MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 34/10 10/347 ÅRSMELDING 2010 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 35/10 10/384 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER, "BROBYGGINGSPROSJEKTET" 36/10 10/476 TILSETTING OG RÅDMANNENS FULLMAKTER 37/10 10/475 RESSURSBRUK VED BÅTSFJORD OG NORDSKOGEN SKOLE 38/10 10/473 ØKONOMISTYRING HELSE OG OMSORGSSEKTOREN 39/10 10/250 ØKONOMISK STATUS HITTIL I /10 10/304 TILLEGGSBEVILGNING NORDSKOGENSKOLE /10 10/355 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TEKNISK ETAT 42/10 10/389 ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER 43/10 10/391 TILLEGGSBEVILGNING TIL LEGESTILLING

2 44/10 10/455 TILLEGGSBEVILGNING TIL STILLING I ØKONOMISEKSJONEN 45/10 10/349 SØKNAD OM MIDLER TIL FESTIVALPROSJEKTET "MUSIKK VED ISHAVET" 46/10 10/454 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /10 10/430 NY RIDEHALL 48/10 10/7 ENDRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT 49/10 10/429 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON Båtsfjord, Båtsfjord kommune Gunn Marit Nilsen ordfører

3 Sak 33/10 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Rune Reisænen Arkiv: K22 Arkivsaksnr.: 10/268 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Teknisk styre /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret Rådmannens reviderte forslag til vedtak: Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Innstilling: Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Dette finansieres ved låneopptak. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 11/10 Behandling: Tilleggsforslag: Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen. Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 26/10 Behandling: Side 3

4 Sak 33/10 Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Saksutredning Generell del: Jeg viser til behandling og vedtak i denne saken i forrige kommunestyremøte. Ved en uteglemmelse ble det ikke vedtatt hvordan tiltaket skulle finansieres. Dette er nå tatt høyde for i innstillingen ovenfor. Side 4 av 62

5 Sak 34/10 ÅRSMELDING 2010 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Line Røtvold Arkiv: 033 &70 Arkivsaksnr.: 10/347 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Årsmelding 2009 Råd for funksjonshemmede tas til etterretning. Innstilling: Årsmelding 2009 Råd for funksjonshemmede tas til etterretning. Saksutredning: ÅRSMELDING RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE ÅRSMELDING FOR Rådet for funksjonshemmede Følgende personer har sittet i styret; Anja Sørensen - Leder, brukerrepresentant Anne Olavsson - Nestleder, politiker representant Guri Antonsen - Styremedlem, bruker representant Thor Kålheim - Styremedlem, bruker representant Kjersti Tiberg - Styremedlem, bruker representant Line Røtvold - Sekretær, administrasjon Varamedlemmer; Else Margrethe Torbjørnsen - bruker representant Kjersti Sandberg - politiker representant Saker til behandling; Det har vært behandlet 5 saker i løpet av Årsmelding Framdrift Båtsfjord skole informasjon - Informasjon om Servicetorget - Informasjon om Torg og Kai promenaden - Kurs gjennom fylkesmannen Representanter fra rådet sitter i følgende styringsgrupper; - Sentrumsutvikling, Torg og kai promenade, Line Røtvold og Anne Olavsson. Side 5

6 Sak 34/10 - Servicetorget på kommunen, Line Røtvold. Oversikt over hvilke avdelinger som har sendt saker til rådet; Rådet for funksjonshemmede har kun fått oversendt saker fra teknisk avdeling. Rådet har i 2009 ikke selv tatt opp saker til behandling. Påvirkningskraft; Etter at representanter fra rådet for funksjonshemmede får delta i ulike styringsgrupper når det gjelder plansaker, ser vi at universell utforming allerede blir tatt med fra start. Rådet opplever at påvirkningskraften har økt og mener dette er en god arbeidsform for å sikre tilgjengelighet for alle. Budsjett; Rådet for funksjonshemmede har ikke hatt eget budsjett for Kurs-/foredrag; Samtlige medlemmer hadde mulighet å delta på seminar om universell utforming gjennom fylkesmannen i våren Kun to representanter hadde mulighet å delta. Kostnadene ble dekt gjennom midler fra miljøverndepartementet. Båtsfjord Anja Sørensen Leder Line Røtvold Sekretær Side 6 av 62

7 Sak 35/10 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER, "BROBYGGINGSPROSJEKTET" Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 10/384 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/10 Helse- og omsorgstyre /10 Kommunestyret Rådmannens reviderte forslag til vedtak: Båtsfjord kommune søker Helsedirektoratet om midler til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid gjennom prosjektet: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet. Innstilling: Båtsfjord kommune søker Helsedirektoratet om midler til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid gjennom prosjektet: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 9/10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Helse og omsorgsutvalget innstiller overfor kommunestyret å søke Helsedirektoratets midler til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid til prosjektet: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet. Saksutredning Generell del: Sammendrag av søknad om midler til prosjekt: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet. Helsedirektoratet lyser ut midler til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid. Tilskuddsmidlene skal brueks til å understøtte St. meld. Nr 47( ) Side 7

8 Sak 35/10 Samhandlingsreformen. Sykestuene i Finnmark representerer en modell som er av interesse for andre områder. Samtidig trenger vi å høyne kvaliteten på tilbudet til terminalt syke som trenger samordnende tjenester. Det er søknadsfrist Bevilling forutsetter behandling i kommunestyret. Kommunal behandling kan ettersendes inntil Det vil bli avklart at det er i orden å ettersende vedtak fra kommunestyret Viser til fullstendig søknad som er vedlagt. Nedenfor følger sammendrag og budsjett. Egenandelen dreier seg om allerede budsjettert del av driften. Prosjektet vil dermed ikke føre til ekstrautgifter for kommunen og vil forhåpentligvis høyne kvaliteten på tilbudet. Sammendrag: Bedre pasientløp for terminale pasienter og kreftpasienter gjennom bruk av telematikk, nettverk og kompetanseheving på Båtsfjord helsesenter. Bruke 50 % sykepleier ressurs for å koordinere arbeidet med telematikk og nettverkbygging. Bidra til at en sykepleier tar videreutdanning som kreftsykepleier ved UiT. Benytte denne kunnskapen også i forhold til andre terminalt syke. Bygge nettverk internt og spre kunnskapen gjennom å opprette faggruppe for lindrende behandling. Inngå samarbeid med: UiT kreftavdelingen, telematikkmøter, overlege Tone Nordøy Knytte oss til prosjekt Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark, v kommuneoverlege i Nordkapp, Erik Langfeldt Samarbeide med ISM, UiT om evaluering Budsjett Inntekter: Søknadsbeløp Helsedirektoratet Egenfinansiering (40 % av lønn) kontor, forbruk og bruk av egen arbeidskraft Sum Utgifter Lønn med omkostninger Reiser, opphold Innvesteringer, Forbruksmateriell, kontortjenester etc Sum utgifter Forslag til vedtak: Helse og omsorgsutvalget innstiller overfor kommunestyret å søke Helsedirektoratets midler til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid til prosjektet: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet. Økonomiske konsekvenser: Egenandel på kr ,- er en allerede budsjettert andel av driften. Side 8 av 62

9 Sak 35/10 Fullstendig prosjektbeskrivelse: Bedre kvalitet på terminal omsorg og kreftbehandling i Båtsfjord kommune gjennom brobygging mellom spesialist helsetjenesten og primærhelsetjenesten ved bruk av telematikk og kompetanseheving Brobyggingsprosjektet Hovedmålsetting Bidra tiløkt faglighet og bedre pasientløp mellom nivåene i behandlingen av terminale pasienter med hovedvekt på terminal kreft behandling i Båtsfjord kommune. Fagansvarlig: Beate Søholt Lupton, kommuneoverlege, MD MSc PhD Prosjektansvarlig: Anne Marte Libakken, leder sykestua, jordmor og sykepleier Sammendrag: Bedre pasientløp for terminale pasienter og kreftpasienter gjennom bruk av telematikk, nettverk og kompetanseheving på Båtsfjord helsesenter. Bruke 50 % sykepleier ressurs for å koordinere arbeidet med telematikk og nettverkbygging. Bidra til at en sykepleier tar videreutdanning som kreftsykepleier ved UiT. Benytte denne kunnskapen også i forhold til andre terminalt syke. Bygge nettverk internt og spre kunnskapen gjennom å opprette faggruppe for lindrende behandling. Inngå samarbeid med: UiT kreftavdelingen, telematikkmøter, overlege Tone Nordøy Knytte oss til prosjekt Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark, v kommuneoverlege i Nordkapp, Erik Langfeldt Samarbeide med ISM, UiT om evaluering Bakgrunn Geografi: I Finnmark, landets største fylke med den minste populasjonen, er det mange kommuner med små befolkninger og stor avstand til de to sykehusene. Båtsfjord kommune ligger ytterst på Varanger halvøya og er en fiskerikommune med ca 2000 innbyggere. Det er lange avstander til spesialisthelsetjenesten og andre kommuner. Båtsfjord har flyplass og helårsvei. Det er 25 mil til Kirkenes sykehus, 90 mil til Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø. Flytiden til Kirkenes er 20 minutter, til UNN og Hammerfest ca 1 time. Veien ut av Båtsfjord går over Båtsfjord fjellet/ Kongsfjord fjellet. Den er ofte kolonnekjørt og/ eller nattestengt fra desember til mars. Det er 10 mil til Tana helsesenter og 9 mil til Berlevåg helsesenter. Fjellovergangen vanskeliggjør samarbeid med disse bortsett fra ved bruk av telematikk. Lokale ressurser: Båtsfjord kommune har helsesenter inneholdende blant annet legestasjon, legevakt, og sykestue. Drift av sykestueplasser er en gammel tradisjon i Finnmark med 40 desentraliserte sykehussenger fordelt på 16 kommuner. De to hovedgruppene brukere av sykestuetjenester innenfor helseforetakets nysatsing på sykestuekonseptet er bestemt til å være geriatriske pasienter og kreftpasienter Båtsfjord sykestue har 2 akuttplasser og 10 ordinære sykehjemsplasser, 1 korttids sykehjemsplass og en avlastningsplass. Akuttplassene er en del av den desentraliserte spesialist helsetjeneste. Legevakta er utenom normalarbeidstid knyttet til sykestua. Senteret har mobilt telematikkutstyr knuttet til Norsk helse nett med utstyr for diagnostikk og lyd/ bilde møter. Sykestua har videre et akutt behandlingsrom med muligheter til intravenøs behandling, Side 9 av 62

10 Sak 35/10 hjerteoverovervåkning/ gjenopplivning via Zoll apparat. Medisinrommet har avtrekk til blanding av medisiner. Ambulansen har nettopp fått C-pap. Det er også skadestue med utstyr for småkirurgi. Tilslutt er det utstyr for ikke planlagte fødsler. De to akutt sengene samt korttid sykehjemsplass på sykestua brukes blant annet til terminal omsorg og kreftpasienter. Den kurative legetjenesten har vært dekket av en stafett med to faste leger som alternerer samt to turnusleger. Det er nettopp i tillegg tilsatt kommuneoverlege i 80 % stilling som ikke har egne faste pasienter men har veiledningsansvar, overordnet ansvar for sykestue, legevakt og legestasjon. Hun har tidligere vært 20 år i kommunen. Hun tiltrer i august i 20 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Sykestua har 8? faste sykepleiere. Leder der er jordmor i tillegg. Hjemmesykepleien har vært drevet med minimale sykepleieressurser. Det er i ferd med å endre seg. Det har videre nettopp blitt tilsatt en sykepleier i en prosjektstilling for å utprøve ny modell for lederfunksjonen for hele pleie og omsorgs der sykestua og hjemmesykepleien inngår. Hun har lang ledererfaring, har jobbet som sykepleier i 22 år i kommunen og er fra Båtsfjord. Problemstilling: Grunnet lange reiseavstander og slitsomme reiser er det sterkt ønskelig at terminal omsorg og oppfølging av kreftbehandling så langt mulig foregår lokalt i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er et ønske fra både pasienter og helsepersonell. Avstandene gjør det uaktuelt å slå sammen sykestueenhetene i Finnmark til distriktsmedisinske sentra. Styrkingen av fagmiljøene må skje gjennom netteverksbygging og utstrakt bruk av telematikk. På grunn av manglede stabilitet i kurativ legetjeneste har kreftpasienter og terminalt syke lidd under manglende kontinuitet i lege pasient relasjonen og oppfølgingen av akuttpasienter på sykestua har ligget til turnusleger. Sykepleierne på sykestua har representert stabilitet men manglet overordnede faglige strukturer for både fagutvikling og det daglige arbeidet. Arbeidet ved sykestua har vært preget av brannslukkingsadministrasjon noe som gjort at fagutvikling er blitt nedprioritert Kommuneoverlegen, leder for sykestua og leder for pleie og omsorg utgjør et ressurssterkt team som ønsker å starte et arbeid der fagutvikling og tilrettlegging for bedre pasientløp for terminale pasienter er sentralt. Det er viktig med øremerkede ressurser til dette arbeidet. Prosjekt: Prosjektmål: Knytte seg til pågående prosjekt Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Lindrende prosjekt kommuneoverlege Erik Langfeldt, Nordkapp , et prosjekt i Helse Finnmarks sykestueprosjekt. Se vedlegg. Knytte seg til relevante nettverk innen dette prosjektet og nettverk med UNN, Lindrende behandling i Nord med overlege Tone Nordøy ved bruk av telematikk. Formålet er å bedre kvaliteten på tilbud om terminal omsorg lokalt. Delta dette prosjektets fagutvikling og opplæring, gjennom kurs og konferanser Opprette faggruppe for lindrende behandling i Båtsfjord Utrede oppstart av cellegift behandling etter opplæring Kartlegge og evaluere innsats etter samme metoder som Lindrende prosjekt Oppdatere lokal kunnskap ved å utdanne en lokal sykepleier til kreftsykepleier. Side 10 av 62

11 Sak 35/10 Hovedvekten av fagutviklingen vinkles mot sykepleierne som den mest stabile faggruppen Vurdere deltakelse i eksisterende legenettverk mellom sykestuene Midt- Finnmark Stabilisere helsepersonell gjennom faglig fornying Lage protokoll for enkel evaluering i samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin UiT Organisering for å få dette gjennomført: Sykepleier i 50 % stilling får ansvar for å samordne tiltakene, prosjektkoordinator. Vedkommende forutsettes å jobbe 50 % som ordinær sykepleier. En slik modell har vist seg å gi best integrasjon av prosjektet i organisasjonen (Helse og ulikhetsprogrammet ) samt at det stabiliserer lokalt personell som får spennende oppgaver. Prosjektkoordinator har hovedansvaret for kontakt til prosjekt Lindrende behandling og sørger for nær oppknytning til dette programmet. Prosjektkoordinator har hovedansvar for å knytte Båtsfjord helsesenter opp til andre relevante nettverk. Prosjektkoordinator er sentral for å nedfelle prosedyrer og retningslinjer systematisk i et internkontroll system som er under oppbygging. Prosjektkoordinator har også ansvar for å integrere telematikk i helsesenterets daglige virke og spesielt i nettverksbyggingen rundt terminale pasienter. Det nedsettes en referansegruppe der prosjektkoordinator er leder som i tillegg består av Kommuneverlege Beate Søholt Lupton, leder for sykestua jordmor Anne Marte Libakken, leder for hjemmesykepleien samt representanter for ledergruppa i virksomheten for Helse og omsorg. I samarbeid med ISM lages protokoll for registrering og evaluering av arbeidet med målgruppen terminal pleie. Samme protokoll som Nordkapp har utviklet benyttes så langt mulig. Her kan både lokale krefter eller medisinstudenter ha dette som en egne oppgave. (Medisin studentene skal ha kortere og lengre oppgaver i studiet) Politisk behandling: Brobyggingsprosjektet behandles i Helse og omsorgsstyret og i kommunestyret Vedtakene etter sendes. Budsjett Inntekter: Søknadsbeløp Helsedirektoratet Egenfinansiering (40 % av lønn) kontor, forbruk og bruk av egen arbeidskraft Sum Utgifter Lønn med omkostninger Reiser, opphold Innvesteringer, Forbruksmateriell, kontortjenester etc Side 11 av 62

12 Sak 35/10 Sum utgifter Kommentar til budsjett: Utgifter: lønn til prosjektkoordinator, sykepleier 50 %, diverse deltakelse fra andre sykepleiere 20 %. Reiser til reiser for 5 sykepleiere fra avdelingen på kurs, konferanse i Lindrings prosjektet, Nordkapp kommune til reiser og opphold i forb. Med samlinger i videreutdanning kreftsykepleier UiT. Investeringer: Bærbar datamaskin til prosjekt koordinator Inntekter: Egenfinansiering: 20 % stilling diverse sykepleiere , til kontorrekvisita, husleie etc. Kontrolltiltak: Faglig utvikling evalueres i henhold til protokoll Prosjektet regnskapsføres i Båtsfjord kommune og attesterte regnskapsrapporter kan fremlegges etter direktoratets spesifikasjoner Båtsfjord Beate Søholt Lupton Kommuneoverlege MD MSc PhD Side 12 av 62

13 Sak 36/10 TILSETTING OG RÅDMANNENS FULLMAKTER Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 10/476 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Revisjonsrapporten Rådmannens fullmakter ved fast ansettelse tas til orientering. Innstilling: Revisjonsrapporten Rådmannens fullmakter ved fast ansettelse tas til orientering. Saksutredning: Båtsfjord Arbeiderparti har fremmet følgende sak opp i Kontrollutvalgan IS: Personalsak 09/234. Vi ønsker å få undersøkt om rådmann har gått utover sine fullmakter ved å ansette en som var midlertidig ansatt i det kommunale selskapet Båtsfjord Havn K/F i fast stilling i Båtsfjord kommune. Vedkommende ble bedt om å forlate arbeidet av havnesjefen. Til deres opplysning så er saken vurdert av jurist Anne Marie Due hos Arntzen de Besche. Kontrollutvalget har behandlet denne saken og vedlagt følger en sladdet rapport fra Finnmark kommunerevisjon IKS. Side 13

14 Sak 37/10 RESSURSBRUK VED BÅTSFJORD OG NORDSKOGEN SKOLE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 10/475 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Revisjonsrapportene Ressursbruk ved Båtsfjord skole og Nordskogen skole tas til orientering. Innstilling: Revisjonsrapportene Ressursbruk ved Båtsfjord skole og Nordskogen skole tas til orientering. Saksutredning: Kontrollutvalget har behandlet denne saken ut fra planlagte aktiviteter i forvaltningsrevisjonen av Båtsfjord kommune i Vedlagt følger revisjonsrapporten, samt Kontrollutvalgets innstilling overfor kommunestyret. Side 14

15 Sak 38/10 ØKONOMISTYRING HELSE OG OMSORGSSEKTOREN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 10/473 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Rapporten Båtsfjord kommune. Økonomistyring helse- og omsorgssektoren 2009 fra Finnmark kommunesrevisjon IKS tas til orientering. Innstilling: Rapporten Båtsfjord kommune. Økonomistyring helse- og omsorgssektoren 2009 fra Finnmark kommunesrevisjon IKS tas til orientering. Saksutredning: Båtsfjord kommunestyre vedtok følgende: MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte sak 72/09. Følgende vedtak ble fattet: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING HELSE OG OMSORG 2009 Det tilleggsbevilges ytterligere inntil kr ,- til helse og omsorg i Det delegeres til rådmannen å fordele tilleggsbevilgningen innenfor virksomheten. Budsjettreserven reduseres tilsvarende med inntil kr ,-. Kommunestyret ber kontrollutvalget se nærmere på de samlede budsjettoverskridelsene i helse og omsorg i 2009, for å avdekke i hvilken grad det foreligger brudd på lov- og regelverk. Kommunestyret ønsker også at kontrollutvalget anbefaler tiltak som forebygger og forhindrer slike store budsjettoverskridelser i framtiden. Kontrollutvalget har bedt revisjonen bistå seg i oppdraget. Vedlagt følger revisjonsrapport, samt Kontrollutvalgets innstilling. Side 15

16 Sak 39/10 ØKONOMISK STATUS HITTIL I 2010 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/250 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Siste oppdaterte regnskapsrapport tas til orientering. Innstilling: Siste oppdaterte regnskapsrapport tas til orientering. Saksutredning: Vedlagt følger oppdatert regnskapsrapport. I tillegg viser jeg til Formannskapets anbefalinger til kommunestyret når det gjelder innkomne søknader om tilleggsbevilgninger. Saksopplysningene og anbefalingene her her bør legges til grunn ved kommunestyrets videre behandling av søknader om tilleggsbevilgning som behandles enkeltvis. Formannskapet vedtok følgende i møte : Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 25/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/415 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REVIDERING AV BUDSJETT 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: For at kommunestyret skal kunne behandle innkomne søknader om tilleggsbevilgninger ut fra Side 16

17 Sak 39/10 et helhetsperspektiv, legges det opp til at følgende behandles i kommunestyremøtet : 1. Bruk av budsjettreserven. Hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, er: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging på kr ,- fra teknisk styre finansieres med kr ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir i så fall: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. For 2010 kan det disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Jfr. behandling av denne saken i administrasjonsstyret Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,-. 3. Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse med Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond for den kulturelle skolesekken/ evt. bruk av eksterne tilskuddsmidler for 2010 til Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling i barnehagene. Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av følgende saksframlegg: Saksutredning: Rådmannen har opprettet denne saken og fremmer den for Formannskapet fordi jeg finner det påkrevd å samordne innkomne søknader om tilleggsbevilgninger før de legges fram enkeltvis for kommunestyret. Dette for at kommunestyret skal, med de begrensede midlene som er tilgjengelige for tilleggsbevilgninger, kunne behandle søknadene ut fra et helhetsperspektiv. Side 17 av 62

18 Sak 39/10 Båtsfjord kommunestyre har hittil i 2010 gjort følgende endringer i driftsbudsjettet for 2010 som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2009: Kommunestyremøte : Budsjettreserven, konto styrkes med kr Dette hentes fra helse og omsorg Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av budsjettreserven BSK-avtalen styrkes med kr ,- som hentes fra budsjettreserven Kommunestyremøte Det bevilges inntil kr ,- for 2010 til å finansiere nyopprettet stilling som kontorsjef fra Beløpet overføres fra konto renteutgifter Oppreisningsordning for barnehjemsbarn styrkes med kr ,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel Det bevilges inntil kr ,- i lønnsmidler til Ung jobb i Utgiftene tas fra lønnsreserven Budsjettreserven var opprinnelig på kr ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Lønnsreserven var opprinnelig på ,-. Etter disse vedtakene står det igjen kr ,-. Selv om det i skrivende stund er arbeidskonflikt i kommuneoppgjøret, ser det ut for at dette skal holde med god margin i forhold til de rammer man ellers opererer med i andre lønnsoppgjør denne våren. Hovedutvalgene har nylig gjort følgende vedtak i forbindelse med innspill fra virksomhetene om tilleggsbevilgninger for 2010: Teknisk styre : Det bevilges kr ,- til budsjettregulering med følgende fordeling: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- Beløpet tas fra budsjettreserven. Det tilleggsbevilges kr ,- til ekstra vedlikehold med følgende fordeling: - Lønnskostnad fra 1 juni til 31 desember kr ,- - Materialer til ovennevnte bygg kr ,- - Brannforebyggende tiltak kr ,- Kr , - tas fra fond, konto De resterende kr ,- dekkes inn ved låneopptak. Side 18 av 62

19 Sak 39/10 Kultur- og oppvekststyret : Nordskogen skole innvilges kr ,- til finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Egenandel til festivalprosjektet Musikk ved ishavet i regi av Musikk i Finnmark på kr dekkes av den kulturelle skolesekken. Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : o År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og I tillegg avslo kultur- og oppvekststyret å tilleggsbevilge til følgende: Endring av bemanning i barnehagene. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: Fra nytt barnehageår i august 2010 gjenopprettes 50 % stilling som kjøkkenassistent i hver av barnehagene. Dersom barnehagene slås sammen vurderes stillingene på nytt. For 2010 tilleggsbevilges kr ,- til hver av barnehagene. Dette dekkes av budsjettreserven. Fra 2011 innarbeides dette i budsjettet. Økte utgifter i forbindelse med reviderte utviklingsmål for grunnskolene kommende skoleår. Her hadde rådmannen innstilt på følgende: For 2010 tilleggsbevilger Båtsfjord kommunestyre inntil kr ,- for å gjennomføre tiltakene. Midlene hentes fra budsjettreserven. Helse- og omsorgsstyret : Rådmannen ferdigstiller snarest mulig, senest innen 01.06, en samlet oversikt over den økonomiske stituasjonen for helse og omsorg i Helse og omsorgsstyret behandler deretter snarest mulig sak om budsjettregulering Helse- og omsorgsstyret anbefaler overfor administrasjonsstyret at ledig kommunelegestilling lyses snarest ut i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Den lyses ut alternativt som ledig fastlegehjemmel for privat drift/ ledig fast stilling. Stillingen lønnes fast lønn kr for kandidater uten spesialitet, for kandidater med spesialitet. Det gis 45 % bonus av inntjente refusjoner/egenandeler. Det forhandles om vilkårene med søkere som ønsker privat drift. Overnevnte stimuleringstiltak tilbys begge kategorier. Det inngås forhandlinger med bedriftshelsetjenesten om å dekke deres behov for 30 % legestilling. Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen gis rett til å uttale seg. Etter revidert kostnadsoverslag til administrasjonsstyrets behandling av denne saken vil netto utgifter for Båtsfjord kommune være følgende pr. år: Uten spesialisering Med spesialisering Fastlege privat Kr ,- Kr ,- Fastlege ansatt Kr ,- Kr ,- For 5 måneder (resten av 2010) vil det dyreste alternativet beløpe seg til ca. kr ,-. Side 19 av 62

20 Sak 39/10 Oppsummering: Alle saker som krever tilleggsbevilgning skal behandles i kommunestyret. Jeg mener at følgende vil kunne behandles i kommunestyremøtet 17.06: 1. Bruk av budsjettreserven. Når jeg summerer opp hovedutvalgenes vedtatte (og dermed anbefalte) tilleggsbevilgninger, som de foreslår hentet fra budsjettreserven, blir det som følger: Teknisk: Økte utgifter til vintervedlikehold: kr ,- Kultur og oppvekst: Nordskogen skole: kr ,- Øst-Finnmark kompetansesenter: kr ,- I tillegg foreslår jeg at ønsket tilleggsbevilging fra teknisk styre fiansieres med kr ,- av vedlikeholdsfond og med ,- fra budsjettreserven. Det er ikke lov å finansiere vedlikehold med låneopptak slik teknisk styre vedtok. Sum bruk av budsjettreserven blir: kr ,-. Det vil da gjenstå kr ,-. 2. Bruk av lønnsreserven. Jeg foreslår også at det legges opp til at kommunestyret også gir tillatelse til at det for 2010 kan disponeres inntil kr ,- til å styrke legetjenesten slik at vi kan få besatt ledig fastlegehjemmel. Dersom det slik brukes kr ,- av lønnsreserven vil det gjenstå kr ,- som jeg fortsatt anser som tilstrekkelig i forhold til lønnsøkninger i Bruk av fond. Søknad om tilleggsbevilging fra teknisk forutsetter bruk av vedlikeholdsfond med kr ,-. Søknad om tilleggsbevilgning fra kultur i forbindelse me Musikk i Finnmark sitt prosjekt Musikk ved ishavet forutsetter bruk av fond/ evt. bruk av prosjektmidler fra Den kulturelle skolesekken. Dersom administrasjonsstyret i møte vedtar rådmannens endrede innstilling i saken om endret bemanning i barnehagene legges det opp til bruk av barnehagefond for å finansiere ny stilling. Videre økonomiske utsikter på kort sikt (høsten 2010) Båtsfjord kommunes regnskap for 2010 blir trolig avsluttet og sendt revisor i uke 22. Båtsfjord kommunestyre vil derfor ikke kunne vedta regnskapet før møte i slutten av august. Det ser ut som om det blir et overskudd (pensjonsavvik holdt utenfor) på knapt 3 millioner Side 20 av 62

21 Sak 39/10 kroner som følgelig heller ikke kan disponeres før i august-møtet. Det er forventet en søknad om tilleggsbevilging fra helse og omsorg. Omfanget av den er ikke klar ennå, men den vil trolig være på 1 2 millioner kroner totalt. I tillegg er det 5 søknader om oppreisning for barnehjemsbarn som ikke er behandlet av oppreisningsutvalget i Vadsø. Hvilke utgifter dette vil påføre oss er meget uklart. Side 21 av 62

22 Sak 40/10 TILLEGGSBEVILGNING NORDSKOGENSKOLE 2010 Saksbehandler: Geir Knutsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/304 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Kultur- og oppvekststyret /10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Nordskogen skole innvilges kr ,- i 2010 til å finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med I 2010 dekkes dette av budsjettreserven. Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Innstilling: Nordskogen skole innvilges kr ,- i 2010 til å finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med I 2010 dekkes dette av budsjettreserven. Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 11/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Nordskogen skole innvilges kr ,- til finansiere 1,5 nye lærerstillinger fra og med Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Saksutredning: Fra og med skoleåret 2010 skal det gis åtte timer gratis leksehjelptilbud på trinn. I tillegg må 1.klasse styrkes med 14 timer per uke da elevtallet blir 29. I tillegg er det usikkert om vi får ytterligere tre nye fremmedspråklige elever. Antall timer til spesialundervisning vil øke med 4 timer per uke. Behovet for minst ei halv stilling til fremmedspråklig undervisning bare øker. Side 22

23 Sak 40/10 Fremmedspråklige elever Litaugisk Polsk Tamilsk Finsk Russisk Svensk 1.klasse 2 (4) 1 (2) klasse klasse klasse 1 1 Til sammen utgjør dette 1,5 stilling. Har hatt en gjennomgang av skolens ressurser og omdisponert der det har vært mulig, og mener at 1,5 stilling vil dekke behovet for skoleåret 2010/2011. Dette vil utgjøre for høsten 2010: kr ,- Geir Knutsen Rektor Saksutredning etter behandling i kultur- og oppvekststyret: Kultur- og oppvekststyret sier ikke noe i sitt vedtak om hvor de ekstra midlene skal hentes fra. Rådmannen anbefaler at dette hentes fra budsjettreserven. Side 23 av 62

24 Sak 41/10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TEKNISK ETAT Saksbehandler: Rune Reisænen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/10 Teknisk styre /10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det bevilges samlet kr ,- til budsjettregulering med følgende fordeling: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- - Lønnskostnad snekker fra 1 juni til 31 desember.kr ,- - Materialer til vedlikehold bygg...kr ,- - Brannforebyggende tiltiltak.kr ,- Kr , - tas fra fond vedlikehold kommunale bygg, konto De resterende kr ,- dekkes inn ved bruk av budsjettreserven. Innstilling: Det bevilges samlet kr ,- til budsjettregulering med følgende fordeling: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- - Lønnskostnad snekker fra 1 juni til 31 desember.kr ,- - Materialer til vedlikehold bygg...kr ,- - Brannforebyggende tiltiltak.kr ,- Kr , - tas fra fond vedlikehold kommunale bygg, konto De resterende kr ,- dekkes inn ved bruk av budsjettreserven. Saksutredning: Teknisk etat søker med dette om budsjettregulering for inneværende år. Budsjettreguleringen begrunnes med ekstremværet som har vært i vinter. Det har bl.a. medført stor slitasje på maskiner og store ekstrautgifter i forbindelse med snørydding. Budsjettreguleringen skal fordeles på følgende poster/kontoer: Vintervedlikehold, innleide maskiner.kr , Drift bil og maskin, rep av veiskrapa..kr ,- Samlet sum kr ,- I tillegg søkes det om ekstrabevilgning på kr ,- for etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. Årets vinter har vært ekstrem med både kulde, lite snø i begynnelse, men kaldt, så masse snø Side 24

25 Sak 41/10 og kaldt. I perioder har mannskapet jobbet døgnet rundt med brøyting, vanntining både av hovednett vann og avløp, samt stikkledninger. Vi har opplevd at isen har sprengt vannledningsnettet slik at det har oppstått vannlekkasje. (Holmen og Kinobakken) Det har vært mye snørydding og overtid. Vi har vært tvungen til å leie inn hjelp fra lokale entreprenører da vi ikke har hatt kapasitet til å rydde unna med egne maskiner. Vi har også vært tvungen til å leie fres for å få opp Festningsveien/øverst oppe på Klausjora og inne i Fjorden /Solheimsveien. Deler av maskinparken begynner å bli nedslitt. Vi har måtte leie inn reparatør fra Tromsø for å få veiskrapa til å gå. Skrapa er for øvrig en svært viktig maskin for oss, vinter som sommer. Vinteren tar vi botnen om sommeren er den på Syltefjordveien for å slette over all hull som blir i løpet av en sesong. Vi har også brukt en del penger på reparasjon på gamle hjullasteren. Den begynner å trekke på årene og vi bruker nå mye penger på vedlikehold av denne. Det er fortsatt stort etterslep på vedlikeholdet av de kommunale bygg, tenker da spesielt på Biblioteket, Skansen, Rådhuset utvendig, Helsesenteret og Idrettshallen. Bibliotekets fasader burde vært pusset og malt utvendig. De er nå så slitt at det ikke er snakk om vedlikehold lengre, men på grensen til total renovering. Skansen må flere vinduer skiftes og pusses inn, nytt tak legges over inngangspartiet til kulturskolen. Idrettshallen bør også få nye vinduer flere plasser samt at det bør monteres elektronisk låssystem på hoveddørene. (2 stk dører). I dag har teknisk ansvaret for vakthold i hallen. Vakten begynner kl 17:00 og slutter kl. 21:00, 3 dager i uka. Øvrige dager er uten vakt. Hallen er utleid enkelte dager helt frem til kl 22:00, men det er ingen som er ansvarlig for låsing av dørene etter kl. 21:00. De som benytter hallen frem til kl 22:00. Etter trening skal det dusjes etc så de siste bruker å gå rundt kl 23:00. Det hender at hallen har stått ulåst hele natta, men så langt har det ikke vært noe hærverk. Et elektronisk låssystem kan innstilles slik at det låses på et spesielt klokkeslett, eks. vis 21:00. Etter den tid kommer ingen inn (så fremst de ikke har nøkkel da), men alle kan gå ut som evt. måtte være inne i hallen. På Helsesenteret ble det innkjøpt 9 stk vinduer, men de er ikke satt inn ennå. Rådhuset blir nå pusset opp innvendig, men man bør absolutt gjøre noe med fasadene utvendig. Deler av nevnte arbeidsoppgaver kan gjøres av egne ansatte samt at man kan leie inn en som blir prosjektansatt. I dag har vi en slik avtale med en håndverker, denne avtalen går ut 1 juni. Ved at kommunen selv påtar seg slike oppgaver vil man få mer igjen for pengene. Oppgavene er heller ikke så store at kommunens egne ansatte sammen med en innleid håndverker kan påta seg dette. Ved siste brannsyn ble det påvist div. mangler og da spesielt på nødlysene på Helsesenteret. Her er det snakk om 21 nødlys som må skiftes ut. De som er der i dag er ikke lengre godkjent. Det ble også påvist flere andre mangler på de ulike bygg, men man må ta dette på sikt. Det bør bevilges kr ,- til brannforebyggende tiltak hvor nevnte nødlys bør prioriteres. Det søkes om tilleggsbevilgning på kr ,- som skal gå til å dekke etterslepet på vedlikehold. Beløpet fordeles på følgende måte: - Lønnskostnad fra 1 juni til 31 desember kr ,- - Materialer til ovennevnte bygg kr ,- - Brannforebyggende tiltiltak kr ,- Dokumenter i saken: - Oppsett på etterslep vedlikehold Side 25 av 62

26 ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: A03 Arkivsaksnr.: 10/389 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/10 Kultur- og oppvekststyret /10 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og Innstilling: Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 14/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune deltar i hovedprosjekt Øst-Finnmark kompetansesenter og bidrar med følgende bevilging til drift i en 2-årig prosjektperiode : År 1: kr ,- og år 2 kr ,-. Beløpet dekkes av budsjettreserven i 2010 og innarbeides i budsjettet for 2011 og Saksutredning: Jeg viser til prosjektplan for Øst-Finnmark kompetansesenter nedenfor. Her framkommer bakgrunnen for prosjektet, hva som er gjort så langt, samt forslag til videre framdrift. På møtet i Øst-Finnmark regionsråd 10. Mai 2010 ble det vedtatt å igangsette 2-årig hovedprosjekt slik det er foreslått organisert i utredningens kap. 6 og foreslått finansiert i kap. 7. Regionrådet valgte Tana som vertskommune da Sør-Varanger kommune trakk sitt kandidatur. Det er en målsetting at det 2-årige prosjektet starter opp i august 2010.

27 Det er lagt opp til at kommune deltar med følgende finansiering: Kommune Innbyggere Andel pr kommune År 1 År 2 Vardø Vadsø Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger Sum Dette forutsetter følgende totale finansieringsplan: Finansieringsplan År 1 År 2 Kommunenes egeninnsats 76 % % Finansiering fra kommunene 9 % % Finansiering fra FM 7 % % Finansiering fra FFK 8 % % Sum 100 % % Kommunens egeninnsats er her stipulert og dreier seg om deres utgifter til drift av egne lokale studiesentre. I Båtsfjord driver vi et slikt studiesenter som et prosjekt i Jeg vurderer det slik at det er svært viktig å satse på kompetanseutvikling for voksne. Denne modellen med lokale studiesentre i hver kommune og et felles, interkommunalt studiesenter som server disse, kan være en utmerket modell for å få til en ønsket positiv utvikling innen voksenopplæring. Selv om hovedprosjektet er vedtatt igangsatt av Øst-Finnmark regionråd er det nødvendig at den enkelte kommune også gjør vedtak.

28 Øst-Finnmark kompetansesenter Prosjektplan Hovedprosjekt

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer