Møteinnkalling. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf eller e-post: Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Stord, Liv Kari Eskeland ordførar Marit Annie Åkra møtesekretær SAKER TIL HANDSAMING GK 4/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå og Referatsak RS 25/11 Framlegg til møteplan for 2. hallvår 2011 RS 26/11 Arbeidsplan 11/4 RS 27/11 RS 28/11 RS 29/11 Oversendingsframlegg frå kommunestyret til formannskapet Stord - kommune - en analyse av ressursbruk Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS: Konkurranseutsetting Pleie- om omsorg RS 30/11 Stord kyrkjelege fellesråd - Årsrapport 2010 RS 31/11 RS 32/11 RS 33/11 Vedr. endring av soknegrensene i Stord (Kopi av brev til Stord kyrkjelege fellesråd) Turnhallen - gjeld leige/driftsansvar for Stord Pensjonistforening og Stord Røde Kors Brev frå dei tillisvalde ved Stord sjukehust til ordførarane i Sunnhordland og styreleiar i Helse Vest RS 34/11 Årsmelding Alkoholkontroll 2010 RS 35/11 RS 36/11 RS 37/11 Åsmelding Alkoholkontroll uttale frå Komité for oppvekst og utdanning Søknad om støtte til kulturarrangement Talent Heiane - tilskot til arrangement 16. juni, Heiane Storsenter side

2 Politiske saker Side PS 19/11 K Årsmelding PS 20/11 K Godkjenning av årsrekneskapen PS 21/11 K Budsjettrevisjon 1. tertial PS 22/11 Organisering og drift av IKT 22 PS 23/11 K Uønska organisert kriminalitet 28 PS 24/11 NG Kiwi Rogaland - org.nr søknad om salsløyve 31 side 2 av 32

3 GK 4/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå og side 3 av 32

4 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 19/11 Formannskapet Kommunestyret ÅRSMELDING 2010 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2010 til orientering. side 4 av 32

5 Rådmannen, Vedlegg Årsmelding 2010 Bakgrunn / faktiske opplysningar Årsmeldinga for 2010 vert lagt fram for komiteane/driftstyret/formannskapet og kommunestyret til drøfting og orientering. Konklusjon Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for 2010 til orientering. Framlegg til vedtak Kommunestyret tek årsmeldinga for 2010 til orientering. side 5 av 32

6 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 20/11 Formannskapet Kommunestyret GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN 2010 Framlegg til innstilling: Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den ligg føre med eit netto negativt driftsresultat på kr side 6 av 32

7 Rådmannen, Vedlegg Årsrekneskapen 2010 Fråsegn frå leiinga Revisors beretning Revisjonsrapport nr. 9 Uttale frå kontrollutvalet Bakgrunn / faktiske opplysningar Rekneskapen for 2010 vert med dette lagt fram til godkjenning. Rekneskapen viser eit netto negativt driftsresultat på kr , og etter avsetningar har kommunen eit rekneskapsmessig underskot på kr Dette kjem i tillegg til udekka underskot frå 2008 på kr Akkumulert underskot er no på kr i Stord kommune. I tillegg kjem underskot i Stord kommunale eigedom KF frå 2009 på kr , og underskot i Stord vatn og avlaup KF frå 2009 på kr Stord kommune er no på Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll). Dette er eit register over kommunar og fylkeskommunar som må ha godkjenning frå Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Det at vi no er registrert i Robek inneber at vedtak om låneopptak og finansiell leasing, leige av bygningar, anlegg og varige driftsmidlar som kan påføre kommunen utgifter utover dei fire neste åra ikkje er gyldige før dei er godkjente av fylkesmannen. Slik godkjenning inneber at kommunen må legge fram ein realistisk plan for inndekking av samla underskot, realistiske budsjett for å klare auka avdrag og rentekostnader, samt argumentere for lånebehovet. Stord kommunale eigedom KF og Stord vatn og avlaup KF legg fram eigne rekneskap for Ein syner elles til årsmeldinga for nærmare forklaringar til rekneskapen. Vurdering Kommunen sitt resultat for 2010 var ikkje tilstrekkeleg til å dekke inn underskotet frå 2008 som budsjettert og forutsett i 2. tertialrapport Tidlegare skulle all momskompensasjon inntektsførast i driftsrekneskapen. Det er vedteke ein overgangsordning slik at kompensasjon for anskaffingar i investeringsrekneskapen skal inntektsførast her. I 2010 skulle 20% av meirverdiavgiftskompensasjonen frå investeringar inntektsførast i denne rekneskapen. Dette utgjorde kr I tillegg er det avsett kr til bundne fond. Dette er avsetningar til ungdommens førebyggingspris, samhandlingsreforma, elektroniske innkjøpsprosessar og diverse andre øyremerka statstilskot. Det er og brukt disposisjonsfond og bundne fond for kr slik at netto avsetning vert Resultatvurdering av skulane Til kvar skule høyrer eit disposisjonsfond (gjeld frå ). Kvar eining kan få avsett inntil 100% av den samla innsparinga i året. Tilsvarande skal disposisjonsfondet nyttast til å dekka budsjettoverskridingar på skulane. Resultatvurdering av skulane skal inngå som del av saka om godkjenning av kommunerekneskapen. Følgjande føresetnader skal liggja til grunn for resultatvurderinga: - Det skal takast omsyn til alle budsjettendringar i løpet av året. - Lønspostane skal korrigerast i året for faktiske endringar i samsvar med tariffoppgjeret, men det skal ikkje takast omsyn til at stillingar ev. har stått ledige. - Ved resultatvurderinga skal det takast omsyn til spesielle tilhøve, bl.a. straumutgifter, og det skal korrigerast for område og særskilde utgifter/inntekter som det er rimeleg grunn til å halda utanfor. - Overføring av mindreforbruk mellom budsjettår kan berre gjerast dersom kommunerekneskapen samla sett går med overskot/er i balanse ved overføringane. side 7 av 32

8 Stord kommune har i 2010 eit rekneskapsmessig underskot etter avsetningar på kr Det er difor ikkje høve til å setje av til disposisjonsfond for skulane. Det er per i dag ikkje avsett fondsmidlar til å dekke meirforbruk ved skulane. Meirforbruket ved skulane skuldast i stor grad straumutgifter og pensjonskostnader som einingane har liten mogleik til å påverke. Meirforbruk vert difor ikkje foreslått vidareført/avsett på einingsnivå. Konklusjon Rådmannen legg med dette fram rekneskapen til godkjenning. Framlegg til innstilling Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den ligg føre med eit netto negativt driftsresultat på kr side 8 av 32

9 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 21/11 Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTREVISJON 1. TERTIAL 2010 Framlegg til innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjettrevisjonen for 1. tertial 2010 slik den ligg føre. 2. Avtala med Opplæringskontoret (OK-fag) vert sagt opp med verknad frå Rådmannen får i oppdrag å inngå i forhandlingar med Stord kommunale eigedom AS med sikte på å redusera kommunen sine leigeutgifter med 0,5 mill kr. 4. Kommunestyret vedtek å redusere overføringa frå Stord kommunale eigedom kf med kr som følgje av skogsal, kr (auke) og reguleringspremie 2010 kr (reduksjon) i samsvar med saksutgreiinga. 5. Overføring frå drift til investering vert redusert med kr (mva-kompensasjon) på desse prosjekta: Stord kyrkjegard med kr og utstyr/maskinar/lån/fond med kr Kommunestyret omdisponerer investeringsløyvingar slik: Nye institusjonsplassar minka 12 mill kr Kyrkjegarden minka 10 mill kr Bustader for utviklingshemma/vanskelegstilte auka 22 mill kr 7. Kommunestyret legg til grunn at rådmannen startar arbeidet med å få på plass ein mellombels løysing ved Langeland skule slik det går fram av saksutgreiinga. side 9 av 32

10 Rådmannen, Vedlegg Revidert nasjonalbudsjett 2011 og kommuneopplegget for 2012 Midlar til samhandling Tjødnalio barnehage Referat SU Bakgrunn/faktiske opplysningar I samsvar med kommunen sitt økonomireglement skal det rapporterast til formannskap og kommunestyre per (1.tertial). I inneverande år har kommunestyret alt handsama ein budsjettrevisjon (kommunestyremøte 14 april). Tertialrapportane skal vurdera verksemda i høve til budsjettrammer og premissar og skal som hovudregel innehalda opplysningar om: - Økonomisk resultat, korleis forbruket har utvikla seg i høve til vedteke budsjett - Prognose, korleis sluttresultatet er venta bli i høve til vedteke budsjett - Tenesteyting, korleis tenesteytinga har utvikla seg i budsjettåret i høve til vedtekne mål - Avviksanalyse, kva som er årsaka til innrapporterte avvik Revidert nasjonalbudsjett er lagt fram, det same er kommuneproposisjonen som gir rammer for kommuneøkonomien Nye innspel Frå komitèrunden i forkant av formannskapsmøtet er det kome nye innspel som ikkje er innarbeida i denne budsjettrevisjonen. Komiteen for rehabilitering, helse og omsorg vedtok dette i sak 6/11 Innsparing flyktningemottak/integrering i Komite for rehabilitering, helse og omsorg vedtek at budsjettet til flyktningetenesta vert redusert med kr. 0,2 mill i 2011 i samsvar med premissane i saka. 2. Restbeløpet (differansen opp mot mill. kr) må takast som flatt nedtrekk i heile organisasjonen, blir å komme tilbake til i neste budsjettrevisjon. Komiteen for oppvekst og utdanning vedtok dette i sak 15/11 om Lokal forskrift om skulestad for elevar i grenseområde mellom Langeland skule og Leirvik skule 1. trinn hausten 2011: Komite for Oppvekst og utdanning ber om at rådmannen finn plass til elevane som det er snakk om i denne saka, med fullverdige skulelokaler på Langeland skule. Komiteen ynskjer ikkje å nytta lokal forskrift om skulegrenser i denne saka. Komiteen ber om at rådmannen finn midlar til dette ved revidering av budsjettet. Rådmannen vil sjå på praktiske og økonomiske konsekvensar av dette vedtaket til møtet i formannskapet. Vurdering Kommunestyret handsama Ekstraordinær budsjettrevisjon , der driftsbudsjettet for inneverande år vart redusert med 33 mill kr. Rapporten for første tertial omhandlar første og fremst oppfølging av vedtaket frå den ekstraordinære budsjettrevisjonen (konsekvensar), og nye moment i høve til denne. side 10 av 32

11 Revidert nasjonalbudsjett Lønsoppgjeret i kommunesektoren ga ein større lønsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Kostnadsveksten totalt blir no for i år rekna til 3,4 prosent, lønsvekst inngår i denne med 4 ¼ prosent. Det vert og rekna med større skatteinngang i år enn innarbeidd i statsbudsjettet. Stord kommune har budsjettert med høgare skatteinngang enn fylkesmannen la opp til, slik at vi bør ikkje ytterlegare auke skatteanslaget no. Kommuneopplegget for 2012 Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene på mellom 3,25 og 3,5 mrd. frå 2011 til 2012 for primærkommunane (primærkommunane er rekna som 80% av den samla kommuneforvaltninga). Veksten er rekna i høve til inntektsnivået i år som no blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Overføring i samband med samhandlingsreforma kjem som eit tillegg på rammeoverføring i 2012 utover den signaliserte realveksten i dei frie inntektene. For Stord kommune utgjer dette 16,18 mill. kr. Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2011 til 2012 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til: Meirutgifter som følgje av den demografiske utviklinga. Folketalet aukar totalt og aldersamensetjinga blir endra. Det blir fleire innbyggjarar med høgast alder i dei eldste aldersgruppene. Oppfølging av Omsorgsplan 2015 med utbygging av det kommunale tenestetilbodet knytt til veksten i talet på eldre. Det er rekna med ein noko sterkare auke i pensjonskostnadene for kommunane enn den generelle lønsveksten dei neste åra. Det vart i fjor haust vedteke ei ekstraløyving på rammeoverføring til kommunane med kr 1,0 mrd for 2010 ( Eldre milliard ). Denne inntekta vert ikkje vidareført i Inntektssystemet Det er i 2011 innført ei vesentleg omlegging av kostnadsnøklane i utgiftsutjamninga, bl.a. som følgje av innlemminga av barnehagetilskotet i rammeoverføring. Inntektsutjamninga blir 60%, av skilnaden mellom kommunen sitt skattenivå og gjennomsnittleg skattenivå for landet. Tilleggskompensasjonen (35% under 90% av landsgjennomsnittet) blir vidareført. Viser elles til vedlagt brev frå fylkesmannen angåande føringar i inntektssystemet for Oppsummering Sjølv om kommunesektoren kan få ein høgare inntektsvekst i 2012 enn i 2011 er det i følgje KS mykje som tyder på at utgiftene kan bli høgare enn forventa. Det er uvisse knytt til den demografiske utviklinga og utviklinga i pensjonsutgifter. Tal på personar som mottek ressurskrevjande pleie- og omsorgstenester har auka sterkt over fleire år, og mange fleire kjem inn under ordninga med brukarstyrt personlig assistent (BPA). Talet på barn som treng ulike barnevernstiltak i kommunane aukar også, og det er også en jamn sterk vekst i elever som har rett til spesialundervisning. Dette betyr at behovet for klare prioriteringar og innsparingar ikkje vert mindre i Status per Frie inntekter I ekstraordinær budsjettrevisjon i april vart skatteinntektene nedjustert med 1,2 mill. Skatteinngangen til og med april viser meirinntekt per på 2,5 mill i høve til revidert budsjett. Stord kommune sin skatteinngang tom april ligg på 98,1 % av landsgjennomsnittet. Rammetilskot viser meirinntekt per på 2,9 mill i høve til revidert budsjett. I siste versjon av KS sin prognosemodell for berekning av skatt og ramme ligg Stord inne med forventa skatteinngang på 98,2%. På årsbasis ligg Stord kommune sine budsjetterte inntekter på skatt og ramme side 11 av 32

12 0,3 mill over denne prognosen. Det vert ikkje gjort budsjettendringar på skatt og ramme no, men ein vil vurdere om skatteanslaget kan justerast opp i neste budsjettrevisjon Finansinntekter Per viste avkastninga på finansplasseringane ei inntekt 1,4 mill, noko som er 0,7 mill lågare enn budsjettmålet. Finansmarknaden fekk ein tøff start på året med tsunamien i Japan og uro rundt statsgjelda i USA. I februar, mars og april har børsane stege igjen, den globale økonomien er i positiv utvikling etter finanskrisa i 2008, likviditeten tilbake, og det er vekst i økonomien i Noreg og internasjonalt. USA, Hellas og Spania slit med høg statsgjeld slik at marknaden er avmålt i høve til forventing om store gevinstar i Det vert ikkje gjort endringar i budsjettet no. Samansetninga av plasseringane: Pengemarknad Obligasjonar, renter Aksjar, norske Aksjar, internasjonale Valutasikring/valutaterminkontrakter Diverse Sum Vi har fått kr 3,6 mill i aksjeutbyte frå SKL, dette er 0,6 mill over budsjett. Andre generelle inntekter/statstilskot: Rekneskap Budsjett Rev. årsbudsjett Prognose Flyktningetilskot Statstilskot asylmottak Heiane Rentekompensasjon Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Momskompensasjon investering viser avvik på 4,1 mill per Dette skuldast bl.a. forseinking/utsetjing av desse prosjekta i Stord kommunale eigedom KF: Bygging av nye institusjonsplassar (løyvd 15 mill kr i 2011) Kyrkjegarden, innløysing av areal og opparbeiding (løyvd 27 mill kr i 2011) Ved å omfordele noko av finansieringa av desse prosjekta til prosjektet bustader for funksjonshemma og vanskelegstilte vil ein kunne få ut mva-kompensasjon på dette prosjektet i Etter kutta i førre budsjettrevisjon i overføringane til Stord kommunale eigedom KF er personell der i større grad finansiert over investeringsprosjekt, noko som også medfører redusert mva-kompensasjon. Reduksjon i mvakompensasjon medfører og redusert overføring frå drift til investering (40% av mva-kompensasjon frå investering skal inntektsførast i investeringsrekneskapen), slik at netto ubalanse i Stord kommune sitt budsjett vert mindre enn svikten i mva-kompensasjon. Det er naudsynt å ha fokus på mvakompensasjonen vidare, og rådmannen vil kome attende til dette i neste budsjettrevisjon. I neste budsjettrevisjon vil ein ha betre oversyn over kor langt dei ulike prosjekta er komen, og ein må eventuelt revidere budsjettmålet for investeringsmoms då. Lønsoppgjeret Det sentrale lønsoppgjeret for 2011 er ferdig. Ramma for kapittel 4 er berekna til ein årslønsvekst på 4,26%. For Stord kommune vil dette utgjere kr I tillegg kjem kapittel 3 og 5, berekna til Avsetning til lønsoppgjeret er på kr ,00, slik at ein har eit avvik på kr side 12 av 32

13 Straum Straumforbruket viser eit negativt avvik på 1 mill per i høve til revidert budsjett. Ca halvparten av dette gjeld straum som skulle vore utgiftsført i 2010, der blant anna faktura frå Ske kf kom så seint at ein ikkje fekk bokført dei på rett år. Ein forutset at kommunen saman med SKE kf vil hente inn avviket gjennom dei straumsparande tiltaka som kjem etter førre budsjettrevisjon. Formannskapet/driftsstyret Det vert vist til budsjettrevisjonen 14. april med nedtaka som vart vedtatt der. Det er eit avvik på ansvar 1050 Kyrkjeleg Fellesråd, dette gjeld tilskot til kremasjon som ikkje er budsjettert. Basert på erfaringstal meiner ein dette vil utgjere ca i I vedteken budsjettervisjon 14 april fall to liner ut frå framlegget frå koalisjonen: Mindre inntekt/ auka utgift Auka inntekt/ mindre utgift Netto Husleige SKE AS som følgje av reforhandling avtalar auka eigaruttak SKE K/F som følgje av sal skog Dei skjulte linjene bestod av redusert husleige til Ske AS som fylgje av reforhandling av avtalar, kr 0,5 mill, og auka overføring frå Ske kf som fylgje av sal av skog, 0,1 mill. Rådmannen oppfattar det som ein glipp at desse har ramla ut og har arbeida dei to forslaga inn i denne budsjettrevisjonen. I vedtaket låg det og inne auka overføring frå Ske KF på kr som skulle dekke reguleringspremie frå KLP i 2010 og Kr gjaldt 2010 og vart korrigert over årsrekneskapen for 2010 i samråd med revisor (årsrekneskapen var ikkje avslutta når den ekstraordinære revisjonen var fremja for kommunestyret). Overføringa på kr er difor føreslege redusert til kr , som er eit anslag på SKE kf sin reguleringspremie for For seinare tek ein sikte på at føretaka vert fakturert reguleringspremie direkte. Det er ikkje endring i prognosane for dei andre einingane som tilhøyrer ansvarsområdet til formannskapet. I den ekstraordinære budsjettrevisjonen heitte det om OK-fag; OK- fag er eit samarbeidsorgan mellom kommunane Stord, Fitjar og Tysnes som tek hand om lærlingverksemda i kommunane. Medlemsskapet kan seiast opp med 6 mnd. varsel 1. juli og ved årsskifte. Stord kommune si deltaking kan såleis tidlegast avviklast 1. januar Stord ommune utgjer såpass vesentleg del av verksemda at det etter rådmannen sitt syn i så fall er ein risiko for at kontoret vert lagt ned. Ut frå ei økonomisk vurdering gjer rådmannen likevel framlegg om å sei opp avtala frå Arbeidet med inntak av lærlingar vil bli fordelt på andre kontor/stillingar. Det vert med dette ikkje lagt opp til endringar i talet på lærlingplassar i kommunen. Tiltaket kan medføra ei svekking av innsatsen retta mot lærlingar men rådmannen meiner alt i alt at det vil vera handterleg. Leiar for OK- fag har rett til stilling i Stord kommune på same vilkår som han har i dag. Anslag årleg innsparing frå og med 2012 er vurdert til 0,3 mill. På bakgrunn av signal frå Bømlo kommune om å gå inn i OK-fag vart framlegget om å leggja ned OK-fag frå røysta ned. Bømlo kommune har så langt ikkje gjort vedtak om å gå inn, men har i sin budsjettrevisjon sagt at Det må vurderast ei interkommunal løysing for oppfølging av lærlingar. Rådmannen tek opp att framlegget om å sei opp avtala om OK-fag, men vurderer det slik at samarbeidet kan vidareførast dersom Bømlo kommune skulle gå inn frå side 13 av 32

14 Oppvekst og utdanning Skulane: Konsekvensane for flatt nedtrekk i skulane vil råka skulane sine fellesprosjekt Lesedugleik i Stord kommune, Språkmiljø og språklæring i skule og barnehage og Spesialundervisning/Tilpassa opplæring og betyr at dette arbeidet må leggjast på eit lågare aktivitetsnivå. Prosjekta er no nedjustert og det er laga reviderte planar for prosjekta. Felles for prosjekta er at framdrift vert forseinka, det er større risiko for om klarer å setja av tid og ressursar og oppretthalda motivasjon for prosjektarbeid. For prosjektet Tilpassa opplæring er framdrift i planarbeid flytta 4 mnd. Prosjektleiarstilling er redusert og det vert mindre til kurs og kursmateriell. Når det gjeld forstudiet for Språkmiljø og språklæring i barnehage og skule er budsjettet skore ned og i tillegg til at det er utsett ½ år. Fleire einingar melder at dei må vurdera deltaking i prosjektet når forstudiet er ferdig. I leseprosjektet er kravet om at kvar skule skal ha ein bibliotekansvarleg teke vekk. Prosjektleiing er redusert til 15 %, og oppfølging av kvar skule vert redusert. Det vert ikkje sett krav til kor mykje tid skulane skal setje av til leserettleiar/-solrettleiar. I tillegg er plan for innføring og bruk av kartlegingsverktøy (LOGOS) teke ut. Generelt elles så har skulane mindre ressursar til to-lærar, deling av grupper og til innkjøp av materiell og utstyr. Førebels oversyn over timar til spesialundervisning som skal dekkast av Kundetorget, viser ein liten 0,3 mill i overforbruk for budsjettet totalt for Auka spesialpedagogisk hjelp i barnehagane vert dekka av mindre refusjon til andre kommunar. Auke i søknader om spesialpedagogisk hjelp i barnehagane må sjåast i samanheng med barnehagane sine økonomiske rammer. Som ein konsekvens av redusert bemanning i Kundetorget, vil ikkje alle vedtak verta sendt ut før sommarferien. Skular som har vedtak om mange timar spesialundervisning til einskildelevar som må dekkast av eige budsjett, har store utfordringar med å klara nedtrekket i budsjettet. Sagvåg skule melder om avvik på om lag Det er ikkje buffer for nye klassar eller nye tiltak til spesialundervisning hausten Dersom det vert svikt i søknader til SFO, kan det bety inntektssvikt for skulane. På Langeland skule er det meldt inn 62 elevar dette skuleåret, noko som betyr at nokre elevar må styrast til Leirvik skule gjennom vedtak om forskrift. Det kan lett verta same situasjon neste år fordi det heile tida er ei fortetting i bustadområda som soknar til skulen. Registrerte elevar dei neste åra er i 2012: 54, 2013: 63, 2014: 55 og 2015: 65. Dei fleste elevane bur sør og vest for Langeland, slik at Leirvik ikkje er naturleg skuleval. Rådmannen meiner at ein må vurdera ei mellombels ordning med brakke/modulløysing som gjer det mogeleg for skulen å ha 3 grupper pr årskull og som kan vera på plass frå skulestart august Fordi kommunen no må ha godkjenning for låneopptak må det avklarast gjennom søknad til fylkesmannen før sak om brakker og finansiering vert fremja politisk. Rådmannen vil starta utgreiingsarbeidet i samarbeid med SKE KF, og kome tilbake til saka til hausten. Alternativ til å gjera noko med lokalitetane, er å velja nokre vegar/adresser og skyssa elevane til andre skular. Endeleg avgjerd om skuleløysingane i kommunen må takast i revisjon av skulebruksplanen. Kartleggingsarbeidet er starta. Ny kommuneplan vil og leggja føringar på dette arbeidet. Barnehagane sine budsjett er allereie svært stramme. Med dei nye rammene vil eit kvart avvik føra til budsjettmessige konsekvensar. To barnehagar har avvik som no skuldast at sjukepengar ved langtidsfråvær ikkje kompenserar for utgiftene til sjukeløn. På årsbasis kan dette utgjera kr pr sjukemeldt. Barnehagane har ikkje vikarbudsjett og dei må ved fråvære dag for dag vurdera kva som er forsvarleg og lovpålagt. Vedlagte referat frå samarbeidsutvalsmøte ved Tjødnalio barnehage viser kvardagen i barnehagen for å klara å tilpassa drift til budsjett. Det er og tilbakemeldingar/klage frå dei private barnehagane på det lave driftsnivået i Stord kommune. Fleire små barn enn året før, kan gi inntektssvikt i barnehagane. Barnevern: Det er ikkje avvik på barnevern første halvår. side 14 av 32

15 Rehabilitering, helse og omsorg NAV kommune: Eininga skal ta ned om lag kr 1,1 mill resten av året og har sett i verk følgjande tiltak: - Reduksjon av alle driftspostane - Auka inntektene maksimalt. - Tek vekk 100% stilling som arbeidar med Kvalifiseringsprogram (KVP) og disponering av økonomisk sosialhjelp. Springbrettet får no ansvar for alle KVP deltakarane. Det inneber at Springbrettet må utvide målgruppa si for desse deltakarane noko som medfører mindre tid til å følgje opp ungdomane. Trekk ved desse ungdomane er at dei passivt mottek sosialhjelp og at dei slit fysisk, psykisk og sosialt. Den tilsette har i tillegg hatt ansvar for alle disponeringar av økonomisk sosialhjelp me starta opp med hausten 2010 for å sikre husleigebetaling til føretaket. Det har gjort at me har hindra utkastingar samt at fleire no betalar husleiga fast, inklusiv noko gjeld månadleg. Dette har hindra meirutbetaling av økonomisk sosialhjelp. Resultatet er at dette arbeidet no vert redusert og konsekvensen kan verta auka sosialhjelpsutbetalingar og meir misleghald av husleige. Forslaget frå kommunestyret om å redusere flyktningetenesta med 1,0 mill vart handsama i RHOkomiteen i møte Komiteen vedtok i samsvar med rådmannen si tilråding at 0,2 mill vert teken innanfor eininga. Vidare vedtok komiteen at restbeløpet (differansen opp mot 1 mill. kr) må takast som flatt nedtrekk i heile organisasjonen, dette blir å komme tilbake til i neste budsjettrevisjon. Rådmannen har i samsvar med tilrådinga lagt dette inn som eit flatt nedtrekk. Kundetorget: Hadde i utgangspunktet prognose årsavvik på minus kr. 1,5 mill til ressursoverføring heimebaserte tenester. Årsak er at omfang vedtak er høgare enn budsjett. Kundetorg drift var i balanse. Kommunestyret vedtok i budsjettrevisjonen at ressursoverføringsmodellen skulle avviklast og at Kundetorg drift skulle reduserast med kr. 0,321 mill og Kundetorg fordeling skulle reduserast med kr. 0,814 mill. Tiltak: - Det vert ikkje tilsett i ledige stillingsprosentar tilsvarande om lag 70% - Oppgåver samla sett i Kundetorget vert omfordelt - Velferdstiltak /tilskot ferie for brukarar vert ikkje innvilga - Ny gjennomgang og vurdering av vedtak Avvikling av ressursoverføringsmodellen vart gjennomført i mai og fordelingsmidlane vert overført som rammebudsjett til dei aktuelle einingane. I praksis vert og dei økonomiske utfordringane med omsyn til tenesteyting overført. Sosial og førebyggjande tenester: I sak om budsjettrevisjonen står det at eininga løyste budsjettreduksjonen i 2009/2010 ved å auke inntektene, noko som har ført til rimeleg store utfordringar når desse ikkje vart vidareført i Årsavviket er omlag kr 1,0 mill. Det var ein føresetnad i budsjettgrunnlaget at eininga sjølv måtte løyse dette ved interne omprioriteringar. Kommunestyret vedtok ytterlegare reduksjon i eininga si ramma med kr. 0,356 mill. Eininga har iverksett følgjande tiltak: PPT: Samla reduksjon 0,5 mill kr, i form av vakansar og redusert bruk av konsulenttenester. 45 barn er per dato utan sakshandsamar. Det er mindre tid til systemarbeid i skular og barnehagar, tverrfaglege møte og prosjektarbeid. Det vert krevjande å henta inn etterslepet som oppstår. Førebyggande helse: Samla driftsreduksjon 0,55 mill kr. Fleire skular må klara seg utan helsesøster. Har som konsekvens at saker vert seinare oppdaga og at born får ikkje tidleg nok hjelp. Hamna Kontaktsenter: Inndraging av ein 20% stilling (årsverknad kr). Ei utfordring særleg med tanke på at ein dei siste åra har hatt nærare dobling i bruk av kontaktsenteret. PROBIS: Samla reduksjon 0,2 mill, i hovudsak gjennom vakansar/redusert vikarbruk. Gjev mindre tid til oppfølging av den enkelte og redusert fleksibilitet. Heimebaserte tenester: Eininga har eit negativt avvik på 1,92 mill etter 4 mnd drift. Drifta er stramma betydeleg inn og det viser att i rekneskap per månad: side 15 av 32

16 Januar Februar Mars April 1.tertial Per mnd Det er gjort ytterlegare innstramming på kjernetenester, som ein legg til grunn vil gje full effekt frå september månad. Ved omlegging av ressursoverføringsmodellen og overføring til rammebudsjett får og eininga overført underskotet frå Kundetorget. Dette utgjer kr 1,3 mill. Tiltak som er sett i verk: - Det er innført maksimumstal for bemanning på kvar avdeling. Talet er fastsett ut frå forventa ramme og med eit visst blikk på snitt timetal. Effektivisering og reduksjon i tenestetilbod vert teken på dagtid i vekedagane. Kontroll opp mot vedtak minst 1 g/mnd. - Sjukefråver i merkantil 50% stilling; ikkje innleige av vikar Fakturering av praktisk bistand vert gjort ut frå vedtak, med fråtrekk for tenester vi ikkje har kapasitet til å levere. Nye rutinar må på plass. Planlagt gjennomført frå og med fakturering i juli mnd. - Strengare vurdering (i vedtakssamanheng) av kva tenester som vert innvilga, t.d. handling og følgje til lege/tannlege etc. - Oppstart utvida bufellesskap Apalvegen vert utsett til medio desember. Konsekvensar for tenestene: - Dagleg bemanning er redusert med ca 5 årsverk - Tradisjon med innleige ut over turnus ved utvida timetal er avvikla - Variasjon i brukar- og kompetansebehov må dekkast innafor eininga, ved dagleg samarbeid om tenester. Personale vil på kort varsel bli flytta dit behovet til ei kvar tid er. - Personalet må dagleg prioritere kva oppdrag som kan gå ut for å gje høve til å utføre oppgåver som alarm, kontakt med lege/sjukehus, nødvendig møtetid og dokumentasjon osv. - Vikarpoolen vert noko utvida, slik at kjende vikarar kan dekke opp fråver. Dette er folk som er kjende i alle avdelingar, og kan gå på tvers i heile eininga. Vikarpoolen vil bli utvida til å gjelde fleire einingar; gradvis opptrapping frå 15. august. - Restriktiv vikarinnleige vert vidareført. Samarbeid mellom avdelingane og nedprioritering av oppdrag (kva oppdrag kan gå ut) skal vurderast før innleige. - Dagleg bruk av udekka arbeidslister i kvar avdeling, dvs liste med oppdrag som det er vedtak på. Oppdraga på desse listene blir gjennomført dersom det oppstår ledig tid i løpet av dagen/veka, eller vi har ekstra hender inne, t.d. studentar, elevar eller personar i ulik arbeidstrening. Konsekvensar for brukarane av våre tenester: - Vedtak om alle typar tenester kan ikkje utførast fullt ut. Alle oppdrag vil bli redusert, og deler av oppdraga vil permanent eller periodevis utgå. - Nye vedtak kan få forsinka oppstart vurdert ut frå fagleg forsvarlighet. - Tenester som t.d. handling vert normalt ikkje utført. - Tenester som ligg til huseigar sitt ansvar; strøing, snømåking og handtering av bosspann vert ikkje utført. Vi kan formidle kontakt med personar/firma som kan yte slik teneste mot brukars kostnad - Følgje til lege/tannlege mm vert ikkje ein del av tenestetilbodet. - Fastvakt ved livets avslutning må løysast via nedprioritering av andre oppdrag. Større press på pårørande. Tiltaka er svært omfattande og ein balansegang i høve lovverket. Sjølv med desse tiltaka er ser det ikkje ut som om eininga greier å gå i balanse. Mest sannsynleg vil ein ha eit negativt avvik ved slutten av året på om lag kr. 2,9 mill. side 16 av 32

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29. november 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 28.01.2013 Dykkar dato 03.01.2013 Vår referanse 2013/492 331.1 Dykkar referanse Stord kommune Postboks 304 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer