Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet ?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet 1660-1814?"

Transkript

1 Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet ? Foredrag, Kulturelle processer i Det Danske Rige i det lange 18. århundrede ( ). Hillerød, 25. april 2003, Øystein Rian I 1734 hadde stattholderen i Norge, Christian Rantzau, fått idé til et historisk-topografisk verk om Norge. Han skrev til professor Hans Gram for å få råd om det, ikke til Ludvig Holberg. Gram svarte 8. mai Han mente at der ikke var noen som kunne gjøre dette på forsvarlig vis åpenbart heller ikke Holberg han hadde fem år tidligere publisert verket Danmark og Norges beskrivelse. Gram mente at det ikke fantes nordmenn som kunne gjennomføre et slikt prosjekt, og det var på grunn av deres mentalitet: De norske hadde ifølge Gram forferdelig lett for å beundre det imponerende. Dette er en af deres hovedfeil. Den anden er deres studerendes, fra barndommen af, indgroede vanité og altfor gode opinion om sig og deres nation, et vitium [lyte] som jeg i al min tid har observeret hos ungdom, som her nedkommer [...] Deres vanité kan ikke bestå med den patience der udkræves, til at blive grundig og tilgavns lærd. Nordmennene lot seg beundre av sine kamerater, skrev Gram, de målte seg alltid med sine egne landsmenn, som i deres tanker hadde brakt det til det høyeste. Det virket som om naturen hadde programmert dem til å nøye seg med det som trengtes for å briljere blant bønder i deres eget land. Islænderne derimod har det sig ganske anderledes med. Deres slette og af andre foragtede vilkår gjør dem ydmyge og arbeidsomme, de admirere andre og ikke sig selv. Her er ikke poenget om Gram hadde rett i sin vurdering av nordmennenes uegnethet til vitenskapelig arbeid, det er hans oppfatning av dem som teller her. Gram var en sentral skikkelse i det akademiske liv, og hans vurdering var trolig representativ, også fordi han var en forsiktig og ettertenksom mann. I senere år har det vært hevdet at nasjonal identitet er et moderne fenomen fra de siste 200 årene, og noen har endog ment at nordmennene i det oldenborgske konglomeratmonarki hadde samme stilling som jydene. Men Gram-sitatet gir innblikk i en annen virkelighet. Hans kollega Holberg kom nok i skuddlinjen for salven mot nordmennene, men de to var likevel enige om at dansker og nordmenn var ulike i temperament og atferd de to folkene ble nærmest oppfattet antitetisk. Og slik har det vært i lange tider. På midten av 1800-tallet fremstilte H.C. Andersen i sitt eventyr Laserne den typiske nordmann som brautende og skrytende, og Grams utsagn er slett ikke det eldste belegg for en slik oppfatning. La oss ta eksempel fra en utenforstående: Etter å ha vært i København i årene omkring 1690 skrev den 1

2 engelske diplomaten Robert Molesworth her oversatt til dansk: Nordmændene er hårdføre, arbejdsomme og redelige. De er agtede af andre og agter sig selv meget højere end danskerne, som de nedsættende kalder jyder. Molesworth syntes åpenbart at denne nedvurderingen var berettiget, mens Johan Herman Wessel tre generasjoner senere ironiserte over sine stolte landsmenn. Ifølge Wessel mente de at det bare fantes riktige mennesker i Norge og England. Også andre nordeuropeere syntes at nordmennene var ubeskjedne. Nederlenderne hadde brynt seg på nordmennene som motparter i den omfattende trelasthandelen fra Norge. I et stort verk om nederlandske ordspråk, gitt ut i årene , finnes det flere sider med ordspråk om nordmenn, men meget få om dansker og svensker. Disse ordspråkene går stort sett ut på hvor steile og bryske nordmennene var. Nederlenderne sa at Han brummer som en norsk bjørn eller Han ser ut som en bukk i Norge, og utgiveren skrev forklarende at en bukk i Norge kan gjelde for en dobbel bukk, for nordmennene har intet godt ry for vennlighet. Konstruktivistene i våre dagers Akademia har interessert seg lite for tankene om de nasjonale identiteter før revolusjonstiden. Men tenkning om det nasjonale har dype historiske røtter. Det er ikke lenge siden den franske Annales-skolen var på høyeste mote. Jeg vil minne om en av dens sentrale påstander, at mentale strukturer varer lenge. De nasjonale identiteter er trolig noen av de gamle tankestrukturer som har stor slitestyrke. Men innholdet har endret seg radikalt i dag har nordmennene ord på seg for å være stille og beskjedne. Ikke? I alle tider har nordmennene vært færre enn danskene, og det kunne gi årsak til å betrakte hele Norge som en region snarere enn som et land på linje med Danmark. Men selv ikke Norgesparagrafen av 1536 førte til at Norge ble oppfattet som en landsdel. En annen mulig måte å betrakte Norge på kunne teoretisk være å se det som et knippe regioner, slik at f.eks. østlendinger, vestlendinger, trøndere og nordlendinger ble oppfattet som de primære gruppene eller kanskje telemarkinger, valdriser, hallingdøler, gudbrandsdøler, hardinger og folk fra snesevis av andre distrikter. Hadde utviklingen i landet stoppet på 1100-tallet, kunne det ha gått slik. Men Norge ble i høymiddelalderen et usedvanlig sentralstyrt kongerike, og de regionale organene ble svakere enn i mange andre land. Selvsagt utviklet det seg distrikter som betydde meget, særlig handelsdistriktene. Men det er ikke noe som tyder på at regionale identiteter i Norge konkurrerte med den norske identiteten. Man kan likevel tenke seg at den danske kongemakten og dens klienter ville ha funnet seg tjent med å stimulere til regionale identiteter, som så kunne ha blitt innordnet under en dansk nasjonal identitet, men det ble ikke gjort det var for lite å bygge på, og det lot seg ikke kombinere med et fjernstyre. Fjernstyret kunne langt lettere bygge på at kongerollen i 2

3 Norge var sterkt forbundet med hele det norske kongedømmet. Det var best for kongen å videreføre posisjonen som innehaver av hele det norske riket. Det gav bonus i legitimitet og gjorde det mulig for kongen å opptre som garantist for den gamle norske rettstilstanden, symbolisert ved Norges lov. Den kongeideologi som regimet formidlet til nordmennene var da den mest autoritative bekreftelse på at danskene oppfattet nordmennene som et eget folk. Allerede under det danske adelsveldet hadde man tont ned bildet av at Norge var et dansk underbruk, kongen presenterte seg i Norge som norsk konge og som varetaker av viktige norske tradisjoner. Den andre Karl-Gustav-krigen fra 1658 til 1660 var likevel vendepunktet i myndighetenes appell til den norske nasjonale identiteten. I enevoldstiden var forskjellen i folketall blitt mindre enn før, og det stimulerte til å se på dansker og nordmenn som to folk nærmest av samme dignitet. Da ble kongeideologien utbygd til en påstand om at det var et uløselig bånd mellom norsk fedrelandskjærlighet og kongetroskap. Som stattholder i Norge medvirket Ulrik Frederik Gyldenløve til å utforme denne ideologien. At dette var mer enn offisielle talemåter, fremgår av en betenkning til kongen fra kommisjonen i rådstuen for Københavns slott 20. april Betenkningen var undertegnet av kongens ni fremste ministre: Her anbefalte de en skattelettelse i Norge i allernådigst henseende til den berømmelige og exemplariske troskab, samt allerunderdanigste lydighed og velvillighed, som den norske nation altid har udvist til Eders Kongelige Majestets tjeneste. Utad utbasunerte enevoldsregimet at nordmennene var et tappert fjellfolk som elsket sitt land og sin konge. Eller som det stod på Frederik 4.s minnemynt om hans Norges-reise i 1704: Mod, troskab, tapperhed og hvad der giver ære, den hele verden kan blandt norske klipper lære. En medvirkende årsak til at man appellerte til kongetroskap i Norge var at landet ble sterkt militarisert. Fra slutten av 1600-tallet til revolusjonstiden ble det her utskrevet flere soldater og matroser i forhold til folketallet enn i noe annet land i Europa. Den norske hæren var i hovedsak en bondemilits, dessuten utgjorde nordmennene hovedkontingenten av matroser i fellesflåten og etter hvert kom de også i flertall i kongens garde. Det var derfor gode militære grunner for rådstuekommisjonen til å rose den norske nasjon og til å appellere til æresfølelsen som nordmenn for å motivere dem til trofasthet mot kongen. I betydelig grad synes også dette å ha vært vellykket, noe som blant annet viste seg da den norske hæren holdt nøytralitetsvakt i Holstein under den europeiske syvårskrigen. 3

4 Samtidig var det åpenbart at myndighetene var nervøse for at nordmennene skulle la seg lede av følelsene for sine egne landsmenn, for å bruke en Holberg-formulering. Slike følelser kom til syne i hovedstaden når de norske studentene brysket seg overfor de andre studentene, på universitetstrappen og i auditoriet. Når de kunne hevde seg slik, må det ha vært fordi de holdt sammen. I marinen fryktet myndighetene lignende atferd. Der var det dobbelt slagsmålsstraff for å komme landsmenn til unnsetning i en slåsskamp. Gardens norske soldater var bondegutter, de har også åpenbart satt pris på fellesskapet med landsmenn, for da Struensee i 1771 ville oppløse garden, revolterte de og nektet å la seg overføre til danske regimenter. Matrosene fra Bremerholm støttet dem, og Johan Nordahl Brun ble så begeistret at han skrev For Norge kjempers fødeland, der det i et vers står Den vrede livvagts tordenbrak forklarer trolig Norges sak. I 1808 gav bondeguttene i garden en oppvisning i nasjonal atferd med etnisk farge. Da kongen under oppstilling lot kunngjøre en beretning om norske militære seirer i krigen mot svenskene, brøt det ut voldsom jubel blant gardistene og mange gjorde spreke hallingkast enda de var i full mundur. Man kan debattere i det uendelige om det er hønen eller egget som kommer først, men hvorfor skulle kongene appellere til en nasjonal identitet som ikke fantes? Mange er meget skeptiske til om noen slike tanker forekom blant bøndene, men hvorfor skulle ikke bønder kunne orientere seg i den verden de levde i? De to mest nasjonalistiske embetsmennene omkring 1814 var begge av bondeslekt, biskopen Johan Nordahl Brun og presten Nicolai Wergeland. Biskop i Bergen, Erik Pontoppidan, har i sin norgesbeskrivelse fra 1752 gitt en overstrømmende attest til bøndene for hvor skarpe og dypttenkende de var. Og en tysker som reiste gjennom Norge på slutten av 1700-tallet var forbauset over hvor godt bøndene fulgte med i det som hendte ute i Europa. Han hevder i sin reiseskildring at tyske bønder var langt mindre orientert. Jeg vet ikke om han hadde rett i det, men der fantes viktige trekk ved de norske bøndenes samfunnsstilling som motiverte dem for å sette seg selv inn i en større sammenheng. For det første hadde bøndene en elite av flere hundre slekter med røtter tilbake til lavadelen i senmiddelalderen. Denne eliten var økonomisk sterk, og den var aktiv i handel, den var ærekjær og giftet seg med sine jevnlike. Allerede Holberg påviste at bondeeliten hadde en historisk bevissthet, dyrket minnet om sin viktige samfunnsposisjon og om det gamle norske kongedømmet. Bondeeliten sørget for at den historisk betingede nasjonale identiteten ikke bare gjorde seg gjeldende i embetsstanden og borgerskapet, men også var landsomfattende i bondesamfunnet. Hver bygd hadde sagn om Olav den hellige, som gjennom 4

5 hundrevis av år ble dyrket som den evige norske kongen. Også folkevisene inneholdt stoff om Norge, f.eks. balladen om Kongssønnen av Norges land, der en fugl opptrer som talsmann for folket og advarer mot at en fremmed dronning skal legge en tung skatt på Norges bønder som det heter. Det fantes ikke noe vanntett skott mellom bondeeliten og de øvrige bøndene. Alle bønder var aktive i forhold til de styringsfunksjoner som fantes i lokalsamfunnet. De møtte fast opp på bygdetingene, der de hørte nye lover og forordninger bli lest opp. De overvar rettssakene, og de var knyttet til dommerne som meddomsmenn, under det gamle norske navnet lagrettemenn. Bondeeliten utgjorde kjernen blant lagrettemennene. Det var lagrettemennene som opptrådte som talsmenn for bøndene når de kjempet for sin saker og leverte inn supplikker til myndighetene. Flerparten av bøndene kunne lese. Den bok som de alle hadde et sterkt personlig forhold til var Norges lov, slik kom forestillingen om Norge til å knytte seg til rettstanken og da i forsvaret for den gamle retten mot alle de fremstøt som de store i samfunnet gjorde for å svekke bøndene. Den juridiske tankegang var sentral i bondementaliteten. Da den briljante advokaten Bernhard Dunker i begynnelsen av 1840-årene hadde sin første sak for høyesterett, gjaldt det en grensetvist mellom bønder i Øvre Telemark. Den unge urbane advokat ble forbløffet over at hans klient, en bonde fra Hjartdal, hadde en så skarp juridisk hjerne at han umiddelbart grep alle Dunkers poenger når det gjaldt de kompliserte saksforholdene. Dunker erfarte det samme som Pontoppidan, at bønder var verdenskloke og dypttenkende. Norges største journalist gjennom tidene, Aasmund Olavsson Vinje, lot i 1860 en bonde som hadde forlest seg på Kristian 5.s norske lov, symbolisere norske bønders urgamle lovbevissthet. Vinje var selv husmannssønn og så på bondesamfunnet med satirisk selvkritikk. Men mitt poeng står fast: Bygdetingene levendegjorde for hele bondesamfunnet at Norge var en lovmessig og historisk realitet. Kåre Lunden var den første i Norden som tok til motmæle mot etableringen av konstruktivismen som paradigme i nasjonalitetsforskningen. I noen grad flyttet han riktignok konstruksjonen vel hundre år bakover. Ett av hans viktigste poenger er at hæren bidrog til å styrke den norske nasjonale identiteten. Bondesoldatene og offiserene deres følte at de kjempet i forsvarskriger mot svenskene, og beretningene om deres bedrifter spredte seg i samfunnet som kjære minner. Om 1814 har flere historikere hevdet at begivenhetene ble dirigert utenfra av storpolitikken og innenfra av Kristian Frederik. De har i betydelig grad også hevdet at befolkningen ikke engasjerte seg. Det siste er neppe riktig. Kristian Frederik stod under et 5

6 sterkt nasjonalistisk opinionstrykk, særlig fra eliten, men også fra store deler av folket ellers, og da han i august 1814 ikke løp linen helt ut og tok en full krig med svenskene, utløste det en voldsom skuffelse. Tilhengerne av maksimalt selvstyre vant stort i det første stortingsvalget høsten 1814, og opinonstrykket gav statsrådet og stortinget mot til å hale forbløffende store konsesjoner ut av svenskene. Fram til midten av 1600-tallet ble krigene oppfattet som kongenes kriger. Denne distanseringen stod for Norges del ikke i motstrid til en norsk bevissthet, fordi bøndene ikke identifiserte seg med sine fremmede herrer. Det ble annerledes under eneveldet, da storparten av embetsmennene i Norge tilhørte en innenlandsk overklasse som nok var dansk-norsk i opphav og kulturell orientering, men de oppfattet seg selv som nordmenn og adopterte den historiske bevissthet som fra 1500-tallet hadde vært en hovedfaktor i den norske identiteten. Sørlandets største by, Kristiansand, ble grunnlagt av Kristian 4. i 1641, men da borgerne der mottok Kristian 6. i 1733 med en æresport, smykket de den med bilder av de gamle norske kongene med Harald Hårfagre i spissen. Dette er mer interessant enn man skulle tro, fordi Kristiansand var en typisk representant for det komplekse i den norske nasjonale utvikling: det sterke danske innslaget i embetsstanden og borgerskapet. Fra begynnelsen av 1500-tallet fram til midten av 1600-tallet hadde eliten i Norge blitt sterkt transformert. Den gamle middelaldereliten var blitt skjøvet til side fra de fleste embeter og erstattet med danskfødte adelsklienter. Riktignok var det et norsk islett, særlig blant de geistlige og blant konene til de danskfødte embetsmennene. Men vi kan trygt kalle den nye eliten i Norge under eneveldet for dansk-norsk. Nye danske tilskudd kom stadig, men de var under eneveldet bare dominerende i de aller øverste embetene. Den dansk-norske eliten hadde likhetstrekk med anglo-irene i Irland, men uten at avstanden og motsetningen til det norske folket var så stor som anglo-irenes til irenes. Det danske islettet i eliten bidrog til at kommunikasjonene med København var preget av en betydelig grad av gjensidig forståelse. Det norske islettet bestod av usynlige og synlige bånd. De usynlige båndene i hvert fall for oss i ettertid var påvirkningen fra alle de norske mødrene og deres slekt. De synlige båndene var bindingene til karriere og eiendom i Norge. Dette var mest bindinger til de distrikter embetsmannsfamiliene virket i. Men det hindret selvsagt heller ikke eliten i å orientere seg i det nasjonale landskapet, og embetsmennene flyttet mer på seg enn folk flest. Vi har allerede hørt Gram omtale de norske studentene. Jeg tror hans karakteristikk er dekkende for mesteparten av den periode vi taler om i dag. Ved inngangen til enevoldstiden hadde de norske studentene fått lov til å kjempe i sitt eget norske studentkompani. Og 6

7 gjennom alle de generasjoner da mange norske studenter oppholdt seg i København definerte de seg primært som nordmenn, ikke som vestlendinger, trøndere etc. Mange av dem hadde danskfødte fedre, men sønnene følte seg norske. Her står vi ved en faktor som i lange tider har virket skjerpende på nasjonalitetsfølelsen: møtet med det fremmede. Det fikk nordmennene til å glemme at deres eget land i seg selv var meget heterogent de hadde forresten begrensede kunnskaper om det, fordi det ikke var vanlig å ha reist rundt i hele landet derfor forbandt man det norske med det man kjente av det. I forbindelse med den andre folkeavstemningen om EU i 1994 ble Norge omtalt som annerledeslandet. Det passer langt bedre på det gamle Norge, særlig fordi det var vanlig å sammenligne med Danmark. Selv om skriftspråket ble felles, klang det ulikt i tale, og de aller fleste talte sine dialekter med røtter i norrønt språk. Folk sa at de reiste ned til Danmark og opp til Norge. Enhver som tok den reisen opplevde sterkt at han kom til et annet land der var utallige symptomer på det, fra natur og klima til samfunnsforhold og trekk ved materiell og immateriell kultur. I sum bidrog de til at alt var langt mer tungvint i Norge, avstandene større, veiene vanskeligere og farligere og tilgangen på bekvemmeligheter mer usikker. Dette bidrog til at dansker i Norge ble preget av det norske og følte seg annerledes enn dansker i Danmark. Meget raskt begynte f.eks. danske embetsmenn i Norge å gjøre seg til talsmenn for norske behov, og de ergret seg over at disse ikke ble forstått i Danmark. Til dette kom et annet forhold som trakk i samme retning. Danskene i Norge kom som sagt fra de stores klientsjikt. Deres eget forhold til de store og Norges forhold til det danske maktsenter i København var likeartet. I de gamle konglomeratmonarkier hadde man all grunn til å føle at det var de store over en som satt med makten, og dette til tross for at eliten i monarkiets enkelte deler hadde muligheter til å påvirke mange beslutninger og særlig til å modifisere virkningene av dem ved håndhevelsen av lover og regler. Her var der en påfallende dobbelthet som særlig kom til syne i et så fjerntliggende rike som Norge. Selv om eliten i Norge viste all skyldig underdanighet oppover, utviklet det seg en underdogmentalitet med kompensatoriske uttrykksmåter. Man snakket de store etter munnen, men gikk samtidig meget langt i å hevde seg med avvikende atferd både embetsmennene og bøndene gjorde det, hver på sin måte. I København hadde Norge under eneveldet ord på seg for å være et tungstyrt land. Jeg snakket om kompensatoriske uttrykksmåter. De er merkbare fra langt tilbake på 1500-tallet, og de ytret seg stadig vekk i oppfatningen av Norge som en historisk nasjon. Før eneveldet var kretsingen om norsk historie mest preget av en såret nasjonalfølelse, sorgen over den tapte storheten, parret med skrytet av hvor storartet Norge hadde vært i sagatiden og 7

8 høymiddelalderen. Men også kongemakten trengte historien til å legitimere seg både innad og utad, utad mot svenskene som prøvde å ta sagalitteraturen om de norske kongene til inntekt for seg. På 1600-tallet hevdet svenskene i propaganda rettet mot nordmennene at de egentlig var av den svenske nasjon at de hadde den ærerike fortiden felles med dem. Under eneveldet lyktes oldenborgerne langt på vei å gjøre den norske historien ufarlig ved å markedsføre seg som arvtagere av de norske sagakongene, parallelt med de danske. Men som vi har sett hindret ikke kongene den norske selvfølelsen tvert imot. Den sårede nasjonalfølelsen fantes der stadig som drivkraft for den historiske orienteringen, men den nye dansk-norske eliten hadde likevel et langt fjernere forhold til den norske middelalderstaten enn den gamle norske eliten på 1500-tallet, derfor dominerte stoltheten over sårheten. Den andre hovedkilden til nasjonalfølelsen under eneveldet var de store norske utenriksnæringene og det kjøpmannskapet som organiserte denne handelen. Dette er merkbart hos Holberg, og Holbergs fokus på den norske utenrikshandelen var gjengs innenfor den dansk-norske eliten. Denne eliten var som embetskjøpmenn aktivt med i handelen, og når kongens skattekrav kolliderte med handelens krav, ivret embetsmennene både i åpne argumenter og i dulgte handlinger for at handelens krav måtte seire. Her fantes det blant nordmennene følelser som lignet følelsene blant innbyggerne i de britiske koloniene i Amerika. I Norge var det altså både en nasjonal og geografisk faktor som forårsaket irritasjonen over å sende store skatte- og tollinntekter til den fjerne hovedstaden. Og irritasjonen dreide seg kanskje enda mer over at man følte seg diskriminert i handelspolitikken. Danske historikere har innvendt at den norske interesse for favoriseringen av hovedstaden ikke har noen spesiell gyldighet for Norge, men gjaldt like mye Jylland og andre utkanter i Danmark. Dette er ikke stedet for å lage noen regnestykker, det er irrelevant for vårt interessefelt her. Det som er relevant er at misnøye i Norge over diskriminering må ha hentet sine kilder fra noe mer enn økonomiske forhold det blir enda mer åpenbart i den grad det er rett at Jylland kom fra det på samme måte som Norge. Når reaksjonene var sterkere i Norge, skyldtes det at både dansker og nordmenn oppfattet seg som to ulike nasjoner, og det gjorde det mer utrivelig for nordmennene enn for jydene å tenke på at midlene forsvant, at man ikke fikk noen bank, ikke noe universitet etc. Stadig vekk var det dessuten misnøye med at danskene lettere fikk embeter enn nordmennene. Alt 83 år før loven om innfødsretten av 1776, i 1693 oppfordret Ulrik Frederik Gyldenløve Kristian 5. til å motvirke misstemningen i Norge ved å befordre nordmenn til embeter i staten. Det skjedde i økende grad, men de følte seg aldri likestilt. Og de trøstet seg ikke med at det var tyskere som ofte spilte førstefiolin i 8

9 København. Det mest merkbare var at nordmenn sjelden nådde opp til de øverste embetene i Norge, og i 1808 måtte prins Kristian August rette en inntrengende henstilling til Frederik 6. om å satse på norske embetsmenn i regjeringskommisjonen i Kristiania. Faktisk var norske intellektuelle i andre halvdel av 1700-tallet langt på vei enig med Hans Gram. De karakteriserte Norge som en akademisk ødemark, og mente det var ytterst uheldig at regimet lot et land vansmekte uten akademiske institusjoner som fantes i andre siviliserte land. Slik vendte de argumentasjonen mot det Gram hadde hevdet: Det var ikke nordmennenes skyld at det var slik, men den politikk som forsømte å gi landets ungdom en skikkelig utdannelse. Og når regimet tok belastningen med å skuffe embetseliten i Norge, var det fordi det fryktet at et norsk universitetet ville virke som en sprengkile i helstaten, fordi det kunne bli et drivhus for norsk nasjonalisme. I mangel av stolthet over akademisk skolering tydde den sulteforede eliten til en ny kompensatorisk stolthet; stoltheten over de norske bøndene. Dette var i utgangspunktet mildt sagt problematisk. Som Claus Bjørn har påvist for Danmarks del, var bondeforakt et hovedtrekk ved elitens selvforståelse. Denne forakten fantes også i Norge, og den ble aldri utryddet. Men så kom den internasjonale intellektuelle motebølge som oppvurderte bøndene, og i Norge hadde det aldri vært sosialt grunnlag for å se så meget ned på dem som i de fleste andre land. Derfor ble dette slik Ernst Sars så genialt påviste med ett en fordel i den norske nasjonalitetsutviklingen, at eliten kunne si til seg selv og andre at våre bønder er flottere enn deres bønder og de har tatt vare på arven fra den stolte sagatiden. For å summere opp: Norge hadde i enevoldstiden en dansk-norsk elite som hevdet seg i helstaten, delvis integrert med den danske eliten i Danmark, men også med en egen identitet som nordmenn. Den danske eliten og særlig den dansk-norske eliten så delvis på sitt forhold som et konkurranseforhold. Den dansk-norske eliten og de norske bøndene ble preget av at Norge var en historisk nasjon, i noen grad fremdeles også en politisk nasjon, særlig ved at kongedømmet ikke bare var dansk, men også norsk. At Norge var en nasjon med betydelig potensial, bekreftet danskene i sine reaksjoner på det norske. Disse reaksjonene spente fra skamrosen av nordmennenes trofasthet og tapperhet til tvilen om deres lojalitet og bestrebelsene på å hindre dem i å oppnå noe som kunne sprenge helstaten. 9

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den offentlige samtalen

Den offentlige samtalen Den offentlige samtalen Demokrati blir ofte oppfattet som et formelt system av valgordninger, saksbehandlingsprosedyrer og individuelle rettigheter. Men denne demokratioppfatningen er problematisk. Et

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verden i dag blir stadig mer globalisert og mennesker fra alle verdenskanter har noe med hverandre å gjøre i forskjellig grad. Blir det da dermed

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1

Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1 Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1 Terje Østigård Introduksjon Arkeologien har en sentral plass i det mest norske av det norske, nemlig Norges nasjonalsang, Ja vi elsker.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken Lene Samuelsen Masteroppgave i nordisk litteratur NOR-3910 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas)

Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas) Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas) Přehled vývoje norského jazyka (vypracovala Tereza Kuldová, Gymnázium prof. Jana Patočky) Innledning:

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver

Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver 1/2009 Norsk konkurransepolitikk: Noen historiske perspektiver 2 Forord I mai 2009 er det fem år siden Norge fikk en revidert konkurranselov. Det

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer