Møteinnkalling. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf eller e-post: Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Stord, Liv Kari Eskeland ordførar Marit Annie Åkra møtesekretær SAKER TIL HANDSAMING GK 4/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå og Referatsak RS 25/11 Framlegg til møteplan for 2. hallvår 2011 RS 26/11 Arbeidsplan 11/4 RS 27/11 RS 28/11 RS 29/11 Oversendingsframlegg frå kommunestyret til formannskapet Stord - kommune - en analyse av ressursbruk Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS: Konkurranseutsetting Pleie- om omsorg RS 30/11 Stord kyrkjelege fellesråd - Årsrapport 2010 RS 31/11 RS 32/11 RS 33/11 Vedr. endring av soknegrensene i Stord (Kopi av brev til Stord kyrkjelege fellesråd) Turnhallen - gjeld leige/driftsansvar for Stord Pensjonistforening og Stord Røde Kors Brev frå dei tillisvalde ved Stord sjukehust til ordførarane i Sunnhordland og styreleiar i Helse Vest RS 34/11 Årsmelding Alkoholkontroll 2010 RS 35/11 RS 36/11 RS 37/11 Åsmelding Alkoholkontroll uttale frå Komité for oppvekst og utdanning Søknad om støtte til kulturarrangement Talent Heiane - tilskot til arrangement 16. juni, Heiane Storsenter side

2 Politiske saker Side PS 19/11 K Årsmelding PS 20/11 K Godkjenning av årsrekneskapen PS 21/11 K Budsjettrevisjon 1. tertial PS 22/11 Organisering og drift av IKT 22 PS 23/11 K Uønska organisert kriminalitet 28 PS 24/11 NG Kiwi Rogaland - org.nr søknad om salsløyve 31 side 2 av 32

3 GK 4/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå og side 3 av 32

4 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 19/11 Formannskapet Kommunestyret ÅRSMELDING 2010 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2010 til orientering. side 4 av 32

5 Rådmannen, Vedlegg Årsmelding 2010 Bakgrunn / faktiske opplysningar Årsmeldinga for 2010 vert lagt fram for komiteane/driftstyret/formannskapet og kommunestyret til drøfting og orientering. Konklusjon Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for 2010 til orientering. Framlegg til vedtak Kommunestyret tek årsmeldinga for 2010 til orientering. side 5 av 32

6 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 20/11 Formannskapet Kommunestyret GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN 2010 Framlegg til innstilling: Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den ligg føre med eit netto negativt driftsresultat på kr side 6 av 32

7 Rådmannen, Vedlegg Årsrekneskapen 2010 Fråsegn frå leiinga Revisors beretning Revisjonsrapport nr. 9 Uttale frå kontrollutvalet Bakgrunn / faktiske opplysningar Rekneskapen for 2010 vert med dette lagt fram til godkjenning. Rekneskapen viser eit netto negativt driftsresultat på kr , og etter avsetningar har kommunen eit rekneskapsmessig underskot på kr Dette kjem i tillegg til udekka underskot frå 2008 på kr Akkumulert underskot er no på kr i Stord kommune. I tillegg kjem underskot i Stord kommunale eigedom KF frå 2009 på kr , og underskot i Stord vatn og avlaup KF frå 2009 på kr Stord kommune er no på Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll). Dette er eit register over kommunar og fylkeskommunar som må ha godkjenning frå Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Det at vi no er registrert i Robek inneber at vedtak om låneopptak og finansiell leasing, leige av bygningar, anlegg og varige driftsmidlar som kan påføre kommunen utgifter utover dei fire neste åra ikkje er gyldige før dei er godkjente av fylkesmannen. Slik godkjenning inneber at kommunen må legge fram ein realistisk plan for inndekking av samla underskot, realistiske budsjett for å klare auka avdrag og rentekostnader, samt argumentere for lånebehovet. Stord kommunale eigedom KF og Stord vatn og avlaup KF legg fram eigne rekneskap for Ein syner elles til årsmeldinga for nærmare forklaringar til rekneskapen. Vurdering Kommunen sitt resultat for 2010 var ikkje tilstrekkeleg til å dekke inn underskotet frå 2008 som budsjettert og forutsett i 2. tertialrapport Tidlegare skulle all momskompensasjon inntektsførast i driftsrekneskapen. Det er vedteke ein overgangsordning slik at kompensasjon for anskaffingar i investeringsrekneskapen skal inntektsførast her. I 2010 skulle 20% av meirverdiavgiftskompensasjonen frå investeringar inntektsførast i denne rekneskapen. Dette utgjorde kr I tillegg er det avsett kr til bundne fond. Dette er avsetningar til ungdommens førebyggingspris, samhandlingsreforma, elektroniske innkjøpsprosessar og diverse andre øyremerka statstilskot. Det er og brukt disposisjonsfond og bundne fond for kr slik at netto avsetning vert Resultatvurdering av skulane Til kvar skule høyrer eit disposisjonsfond (gjeld frå ). Kvar eining kan få avsett inntil 100% av den samla innsparinga i året. Tilsvarande skal disposisjonsfondet nyttast til å dekka budsjettoverskridingar på skulane. Resultatvurdering av skulane skal inngå som del av saka om godkjenning av kommunerekneskapen. Følgjande føresetnader skal liggja til grunn for resultatvurderinga: - Det skal takast omsyn til alle budsjettendringar i løpet av året. - Lønspostane skal korrigerast i året for faktiske endringar i samsvar med tariffoppgjeret, men det skal ikkje takast omsyn til at stillingar ev. har stått ledige. - Ved resultatvurderinga skal det takast omsyn til spesielle tilhøve, bl.a. straumutgifter, og det skal korrigerast for område og særskilde utgifter/inntekter som det er rimeleg grunn til å halda utanfor. - Overføring av mindreforbruk mellom budsjettår kan berre gjerast dersom kommunerekneskapen samla sett går med overskot/er i balanse ved overføringane. side 7 av 32

8 Stord kommune har i 2010 eit rekneskapsmessig underskot etter avsetningar på kr Det er difor ikkje høve til å setje av til disposisjonsfond for skulane. Det er per i dag ikkje avsett fondsmidlar til å dekke meirforbruk ved skulane. Meirforbruket ved skulane skuldast i stor grad straumutgifter og pensjonskostnader som einingane har liten mogleik til å påverke. Meirforbruk vert difor ikkje foreslått vidareført/avsett på einingsnivå. Konklusjon Rådmannen legg med dette fram rekneskapen til godkjenning. Framlegg til innstilling Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den ligg føre med eit netto negativt driftsresultat på kr side 8 av 32

9 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 21/11 Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTREVISJON 1. TERTIAL 2010 Framlegg til innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjettrevisjonen for 1. tertial 2010 slik den ligg føre. 2. Avtala med Opplæringskontoret (OK-fag) vert sagt opp med verknad frå Rådmannen får i oppdrag å inngå i forhandlingar med Stord kommunale eigedom AS med sikte på å redusera kommunen sine leigeutgifter med 0,5 mill kr. 4. Kommunestyret vedtek å redusere overføringa frå Stord kommunale eigedom kf med kr som følgje av skogsal, kr (auke) og reguleringspremie 2010 kr (reduksjon) i samsvar med saksutgreiinga. 5. Overføring frå drift til investering vert redusert med kr (mva-kompensasjon) på desse prosjekta: Stord kyrkjegard med kr og utstyr/maskinar/lån/fond med kr Kommunestyret omdisponerer investeringsløyvingar slik: Nye institusjonsplassar minka 12 mill kr Kyrkjegarden minka 10 mill kr Bustader for utviklingshemma/vanskelegstilte auka 22 mill kr 7. Kommunestyret legg til grunn at rådmannen startar arbeidet med å få på plass ein mellombels løysing ved Langeland skule slik det går fram av saksutgreiinga. side 9 av 32

10 Rådmannen, Vedlegg Revidert nasjonalbudsjett 2011 og kommuneopplegget for 2012 Midlar til samhandling Tjødnalio barnehage Referat SU Bakgrunn/faktiske opplysningar I samsvar med kommunen sitt økonomireglement skal det rapporterast til formannskap og kommunestyre per (1.tertial). I inneverande år har kommunestyret alt handsama ein budsjettrevisjon (kommunestyremøte 14 april). Tertialrapportane skal vurdera verksemda i høve til budsjettrammer og premissar og skal som hovudregel innehalda opplysningar om: - Økonomisk resultat, korleis forbruket har utvikla seg i høve til vedteke budsjett - Prognose, korleis sluttresultatet er venta bli i høve til vedteke budsjett - Tenesteyting, korleis tenesteytinga har utvikla seg i budsjettåret i høve til vedtekne mål - Avviksanalyse, kva som er årsaka til innrapporterte avvik Revidert nasjonalbudsjett er lagt fram, det same er kommuneproposisjonen som gir rammer for kommuneøkonomien Nye innspel Frå komitèrunden i forkant av formannskapsmøtet er det kome nye innspel som ikkje er innarbeida i denne budsjettrevisjonen. Komiteen for rehabilitering, helse og omsorg vedtok dette i sak 6/11 Innsparing flyktningemottak/integrering i Komite for rehabilitering, helse og omsorg vedtek at budsjettet til flyktningetenesta vert redusert med kr. 0,2 mill i 2011 i samsvar med premissane i saka. 2. Restbeløpet (differansen opp mot mill. kr) må takast som flatt nedtrekk i heile organisasjonen, blir å komme tilbake til i neste budsjettrevisjon. Komiteen for oppvekst og utdanning vedtok dette i sak 15/11 om Lokal forskrift om skulestad for elevar i grenseområde mellom Langeland skule og Leirvik skule 1. trinn hausten 2011: Komite for Oppvekst og utdanning ber om at rådmannen finn plass til elevane som det er snakk om i denne saka, med fullverdige skulelokaler på Langeland skule. Komiteen ynskjer ikkje å nytta lokal forskrift om skulegrenser i denne saka. Komiteen ber om at rådmannen finn midlar til dette ved revidering av budsjettet. Rådmannen vil sjå på praktiske og økonomiske konsekvensar av dette vedtaket til møtet i formannskapet. Vurdering Kommunestyret handsama Ekstraordinær budsjettrevisjon , der driftsbudsjettet for inneverande år vart redusert med 33 mill kr. Rapporten for første tertial omhandlar første og fremst oppfølging av vedtaket frå den ekstraordinære budsjettrevisjonen (konsekvensar), og nye moment i høve til denne. side 10 av 32

11 Revidert nasjonalbudsjett Lønsoppgjeret i kommunesektoren ga ein større lønsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Kostnadsveksten totalt blir no for i år rekna til 3,4 prosent, lønsvekst inngår i denne med 4 ¼ prosent. Det vert og rekna med større skatteinngang i år enn innarbeidd i statsbudsjettet. Stord kommune har budsjettert med høgare skatteinngang enn fylkesmannen la opp til, slik at vi bør ikkje ytterlegare auke skatteanslaget no. Kommuneopplegget for 2012 Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene på mellom 3,25 og 3,5 mrd. frå 2011 til 2012 for primærkommunane (primærkommunane er rekna som 80% av den samla kommuneforvaltninga). Veksten er rekna i høve til inntektsnivået i år som no blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Overføring i samband med samhandlingsreforma kjem som eit tillegg på rammeoverføring i 2012 utover den signaliserte realveksten i dei frie inntektene. For Stord kommune utgjer dette 16,18 mill. kr. Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2011 til 2012 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til: Meirutgifter som følgje av den demografiske utviklinga. Folketalet aukar totalt og aldersamensetjinga blir endra. Det blir fleire innbyggjarar med høgast alder i dei eldste aldersgruppene. Oppfølging av Omsorgsplan 2015 med utbygging av det kommunale tenestetilbodet knytt til veksten i talet på eldre. Det er rekna med ein noko sterkare auke i pensjonskostnadene for kommunane enn den generelle lønsveksten dei neste åra. Det vart i fjor haust vedteke ei ekstraløyving på rammeoverføring til kommunane med kr 1,0 mrd for 2010 ( Eldre milliard ). Denne inntekta vert ikkje vidareført i Inntektssystemet Det er i 2011 innført ei vesentleg omlegging av kostnadsnøklane i utgiftsutjamninga, bl.a. som følgje av innlemminga av barnehagetilskotet i rammeoverføring. Inntektsutjamninga blir 60%, av skilnaden mellom kommunen sitt skattenivå og gjennomsnittleg skattenivå for landet. Tilleggskompensasjonen (35% under 90% av landsgjennomsnittet) blir vidareført. Viser elles til vedlagt brev frå fylkesmannen angåande føringar i inntektssystemet for Oppsummering Sjølv om kommunesektoren kan få ein høgare inntektsvekst i 2012 enn i 2011 er det i følgje KS mykje som tyder på at utgiftene kan bli høgare enn forventa. Det er uvisse knytt til den demografiske utviklinga og utviklinga i pensjonsutgifter. Tal på personar som mottek ressurskrevjande pleie- og omsorgstenester har auka sterkt over fleire år, og mange fleire kjem inn under ordninga med brukarstyrt personlig assistent (BPA). Talet på barn som treng ulike barnevernstiltak i kommunane aukar også, og det er også en jamn sterk vekst i elever som har rett til spesialundervisning. Dette betyr at behovet for klare prioriteringar og innsparingar ikkje vert mindre i Status per Frie inntekter I ekstraordinær budsjettrevisjon i april vart skatteinntektene nedjustert med 1,2 mill. Skatteinngangen til og med april viser meirinntekt per på 2,5 mill i høve til revidert budsjett. Stord kommune sin skatteinngang tom april ligg på 98,1 % av landsgjennomsnittet. Rammetilskot viser meirinntekt per på 2,9 mill i høve til revidert budsjett. I siste versjon av KS sin prognosemodell for berekning av skatt og ramme ligg Stord inne med forventa skatteinngang på 98,2%. På årsbasis ligg Stord kommune sine budsjetterte inntekter på skatt og ramme side 11 av 32

12 0,3 mill over denne prognosen. Det vert ikkje gjort budsjettendringar på skatt og ramme no, men ein vil vurdere om skatteanslaget kan justerast opp i neste budsjettrevisjon Finansinntekter Per viste avkastninga på finansplasseringane ei inntekt 1,4 mill, noko som er 0,7 mill lågare enn budsjettmålet. Finansmarknaden fekk ein tøff start på året med tsunamien i Japan og uro rundt statsgjelda i USA. I februar, mars og april har børsane stege igjen, den globale økonomien er i positiv utvikling etter finanskrisa i 2008, likviditeten tilbake, og det er vekst i økonomien i Noreg og internasjonalt. USA, Hellas og Spania slit med høg statsgjeld slik at marknaden er avmålt i høve til forventing om store gevinstar i Det vert ikkje gjort endringar i budsjettet no. Samansetninga av plasseringane: Pengemarknad Obligasjonar, renter Aksjar, norske Aksjar, internasjonale Valutasikring/valutaterminkontrakter Diverse Sum Vi har fått kr 3,6 mill i aksjeutbyte frå SKL, dette er 0,6 mill over budsjett. Andre generelle inntekter/statstilskot: Rekneskap Budsjett Rev. årsbudsjett Prognose Flyktningetilskot Statstilskot asylmottak Heiane Rentekompensasjon Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Momskompensasjon investering viser avvik på 4,1 mill per Dette skuldast bl.a. forseinking/utsetjing av desse prosjekta i Stord kommunale eigedom KF: Bygging av nye institusjonsplassar (løyvd 15 mill kr i 2011) Kyrkjegarden, innløysing av areal og opparbeiding (løyvd 27 mill kr i 2011) Ved å omfordele noko av finansieringa av desse prosjekta til prosjektet bustader for funksjonshemma og vanskelegstilte vil ein kunne få ut mva-kompensasjon på dette prosjektet i Etter kutta i førre budsjettrevisjon i overføringane til Stord kommunale eigedom KF er personell der i større grad finansiert over investeringsprosjekt, noko som også medfører redusert mva-kompensasjon. Reduksjon i mvakompensasjon medfører og redusert overføring frå drift til investering (40% av mva-kompensasjon frå investering skal inntektsførast i investeringsrekneskapen), slik at netto ubalanse i Stord kommune sitt budsjett vert mindre enn svikten i mva-kompensasjon. Det er naudsynt å ha fokus på mvakompensasjonen vidare, og rådmannen vil kome attende til dette i neste budsjettrevisjon. I neste budsjettrevisjon vil ein ha betre oversyn over kor langt dei ulike prosjekta er komen, og ein må eventuelt revidere budsjettmålet for investeringsmoms då. Lønsoppgjeret Det sentrale lønsoppgjeret for 2011 er ferdig. Ramma for kapittel 4 er berekna til ein årslønsvekst på 4,26%. For Stord kommune vil dette utgjere kr I tillegg kjem kapittel 3 og 5, berekna til Avsetning til lønsoppgjeret er på kr ,00, slik at ein har eit avvik på kr side 12 av 32

13 Straum Straumforbruket viser eit negativt avvik på 1 mill per i høve til revidert budsjett. Ca halvparten av dette gjeld straum som skulle vore utgiftsført i 2010, der blant anna faktura frå Ske kf kom så seint at ein ikkje fekk bokført dei på rett år. Ein forutset at kommunen saman med SKE kf vil hente inn avviket gjennom dei straumsparande tiltaka som kjem etter førre budsjettrevisjon. Formannskapet/driftsstyret Det vert vist til budsjettrevisjonen 14. april med nedtaka som vart vedtatt der. Det er eit avvik på ansvar 1050 Kyrkjeleg Fellesråd, dette gjeld tilskot til kremasjon som ikkje er budsjettert. Basert på erfaringstal meiner ein dette vil utgjere ca i I vedteken budsjettervisjon 14 april fall to liner ut frå framlegget frå koalisjonen: Mindre inntekt/ auka utgift Auka inntekt/ mindre utgift Netto Husleige SKE AS som følgje av reforhandling avtalar auka eigaruttak SKE K/F som følgje av sal skog Dei skjulte linjene bestod av redusert husleige til Ske AS som fylgje av reforhandling av avtalar, kr 0,5 mill, og auka overføring frå Ske kf som fylgje av sal av skog, 0,1 mill. Rådmannen oppfattar det som ein glipp at desse har ramla ut og har arbeida dei to forslaga inn i denne budsjettrevisjonen. I vedtaket låg det og inne auka overføring frå Ske KF på kr som skulle dekke reguleringspremie frå KLP i 2010 og Kr gjaldt 2010 og vart korrigert over årsrekneskapen for 2010 i samråd med revisor (årsrekneskapen var ikkje avslutta når den ekstraordinære revisjonen var fremja for kommunestyret). Overføringa på kr er difor føreslege redusert til kr , som er eit anslag på SKE kf sin reguleringspremie for For seinare tek ein sikte på at føretaka vert fakturert reguleringspremie direkte. Det er ikkje endring i prognosane for dei andre einingane som tilhøyrer ansvarsområdet til formannskapet. I den ekstraordinære budsjettrevisjonen heitte det om OK-fag; OK- fag er eit samarbeidsorgan mellom kommunane Stord, Fitjar og Tysnes som tek hand om lærlingverksemda i kommunane. Medlemsskapet kan seiast opp med 6 mnd. varsel 1. juli og ved årsskifte. Stord kommune si deltaking kan såleis tidlegast avviklast 1. januar Stord ommune utgjer såpass vesentleg del av verksemda at det etter rådmannen sitt syn i så fall er ein risiko for at kontoret vert lagt ned. Ut frå ei økonomisk vurdering gjer rådmannen likevel framlegg om å sei opp avtala frå Arbeidet med inntak av lærlingar vil bli fordelt på andre kontor/stillingar. Det vert med dette ikkje lagt opp til endringar i talet på lærlingplassar i kommunen. Tiltaket kan medføra ei svekking av innsatsen retta mot lærlingar men rådmannen meiner alt i alt at det vil vera handterleg. Leiar for OK- fag har rett til stilling i Stord kommune på same vilkår som han har i dag. Anslag årleg innsparing frå og med 2012 er vurdert til 0,3 mill. På bakgrunn av signal frå Bømlo kommune om å gå inn i OK-fag vart framlegget om å leggja ned OK-fag frå røysta ned. Bømlo kommune har så langt ikkje gjort vedtak om å gå inn, men har i sin budsjettrevisjon sagt at Det må vurderast ei interkommunal løysing for oppfølging av lærlingar. Rådmannen tek opp att framlegget om å sei opp avtala om OK-fag, men vurderer det slik at samarbeidet kan vidareførast dersom Bømlo kommune skulle gå inn frå side 13 av 32

14 Oppvekst og utdanning Skulane: Konsekvensane for flatt nedtrekk i skulane vil råka skulane sine fellesprosjekt Lesedugleik i Stord kommune, Språkmiljø og språklæring i skule og barnehage og Spesialundervisning/Tilpassa opplæring og betyr at dette arbeidet må leggjast på eit lågare aktivitetsnivå. Prosjekta er no nedjustert og det er laga reviderte planar for prosjekta. Felles for prosjekta er at framdrift vert forseinka, det er større risiko for om klarer å setja av tid og ressursar og oppretthalda motivasjon for prosjektarbeid. For prosjektet Tilpassa opplæring er framdrift i planarbeid flytta 4 mnd. Prosjektleiarstilling er redusert og det vert mindre til kurs og kursmateriell. Når det gjeld forstudiet for Språkmiljø og språklæring i barnehage og skule er budsjettet skore ned og i tillegg til at det er utsett ½ år. Fleire einingar melder at dei må vurdera deltaking i prosjektet når forstudiet er ferdig. I leseprosjektet er kravet om at kvar skule skal ha ein bibliotekansvarleg teke vekk. Prosjektleiing er redusert til 15 %, og oppfølging av kvar skule vert redusert. Det vert ikkje sett krav til kor mykje tid skulane skal setje av til leserettleiar/-solrettleiar. I tillegg er plan for innføring og bruk av kartlegingsverktøy (LOGOS) teke ut. Generelt elles så har skulane mindre ressursar til to-lærar, deling av grupper og til innkjøp av materiell og utstyr. Førebels oversyn over timar til spesialundervisning som skal dekkast av Kundetorget, viser ein liten 0,3 mill i overforbruk for budsjettet totalt for Auka spesialpedagogisk hjelp i barnehagane vert dekka av mindre refusjon til andre kommunar. Auke i søknader om spesialpedagogisk hjelp i barnehagane må sjåast i samanheng med barnehagane sine økonomiske rammer. Som ein konsekvens av redusert bemanning i Kundetorget, vil ikkje alle vedtak verta sendt ut før sommarferien. Skular som har vedtak om mange timar spesialundervisning til einskildelevar som må dekkast av eige budsjett, har store utfordringar med å klara nedtrekket i budsjettet. Sagvåg skule melder om avvik på om lag Det er ikkje buffer for nye klassar eller nye tiltak til spesialundervisning hausten Dersom det vert svikt i søknader til SFO, kan det bety inntektssvikt for skulane. På Langeland skule er det meldt inn 62 elevar dette skuleåret, noko som betyr at nokre elevar må styrast til Leirvik skule gjennom vedtak om forskrift. Det kan lett verta same situasjon neste år fordi det heile tida er ei fortetting i bustadområda som soknar til skulen. Registrerte elevar dei neste åra er i 2012: 54, 2013: 63, 2014: 55 og 2015: 65. Dei fleste elevane bur sør og vest for Langeland, slik at Leirvik ikkje er naturleg skuleval. Rådmannen meiner at ein må vurdera ei mellombels ordning med brakke/modulløysing som gjer det mogeleg for skulen å ha 3 grupper pr årskull og som kan vera på plass frå skulestart august Fordi kommunen no må ha godkjenning for låneopptak må det avklarast gjennom søknad til fylkesmannen før sak om brakker og finansiering vert fremja politisk. Rådmannen vil starta utgreiingsarbeidet i samarbeid med SKE KF, og kome tilbake til saka til hausten. Alternativ til å gjera noko med lokalitetane, er å velja nokre vegar/adresser og skyssa elevane til andre skular. Endeleg avgjerd om skuleløysingane i kommunen må takast i revisjon av skulebruksplanen. Kartleggingsarbeidet er starta. Ny kommuneplan vil og leggja føringar på dette arbeidet. Barnehagane sine budsjett er allereie svært stramme. Med dei nye rammene vil eit kvart avvik føra til budsjettmessige konsekvensar. To barnehagar har avvik som no skuldast at sjukepengar ved langtidsfråvær ikkje kompenserar for utgiftene til sjukeløn. På årsbasis kan dette utgjera kr pr sjukemeldt. Barnehagane har ikkje vikarbudsjett og dei må ved fråvære dag for dag vurdera kva som er forsvarleg og lovpålagt. Vedlagte referat frå samarbeidsutvalsmøte ved Tjødnalio barnehage viser kvardagen i barnehagen for å klara å tilpassa drift til budsjett. Det er og tilbakemeldingar/klage frå dei private barnehagane på det lave driftsnivået i Stord kommune. Fleire små barn enn året før, kan gi inntektssvikt i barnehagane. Barnevern: Det er ikkje avvik på barnevern første halvår. side 14 av 32

15 Rehabilitering, helse og omsorg NAV kommune: Eininga skal ta ned om lag kr 1,1 mill resten av året og har sett i verk følgjande tiltak: - Reduksjon av alle driftspostane - Auka inntektene maksimalt. - Tek vekk 100% stilling som arbeidar med Kvalifiseringsprogram (KVP) og disponering av økonomisk sosialhjelp. Springbrettet får no ansvar for alle KVP deltakarane. Det inneber at Springbrettet må utvide målgruppa si for desse deltakarane noko som medfører mindre tid til å følgje opp ungdomane. Trekk ved desse ungdomane er at dei passivt mottek sosialhjelp og at dei slit fysisk, psykisk og sosialt. Den tilsette har i tillegg hatt ansvar for alle disponeringar av økonomisk sosialhjelp me starta opp med hausten 2010 for å sikre husleigebetaling til føretaket. Det har gjort at me har hindra utkastingar samt at fleire no betalar husleiga fast, inklusiv noko gjeld månadleg. Dette har hindra meirutbetaling av økonomisk sosialhjelp. Resultatet er at dette arbeidet no vert redusert og konsekvensen kan verta auka sosialhjelpsutbetalingar og meir misleghald av husleige. Forslaget frå kommunestyret om å redusere flyktningetenesta med 1,0 mill vart handsama i RHOkomiteen i møte Komiteen vedtok i samsvar med rådmannen si tilråding at 0,2 mill vert teken innanfor eininga. Vidare vedtok komiteen at restbeløpet (differansen opp mot 1 mill. kr) må takast som flatt nedtrekk i heile organisasjonen, dette blir å komme tilbake til i neste budsjettrevisjon. Rådmannen har i samsvar med tilrådinga lagt dette inn som eit flatt nedtrekk. Kundetorget: Hadde i utgangspunktet prognose årsavvik på minus kr. 1,5 mill til ressursoverføring heimebaserte tenester. Årsak er at omfang vedtak er høgare enn budsjett. Kundetorg drift var i balanse. Kommunestyret vedtok i budsjettrevisjonen at ressursoverføringsmodellen skulle avviklast og at Kundetorg drift skulle reduserast med kr. 0,321 mill og Kundetorg fordeling skulle reduserast med kr. 0,814 mill. Tiltak: - Det vert ikkje tilsett i ledige stillingsprosentar tilsvarande om lag 70% - Oppgåver samla sett i Kundetorget vert omfordelt - Velferdstiltak /tilskot ferie for brukarar vert ikkje innvilga - Ny gjennomgang og vurdering av vedtak Avvikling av ressursoverføringsmodellen vart gjennomført i mai og fordelingsmidlane vert overført som rammebudsjett til dei aktuelle einingane. I praksis vert og dei økonomiske utfordringane med omsyn til tenesteyting overført. Sosial og førebyggjande tenester: I sak om budsjettrevisjonen står det at eininga løyste budsjettreduksjonen i 2009/2010 ved å auke inntektene, noko som har ført til rimeleg store utfordringar når desse ikkje vart vidareført i Årsavviket er omlag kr 1,0 mill. Det var ein føresetnad i budsjettgrunnlaget at eininga sjølv måtte løyse dette ved interne omprioriteringar. Kommunestyret vedtok ytterlegare reduksjon i eininga si ramma med kr. 0,356 mill. Eininga har iverksett følgjande tiltak: PPT: Samla reduksjon 0,5 mill kr, i form av vakansar og redusert bruk av konsulenttenester. 45 barn er per dato utan sakshandsamar. Det er mindre tid til systemarbeid i skular og barnehagar, tverrfaglege møte og prosjektarbeid. Det vert krevjande å henta inn etterslepet som oppstår. Førebyggande helse: Samla driftsreduksjon 0,55 mill kr. Fleire skular må klara seg utan helsesøster. Har som konsekvens at saker vert seinare oppdaga og at born får ikkje tidleg nok hjelp. Hamna Kontaktsenter: Inndraging av ein 20% stilling (årsverknad kr). Ei utfordring særleg med tanke på at ein dei siste åra har hatt nærare dobling i bruk av kontaktsenteret. PROBIS: Samla reduksjon 0,2 mill, i hovudsak gjennom vakansar/redusert vikarbruk. Gjev mindre tid til oppfølging av den enkelte og redusert fleksibilitet. Heimebaserte tenester: Eininga har eit negativt avvik på 1,92 mill etter 4 mnd drift. Drifta er stramma betydeleg inn og det viser att i rekneskap per månad: side 15 av 32

16 Januar Februar Mars April 1.tertial Per mnd Det er gjort ytterlegare innstramming på kjernetenester, som ein legg til grunn vil gje full effekt frå september månad. Ved omlegging av ressursoverføringsmodellen og overføring til rammebudsjett får og eininga overført underskotet frå Kundetorget. Dette utgjer kr 1,3 mill. Tiltak som er sett i verk: - Det er innført maksimumstal for bemanning på kvar avdeling. Talet er fastsett ut frå forventa ramme og med eit visst blikk på snitt timetal. Effektivisering og reduksjon i tenestetilbod vert teken på dagtid i vekedagane. Kontroll opp mot vedtak minst 1 g/mnd. - Sjukefråver i merkantil 50% stilling; ikkje innleige av vikar Fakturering av praktisk bistand vert gjort ut frå vedtak, med fråtrekk for tenester vi ikkje har kapasitet til å levere. Nye rutinar må på plass. Planlagt gjennomført frå og med fakturering i juli mnd. - Strengare vurdering (i vedtakssamanheng) av kva tenester som vert innvilga, t.d. handling og følgje til lege/tannlege etc. - Oppstart utvida bufellesskap Apalvegen vert utsett til medio desember. Konsekvensar for tenestene: - Dagleg bemanning er redusert med ca 5 årsverk - Tradisjon med innleige ut over turnus ved utvida timetal er avvikla - Variasjon i brukar- og kompetansebehov må dekkast innafor eininga, ved dagleg samarbeid om tenester. Personale vil på kort varsel bli flytta dit behovet til ei kvar tid er. - Personalet må dagleg prioritere kva oppdrag som kan gå ut for å gje høve til å utføre oppgåver som alarm, kontakt med lege/sjukehus, nødvendig møtetid og dokumentasjon osv. - Vikarpoolen vert noko utvida, slik at kjende vikarar kan dekke opp fråver. Dette er folk som er kjende i alle avdelingar, og kan gå på tvers i heile eininga. Vikarpoolen vil bli utvida til å gjelde fleire einingar; gradvis opptrapping frå 15. august. - Restriktiv vikarinnleige vert vidareført. Samarbeid mellom avdelingane og nedprioritering av oppdrag (kva oppdrag kan gå ut) skal vurderast før innleige. - Dagleg bruk av udekka arbeidslister i kvar avdeling, dvs liste med oppdrag som det er vedtak på. Oppdraga på desse listene blir gjennomført dersom det oppstår ledig tid i løpet av dagen/veka, eller vi har ekstra hender inne, t.d. studentar, elevar eller personar i ulik arbeidstrening. Konsekvensar for brukarane av våre tenester: - Vedtak om alle typar tenester kan ikkje utførast fullt ut. Alle oppdrag vil bli redusert, og deler av oppdraga vil permanent eller periodevis utgå. - Nye vedtak kan få forsinka oppstart vurdert ut frå fagleg forsvarlighet. - Tenester som t.d. handling vert normalt ikkje utført. - Tenester som ligg til huseigar sitt ansvar; strøing, snømåking og handtering av bosspann vert ikkje utført. Vi kan formidle kontakt med personar/firma som kan yte slik teneste mot brukars kostnad - Følgje til lege/tannlege mm vert ikkje ein del av tenestetilbodet. - Fastvakt ved livets avslutning må løysast via nedprioritering av andre oppdrag. Større press på pårørande. Tiltaka er svært omfattande og ein balansegang i høve lovverket. Sjølv med desse tiltaka er ser det ikkje ut som om eininga greier å gå i balanse. Mest sannsynleg vil ein ha eit negativt avvik ved slutten av året på om lag kr. 2,9 mill. side 16 av 32

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer