Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende."

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets møte Rådmannens kommentarer ved budsjettframleggelse. 1

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2013 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Statsbudsjettet for 2013 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi. KS uttaler likevel at kommunene har fått viktige gjennomslag i dette budsjettforslaget. Kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) øker med 5 milliarder kroner. Dette tilsvarer de økte kostnader kommunesektoren får på grunn av endringer i befolkingssammensetningen, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. KS uttaler at de er fornøyd med at Regjeringen sørger for at veksten i de frie inntektene dekker kostnadsøkningene, slik at kommunene slipper kutt i tjenestetilbudet. Samtidig understrekes det at dette budsjettet ikke gir rom for nye satsninger. De samlede inntektene for kommunesektoren øker med 6,8 milliarder kroner, dette er kroner ut over det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai Beløpet skal dekke de økte kostnadene kommunesektoren får p.g.a. vekst i regelstyrte ordninger, samt ny tiltak pålagt av Regjeringen. KS-Buskerud uttaler som følger: Utfordringene knyttet til vekst i flere kostbare tjenesteområder tas det ikke høyde for i budsjettforslaget. Det gjelder i særlig grad ressurskrevende tjenester, brukerstyrt personlig assistent, spesialundervisning og barnevern. Denne utviklingen er ikke bærekraftig på sikt. Bare for 2013 har KS anslått et økt utgiftsbehov på ½ milliard kroner. I tillegg er andelen brukere under 67 år i hjemmetjenesten nå kommet opp i 43% og med den sterke økningen i antall eldre vil etter hvert et økende antall falle utenfor kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere (aldersgrense for denne ordningen er 67 år). KS-Buskerud uttaler videre at kostnadene knyttet til samhandlingsreformen må etterberegnes. De foreløpige resultatene når det gjelder utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsordningen bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. Også for Krødsherad kommune gir årets statsbudsjett mulighet for videreføring av tjenestenivået og sektorenes økonomiske rammer. Sektorenes rammer for 2013 er justert i forhold til økte oppgaver og bindende vedtak fattet av kommunestyret i løpet av Noen mindre justeringer må fremdeles løses ved omdisponeringer innenfor sektorenes rammer. Krødsherad kommune har gjennom flere av de siste årene valgt å benytte fondsmidler inn i driftsbudsjettet for å opprettholde tjenestetilbudet. For 2013 benyttes ikke fondsmidler generelt inn i driftsbudsjettet. 2

3 Til tross for at den økonomiske situasjonen virker noe mer gunstig for 2013 har Krødsherad kommune allikevel store utfordringer, spesielt i oppvekst- og omsorgssektoren. Mangfoldet i tjenestebehovet øker. Krødsherad kommune har etter hver mange utenlandske innbyggere, og språkutfordringer gjør seg gjeldende i både oppvekst- og omsorgssektoren. Også behovet for spesialpedagogiske tiltak er stort. Omsorgssektoren gir også i Krødsherad tilbud til en stadig større andel av den yngre befolkning, og mangfoldet i tjenestebehov øker også her. Krødsherad kommune har fortsatt en stabil og svært fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god måte. Kommunens fondsmidler er små og driftsbudsjettet tåler ikke store økte lånekostnader. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. I denne sammenheng blir investering i ny barnehage på Krøderen et svært tungt løft. Imidlertid er det også mange lyspunkter. Folketallet øker! Det ser ut som om tiltaksarbeidet med sentrumsutvikling på Noresund og Krøderen, utbygging på Norefjell, bolyst prosjekt m.m. har gitt positive effekter. Flere unge flytter inn i bygda vår, og henvendelser fra mulige framtidige innbyggere kommer hyppigere enn tidligere. Befolkningsutvikling: Perioden jan des netto økning 88 personer (snitt 22/år) eller 1,04% Perioden jan juli netto økning 12 personer.. Politikere og administrasjon har til nå klart å prioritere bruken av knappe budsjettmidler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold. Krødsherad er ei god bygd å bo i, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre innbyggere. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Løpende fokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i framtiden. Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 3

4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG Ø.P. -ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 2013 og ØP er en videreføring av de prinsipper som er lagt til grunn for året 2012 og Ø.P.-perioden Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold: Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen. Oversikt over befolkningsutvikling. Lønnsoppgjøret 2012 konsekvenser for Krødsherad kommune. Økonomisk utvikling fra til kort oversikt tertialrapport. Skatteinngangen pr Hovedoversikt med forskjellige påslag prisvekstkompensasjon Prognosemodell oppjustert etter kommuneproposisjonen mai Prinsipielle drøftinger. Brutte / netto rammebudsjettering. Sektoroverskudd tilbakeført sektorene Ungdommens kommunestyre Ny strukturdebatt i skolesektoren Kommunesamarbeid i Midt-Buskerud. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2012 budsjettet: Netto rammebudsjettering skal videreføres. (Formannskapet skal holdes løpende orientert om store avvik.) Sektoroverskudd vurderes løpende tilbakeført til sektorene som motivasjon. Ungdommens kommunestyre skal innføres fra Økt kommunesamarbeid i Midt-Buskerud vurderes. Viktig med overordnede retningslinjer for driftsutgifter, husleie m.m. Sektorrammene fra 2012 videreføres med påslag av lønnsstigning. Budsjettprosess ble fastlagt som følger: Mai 2012 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. 19/ Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. August/sept Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag med oversikt over Kjente endringer for Ø.P. perioden, og behov for investeringer. Sektorene arbeider så langt som mulig med detaljbudsjett. Detaljbudsjett for sektorene utarbeides så langt som mulig Statsbudsjettet foreligger. 4

5 Uke Uke 47 Uke Uke 51 Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Presentasjon av inntektsgrunnlag jfr. Statsbudsjettforslag m.m. Detaljert presentasjon fra sektorene med tallgrunnlag. Hvis statsbudsjettforslaget medfører behov for store nedskjæringer, tas forbehold om endret prosess fram mot endelig formannskapsbehandling Budsjettarbeid i de politiske partiene. Administrativt arbeid med detaljbudsjett i sektorene. Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Prioriteringer og vurderinger fra sektorene presenteres. Tilbakemeldinger fra de politiske partiene. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen foreligger Til de politiske partiene. Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt. endringsforslag. Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen behandles. KL 45 Årsbudsjett, p.2.: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet KL 45 Årsbudsjett, p.3.: Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunestyrets budsjettbehandling. Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til Kommunestyrets vedtak. Budsjettarbeidet er gjennomført i henhold til ovenstående plan. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet stramme økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midler fra Krødsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag). Dette fordi det har vært vurdert som viktig å opprettholde eksisterende tjenestenivå. Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom driftsutgifter og driftsnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. For 2012 ble renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, kr. 1,4 mill, benyttet inn i driften. Det ble også benyttet midler fra disposisjonsfond til engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammen Brannvesen (DRBV) IKS, og opplæring av mannskap i denne sammenheng kr ,-. Bruk av renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk (NIBOR + 0,5%) er innarbeidet i driftsbudsjettforslaget for 2013, og videreført for hele Ø.P. perioden 6

7 ÅR 1 ( 2013). Årsbudsjettet legges i balanse (0). Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2013 er kr ,- (3,5% +0,5%) Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. ÅR Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; Renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR + 0,5% inn i driften. Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette er fortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at Krødsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på 3,5 4 mill. før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. Økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i Ø.P. periodens år 1. Justeringer i forhold til bruk av fondsmidler og renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk vil også bli foretatt, i henhold til målsetting for Ø.P. perioden. NETTOBUDSJETT. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter. 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2013 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skatteanslaget som er justert opp med kr ,-. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. Lønnsvekst For årsbudsjettet 2013 Reell lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2012 er lagt inn i sektorenes rammer. Følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 2013 er lagt inn: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr (reduksjon stipulert beløp 2012, 2,4 mill, ): netto reduksjon 0,4 mill. Avsetning kostnadsøkning pensjon, totalt kr For Ø.P. perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr med 3,5%. 9

10 Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 10

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Sektorovergripende, styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 er som følger: Deflator Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3%. Lønnsveksten er anslått til 4,%. Skattøre Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6% i Frie inntekter for kommunene i 2013 Regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren med 4,2 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7% (Regnet fra nivå for revidert nasjonalbudsjett). Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi i mars 2012 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2013 ca. 2,4 mrd. Økte pensjonskostnader Økte pensjonskostnader for kommunesektoren er anslått til 1,1 mrd. Småkommunetilskuddet. Tilskuddet er prisjustert. For 2013 utgjør dette for Krødsherad kommune kr ,-. (del av rammetilskuddet.) Innbyggertall. Telletidspunkt er for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning som grunnlag for rammeoverføring For inntektsutjevning i 2013 er telletidspunktet Momskompensasjonsordningen. Andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i investeringsregnskapet trappes opp fra 60% til 80% i For øvrig gir kommuneproposisjonen signaler om særskilte satsningsområder. Disse omtales ytterligere under sektorene. 11

12 Fylkesmannens anbefalinger til kommunene. Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3% av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3 og 5%. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Kommunale, sektorovergripende styringssignaler: Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å oppnå bedret sykepleierdekning gjelder. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål. Planstrategi for Krødsherad kommune Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer. Bruk av skjønnsmidler i oppvekst- og omsorgsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til omsorgs- og tilretteleggingstiltak i oppvekst- og omsorgssektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr ,---, mens omsorgssektoren er tilført totalt kr ,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. Omsorgssektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. 12

13 OVERSIKT OVER SEKTORVISE OPPSETT. Hva omfatter sektoren. Gjeldende kommuneplans mål for sektoren. Statsbudsjettets styringssignaler for sektoren i Sektorens hovedoppgaver kommende budsjettår. Spesielle prosjekter i sektoren kommende budsjettår. Sektorens bemanning. Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til vedtak som følge av jobb smartere-prosess i Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til statlige føringer og kommunale vedtak. Rammekutt innarbeidet i budsjettforslaget. 13

14 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg. Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. 14

15 For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan. Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Innføring v elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) fra og med Stortingsvalget høsten Sammen om en bedre kommune Program som skal støtte opp om tidsavgrensede og lokalt initierte prosjekt om temaene sykefravær, kompetanse, rekruttering, heltids-/deltidsproblematikken og omdømme. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - sentraladministrasjonen. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanens arealdel. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden. Oppgradere kommunens regnskapssystem - bruk av samme system som innføres i de øvrige kommunene i Midt-Buskerud. Delegeringsreglementet med økonomireglement oppjusteres. Videreføre bolyst prosjekt, herunder sluttføring av prosjekt K-4 (Sparebankgården) og oppstart av prosjekt Atelier Anders Kjær. Videreføre aktivitetsprosjekt i samarbeid med NAV. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Innføring av elektronisk valgadministrasjonssystem I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - kultur. Videreføre driftsnivået fra 2011 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger på ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden fra etter høstferien og fram til mai måned. 15

16 Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Prosjekter K 4 Kreativt kunst og kultursenter i Krødsherad. Intensjonen er at det her skal drives et kunst- og kultursenter med kulturarbeidsplasser, kompetanseoverføring, salg, utstillinger m.m. Atelier Anders Kjær. Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Renhold Krøderen samfunnshus er p.t. timebasert. Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Kontorlederstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen, beredskap og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsarbeid, samt oppfølging av samme.. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen. Fast stillingsressurs til bolystkoordinator innarbeides fra Bolystkoordinator i 40% stilling skal videreføres permanent. Stillingen skal være ansvarlig for prosjekter tilknyttet kultur- og næringsutvikling. Kostnader til stillingen dekkes med midler tilført fra regionalt næringsfond. Vakant stilling 40% ved servicekontor samordnes med omdisponering av midler tilsvarende 10% stillingsressurs oppvekst. Dette gir 50% kombistilling servicekontor / kontormedarbeider oppvekst. Jfr. kommentar oppvekstsektoren. 16

17 Bemanning kultur. Kultur har fra ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at det ikke er mulig å ha et godt nok fokus på utvikling av kulturoppgavene. Folkebibliotek og skolebibliotekene har til sammen 75% stilling fra januar 2012, denne reduseres fra august 2012 til ca. 65% i forbindelse med nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra samme tidspunkt. Ungdomsklubben har 25% stillingsressurs. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst. Følgende reduksjoner i forhold til budsjett 2012, jfr. kommunestyrevedtak i forbindelse med prosess jobb smartere i Nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra rammereduksjon kr ,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige årsbudsjett. Statlig endring: Momskomp.20% investeringsmoms fra drift til investering. rammeøkning kr ,-. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Dette gjelder også endret ordførerlønn som, i henhold til kommunestyrets vedtak, skal utgjøre 85% av stortingsrepresentantlønn, rammen økt tilsvarende. Kommunestyrevedtak om nytt regnskapsprogram med opplæring sentraladm. og sektorer, - engangskostnad, videreført ramme fra 2012, kr ,-. Krødsherad kommune skal her gjennomføre nyinnkjøp av regnskapssystem, høyst sannsynlig sammen med kommunene i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen. Totalkostnad som påløper i 2013 er ukjent. Administrasjonen pålegges å framlegge endelig kostnad til politisk behandling. Avsetning til lønnsoppgjør kr ,-, netto endring fra 2012 utgjør en rammereduksjon med totalt kr ,-. Avsetning til økt pensjonskostnad, videreføres som for 2012 med kr ,- således ingen rammeendring.. Disposisjonspost til frikjøp fagforeningsarbeid er økt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Endringer i gebyrreglement konsesjon medfører redusert inntekt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til stortingsvalg høsten 2013 er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til overlapping 2 mndr. ny rådmannsansettelse er innarbeidet med Kr ,-. Utgifter til ungdommens kommunestyre er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning. Utgifter til sommerbemanning turistinformasjon er innarbeidet med kr ,-, 17

18 tilsvarende rammeøkning. Utgifter til fast stilling 40% bolystkoordinator oppdekking fra regionalt næringsfond. Midler til næringsanalyser Norefjell og omstilling i forbindelse med ny RV-trase Sokna/Ørgenvika skal omsøkes fra regionale utviklingsmidler, og tiltak igangsettes under forutsetning av slik bevilgning. Foreløpig ikke innarbeidet i driftsbudsjett for Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 1 kr ,- 18

19 KIRKER. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Rentekompensert låneordning for kiker videreføres. Fellesrådets anmodninger for 2013-budsjettet. Fellesrådet signaliserer at de har behov for for å videreføre driften på dagens nivå. Rådmannen opplyser at fellesrådet ikke har fått tilført midler tilsvarende lønnsøkning for årene 2011 og Det er ikke foretatt andre endringer i fellesrådets rammer de samme år. Krødsherad kommune bevilget i 2008 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Fellesrådet har også anmodet om bruk av ytterligere rentekompensert lån til innkjøp av nye benkevarmere i Olberg, samt maling av Olberg og Glesne. (Se under investeringsbudsjettet.) Følgende økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget for Økt overføring til kirkelig fellesråds drift kr Økt avdragskostnad rentekompensert lån kr (1/2 års virkning 2013) Tilskudd til andre trossamfunn. Krødsherad kommune har fått tilflytting som innebærer at kommunens lovpålagte tilskudd til andre trossamfunn øker vesentlig. Følgende økonomisk endring er innarbeidet i budsjettforslaget for Økt ramme grunnet tilskudd til andre trossamfunn kr ,- 19

20 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.. Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om den kulturelle skolesekken. Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen. Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2012 oppvekstsektoren er som følger: Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontantstøtteordningen. Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 94%. Innføring av 1,5 uketime valgfag i 9.trinn fra /12 virkning. Valgfag 8 trinn helårsvirkning fra Innføring av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden, 1.-4.klasse fra /12 virkning. Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og svømmeanlegg.. 20

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Formannskapets budsjettforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE Arkivsak: 12/853 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 FORMANNSKAPET 27.11.2012 158/12 KOMMUNESTYRET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2014 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 21 213 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bdende. Økonomiplanen for øvrig er retngsgivende. Dette dokument er vedtatt av Krødsherad

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2015 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2012

Kommuneproposisjonen 2012 Kommuneproposisjonen 2012 Prop. 115 S (2010-2011) Rogaland, 30. mai 2011 Norge og Europa Svak vekst i euroområdet Konjunkturoppgang i Norge Motkonjunkturpolitikk under finanskrisen Mindre handlingsrom

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer