Unios notatserie nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet Brev til Finanskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios notatserie nr. 812013. Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014. Brev til Finanskomiteen"

Transkript

1 Unio Unios notatserie nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Brev til Finanskomiteen 12. november2013 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

2 Unios tjenestepensjon en modell privat fagbevegelsens om Unios Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Innhold Side Norsk økonomi 4 Skatter og avgifter 5 Arbeidsmarkedet 7 Barnehager 9 Grunnskole og videregående opplæring 10 Helse- og omsorgstjenester 12 Høyere utdanning og forskning 14 Politiet 15 Den norske kirke 16 Unios notatserie på (utdrag) Nr I 2006 Pensjonsopptjening for studier Nr I 2007 Tjenestedirektivet oversikt Nr Arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering Nr I 2008 Unios innspill til Likelønnskommisjonen januar 2008 Nr Skift/turnus og deltid Nr Kan ny AFP i privat sektor overføres til offentlig sektor? Nr I 2009 Makt og innflytelse i EU Nr Offentlig tjenestepensjon rolle rneklingsresultatet 2009 Nr Ny pensjonistbeskatning - kommentarer til regjeringens forslag Nr Skattiegging av pensjonsinntekt - Nr Kombinasjon arbeid og pensjon Nr I 2011 Brutto er best Nr Uførepensjon og skatt Nr Kunnskapskommunen Nr I 2012 På arbeidsgivers nåde - Nr Er forskning arbeid? Nr Hybriden Nr Frontfagsmodellen Nr Hybriden høringssvar tjenestepensjon à la carte høringssvar under press Nr Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2014-budsjettet Nr I 2013 Yngre årskull og offentlig tjenestepensjon Nr Trygdedrøftingene 2013 Nr Unios kommentarer til Revidert budsjett 2013 og Kommuneproposisjonen 2014 Nr Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering Nr Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Nr Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon fra 2015 Nr Unios kommentarer til Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 Nr Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Unios notatserie gir bakgrunn og kommentarer til aktuelle faglige og politiske spørsmål. Her trykker vi også Unios syn i viktige høringssaker og våre innspill i forbindelse med statsbudsjett mv. Unios notatserie nr. 8/2013 2

3 Unios 10 krav 1. Unio mente det var rom for å satse mer offensivt i finanspolitikken enn det den forrige regjeringen la opp til. Vi mente derimot at en økt stimulans skulle styrke velferden og ikke gi skattelette til de som har mest. 2. Unio mener at den sosiale profilen i budsjettet må styrkes, f.eks. ved flere plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og videreføring av regelverket rundt pennitteringsordningen. Unio mener at økningen i normrenta, som bl.a. omfatter lån i SPK, representerer et brudd med individuelle forutsetninger for de låneopptak som er gjort. økningen vil gi flere tusen kroner i økt rente for mange. 3. Unio krever at kommunesektorens frie inntekter økes med 2 mrd. kroner ut over Solberg-regjeringens opplegg slik at det blir mulig å øke kvaliteten i tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg. økningen i de frie inntektene dekker ikke økte utgifter for bl.a. befolkningsvekst og pensjon. 4. Unio støtter reversering av to barnehageopptak og økt satsing på lederutdanning for barnehagestyrerne. Dette er viktige tiltak som kan lette presset mot kvaliteten i sektoren. 5. Unio støtter den økte satsingen på etter- og videreutdanning av lærere. På sikt må også barnehagelærere omfattes av denne satsingen. Unio er tilfreds med at ordningen med økt lærertetthet på ungdomstrinnet videreføres. Det er grunn til å presisere at lærertettheten er uforsvarlig lav også på en del barneskoler og videregående skoler. 6. Unio mener forslaget om en betydelig vekst i byggingen av ornsorgsboliger og sykehjemsplasser er positivt. Dette må følges opp med en styrking av bemanningen i hjemmetjenesten og sykehj ein. Det er nødvendig med en helhetlig og forpliktende opptrappingspian for rehabilitering og habilitering i kommunene. 7. Unio mener det bør innføres ISF-refusjon for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten fra Ergoterapeutenes aktivitet bør registreres i 2014 med tanke på fremtidig ISF-refusjon. 8. Unio mener regjeringen viser en tydelig vilje til å satse på forskning, økningen til universiteter og høyskoler gjennom ordningen med resultatbasert omfordeling (RBO) er svært positiv. Grunnfinansiering til universiteter og høyskoler må økes med 100 mill. Det er svært beklagelig at Solberg-regjeringen stopper forslaget om 11 måneders studiestøtte. 9. Unio er fornøyd med at budsjettet åpner for at nyutdannede politifolk sikres jobb og at flere sivilt ansatte kan frigjøre politifolk til rene politioppgaver. 10. Unio er tilfreds med at trosopplæringsrefornien snart er fullfinansiert. Dette må nå følges opp av okt basisbevilgning til prestetjenesten. Unios notatserie nr. 8/2013 3

4 12. november2013 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Regjeringen Solberg bruker 4 mrd. flere oljekroner og bruker alt på å fjerne arveavgiften og redusere formuesskatten. De fordelingspolitiske virkningene av disse forslagene er svært skjeve og bryter etter Unios mening en trend de siste årene hvor inntektsfordelingen i Norge har bedret seg noe. Budsjettet er ellers preget av klarere prioriteringer på utgiftssiden enn det vi har vært vant til de siste årene. Omprioriteringer finansierer nye satsinger på vei, forskning, helse og politi. Flere av utgiftsreduksjonene har imidlertid en klar negativ sosial profil. Norsk økonomi Unio mente at det var rom for å bruke mer oljepenger i det budsjettet som Stoltenberg regjeringen la fram. Vi ønsket derimot at den økte stimulansen som norsk økonomi trenger, skulle gå til økt satsing på kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet, og ikke til skattelette til de som har mest, slik Solberg-regjeringen foreslår. Isolert sett er det flere gode satsingsforslag i Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon. Fordelingsprofilen og den nye retningen lover derimot ikke godt for det offentlige tjenestetilbudet hvor oppgavene står i kø. Unio mener at de frie inntektene i kommuneopplegget må økes med 2 rnrd. kroner for å øke kvaliteten i kommunenes helse-, omsorgs- og utdanningstjenester. Svakere vekst og økende ledighet Veksten for fastlandsøkonomien justeres ned til 2 pst i år og 2,5 pst neste år, noe under trendvekst. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn anslagene i Stoltenberg-regjeringens opplegg. Det meste må tilskrives økt forsiktighet i husholdningene. Anslaget på veksten i privat konsum nedjusteres med 0,3 prosentpoeng både i år og neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. Også bedriftene ventes å investere noe mindre til neste år. Anslaget for arbeidsledigheten justeres ytterligere opp til neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. Det anslås nå at 3,6 pst av arbeidsstyrken vil være arbeidsiedig i 2014, en oppgang fra 3,2 i 2012 og 3,5 pst i Vi er med andre ord på en klart oppadgående kurve for økt arbeidsledighet. Anslaget for konsumprisveksten oppjusteres både for i år og neste år sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens opplegg. KPI ventes neste år å øke med 1,9 pst, justert for avgifter og energivarer er anslaget 2,0 pst. Årslønnsveksten anslås å øke med 3 1/2 pst for både 2013 og 2014, samme anslag som den forrige regjeringen. Pengemarkedsrentene ventes å holde seg på 1,8 pst i år og neste år. Oljefondet øker betydelig sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens anslag. Dette åpner for å bruke mer oljepenger over budsjettet innenfor de samme rammene som Stoltenberg Unios notatserie nr. 8/2013 4

5 - industri Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 regjeringen la opp til. Solberg-regjeringen bruker som den forrige regjeringen 2,9 pst av fondet, men dette utgjør nå 3,9 mrd. flere oljekroner enn det den forrige regjeringen la opp til. Innretningen på det samlede opplegget neste år svekker arbeidsmarkedet, ledigheten øker sammenliknet med den forrige regjeringens opplegg. Arbeidsledigheten kommer opp i helt ledige i I denne situasjonen er det svært beklagelig at arbeidsmarkedstiltakene reduseres med 2000 plasser. Dette kommer på toppen av en like stor reduksjonen fra den forrige regjeringen. Ingen ting i arbeidsmarkedet tilsier at de ordinære arbeidsmarkedstiltakene reduseres fra i år til neste år. Tabell 1: økonomiske anslag for norsk økonomi , prosentvis endring fra året før der annet ikke er oppgitt ?? FiN?? FIN FIN FIN FIN SSB okt 13 okt 13 nov 13 okt 13 nov 13 mai 13 Privat konsum 3,0 2,3 2,0 2,7 2,4 4,4 Offentlig konsum 1,8 2,6 2,6 2,2 2,1 2,4 Br.inv. i utvinning og rørtransport 14,5 9,0 9,0 7,5 7,5 3,3 Br.inv. fastlandsbedrifter 3,2 1,6 1,6 5,5 3,7 4,1 Boliginvesteringer 7,4 5,0 5,0 3,0 3,0 4,8 Br.inv. i offentlig forvaltning -0,6 5,9 5,9 3,6 4,8 6,9 Eksporttradisjonellevarer 2,6 0,1 0,1 2,6 2,5 2,2 Import tradisjonelle varer 2,7 3,2 2,9 3,5 2,9 4,5 BNP Fastlands-Norge 3,4 2,2 2,0 2,7 2,5 3,3 og bergverk 2,4 3,8 Sysselsatte personer 2,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,6 AKU-ledighet, nivå 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 Årslonn 4,0 3 Y2 3 V2 3 V2 3 V2 3,8 KPI 0,8 1,9 2,1 1,6 1,9 2,1 KPI-JAE 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 Sparerate husholdningene, nivå 8,5 8,4 8,6 7,0 3-mndr. pengemarkedsrente, nivå 2,2 1,8 1,8 1,9 1,8 2,7 Råoljepris, kroner per fat Kilde: Nasjonalbudsjett 2014 (FIN okt 2013), Revidert nasjonalbudsjett 2013 (FIN mai 13) og ØA 3/2013 (SSB mai 2013) Skatter og avgifter Regjeringens nye kurs ser vi først og fremst i skatte- og fordelingspolitikken. Helårsvirkningen (påløpte skatter) av regjeringens opplegg gir skattekutt på reelt sett 8 mrd. kroner sammenliknet med 2013-nivå. Det er over 7 mrd. mer enn det som lå inne i Stoltenberg-regjeringens opplegg. Mange av skatteforslagene rettet mot næringslivet lå også inne i Stoltenberg-regjeringens forslag, vi viser her til omtale i Unios notatserie nr. 7/ Unios notatserie nr. 8/2013 5

6 Tabell 2: Viktige provenyendringer i skatteopplegget for 2014 sett i forhold til et referansesystem for 2014, pålopt virkning (helårsvirkning), millioner kroner Jens Erna Redusere skatten på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 28 til 27 pst Redusere skatt på alminnelig inntekt for fastlandsbedrifter fra 28 til 27 pst Tilsvarende reduksjon for personlig næringsdrivende (-0,72 prosentpoeng på -660 trygdeavgiften) Øke trygdeavgiftssatsene med 0,4 prosentenheter Fjerner skatteklasse 2 for ektepar, gir likebehandling med samboere (fjernet for enslige forsørgere fra 2013) Øke satsene i minstefradraget (øvre grense lønnsjusteres) Redusere maksimalt skattefradrag for pensjonister til kroner 765 Fradraget for fagforeningskontingent: Jens kr til kr, Erna kr Fagforeningsfradrag også for de som ikke er tilsluttet hovedorganisasjon -3 Utvide BSU -270 Økt påslag i normrenta fra 0,5 til 1 prosentpoeng (Jens), 1,25 pst.poeng (Erna) Øker likningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 til 60 pst Øke bunnfradraget i formuesskatten fra kr til I mill. kr Redusert formuesskattesats fra 1,1 pst til 1 pst (i den statlige delen) Øke fribeløpet i arveavgiften fra kr til 1 mill. kr, hhv 10 og 15 pst av overskytende Fjerne arveavgiften helt, skattereduksj on ut over forslag fra Jens - I 500 Øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg Begrense fradraget for gjeldsrenter mellom nærstående (Erna høyere innslag) Økte avgifter på utslipp av klimagasser El-avgiften, Erna trekker Jens sitt forslag om økning på 1,12 øre per kwh Startavskrivninger på 10 pst for maskiner mv. (saldogruppe d) Utvide Skattefunn Redusert omregistreringsavgift med i gjennomsnitt 12,5 pst. reelt Redusert tinglysningsgebyr, ned til kostnadsriktig nivå Sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens forslag reduseres skattesatsen for alminnelig inntekt også for personer, denne reduksjonen finansieres nesten helt med en tilsvarende økning i trygdeavgiften. Unio støtter at skatt på alminnelig inntekt bør være lik for personer og selskaper, dessuten er et skifte fra nettoskatter til bruttoskatter i tråd med tanken om et bredest mulig skattegrunnlag. Fordelingseffekten av Solberg-regjeringens forslag treffer først og fremst de som har høy inntekt og høy formue. Forslaget om å redusere formueskatten fra 1,1 pst til 1 pst gir en skattelette på 1,4 mrd. kroner som kommer på toppen av skatteletten fra Stoltenberg regjeringen på 0,7 mrd. kroner som følge av forslaget om å heve bunnfradraget til 1 million kroner. Unios notatserie nr. 8/2013 6

7 De som tjener over 2 millioner får en skattelette på kroner i gjennomsnitt hvor nesten halvparten er lettelser i formuesskatten. En inntekt på kroner vil få en skattelette på 900 kroner, hvor 200 kroner kommer fra lettelsene i formuesskatten. Fjerningen av arveavgiften vil også gi mest til de som har mest fra før. Solberg-regjeringens opplegg gir en samlet skattelette på 2,2 mrd kroner, 1,4 mrd. mer enn Stoltenberg regjeringens forslag om å øke fribelopet til 1 million kroner. Forslagene om å fjerne arveavgiften og redusere formuesskattesatsen med tanke på senere fjerning av denne også, bryter med tanken om brede skattegrunnlag. Samlet har Solbergregjeringen brukt hele økningen i oljepengebruken på 4 rnrd. kroner på å fjerne arveavgiften og redusere forrnuesskatten. Unio mener at store forrnuer fortsatt skal beskattes som formue og ved arv. Forslagene fra Solberg-regjeringen vil bryte en trend hvor inntektsfordelingen i Norge har bedret seg noe. Ny grønn skattekommisjon Det er 17 år siden «Grønn skattekommisjon» avga innstillingen om «Grønne skatter - en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting» (NOU 1996: 9). Innstillingen er senere bare delvis fulgt opp. Selv om grønne skatter har et relativt høyt nivå i Norge, mener Unio at tiden nå er inne til å sette ned en ny grønn skattekommisjon. Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må være godt representert. Klimautfordringene krever omstilling i produksjon og forbruk. En klimalov, grønn skattepolitikk og klimarettet forsknings- og næringspolitikk må bidra til å skape nye arbeidsplasser når andre faller bort. Vi har kapital, naturressurser, et omstillingsdyktig arbeidsliv og arbeidstakere med høy kompetanse. Målet om en grønnere økonomi må nås med skatter og avgifter på miljøskadelig aktivitet og stimulanser i form av tilskudd og skatteincentiver til investeringer og virksomhet som skaper «grønne arbeidsplasser» og «grønn teknologi». Arbeidsmarkedet Solberg-regjeringen justerer opp ledighetsanslagene personer ventes å være helt arbeidsledige neste år. I en slik situasjon skulle en øke beredskapen, ikke kutte i arbeidsmarkedstiltak eller ordninger som skal hjelpe personer og bedrifter som rammes av økende ledighet. Unio støtter ikke regjeringens forslag om å redusere nivået på de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med ytterligere plasser neste år. En samlet nedgang fra til er for lavt når anslått ledigheten øker og ungdom og mange andre sliter mer med å få et fotfeste i arbeidsmarkedet. Langtidsledigheten er fortsatt høy. Unio er sterkt uenig i forslaget om å redusere perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under perrnittering fra 30 til 26 uker, med virkning for nye permitteringer fra 1. januar Det innebærer at maksimal dagpengeperiode under permittering reduseres tilsvarende. Forslaget representerer forringelse av faglige rettigheter og redusert arbeidervern. Unios notatserie nr. 8/2013 7

8 Unio reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å begrense dekning av lønnskrav etter konkursåpning til en måned regnet fra konkursåpningsdato. Dette vil sterkt innskrenke økonomiske rettigheter. De som har mer enn en måneds oppsigelsestid mister all lønnsinntekt i oppsigelsestiden, utover en måned. Økt påslag i normrenta for boliglån hos arbeidsgiver Unio støtter ikke regjeringens forslag om å endre boliglånsordningen i staten ved å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng, dvs, ytterligere 0,25 pst i forhold til den forrige regjerings forslag. Dette vil gi en vesentlig forringelse av vilkårene for medlemmer av SPK. Endringen av påslaget medfører dessuten et brudd med individuelle forutsetninger for de låneopptak som er gjort. Beskjedne skatteletter på noen hundrelapper for vanlige folk oppveier ikke disse betydelige renteøkningene på boliglån som kan komme opp i kroner for de som bruker lånerammen i SPK fullt ut. Lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk Sjøfolk tar med seg viktig praktisk kompetanse inn i den maritime klyngen. Uten en forbedret og mer robust nettolønnsordning vil en viktig næring bli svekket. Unio mener det er avgjørende for konkurransekrafien til norske sjøfolk at nettolønnsordningen forsterkes og at taket som ble satt i 2008 og som har forblitt uendret, nå f]ernes, eventuelt justeres i takt med lønnsveksten som har vært i disse årene. Videre er det avgjørende at ordningen gjøres robust ved at den lovfestes. Kommuneøkonomien for 2014 Hovedtrekkene i kommuneopplegget fra Stoltenberg-regjeringen videreføres. Dette innebærer at det økonomiske opplegg for kommunesektoren i 2014 ikke vil være tilstrekkelig til å gi en voksende befolkning et like godt tjenestetilbud som i år. Unio krever at kommunesektorens frie inntekter økes med 2 mrd. kroner ut over Solberg-regjeringens opplegg slik at det blir mulig å øke kvaliteten i tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg. Litt mer til fylkesvei, ellers likt Anslaget på defiatoren for kommunesektoren, som anslår kostnadsveksten for sektoren, oppjusteres fra 3,0 pst til 3,1 pst. Lønnsvekstanslaget er det samme, men anslaget for prisveksten øker. Økningen i defiatoren reduserer realveksten i sektorens samlede inntekter med 200 mill, kroner sammenliknet med Stoltenberg-.regjeringens opplegg. 280 mill. kroner mer til fylkesveier på toppen av de rødgrønnes økning på 500 mill. kroner. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene er av Statens vegvesen anslått til mrd. kroner. En del av dette etterslepet skyldes de riksveiene som staten for noen år siden så generøst overførte til fylkeskommunene. De frie inntektene øker med 5,5 mrd. kroner eller 1,7 pst sammenliknet med anslaget for 2013 i RNB. Dette er 280 mill. kroner (fylkesveiene) mer enn de rødgrønnes forslag. Justeres økningen i de frie inntektene for økende befolkning, økte pensjonskostnader mv. kommer kommunesektoren dårligere ut til neste år enn i år, dette vil ramme tjenestetilbudet innen kjerneområder som undervisning, helse og omsorg: Unios notatserie nr. 8/2013 8

9 Anslag på kommunesektorens handlingsrom i 2014 Stoltenberg Solberg Reell økning i frie inntekter sml anslag i RNB 5,2 mrd 5,5 mrd - demografisk utgiftsvekst -2,8 mrd -2,8 mrd - utelatt fra ny demografiberegning -0,3 mrd -0,3 mrd - økte pensjonskostnader -1,8 mrd -1,8 mrd - ekstra vedlikehold av fylkesveier -0,5 mrd -0,8 mrd - heltidsbrarmmenn, helsestasjons- og skolehelsetjeneste -0,2 mrd -0,2 mrd - ressurskrevende tjenester -0,2 mrd -0,2 mrd Økonomisk handlingsrom -0,6 mrd -0,6 mrd Avvikler ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet Unio mener at det er viktig at ordningen med gratis frukt på skoler med ungdomstrinn fortsetter, både som et folkehelsetiltak og på grunn av elevenes læringsutbytte. Regjeringen avvikler ordningen med gratis skolefrukt på ungdomstrinnet og skoler med barne- og ungdomstrinn på samme skole. Innsparing 107 mill, kroner. Abonnements-ordningen der foreldrene betaler 2,5 kr per dag for en frukt om dagen og staten 1 krone per dag utvides. Økning 7 mill, kroner. Barnehager Unio er tilfreds med flere av tiltakene som foreslås i tilleggsproposisjonen. Men proposisjonen mangler forslag til en umiddelbar endring i finansieringen av sektoren. Så lenge koblingen mellom driftstilskuddet til kommunale og private barnehager består, og så lenge regelverket ikke har strenge og klare kvalitetskrav til pedagog- og bemanningstetthet, vil kvaliteten i barnehagesektoren fortsatt være under press. Reverserer to barnehageopptak Ny regjering foreslår å reversere to barnehageopptak. Unio støtter dette forslaget og mener at utvidet rett til bamehageplass ville ha kommet for tidlig dersom det ble innført nå. Det er heller nødvendig med en sterkere satsing på kompetanse og økt bemanning i barnehagesektoren. Opptrapping mot likeverdig behandling Videre foreslår regjeringen å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 prosent av det de kommunale bamehagene i gjennomsnitt far i offentlig støtte med virkning fra 1. august Forslaget innebærer en merutgift til ikke-kommunale barnehager på 69 Unios notatserie nr. 8/2013 9

10 mill, kroner. Unio mener at det er positivt at private barnehager har de samme økonomiske forutsetningene for å levere et kvalitativt like godt barnehagetilbud som kommunale barnehager, men det er uheldig at det ikke er knyttet krav til bruken av de ekstra midlene. Unio ser frem til at opptrappingen når full likebehandling og det kan stilles strengere krav til bruken av midlene også i ikke-kommunale bamehager. Sterkere satsin på kompetanseheving Solberg-regjering satser sterkere på kompetanseheving gjennom å bedre lederutdanningen for styrere i barnehagene. Bevilgningsforslaget øker med 10 mill. kroner. Gode og kompetente styrere er viktige for å utvikle gode barnehager. Tiltaket kan bidra til i større grad å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i barnehagesektoren. Reverserer Stoltenberg-regj eringens plan om å redusere maksimal foreldrebetaling Regjeringen reverserer reelt redusert makspris og stopper således Stoltenberg-regjeringens opptrapping mot maksimal foreldrebetaling på i kroner. Det betyr at maksimal foreldrebetaling øker med 75 kroner per måned. Prisøkningen er ventet å redusere ettersporselen etter barnehageplasser noe, samt øke etterspørselen etter kontantstøtte for ettåringer. Prisøkningen kan slik sett bidra til å lette presset på kvaliteten i barnehagetilbudet for de minste. Netto gevinsten for kommunene ved denne endringen bør brukes på økt bernanning. Grunnskole og videregående opplæring Solberg-regjering har i sin politiske plattform varslet en sterkere satsing på skole og utdanning gjennom et lærerløft. Sterkere satsing på etter- og videreutdanning Unio er fornøyde med at det prioriteres å satse på etter- og videreutdanning. 750 flere lærere og 100 flere skoleledere skal årlig få mulighet til å gjennomføre relevant videreutdanning. økningen på totalt 312 mill. kroner til lærerløftet betyr at staten tar en større del av kostnadene for kompetanseutvikling av lærerne. For lærere som deltar i videreutdanning innenfor matematikk skal staten dekke 75 prosent av kostnadene. Det er også positivt at regjeringen setter av ekstra midler til å dekke vikarutgifter i kommunene. Samlet sett bør dette bidra til at kommunene i større grad tar sin del av ansvaret ved å sørge for at lærere får delta på videreutdanning. Unio mener videre at det på sikt kan være hensiktsmessig å skape en klarere ansvarsfordeling mellom stat og kommune når det gjelder etter- og videreutdanning. Tiltak som ligger på universitets- og høgskolenivå og omfattes av de krav som gjelder for høyere utdanning bør være et statlig ansvar. Samtidig bør etterutdanning som ikke er omfattet av studiepoeng være skoleeiers ansvar. øker kapasiteten i UH-sektoren En betydelig utfordring med kompetanseløftet har vært kapasiteten i universitets- og høyskolesektoren for videreutdanning av lærere. Kapasiteten i UH-sektoren kan være til Unios notatserie nr. 8/

11 hinder for å nå de ambisiøse målene om videreutdanning. Unio ser derfor positivt på at regjeringen har prioritert å avsette 50 mill, kroner for å bidra til øke kapasiteten i sektoren som en del av lærerløftet. Viderefører forsøk med øremerkede lærerstillinger på ungdomstrinnet Unio har tidligere støttet forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, og er fornøyd med at ordningen videreføres av den nye regjeringen. Det er samtidig grunn til å presisere at lærertettheten er uforsvarlig lav også på en del barneskoler og videregående skoler. Å legge til rette for at lærerne kan konsentrere seg om kjerneoppgavene, er et viktig tiltak for å heve kvaliteten på opplæringstilbudet. Kulturskoletilbudet i tilknytning til skole/sfo avvikles Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med en uketime kulturskole i skole-/sfo på barnetrinnet med virkning fra skoleåret 2014/ oktober 2013 ble det fremmet en lovproposisjon om å innføre plikt for skoleeier til å tilby gratis kulturskoletilbud, jf. Prop. 206 L ( ). Regjeringen vil nå fremme en melding om å trekke lovproposisjonen. Unio stilte seg positivt til at ordningen skulle lovfestes og mener at det er beklagelig dersom ordningen nå avvikles. Styrker fag- og yrkesopplæringen Regjeringen foreslår å øke foreslått bevilgning til fag- og yrkesopplæringen med 114 mill. kroner. Av dette foreslås det å øke lærlingtilskuddet til fylkeskommuner med 79 mill. kroner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til bedrifter som har lærling med kroner per lærling. For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger, foreslår Regjeringen å gi et stimuleringstilskudd på kroner til nye lærebedrifter. I tillegg foreslås det å styrke tilskuddsordningen til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 10 mill. kroner for at flere kan oppnå praksisbrev. Det er kjent at behovet for læreplasser er stort og Unio mener at bevilgningen kan bidra positivt i kampen mot frafall. øker bevilgningene til FYR-prosjektet FYR-prosjektet (yrkesretting av fellesfag) er en del av Ny GIV-satsingen og har som mål å gi alle elever på de yrkesfaglige studieprogrammene mer relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfagene. Det er da nødvendig å skolere flere lærere. Regjeringen øker bevilgningsforslaget med 12 mill. kroner slik at 900 flere lærere kan delta i skoleringstilbudet. Realfag prioriteres ved at 600 av plassene reserveres matematikk- og realfagslærere. Unio anser dette som positive signaler fra ny regjering. Sammen med økt tilskudd til læreplasser kan dette bidra til reduksjon i frafallet. For å kvalifisere til et yrkesfagløft må imidlertid også utstyrssituasjonen i videregående bedres 1og det må innføres en god og forutsigbar generell finansieringsordning som sikrer høy kvalitet i videregående. Unios notatserie nr. 8/

12 Helse- og omsorgstjenester I Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2014 styrkes helse- og eldreomsorgen med 390 millioner kroner. Unio ser likevel ingen styrking av kommunenes tilbud om behandling, rehabilitering og tidlig intervensjon. Eldreomsorg Det legges opp til en betydelig vekst i byggingen av ornsorgsboliger og sykehjemsplasser. Det er liten tvil om at det trengs flere plasser for heldøgns omsorg i kommunene, både som følge av samhandlingsreforrnen og økningen i antall eldre. Investeringstilskudd er imidlertid ikke nok. Kommunene må samtidig sikres økonomiske rammer til å kunne drifte disse plassene. Med økt aktivitet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, er Unio bekymret for at knappheten på helsepersonell vil bli ytterligere forsterket. Rehabilitering og behandling Styrkingen i budsjettet til helse- og ornsorgssektoren innebærer ikke mer behandling eller rehabilitering for pasienter i kommunehelsetjenesten. Regjeringserklæringen tar til orde for å etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Manglende bevilgninger i tilleggs proposisjonen tilsier at disse løftene ikke innfris med det første. Budsjettet innebærer kun en mulig styrking av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, gjennom noe økte basisbevilgninger til de regionale helseforetakene. Det er ingen styrking av det kommunale tjenestetilbudet. Regjeringen viser til at bevilgingen til fysioterapibehandling reduseres for Dette skyldes færre pasientbehandlinger i kommunehelsetj enesten. Regjeringspartiene har tidligere gitt uttrykk for bekymring for lange ventelister for fysioterapibehandling, men regjeringen foreslår likevel ingen tiltak for å redusere ventetiden i dette budsjettet. Unio er bekymret for ytterligere forverring av situasjonen for pasientene som trenger fysioterapi og ergoterapi. Unio støtter forslaget om en dobling av bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Unio er også fornøyd med at regjeringen fjerner egenandelen helt. Satsing på videreutdanning/kompetanseutvikling i kommunene Det legges opp til en ytterligere styrking av kompetanseløftet i de kommunale omsorgstjenestene med 50 millioner kroner. Dette er i seg selv positivt for å redusere andelen ufaglærte og øke andelen personell med høyskoleutdanning i pleie- og ornsorgstjenestene. Samtidig er dette en bevilgning som skal dekke mange ulike kompetansetiltak. Unio savner fortsatt en tydelig satsing på høyskolegrupper, og spesielt på etter- og videreutdanning av sykepleiere i kommunene som følge av samhandlingsreformen. Undersøkelser (NOVA Rapport 8/13) viser med tydelighet at det er store udekte behov. Unio mener bemanningen i hjemmetjenesten og sykehjem må styrkes. Alle nytilsatte må være faglærte, og 2/3 av disse bør ha minimum 3-årig høyere utdanning og representere en faglig bredde. Rus og psykisk helse Unio mener det er positivt at regjeringen så tydelig vektlegger en økt innsats innenfor områdene psykisk helse og rus i sitt første budsjett. Gjeninnføring av styringskrav, Unios notatserie nr. 8/

13 ørernerking av tilskudd til rusarbeid i kommunene og økte bevilgninger vil bidra til å styrke tj enestetilbudene. Spesialisthelsetj enesten Regjeringen legger opp til en større aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten. Samtidig økes ISF-andelen fra 40 til 50 prosent. Unio er bekymret for hva dette vil medføre for pasientgrupper med langvarige og sammensatte behov, og hvilken effekt det vil ha på gjennomføringen av samhandlingsreformen som tar sikte på å etablere mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp for disse gruppene. Når stadig flere pasienter behandles poliklinisk, vil finansieringsordningen av poliklinisk aktivitet bli viktig for utviklingen av tilbudet. ISF-ordningen bør stimulere til at rett kompetanse brukes på rett sted til rett tid for å sikre kvalitet og effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse. Dette gjør den ikke i dag. Poliklinisk fysioterapi og ergoterapi er ikke inkludert i ordningen. Unio mener det bør innføres ISF-refusjon for poliklinisk fysioterapi og ergoterapi spesialisthelsetjenesten fra ISF-refusjon må være basert på oppgaven som utføres, uavhengig av profesjon som utfører oppgaven. Dette blir avgjørende å få på plass når ISF-andelen økes. Unio støtter Solberg-regjeringens ønske om å modernisere IKT-plattformen innen helsetjenesten, slik at nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. I den sammenheng er det viktig å ivareta både vilkår for helsepersonellgruppenes identifisering og tilgang til nødvendige pasientopplysninger, og informasjonssikkerheten og pasientenes personvern. Unio støtter satsing på IKT og medisinskteknisk utstyr i sykehusene. Den teknologiske utviklingen innen medisin går raskt. Ny teknologi, som i mange sammenhenger er utviklet innen andre sektor/områder tas i bruk innen medisin. Unio er kritisk til å implementerer nye og endrede utrednings- og behandlingsmetoder uten at disse er godt dokumentert. Unio vil derfor påpeke behovet for bedre dokumentasjon ved implementering av ny teknologi innen medisin, slik at satsing innen IKT/ny teknologi også må stimulerer til forskning innen dette området, i grenselandet mellom realfag, teknologi og medisin. Unio er positive til at Solberg-regjeringen følger opp Stoltenberg-regjeringens oppbygning av diagnose senterne ved A-hus og Unn. Erfaringer fra disse vil være av stor betydning for en eventuell videreutvikling av et slikfljenestetilbud også ved andre sykehus. Unio ser positivt på at Solberg-regjeringen viderefører utredningen av protonterapisentre. Det er lagt til grunn en vekst innen radiologi på 6 pst. Unio forventer at krav til aktivitet av en slik størrelse også medfører økte bevilgninger til det utøvende leddet i virksomheten gjennom synlige overføringer til det enkelte helseforetak. Unio støtter økte bevilgninger til kjøp av MR-undersøkelser av private tilbydere. Dette anser vi som ett nødvendig virkemiddel for å redusere ventelister. Bildediagnostikken er en flaskehals i mange pasientforlop. økt satsing på bildediagnostikk gir derfor et bedre pasienttilbud. Unios notatserie nr. 8/

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2014 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 14. januar 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2015 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 2. februar 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer