-budsjettet Nr I 2013 Yngre årskull og offentlig tjenestepensjon Nr Trygdedrøftingene 2013 Nr Unios kommentarer til Revidert budsjett 2013 og Kommuneproposisjonen 2014 Nr Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering Nr Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Nr Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon fra 2015 Nr Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Unios notatserie gir bakgrunn og kommentarer til aktuelle faglige og politiske spørsmål. Her trykker vi også Unios syn i viktige høringssaker og våre innspill i forbindelse med statsbudsjett mv. Unios notatserie nr. 8/2013 2

3 Unios 10 krav 1. Unio mente det var rom for å satse mer offensivt i finanspolitikken enn det den forrige regjeringen la opp til. Vi mente derimot at en økt stimulans skulle styrke velferden og ikke gi skattelette til de som har mest. 2. Unio mener at den sosiale profilen i budsjettet må styrkes, f.eks. ved flere plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og videreføring av regelverket rundt pennitteringsordningen. Unio mener at økningen i normrenta, som bl.a. omfatter lån i SPK, representerer et brudd med individuelle forutsetninger for de låneopptak som er gjort. økningen vil gi flere tusen kroner i økt rente for mange. 3. Unio krever at kommunesektorens frie inntekter økes med 2 mrd. kroner ut over Solberg-regjeringens opplegg slik at det blir mulig å øke kvaliteten i tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg. økningen i de frie inntektene dekker ikke økte utgifter for bl.a. befolkningsvekst og pensjon. 4. Unio støtter reversering av to barnehageopptak og økt satsing på lederutdanning for barnehagestyrerne. Dette er viktige tiltak som kan lette presset mot kvaliteten i sektoren. 5. Unio støtter den økte satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. På sikt må også barnehagelærere omfattes av denne satsingen. Unio er tilfreds med at ordningen med økt lærertetthet på ungdomstrinnet videreføres. Det er grunn til å presisere at lærertettheten er uforsvarlig lav også på en del barneskoler og videregående skoler. 6. Unio mener forslaget om en betydelig vekst i byggingen av ornsorgsboliger og sykehjemsplasser er positivt. Dette må følges opp med en styrking av bemanningen i hjemmetjenesten og sykehj ein. Det er nødvendig med en helhetlig og forpliktende opptrappingspian for rehabilitering og habilitering i kommunene. 7. Unio mener det bør innføres ISF-refusjon for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten fra Ergoterapeutenes aktivitet bør registreres i 2014 med tanke på fremtidig ISF-refusjon. 8. Unio mener regjeringen viser en tydelig vilje til å satse på forskning, økningen til universiteter og høyskoler gjennom ordningen med resultatbasert omfordeling (RBO) er svært positiv. Grunnfinansiering til universiteter og høyskoler må økes med 100 mill. Det er svært beklagelig at Solberg-regjeringen stopper forslaget om 11 måneders studiestøtte. 9. Unio er fornøyd med at budsjettet åpner for at nyutdannede politifolk sikres jobb og at flere sivilt ansatte kan frigjøre politifolk til rene politioppgaver. 10. Unio er tilfreds med at trosopplæringsrefornien snart er fullfinansiert. Dette må nå følges opp av okt basisbevilgning til prestetjenesten. Unios notatserie nr. 8/2013 3

4 12. november2013 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Regjeringen Solberg bruker 4 mrd. flere oljekroner og bruker alt på å fjerne arveavgiften og redusere formuesskatten. De fordelingspolitiske virkningene av disse forslagene er svært skjeve og bryter etter Unios mening en trend de siste årene hvor inntektsfordelingen i Norge har bedret seg noe. Budsjettet er ellers preget av klarere prioriteringer på utgiftssiden enn det vi har vært vant til de siste årene. Omprioriteringer finansierer nye satsinger på vei, forskning, helse og politi. Flere av utgiftsreduksjonene har imidlertid en klar negativ sosial profil. Norsk økonomi Unio mente at det var rom for å bruke mer oljepenger i det budsjettet som Stoltenberg regjeringen la fram. Vi ønsket derimot at den økte stimulansen som norsk økonomi trenger, skulle gå til økt satsing på kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet, og ikke til skattelette til de som har mest, slik Solberg-regjeringen foreslår. Isolert sett er det flere gode satsingsforslag i Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon. Fordelingsprofilen og den nye retningen lover derimot ikke godt for det offentlige tjenestetilbudet hvor oppgavene står i kø. Unio mener at de frie inntektene i kommuneopplegget må økes med 2 rnrd. kroner for å øke kvaliteten i kommunenes helse-, omsorgs- og utdanningstjenester. Svakere vekst og økende ledighet Veksten for fastlandsøkonomien justeres ned til 2 pst i år og 2,5 pst neste år, noe under trendvekst. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn anslagene i Stoltenberg-regjeringens opplegg. Det meste må tilskrives økt forsiktighet i husholdningene. Anslaget på veksten i privat konsum nedjusteres med 0,3 prosentpoeng både i år og neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. Også bedriftene ventes å investere noe mindre til neste år. Anslaget for arbeidsledigheten justeres ytterligere opp til neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. Det anslås nå at 3,6 pst av arbeidsstyrken vil være arbeidsiedig i 2014, en oppgang fra 3,2 i 2012 og 3,5 pst i Vi er med andre ord på en klart oppadgående kurve for økt arbeidsledighet. Anslaget for konsumprisveksten oppjusteres både for i år og neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. KPI ventes neste år å øke med 1,9 pst, justert for avgifter og energivarer er anslaget 2,0 pst. Årslønnsveksten anslås å øke med 3 1/2 pst for både 2013 og 2014, samme anslag som den forrige regjeringen. Pengemarkedsrentene ventes å holde seg på 1,8 pst i år og neste år. Oljefondet øker betydelig sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens anslag. Dette åpner for å bruke mer oljepenger over budsjettet innenfor de samme rammene som Stoltenberg Unios notatserie nr. 8/2013 4

5 - industri Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 regjeringen la opp til. Solberg-regjeringen bruker som den forrige regjeringen 2,9 pst av fondet, men dette utgjør nå 3,9 mrd. flere oljekroner enn det den forrige regjeringen la opp til. Innretningen på det samlede opplegget neste år svekker arbeidsmarkedet, ledigheten øker sammenliknet med den forrige regjeringens opplegg. Arbeidsledigheten kommer opp i helt ledige i I denne situasjonen er det svært beklagelig at arbeidsmarkedstiltakene reduseres med 2000 plasser. Dette kommer på toppen av en like stor reduksjonen fra den forrige regjeringen. Ingen ting i arbeidsmarkedet tilsier at de ordinære arbeidsmarkedstiltakene reduseres fra i år til neste år. Tabell 1: økonomiske anslag for norsk økonomi , prosentvis endring fra året før der annet ikke er oppgitt ?? FiN?? FIN FIN FIN FIN SSB okt 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 mai 13 Privat konsum 3,0 2,3 2,0 2,7 2,4 4,4 Offentlig konsum 1,8 2,6 2,6 2,2 2,1 2,4 Br.inv. i utvinning og rørtransport 14,5 9,0 9,0 7,5 7,5 3,3 Br.inv. fastlandsbedrifter 3,2 1,6 1,6 5,5 3,7 4,1 Boliginvesteringer 7,4 5,0 5,0 3,0 3,0 4,8 Br.inv. i offentlig forvaltning -0,6 5,9 5,9 3,6 4,8 6,9 Eksporttradisjonellevarer 2,6 0,1 0,1 2,6 2,5 2,2 Import tradisjonelle varer 2,7 3,2 2,9 3,5 2,9 4,5 BNP Fastlands-Norge 3,4 2,2 2,0 2,7 2,5 3,3 og bergverk 2,4 3,8 Sysselsatte personer 2,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,6 AKU-ledighet, nivå 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 Årslonn 4,0 3 Y2 3 V2 3 V2 3 V2 3,8 KPI 0,8 1,9 2,1 1,6 1,9 2,1 KPI-JAE 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 Sparerate husholdningene, nivå 8,5 8,4 8,6 7,0 3-mndr. pengemarkedsrente, nivå 2,2 1,8 1,8 1,9 1,8 2,7 Råoljepris, kroner per fat Kilde: Nasjonalbudsjett 2014 (FIN okt 2013), Revidert nasjonalbudsjett 2013 (FIN mai 13) og ØA 3/2013 (SSB mai 2013) Skatter og avgifter Regjeringens nye kurs ser vi først og fremst i skatte- og fordelingspolitikken. Helårsvirkningen (påløpte skatter) av regjeringens opplegg gir skattekutt på reelt sett 8 mrd. kroner sammenliknet med 2013-nivå. Det er over 7 mrd. mer enn det som lå inne i Stoltenberg-regjeringens opplegg. Mange av skatteforslagene rettet mot næringslivet lå også inne i Stoltenberg-regjeringens forslag, vi viser her til omtale i Unios notatserie nr. 7/ Unios notatserie nr. 8/2013 5

6 Tabell 2: Viktige provenyendringer i skatteopplegget for 2014 sett i forhold til et referansesystem for 2014, pålopt virkning (helårsvirkning), millioner kroner Jens Erna Redusere skatten på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 28 til 27 pst Redusere skatt på alminnelig inntekt for fastlandsbedrifter fra 28 til 27 pst Tilsvarende reduksjon for personlig næringsdrivende (-0,72 prosentpoeng på -660 trygdeavgiften) Øke trygdeavgiftssatsene med 0,4 prosentenheter Fjerner skatteklasse 2 for ektepar, gir likebehandling med samboere (fjernet for enslige forsørgere fra 2013) Øke satsene i minstefradraget (øvre grense lønnsjusteres) Redusere maksimalt skattefradrag for pensjonister til kroner 765 Fradraget for fagforeningskontingent: Jens kr til kr, Erna kr Fagforeningsfradrag også for de som ikke er tilsluttet hovedorganisasjon -3 Utvide BSU -270 Økt påslag i normrenta fra 0,5 til 1 prosentpoeng (Jens), 1,25 pst.poeng (Erna) Øker likningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 til 60 pst Øke bunnfradraget i formuesskatten fra kr til I mill. kr Redusert formuesskattesats fra 1,1 pst til 1 pst (i den statlige delen) Øke fribeløpet i arveavgiften fra kr til 1 mill. kr, hhv 10 og 15 pst av overskytende Fjerne arveavgiften helt, skattereduksj on ut over forslag fra Jens - I 500 Øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg Begrense fradraget for gjeldsrenter mellom nærstående (Erna høyere innslag) Økte avgifter på utslipp av klimagasser El-avgiften, Erna trekker Jens sitt forslag om økning på 1,12 øre per kwh Startavskrivninger på 10 pst for maskiner mv. (saldogruppe d) Utvide Skattefunn Redusert omregistreringsavgift med i gjennomsnitt 12,5 pst. reelt Redusert tinglysningsgebyr, ned til kostnadsriktig nivå Sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens forslag reduseres skattesatsen for alminnelig inntekt også for personer, denne reduksjonen finansieres nesten helt med en tilsvarende økning i trygdeavgiften. Unio støtter at skatt på alminnelig inntekt bør være lik for personer og selskaper, dessuten er et skifte fra nettoskatter til bruttoskatter i tråd med tanken om et bredest mulig skattegrunnlag. Fordelingseffekten av Solberg-regjeringens forslag treffer først og fremst de som har høy inntekt og høy formue. Forslaget om å redusere formueskatten fra 1,1 pst til 1 pst gir en skattelette på 1,4 mrd. kroner som kommer på toppen av skatteletten fra Stoltenberg regjeringen på 0,7 mrd. kroner som følge av forslaget om å heve bunnfradraget til 1 million kroner. Unios notatserie nr. 8/2013 6

7 De som tjener over 2 millioner får en skattelette på kroner i gjennomsnitt hvor nesten halvparten er lettelser i formuesskatten. En inntekt på kroner vil få en skattelette på 900 kroner, hvor 200 kroner kommer fra lettelsene i formuesskatten. Fjerningen av arveavgiften vil også gi mest til de som har mest fra før. Solberg-regjeringens opplegg gir en samlet skattelette på 2,2 mrd kroner, 1,4 mrd. mer enn Stoltenberg regjeringens forslag om å øke fribelopet til 1 million kroner. Forslagene om å fjerne arveavgiften og redusere formuesskattesatsen med tanke på senere fjerning av denne også, bryter med tanken om brede skattegrunnlag. Samlet har Solbergregjeringen brukt hele økningen i oljepengebruken på 4 rnrd. kroner på å fjerne arveavgiften og redusere forrnuesskatten. Unio mener at store forrnuer fortsatt skal beskattes som formue og ved arv. Forslagene fra Solberg-regjeringen vil bryte en trend hvor inntektsfordelingen i Norge har bedret seg noe. Ny grønn skattekommisjon Det er 17 år siden «Grønn skattekommisjon» avga innstillingen om «Grønne skatter - en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting» (NOU 1996: 9). Innstillingen er senere bare delvis fulgt opp. Selv om grønne skatter har et relativt høyt nivå i Norge, mener Unio at tiden nå er inne til å sette ned en ny grønn skattekommisjon. Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må være godt representert. Klimautfordringene krever omstilling i produksjon og forbruk. En klimalov, grønn skattepolitikk og klimarettet forsknings- og næringspolitikk må bidra til å skape nye arbeidsplasser når andre faller bort. Vi har kapital, naturressurser, et omstillingsdyktig arbeidsliv og arbeidstakere med høy kompetanse. Målet om en grønnere økonomi må nås med skatter og avgifter på miljøskadelig aktivitet og stimulanser i form av tilskudd og skatteincentiver til investeringer og virksomhet som skaper «grønne arbeidsplasser» og «grønn teknologi». Arbeidsmarkedet Solberg-regjeringen justerer opp ledighetsanslagene personer ventes å være helt arbeidsledige neste år. I en slik situasjon skulle en øke beredskapen, ikke kutte i arbeidsmarkedstiltak eller ordninger som skal hjelpe personer og bedrifter som rammes av økende ledighet. Unio støtter ikke regjeringens forslag om å redusere nivået på de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med ytterligere plasser neste år. En samlet nedgang fra til er for lavt når anslått ledigheten øker og ungdom og mange andre sliter mer med å få et fotfeste i arbeidsmarkedet. Langtidsledigheten er fortsatt høy. Unio er sterkt uenig i forslaget om å redusere perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under perrnittering fra 30 til 26 uker, med virkning for nye permitteringer fra 1. januar Det innebærer at maksimal dagpengeperiode under permittering reduseres tilsvarende. Forslaget representerer forringelse av faglige rettigheter og redusert arbeidervern. Unios notatserie nr. 8/2013 7

8 Unio reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å begrense dekning av lønnskrav etter konkursåpning til en måned regnet fra konkursåpningsdato. Dette vil sterkt innskrenke økonomiske rettigheter. De som har mer enn en måneds oppsigelsestid mister all lønnsinntekt i oppsigelsestiden, utover en måned. Økt påslag i normrenta for boliglån hos arbeidsgiver Unio støtter ikke regjeringens forslag om å endre boliglånsordningen i staten ved å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng, dvs, ytterligere 0,25 pst i forhold til den forrige regjerings forslag. Dette vil gi en vesentlig forringelse av vilkårene for medlemmer av SPK. Endringen av påslaget medfører dessuten et brudd med individuelle forutsetninger for de låneopptak som er gjort. Beskjedne skatteletter på noen hundrelapper for vanlige folk oppveier ikke disse betydelige renteøkningene på boliglån som kan komme opp i kroner for de som bruker lånerammen i SPK fullt ut. Lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk Sjøfolk tar med seg viktig praktisk kompetanse inn i den maritime klyngen. Uten en forbedret og mer robust nettolønnsordning vil en viktig næring bli svekket. Unio mener det er avgjørende for konkurransekrafien til norske sjøfolk at nettolønnsordningen forsterkes og at taket som ble satt i 2008 og som har forblitt uendret, nå f]ernes, eventuelt justeres i takt med lønnsveksten som har vært i disse årene. Videre er det avgjørende at ordningen gjøres robust ved at den lovfestes. Kommuneøkonomien for 2014 Hovedtrekkene i kommuneopplegget fra Stoltenberg-regjeringen videreføres. Dette innebærer at det økonomiske opplegg for kommunesektoren i 2014 ikke vil være tilstrekkelig til å gi en voksende befolkning et like godt tjenestetilbud som i år. Unio krever at kommunesektorens frie inntekter økes med 2 mrd. kroner ut over Solberg-regjeringens opplegg slik at det blir mulig å øke kvaliteten i tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg. Litt mer til fylkesvei, ellers likt Anslaget på defiatoren for kommunesektoren, som anslår kostnadsveksten for sektoren, oppjusteres fra 3,0 pst til 3,1 pst. Lønnsvekstanslaget er det samme, men anslaget for prisveksten øker. Økningen i defiatoren reduserer realveksten i sektorens samlede inntekter med 200 mill, kroner sammenliknet med Stoltenberg-.regjeringens opplegg. 280 mill. kroner mer til fylkesveier på toppen av de rødgrønnes økning på 500 mill. kroner. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er av Statens vegvesen anslått til mrd. kroner. En del av dette etterslepet skyldes de riksveiene som staten for noen år siden så generøst overførte til fylkeskommunene. De frie inntektene øker med 5,5 mrd. kroner eller 1,7 pst sammenliknet med anslaget for 2013 i RNB. Dette er 280 mill. kroner (fylkesveiene) mer enn de rødgrønnes forslag. Justeres økningen i de frie inntektene for økende befolkning, økte pensjonskostnader mv. kommer kommunesektoren dårligere ut til neste år enn i år, dette vil ramme tjenestetilbudet innen kjerneområder som undervisning, helse og omsorg: Unios notatserie nr. 8/2013 8

9 Anslag på kommunesektorens handlingsrom i 2014 Stoltenberg Solberg Reell økning i frie inntekter sml anslag i RNB 5,2 mrd 5,5 mrd - demografisk utgiftsvekst -2,8 mrd -2,8 mrd - utelatt fra ny demografiberegning -0,3 mrd -0,3 mrd - økte pensjonskostnader -1,8 mrd -1,8 mrd - ekstra vedlikehold av fylkesveier -0,5 mrd -0,8 mrd - heltidsbrarmmenn, helsestasjons- og skolehelsetjeneste -0,2 mrd -0,2 mrd - ressurskrevende tjenester -0,2 mrd -0,2 mrd Økonomisk handlingsrom -0,6 mrd -0,6 mrd Avvikler ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet Unio mener at det er viktig at ordningen med gratis frukt på skoler med ungdomstrinn fortsetter, både som et folkehelsetiltak og på grunn av elevenes læringsutbytte. Regjeringen avvikler ordningen med gratis skolefrukt på ungdomstrinnet og skoler med barne- og ungdomstrinn på samme skole. Innsparing 107 mill, kroner. Abonnements-ordningen der foreldrene betaler 2,5 kr per dag for en frukt om dagen og staten 1 krone per dag utvides. Økning 7 mill, kroner. Barnehager Unio er tilfreds med flere av tiltakene som foreslås i tilleggsproposisjonen. Men proposisjonen mangler forslag til en umiddelbar endring i finansieringen av sektoren. Så lenge koblingen mellom driftstilskuddet til kommunale og private barnehager består, og så lenge regelverket ikke har strenge og klare kvalitetskrav til pedagog- og bemanningstetthet, vil kvaliteten i barnehagesektoren fortsatt være under press. Reverserer to barnehageopptak Ny regjering foreslår å reversere to barnehageopptak. Unio støtter dette forslaget og mener at utvidet rett til bamehageplass ville ha kommet for tidlig dersom det ble innført nå. Det er heller nødvendig med en sterkere satsing på kompetanse og økt bemanning i barnehagesektoren. Opptrapping mot likeverdig behandling Videre foreslår regjeringen å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 prosent av det de kommunale bamehagene i gjennomsnitt far i offentlig støtte med virkning fra 1. august Forslaget innebærer en merutgift til ikke-kommunale barnehager på 69 Unios notatserie nr. 8/2013 9

10 mill, kroner. Unio mener at det er positivt at private barnehager har de samme økonomiske forutsetningene for å levere et kvalitativt like godt barnehagetilbud som kommunale barnehager, men det er uheldig at det ikke er knyttet krav til bruken av de ekstra midlene. Unio ser frem til at opptrappingen når full likebehandling og det kan stilles strengere krav til bruken av midlene også i ikke-kommunale bamehager. Sterkere satsin på kompetanseheving Solberg-regjering satser sterkere på kompetanseheving gjennom å bedre lederutdanningen for styrere i barnehagene. Bevilgningsforslaget øker med 10 mill. kroner. Gode og kompetente styrere er viktige for å utvikle gode barnehager. Tiltaket kan bidra til i større grad å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i barnehagesektoren. Reverserer Stoltenberg-regj eringens plan om å redusere maksimal foreldrebetaling Regjeringen reverserer reelt redusert makspris og stopper således Stoltenberg-regjeringens opptrapping mot maksimal foreldrebetaling på i kroner. Det betyr at maksimal foreldrebetaling øker med 75 kroner per måned. Prisøkningen er ventet å redusere ettersporselen etter barnehageplasser noe, samt øke etterspørselen etter kontantstøtte for ettåringer. Prisøkningen kan slik sett bidra til å lette presset på kvaliteten i barnehagetilbudet for de minste. Netto gevinsten for kommunene ved denne endringen bør brukes på økt bernanning. Grunnskole og videregående opplæring Solberg-regjering har i sin politiske plattform varslet en sterkere satsing på skole og utdanning gjennom et lærerløft. Sterkere satsing på etter- og videreutdanning Unio er fornøyde med at det prioriteres å satse på etter- og videreutdanning. 750 flere lærere og 100 flere skoleledere skal årlig få mulighet til å gjennomføre relevant videreutdanning. økningen på totalt 312 mill. kroner til lærerløftet betyr at staten tar en større del av kostnadene for kompetanseutvikling av lærerne. For lærere som deltar i videreutdanning innenfor matematikk skal staten dekke 75 prosent av kostnadene. Det er også positivt at regjeringen setter av ekstra midler til å dekke vikarutgifter i kommunene. Samlet sett bør dette bidra til at kommunene i større grad tar sin del av ansvaret ved å sørge for at lærere får delta på videreutdanning. Unio mener videre at det på sikt kan være hensiktsmessig å skape en klarere ansvarsfordeling mellom stat og kommune når det gjelder etter- og videreutdanning. Tiltak som ligger på universitets- og høgskolenivå og omfattes av de krav som gjelder for høyere utdanning bør være et statlig ansvar. Samtidig bør etterutdanning som ikke er omfattet av studiepoeng være skoleeiers ansvar. øker kapasiteten i UH-sektoren En betydelig utfordring med kompetanseløftet har vært kapasiteten i universitets- og høyskolesektoren for videreutdanning av lærere. Kapasiteten i UH-sektoren kan være til Unios notatserie nr. 8/

11 hinder for å nå de ambisiøse målene om videreutdanning. Unio ser derfor positivt på at regjeringen har prioritert å avsette 50 mill, kroner for å bidra til øke kapasiteten i sektoren som en del av lærerløftet. Viderefører forsøk med øremerkede lærerstillinger på ungdomstrinnet Unio har tidligere støttet forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, og er fornøyd med at ordningen videreføres av den nye regjeringen. Det er samtidig grunn til å presisere at lærertettheten er uforsvarlig lav også på en del barneskoler og videregående skoler. Å legge til rette for at lærerne kan konsentrere seg om kjerneoppgavene, er et viktig tiltak for å heve kvaliteten på opplæringstilbudet. Kulturskoletilbudet i tilknytning til skole/sfo avvikles Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med en uketime kulturskole i skole-/sfo på barnetrinnet med virkning fra skoleåret 2014/ oktober 2013 ble det fremmet en lovproposisjon om å innføre plikt for skoleeier til å tilby gratis kulturskoletilbud, jf. Prop. 206 L ( ). Regjeringen vil nå fremme en melding om å trekke lovproposisjonen. Unio stilte seg positivt til at ordningen skulle lovfestes og mener at det er beklagelig dersom ordningen nå avvikles. Styrker fag- og yrkesopplæringen Regjeringen foreslår å øke foreslått bevilgning til fag- og yrkesopplæringen med 114 mill. kroner. Av dette foreslås det å øke lærlingtilskuddet til fylkeskommuner med 79 mill. kroner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til bedrifter som har lærling med kroner per lærling. For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger, foreslår Regjeringen å gi et stimuleringstilskudd på kroner til nye lærebedrifter. I tillegg foreslås det å styrke tilskuddsordningen til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 10 mill. kroner for at flere kan oppnå praksisbrev. Det er kjent at behovet for læreplasser er stort og Unio mener at bevilgningen kan bidra positivt i kampen mot frafall. øker bevilgningene til FYR-prosjektet FYR-prosjektet (yrkesretting av fellesfag) er en del av Ny GIV-satsingen og har som mål å gi alle elever på de yrkesfaglige studieprogrammene mer relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfagene. Det er da nødvendig å skolere flere lærere. Regjeringen øker bevilgningsforslaget med 12 mill. kroner slik at 900 flere lærere kan delta i skoleringstilbudet. Realfag prioriteres ved at 600 av plassene reserveres matematikk- og realfagslærere. Unio anser dette som positive signaler fra ny regjering. Sammen med økt tilskudd til læreplasser kan dette bidra til reduksjon i frafallet. For å kvalifisere til et yrkesfagløft må imidlertid også utstyrssituasjonen i videregående bedres 1og det må innføres en god og forutsigbar generell finansieringsordning som sikrer høy kvalitet i videregående. Unios notatserie nr. 8/

12 Helse- og omsorgstjenester I Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2014 styrkes helse- og eldreomsorgen med 390 millioner kroner. Unio ser likevel ingen styrking av kommunenes tilbud om behandling, rehabilitering og tidlig intervensjon. Eldreomsorg Det legges opp til en betydelig vekst i byggingen av ornsorgsboliger og sykehjemsplasser. Det er liten tvil om at det trengs flere plasser for heldøgns omsorg i kommunene, både som følge av samhandlingsreforrnen og økningen i antall eldre. Investeringstilskudd er imidlertid ikke nok. Kommunene må samtidig sikres økonomiske rammer til å kunne drifte disse plassene. Med økt aktivitet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, er Unio bekymret for at knappheten på helsepersonell vil bli ytterligere forsterket. Rehabilitering og behandling Styrkingen i budsjettet til helse- og ornsorgssektoren innebærer ikke mer behandling eller rehabilitering for pasienter i kommunehelsetjenesten. Regjeringserklæringen tar til orde for å etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Manglende bevilgninger i tilleggs proposisjonen tilsier at disse løftene ikke innfris med det første. Budsjettet innebærer kun en mulig styrking av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, gjennom noe økte basisbevilgninger til de regionale helseforetakene. Det er ingen styrking av det kommunale tjenestetilbudet. Regjeringen viser til at bevilgingen til fysioterapibehandling reduseres for Dette skyldes færre pasientbehandlinger i kommunehelsetj enesten. Regjeringspartiene har tidligere gitt uttrykk for bekymring for lange ventelister for fysioterapibehandling, men regjeringen foreslår likevel ingen tiltak for å redusere ventetiden i dette budsjettet. Unio er bekymret for ytterligere forverring av situasjonen for pasientene som trenger fysioterapi og ergoterapi. Unio støtter forslaget om en dobling av bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Unio er også fornøyd med at regjeringen fjerner egenandelen helt. Satsing på videreutdanning/kompetanseutvikling i kommunene Det legges opp til en ytterligere styrking av kompetanseløftet i de kommunale omsorgstjenestene med 50 millioner kroner. Dette er i seg selv positivt for å redusere andelen ufaglærte og øke andelen personell med høyskoleutdanning i pleie- og ornsorgstjenestene. Samtidig er dette en bevilgning som skal dekke mange ulike kompetansetiltak. Unio savner fortsatt en tydelig satsing på høyskolegrupper, og spesielt på etter- og videreutdanning av sykepleiere i kommunene som følge av samhandlingsreformen. Undersøkelser (NOVA Rapport 8/13) viser med tydelighet at det er store udekte behov. Unio mener bemanningen i hjemmetjenesten og sykehjem må styrkes. Alle nytilsatte må være faglærte, og 2/3 av disse bør ha minimum 3-årig høyere utdanning og representere en faglig bredde. Rus og psykisk helse Unio mener det er positivt at regjeringen så tydelig vektlegger en økt innsats innenfor områdene psykisk helse og rus i sitt første budsjett. Gjeninnføring av styringskrav, Unios notatserie nr. 8/

13 ørernerking av tilskudd til rusarbeid i kommunene og økte bevilgninger vil bidra til å styrke tj enestetilbudene. Spesialisthelsetj enesten Regjeringen legger opp til en større aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten. Samtidig økes ISF-andelen fra 40 til 50 prosent. Unio er bekymret for hva dette vil medføre for pasientgrupper med langvarige og sammensatte behov, og hvilken effekt det vil ha på gjennomføringen av samhandlingsreformen som tar sikte på å etablere mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp for disse gruppene. Når stadig flere pasienter behandles poliklinisk, vil finansieringsordningen av poliklinisk aktivitet bli viktig for utviklingen av tilbudet. ISF-ordningen bør stimulere til at rett kompetanse brukes på rett sted til rett tid for å sikre kvalitet og effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse. Dette gjør den ikke i dag. Poliklinisk fysioterapi og ergoterapi er ikke inkludert i ordningen. Unio mener det bør innføres ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi og ergoterapi spesialisthelsetjenesten fra ISF-refusjon må være basert på oppgaven som utføres, uavhengig av profesjon som utfører oppgaven. Dette blir avgjørende å få på plass når ISF-andelen økes. Unio støtter Solberg-regjeringens ønske om å modernisere IKT-plattformen innen helsetjenesten, slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. I den sammenheng er det viktig å ivareta både vilkår for helsepersonellgruppenes identifisering og tilgang til nødvendige pasientopplysninger, og informasjonssikkerheten og pasientenes personvern. Unio støtter satsing på IKT og medisinskteknisk utstyr i sykehusene. Den teknologiske utviklingen innen medisin går raskt. Ny teknologi, som i mange sammenhenger er utviklet innen andre sektor/områder tas i bruk innen medisin. Unio er kritisk til å implementerer nye og endrede utrednings- og behandlingsmetoder uten at disse er godt dokumentert. Unio vil derfor påpeke behovet for bedre dokumentasjon ved implementering av ny teknologi innen medisin, slik at satsing innen IKT/ny teknologi også må stimulerer til forskning innen dette området, i grenselandet mellom realfag, teknologi og medisin. Unio er positive til at Solberg-regjeringen følger opp Stoltenberg-regjeringens oppbygning av diagnose senterne ved A-hus og Unn. Erfaringer fra disse vil være av stor betydning for en eventuell videreutvikling av et slikfljenestetilbud også ved andre sykehus. Unio ser positivt på at Solberg-regjeringen viderefører utredningen av protonterapisentre. Det er lagt til grunn en vekst innen radiologi på 6 pst. Unio forventer at krav til aktivitet av en slik størrelse også medfører økte bevilgninger til det utøvende leddet i virksomheten gjennom synlige overføringer til det enkelte helseforetak. Unio støtter økte bevilgninger til kjøp av MR-undersøkelser av private tilbydere. Dette anser vi som ett nødvendig virkemiddel for å redusere ventelister. Bildediagnostikken er en flaskehals i mange pasientforlop. økt satsing på bildediagnostikk gir derfor et bedre pasienttilbud. Unios notatserie nr. 8/

14 Høyere utdanning og forskning Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2014 viser en tydelig vilje til å satse på forskning og på en nødvendig styrking av etter- og videreutdanningstilbudet for lærere. Kvalitet og kapasitet i høyere utdanning Det er svært positivt at regjeringen foreslår en økning på 100 mill. kroner til universiteter og høyskoler gjennom ordningen med resultatbasert omfordeling (RBO). Unio mener dette er skritt i riktig retning, men samtidig vil vi peke på at det er behov for mer ressurser for å øke utdanningskapasiteten innen høyere utdanning. Nye tall fra SSB viser at det vil være økende behov for både lærere og helsepersonell med høyere utdanning i årene framover. Skal alle studentene sikres tilgang til god, forskningsbasert utdanning er det nødvendig å prioritere ressurser til stillinger, infrastruktur og bygg som setter sektoren i stand til å kunne ta i mot den forventede studentveksten. Derfor etterlyser vi økte grunnbevilgninger til universitetene og høgskolene, blant annet for å finansiere nye studieplasser, sikre forskerne mer tid til forskning og sikre kvalitet i høyere utdanning. Unio mener grunnfinansieringen til universiteter og høyskoler må økes med 100 millioner kroner. De fleste universitetene og høyskolene produserer flere studiepoeng enn studentmåltallet som de far finansiering til. Studiepoengproduksjonen ut over måltallet er finansiert gjennom den resultatbaserte komponenten som er beregnet til å utgjøre 40 pst. av de samlede kostnadene. I 2010 ble 27,5 pst. av studiepoengsenhetene ved statlige universiteter og høyskoler produsert med 40 pst. finansiering. Dette er en trussel mot utdanningskvaliteten og den forskningsbaserte undervisningen ved institusjonene og det er nødvendig å sikre bedre balanse mellom finansieringen og den faktiske studentmengden i systemet. Det er derfor nødvendig å dempe insentivvirkningen i utdanningskomponenten i finansieringssystemet. Den resultatbaserte undervisningskomponenten bør endres slik at institusjonene mottar 80 pst. ved studentopptak og 20 pst. ved uteksaminering, mot dagens Unio er svært fornøyd med regjeringens forslag i tilleggsproposisjonen om en bevilgning på 50 mill, kroner over KDs budsjett (Kap 260) til umiddelbare tiltak for å starte utbygging av tilbudet innen lærerutdanningen i tråd med den nye regjeringens løfte om etterutdanning. Forskning I Sundvollen-erklæringen varslet regjeringen en styrking av forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030, og en offentlig støtte til økningen i den næringsrettete forskningen. Dette følges opp med økte forskningsbevilgninger i forslaget til budsjett for 2014, noe Unio mener er både klokt og nødvendig. Unio støtter Solberg-regjeringens forslag om å øke antallet nærings-ph.d er, og er svært fornøyd med forslaget om å få på plass en tilsvarende ordning for ph.d i offentlig sektor. Unio foreslår at minst ti av de foreslåtte nye 50 stillingene forbeholdes den nye ordningen med offentlig sektor-ph.d. Unio savner en styrking av forskningsinstituttene i forslaget til statsbudsj ett. Basisbevilgningene til de samfunnsvitenskapelige og teknisk-industrielle forskningsinstituttene erjevnt over lavere i Norge enn i andre sammenlignbare land. Dette kombinert med økt rapporteringskrav, lavere tersker for anbudsutsetting og store egenandeler Unios notatserie nr. 8/

15 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer statsbudsjettet 2014 for EU-prosjekter, gjør instituttene sårbare og i mindre grad i stand til å utvikle mer innovasjonsrettet virksomhet og samarbeid med næringslivet. Unio mener grunnfinansiering av forskningsinstituttene bør økes med 50 millioner kroner i budsjettet for Midlertidighet Det er viktig at universitets- og høyskolesektoren har arbeidsvilkår som virker rekrutterende. Nær 20 prosent av de ordinære vitenskapelige ansatte i UH-sektoren er midlertidig tilsatt. Omfanget av midlertidig tilsetting ved universitetene og høyskolene er alvorlig for den enkelte ansatte og et problem for fagmiljøenes mulighet for langsiktig planlegging. Nylig korn Riksrevisjonen med kritikk av Kunnskapsdepartementet for manglende overordnede tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren. Unio har lenge etterlyst tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte. Studiefinansiering En god studiefinansiering er en viktig forutsetting for å sikre bedre sosial mobilitet, god studieprogresjon og minst mulig frafall i høyere utdanning. Norge er tjent med at studenter fullfører på normert tid og kommer ut i jobb for å bidra med sin kompetanse i samfunnet. Unio har derfor lenge ment at studiestøtten bør utvides til 11 måneder og at en slik utvidelse kan bli et viktig bidrag til økt gjennomstrømning og utdanningskvalitet. Det er svært beklagelig at Solberg-regjeringen i sitt budsjettforslag har valgt å fjerne den ekstra måneden med studiestøtte. Dette er en tydelig nedprioritering av studentene og står i skarp kontrast til regjeringens mål om å realisere kunnskapssarnfunnet. Politiet Solberg-regjeringen har økt politibudsjettet med 100 millioner kroner. Regjeringen ønsker flere sivile inn i politiet til å gjøre oppgaver politiet gjør i dag, slik at politifolk kan frigjøres til rene politioppgaver. Det ligger forslag om at sivile skal ta over og styrke grensekontroll på flyplassene, og i større grad enn i dag drive fangetransport og vakthold i retten. I tillegg vil regjeringen ha sivile mer inn i etterforskning av økonomisk kriminalitet og cyber-kriminalitet. Unio stiller seg bak regjeringens ambisjon om å få flere politifolk ut i operativ virksomhet. Samtidig er Unio skeptisk til om et slikt fokus gjør at helheten i polititjenesten forringes. Beredskapsdelen er også et område hvor det er viktig å se mer helhetlig på politiarbeidet. Politiet skal ikke bare være en etat som rykker ut når noe skjer, men den skal være til stede i lokalmiljøene også når det ikke skjer noe for å forebygge kriminalitet og øke den generelle tryggheten. Politiet må i tillegg ha ressurser til å etterforske anmeldt kriminalitet. Unio er fornøyd med at regjeringen anerkjenner de siviles kompetanse og oppgavegjennomføring på en slik måte at de vil ha flere sivile inn i etaten. Det er viktig å styrke etaten på denne måten framfor å «outsource» de sivile oppgavene. Totalt ligger det mye positivt i budsjettet. Men det er først over tid vi vil se om det virkelig blir mer politikraft; om det blir slik regjeringen har sagt at de nyutdannede politifolkene er garantert jobb, at mer bruk av sivile frigir politifolk til politioppgaver og at grunnbemanningen i politiet økes. Disse målene må evalueres løpende. Unios notatserie nr. 8/

16 Den norske kirke Unio er tilfreds med at trosopplæringsreforrrien på det nærmeste er fullfinansiert. En økning i utbyggingen av trosopplæringen medfører også økt arbeidsbelastning for prestetjenesten. Basisbevillingen til prestetjenesten har i flere år vært uendret, mens tidligere ekstratiltak for rekruttering er falt bort. I realiteten betyr forslaget til budsjett en innstramming av prestetjenestens rammer. Prestedekningen i Norge er lavest i Norden og økt urbanisering er særlig utfordrende for å kunne yte en god prestetjeneste til alle kirkens medlemmer. Unio mener bevillingene til prestetjenesten må økes for å sikre den politiske målsettingen om en landsdekkende folkekirke. Unio viser til KUF-komiteens merknader i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 hvor Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti foreslo en økning på 30 millioner kroner for å styrke prestetjenesten. Nå er tiden inne for å starte arbeidet med å sikre en god prestetjeneste og med det en nærværende landsdekkende folkekirke. Vennlig hilsen Uio Anders Folkestad Leder Sj eføkonom Kopi: Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Familie- og kulturkomiteen Helse- og omsorgskomiteen Justiskomiteen Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Næringskomiteen Parlamentariske ledere Partigruppene på Stortinget Unios notatserie nr. 8/

17 Unios notatserie nr. 8/

18 111 Unios Iii notatserie Unio FORSKER FORBUNDET POLITIETS FELLESFORBUND.9 Fl_SF R ( 04 Presteforeningen / /ÇS\ on Unio har over medlemmer: lærere, lektorer, førskolelærere, sykepleiere, forskere, politi, prester, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diakoner, skatterevisorer, konsulenter, ledere, radiografer og maskinister Unio vil sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier: sikre full sysselsetting : øke forskningen : kjempe mot offentlig fattigdom og privatisering av sentrale offentlige tjenester: øke verdsettingen av utdanningsgrupper i offentlig sektor : sikre gode trygde- og pensjonsordninger ergoterdpeutene AKADEMXER FORBUNDET Det Nooke Dfkogiorbund Skatterevisorenes Forening

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av stortingsbehandlingen. Temanotat 1/2014

Statsbudsjettet for 2014: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av stortingsbehandlingen. Temanotat 1/2014 Statsbudsjettet for 2014: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av Temanotat 1/2014 Temanotat 1/2014 Statsbudsjettet for 2014: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av Utgitt i

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon

Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon Statsbudsjettet 2014 Tilleggsproposisjon #budsjett2014 Hovedformål med endringene i budsjettet Følge opp Sundvolden-plattformen ved å: redusere skatte- og avgiftsnivået vri offentlige utgifter mot kunnskap

Detaljer

Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister

Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister Unios notatserie nr. 2/2015 Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 7. april 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Unios notatserie nr. 7/2013 Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 31. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Tariffoppgjøret 2007 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår i staten 1.4.4 b): Partene er enige om at forhandlingene skal

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-17 27456/13 145 08.11.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-17 27456/13 145 08.11.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: FORMANNSKAPET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-17 27456/13 145 08.11.2013 STATSBUDSJETTET 2014 - TILLEGGSPROPOSISJON Når det refereres til Gul bok

Detaljer

Trygdedrøftingene 2014

Trygdedrøftingene 2014 Unios notatserie nr. 3/2014 Trygdedrøftingene 2014 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 20. mai 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Uførepensjon og skatt

Uførepensjon og skatt Unios notatserie nr. 5/2011 Uførepensjon og skatt (om kompensasjon for skatteomlegging i OfTP mv.) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 10. juni 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister»

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Unios notatserie nr. 1/2013 Yngre årskull om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 5. februar 2013 Unio -

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2014 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 14. januar 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Trygdedrøftingene 2016

Trygdedrøftingene 2016 Unios notatserie nr. 6/2016 Trygdedrøftingene 2016 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 19. mai 2016 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Notatet vil inngå i saksfremlegget som legges til grunn for den politiske behandlingen.

Notatet vil inngå i saksfremlegget som legges til grunn for den politiske behandlingen. STAVANGER KOMMUNE Internt dokument Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Rådmannen Emne: Forslag til Handlings og økonomiplan 2014-2017. Informasjon om tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014, konsekvenser

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett 26 Finansminister Kristin Halvorsen 12. mai 26 1 2 Finansdepartementet Vi er privilegerte! 6 5 4 3 2 1 Luxembourg USA Norge Irland Sveits Danmark Canada Nederland Australia Storbritannia

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2015 og Kommuneproposisjonen 2016

Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Unios notatserie nr. 3/2015 Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 19. mai 2015

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014 Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Temanotat 1/2012. Statsbudsjettet for 2012: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av stortingsbehandlingen. www.utdanningsforbundet.

Temanotat 1/2012. Statsbudsjettet for 2012: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av stortingsbehandlingen. www.utdanningsforbundet. Temanotat 1/2012 Statsbudsjettet for 2012: Utdanningsforbundets høringsnotater og resultatet av stortingsbehandlingen www.utdanningsforbundet.no Temanotat 1/2012 Statsbudsjettet for 2012: Utdanningsforbundets

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Veksten ute nærmer seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 6,0 BNP Fastlands-Norge

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 23.mai 2016 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst,

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2010

Økonomisk overblikk 1/2010 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010 NHO-bedriftenes

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nina Mevold, kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune. Sykehjem i Bergen kommune - morgendagens utfordringer 11.

Nina Mevold, kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune. Sykehjem i Bergen kommune - morgendagens utfordringer 11. Nina Mevold, kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune Sykehjem i Bergen kommune - morgendagens utfordringer 11. Mars 2014 1 217 Fastleger 18 private ideelle 170 Fysioterapeuter

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo 18.10.2016 Høring Statsbudsjettet 2017- Arbeids- og sosialkomiteen 1. Melding til Stortinget om trygdeoppgjøret Pensjonistforbundet

Detaljer

Trygdedrøftingene 2015

Trygdedrøftingene 2015 Unios notatserie nr. 4/2015 Trygdedrøftingene 2015 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. mai 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer