Rapport. Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet"

Transkript

1 Rapport Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet Sammendrag Statnett har besluttet ny Driftspolicy og har signalisert eksternt at driftsikkerheten er uakseptabel i områder av landet der en feil i sentralnettet vil medføre at kunder ikke får strøm (overskridelse av n-1). Det er ønsket en dokumentasjon av hvor nettet driftes med redusert driftsikkerhet og besluttet at dette skal beskrives i tertialrapportene fra Statnetts Landssentral. Denne framstillingen omfatter ikke de nødvendige tiltak for å bringe Statnett i overensstemmelse med driftspolicy. For dette vises til selskapets prosjektporteføljeplan. Rapporten inneholder statistikk over antall timer der driftssikkerheten i sentralnettet ikke oppfyller N-1 kriteriet. Omtalte områder er BKK/Bergens-området, Stavanger, Nord-Norge (m/delområder), Kristiansand, Møre-nettet og Sogn og Fjordane. Utarbeidet T. Tellefsen / DD Ø. Breidablik/ DDP STATNETT

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Registreringer pr område Stavanger Bergen/BKK Nord-Norge Nettet nord for Ofoten Lofoten Finnmark Kristiansand Møre Sogn og Fjordane Vurdering/Oppsummering... 9 Dok. id: Side: 2/9

3 1. Innledning Statnett har besluttet ny Driftspolicy og har signalisert eksternt at driftsikkerheten er uakseptabel i områder der vi fraviker n-1 for feil i sentralnettet. Det er ønsket en dokumentasjon av hvor nettet driftes med redusert driftsikkerhet og besluttet at dette skal beskrives i tertialrapportene fra Statnetts Landssentral. Denne framstillingen omfatter ikke de nødvendige tiltak for å bringe Statnett i overensstemmelse med driftspolicy. For dette vises til selskapets prosjektporteføljeplan. Det er en målsetting for Statnett å ha tilfredsstillende kapasitet og kvalitet i sentralnettet. Statistikk over feilhendelser og ikke levert energi indikerer at forsyningssikkerheten i sentralnettet er god. Det er imidlertid flere forhold som viser at utnyttelsesgraden i sentralnettet har økt og at enkeltutfall vil kunne medføre uakseptable konsekvenser. Denne rapporten gir et bilde av hvordan eksponeringen for slike hendelser har utviklet seg. Det er foretatt en undersøkelse av antall timer med redusert driftssikkerhet, dvs overskridelse av N-1 driftssikkerhet. I denne registreringen defineres dette ved at følgende driftsformer benyttes: 1. Oppdeling i radialdrifter der det er liten eller ingen lokal produksjon slik at utfall på radialen vil mørklegge det forbruket som er tilknyttet denne. Dette kan være planlagt oppdeling for å redusere omfanget av et utfall, eller planlagt driftsstans pga vedlikehold av anleggene. 2. Sammenkoblet nett der systemansvarlig har vedtatt automatisk frakobling av forbruk (systemvern) for å hindre omfattende konsekvenser ved at større områder blir frakoblet pga kaskade- eller følgeutfall. I rapporten skilles det mellom systemvern der større industriuttak frakobles og der alminnelig forsyning frakobles. 3. Driftssituasjoner der vi overskrider N-1 grensene for snitt. Disse grensene er fastsatt som følge av termisk begrensning i linjer eller endepunktskomponenter eller der lav spenning etter utfall er dimensjonerende for overføringsnivået. På grunn av omfattende komponentutskiftninger siste årene er det sistnevnte som er begrensende for de fleste omtalte områdene i denne rapporten. I noen områder har vi redusert forsyningssikkerhet i to trinn. Ved et overføringsnivå vil feil medføre frakobling av systemvern. Ved høyere overføringsnivå vil systemventet ikke være tilstrekkelig og feil vil medføre utkobling også av ordinært forbruk. Statistikken omfatter sentralnettet og transformeringen ned til de største 132 kv regionalnettene. Begrensninger i statistikkgrunnlaget: Fra Driftssentralsystemet har vi lagret målinger av flyt på linjer og transformatorer fra sommeren På slutten av 2008 ble også registreringer av bryterstatus lagret. Det vil si at informasjon om linjer/ transformatorer har ligget ute har vi kun fra 2009, og at oversikt over N-0 drift som følge av utkoblinger eller utfall ikke er tilgjengelig før dette året. Det er forsøkt å se om 0 MW flyt på avgangene kan benyttes som kriterium for utkoblet linje, men en god del manglende målinger gir altfor stor usikkerhet for å kunne benyttes i vurderinger av drifts-sikkerhet. Statistikkgrunnlaget for denne rapporten må derfor begrenses til å omfatte intakt nett for årene , mens statistikk for driftssikkerhet ved utkoblinger eller oppdelinger kun omfatter årene 2009 og Dok. id: Side: 3/9

4 Overskridelse av N-1 med intakt nett betyr ikke nødvendigvis at enkeltutfall vil medføre frakobling av forbruk i området, slik det vil gjøre ved radialdrifter. Overskridelse av en grense etter et utfall kan i noen tilfeller reddes ved rask oppkjøring av produksjon eller oppdeling av nettet. Registrering av antall timer overskridelse vil uansett vise en trend for de ulike områdene. 2. Registreringer pr område 2.1 Stavanger Stavanger forsynes via 300 kv forbindelser og med maksimalt MW lokal produksjon. Frem til februar 2010 var overføringskapasiteten på 300 kv forbindelsene 500 MW for å holde N-1 driftssikkerhet. Grensen ble hevet til 700 MW som følge av installasjon av et 100 MVAr kondensatorbatteri hos Lyse. Omtrent samtidig ble det tatt i bruk en spesiell kobling i 300 kv nettet som skal redusere konsekvensene av verste linjeutfall ved at noe av forbruket frakobles automatisk samtidig med linjeutfallet. Ca 250 MW alminnelig forsyning frakobles for å hindre at hele Stavanger-området mørklegges ved verste enkeltutfall. Registreringene viser at det har vært en kraftig økning i overføringsbehovet inn til Stavanger-området, spesielt de siste 2 årene. Figuren under viser antall timer fra 2006 til 2010 der overføringen har vært større enn gjeldende overføringskapasitet (dvs 500 MW frem til februar 2010 og 700 MW senere). I 2010 var det 1170 timer der driftssikkerheten ikke var akseptabel selv med intakt 300 kv nett. Uten den økte kapasiteten til 700 MW ville Stavanger-området hatt ytterligere 500 timer med overskridelse av N-1 grensen. Stavanger Den maksimale overføringen i sum på 300 kv linjene har vært ca 980 MW. Ved slike overføringsnivåer må hele området forventes å bli mørklagt ved verste linjeutfall. Da vil størrelsesorden 1000 MW forbruk bli berørt. For Stavanger-området vil alle utkoblinger av 300 kv linjer (til sammen 4 stk) medføre at området forsynes med N-0 driftssikkerhet. I 2009 var det 172 timer N-0 drift pga planlagte eller nødvendige utkoblinger, i 2010 har det vært 105 timer. Disse utkoblingene har bl.a omfattet arbeid i Feda (NorNed) og utskifting av relevern på linjene. Tallene gir følgelig ingen trend om det er økende eller avtagende antall. Dok. id: Side: 4/9

5 2.2 Bergen/BKK Bergen- og BKK-området har vært hyppig omtalt mht driftssikkerhet i Registreringene viser at inn til BKK-området har det vært mulig å holde N-1 driftssikkerhet ved intakt nett i alle årene fra 2006 til Det var først vinteren 2010 at nivået på forbruk og produksjon førte til N-0 drift selv med intakt nett. Flere tiltak er satt i verk og ulike driftsformer har vært benyttet for å forsyne området best mulig: - Tidlig i 2010 var underskuddet høyt i forhold til nettkapasiteten og det ble besluttet å drifte området med radialer inn fra nord og sør. Hver av disse forsynte MW forbruk med ren N-0 drift. Denne driftsformen ble benyttet i ca. 600 timer. - Etter at en systemvernløsning for belastningsfrakobling ble satt idrift, kunne nettet drives sammenkoblet med ca 350 MW tilkoblet systemvern (90 MW på Kollsnes og ca 260 MW på alminnelig forsyning). Omtrent 700 timer ble nettet driftet på denne måten der overføringen var større enn tradisjonell N-1 driftssikkerhet. - I løpet av året har planlagte driftsstanser ført til perioder med radiell forsyning (N-0) av området. Disse utkoblingene skyldes ordinært vedlikehold og temperaturoppgradering av linjer for å øke kapasiteten for vinteren 2010/2011. Dette har hatt varighet på 430 timer, men i en periode på året der eventuelt behov for gjenoppbygging er enklere enn i vinterhalvåret. Oppsummert gir dette følgende timeregistreringer for redusert driftssikkerhet for BKKområdet: Radialer inn fra nord og sør 600 t Sammenkoblet nett (m/ systemvern) 700 t Radiell forsyning pga planlagt driftsstans 430 t Totalt 1730 t BKK-området Som nevnt har det i 2010 vært 430 timer med N-0 drift for BKK-området pga utkoblede 300 kv linjer. I 2009 ble det registrert 615 timer med N-0 drift av samme årsak. Bergen: De to linjene inn til Bergensområdet har hatt kraftig økning i antall timer med N-0 drift siden Registreringene viser økning fra 1600 timer i 2006 til over 3000 timer de siste årene. Kollsnes: Forsyningen til Kollsnes ligger med N-0 driftssikkerhet hele året. Dok. id: Side: 5/9

6 Timer med redusert driftssikkerhet 2.3 Nord-Norge Nettet nord for Ofoten Nord-Norge har hatt relativt uendret overføringskapasitet mht forsyning av forbruket nord for Ofoten, dvs nordlige deler av Nordland, Troms og Finnmark. Med intakt nett er det utfall av 420 kv som er mest kritisk samtidig med stort underskudd i regionen. Statnett har installert et systemvern som automatisk frakobler inntil 105 MW ved Finnfjord smelteverk dersom en av 420 kv linjene skulle falle ut. Dette skal aktiveres dersom Ofoten-snittet overskrider 270 MW. Da kan overføringen nordover økes uten at alminnelig forbruk faller ut ved 420 kv feil. - Figuren til venstre viser at det i 2008 var 1089 timer (dvs 15 % av året) der systemvernet måtte aktiveres for å opprettholde driftssikkerhet for annet forbruk i regionen. Varigheten på slike perioder gikk ned både i 2009 og I 2010 ble det registrert 467 timer (ca. 5 % av året). - Figuren til høyre viser antall timer der heller ikke bruk av systemvern var tiltrekkelig for å opprettholde akseptabel driftssikkerhet for regionen nord for Ofoten transformator-stasjon. I 2008 ble det registrert 98 timer, dette sank til 19 og 6 timer i hhv og Forskjellene fra et år til et annet skyldes produksjon i området og endringer i forbruk. Nord-Norge 1089 Nord-Norge Antall timer med behov for systemvern Antall timer der systemvern ikke er tilstrekkelig Planlagte utkoblinger/driftsstanser i 420 eller 132 kv nettet medførte i 2009 at regionen hadde N-0 drift i 187 timer. I 2010 vil varigheten være det dobbelte, 396 timer Lofoten og Vesterålen Det er foretatt tilsvarende undersøkelse for lokale områder i regionen. 132 kv nettet nord i Nordland forsyner Vesterålen og Lofoten, deriblant Harstad by. Oversikten viser antall timer der 132 kv linjene har hatt for liten kapasitet til å oppfylle N-1 driftssikkerhet. To av disse linjene inngår i sentralnettet. Nettet har vært uforandret de siste 5 årene og det er svært lite lokal produksjon. Gradvis økning i forbruket viser at antall timer med N-0 drift har økt fra 2040 timer i 2006, 2621 timer i 2009 og 3096 timer i Det vil si at i 35 % av året har driftssikkerheten vært dårligere enn målet i den nye driftspolicyen. Dok. id: Side: 6/9

7 Timer med redusert driftssikkerhet Lofoten/Vesterålen Finnmark I tillegg til Lofoten/Vesterålen er det Finnmark som ofte har redusert driftssikkerhet i Nord- Norge. Akseptabel N-1 driftssikkerhet med intakt nett er det når underskuddet inn mot Alta trafostasjon og Varanger er mindre enn 150 MW. Figuren viser at antall timer med høyere underskudd enn dette har økt fra 0 timer i 2006 og 2007 til 359 timer i Det nye anlegget på Melkøya er nok mye av årsaken til dette. Finnmark Planlagte driftsstanser i dette området legges normalt til sommerhalvåret da det normalt er effektoverskudd og bedre driftssikkerhet. I 2009 og 2010 er det registrert kun ca. 40 timer med N-0 drift til Finnmark pga driftsstanser. Ringdrift med Finland og driftssikkerhet for Varangerbotn/Vadsø (40-70 MW) er ikke med i dette tallet. 2.4 Kristiansand Siste året ble det idriftsatt en ny 132 kv linje mellom Kristiansand og Krossen som bedrer driftssikkerheten til Kristiansand by. Det er likevel fremdeles utfall av transformator i Kristiansand som er verste enkelthendelse for forsyning av forbruket. Ved feil på denne kan gjenværende 132 kv linje overføre MW før nettet vil bryte sammen og medføre avbrudd for MW forbruk. Registreringer fra 2006 til 2009 viser at dette har vært en relativt liten risikofaktor. I 2007 ble det registrert ca 90 timer N-0 drift. I 2010 har kulden medført stor forbruksøkning og sammen med svært lav produksjon på hele Sørlandet har dette ført til 300 timer med N-0 driftssikkerhet for Kristiansand. Både linje- og transformator-utfall vil føre til frakobling av forbruk. Dok. id: Side: 7/9

8 Samme problemstilling har dukket opp for 110 kv nettet under Kristiansand og Feda. I 2010 har kuldeperiodene i januar og november/desember ført til oppdeling av 110 kv nettet, altså separate N-0 drifter både under Kristiansand og Feda. 300 kv forsyningen til Tinfos smelteverk ligger med N-0 driftssikkerhet hele året. 2.5 Møre Midt-Norge er definert som eget elspotområde og alminnelig forsyning driftes med N-1 sikkerhet. Unntaket er 450 MW på Hydro ASU/Sunndalsøra som benyttes som automatisk lastfrakobling i tilfelle linjer faller ut. Med intakt 300 kv inn til Møre-nettet ble systemvernet benyttet i 29 timer i 2010 for å oppfylle N-1 for alminnelig forsyning. Pga planlagte driftsstanser ble systemvernet benyttet i 95 timer. I 2009 ble systemvernet benyttet for Møre-nettet kun i 6 timer til sammen. 420 kv forsyningen til Ormen Lange ligger med N-0 driftssikkerhet hele året. Én radiell 420 kv linje forsyner Ålesund og Sunnmøre. I området er det relativt høy produksjon i Tafjord, en god del også i Tussa og i Åskåra. N-0 driftssikkerhet for området defineres ved effektflyt fra Viklandet mot Ørskog større enn 30 MW. I 2006 viser registreringene at det var N-0 drift i 4400 timer, årene viser ca timer mens det i 2010 var 5848 timer med N-0 drift inn mot Ørskog. Det er ikke undersøkt grunnen til denne kraftige økningen i 2010, men mest sannsynlig avspeiler dette mindre produksjon og mer ujevn kjøring over døgnet. Ålesund/Sunnmøre Sogn og Fjordane På samme måte som Sunnmøre blir store deler av forbruket i Sogn og Fjordane forsynt på radiell N-0 drift. Her er prinsippet at enkeltutfall gir mørklegging, men med mulighet for å forsyne forbruket etter omkoblinger i nettet eller oppkjøring av produksjon. Dette har vært situasjonen, relativt uendret, i flere år. Dok. id: Side: 8/9

9 3. Vurdering/Oppsummering Flere områder i Norge har hatt økende antall timer med N-0 drift de siste årene. Mest dramatisk er økningen ved intakt nett, da vil det ofte ikke være mulig å forsyne alt forbruk før linje eller transformator kan kobles inn igjen. Sannsynligheten for utfall samt reparasjons-beredskap er avgjørende faktorer inntil eventuell nettforsterkning til områdene. Områder som skiller seg ut med stort eller økende antall timer med N-0 drift er BKK/Bergen, Stavanger, Nord-Norge (nord for Ofoten), Lofoten/Vesterålen, Finnmark og Kristiansand. Figuren viser antall timer med redusert driftssikkerhet for disse områdene i Driftssikkerhet BKK/Bergen Stavanger Nord-Norge Lofoten Finnmark Kristiansand Område Nettene inn mot Sunnmøre og Sunnfjord/Nordfjord har radiell forsyning av store deler av forbruket. Begge disse har N-0 drift i størrelsesorden 5000 timer i året. Dok. id: Side: 9/9

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre 2020-2030 Sammendrag 2017 Denne analysen omfatter transmisjons- og 132 kv regionalnettet i den sør-vestre delen av Sør- Trøndelag og på Nordmøre, i perioden ca.

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

Sak: Balsfjord-Hammerfest, vurdering av dagens nettsituasjon og effekten av ulike tiltak Dokumentet sendes til: Randi Solberg, UK Ola Øyan, USS

Sak: Balsfjord-Hammerfest, vurdering av dagens nettsituasjon og effekten av ulike tiltak Dokumentet sendes til: Randi Solberg, UK Ola Øyan, USS Notat Sak: Balsfjord-Hammerfest, vurdering av dagens nettsituasjon og effekten av ulike tiltak Dokumentet sendes til: Randi Solberg, UK Ola Øyan, USS Saksbehandler / Adm. enhet: Sigbjørn Sørbotten / Nasjonal

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 1/214 Dok.id.:233386 Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 5 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 6 Forsyningssikkerhet... 1 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Forsyningssituasjonen i Midt-Norge

Forsyningssituasjonen i Midt-Norge Forsyningssituasjonen i Midt-Norge Hvilke tiltak er aktuelle, og kommer de tidsnok? 1. november 2006 Per Gjerde, Utvikling og Investering, Statnett SF. 1 Midt-Norge Norge Midt Midt-Norge i balanse for

Detaljer

Monstermaster kabel Forsyningssikkerhet og teknologi i systemteknisk perspektiv av Professor em. Arne T. Holen Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Monstermaster kabel Forsyningssikkerhet og teknologi i systemteknisk perspektiv av Professor em. Arne T. Holen Institutt for elkraftteknikk, NTNU Monstermaster kabel Forsyningssikkerhet og teknologi i systemteknisk perspektiv av Professor em. Arne T. Holen Institutt for elkraftteknikk, NTNU NEK Elsikkerhetskonferansen, 8-9 nov, 2011 Innhold Tilbakeblikk:

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 22.03.13 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2 1.1

Detaljer

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift?

Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Må man forvente avbrudd ved overgang til separatdrift? Motstridende interesser mellom D-netteier og systemansvarlig? FASIT-dagene 2016, Gardermoen, 23-24 november Olve Mogstad Separatnett og produksjonsanlegg

Detaljer

Energisituasjonen i Midt- Norge mot 2020. Naturvernforbundets energi- og klimaseminar Martha Hagerup Nilson, 13. november 2010

Energisituasjonen i Midt- Norge mot 2020. Naturvernforbundets energi- og klimaseminar Martha Hagerup Nilson, 13. november 2010 Energisituasjonen i Midt- Norge mot 2020 Naturvernforbundets energi- og klimaseminar Martha Hagerup Nilson, 13. november 2010 Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Alle deler av landet skal ha sikker levering

Detaljer

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Forsyningssikkerhet - Redusert kvalitet 1200 Antall avvik pr. måned Trend 1000

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 2/212 Dok.id.:1758273 Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 4 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 5 Forsyningssikkerhet... 9 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 1/215 Dok.id.2183373: Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 5 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 6 Forsyningssikkerhet... 1 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak Underlagsrapport mål og rammer 1 Samfunnsmål og effektmål Innhold MÅL OG RAMMER...4 1 Samfunnsmål og effektmål... 5 2

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre

Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre Kraftsystemet i Sør-Trøndelag og Nordmøre 2020-2030 Analyserapport 2017 Forord Denne studien har vært et samarbeid mellom Statnett, TrønderEnergi Nett, Istad Nett og Nordmøre Energiverk Nett. Hensikten

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 2/213 Dok.id.:193456 Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 5 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 6 Forsyningssikkerhet... 11 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS

Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS Nord-Norge fremtidens energikammer men hva med forsyningssikkerheten? Fredd Arnesen Avdelingssjef Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett Forsyningssikkerhet Drivere for nettutvikling i landsdelen

Detaljer

Tertialrapport 01/2011. Tertialrapport fra Landssentralen 01/2011

Tertialrapport 01/2011. Tertialrapport fra Landssentralen 01/2011 Tertialrapport 1/211 Tertialrapport fra Landssentralen 1/211 123 Innhold 1. Sammendrag av vinteren 211 Tidlig kaldt og svært lav magasinfylling... 3 2. Flaskehalshåndtering... 4 2.1 Elspotområder... 4

Detaljer

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen BKK Nett AS BKK Vestlandets eget kraftselskap Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen Hva er Gjøa? Gjøa feltutbygging består av en stor, flytende plattform hvor olje og gass skal skilles og behandles.

Detaljer

Statnetts nettutviklingsstrategi i Nord-Norge. Miniseminar Energi Norge, Tromsø Audun Hustoft Programdirektør

Statnetts nettutviklingsstrategi i Nord-Norge. Miniseminar Energi Norge, Tromsø Audun Hustoft Programdirektør Statnetts nettutviklingsstrategi i Nord-Norge Miniseminar Energi Norge, Tromsø 8.9 2011 Audun Hustoft Programdirektør Vårt oppdrag står fast: - vi skal bygge neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerheten

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Konseptvalgutredning (KVU) august 2015 4 Konseptvalgutredning Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet 2 Sammendrag Forord Det er flere store planer om

Detaljer

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse.

KILE Problematikk FASIT dagene 2009. Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. KILE Problematikk FASIT dagene 2009 Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse. Hendelsesforløp 09.02.2009 2 Hele hendelsesforløpet 4 min 22.40 22.36 10 min KILE = ca. 350.000,- 09.02.2009

Detaljer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET STATSRÅD Terje Riis-Johansen KONGELIG RESOLUSJON

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET STATSRÅD Terje Riis-Johansen KONGELIG RESOLUSJON OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET STATSRÅD Terje Riis-Johansen KONGELIG RESOLUSJON Dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene etter energiloven for idriftsettelse av Tjeldbergodden og Nyhamna reservekraftverk

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av fos 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 04.03.2016 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Vedlegg 2 Samfunnsøkonomisk analyse av Lyse-Stølaheia og alternative konsepter for å bedre strømforsyningen til Sør- Rogaland

Vedlegg 2 Samfunnsøkonomisk analyse av Lyse-Stølaheia og alternative konsepter for å bedre strømforsyningen til Sør- Rogaland Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 2 Samfunnsøkonomisk analyse av Lyse-Stølaheia og alternative konsepter for å bedre strømforsyningen til Sør- Rogaland Samfunnsøkonomisk analyse av Lyse-

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Energi Vår dato: 2016-07-27 Vår kontakt: Morten B. Nielsen T: +47 41 42 05 38 Side 1 av 6 Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Generelle

Detaljer

Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong.

Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong. Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong. 1. Sammendrag Det hydrologiske underskuddet i Norden er ca 40 TWh pr mai 2010. Størstedelen av underskuddet er i Sør-Norge.

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Tom Tellefsen Direktør Systemdrift og markedsoperasjoner Hovedutfordringer

Detaljer

Høringssvar fra Hammerfest Energi AS i forbindelse med rapporten: Nettkonsekvenser av ny produksjon i Finnmark desember 2005

Høringssvar fra Hammerfest Energi AS i forbindelse med rapporten: Nettkonsekvenser av ny produksjon i Finnmark desember 2005 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Middelthunsgate 29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo DATO: SAKSBEHANDLER: TLF: E-POST: 300106 Bjørn Blix 95088858 bjorn.blix@hfel.no DERES REF.: NVE 200504725-2

Detaljer

Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS LEDD)

Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS LEDD) 1 Regional- og Sentralnettsdagene 16. 17. april 2008, Oslo Hvordan kan områdekonsesjonær i praksis håndtere den nye informasjonsplikten i Forskrift Om Systemansvaret (FOS 14. 2. LEDD) Øivind Håland Agder

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

Underlagsrapport Nettutviklingsstrategi videre arbeid

Underlagsrapport Nettutviklingsstrategi videre arbeid Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak Underlagsrapport Nettutviklingsstrategi videre arbeid iii iv Statnett vil sende tilleggssøknad for Lyse-Stokkeland rundt årsskiftet /2017 Innhold

Detaljer

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Nettutviklingsplan 2007-2025 Norske og nordiske nettutfordringer Grete Westerberg Statnett EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Hva er Nettutviklingsplanen? Bygger på Kraftsystemutredning for Sentralnettet, NVE-krav.

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 1/212 Dok.id.:172451 Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 4 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 5 Forsyningssikkerhet... 9 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Sak: Oppdatert vurdering av forsyningssikkerheten inn mot Bergensområdet vinteren 2009-2010 Dokumentet sendes til: OED

Sak: Oppdatert vurdering av forsyningssikkerheten inn mot Bergensområdet vinteren 2009-2010 Dokumentet sendes til: OED Notat Sak: Oppdatert vurdering av forsyningssikkerheten inn mot Bergensområdet vinteren 2009-2010 Dokumentet sendes til: OED Saksbehandler / Adm. enhet: Anders E. Grønstvedt / Driftsplanlegging Sign....

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

Maksimalt forbruk i Sør-Rogaland [MW]

Maksimalt forbruk i Sør-Rogaland [MW] Maksimalt forbruk i Sør-Rogaland [MW] 1 Sammendrag 1.1 Kraftforsyningen i Sør-Rogaland er sårbar Sør-Rogaland er området fra Feda i sør til Stavanger i nord, og fra botn i øst til kysten i vest. Området

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sammendrag, desember Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sammendrag, desember Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sammendrag, desember 2013 Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sammendrag Hovedpunkter fra utredningen Utbygging av ny fornybar kraftproduksjon,

Detaljer

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse?

Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? FASIT-dagene 2016 Spenningskvalitetsmålinger nyttig ved feilanalyse? Helge Seljeseth helge.seljeseth@statnett.no STATNETT avd. Feilanalyse www.statnett.no "Hva skjer`a Baghera???" HENG MED så får du se!

Detaljer

Juni Tilknytning av vannkraft i Vågåmo stasjon Samfunnsøkonomisk analyse

Juni Tilknytning av vannkraft i Vågåmo stasjon Samfunnsøkonomisk analyse Juni 2017 Tilknytning av vannkraft i Vågåmo stasjon Samfunnsøkonomisk analyse i Det er driftsmessig forsvarlig å knytte til Nedre Otta kraftverk uten tiltak I dette notatet gjør vi en samfunnsøkonomisk

Detaljer

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell Workshop om marginaltap Statnetts marginaltapsmodell Agenda Lovverket Marginaltap hva er det? Statnetts modell Forholdene i Nord-Norge Lovverket Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme

Detaljer

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Er pålitelig strømforsyning en selvfølge? For svakt nett i

Detaljer

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Statnett SF Statnett eier, drifter og bygger det landsdekkende sentralnettet for overføring av elektrisk kraft i Norge,

Detaljer

Driften av kraftsystemet 2012. Karstein Brekke (red.)

Driften av kraftsystemet 2012. Karstein Brekke (red.) Driften av kraftsystemet 2012 Karstein Brekke (red.) 44 2013 R A P P O R T Driften av kraftsystemet 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 44 Driften av kraftsystemet 2012 Utgitt av:

Detaljer

Tertialrapport 01/2011. Tertialrapport fra Landssentralen 02/2011

Tertialrapport 01/2011. Tertialrapport fra Landssentralen 02/2011 Tertialrapport 1/211 Tertialrapport fra Landssentralen 2/211 123 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag av sommeren 211 Tidlig vårsmelting og rekordhøyt tilsig... 3 2. Flaskehalshåndtering... 4 2.1 Elspotområder...

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Halvårsrapport fra Landssentralen

Halvårsrapport fra Landssentralen Halvårsrapport fra Landssentralen 1/213 Dok.id.:1877359 Side 1 Innhold Sammendrag fra driften... 3 Energisituasjonen... 4 Handelsgrenser og flaskehalshåndtering... 5 Forsyningssikkerhet... 1 Frekvenskvalitet...

Detaljer

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Minne, før feil Transformator T6 var koplet mot 66kV samleskinne B Før feil: T6 var tilkoplet 66kV

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Kraftbalanse og forsyningssikkerhet Behov for nettforsterkninger

Kraftbalanse og forsyningssikkerhet Behov for nettforsterkninger Kraftbalanse og forsyningssikkerhet Behov for nettforsterkninger 15. november 2006 Øivind Rue Konserndirektør Utviklings- og investeringsdivisjonen Statnett SF 1 Disposisjon Nordiske og nasjonale utfordringer

Detaljer

Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november. Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker

Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november. Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 RICA Seilet Hotell 1. november Nettanalyser ved tilknytning av vindmølleparker Agenda -Nettanalyser fra planstadiet til idriftsettelse av en vindpark -Hensikten

Detaljer

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet I enkelte områder kan det oppstå en konkurransesituasjon om en begrenset ledig nettkapasitet. I slike tilfeller kan ikke all konsesjonsgitt

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for elkraftteknikk FAG PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for elkraftteknikk FAG PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. FAG 4 PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. Formål: Øving nr. 0. Bli kjent med begreper og metode for å analysere avbruddsforhold i fordelingsnett. L a L b c Tegnforklaring: -- Effektbryter L --

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

fredag 12. november 2010 Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge

fredag 12. november 2010 Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Alle deler av landet skal ha sikker levering av strøm Verdiskaping Klimaløsninger Vårt viktigste tiltak: Nytt sentralnett

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS

PLUSSKUNDEAVTALE. mellom. [Navn kunde] Tilknytningspunkt. [Måler ID] Lyse Elnett AS PLUSSKUNDEAVTALE mellom [Navn kunde] i Tilknytningspunkt [Måler ID] og Lyse Elnett AS ARKIVREFERANSE LYSE: [fylles inn] SAKSNUMMER: [fylles inn] DOKUMENTNUMMER: [fylles inn] Innhold 1. AVTALENS BAKGRUNN

Detaljer

Driften av kraftsystemet 2013

Driften av kraftsystemet 2013 Driften av kraftsystemet 2013 38 2014 R A P P O R T Driften av kraftsystemet 2013 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr. 38 Driften av kraftsystemet 2013 Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften Idar Gimmestad, Avdelingsleder Landssentralen IEEE 12.11.2015 Nordiske HVDC-kabler Utvikling i HVDC-kapasitet -en ny kabel omtrent annethvert år Frekvenskvalitet

Detaljer

Offisiell versjon 2010

Offisiell versjon 2010 U A - N O T A T 0 7-2 7 Sak Sima-Samnanger, oppdaterte systemberegninger desember 2007 Dokumentet sendes til Arkivkode 04/234- Saksbehandler/adm. enhet Bård Iver Ek / TES Ingrid Eivik / UI Trond H. Carlsen

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

Møtereferat - Møte 1/2015

Møtereferat - Møte 1/2015 1 Møtereferat - Møte 1/2015 Sak: Løpende oppfølging av Statnetts oppgaver som systemansvarlig i kraftsystemet Møtedato: 26.03.2015 Kl.: 12:00-14:00 Sted: Statnett, Nydalen Til stede: Statnett: Tom Tellefsen,

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Kostnadsutvikling. for investeringsprosjekter. Tillegg til Nettutviklingsplanen 2017

Kostnadsutvikling. for investeringsprosjekter. Tillegg til Nettutviklingsplanen 2017 Kostnadsutvikling for investeringsprosjekter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hatt en rapport med gjennomgang av reguleringen av Statnett på høring. I rapporten konkluderte NVE med at det

Detaljer

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER

BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER BRUK AV FORDELINGSTRANSFORMATOR MED AUTOMA- TISK TRINNKOBLER Av Magne Lorentzen Kolstad, SINTEF Energi Sammendrag Begrensninger i nettkapasitet er i dag én av hovedutfordringene mot integrasjon av ny fornybar

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Systembegrunnelse. 420 kv Balsfjord-Hammerfest. Prosjekt. Dokument nummer. Oppdragsgivers kontaktperson. Godkjent 1

Systembegrunnelse. 420 kv Balsfjord-Hammerfest. Prosjekt. Dokument nummer. Oppdragsgivers kontaktperson. Godkjent 1 Systembegrunnelse Rapport 420 kv Balsfjord-Hammerfest Gradering Offentlig Ansvarlig enhet SN Oppdragsgiver BU Sammendrag, resultat: Prosjekt 10150 Dokument nummer 1525541 Oppdragsgivers kontaktperson RS

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

av gass et alternativ til nye kraftlinjer?

av gass et alternativ til nye kraftlinjer? Statnett Er bruk presentasjon av gass et alternativ til nye kraftlinjer? Gasskonferansen i Bergen - 30 april 2008 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef Bruk av gass påvirker behovet for nye kraftlinjer Ny kraftproduksjon

Detaljer

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring SFE energikonferansen Kraft i Vest Håkon Borgen, Konserndirektør 27. September 2013 Tema Anstrengt nett og

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Storskala laststyring CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Om Statnett Statnett er systemansvarlig (TSO) i det norske kraftsystemet Statnett skal sikre momentan balanse

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer