Organisasjonshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonshåndbok"

Transkript

1 Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag

2 FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen enten du er aktiv i lokallaget, fylkeslaget eller sentralt. Håndboken innholder nyttig informasjon om hvordan organisasjon i praksis kan driftes og utvikles, og hva din rolle og ansvar som tillitsvalgt kan innebære. I en slagkraftig og attraktiv organisasjon skal det være moro og drive organisasjonsarbeid. I denne utgaven av organisasjonshåndboken gir vi også en rekke tips til hvordan få til engasjement og aktivitet i laget. Håndboken bygger blant annet på Norges Bygdekvinnelags vedtekter, strategi og arbeidsplaner. Disse sammen med håndboken kan bestilles direkte hos Norges Bygdekvinnelag eller lastes ned fra våre nettsider Her kan du også følge med på alt som skjer i organisasjon. Bruk gjerne organisasjonshåndboken som grunnlag for en studiering. Den første organisasjonshåndboken for Norges Bygdekvinnelag ble gitt ut i Siste revidering ble gjort i Denne utgaven er revidert av Frøydis Barstad i 2013 i samarbeid med administrasjonen og organisasjonsutvalget i Norges Bygdekvinnelag. Lykke til med organisasjonsarbeidet! Norges Bygdekvinnelag September 2013

3 INNHOLD 1. Om Norges Bygdekvinnelag 2. Etiske kjøreregler for Norges Bygdekvinnelag 3. Styringsdokumenter 4. Lokallagene 4.1 Generelt 4.2 Styrets oppgaver 4.3 Lederen 4.4 Nestlederen 4.5 Sekretæren 4.6 Kassereren 4.7 Studielederen 4.8 Styremedlemmer 4.9 Utvalg/komiteer/nemnder 4.10 Sammenslåing og oppløsning av lag 5. Fylkeslagene 5.1 Generelt 5.2 Arbeidsoppgaver 5.3 Lederen 5.4 Nestlederen 5.5 Sekretæren 5.6 Kassereren 5.7 Studielederen 5.8 Styremedlemmer 5.9 Utvalg/komiteer/nemnder 5.10 Møter og kurs i regi av fylkeslagene 6. Sentralleddet 6.1 Generelt 6.2 Arbeidsoppgaver 6.3 Lederen 6.4 Nestlederen

4 6.5 Styremedlemmene 6.6 Norges Bygdekvinnelags faste utvalg 6.7 Bygdekvinner 6.8 Norges Bygdekvinnelags hjemmeside 6.9 Administrasjonen 7. Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag 7.1 Saksbehandling 7.2 Protokoll 7.3 Årsmelding 7.4 Resulosjon 7.5 Registrering av frivillig virksomhet 7.6 Budsjett 7.7 Regnskap 7.8 Arbeidsplan og aktivitetsplan 7.9 Kontingent og medlemsskap i Norges Bygdekvinnelag 7.10 Arkiv 7.11 Representasjon og mandat 7.12 Økonomisk støtte 8. Møter 8.1 Generelt 8.2 Årsmøte 8.3 Styremøte 8.4 Medlemsmøte 8.5 Åpent eller lukket møte 8.6 Møteformer 8.7 Møteledelse og møtekultur 8.8 Å holde tale/foredrag 8.9 Diskusjon og diskusjonsteknikk 8.10 Visuelle og tekniske hjelpemidler 9. Votering, valgkomité og valg 9.1 Voteringsuttrykk 9.2 Voteringsrekkefølge 9.3 Valgkomité 9.4 Valg

5 10. Engasjement og aktivitet 10.1 Hvordan være aktive? 10.2 Medlemsverving og rekruttering 10.3 Oppstart av et bygdekvinnelag 11. Informasjon og PR 11.1 Om informasjon og PR 11.2 Kontakt med media 12. Studiearbeid og kurs 13. Utmerkelser 13.1 Tildeling av ærestegn/æresmedlemsskap og diplom for lands- og fylkesplan (gull- og sølvmerke) 13.2 Ærestegn på lokalplan (diplom) 13.3 Retningslinjer for utdeling av hustavle med nål på lokal- og fylkesplan 14. Bygdekvinnelagets hjelpefond 15. ACWW Vennemynt 16. Studieplan 16.1 Om studieplanen 16.2 Samling 1: Organisasjonen 16.3 Samling 2: Styrearbeid 16.4 Samling 3: Møter og demokrati 16.5 Samling 4: Aktivitet og informasjon 17. Historikk 17.1 Begynnelsen 17.2 Selvstendig organisasjon 17.3 Oppgavene 17.4 Arbeidsform 17.5 Enkelte faste utvalg og fond 17.6 Milepæler i Norges Bygdekvinnelag

6 1. OM NORGES BYGDEKVINNELAG Norges Bygdekvinnelag er en kvinneorganisasjon som arbeider for bygdenes og kvinners interesser. Gjennom Bygdekvinnelagets engasjement bygges det gode lokale møteplasser og det arbeides aktivt for å styrke kvinners innflytelse i samfunnet. I dag er bygdekvinnene blant landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede. Fomålsparagrafen Norges Bydekvinnelags overordnede mål kommer til utrykk gjennom formålsparagrafen, 1 i vedtektene. Denne ble sist revidert og fornyet på årsmøtet i Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. Antall medlemmer i 2013 var , fordelt på 450 lokallag og 18 fylkeslag. Administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag holder til i Bygdekvinnelagets lokaler i Oslo. Norges Bygdekvinnelag består av mange tusen kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. På bildet ser du bygdekvinner fra hele landet under markeringen av Stemmeretsjubileet 2013 i hovedstaden. 7

7 2. ETISKE KJØREREGLER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Formålet med etiske kjøreregler er å skape en felles forståelse av hvilke holdninger vi ønsker å legge til grunn for vårt organisasjonsarbeid, og hvordan vi ønsker å kommunisere med hverandre. I Norges Bygekvinnelag har vi lagt følgende regler til grunn: Vi skal respektere hverandre Vi skal være åpne og ærlige Vi skal vise engasjement Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger Vi skal skape trivsel, stolthet og glede I Hillestad Bygdekvinnelag finner vi aktive og engasjerte bygdekvinner som sprer trivsel og holder gode mattradisjoner i hevd med stolthet og glede. 8

8 3. STYRINGSDOKUMENTER Norges Bygdekvinnelag har flere styringsdokumenter. Med styringsdokumenter mener vi de rammer som er lagt for organisasjonens virke og som vedtas på årsmøtet. Styringsdokumentene er gode hjelpemidler i det praktiske arbeidet for organisasjonen. Vedtektene er Norges Bygdekvinnelags lover og sier hva som er organisasjonens overordnede mål og hvilke regler som gjelder. I vedtektene for Norges Bygdekvinnelag inngår også vedtektene for fylkeslag og lokallag, regler og instruks for valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag, retningslinjer for støttemedlemskap og æresmedlemskap, og vedtektene for Bygdekvinnenes Hjelpefond. Arbeidsplanen for Norges Bygdekvinnelag konkretiserer hvordan organisasjonen skal arbeide for å nå sine mål og strategier. Med utgangspunkt i denne planen lager fylkes- og lokallag sine arbeidsplaner tilpasset lokale forhold. Budsjettet legger de økonomiske rammene for driften av organisasjonen. All aktivitet må skje innenfor denne fastsatte årlige rammen. Dokumentene kan lastes ned eller bestilles på nettsidene under menypunktet For tillitsvalgte eller under fanen Om Bygdekvinnelaget. Strategidokumentet til Norges Bygdekvinnelag konkretiserer målene til organisasjonen og sier hva som må gjøres for å nå disse. Politisk plattform synliggjør Norges Bygdekvinnelags verdigrunnlag og hva vi som organisasjon mener om ulike saker. Plattformen er et nyttig verktøy i Bygdekvinnelagets interessepolitiske arbeid. 9

9 4. LOKALLAGENE 4.1 Generelt Alle som slutter opp om Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf kan bli medlem i Norges Bygdekvinnelag. Medlemmene er tilsluttet et lokalt lag, der slike lag ikke finnes, organiseres medlemmene direkte i fylkeslaget. Medlemmene er den bærende kraften i organisasjonen, og organisasjonen er derfor avhengig av sterke og aktive lokallag der medlemmene engasjerer seg. Gjennom aktiv deltakelse i lokallagene får medlemmene innflytelse i organisasjonen, samtidig som de er pådrivere i bygdesamfunnet og arbeider for lokalmiljøets beste. Norges Bygdekvinnelag sentralt og på fylkesplan har som oppgave å gi hjelp og impulser til arbeidet i lokallagene og videreføre de sakene som medlemmene tar opp gjennom lokallagene. Lagene arbeider i samsvar med formålsparagrafen og Norges Bygdekvinnelags normalvedtekter. Videre er det politisk plattform, strategi og arbeidsplaner som årsmøtene har vedtatt som gir grunnlaget for aktiviteten. Avvik fra normalvedtekter må godkjennes av styret i Norges Bygdekvinnelag. 4.2 Styrets oppgaver Laget ledes av et styre, som består av fem til sju medlemmer valgt av årsmøtet. Lokallaget bør, der det er praktisk mulig, ha plass for ett medlem valgt av bondelaget og ett medlem valgt av bygdeungdomslaget. Det bør også oppnevnens representanter til gjensidig representasjon i de lokale bondelag og bygdeungdomslag. Styret avgjør saker etter retningslinjer medlemmene har gitt i årsmøtet/ medlemsmøtet og i tråd med vedtekter og arbeidsplan for laget og Norges Bygdekvinnelag. Styrets ansvar og oppgaver: Den daglige ledelsen av laget, med årsmøtet som høyeste myndighet Årsmøtet skal holdes innen 1. november Fordeling av arbeidsoppgaver Å oppnevne nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og eventuelle ledere for andre prioriterte arbeidsområder, som nettsideansvarlig og verveansvarlig Å oppnevne representanter til organisasjoner lokallaget er tilsluttet Å gjennomføre oppdrag som Norges Bygdekvinnelag og fylkeslag ber om Å forberede saker til møtene Gjennomføring av vedtak som er gjort i laget Lagets økonomi og regnskap Planlegging av lagsarbeidet i tiden framover (arbeidsplan, aktivitetsplan og budsjett) Rekruttering Avtaler på lagets vegne Å oppnevne representanter til aktuelle lag og utvalg Utnevnelsen av æresmedlemmer i lokallaget Det juridiske ved alle avtaler som laget inngår inntil årsmøtet har godkjent årsmelding og regnskap 10

10 4.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Har i samarbeid med sekretæren ansvaret for lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal i samarbeid med kassereren sørge for at kontingent blir krevd inn og sendt fylkeslaget og sentralleddet innen 15. februar Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i laget 4.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med utvalg og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 4.5 Sekretæren Skal sammen med lederen ta seg av lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal oppbevare og føre protokoll/referat fra alle møter/arrangement Skal skrive årsmelding og rapporter i samarbeid med leder, og sende disse til fylkeslaget og sentralleddet innen tidsfristen Skal kunngjøre møter med plakater, annonser, e-post/brev til medlemmene med mer Skal samle inn og arkivere oppslag fra mediene om lagets virksomhet Har ansvaret for lagets arkiv

11 4.6 Kassereren Skal ha oversikt over lagets økonomi til enhver tid Skal foreta inn- og utbetalinger og føre kassadagbok med bilag til alle poster Skal kreve inn kontingenten og sende denne til fylkeslaget og sentralleddet innen 15. februar Skal melde fra til medlemsregisteret om endringer (innmelding/utmelding) Skal sette opp forslag til budsjett sammen med de andre i styret Har ansvaret for loddsalg, billettsalg med mer Skal oppbevare og lage lister over lagets verdisaker Skal sluttføre årsregnskapet og få dette revidert før årsmøtet Skal søke om momskompensasjon (se kapittel 7.5) Skal undersøke muligheten for å søke om ulike støtteordninger og tilskudd 4.7 Studielederen Har ansvaret for studie- og kursarbeidet Har ansvar for å presentere tilgjengelig studie- og kurstilbud for medlemmene og motivere til deltakelse. Har ansvaret for at den praktiske kurstilretteleggingen blir gjennomført 4.8 Styremedlemmer Kan være utvalgsleder Skal hjelpe de øvrige styremedlemmene der det trengs ekstra innsats, innkreving av kontingent, loddsalg, annonsering av møter og lignende Kan være materialforvalter, og sørge for at nødvendig materiell er med på hvert enkelt arrangement Kan være informasjonsansvarlig, lokallagsredaktør, nettsideansvarlig, verveansvarlig eller lignende 12

12 LOKALLAGENE Det er på lokallagsplan den viktigste aktiviteten, informasjonsarbeidet og medlemsvervingen foregår. Her er fire engasjerte bygdekvinner fra Nord-Trøndelag på Agrisjå. 4.9 Utvalg/komiteer/nemnder Ett av organisasjonens mål er å skolere kvinner til aktivt samfunnsengasjement. For å nå dette målet er det viktig å fordele arbeidet i organisasjonen på flest mulig medlemmer. Norges Bygdekvinnelag organisasjonsmodell forutsetter derfor bruk av utvalg som arbeidsform sentralt, men fylkes- og lokallagene stilles fritt i henhold til opprettelse av utvalg. I tilfeller der utvalg opprettes, blir styremedlemmene leder i hvert sitt utvalg Sammenslåing og oppløsning av lag Vedtak om sammenslåing med annet lag, må fattes i årsmøtet med ¾ flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Slås laget sammen med et annet lag, går midlene til det nye laget. Vedtak om oppløsning av lag må fattes av to årsmøter etter hverandre med 3/4 flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Det må være minst seks måneder mellom de to årsmøtene. Se vedtektene 14 under Normalvedtekter for lokallagene. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. 13

13 5. FYLKESLAGENE 5.1 Generelt Fylkeslaget er en sammenslutning av alle Bygdekvinnelag innen et fylke, og har som hovedoppgave å være bindeledd mellom lokallagene og sentralleddet i Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslaget, som lokallaget, arbeider i tråd med Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf. 5.2 Arbeidsoppgaver Fylkeslaget er bindeleddet mellom sentralleddet og lokallaget, og har derfor stor innflytelse på hvordan organisasjonen fungerer både på lokalt og sentralt plan. Fylkesstyret behandler saker etter vedtak som er gjort i årsmøtet og/eller andre arrangement i fylkeslaget. Vedtak må gjøres i tråd med vedtekter og arbeidsplan for fylkeslaget og Norges Bygdekvinnelag. Til hjelp i dette arbeidet kan fylkesstyret oppnevne faste utvalg. Styrets ansvar og oppgaver: Den daglige ledelsen av laget, med årsmøtet som høyeste myndighet Årsmøtet skal holdes innen 1. april Oppnevne ansvarlig kontakt/medlemmer til utvalg og komiteer Sørge for at vedtak som er gjort i laget blir gjennomført Lagets arbeidsplan og økonomi Gjennomføre oppdrag som Norges Bygdekvinnelag ber om Behandle og være pådriver for saker lokallagene ønsker å fremme for Norges Bygdekvinnelag Videreformidle saker som blir tatt opp i Norges Bygdekvinnelag Inspirere lokallagene til egenaktivitet og samarbeid lokallagene imellom Hjelpe lokallagene med å tilrettelegge og samkjøre arbeidsoppgaver fra Norges Bygdekvinnelag Besøke lokallagene i størst mulig grad Arrangere ledermøter, kurs og lignende for lokallagene Arbeide for utbygging av organisasjonen, både stifting av lokallag og rekruttering av medlemmer Ivareta Norges Bygdekvinnelags interesser overfor fylkeskommunen og andre fylkesorganisasjoner Samarbeide med fylkesstyret i bondelaget og bygdeungdomslaget og andre organisasjoner Oppnevne representanter til aktuelle styrer og utvalg Utnevnelse av æresmedlemskap i fylkeslaget Det juridiske ved alle avtaler som laget inngår inntil årsmøtet har godkjent årsmelding og regnskap 14

14 5.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Har i samarbeid med sekretæren ansvaret for lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i laget 5.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med forskjellige regioner og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 5.5 Sekretæren Skal sammen med lederen ta seg av lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal oppbevare og føre protokoll/referat fra alle møter/arrangement Skal skrive årsmelding og rapporter i samarbeid med leder, og sende disse til sentralleddet innen tidsfristen Skal kunngjøre møter med plakater, annonser, e-post/brev til medlemmene med mer Skal samle inn og arkivere oppslag fra mediene om lagets virksomhet Har ansvaret for lagets arkiv 15

15 5.6 Kassereren Skal ha oversikt over lagets økonomi til enhver tid Skal foreta inn- og utbetalinger og føre kassadagbok med bilag til alle poster Skal melde fra til medlemsregisteret om endringer (innmelding/utmelding) Skal sette opp forslag til budsjett sammen med de andre i styret Har ansvaret for loddsalg, billettsalg med mer Skal oppbevare og lage lister over lagets verdisaker Skal sluttføre årsregnskapet og få dette revidert før årsmøtet Skal søke om momskompensasjon (se kapittel 7.5) Skal undersøke muligheten for å søke om ulike støtteordninger og tilskudd 5.8 Styremedlemmer Kan være utvalgsleder eller kontaktkvinne for ett av de faste utvalgene Skal hjelpe de øvrige styremedlemmene der det trengs ekstra innsats Kan være materialforvalter, og sørge for at nødvendig materiell er med på hvert enkelt arrangement Kan være informasjonsansvarlig, fylkesredaktør eller lignende 5.7 Studielederen Har ansvaret for studie- og kursarbeidet Har ansvar for å presentere tilgjengelig studie- og kurstilbud for medlemmene og motivere til deltakelse Har ansvaret for at den praktiske kurstilretteleggingen på fylkesnivå blir gjennomført 16

16 FYLKESLAGENE 5.9 Utvalg/komiteer/nemnder Ett av organisasjonens mål er å skolere kvinner til aktivt samfunnsengasjement. For å nå dette målet er det viktig å fordele arbeidet i organisasjonen på flest mulig medlemmer. Norges Bygdekvinnelag bruker utvalg som arbeidsform sentralt, men fylkes- og lokallagene stilles fritt i henhold til opprettelse av utvalg. I tilfeller der utvalg opprettes, blir styremedlemmene leder i hvert sitt utvalg Møter og kurs i regi av fylkeslagene Hver år bør det holdes ett eller flere møter og kurs for lokallagene innen hvert fylke. Fylkesstyret bestemmer hvor mange møter og kurs som skal holdes og hvem som er målgruppen og aktuelle deltagere. Når det gjelder saker som skal føres videre fra Norges Bygdekvinnelags årsmøte, bør hovedtyngden legges på drøftingene om hvordan en skal få sakene ut til lokallagene. Generelle referater fra disse møtene bør ikke ta opp kostbar tid. Møtene/kursene skal være arbeidsmøter. Møtene skal ved behandling av interne saker være lukket, men kan være åpne for pressen ved foredrag og lignende som har allmenn interesse. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. Møtene og kursene skal blant annet behandle: De saker som var oppe på Norges Bygdekvinnelags årsmøte og de saker som skal føres videre til lokallagene Saker som fylkeslaget ønsker å ta opp Saker som lokallagene ønsker å ta opp Aktuelle temaforedrag Nødvendig opplæring 17

17 6. SENTRALLEDDET 6.1 Generelt Norges Bygdekvinnelag er organisert i lokal- og fylkeslag, samt et sentralledd som består av et styre med faste utvalg og administrasjonen. Sentralleddet er ansvarlig for den daglige ledelsen av organisasjonen, med årsmøtet som høyeste myndighet. Styret og administrasjonen er ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med formålsparagraf, vedtekter, strategi og arbeidsplan. Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften. 6.2 Arbeidsoppgaver Sentralstyret har det overordnede ansvaret for at vedtekter og de vedtak som fattes av årsmøtet blir fulgt. Styret består av 5 til 7 medlemmer valgt av årsmøtet og 1 medlem valgt av Norges Bondelag og 1 medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Vedtak som fattes av årsmøtet er blant annet vedtekter, strategier, arbeidsplaner og budsjett. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni hvert andre år. Styrets ansvar og oppgaver: Legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet Legge fram og følge opp budsjettet vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp strategi og arbeidsplan vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp endringer til politisk plattform vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp endringer i vedtektene vedtatt på årsmøtet Legge fram og følge opp endringer i kontingenten vedtatt av årsmøtet Oppnevne medlemmer i de fem faste utvalgene vedtatt i årsmøtet, og lede og drifte disse Oppnevne representanter til Norges Bondelags representantskap, årsmøte og styre Oppnevne representanter til Norges Bygdeungdomslags representantskap, årsmøte og styre Oppnevne representanter til andre samarbeidende organisasjoner Utnevne æresmedlemmer i Norges Bygdekvinnelag Ha en god dialog med medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen Ivareta organisasjonens interesser overfor myndighetene og andre organisasjoner Delta på fylkesårsmøtene med mer i Norges Bygdekvinnelag Listen er ikke uttømmende, se også vedtektene for Norges Bygdekvinnelag. 18

18 6.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i organisasjonen Se for øvrig vedtektene 8 - Styret. 6.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med forskjellige regioner og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 6.5 Styremedlemmene Skal være leder i ett av de fem faste utvalgene, og er den direkte kontakten mellom styret og utvalget Se for øvrig vedtektene 8 - Styret. 19

19 SENTRALLEDDET 6.6 Norges Bygdekvinnelags faste utvalg Norges Bygdekvinnelags faste utvalg i sentralleddet er listet opp i et eget punkt i vedtektene del 1, 9. Disse er for tiden: organisasjonsutvalg mat- og miljøutvalg kvinnepolitisk utvalg kultur- og bygdepolitisk utvalg internasjonalt utvalg Utvalgene skal ha fra 3 til 5 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av sentralstyret for to år, og slik at 2 eller 3 medlemmer er på valg hvert år. Utvalgene skal jobbe med mandat fra sentralstyret. Utvalgene forbereder saker for styret og utarbeider materiell med mer. 6.7 Bygdekvinner Bygdekvinner er organisasjonens medlemsblad. Dette sendes til alle medlemmer i Norges Bygdekvinnelag, samt til samarbeidende organisasjoner. Som ledd i den utadrettede informasjon om Norges Bygdekvinnelag, sendes Bygdekvinner også til en gruppe journalister og kontaktpersoner. Bladet informerer om arbeidet i organisasjonen, aktuelle saker for medlemmene, og er et bindeledd mellom medlemmene og sentralleddet. Det utgis 4 nummer i året. 6.8 Norges Bygdekvinnelags hjemmeside Norges Bygdekvinnelags hjemmeside finner du på Her finnes blant annet siste nytt om det som rører seg i organisasjonen, hvilke saker styret i Norges Bygdekvinnelag arbeider med, viktige dokumenter og skjemaer, nyttige adresser og telefonnumre til styremedlemmer, ansatte med mer. På siden finnes også lenker til fylkes- og lokallagenes egne sider. Disse inngår i samme system og profil som hovedsiden. 6.9 Administrasjonen Administrasjonen holder til i Landbrukets hus i Oslo. Administrasjonen ledes av generalsekretæren og har det daglige ansvaret for å følge opp de vedtak som fattes av årsmøtet og sentralstyret. Administrasjonen er sekretær for sentralstyret og de faste utvalgene. I tillegg har administrasjonen ansvar for å yte medlemsservice, drift og utvikling av medlemsregisteret, og er redaktør for Bygdekvinner. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. Bladet finnes i papirversjon og som PDF på organisasjonens nettsside. 20

20 7. GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG En rekke ting er helt eller delvis felles i styrearbeidet for både lokallag, fylkeslag og sentralleddet i Norges Bygdekvinnelag. 7.1 Saksbehandling Saker som skal behandles i styret kan komme fra medlemmene, lokallag, fylkeslag, sentralstyret eller andre organisasjoner/instanser. Fylkesstyret oversender henstillinger fra lokallag til Norges Bygdekvinnelag dersom de finner dette riktig. De viktigste punktene i saksbehandlingen er: Innsamling av saksmateriell/bakgrunnsstoff Vurdering av materiellet Utarbeide forslag til vedtak/uttalelse I uttalelsen må det komme klart fram hva styret/ utvalget mener. Er det delte meninger, bør dette også stå i uttalelsen/vedtaket. Dersom det er mulig, bør forslaget kopieres til bruk på møtet Ofte er det nødvendig med en nærmere redegjørelse i saken før forslaget diskuteres. Bruk bakgrunnsstoff til dette og la alle få mulighet til å komme med sine synspunkter Når diskusjonene er avsluttet foretas en avstemning. Dersom flertallet av medlemmene er enige i styrets/utvalgets forslag til vedtak/uttalelse, sendes det videre. Er det uenighet, må forslaget omarbeides, slik at det er flertallets mening som kommer til uttrykk. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, eventuelt kan saken utsettes Dersom saken blir utsatt, må det innhentes nye opplysninger som kan klargjøre saken bedre, og avstemningen skjer da på et senere møte Videredistribusjon: Hvis saken blir vedtatt på møtet, sendes den videre til rette instans Saksgang i Norges Bygdekvinnelag: Saker fra lokallagene sendes via fylkeslaget til sentralleddet Norges Bygdekvinnelag har mange saker som det er naturlig å sende over til fylkes- og lokallag for uttalelse. Det er viktig at fylkes- og lokallag gir sin mening til kjenne, slik at uttalelsen fra Norges Bygdekvinnelag dekker det vide spekter av interesser vi har i vår organisasjon. Fylkeslaget vil ofte få henvendelser fra andre organisasjoner/instanser på fylkesplan. Det er viktig med et godt samarbeid, og alle henvendelser må behandles seriøst. 7.2 Protokoll Protokollen har en viktig funksjon i det interne informasjonsarbeidet. Det skal føres protokoll fra styremøter og årsmøter, som også anbefales til utvalgs- og komitémøter. Protokollføring er sekretærens hovedoppgave, og det er en fordel at protokollen føres likt fra år til år. En protokoll skal være korrekt, saklig og oversiktlig, med en kort informasjon om hva saken gjelder samt vedtak. Personlige meninger skal ikke protokollføres! Referat kan brukes til medlemsmøter og andre arrangement. 21

21 GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG Regler for protokollføring Begynn på ny side for hvert møte som føres inn Angi møtets art, møtested og dato med årstall Oppgi hvem som var til stede og hvem som hadde meldt forfall, eventuelt hvem som ikke møtte. Noter også om noen kom seinere eller gikk før møteslutt. Ved medlemsmøter skal det stå hvem som ledet møtet og hvor mange som var til stede Referer sakslista først, slik at det blir lettere å finne igjen hver enkelt sak Sakene refereres i samsvar med den vedtatte saklista. Nummerer saklista fortløpende slik: Sak 1/13, 2/13, 3/13 og så videre Gi en kort utredning om hvordan saken er tatt opp og hva den gjelder Alle forslag og lignende skal refereres. De nøyaktige stemmetall ved voteringer må oppgis Både på styre- og medlemsmøter kan ethvert medlem forlange protokolltilførsel om sin stilling til en sak Til slutt fører en inn tidspunktet for når møtet ble hevet Styreprotokollen sendes ut til styret og vedtas i begynnelsen av neste møte På medlemsmøter og andre arrangement skriver lederen og sekretæren under referatet Protokollen skal arkiveres og oppbevares på forsvarlig vis, den bør oppbevares både i papirversjon og elektronisk Til høyre ser du et enkelt eksempel på hvordan en protokoll kan føres. Protokoll fra styremøte i Bakkebygda Bygdekvinnelag Tid: 5. august 2013, kl Sted: Bakkebygda grendehus Tilstede: Margit Mynde, Elinor Bekken, Sara Johnsen, Birgit Blach og Birthe Skriverstuen (referent) Forfall: Nora Seter Sak 1/13 - Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 2/13 - Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll godkjent Sak 3/13 - Referatsaker Elinor refererte fra styremøte i Bygdeungdomslaget den 2. august, kommer forespørsel om dugnadshjelp til Bygderebusløp og høstbankett. Referatsakene tas til orientering Sak 4/13 - Økonomi Kasserer la fram rapport for året så langt, grunnet avlyst bakekurs har laget kr i pluss ifht budsjett. Forslag om å føre posten inn septembersamlinga for lokallaget, og leie inn en aktuell foredragsholder på tradisjonsmat. Vedtak: kr blir ført fra budsjettpost Kurs til Lokallagssamling, øremerket foredragsholder. Enstemmig vedtatt. Sak 5/13 - Årsmøte Årsmøte må avholdes innen 1. november. Forslag om 26. oktober, aktuelle steder er grendehuset eller sportshytta. Vedtak: Årsmøtet avholdes 26. oktober. Sara undersøker sted. Årsmøtesaker forberedes på styremøtet i begynnelsen av september. forberedes av Margit. Enstemmig vedtatt. Sak 6/13 - Deltagelse på marked Har kommet forespørsel om laget kan delta med grønnsaksbod på markedet i Viken. Styret diskuterte nytten vs. arbeidet som må legges ned. Vedtak: Laget deltar, Sara koordinerer. Vedtatt mot en stemme. Eventuelt Ingen saker. Møtet hevet kl

22 GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG 7.3 Årsmelding En viktig oppgave i det interne informasjonsarbeidet er å skrive årsmelding. Den skrives av lederen og sekretæren, og skal være et kort resymé av virksomheten gjennom året. Årsmeldingen sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet, slik at alle medlemmene mottar den i god tid før møtet. Da kan de vurdere aktiviteten i året som er gått og samtidig tenke over aktuelle aktiviteter i kommende arbeidsår. Lokallag skal sende årsmelding og utskrift av årsmøteprotokoll til fylkeslag og sentralleddet før 1. desember. Fylket skal lage et sammendrag av årsmeldingene fra lokallagene og en kortversjon av fylkets årsmelding, og sende dette til sentralleddet i løpet av februar. Kortversjonen er til Norges Bygdekvinnelags årsmelding. Årsmeldingen skal inneholde dette: Kort referat fra sist årsmøte Styrets sammensetning i året som er gått Medlemstallet ved årets begynnelse og slutt med eventuelle kommentarer Antall styremøter, medlemsmøter, turer, demonstrasjoner, tevlinger, studietiltak og annet som har vært avholdt og arrangert Saker som har vært diskutert i laget, uttalelser/ henstillinger som er sendt, og spesielle tiltak som bør nevnes Kort om den økonomiske situasjonen/regnskapet og eventuelt det beløpet som er bevilget som gaver eller mottatt som tilskudd/gaver Kort referat fra alle utvalg og nemnder En kort presentasjon av informasjonsarbeidet Noen tanker om året som er gått kan komme avslutningsvis 7.4 Resolusjon En resolusjon er en meningsytring om en aktuell sak. En resolusjon skal være en tekst som for eksempel et samlet årsmøte kan stille seg bak. Resolusjonen skal være faktabasert, presis, relativt kort og ha et klart budskap og med begrunnelse Resolusjonen må ha en tydelig mottaker som for eksempel ordfører eller regjering Resolusjonen bør sendes direkte til mottaker snarest mulig etter vedtak. Lokallag sender kopi til eget fylkestyre og Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslag sender kopi til egne lokallag og Norges Bygdekvinnelag Resolusjonen må settes opp som egen sak på saklista til årsmøtet, og det bør velges en redaksjonskomité Ved innkalling til årsmøtet kan møtedeltakerne bli oppfordret til å sende inn forslag til resolusjon Om mulig bør forslag til resolusjon sendes ut på forhånd. Det må også være mulig for delegatene å legge fram forslag til resolusjon direkte på årsmøtet. Forslaget bør legges fram skriftlig Oversikt over vedtatte resolusjoner i lokal- og fylkeslag gjøres kjent i årsmelding for Norges Bygdekvinnelag En resolusjon må ikke forveksles med innkomne saker til årsmøte jfr. vedtektene 23

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG BOKMÅL Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG VEDTEKTER INNHOLD Sist revidert juni 2016 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene.

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer