Organisasjonshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonshåndbok"

Transkript

1 Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag

2 FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen enten du er aktiv i lokallaget, fylkeslaget eller sentralt. Håndboken innholder nyttig informasjon om hvordan organisasjon i praksis kan driftes og utvikles, og hva din rolle og ansvar som tillitsvalgt kan innebære. I en slagkraftig og attraktiv organisasjon skal det være moro og drive organisasjonsarbeid. I denne utgaven av organisasjonshåndboken gir vi også en rekke tips til hvordan få til engasjement og aktivitet i laget. Håndboken bygger blant annet på Norges Bygdekvinnelags vedtekter, strategi og arbeidsplaner. Disse sammen med håndboken kan bestilles direkte hos Norges Bygdekvinnelag eller lastes ned fra våre nettsider Her kan du også følge med på alt som skjer i organisasjon. Bruk gjerne organisasjonshåndboken som grunnlag for en studiering. Den første organisasjonshåndboken for Norges Bygdekvinnelag ble gitt ut i Siste revidering ble gjort i Denne utgaven er revidert av Frøydis Barstad i 2013 i samarbeid med administrasjonen og organisasjonsutvalget i Norges Bygdekvinnelag. Lykke til med organisasjonsarbeidet! Norges Bygdekvinnelag September 2013

3 INNHOLD 1. Om Norges Bygdekvinnelag 2. Etiske kjøreregler for Norges Bygdekvinnelag 3. Styringsdokumenter 4. Lokallagene 4.1 Generelt 4.2 Styrets oppgaver 4.3 Lederen 4.4 Nestlederen 4.5 Sekretæren 4.6 Kassereren 4.7 Studielederen 4.8 Styremedlemmer 4.9 Utvalg/komiteer/nemnder 4.10 Sammenslåing og oppløsning av lag 5. Fylkeslagene 5.1 Generelt 5.2 Arbeidsoppgaver 5.3 Lederen 5.4 Nestlederen 5.5 Sekretæren 5.6 Kassereren 5.7 Studielederen 5.8 Styremedlemmer 5.9 Utvalg/komiteer/nemnder 5.10 Møter og kurs i regi av fylkeslagene 6. Sentralleddet 6.1 Generelt 6.2 Arbeidsoppgaver 6.3 Lederen 6.4 Nestlederen

4 6.5 Styremedlemmene 6.6 Norges Bygdekvinnelags faste utvalg 6.7 Bygdekvinner 6.8 Norges Bygdekvinnelags hjemmeside 6.9 Administrasjonen 7. Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag 7.1 Saksbehandling 7.2 Protokoll 7.3 Årsmelding 7.4 Resulosjon 7.5 Registrering av frivillig virksomhet 7.6 Budsjett 7.7 Regnskap 7.8 Arbeidsplan og aktivitetsplan 7.9 Kontingent og medlemsskap i Norges Bygdekvinnelag 7.10 Arkiv 7.11 Representasjon og mandat 7.12 Økonomisk støtte 8. Møter 8.1 Generelt 8.2 Årsmøte 8.3 Styremøte 8.4 Medlemsmøte 8.5 Åpent eller lukket møte 8.6 Møteformer 8.7 Møteledelse og møtekultur 8.8 Å holde tale/foredrag 8.9 Diskusjon og diskusjonsteknikk 8.10 Visuelle og tekniske hjelpemidler 9. Votering, valgkomité og valg 9.1 Voteringsuttrykk 9.2 Voteringsrekkefølge 9.3 Valgkomité 9.4 Valg

5 10. Engasjement og aktivitet 10.1 Hvordan være aktive? 10.2 Medlemsverving og rekruttering 10.3 Oppstart av et bygdekvinnelag 11. Informasjon og PR 11.1 Om informasjon og PR 11.2 Kontakt med media 12. Studiearbeid og kurs 13. Utmerkelser 13.1 Tildeling av ærestegn/æresmedlemsskap og diplom for lands- og fylkesplan (gull- og sølvmerke) 13.2 Ærestegn på lokalplan (diplom) 13.3 Retningslinjer for utdeling av hustavle med nål på lokal- og fylkesplan 14. Bygdekvinnelagets hjelpefond 15. ACWW Vennemynt 16. Studieplan 16.1 Om studieplanen 16.2 Samling 1: Organisasjonen 16.3 Samling 2: Styrearbeid 16.4 Samling 3: Møter og demokrati 16.5 Samling 4: Aktivitet og informasjon 17. Historikk 17.1 Begynnelsen 17.2 Selvstendig organisasjon 17.3 Oppgavene 17.4 Arbeidsform 17.5 Enkelte faste utvalg og fond 17.6 Milepæler i Norges Bygdekvinnelag

6 1. OM NORGES BYGDEKVINNELAG Norges Bygdekvinnelag er en kvinneorganisasjon som arbeider for bygdenes og kvinners interesser. Gjennom Bygdekvinnelagets engasjement bygges det gode lokale møteplasser og det arbeides aktivt for å styrke kvinners innflytelse i samfunnet. I dag er bygdekvinnene blant landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede. Fomålsparagrafen Norges Bydekvinnelags overordnede mål kommer til utrykk gjennom formålsparagrafen, 1 i vedtektene. Denne ble sist revidert og fornyet på årsmøtet i Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. Antall medlemmer i 2013 var , fordelt på 450 lokallag og 18 fylkeslag. Administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag holder til i Bygdekvinnelagets lokaler i Oslo. Norges Bygdekvinnelag består av mange tusen kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. På bildet ser du bygdekvinner fra hele landet under markeringen av Stemmeretsjubileet 2013 i hovedstaden. 7

7 2. ETISKE KJØREREGLER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Formålet med etiske kjøreregler er å skape en felles forståelse av hvilke holdninger vi ønsker å legge til grunn for vårt organisasjonsarbeid, og hvordan vi ønsker å kommunisere med hverandre. I Norges Bygekvinnelag har vi lagt følgende regler til grunn: Vi skal respektere hverandre Vi skal være åpne og ærlige Vi skal vise engasjement Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger Vi skal skape trivsel, stolthet og glede I Hillestad Bygdekvinnelag finner vi aktive og engasjerte bygdekvinner som sprer trivsel og holder gode mattradisjoner i hevd med stolthet og glede. 8

8 3. STYRINGSDOKUMENTER Norges Bygdekvinnelag har flere styringsdokumenter. Med styringsdokumenter mener vi de rammer som er lagt for organisasjonens virke og som vedtas på årsmøtet. Styringsdokumentene er gode hjelpemidler i det praktiske arbeidet for organisasjonen. Vedtektene er Norges Bygdekvinnelags lover og sier hva som er organisasjonens overordnede mål og hvilke regler som gjelder. I vedtektene for Norges Bygdekvinnelag inngår også vedtektene for fylkeslag og lokallag, regler og instruks for valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag, retningslinjer for støttemedlemskap og æresmedlemskap, og vedtektene for Bygdekvinnenes Hjelpefond. Arbeidsplanen for Norges Bygdekvinnelag konkretiserer hvordan organisasjonen skal arbeide for å nå sine mål og strategier. Med utgangspunkt i denne planen lager fylkes- og lokallag sine arbeidsplaner tilpasset lokale forhold. Budsjettet legger de økonomiske rammene for driften av organisasjonen. All aktivitet må skje innenfor denne fastsatte årlige rammen. Dokumentene kan lastes ned eller bestilles på nettsidene under menypunktet For tillitsvalgte eller under fanen Om Bygdekvinnelaget. Strategidokumentet til Norges Bygdekvinnelag konkretiserer målene til organisasjonen og sier hva som må gjøres for å nå disse. Politisk plattform synliggjør Norges Bygdekvinnelags verdigrunnlag og hva vi som organisasjon mener om ulike saker. Plattformen er et nyttig verktøy i Bygdekvinnelagets interessepolitiske arbeid. 9

9 4. LOKALLAGENE 4.1 Generelt Alle som slutter opp om Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf kan bli medlem i Norges Bygdekvinnelag. Medlemmene er tilsluttet et lokalt lag, der slike lag ikke finnes, organiseres medlemmene direkte i fylkeslaget. Medlemmene er den bærende kraften i organisasjonen, og organisasjonen er derfor avhengig av sterke og aktive lokallag der medlemmene engasjerer seg. Gjennom aktiv deltakelse i lokallagene får medlemmene innflytelse i organisasjonen, samtidig som de er pådrivere i bygdesamfunnet og arbeider for lokalmiljøets beste. Norges Bygdekvinnelag sentralt og på fylkesplan har som oppgave å gi hjelp og impulser til arbeidet i lokallagene og videreføre de sakene som medlemmene tar opp gjennom lokallagene. Lagene arbeider i samsvar med formålsparagrafen og Norges Bygdekvinnelags normalvedtekter. Videre er det politisk plattform, strategi og arbeidsplaner som årsmøtene har vedtatt som gir grunnlaget for aktiviteten. Avvik fra normalvedtekter må godkjennes av styret i Norges Bygdekvinnelag. 4.2 Styrets oppgaver Laget ledes av et styre, som består av fem til sju medlemmer valgt av årsmøtet. Lokallaget bør, der det er praktisk mulig, ha plass for ett medlem valgt av bondelaget og ett medlem valgt av bygdeungdomslaget. Det bør også oppnevnens representanter til gjensidig representasjon i de lokale bondelag og bygdeungdomslag. Styret avgjør saker etter retningslinjer medlemmene har gitt i årsmøtet/ medlemsmøtet og i tråd med vedtekter og arbeidsplan for laget og Norges Bygdekvinnelag. Styrets ansvar og oppgaver: Den daglige ledelsen av laget, med årsmøtet som høyeste myndighet Årsmøtet skal holdes innen 1. november Fordeling av arbeidsoppgaver Å oppnevne nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og eventuelle ledere for andre prioriterte arbeidsområder, som nettsideansvarlig og verveansvarlig Å oppnevne representanter til organisasjoner lokallaget er tilsluttet Å gjennomføre oppdrag som Norges Bygdekvinnelag og fylkeslag ber om Å forberede saker til møtene Gjennomføring av vedtak som er gjort i laget Lagets økonomi og regnskap Planlegging av lagsarbeidet i tiden framover (arbeidsplan, aktivitetsplan og budsjett) Rekruttering Avtaler på lagets vegne Å oppnevne representanter til aktuelle lag og utvalg Utnevnelsen av æresmedlemmer i lokallaget Det juridiske ved alle avtaler som laget inngår inntil årsmøtet har godkjent årsmelding og regnskap 10

10 4.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Har i samarbeid med sekretæren ansvaret for lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal i samarbeid med kassereren sørge for at kontingent blir krevd inn og sendt fylkeslaget og sentralleddet innen 15. februar Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i laget 4.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med utvalg og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 4.5 Sekretæren Skal sammen med lederen ta seg av lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal oppbevare og føre protokoll/referat fra alle møter/arrangement Skal skrive årsmelding og rapporter i samarbeid med leder, og sende disse til fylkeslaget og sentralleddet innen tidsfristen Skal kunngjøre møter med plakater, annonser, e-post/brev til medlemmene med mer Skal samle inn og arkivere oppslag fra mediene om lagets virksomhet Har ansvaret for lagets arkiv

11 4.6 Kassereren Skal ha oversikt over lagets økonomi til enhver tid Skal foreta inn- og utbetalinger og føre kassadagbok med bilag til alle poster Skal kreve inn kontingenten og sende denne til fylkeslaget og sentralleddet innen 15. februar Skal melde fra til medlemsregisteret om endringer (innmelding/utmelding) Skal sette opp forslag til budsjett sammen med de andre i styret Har ansvaret for loddsalg, billettsalg med mer Skal oppbevare og lage lister over lagets verdisaker Skal sluttføre årsregnskapet og få dette revidert før årsmøtet Skal søke om momskompensasjon (se kapittel 7.5) Skal undersøke muligheten for å søke om ulike støtteordninger og tilskudd 4.7 Studielederen Har ansvaret for studie- og kursarbeidet Har ansvar for å presentere tilgjengelig studie- og kurstilbud for medlemmene og motivere til deltakelse. Har ansvaret for at den praktiske kurstilretteleggingen blir gjennomført 4.8 Styremedlemmer Kan være utvalgsleder Skal hjelpe de øvrige styremedlemmene der det trengs ekstra innsats, innkreving av kontingent, loddsalg, annonsering av møter og lignende Kan være materialforvalter, og sørge for at nødvendig materiell er med på hvert enkelt arrangement Kan være informasjonsansvarlig, lokallagsredaktør, nettsideansvarlig, verveansvarlig eller lignende 12

12 LOKALLAGENE Det er på lokallagsplan den viktigste aktiviteten, informasjonsarbeidet og medlemsvervingen foregår. Her er fire engasjerte bygdekvinner fra Nord-Trøndelag på Agrisjå. 4.9 Utvalg/komiteer/nemnder Ett av organisasjonens mål er å skolere kvinner til aktivt samfunnsengasjement. For å nå dette målet er det viktig å fordele arbeidet i organisasjonen på flest mulig medlemmer. Norges Bygdekvinnelag organisasjonsmodell forutsetter derfor bruk av utvalg som arbeidsform sentralt, men fylkes- og lokallagene stilles fritt i henhold til opprettelse av utvalg. I tilfeller der utvalg opprettes, blir styremedlemmene leder i hvert sitt utvalg Sammenslåing og oppløsning av lag Vedtak om sammenslåing med annet lag, må fattes i årsmøtet med ¾ flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Slås laget sammen med et annet lag, går midlene til det nye laget. Vedtak om oppløsning av lag må fattes av to årsmøter etter hverandre med 3/4 flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50% av medlemstallet. Det må være minst seks måneder mellom de to årsmøtene. Se vedtektene 14 under Normalvedtekter for lokallagene. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. 13

13 5. FYLKESLAGENE 5.1 Generelt Fylkeslaget er en sammenslutning av alle Bygdekvinnelag innen et fylke, og har som hovedoppgave å være bindeledd mellom lokallagene og sentralleddet i Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslaget, som lokallaget, arbeider i tråd med Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf. 5.2 Arbeidsoppgaver Fylkeslaget er bindeleddet mellom sentralleddet og lokallaget, og har derfor stor innflytelse på hvordan organisasjonen fungerer både på lokalt og sentralt plan. Fylkesstyret behandler saker etter vedtak som er gjort i årsmøtet og/eller andre arrangement i fylkeslaget. Vedtak må gjøres i tråd med vedtekter og arbeidsplan for fylkeslaget og Norges Bygdekvinnelag. Til hjelp i dette arbeidet kan fylkesstyret oppnevne faste utvalg. Styrets ansvar og oppgaver: Den daglige ledelsen av laget, med årsmøtet som høyeste myndighet Årsmøtet skal holdes innen 1. april Oppnevne ansvarlig kontakt/medlemmer til utvalg og komiteer Sørge for at vedtak som er gjort i laget blir gjennomført Lagets arbeidsplan og økonomi Gjennomføre oppdrag som Norges Bygdekvinnelag ber om Behandle og være pådriver for saker lokallagene ønsker å fremme for Norges Bygdekvinnelag Videreformidle saker som blir tatt opp i Norges Bygdekvinnelag Inspirere lokallagene til egenaktivitet og samarbeid lokallagene imellom Hjelpe lokallagene med å tilrettelegge og samkjøre arbeidsoppgaver fra Norges Bygdekvinnelag Besøke lokallagene i størst mulig grad Arrangere ledermøter, kurs og lignende for lokallagene Arbeide for utbygging av organisasjonen, både stifting av lokallag og rekruttering av medlemmer Ivareta Norges Bygdekvinnelags interesser overfor fylkeskommunen og andre fylkesorganisasjoner Samarbeide med fylkesstyret i bondelaget og bygdeungdomslaget og andre organisasjoner Oppnevne representanter til aktuelle styrer og utvalg Utnevnelse av æresmedlemskap i fylkeslaget Det juridiske ved alle avtaler som laget inngår inntil årsmøtet har godkjent årsmelding og regnskap 14

14 5.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Har i samarbeid med sekretæren ansvaret for lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i laget 5.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med forskjellige regioner og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 5.5 Sekretæren Skal sammen med lederen ta seg av lagets kommunikasjon og informasjonsvirksomhet Skal oppbevare og føre protokoll/referat fra alle møter/arrangement Skal skrive årsmelding og rapporter i samarbeid med leder, og sende disse til sentralleddet innen tidsfristen Skal kunngjøre møter med plakater, annonser, e-post/brev til medlemmene med mer Skal samle inn og arkivere oppslag fra mediene om lagets virksomhet Har ansvaret for lagets arkiv 15

15 5.6 Kassereren Skal ha oversikt over lagets økonomi til enhver tid Skal foreta inn- og utbetalinger og føre kassadagbok med bilag til alle poster Skal melde fra til medlemsregisteret om endringer (innmelding/utmelding) Skal sette opp forslag til budsjett sammen med de andre i styret Har ansvaret for loddsalg, billettsalg med mer Skal oppbevare og lage lister over lagets verdisaker Skal sluttføre årsregnskapet og få dette revidert før årsmøtet Skal søke om momskompensasjon (se kapittel 7.5) Skal undersøke muligheten for å søke om ulike støtteordninger og tilskudd 5.8 Styremedlemmer Kan være utvalgsleder eller kontaktkvinne for ett av de faste utvalgene Skal hjelpe de øvrige styremedlemmene der det trengs ekstra innsats Kan være materialforvalter, og sørge for at nødvendig materiell er med på hvert enkelt arrangement Kan være informasjonsansvarlig, fylkesredaktør eller lignende 5.7 Studielederen Har ansvaret for studie- og kursarbeidet Har ansvar for å presentere tilgjengelig studie- og kurstilbud for medlemmene og motivere til deltakelse Har ansvaret for at den praktiske kurstilretteleggingen på fylkesnivå blir gjennomført 16

16 FYLKESLAGENE 5.9 Utvalg/komiteer/nemnder Ett av organisasjonens mål er å skolere kvinner til aktivt samfunnsengasjement. For å nå dette målet er det viktig å fordele arbeidet i organisasjonen på flest mulig medlemmer. Norges Bygdekvinnelag bruker utvalg som arbeidsform sentralt, men fylkes- og lokallagene stilles fritt i henhold til opprettelse av utvalg. I tilfeller der utvalg opprettes, blir styremedlemmene leder i hvert sitt utvalg Møter og kurs i regi av fylkeslagene Hver år bør det holdes ett eller flere møter og kurs for lokallagene innen hvert fylke. Fylkesstyret bestemmer hvor mange møter og kurs som skal holdes og hvem som er målgruppen og aktuelle deltagere. Når det gjelder saker som skal føres videre fra Norges Bygdekvinnelags årsmøte, bør hovedtyngden legges på drøftingene om hvordan en skal få sakene ut til lokallagene. Generelle referater fra disse møtene bør ikke ta opp kostbar tid. Møtene/kursene skal være arbeidsmøter. Møtene skal ved behandling av interne saker være lukket, men kan være åpne for pressen ved foredrag og lignende som har allmenn interesse. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. Møtene og kursene skal blant annet behandle: De saker som var oppe på Norges Bygdekvinnelags årsmøte og de saker som skal føres videre til lokallagene Saker som fylkeslaget ønsker å ta opp Saker som lokallagene ønsker å ta opp Aktuelle temaforedrag Nødvendig opplæring 17

17 6. SENTRALLEDDET 6.1 Generelt Norges Bygdekvinnelag er organisert i lokal- og fylkeslag, samt et sentralledd som består av et styre med faste utvalg og administrasjonen. Sentralleddet er ansvarlig for den daglige ledelsen av organisasjonen, med årsmøtet som høyeste myndighet. Styret og administrasjonen er ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med formålsparagraf, vedtekter, strategi og arbeidsplan. Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften. 6.2 Arbeidsoppgaver Sentralstyret har det overordnede ansvaret for at vedtekter og de vedtak som fattes av årsmøtet blir fulgt. Styret består av 5 til 7 medlemmer valgt av årsmøtet og 1 medlem valgt av Norges Bondelag og 1 medlem valgt av Norges Bygdeungdomslag. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Vedtak som fattes av årsmøtet er blant annet vedtekter, strategier, arbeidsplaner og budsjett. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni hvert andre år. Styrets ansvar og oppgaver: Legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet Legge fram og følge opp budsjettet vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp strategi og arbeidsplan vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp endringer til politisk plattform vedtatt i årsmøtet Legge fram og følge opp endringer i vedtektene vedtatt på årsmøtet Legge fram og følge opp endringer i kontingenten vedtatt av årsmøtet Oppnevne medlemmer i de fem faste utvalgene vedtatt i årsmøtet, og lede og drifte disse Oppnevne representanter til Norges Bondelags representantskap, årsmøte og styre Oppnevne representanter til Norges Bygdeungdomslags representantskap, årsmøte og styre Oppnevne representanter til andre samarbeidende organisasjoner Utnevne æresmedlemmer i Norges Bygdekvinnelag Ha en god dialog med medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen Ivareta organisasjonens interesser overfor myndighetene og andre organisasjoner Delta på fylkesårsmøtene med mer i Norges Bygdekvinnelag Listen er ikke uttømmende, se også vedtektene for Norges Bygdekvinnelag. 18

18 6.3 Lederen Er lagets øverste ansvarlige, og hun må påse at alle vedtak som blir gjort er i overensstemmelse med formål, vedtekter og arbeidsplan Skal holde styret orientert om alle aktuelle saker Skal forberede og påse at møtene blir ansvarlig ledet Er lagets fremste kontaktperson/representant utad Skal etter beste evne vekke interesse, skape engasjement og arbeidslyst i styret og i organisasjonen Se for øvrig vedtektene 8 - Styret. 6.4 Nestlederen Skal ta over lederens oppgaver når hun er fraværende Bør forberede og lede enkelte styremøter og andre møter Skal holde seg orientert om saker som er på agendaen Kan bli pålagt særskilte arbeidsoppgaver, for eksempel i forbindelse med ulike aktiviteter, kontakt med forskjellige regioner og så videre Kan bli tillagt ansvaret for særskilte utvalg og komiteer som styret eller årsmøtet vil sette ned 6.5 Styremedlemmene Skal være leder i ett av de fem faste utvalgene, og er den direkte kontakten mellom styret og utvalget Se for øvrig vedtektene 8 - Styret. 19

19 SENTRALLEDDET 6.6 Norges Bygdekvinnelags faste utvalg Norges Bygdekvinnelags faste utvalg i sentralleddet er listet opp i et eget punkt i vedtektene del 1, 9. Disse er for tiden: organisasjonsutvalg mat- og miljøutvalg kvinnepolitisk utvalg kultur- og bygdepolitisk utvalg internasjonalt utvalg Utvalgene skal ha fra 3 til 5 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av sentralstyret for to år, og slik at 2 eller 3 medlemmer er på valg hvert år. Utvalgene skal jobbe med mandat fra sentralstyret. Utvalgene forbereder saker for styret og utarbeider materiell med mer. 6.7 Bygdekvinner Bygdekvinner er organisasjonens medlemsblad. Dette sendes til alle medlemmer i Norges Bygdekvinnelag, samt til samarbeidende organisasjoner. Som ledd i den utadrettede informasjon om Norges Bygdekvinnelag, sendes Bygdekvinner også til en gruppe journalister og kontaktpersoner. Bladet informerer om arbeidet i organisasjonen, aktuelle saker for medlemmene, og er et bindeledd mellom medlemmene og sentralleddet. Det utgis 4 nummer i året. 6.8 Norges Bygdekvinnelags hjemmeside Norges Bygdekvinnelags hjemmeside finner du på Her finnes blant annet siste nytt om det som rører seg i organisasjonen, hvilke saker styret i Norges Bygdekvinnelag arbeider med, viktige dokumenter og skjemaer, nyttige adresser og telefonnumre til styremedlemmer, ansatte med mer. På siden finnes også lenker til fylkes- og lokallagenes egne sider. Disse inngår i samme system og profil som hovedsiden. 6.9 Administrasjonen Administrasjonen holder til i Landbrukets hus i Oslo. Administrasjonen ledes av generalsekretæren og har det daglige ansvaret for å følge opp de vedtak som fattes av årsmøtet og sentralstyret. Administrasjonen er sekretær for sentralstyret og de faste utvalgene. I tillegg har administrasjonen ansvar for å yte medlemsservice, drift og utvikling av medlemsregisteret, og er redaktør for Bygdekvinner. Les også kapittel 7 Generelt om styrearbeid i Norges Bygdekvinnelag. Bladet finnes i papirversjon og som PDF på organisasjonens nettsside. 20

20 7. GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG En rekke ting er helt eller delvis felles i styrearbeidet for både lokallag, fylkeslag og sentralleddet i Norges Bygdekvinnelag. 7.1 Saksbehandling Saker som skal behandles i styret kan komme fra medlemmene, lokallag, fylkeslag, sentralstyret eller andre organisasjoner/instanser. Fylkesstyret oversender henstillinger fra lokallag til Norges Bygdekvinnelag dersom de finner dette riktig. De viktigste punktene i saksbehandlingen er: Innsamling av saksmateriell/bakgrunnsstoff Vurdering av materiellet Utarbeide forslag til vedtak/uttalelse I uttalelsen må det komme klart fram hva styret/ utvalget mener. Er det delte meninger, bør dette også stå i uttalelsen/vedtaket. Dersom det er mulig, bør forslaget kopieres til bruk på møtet Ofte er det nødvendig med en nærmere redegjørelse i saken før forslaget diskuteres. Bruk bakgrunnsstoff til dette og la alle få mulighet til å komme med sine synspunkter Når diskusjonene er avsluttet foretas en avstemning. Dersom flertallet av medlemmene er enige i styrets/utvalgets forslag til vedtak/uttalelse, sendes det videre. Er det uenighet, må forslaget omarbeides, slik at det er flertallets mening som kommer til uttrykk. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, eventuelt kan saken utsettes Dersom saken blir utsatt, må det innhentes nye opplysninger som kan klargjøre saken bedre, og avstemningen skjer da på et senere møte Videredistribusjon: Hvis saken blir vedtatt på møtet, sendes den videre til rette instans Saksgang i Norges Bygdekvinnelag: Saker fra lokallagene sendes via fylkeslaget til sentralleddet Norges Bygdekvinnelag har mange saker som det er naturlig å sende over til fylkes- og lokallag for uttalelse. Det er viktig at fylkes- og lokallag gir sin mening til kjenne, slik at uttalelsen fra Norges Bygdekvinnelag dekker det vide spekter av interesser vi har i vår organisasjon. Fylkeslaget vil ofte få henvendelser fra andre organisasjoner/instanser på fylkesplan. Det er viktig med et godt samarbeid, og alle henvendelser må behandles seriøst. 7.2 Protokoll Protokollen har en viktig funksjon i det interne informasjonsarbeidet. Det skal føres protokoll fra styremøter og årsmøter, som også anbefales til utvalgs- og komitémøter. Protokollføring er sekretærens hovedoppgave, og det er en fordel at protokollen føres likt fra år til år. En protokoll skal være korrekt, saklig og oversiktlig, med en kort informasjon om hva saken gjelder samt vedtak. Personlige meninger skal ikke protokollføres! Referat kan brukes til medlemsmøter og andre arrangement. 21

21 GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG Regler for protokollføring Begynn på ny side for hvert møte som føres inn Angi møtets art, møtested og dato med årstall Oppgi hvem som var til stede og hvem som hadde meldt forfall, eventuelt hvem som ikke møtte. Noter også om noen kom seinere eller gikk før møteslutt. Ved medlemsmøter skal det stå hvem som ledet møtet og hvor mange som var til stede Referer sakslista først, slik at det blir lettere å finne igjen hver enkelt sak Sakene refereres i samsvar med den vedtatte saklista. Nummerer saklista fortløpende slik: Sak 1/13, 2/13, 3/13 og så videre Gi en kort utredning om hvordan saken er tatt opp og hva den gjelder Alle forslag og lignende skal refereres. De nøyaktige stemmetall ved voteringer må oppgis Både på styre- og medlemsmøter kan ethvert medlem forlange protokolltilførsel om sin stilling til en sak Til slutt fører en inn tidspunktet for når møtet ble hevet Styreprotokollen sendes ut til styret og vedtas i begynnelsen av neste møte På medlemsmøter og andre arrangement skriver lederen og sekretæren under referatet Protokollen skal arkiveres og oppbevares på forsvarlig vis, den bør oppbevares både i papirversjon og elektronisk Til høyre ser du et enkelt eksempel på hvordan en protokoll kan føres. Protokoll fra styremøte i Bakkebygda Bygdekvinnelag Tid: 5. august 2013, kl Sted: Bakkebygda grendehus Tilstede: Margit Mynde, Elinor Bekken, Sara Johnsen, Birgit Blach og Birthe Skriverstuen (referent) Forfall: Nora Seter Sak 1/13 - Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 2/13 - Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll godkjent Sak 3/13 - Referatsaker Elinor refererte fra styremøte i Bygdeungdomslaget den 2. august, kommer forespørsel om dugnadshjelp til Bygderebusløp og høstbankett. Referatsakene tas til orientering Sak 4/13 - Økonomi Kasserer la fram rapport for året så langt, grunnet avlyst bakekurs har laget kr i pluss ifht budsjett. Forslag om å føre posten inn septembersamlinga for lokallaget, og leie inn en aktuell foredragsholder på tradisjonsmat. Vedtak: kr blir ført fra budsjettpost Kurs til Lokallagssamling, øremerket foredragsholder. Enstemmig vedtatt. Sak 5/13 - Årsmøte Årsmøte må avholdes innen 1. november. Forslag om 26. oktober, aktuelle steder er grendehuset eller sportshytta. Vedtak: Årsmøtet avholdes 26. oktober. Sara undersøker sted. Årsmøtesaker forberedes på styremøtet i begynnelsen av september. forberedes av Margit. Enstemmig vedtatt. Sak 6/13 - Deltagelse på marked Har kommet forespørsel om laget kan delta med grønnsaksbod på markedet i Viken. Styret diskuterte nytten vs. arbeidet som må legges ned. Vedtak: Laget deltar, Sara koordinerer. Vedtatt mot en stemme. Eventuelt Ingen saker. Møtet hevet kl

22 GENERELT OM STYREARBEID I NORGES BYGDEKVINNELAG 7.3 Årsmelding En viktig oppgave i det interne informasjonsarbeidet er å skrive årsmelding. Den skrives av lederen og sekretæren, og skal være et kort resymé av virksomheten gjennom året. Årsmeldingen sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet, slik at alle medlemmene mottar den i god tid før møtet. Da kan de vurdere aktiviteten i året som er gått og samtidig tenke over aktuelle aktiviteter i kommende arbeidsår. Lokallag skal sende årsmelding og utskrift av årsmøteprotokoll til fylkeslag og sentralleddet før 1. desember. Fylket skal lage et sammendrag av årsmeldingene fra lokallagene og en kortversjon av fylkets årsmelding, og sende dette til sentralleddet i løpet av februar. Kortversjonen er til Norges Bygdekvinnelags årsmelding. Årsmeldingen skal inneholde dette: Kort referat fra sist årsmøte Styrets sammensetning i året som er gått Medlemstallet ved årets begynnelse og slutt med eventuelle kommentarer Antall styremøter, medlemsmøter, turer, demonstrasjoner, tevlinger, studietiltak og annet som har vært avholdt og arrangert Saker som har vært diskutert i laget, uttalelser/ henstillinger som er sendt, og spesielle tiltak som bør nevnes Kort om den økonomiske situasjonen/regnskapet og eventuelt det beløpet som er bevilget som gaver eller mottatt som tilskudd/gaver Kort referat fra alle utvalg og nemnder En kort presentasjon av informasjonsarbeidet Noen tanker om året som er gått kan komme avslutningsvis 7.4 Resolusjon En resolusjon er en meningsytring om en aktuell sak. En resolusjon skal være en tekst som for eksempel et samlet årsmøte kan stille seg bak. Resolusjonen skal være faktabasert, presis, relativt kort og ha et klart budskap og med begrunnelse Resolusjonen må ha en tydelig mottaker som for eksempel ordfører eller regjering Resolusjonen bør sendes direkte til mottaker snarest mulig etter vedtak. Lokallag sender kopi til eget fylkestyre og Norges Bygdekvinnelag. Fylkeslag sender kopi til egne lokallag og Norges Bygdekvinnelag Resolusjonen må settes opp som egen sak på saklista til årsmøtet, og det bør velges en redaksjonskomité Ved innkalling til årsmøtet kan møtedeltakerne bli oppfordret til å sende inn forslag til resolusjon Om mulig bør forslag til resolusjon sendes ut på forhånd. Det må også være mulig for delegatene å legge fram forslag til resolusjon direkte på årsmøtet. Forslaget bør legges fram skriftlig Oversikt over vedtatte resolusjoner i lokal- og fylkeslag gjøres kjent i årsmelding for Norges Bygdekvinnelag En resolusjon må ikke forveksles med innkomne saker til årsmøte jfr. vedtektene 23

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

BOKMÅL. Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG BOKMÅL Vedtekter FOR NORGES BYGDEKVINNELAG VEDTEKTER INNHOLD Sist revidert juni 2016 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer